Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran

 • Login to see the comments

Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran

 1. 1. SME 6044 :CONTEMPORARY ISSUES IN MATHEMATICS EDUCATION PROF. DR MARZITA BINTI PUTEHISU 12 : PENGGUNAAN TEKNOLOGI & ICT DALAM P&P http://www.sme6044-isuict.blogspot.com
 2. 2. http://www.isuict.blogspot.comMAZNI BINTI MOHAMED M20111000724 RUMAIZAH BINTI OMAR M20111000904ZANARIAH MOHD IDRIS M20111000727
 3. 3. ICT bermaksud sebarang sumberberasaskan komputer samadamelalui rangakaian atau tidaktermasuk perkakasan atauperisian yang diperolehi sebagaibahan pengajaran danpembelajaran seperti internet,emel, video conference, wordprocessing, spreadsheet dan CD
 4. 4. Fasa 1 (1999-2002) Projek Rintis 88 buahSekolah Bestari merupakaninisiatif KPM dalam Sekolah Bestarimengupaya dalampengurusan dan Fasa 2 (2002 - 2005)pentadbiran, pengajaran Pemantapan 88 buahdan pembelajaran melaluipenggunaan teknologi Sekolah Bestaridengan moto “PentadbirBestari, Guru Bestari, Murid Fasa 3 (2006-2010)Bestari, Pembestarian SekolahSekolah Bestari” dan 4fasa perlaksanaan Fasa 4 (2011-2020) Konsolidasi dan Kelestarian
 5. 5. DASAR ICT DALAM PENDIDIKANDilancarkan oleh Tan Sri Muhyiddin pada 12Oktober 2011Asas-asasnya ialah :• Pembangunan modal insan secara berterusan.• Penggunaan teknologi ICT yang bersesuaian dalam pendidikan.• Transformasi proses pendidikan melalui penggunaan teknologi
 6. 6. PELAN STRTEGIKPEMBESTARIAN 2011 -2015 Sokongan Pedagogi & Teknikal Modal insan & Pembangunan Kapasiti R&D bagi teknologi dalam P&P Komunikasi Korporat Pembangunan infrastruktur ICT
 7. 7. Menurut Harison Bakar (2008), Padatahun 2003 KPM telah memperkenalkankomputer riba sebagai alat teknologibagi mempermudahkan guru dalamperlaksanaan pengajaran danpembelajaran Matematik , Sains danBahasa Inggeris. Namun demikian dalamtinjauan yang dijalankan pada bulanMac-Mei 2007 didapati ramai guru tidakmengaplikasikan alat canggih tersebutsecara optimum.
 8. 8. Satu rekod penyelenggaraan yang dijalankan di sebuah sekolah menunjukkan rekod penggunaan pada tahap yang rendah Md. Nor Bakar & Rashita A. Hadi Journal of Science and Mathematics Educational,volume 2 Jun 2011Kajian berkaitan penggunaan ICT dalam kalangan guru disekolah menunjukkan tahap yang rendah Rosnaini Mahmud,Mohd Arif Hj. Ismail &Jalalludin Ibrahim Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia 2011Walaupun ICT telah diperakui mempunyai pelbagaikelebihan, namun tahap penerimaan penggunakhususnya guru terhadap inovasi tersebut didapati masihberbeza-beza Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia Bilangan 2, Nombor 1, Mac 2012
 9. 9. Contohnya, dalam beberapa kajian didapati tahappengintegrasian ICT berada pada tahap yang sederhana(Jalalludin Ibrahim, 2008; Sazliza Mat Isa, 2008,)Manakala beberapa kajian yang lain menunjukkan tahappengintegrasian ICT yang masih lagi rendah (RosnainiMahmud & Mohd Arif Ismail, 2008; Fariza Khalid, 2007;Azwan Ahmad et al, 2003).Melalui bacaan yang direkodkan oleh setiap projektor LCD,purata setiap projektor LCD ini beroperasi hanyalah selama29 jam dalam jangkamasa dua tahun yang boleh dikatakansangat rendah (MHS, 2005). Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia Bilangan 2, Nombor 1, Mac 2012
 10. 10. ISU 1 : KEKANGAN MASAKesuntukan masa menggunakan ICT oleh guru-gurumenjadi penghalang manakala sikap positif,keyakinan diri dan kemahiran menggunakan ICTmenjadi pendorong perlaksanaannya dalam p&p(IAB, 2008) Masa bagi pengajaran Matematik singkat. Penggunaan ICT memerlukan persediaan sebelum dan selepas pengajaran. Beban tugas guru.
