Závěrečný úkol KPI

273 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
273
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Metody výukyVypracovala: Radka LefnerováBučovice, 31. 12. 2012 1.
  2. 2. Argumentace:Tohle téma jsem si vybrala, protože je velmi důležité. Zvolená metoda výuky na základníchškolách, ovlivňuje žáky při jejich studiu. Jestliže se pedagog rozhodne pro špatnou metodu,tak se může stát, že žáci danou látku nepochopí. Ale kdyby se zvolila metoda jiná (př.vysvětlení pomocí grafů, které jsou názorné) tak, tím pádem se látka stává daleko snazší.Zvolila jsem takové téma, protože studuji pedagogickou fakultu a po dokončení studia bychvelmi ráda učila žáky na základní škole.Inspirovala jsem se svoji bakalářskou prací, ze svého nadpisu jsem vytáhla jen část a tu jsemještě zúžila.Anotace:V práci se zabývám metodami výuky a důležitými pojmy, které úzce souvisí s danýmtématem. Také si přiblížíme i dělení moderních vyučovacích metod, které jsou v dnešní doběvelmi rozšířené. Většinou je praktikují mladší učitelé, protože se s těmito metodami sekali přistudiu.Klíčová slova:Metody výuky, vyučovací metody, učitel, brainstorming, žáci.Text: 1. PojmyUčební proces, vyučování: je soustavná, cílevědomá a plánovitá činnost pedagoga, jehojednotlivé aktivity a projevy chování, kterými navozuje, usměrňuje a realizuje poznávacíproces a učební aktivitu studujícího.1Vzdělávání: je proces osvojování znalostí, dovedností a postojů. Tento proces probíhá učenímběhem výuky, získáváním zkušeností a podobně. 2Učitel neboli pedagog: je jedním ze základních činitelů výchovně-vzdělávacího procesu.Učitelem označujeme osobu, která napomáhá procesu vzdělávání.3Žák: je osoba, která se pomocí procesu vzdělává.1 PALÁN, PH.D., PhDr. Zdeněk. Andromedia: Databanka dalšího vzdělávání. [online]. Dostupné z:http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik2 Vzdělávání. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-,4.9.2010 [cit. 2012-12-31]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD3 Učitel. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-,5.12.2012 [cit. 2012-12-31]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedagog 2.
  3. 3. Učení: celoživotní proces člověka – učením dochází ke sbírání zkušeností, utvářeníosobnosti, modelaci chování podle společenských vzorů4Vyučovací metoda: určuje cestu k naplňování cílů vyučování. Jedná se o koordinovanýsystém činností učitele a studentů, který je zaměřen na dosažení výchovně vzdělávacích cílůza dodržení didaktických zásad.5 2. Výukové metodyRůzné výukové metody kladou odlišné nároky na aktivitu žáků, na jejich samostatnost atvořivost. Obecně všechny jsou založeny na učitelově regulaci žákova učení, což znamená, žeučitel konkretizuje edukační cíle, rozpracovává učivo, plánuje navozování učebních aktivitžáků, zprostředkovává žákům učební informace a úlohy, kontroluje průběžné výsledky jejichučení a plánuje další průběh výuky. 6Vyučovací metody podle Infogramu lze dělit podle různých kritérií, např.:  podle pramene poznání a typu poznatků (slovní, názorné, praktické, ...),  podle stupně aktivity a samostatnosti studentů (aktivní, pasivní, reproduktivní, produktivní, ...),  podle myšlenkové operace (logické, dogmatické, ...),  podle fází výuky (motivační, výkladové, opakovací, ...),  podle způsobu interakce mezi učitelem a studentem (hromadné, skupinové, individuální, ...),Učitel by měl volit takové vyučovací metody, aby se poznatky o předmětech a jevechskutečnosti, předávané žákům prostřednictvím slovních, názorných nebo praktickýchvyučovacích metod, správně odrazily v jejich vědomí jako představy, pojmy, teorie a zákonya zároveň s tím, aby se u nich bystřila myšlenková činnost a zlepšovala pohybová dovednost.Úkolem vyučovacích metod je rozvíjet u žáků poznávací schopnosti, jejich vůli, organizovatpraktickou činnost, působit na city, jednán. 7Moderní vyučovací metody podle čtenářské gramotnosti a projektového vyučování je: 1. brainstorming a jeho variace – anglický termín brainstorming se překládá jako „bouření mozků“. Využívá se pro skupinovou výuku.84 1. Pojem učení, analýza základních druhů učení. [online]. [cit. 2012-12-31]. Dostupné z:http://pf.ujep.cz/user_files/psychologie-1-14.pdf5 Infogram: Portál pro podporu informační gramotnosti. [online]. 2008, 2012. Dostupné z:http://www.infogram.cz/article.do?articleId=13036 ŽÁK, Vojtěch. Metody a formy výuky: Hospitační arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012, 32 s. ISBN978-80-87063-61-3. Dostupné z:http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/11_Metody_a_formy_vyuky.pdf7 Vyučovací metody: Pojem a charakteristické znaky vyučovací metody. SCIGIEL, Michael a Zdeněk FRIEDMANN.Didaktika technické výchovy. 1989. vyd. Praha 1: Státní pedagogické nakladatelství, n.p., 1989, s. 17. ISBN 80-210-0055-4. 3.
