Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Závěrečný úkol do kpi

410 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečný úkol do kpi

  1. 1. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Pedagogické principy seminární práce do Semináře k nástinu dějin pedagogiky a úvodu do pedagogikyVypracovala: Klára Drobilová (UČO 350835)Přednášející: PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. V Brně, 31.10.2009
  2. 2. 2ObsahAnotace....................................................................................................................................... 3Pedagogické principy ................................................................................................................. 4Vývoj pedagogických principů .................................................................................................. 5Základní pedagogické principy .................................................................................................. 6Použitá literatura ........................................................................................................................ 8
  3. 3. 3Anotace Tato práce nám poskytuje pohled do malého úseku pedagogiky a to konkrétněpoukazuje na pedagogické principy. Zjistíme, co jsou pedagogické principy, kde je můžemevyužít či přímo popisně jaké jednotlivé rozlišujeme. Také lehce zabrouzdáme do dějin adočteme se, malou historii o vzniku jednotlivých norem, neboť v každé době dbali lidé na jinézásady a holdovali jiným zvyklostem.Klíčová slovaPedagog, jedinec, výchova, vzdělání, princip, pravidlo,Argumentace Téma pedagogické principy jsem si nevybrala náhodně. Tuto seminární prácijsem vypracovávala do semináře k předmětu Nástin dějin pedagogiky a úvodu do pedagogiky.Avšak z množství nám nabízených témat, mě osobně přišlo jako jedno z mála, které mohuuplatnit při svém studiu, následných praxích na školách, ale i v běžném životě. NázevPedagogické principy nám hned prozradí o čem se v práci dočteme.
  4. 4. 4Pedagogické principy Systém pedagogických principů (výchovně vzdělávacích zásad, norem) je souborzákladních pravidel zajišťujících efektivnost při výchovně vzdělávacím působení. 1 „ Tytopedagogické principy mají obecnou platnost v celém poli výchovně vzdělávacího působení namládež i na dospělé. V jednotlivých pedagogických situacích se pak adekvátně modifikují veshodě se sledovanými výchovně-vzdělávacími záměry, s profilem účastníků pedagogickéhoprocesu i s podmínkami, za kterých se daná pedagogická činnost uskutečňuje. Jakékolivvýchovně vzdělávací působení v oblasti školské i mimoškolské – ať již jde o výchovu nakterémkoli stupni školy nebo o výchovu v kterémkoliv kulturní instituci, společenskéorganizaci nebo prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků – je jak ve své koncepci,tak ve své realizaci vázáno těmito principy a jeho úspěšnost závisí na jejich respektování atvořivém uplatnění.“1 JŮVA, V. et al.: Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno 2001.Paido /str. 67 /
  5. 5. 5Vývoj pedagogických principů Již z antických děl se dovídáme o snaze tehdejších myslitelů, jako například Platón,Aristoteles či Quintilianus, o formulaci jistých zásad ve výchově, které bychom mělirespektovat. V té době nejvíce dbali na soustavnost výchovné práce, aktivnost vychovávanéhojedince a přiměřenost obsahu, metod i forem výchovně vzdělávací činnosti. V renesanci se více prosazoval princip názornosti, aktivnosti a samostatnosti.Vychovávaný jedinec si měl vypěstovat vlastní úsudek a opustit úmorné memorovánípředepsaného učiva. Mezi tamější pedagogy patří (Vittorino da Feltre, Michel de Montaigne aFrancis Bacon. K významným českým pedagogům patří Jan Amos Komenský. Snad každé jehopedagogické dílo se dotýká požadavků při výchovně vzdělávací činnosti. Mezi další pedagogy, kteří svou činností přispěli, patří Jean Jacquesa Rousseaua,Johann Heinrich Pestalozzi, Johann Friedrich Herbart, Adolf Diesterweg a další. Od 19. století se důrazněji objevuje požadavek propojení výchovy s praxí – HerbertSpencr či John Dewey. Pedagogický reformismus a alternativní výchova podtrhly především princippřiměřenosti, aktivnosti a individuálního přístupu k vychovávanému jedinci. V současnosti dochází k formulování dalších výchovně vzdělávacích zásadv souvislosti s úsilím o zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu.