 11. 11. ISU 1 : KEKANGAN MASAKementerian akan meneliti masalah bebanan tugasguru kerana tidak mahu tugas hakiki guru untukmendidik pelajar terganggu Berita Harian 1 April 2010
 12. 12. ISU 2 : MASALAH PERISIAN KURSUS Perisian kursus yang dibekalkan KPM terhad. Tiada kepelbagaian aras kebolehan pelajar. Perisian yang dibekalkan untuk aras kefahaman sahaja. Tiada penambah baikan.
 13. 13. Harison Bakar (2008) penggunaan „chalk & talk‟dianggap lebih berkesan oleh sesetengah guru keranakandungan CD yang dibekalkan oleh KPM adalah amatringkas.Dalam kajian yang dijalankan, antara pendapat guruialah :• Pengajaran secara „chalk & talk „ lebih puas hati kerana hubungan 2 hala.• Kandungan perisian tidak mengikut format peperiksaan.• Perisian kursus hanya sesuai untuk pelajar lemah sahaja.• Perisian dalam bahasa Inggeris .
 14. 14. ISU 3: SISTEM PENDIDIKAN BERORIENTASIKAN PEPERIKSAAN Penekanan berlebihan kepada peperiksaan. Buku latihan dipantau dari masa ke semasa. Guru lebih selesa menggunakan kaedah biasa yang di anggap cepat , berkesan dan mempunyai bukti.
 15. 15. Penekanan kepada peperiksaan mewujudkanfenomena berikut:• Guru mengajar dengan kaedah biasa sahaja.• Mengajar dan belajar untuk peperiksaan.• Guru menghabiskan sukatan seberapa segera.• Suasana pembelajaran yang lumpuh.
 16. 16. Menurut Toh (2003) penekanan kepadapeperiksaan terutamanya peperiksaan piawai bagikeseluruhan pelajar di akhir tahun KBSR dan KBSMmenyebabkan guru lebih cenderunguntuk melaksanakan proses pengajaran yangberpusatkan guru kerana kaedah ini terbukti lebihberkesan untuk menghasilkan pelajar yang akanmendapat markah yang tinggidalam peperiksaan.Guru yang berjaya menghasilkanbilangan pelajar yang ramaimendapat keputusanyang cemerlang dalam peperiksaan biasanya akandilihat sebagai guru yang berkesan.
 17. 17. ISU 4 :SIKAP PENTADBIRMenurut Zaini Ahmad (2006),faktor-faktor yangmenyokong perlaksanaan ICT ialah kesedaranterhadap kepentingan ICT, kerjasama antara wargasekolah,peralatan yang lengkap, kursus danpendekatan ICT kepada guruMenurut Zamri Abu Bakar & Rusmini KuAhmad(2006), walaupun dasar KPM mewujudkanintegrasi ICT di sekolah namun penerimaan sekolahterhadapnya adalah berbeza.