  4. 4. 2. myšlenkové mapy – pomocí nich lze zapsat údaje a může mít podobu abstraktní i velmi konkrétní. Představuje takový strom a ten má mnoho větví. 3. komunitní kruh - Sedění v kruhu umožňuje zmíněné negativní rysy tradičního uspořádání třídy eliminovat.9 4. kooperativní učení - Kooperativní učení se soustřeďuje na procesy, ke kterým dochází při spolupráci uvnitř skupinky, především na sociální interakci. 10 5. grafické organizátory - Výhodou této pomůcky je, že umožňuje žákům logicky a přehledně uspořádat informace a analyzovat jejich vzájemné vztahy. 118 SÁRKÖZI, Radek. Moderní vyučovací metody – 1. díl – Brainstorming a jeho variace. Čtenářská gramotnost aprojektové vyučování [http://www.ctenarska-gramotnost.cz/]. 16.3.2011, č. 1 [cit. 2012-12-31]. Dostupné z:http://www.ctenarska-gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-metody/metody-19 SÁRKÖZI, Radek. Moderní vyučovací metody – 3. díl – Komunitní kruh. Čtenářská gramotnost a projektovévyučování [http://www.ctenarska-gramotnost.cz/]. 9.11.2010, č. 3 [cit. 2012-12-31]. Dostupné z:http://www.ctenarska-gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-metody/metody-310 SÁRKÖZI, Radek. Moderní vyučovací metody – 4. díl – Kooperativní učení. Čtenářská gramotnost a projektovévyučování [http://www.ctenarska-gramotnost.cz/]. 16.11.2010, č. 4 [cit. 2012-12-31]. Dostupné z:http://www.ctenarska-gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-metody/metody-411 WHITCROFT, Ladislava. Moderní vyučovací metody – 5. díl – Grafické organizátory. Čtenářská gramotnost aprojektové vyučování [http://www.ctenarska-gramotnost.cz/]. 1.5.2011, č. 5 [cit. 2012-12-31]. Dostupné z:http://www.ctenarska-gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-metody/metody-5 4.
  5. 5. Literatura: odborná monografie:  ŽÁK, Vojtěch. Metody a formy výuky: Hospitační arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012, 32 s. ISBN 978-80-87063-61-3. Dostupné z: http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/11_Metody_a_formy_vyuky. pdfHodnocení:  text je důvěryhodný, protože známe autora textu  autorem je člověk, který je pedagogem a působí na katedře didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze  je rozsáhlý a dostatečně se zabývá danou problematikou  pro mě je text vhodný, protože popisuje výukové metody  text je velmi podrobný 1x odborný článek:  SÁRKÖZI, Radek. Moderní vyučovací metody – 1. díl – Brainstorming a jeho variace. Čtenářská gramotnost a projektové vyučování [http://www.ctenarska- gramotnost.cz/]. 16.3.2011, č. 1 [cit. 2012-12-31]. Dostupné z: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-metody/metody-1Hodnocení:  autorem tohoto textu, je člověk, který se tím zabývá celý život a i učil na mnoha školách  text najdeme, na stánkách abecedy občanského sdružení, to znamená, že na těchto stánkách je mnoho textů, které se týkají školy  prezentované informace jsou velmi přesné a objektivní  text je aktuální  styl jazyka odpovídá zamýšlenému cílovému publiku tzn. učitelům 1x webová stránka:  Infogram: Portál pro podporu informační gramotnosti. [online]. 2008, 2012. Dostupné z: http://www.infogram.cz/article.do?articleId=1303Hodnocení:  text je na stránce, která vznikala s podporou centralizovaného rozvojového projektu MŠMT a je zřejmé, že se jedná o kvalitní studijní text  známe datum publikování a poslední datum aktualizace webové stránky  myšlenky jsou uspořádané a velmi kvalitní  stránka je přehledná  text je aktuální PALÁN, PH.D., PhDr. Zdeněk. Andromedia: Databanka dalšího vzdělávání. [online]. Dostupné z: http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik 5.
  6. 6.  Vzdělávání. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 4.9.2010 [cit. 2012-12-31]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD Učitel. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 5.12.2012 [cit. 2012-12-31]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedagog Pojem učení, analýza základních druhů učení. [online]. [cit. 2012-12-31]. Dostupné z: http://pf.ujep.cz/user_files/psychologie-1-14.pdf Vyučovací metody: Pojem a charakteristické znaky vyučovací metody. SCIGIEL, Michael a Zdeněk FRIEDMANN. Didaktika technické výchovy. 1989. vyd. Praha 1: Státní pedagogické nakladatelství, n.p., 1989, s. 17. ISBN 80-210-0055-4. SÁRKÖZI, Radek. Moderní vyučovací metody – 3. díl – Komunitní kruh. Čtenářská gramotnost a projektové vyučování [http://www.ctenarska-gramotnost.cz/]. 9.11.2010, č. 3 [cit. 2012-12-31]. Dostupné z: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/projektove- vyucovani/pv-metody/metody-3 SÁRKÖZI, Radek. Moderní vyučovací metody – 4. díl – Kooperativní učení. Čtenářská gramotnost a projektové vyučování [http://www.ctenarska-gramotnost.cz/]. 16.11.2010, č. 4 [cit. 2012-12-31]. Dostupné z: http://www.ctenarska- gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-metody/metody-4 WHITCROFT, Ladislava. Moderní vyučovací metody – 5. díl – Grafické organizátory. Čtenářská gramotnost a projektové vyučování [http://www.ctenarska- gramotnost.cz/]. 1.5.2011, č. 5 [cit. 2012-12-31]. Dostupné z: http://www.ctenarska- gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-metody/metody-5 6.

×