Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power point web

453 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Power point web

 1. 1. KPT6043 <br />PENGAJARAN PEMBELAJARAN BERASASKAN ELEKTRONIK DAN WEB<br />KESEDIAAN ICT JURULATIH PUSAT-PUSAT LATIHAN TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA: TAHAP PENGETAHUAN ICT, KEMAHIRAN ICT DAN SIKAP TERHADAP ICT DAN PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFIOLEH:MOHD ARIFF ISMAIL, JANUDIN AWANG<br />DISEDIAKAN OLEH:<br />NORASIAH BINTI MOHD NOOR<br />M20091000339<br />
 2. 2. PENGENALAN<br />TenteraLautDiraja Malaysia (TLDM) merupakansalahsatuperkhidmatandalamangkatantentera Malaysia yang bertanggungjawabmenjagadanmelindungikesejahteraandankedaulatanmaritim Malaysia.<br />TLDM mempunyairangkaianpusatlatihan yang menyediakanpelbagaibkursusdanlatihan s bertanggungjawabmenyediadanmemberipendidikandanlatihankepadapegawaidananggotasupayadapatmenghasilkansumbermanusia yang mantapdanberkualitidandapatmenjalankanpelbagaitugasyangspesifikdenganbaik,berkesandanefektif.<br />ICT Strategik Plan (ISP) merupakansalahsatuperancanganjangkapanjanguntukmembawa TLDM menujukearah K-Navy (Knowledge Navy)menjelang 2012 supayapelatihdiberipendedahantentang ICT.<br />K-Navy Mengandungi 2 elemen :<br /> a. E-Navy<br /> b. Smart College (KolejBestari)<br /> (pelanpembangunankolejbestaridan e-learning menjelangtahun<br /> 2012.)<br />
 3. 3. TUJUAN DAN OBJEKTIF KAJIAN<br />Tujuanutamaialahuntukmenilaidanmengenalpastitahapkesediaan ICT dikalanganjurulatih TLDM berdasarkan 3 aspekutamaiaituPengetahuan ICT, Kemahiran ICT danSikapterhadap ICT.<br />Tujuankeduaadalahuntukmengenalpastisamaadaterdapatperbezaankesediaan ICT yang signifikandaripadasegipengetahuan ICT, kemahiran ICT, dansikapterhadap ICT berdasarkanfaktor-faktordemografi (jantina, umur, lokasipusatlatihan, cawangan, kehadirankursus ICT danpengalamanmenggunakan ICT.<br />
 4. 4. METADOLOGI<br />Menggunakanrekabentuktinjauanrentasan (cross-sectional survey)<br />Pengumpulan data menggunakaninstrumenKesediaan ICT Jurulatih TLDM yang diadaptasidaripadainstrumenRosnaini 2006, Bannister & Vannata 2006 dan Wong 2002.<br />Instrumeninimengandungi 3 jenis:<br />a. Ujianpengetahuan ICT (20 soalanobjektif & 4 pilihanjawapan)<br />b. UjianKemahiran ICT (85 item tugasanpraktikal)<br />c. SoalSelidikSikapterhadap ICT. (44 item)<br />(aspekpengetahuandankemahiran ICT padaperingkatasassahaja)<br />SatuKajianrintismelibatkan 30 orangjurulatihSekolahPertukanganPerantisTenteraDarat Port Dickson untukmenentukankebolehpercayaaninstumen.<br />HasilkajianrintismenunjukkankebolehpercayaanUjianPengetahuan ICT ialah 0.82, UjianKemahiran ICT bagienamkategoriaplikasiialahantara 0.94 hingga 0.98 dansoalselidiksikapterhadap ICT ialah 0.98.<br />
 5. 5. DAPATAN KAJIAN<br />Sampelkajianmelibatkan 227 jurulatih (47 orangjurulatihpegawai & 180 jurulatih lain-lain pangkat @ <br />Lokasi -8 buahpusatlatihan yang terletakdiLumut Perak danTanjungPengelih Johor.<br />Majoritiberumur 30-39 tahun<br />50.7% mempunyaipengalaman ICT kurangdaripada 4 tahun<br />53.3% tidakpernahmenghadirikursus ICT.<br />Dapatankajianmenunjukkansecarakeseluruhanmajoritijurulatihpusat-pusatlatihan TLDM mempunyaitahappengetahuan ICT dankemahiran ICT yang sederhanasertasikap yang positif. Faktordemografi (pengalamanmenggunakan ICT, lokasipusatlatihan, umurdanjantina) didapatimempengaruhitahapkesediaan ICT jurulatih<br />
 6. 6. DAPATAN KAJIAN<br />
 7. 7.
 8. 8. KESIMPULAN <br />Kesediaan ICT mencerminkankemampuanjurulatih TLDM dalampersekitaranKolejBestaridan e-learning semasaprosespendidikandanlatihandipusatlatihan TLDM.<br />Kajianiniberjayamemberi input danmaklumatpentingtentangkesediaan ICT sebenarjurulatihdariaspekpengetahuan ICT, kemahiran ICT dansikapterhadap ICT sertabagaimanafaktordemografimempengaruhikesediaan ICT jurulatih .<br />Kajianinijugadapatmengenalpastikeperluansebenarjurulatihdariketiga-tigaaspekberkenaan .<br />Dapatmembantupenggubalpolisidanperekabentuk program latihandankursusberkaitan ICT dalammembangunkan program latihandankursusteknologi yang berkesan.<br />Jadihasil program pembangunanprofesional yang efektifdijangkaakandapatmemberiimpakterhadappenggunaandanpengintegrasian ICT dalamprosespengajaranpembelajarandalampersekitaranKolejBestari.<br />
 9. 9. SEKIAN, TERIMA KASIH<br />

×