Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Smisene uceni1

398 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Smisene uceni1

  1. 1. Smíšené učení – nový trend nebo nová bublina? přednáška pro 18. CRS, 5. 1. 2012Z pohledu firem Klady a zápory e-learningu Učitel v BL Vymezení a název BLKončí metody? Blended learning= smíšené (spojené, prolínané) učení. Co se mísí?organizační formy (prezenční, distanční, online, praxe)metody Z pohledu firem můžeme BL rozdělit na1. Vzdělávání zaměřené na rozvoj dovedností (skill-driven learning). Kombinuje individuální vzdělávání vlastnímtempem s podporou učitele (instruktora, facilitátora), kteří podporují rozvoj znalostí a dovedností žáka - tedya) interakce jednotlivých účastníků edukačního procesu (dále jen: učitelů a žáků) pomocí emailu, diskusních fór akomunikace „tváří v tvář“,b) samostudia podporovaného WBT a knihami.Tento přístup lze přirovnat k chemické reakci, v níž učitelé hrají úlohu katalyzátoru, který umožňuje dosáhnoutžádaného výsledku – vzdělání. Základem kvalitně realizovaného BL je dobře zpracovaný plán, používánísynchronních i asynchronních komunikačních prostředků (chat, videokonference, webinář vs. email).2. Vzdělávání zaměřené na rozvoj postojů/přístupů (attitude-driven learning). Pracuje s vybranými událostmi amasmédii, s jejichž pomocí ovlivňuje chování vzdělávaného. Kombinuje tradiční výuku ve třídách s onlinevzděláváním. Příkladem takto realizovaného vzdělávání jsou například kurzy manažerských dovedností, kulturymluveného projevu apod.3. Vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí (competency-driven learning). Kombinuje více metod, kterými lzepůsobit na rozvoj kompetencí vzdělávaného (dále). Tento model je zaměřen na získávání znalostí a dovedností odzkušených expertů, někdy se také v souvislosti s tímto přenosem hovoří o tzv. experience sharing – sdílenízkušeností. Patří sem i praxe jako předmět. Plánování BL ve firmě ÍL DOSŽENÍ MODEL I. Rozvoj specifických znalostí a • tvorba skupinového vzdělávacího plánu, který podporuje indi (SKILL- dovedností, které jsou pravidelně plánem/rozvrhem DRIVEN podporovány a verifikovány učitelem • práce s edukačním materiálem pod vedením učitele LEARNING) či facilitátorem. • demonstrační procesy, které probíhají v běžných třídách či od • poskytnutí emailové podpory studentů • realizace dlouhodobých projektů (projektové vyučování) MODEL II. Rozvoj nových postojů/přístupů a • synchronní internetové meetingy (Web-based meetings) (ATTITUDE- chování v každodenním • tvorba skupinových projektů (uvnitř tříd i v rámci větších sku DRIVEN společenském kontaktu. • simulace chování v daných společenských rolích, simulovaná LEARNING) • stanovení společenských problémů a tvorba vhodných řešení MODEL III. Ovládnutí a přenos znalostí – • práce s instruktorem - expertem (COMPETE studenti/žáci/pracovníci jsou v • rozvíjení znalostního depozitáře s podporou LCMS/LMS NCY- kontaktu s experty na danou • práce s online komunikačními nástroji (nejsou-li součástí LM DRIVEN problematiku, učí se z jejich • pracovní workshopy LEARNING) zkušeností. • pozorování mentorů/rádců1) Formulovat problém, který má kurz vyřešit, stanovit cíl, charakterizovat informační náplň. Za jak dlouho tyinformace zastarají?2) vybrat způsob přenosu učiva – je třeba, aby si žáci osvojili nějaké chování nebo se dověděli nová fakta nebo senaučili něco nového dělat?3) Určit délku kurzů a jeho částí4) funkce vzdělávaného, jeho návyky a úroveň chápání ovlivní výběr metody. Musí všichni žáci projít celý obsahkurzu? Lze kurz přizpůsobit individuálním zvláštnostem?