 18. 18. SIKAP PENTADBIRMenurut Mohd Izham & Norazah(2007) berpendapatbahawa segala perubahan sekolah terutamanyatentang pelaksanaan ICT di sekolah perlu bermuladaripada keprihatinan dan tindakan pentadbir sekolahitu sendiri iaitu pentadbir selaku pemimpin sekolahperlu merangka dan merancang segala perubahanbudaya positif dan teknologi yang berasaskan ICT disekolah
 19. 19. PERANAN PENTADBIR Pentadbir perlu menyediakan prasarana. Pentadbir perlu menyediakan latihan kemahiran Pentadbir perlu menjadi role model. Pentadbir perlu memberi galakan
 20. 20. GANJARAN kewangan dan kenaikan menunggu gurubesar dan pegetua yang berjaya melonjakkan sasaran skor komposit melebihi yang telah ditetapkan . Utusan Malaysia 27 Julai 2010Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin hari inimengumumkan ganjaran kewangan bersempena sambutan HariGuru hari ini kepada pengetua, guru besar dan guru yang berjayamelonjakkan prestasi sekolah masing-masing. Utusan Malaysia 16 Mei 2010
 21. 21. PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006-2010 6 teras 1. Membina Negara bangsa 2. Membangunkan modal insan 3. Memperkasa sekolah kebangsaan 4. Merapatkan jurang pendidikan 5. Memartabatkan profesion pendidikan 6. Melonjakkan profesion keguruan dan kecemerlangan institusi pendidikan.
 22. 22. Maksud “Penggunaan ICT dalam P&P” Menurut Kamus Dewan Edisi keempat Maksud pelaksanaan ICT dalam pendidikan ialah menggunakan ICT secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk meningkatkankecekapan dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.
 23. 23. PerancanganPerhubungan &penyampaian Penempatanmaklumat maklumat Tujuan Menilai & memilih Menyusun maklumat maklumat
 24. 24. JaringanPenerokaan komunikasi yg efektif& cepat Mengapa Penggunaan ICTMudah &cepatproses p&p Hasilkan kerja yang berkualiti dan mantap
 25. 25. Bagaimana ICT digunakan dalam P& PAspek Pengajaran Aspek PembelajaranGuru guna sebagai: Murid guna sebagai:- Alat Persembahan - Tutorial- Alat Demonstrasi - Penerokaan - Aplikasi - Komunikasi
 26. 26.  Peranan guru“ Tuan” “ Pembantu” “ Pengarah” “Penyelia”“ Diktator” “Fasilitator”
 27. 27. FAKTOR FAKTOR SEKOLAH GURU KEKANGAN DAN CABARAN PENGGUNAAN JURANG ICT DAN ICT DIGITAL KEKANGAN DALAM KEKURANGANMENGHABISKA PRASARANA N SILIBUS DAN BAHAN SOKONGAN
 28. 28. ISUFAKTOR GURU
 29. 29. Kerisauan untukMasa dan beban tugas menghadapi guru perubahanBilangan guru terlatihICT tidak mencukupi FAKTOR GURU Kekurangan Persepsi guru kemahiran komputerterhadap kepentingan dan pengetahuan komputer penggunaan komputer dalam p&p
 30. 30.  Halangan Terhadap Penggunaan Komputer Dan Ict Di Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran ( P&P) di kalangan Guru Di Sekolah Menengah Kebangsaan Luar Bandar Di Daerah Kulai Jaya, Johor. ( Johari Bin Hassan & Norazlina Binti Kamisan. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia)
 31. 31.  Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kemahiran para guru terhadap penggunaan komputer dan ICT masih berada pada tahap sederhana. Para guru juga lebih cenderung menggunakan komputer dan ICT hanya terhad kepada penggunaan peribadi sahaja dan bukan tujuan P&P. Antara halangan – halangan yang telah dikenalpasti ialah faktor masa, faktor sikap, faktor latihan dan faktor kemudahan.
