Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De nieuwe energieprestatienorm EPG

2,087 views

Published on

Presentatie op Praktijkseminar Implementatie Nieuwe Wetgeving op 11 oktober 2011 in Beatrixtheater te Utrecht

Ieke Kuijpers

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De nieuwe energieprestatienorm EPG

 1. 1. Ieke Kuijpers – van Gaalen<br />De nieuwe energieprestatienorm EPG<br />
 2. 2. Introductie DGMR<br />Toonaangevend adviseur op het gebied van:<br />Brandveiligheid en bouwtechnologie<br />Industrie, verkeer en milieu<br />Duurzame leefomgeving<br />Milieubeleid en strategie<br />Software en IT<br />Lid en ISO 9001 gecertificeerd<br />Aantal werknemers 2011: 200 waarvan circa 120 TU/HBO<br />Arnhem Den Haag Sittard Drachten<br />
 3. 3. Adviesprojecten voor de Bouw<br />
 4. 4. Onderzoek en advisering overheden en bedrijfsleven<br />Als bureau betrokken bij normcommissies:<br />Energieprestatie NEN 7120<br />Daglicht NEN 2057<br />Brandveiligheid NEN 6068/NEN 6089<br />Lucht- en contactgeluid NEN 5077<br />Duurzame leefomgeving<br />
 5. 5. Waarom een nieuwe norm?<br />Aansluiting bij Europese normen<br />Normen ook geschikt maken voor zeer energiezuinige gebouwen<br />Fysisch betere (nauwkeurigere) norm zodat energiegebruiken beter ingeschat worden<br />Integreren methoden bestaande bouw en nieuwbouw<br />Uitbreiding met nieuwe technieken<br />Wildgroei kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen voorkomen<br />
 6. 6. Normen – huidige situatie<br />NEN 2916<br />NEN 1068<br />transmissie<br />NEN 5128<br />NEN 1068<br />transmissie<br />
 7. 7. Normen – nieuwe situatie begin 2012<br />.. en medio 2012<br />NEN 7120<br />EPG<br />NEN 8088<br />ventilatie<br />NEN 1068<br />transmissie<br />NVN 7125<br />
 8. 8. Overeenkomsten<br />Eindresultaat EPC- of Q/Q-waarde<br />Schematisering op hoofdlijnen gelijk gebleven<br />Energieaspecten die beschouwd worden zijn hetzelfde<br />Bouwkundige gegevens  weinig wijzigingen<br />Installatietechnische gegevens:<br />Verwarming<br />Koeling<br />Ventilatie (via NEN 8088)<br />Verlichting  geen wijzigingen<br />Bevochtiging<br />Tapwater<br />PV systemen<br />
 9. 9. Verschillen onder de motorkap<br />Veelnieuwetermen (Engelstalig) in de formules<br />Energiegebruikenuitgesplitstnaarenergiedrager, pas aaneindeomrekeningnaarprimaireenergie<br />Nieuwklimaatjaar (warmer)<br />Lagere interne warmtelast<br />Hogeresetpointtemperatuur, maarookcorrectie op setpointtemperatuurbijgebouwen met veeltransmissie<br />Ventilatieberekeningsterkgewijzigd<br />
 10. 10. Verschillen onder de motorkap<br />Meerderetapwatersystemen in eengebouwmogelijk<br />Zomercomfort nu ookvoorutiliteitsbouw<br />Hulpenergiewordtoveral apart in rekeninggebracht<br />Voorwoningbouwvaste post voorverlichtingverlaagd van 6 kWh/m2naar 5 kWh/m2<br />BijveeleigenopwekkingkanEPC < 0 worden<br />
 11. 11. Verschillen – aan de buitenkant<br />Nieuwebenamingen: klimatiseringszonebestaatuitrekenzones (geenenergiesectoren of verwarmde zones meer)<br />Meer invoergegevensbenodigd – nauwkeurigerrekenen. Vooralbij:<br />Verwarming<br />Koeling<br />Ventilatie<br />Zonneboilers<br />Let op opwekkingsrendementenalsCOP invoeren!<br />Zonnewarmtewinstookvoordichtedelen van belang<br />
 12. 12. Nieuwe technieken<br />PVT: combinatie van PV en zonnecollector voor tapwater<br />Hybride warmtepompen<br />Betonkernactivering<br />MicroWKK<br />Veel verschillende typen ventilatiesystemen, o.a.:<br /><ul><li>Vraaggestuurde ventilatie
 13. 13. CO2-regeling
 14. 14. Zoneregeling
 15. 15. Decentrale WTW</li></li></ul><li>Verschuivingen in energieposten woningbouw<br />Verwarming 20-60% hoger bij HRWTW<br />Tapwater 10-25% lager<br />Verlichting 18% lager<br />PV 20-30% meer opbrengst<br />Zonnecollectoren vergelijkbaar <br />Hulpenergie belangrijker geworden<br />Energiegebruik ventilatoren +/- 10%<br />
 16. 16. Aansluiting oud - nieuw<br />Via Cepcwordt aansluting oud–nieuw geregeld<br />Doel Cepc’s is dat gemiddeld EPC’s oud en nieuw overeenkomen<br />In individuele gevallen (grote) afwijkingen<br />Cepc’s nog niet officieel vastgesteld<br />Voor woningbouw Cepc waarschijnlijk 1, correcties worden verwerkt in EPC-formule zelf<br />
 17. 17. EPC effect op hoekwoning<br />Uitgaande van pakket met HR-ketel en zelfregelende roosters<br />Verschuivingen zijn klein, m.u.v. balansventilatie:<br />
 18. 18. Koppeling NEN 7120 –NVN 7125<br />NVN 7125 = EMG = Energie Maatregel Gebied<br />Waardering van gebiedsmaatregelen zoals:<br />Stadsverwarming<br />Stadskoeling<br />PV/wind in de wijk<br />Instrument voor energiebedrijven<br />Complex: alle afmetingen van een stadsverwarmingssysteem moeten bekend zijn<br />
 19. 19. Koppeling (bv. stadsverwarming)<br />In EPG mag een hoger rendement voor stadsverwarming gebruikt worden<br />Alternatieve rendement wordt berekend met EMG<br />Voorbeeld alternatief rendement = 1.7<br />Hoe nu toetsen aan eisen:<br />Woning moet voldoen aan EPC 0.8 als gerekend wordt met een referentierendement van 1.0 <br />Woning met hoger EMG rendement (1.7) moet voldoen aan EPC 0.6<br />Waarom: om te voorkomen dat men ongeïsoleerde woningen gaat maken die aangesloten worden op stadsverwarming<br />
 20. 20. Planning<br />Laatsteaanpassingen norm oktober / november<br />Vanafoktober software op de marktom te oefenen<br />Per 1 januari 2012 verplichtbijbouwaanvragen<br />Vooralsnoggeenduaalstelsel<br />
 21. 21. ENORM Software<br />www.dgmr.nl/enorm<br />
 22. 22. Volgende sheet (ook besproken tijdens deze workshop) over de marktpartijen die software voor de EPG gaan leveren is toegevoegd door Kees Arkesteijn van ISSO. <br />
 23. 23. Geattesteerde Software<br />Bestaande bouw:<br />Nieuwbouw:<br />NEN 7120, NEN 8088, NVN 7125, Nadervoorschrift<br /><ul><li>BINK
 24. 24. DeltoSolutions
 25. 25. Demo van Delft
 26. 26. DGMR
 27. 27. Raak
 28. 28. Uniek
 29. 29. VABI
 30. 30. 2 snoeken</li>

×