  2. 2. 5) Ujasnit si, jaký způsob učení bude pro žáka nejúčinnější – jaký je jeho styl učení, jakým vzděláním prošel,jakýmá životní postoj, jaký má vztah ke spolupráci. Např. lidé pracující s IT se zjímají o další vzdělávání a vyhovujejim, když si rychlost a intenzitu učení určí sami. Podřízení by si měli kurz vybrat sami. Klady a zápory e-learningu Klady: Zápory:možnost studovat vlastním tempem a podle individuálních vysoká náročnost tvorby kurzůčasových možností závislost na funkčnosti používané technikyfinanční a časové úspory (minimalizace potřeby dojíždět nároky na technické vybavení a kompetencena školení) poskytovatelů i účastníků vzděláváníschopnost zasáhnout vyšší počet studentů a poskytnout absence přímých kontaktů s vyučujícím a kolegyvětší množství informací studentyprohloubení počítačové gramotnostiPři aplikaci blended learning je třeba přemýšlet ve třech rovinách: 1. Technologické – jak dostat obsah k posluchačům tak, aby jej (ideálně) měli k dispozici v okamžiku, kdy jej potřebují. 2. Obsahové – kdy nestačí převést obsah do bitů. – Musí mít dát logiku, zábavnost, užitečnost a trvanlivost – zjistili jsme a ověřili si, že video nefunguje, pokud ukazuje jen co ano a co ne. 3. Lidské – protože elektronický způsob vzdělávání nefunguje dostatečně efektivně bez lidského faktoru. Ke změně chování a vzdělávání nedochází „mezi ušima, ale mezi nosy“ (potřebujeme k tomu interakci s druhými lidmi - workshopy). Tato rovina vede k zapojení účastníků i jejich nadřízených a přenáší na ně odpovědnost za vlastní rozvoj. Typické učební pomůckyLMS a podobná prostředí umožňující předávání učebních materiálů, domácích úkolů, diskuse ve skupinách žáků alektorů v daném čase i mimo něj.Průvodci studia (do výkladového textu je vsunut monolog učitele) – nejsou k užitku. Učitel v BLV BL je učitel, i když ne trvale (v e-learningu být nemusí, ale je autorem obsahu e-learningového objektu).Některé pedagogické úkoly může splnit jen člověk (schopnost bezprostřední a nepřipravené reakce na nečekanésituace, řešit konflikt, humoru, řešit problémy okamžitě, improvizace, kreativního myšlení, stratifikovat studijnískupinu a rozpoznávat silné a slabé stránky, sociální komunikace a emoční inteligence, navázat přátelství akamarádství, poskytovat vzdělávací vzor, přizpůsobit se změněným podmínkám, přímé aktivizace studentů).Elektronické učení bez přímého kontaktu s učitelem je méně efektivní než prezenční výuka. Součástí BL studia bývá úvodní a závěrečný tutoriál (řekněme soustředění). Účlem úvodního setkání jekromě seznamování, sdílení očekávání apod. Hlavně seznámení s nástroji (tj. ovládání webového prostředí), nakonci pak prezentace a hodnocení výsledků, popř. certifikace.BL využívá mnoho firem. Používá se při vzdělávání úředníků. V DVPP ho využívá např. Cermat. Různéorganizace typu VISK využívají toho, že v předpisech o DVPP pro studium FS1, výchovného poradenství atd.není napsáno, že předepsaný počet hodin musí být odpřednášen prezenčně. A tak se místo skript vyrobí CD neboDVD, prezenční výuky se omezí a ze 4 semestrů studia jsou 2. Studium se zrychluje, což přináší i rizika –závěrečné práce jsou kompiláty dokumentů z internetu a autenticita průběžného elektronického distančníhotestování může být problematická.
