Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Argumentace:    Pedagogika jako taková se přímo nabízí pro studenta Pedagogické fakulty. Je důležité    znát základy...
definice se může podstatně měnit už jen na základě toho, kterému přístupu je dávánapřednost.1.2 Teoretický systém    Z...
2. Disciplíny    Vnitřní dělení pedagogiky má hned několik variant, což je znovu založeno na přístupuk vědě samotné a d...
Pedagogická diagnostika – zabývá se teoretickou a metodologickou diagnosou vedukačním prostředí → charakteristika a hodnoc...
Karel Doleček
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KPI

314 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

KPI

 1. 1. Argumentace: Pedagogika jako taková se přímo nabízí pro studenta Pedagogické fakulty. Je důležité znát základy svého vlastního oboru. Společný základ, do kterého zapadá Úvod do pedagogiky a další navazující předměty, je stěžejní skupinou předmětů pro všechny studenty naší fakulty a proto by se mu měla věnovat patřičná pozornost. Tato práce se zaobírá základními definicemi a rozdělením do vědeckých disciplín a název Pedagogika jako věda se tak jeví jako přirozený. Pedagogika jako věda1. Úvod do pedagogiky Termín samotný pochází z řeckého paidagógos, což byl otrok zodpovídající zadoprovod chlapců do školy, přičemž pais = dítě a aigen = vésti. Z řečtiny se termín stalsoučástí latiny a odtud byl převzat do dalších jazyků. Pedagogika se jako věda konstituovala v 19. století, ale přesto doposud nebyl pojemsamotný jednoznačně definován. Každý autor podává jinou definici na základě osobníchzkušeností, teoretického směru, který je mu nejbližší, ale také na základě obecného chápanípedagogiky v dané zemi. Stejně tak mezi odbornou veřejností nepanuje úplná shoda ani vdalších aspektech pedagogické vědy například pojmovém aparátu. Přesto jako věda musí pedagogika mít přinejmenším předmět svého výzkumu,teoretický systém, metodologii a pojmový aparát.1.1 Předmět a definice Předmět pedagogické vědy se stanovuje jako výchova. Popřípadě jako výchova avzdělávání každého jedince v rámci určité společnosti. Od toho jsou odvozovány různédefinice pedagogické vědy samotné. a) Věda a výzkum zabývající se vzděláváním a výchovou v nejrůznějších sféráchživota a společnosti. b) Věda o permanentní výchově c) Obor vzdělávání na pedagogických fakultách. Tyto tři definice, převzaty z Úvodu do pedagogiky od Mgr. R. Pospíšila, naprostojasně ukazují rozdílné vnímání této vědy, přičemž je nutné připomenout, že tyto definicenavíc pocházejí z přibližně stejného časového období a jedné země a tedy dokazují, že
 2. 2. definice se může podstatně měnit už jen na základě toho, kterému přístupu je dávánapřednost.1.2 Teoretický systém Znakem vědy vedle předmětu zkoumání je i teoretický systém. J. Průcha rozdělujepedagogické teorie na explorativní a explanační. Mgr. R. Pospíšil, který toto popisuje jakocharakter (použito i v tomto rozdělení) přidává ještě normativní. a) Normativní charakter – v pedagogice jsou stanoveny normy, vzory, doporučení acíle jak by měla být edukace realizována. b) Explorativní charakter – založen na výzkumu a na poznatcích, které jsou tímtovýzkumem získány c) Explanativní charakter – pedagogika identifikuje, popisuje a objasňuje jevy vedukační realitě Z toho vyplývá i teoretický a praktický význam pedagogiky, kde vedle odhalovánízákonitostí výchovy a výzkumu ve vztahu k jedinci i společnosti, podává množství podnětůpro praktické edukační aktivity nejen pedagogům, ale i vychovatelům. V rámci pedagogiky také neustále probíhá analytický, verifikační a prognostickýproces, kdy je zkoumána edukační realita, ověřují se nabyté poznatky a formulují se budoucícíle.1.3 Metodologie Výzkum v pedagogice se zaměřuje na jevy a procesy z oblasti výchovy a vzdělávání.K tomuto používá širokou škál metod, z nichž tu zmíníme ty nejčastější a nejznámější. a) Pozorování – tato metoda představuje soustavné sledování dané edukačnískutečnosti s určitým plánem a cílem. Důležitá metoda pro kvalitativní i kvantitativnívýzkum. b) Interview – neboli metoda rozhovoru. Tato výzkumná metoda je založena naverbální komunikaci a vzájemném působení mezi výzkumníkem a zkoumaným subjektem. c) Dotazník – využíván při získávání odpovědí od většího počtu respondentůpísemnou formou. Velice častá metoda, u které je důležité správně formulovat otázky.