  6. 6. 6Základní pedagogické principyPrincip cílevědomosti Princip cílevědomosti poukazuje na to, aby pedagog jasně stanovil konečné i dílčí cílevýchovně vzdělávací činnosti. Tyto cíle dostatečně zdůvodnil, objasnil a vychovávanéhojedince či skupinu motivoval.Princip soustavnosti Jde o to, aby veškeré výchovné podněty tvořily logický systém, musí na sebe logickynavazovat. Toto uspořádání a také soustavnost (opakování a procvičování) má velmi afektivníráz na osvojení a pochopení nových informací.Princip aktivnosti Pedagog či vychovatel by měl dbát na samostatnost jedince. Opírat se o jeho aktivitu,zájem a vhodně jej podněcovat. Měl by jej vést k tomu, aby postupně stále více utvářel,vychovával a vzdělával sám sebe. Také by se měl snažit aktivizovat poznávací, citové i volníprocesy jedince.Princip názornosti Pedagog má rozvíjet žákovo vnímání, jeho představivost a fantazii. Opírat se odosavadní znalosti, osobní zkušenosti a představy jedince, vycházet z nich, kultivovat aobohacovat. Do výchovného procesu zapojit co nejvíce různých smyslů jedinců (tj. přímýnázor.Princip uvědomělosti Jedná se o požadavek, aby vychovávaný jedinec plně porozuměl a pochopilprobíranou látku, daný úkol. Osvojené vědomosti jedince mají mít jasnou podobu, přesnépojmy a úsudky, správné jazykové vyjadřování. Vychovávaný jedinec by měl získanévědomosti a dovednosti dokázat tvořivě uplatňovat v praxi. Tento princip vylučuje jakékolimechanické osvojování informací, memorování bez pochopení látky.Princip trvalosti Pedagog se má snažit, aby žákovy osvojené vědomosti, dovednosti, návyky atd. bylytrvalé, tj. osvojené natrvalo. Podmínkou trvalého osvojení je správné pochopení a neustáléopakování a procvičování, dále také přiměřené pracovní tempo, vhodný výběr základníhoučiva, emotivnost výchovné práce a dodržování předcházejících principů.Princip emocionálnosti Pedagog či vychovatel má aktivizovat pozitivní city, prožitky jedince či skupiny.Snažit se o navození trvalé pozitivní a optimistické atmosféry během výchovy, která zvyšujevýkon a výsledky poznávání a zapamatování, snižuje pocit únavy a motivuje. Citová jistotapodporuje efektivní práci.
  7. 7. 7Princip přiměřenosti Jde zejména o to, aby obsah formy a metody výchovy byly v souladu s věkovouvyspělostí a s dosavadní vzdělanostní úrovni vychovávaného jedince. Pedagog by měl znát azajímat se o věkové a individuální zvláštnosti vychovávaného jedince. Z čehož vyplývá,citlivě přihlížet k rozdílům typů, charakterů a nadání a individualizovat celý výchovněvzdělávací proces. Zachovávat základní pravidla pedagogického postupu: ob blízkéhok vzdálenému, od známého k neznámému, od konkrétního k abstraktnímu, od snadného ajednoduchého k obtížnějšímu a složitějšímu.Princip jednotnosti výchovného působení Pedagogové a také vychovatelé mají být jednotní, navzájem spolu spolupracovat,nebýt protichůdní. Dbát na jednotnost výchovného působení, cílů, záměrů, forem, způsobů.Vychovávaný jedinec se v rozporuplných požadavcích těžko orientuje a pokud se jim snažívyhovět dostává se do konfliktu rolí.Princip sloučení teorie s praxí Pedagog či vychovatel by se měl snažit propojit výchovně vzdělávací proces s životema přirozeným prostředím vychovávaného jedince. Využít zkušenosti žáka, podnětů z okolí asloučit vše s teorií. Vychovávaný jedinec by tak měl zakusit teoretickou část spolus praktickou.Princip vědeckosti V průběhu výchovně vzdělávacího procesu mají být všechny informace vědeckypodložené za současného respektování náboženského přesvědčení a duchovního životajedince či skupiny vychovávaných jedinců. Jde o maximální možnou toleranci k názorůmjiných.
  8. 8. 8Použitá literaturaROZSYPALOVÁ, M. , ČECHOVÁ, V. , MELLANOVÁ, A.: Psychologie a pedagogika I. Praha: Informatorium, 2003. (autoři zabývající se touto tématikou, recenzováno, odborné popisy, názvosloví, kniha doporučená ke studiu)JŮVA, V. (sen.& jun.): Úvod do pedagogiky. Brno : Paido, 1995.JŮVA, V. et al.: Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2001.(doporučená literatura ke studiu, autor dobře znám, pedagog – tudíž píše ve svém oboru,nakladatelství věrohodné, faktograficky odpovídající, recenzováno)SVOBODOVÁ, J. , ŠMAHELOVÁ, B.: Kapitoly ze současné pedagogiky. Brno: MSD|,2007.Pedagogické principy. Pedagogické principy [online]. [cit. 2013-01-06]. Dostupné z:http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/ps09/uvod_ped/web/principy.html ( věrohodný článekpouze o pedagogických principech, článek ze stránek pedagogiky, dílo recenzováno, stránkyaktualizovány, článek čerpá z jiných pedagogických děl)

×