 32. 32. ISU FAKTORSEKOLAH
 33. 33. Pemimpin sek. dalam membinapolisi, pelan pembangunan ICT & sokongan terhadap program pembangunan staf FAKTOR SEKOLAH Budaya Sekolah
 34. 34.  LANGKAH MENGGALAKKAN PENGGUNAAN ICT 1) DASAR MESYUARAT-JAWATANKUASA ICT (PANITIA) 2) P&P: -WAJIB GUNA ICT (MINIMUM 2 WAKTU SEMINGGU) -PEMANTAUAN TANPA ICT (60%-GAGAL) 3) “MOBILEKAN” LCD/KOMPUTER/LAPTOP: -AGIH KEPADA KETUA BIDANG -BOOKING LAPTOP
 35. 35.  4) SEMUA GURU MESTILAH ADA LAPTOP SENDIRI 5) STREAMYX/ SCHOOLNET/YES4G 6) TAMBAH ALAT SEPERTI LCD MELALUI SUMBANGAN PIBG 7) TAMBAH LOKASI LCD/KOMPUTER (SURAU, BILIK TAYANGAN, PSS) 8) GALAKKAN PEMBUDAYAAN ICT (BLOG, FACEBOOK, EMEL, SMS, WEB) 9) PENGGUNAAN PORTAL SKOR A 10) DAPATAN WIFI-KAWASAN SEKOLAH
 36. 36. ALASAN GURU TIDAK MENGGUNAKAN ICT 1. “KELAS TIDAK ADA LCD” “BAWALAH SENDIRI-MOBILE
 37. 37. 2. “SKRIN TIADA”“SKRIN YANG DIGUNAKAN HANYA KERANAWARNANYA PUTIH, CARILAH BENDA YANG BERWARNA PUTIH-SELESAI MASALAH”
 38. 38. 3. “BUANG MASA, SEKURANG-KURANGANYA 10 MINIT SEBELUM P&P DAPAT DIJALANKAN. DAH TINGGAL 30 MINIT.“TAK APALAH, CIKGU BUANG MASA 10 MINIT. SEKURANG- KURANGNYA CIKGU DAPAT JUGA GUNAKAN SELAMA 30MINIT. KALAU CIKGU TAK GUNA, CIKGU AKAN BUANG MASA BUKAN 10 MINIT TETAPI 40 MINIT”.
 39. 39. 4. “MACAM MANA SAYA NAK MENGAJAR, PASANG LCD LAGI, SKRIN LAGI…”“CIKGU LATIHLAH PELAJAR. SEKURANG-KURANGNYA CIKGUDAH MEMBERI ILMU PADA PELAJAR. BENTUK JAWATANKUASAUNTUK PASANG ALAT-ALAT BERKENAAN. SAMBIL ITU, CIKGUBOLEH MULAKAN INDUKSI SET. APABILA DAH SIAP DIPASANG, CIKGU BOLEH TERUS MASUK KE DALAM ISI PENGAJARAN”
 40. 40. 5. “MACAM MANA? SAYA BAWA BUKU LAGI, NAK BAWA LAPTOP LAGI, LCD LAGI, EXTENSION WIRE LAGI…” MINTALAH TOLONG MURID BAWA, TENTU MEREKA TIDAK MENOLAK.
 41. 41. 6. “SAYA MANA ADA LAPTOP?” “CIKGU, KALAU ORANG MENOREH GETAH PUN,DIA KENA BELI PISAU GETAH. TAK KANLAH CIKGU NAK MENGAJAR TAK ADA ALAT..BELILAH!” (JIKA PADA MASA INI, CIKGU TIADA LAPTOP SENDIRI.. HAI… TERUKLAH CIKGU TU..)
 42. 42. 7. “SCHOOLNET NI LAMBAT! BUANG MASA NAK TUNGGU…”“NANTI SAYA MASUKKAN STREAMYX BROADBAND” SEKARANG DAH ADA YES 4G..TAK ADA MASALAH…
 43. 43. 8. “STREAMYX NI BAHAYA CIKGU..NANTI BUDAK AKSES YANG BUKAN-BUKAN (PORNO DSB)..”“KITA DIDIKLAH CIKGU..INSYAALAH, ALLAH AKAN BERI HIDAYAH DAN PETUNJUK KEPADA ANAK DIDIK KITA INI… KALAU KITA TAKUT SANGAT TENTANG INI, AKHIRNYA ANAK MURID KITA JUGA AKAN RUGI…BANYAK ILMU LEBIH BAIK BERBANDING YANG BURUK DI DALAM INTERNET TU…KALAU KITA ASYIK TAKUT DENGAN HANTU, TAKKAN LAH SAMPAIKITA TAK KELUAR RUMAH…AKHIRNYA HANTU ITU SENDIRI YANG AKAN MASUK KE RUMAH MENJENGUK KITA..”