 3. 3. 2. Disciplíny Vnitřní dělení pedagogiky má hned několik variant, což je znovu založeno na přístupuk vědě samotné a důrazu, který je kladen na její jednotlivé složky. Zde bude pro ilustraciuvedeno několik příkladů těchto rozdělení s důrazem na dělení na základní a hraničnídisciplíny.2.1 Dělení dle ustálenosti  Konstituované – vztahují se k nim vědecké časopisy, jsou obory výuky na VŠ  Vyhovující – výčet těch, které nesplňují tyto podmínky2.2 Dělení podle dílčích skupin  Podle objektu - preprimární teorie výchovy, předškolní, školní, středoškolská, vysokoškolská pedagogika.  Podle účelu - pedagogika rodinné výchovy, vojenská, podniková, masmédií, andragogika.2.3 Dělení na základní a hraniční disciplíny 2.3.1 Základní Obecná pedagogika – teoretické a metodologické základy, pedagogickou terminologií,postavením pedagogiky v rámci ostatních věd Dějiny pedagogiky a školství – zabývá se vývojem pedagogických názorů, koncepcí,idejí a vlivem historických reálií na pedagogické myšlení Srovnávací pedagogika – také komparativní, zaměření na popis, analýzu a vysvětlenívzdělávacích systémů a jejich problémů v porovnání dvou a více územních celků Filozofie výchovy – snaží se objasňovat nejrůznější problémy spjaté s edukačnímiprocesy, srozumitelnost často omezená na okruh specialistů Teorie výchovy – disciplína a teorie zahrnující jednotlivé složky výchovy, výzkumvýchovných jevů a dějů Speciální pedagogika – řeší teoretické i praktické překážky ve vzdělávání postiženýchjedinců ať už je postižení tělesné, duševní nebo smyslové. Didaktika – obecná teorie o procesech učení o jejich cílech, obsahu, metodách aformách.
 4. 4. Pedagogická diagnostika – zabývá se teoretickou a metodologickou diagnosou vedukačním prostředí → charakteristika a hodnocení úrovně. 2.3.2 Hraniční Ekonomie vzdělávání – problematika financování školství, efektivnost vynakládanýchprostředků, ale také vztah vzdělání a uplatnění na trhu práce Pedagogická psychologie – rekonstrukce a integrace psychologických základů apodnětů v pedagogické praxi Sociologie výchovy – vliv sociologických reálií na výchovu a vzdělání, možnostvzdělavatelnosti jedinců z různých sociálních prostředíAnotace:Tato práce od studenta Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity se zaobírá základníproblematikou pedagogiky jako vědy. Rozebírá předmět této vědy, její základní pojmy ajejich definice. Kromě teoretického systému a metodologie pedagogiky je nadále veliká částpráce zaměřená na rozdělení a popsání pedagogické fakulty.Klíčová slova:Pedagogika, věda, pedagogické disciplíny, metodologie, teoretický systém, vzdělávání,výchovaZdroje:SVOBODOVÁ, J., ŠMAHELOVÁ, B. Kapitoly z obecné pedagogiky. Brno: MSD, 2007. s.140. ISBN 978-80-86633-81-7.ČÁBALOVÁ, Dagmar. Pedagogika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 272 s. Pedagogika (Grada).ISBN 978-802-4729-930.POSPÍŠIL, R. Úvod do pedagogiky. ELPORTÁL [online], Brno: MU Brno, 2009.[cit. 2012-12-05]. Aktualizováno: Únor 2010. Dostupné z WWW: http://is.muni.cz/elportal/?id=872294.ISSN 1802-128X. Všechny tyto zdroje si zasluhuji nejvyšší hodnocení důvěryhodnosti, protožese všechny nalézají na doporučeném seznamu četby pro Úvod do pedagogiky.
 5. 5. Karel Doleček

×