  3. 3. Vymezení a název BLPojem kombinovaná forma už v českém školství označuje něco jiného. Vymyslíme jiný vhodný český název?elektronickokontaktní výuka elektronickoprezenční výuka učení s podporou učitele (UPU) ?Podstatná je přítomnost učitele (byť na dálku) i jiných, neosobních forem výuky – byť ne elektronických Končí metody?Metody- staví na rozdílech, i když se v praxi realizují podobně- zjednodušují pohled na studenta jako individualitu- zabírají čas učitelům, kteří se učí techniky místo analytického a kreativního přístupu k výuce- narušují dobré vztahy mezi kolegy- dávají laciný pocit učitelům, že vyučují správně- předstírají, že znají odpovědi na všechny otázky (D. Allwright, Konec metod ve výuce (1991)Blended learning (смешанное обучение) (2006) [online]. Dostupné z www.trainings.ru/library/articles/?id=6249Blended learning [online]. Dostupné z www.team.cz/inspirace/blended-learningEger, L.:Blended learning. AULA, roč. 12, 03 / 2004, s. 21-24. Dostupné z www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&ved=0CH0QFjAHOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.csvs.cz%2Faula%2Fclanky%2F06-2004-3-blended-learning.pdf&ei=tdxUUOCyAZHitQaUxYCACQ&usg=AFQjCNEKzvokyvUsgypa19Fo4phNE7blKw&sig2=Z98n2tENgj3YGV402TFUDgKopecký, K. (2007): Blended learning jako skutečně efektivní přístup ke vzdělávání [online]. Dostupné z www.net-university.cz/elearning/27-blended-learning-jako-skuten-efektivni-pistup-ke-vzdlavaniKopecký, K.: Modely tzv. blended learningu (úvod do problematiky) [online]. Dostupné z www.lmsunifor.com/index.php/zajimavosti/e-learning-teorie-praxe/186-modely-tzv-blended-learningu-uvod-do-problematiky-Kuš, P.: Blended learning kombinuje běžnou výuku a e-learning [online]. Dostupné z http://moderniobec.ihned.cz/c1-49676490-blended-learning-kombinuje-beznou-vyuku-a-e-learningVojtková, N.: Nové přístupy ve výuce cizích jazyků: „Post-method era“ a úkolová výuka. Prezentace.(а)синхронные он-лайн курсывеб-технологиивэбинардискуссии в форумахмультимедийные технологии обученияобучаемыйсамообучениеcистема дистанционного обучения (СДО)смешанное (гибридное) обучениетренерчатэлектронноe обучениeэлектронныe обучающиe программы в реальном времени Přepis PPTSmíšené učení – nový trend nebo nová bublina?Josef ZemekAsociace učitelů češtiny jako cizího jazykawww.auccj.czzemkuv@seznam.czZ pohledu firem Klady a zápory e-learningu Učitel v BL Vymezení a název BLKončí metody?Blended learning= smíšené (spojené, prolínané) učení. Co se mísí?- organizační formy (prezenční, distanční, online, praxe) - metodySmíšené učení ve firmách - vzdělávání zaměřené na rozvoj- dovedností (skill-driven learning) - postojů/přístupů (attitude...)- kompetencí (competency...)
  4. 4. Plánování smíšeného učení ve firmě- problém, cíl, náplň - chování, fakta či dovednosti? - délka kurzů a jeho částí- uvážit osobnost vzdělávaného - uvážit styl a způsob učeníKlady a zápory e-learninguKladymožnost studovat svým tempem a podle svých časových možností finanční a časové úsporyschopnost obsáhnout více studentů a předat více informací prohloubení počítačové gramotnostiZáporynáročnost tvorby kurzů závislost na funkčnosti technikynároky na technicku a kompetence poskytovatelů i účastníkůabsence přímých kontaktů s vyučujícím a kolegy studentyStudijní program ve smíšeném učení - rovina technologická, obsahová a lidskáUčitel ve smíšeném učení má schopnostbezprostřední a nepřipravené reakce na nečekané situace řešit konflikthumoru řešit problémy okamžitě Improvizace tvůrčího myšlenístratifikovat studijní skupinu a rozpoznat silné a slabé stránky /sociální komunikaceemoční inteligence navázat přátelství poskytovat vzdělávací vzorpřizpůsobit se změněným podmínkám přímé aktivizace studentůNázev...?elektronickokontaktní výuka elektronickoprezenční výuka učení s podporou učitele (UPU)Končímetody? - staví na rozdílech, i když se v praxi realizují podobně - zjednodušují pohled na studenta jako individualitu - zabírají čas učitelům, kteří se učí techniky místo analytického a kreativního přístupu k výuce - narušují dobré vztahy mezi kolegy - dávají laciný pocit učitelům, že vyučují správně - předstírají, že znají odpovědi na všechny otázky

×