 44. 44.  Dalam bidang pendidikan, rekabentuk teknologi instruksional boleh didefinisikan sebagai strategi, kaedah yang sistematik dan teknologi yang digunakan dengan tujuan untuk memudahkan pelajar menguasai objektif yang dikehendaki ( Molenda, Reigeluth, & Nelson, 2003; Yusup Hashim, 2006).
 45. 45.  1. Membuat pemilihan kajian tindakan berdasarkan bahan pengajaran teknologi instruksional di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. 2. Bahan terbaik diperingkat kebangsaan akan dikumpulkan melalui CD dan disebarkan diseluruh negara. 3. Mewajibkan bakal guru di universiti mengambil dua atau tiga kertas berkaitan komputer sebagai subjek teras.
 46. 46. 4. Mengutamakan kursus latihan dalamperkhidmatan (LADAP) yang berkaitanteknologi instruksional.5. Mewujudkan sikap positif jangka panjangguru terhadap teknologi instruksional melaluimotivasi intrinsik.
 47. 47. 6.Guru sendiri hendaklah berperanan danrasa bertanggungjawab untuk menyediakankeperluan teknologi instruksional.7. Pentadbir menggunakan sebahagianbesar pengurusan dan pentadbiran sekolahmenggunakan teknologi maklumat.8. Kurikulum bagi melahirkan guruhendaklah lebih mengutamakan teknologiinstruksional berbanding pedagogi
 48. 48. KEKANGAN DAN CABARAN PENGGUNAAN ICTKEKURANGANPRASARANA JURANG ICT DAN BAHAN DAN SOKONGAN DIGITAL SALAH GUNA INTERNET
 49. 49. KEKURANGANPRASARANA DAN BAHAN SOKONGAN
 50. 50. AKSES PENDIDIKANSelaras dengan perkembangan teknologi semasa, KPM telahmemperkenalkan (ICT) dalam pendidikan yang meliputiaspek prasarana, pengisian dan latihan guru. KPM telahmelaksanakan pelbagai projek ICT dengan pembekalankomputer sebagai aktiviti utama penyediaan infrastrukturICT. Namun wujudnya isu dan masalah yang menjejaskanusaha penggunaan ICT dalam proses pengajaran danpembelajaran.
 51. 51.  Komputer (desktop; laptop; notebook, palmtop, dsb) kamera (analog, digital, video) overhead projector, projektor LCD, visualizer Transperansi (lutsinar=B&W/warna) slaid dan peralatan multimedia lain (hardware; software, and courseware). 51
 52. 52. Sebahagian peralatan yang digunakan dalam P&P 52
 53. 53. KEKURANGAN PRASARANA DAN BAHAN SOKONGAN MASALAHBILANGAN PENYENGGARAANKOMPUTER KOMPUTER PERISIAN PEMBEKALAN KOMPUTER YANG TIDAK BERKUALITI
 54. 54. Apakah peralatan yang layak untuk diselenggara denganmenggunakan peruntukan kerajaan?Peralatan ICT sekolah yang layak diselenggara adalah sepertiberikut:1. komputer2. komputer riba3. pencetak laser4. pencetak inkjet5. pencetak dot matrix6. projektor LCD/DLP7. server dan8. peralatan rangkaianSemua peralatan perlu mempunyai kad Daftar Harta Modal.Penyenggaraan peralatan ICT dipertanggungjawabkan kepadaBahagian Teknologi Pendidikan.
 55. 55. PIHAK SEKOLAH~ memperbaiki infrastruktur komunikasi dan multimedia~meningkatkan infrastruktur~ wujudkan jaringan kerjasama~wujudkan prasarana ICT yang sesuai untuk pembelajaran.~perlu ada kumpulan pembinaan bahan yang mendapat dorongan daripada pentadbir.~memberikan lebih dorongan kepada pelajar agar meminati komputer. PIHAK KPM~kemudahan bangunan mengikut piawai~memastikan kemudahan fizikal bangunan pendidikan diselenggara~menyelenggara peralatan dan perkakasan secara intensif dan bersepadu.~menyediakan infrastruktur TMK yang bersepadu dan berterusan di luar bandar dan pedalaman~ sediakan peruntukan yang sesuai untuk menyediakan teknologi komputer terkini
 56. 56. JURANG ICT DAN DIGITAL
 57. 57. DEFINISI Jurang digital bermaksud terdapatnya jurang di antara satu komuniti dengan komuniti yang lain di dalam:  Akses kepada ICT  Mencapai maklumat melalui ICT  Memahami dan menggunakan maklumat dari ICT
 58. 58. FAKTOR JURANG DIGITAL Ekonomi  Tidak mampu untuk membeli dan mendapatkan khidmat ICT Geografi  Tempat tiada liputan Internet dan bekalan elektrik Kemahiran Komputer  Tidak mengetahui bagaimana untuk mengakses maklumat Kemahiran Bahasa dan Literasi  Tidak dapat membaca dan memahami bahasa Internet dengan baik
 59. 59. INISIATIF MERAPATKAN JURANG DIGITAL DI MALAYSIATujuan:  Untuk mewujudkan jalinan pengetahuan secara digital  Memperkasa masyarakat di dalam bidang ekonomi, sosial dan akses kepada informasi dalam membantu masyarakat menjadi lebih berpengetahuan•membetulkan ketidakseimbangan digital.•penyambungan internet di kawasan pendalaman telah dijalankanmelalui inisiatif
 60. 60. KPKK Agensi Kerajaan Korporat NGO(dahulunya KTAK) Badan Korporat Organisasi Bukan Agensi Kerajaan MaxisKementerian Kerajaan Bestari.comm CyberkidsPenerangan, sm@sy Pembestarian CampKomunikasi dan CyberCare Sekolah Maxis CyberlabKebudayaan e-Pekak PPSMI PINTAR Pusat Internet Pembestarian Program Desa Sekolah Angkat Program TM-KTAK Sekolah Angkat Windows and KTAK-TM Office dalam SchoolNet Bahasa Melayu
 61. 61. SALAH GUNA INTERNET
 62. 62. Internet boleh dikatakan menjadi sumber rujukan utamadalam mengetahui tentang isu-isu semasa tempatan danjuga luar negara. Internet juga merupakan media hiburanutama bagi remaja-remaja dan juga golongan dewasa.Namun begitu, terdapat juga segelintir pihak yang telahmenyalahgunakan kemudahan internet ini. Kemudahaninternet telah disalahgunakan dengan dijadikan media atausumber untuk melawat ke laman web pornografi
 63. 63. KESIMPULANHarapan negara untuk melahirkan modal insan yang kreatif daninovatif bagi memenuhi keperluan pasaran pada masa depan bolehdicapai melalui kurikulum pembelajaran berkaitan teknologimaklumat dan komunikasi (ICT) yang sentiasa dikemas kini.Justeru itu,sebagai pengguna yang bijak kita tidak harusmenyalahgunakan kemudahan teknologi maklumat ini. PenggunaanICT dalam pembelajaran adalah prasyarat bagi Malaysia untukmenjadi Negara yang berpendapatan tinggi. Namun, kerajaanMalaysia khasnya Kementerian Pelajaran Malaysia perlu berusahamengatasi masalah-masalah yang timbul.
 64. 64. BUDAYA SALAH SEKOLAH GUNA JURANG ICT INTERNET & DIGITALFAKTOR KEKANGAN KEKANGAN GURU DAN CABARAN MASA PENGGUNAANMASALAH ICT SIKAPPERISIAN PENTADBIR SISTEM KEKURANGAN PENDIDIKAN PRASARANA & BERORIENTASIKA BAHAN SOKONGAN N PEPERIKSAAN
 65. 65. SEKIANTERIMA KASIH

×