Проект роект ЮНІДО з ресурсоефективного та чистого виробництва

636 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
636
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Проект роект ЮНІДО з ресурсоефективного та чистого виробництва

 1. 1. 9/29/2013 1Footer Text ППроектроект ЮНІДОЮНІДО зз ресурсоефективногоресурсоефективного тата чистогочистого виробництвавиробництва Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Український союз промисловців та підприємців Науковий парк "Київська політехніка" НТУУ "КПІ" Швейцарська Конфедерація Республіка Австрія
 2. 2. НашНаш внесоквнесок вв сталийсталий розвитокрозвиток промисловостіпромисловості вв УкраїніУкраїні 9/29/2013Footer Text 2 Історія проекту ЮНІДО в Україні 20072007 –– 20201111 -- ВпровадженняВпровадження заходівзаходів зз більшбільш чистогочистого виробництвавиробництва нана підприємствахпідприємствах КиєваКиєва вв рамкахрамках пілотногопілотного проектупроекту ЮНІДОЮНІДО ((припри підтримціпідтримці УрядуУряду СловеніїСловенії)) ЗагаломЗагалом 3030 спеціалістівспеціалістів НТУУНТУУ ««КПІКПІ»»,, ЗапоріжжяЗапоріжжя ((ЗапорізькаЗапорізька ДержавнаДержавна ІнженернаІнженерна академіяакадемія)) тата ВінниціВінниці ((членичлени ВінницькоїВінницької організаціїорганізації підприємцівпідприємців)) пройшлипройшли підготовкупідготовку заза програмоюпрограмою ЮНІДОЮНІДО іі отрималиотримали сертифікатисертифікати НаціональнихНаціональних КонсультантівКонсультантів зз більшбільш чистогочистого виробництвавиробництва..
 3. 3. 9/29/2013Footer Text 3  МетоюМетою проектупроекту єє підвищенняпідвищення ефективностіефективності використаннявикористання ресурсівресурсів,, конкурентоздатностіконкурентоздатності тата зменшеннязменшення впливувпливу нана оточуючеоточуюче середовищесередовище промисловостіпромисловості УкраїниУкраїни..  ДіяльністьДіяльність вв рамкахрамках проектупроекту направленанаправлена нана впровадженнявпровадження методівметодів,, практикпрактик,, технологійтехнологій ресурсозбереженняресурсозбереження тата більшбільш чистогочистого виробництвавиробництва,, забезпечуючизабезпечуючи національнунаціональну промисловістьпромисловість необхідниминеобхідними інструментамиінструментами длядля стійкогостійкого розвиткурозвитку..
 4. 4. 20020077 –– 20201111:: ВпровадженняВпровадження заходівзаходів зз більшбільш чистогочистого виробництвавиробництва нана 1717 підприємствахпідприємствах ЗапоріжжяЗапоріжжя,, КиєваКиєва,, ВінницькоїВінницької областіобласті 9/29/2013Footer Text 4 Вінницька область: Виробниче підприємство «Маріо» ТОВ «Декорбетон» ТОВ «Харчова компанія «Зоря Поділля»» ТОВ Гайсинський молокозавод ТОВ «Поділля – Залізобетон» ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» ВінницькаВінницька областьобласть:: ВиробничеВиробниче підприємствопідприємство ««МаріоМаріо»» ТОВТОВ ««ДекорбетонДекорбетон»» ТОВТОВ ««ХарчоваХарчова компаніякомпанія ««ЗоряЗоря ПоділляПоділля»»»» ТОВТОВ ГайсинськийГайсинський молокозаводмолокозавод ТОВТОВ ««ПоділляПоділля –– ЗалізобетонЗалізобетон»» ТОВТОВ ««ВінницькийВінницький комбінаткомбінат хлібопродуктівхлібопродуктів №№22»» Запоріжжя: ЗАТ «Завод по виготовленню асфальтобетону та смоли» Виробниче підприємство «КРАН ЛТД» ОАО «Запорізький сталепрокатний завод» ОАО «Запорізький завод феросплавів» ЗапоріжжяЗапоріжжя:: ЗАТЗАТ ««ЗаводЗавод попо виготовленнювиготовленню асфальтобетонуасфальтобетону тата смолисмоли»» ВиробничеВиробниче підприємствопідприємство ««КРАНКРАН ЛТДЛТД»» ОАООАО ««ЗапорізькийЗапорізький сталепрокатнийсталепрокатний заводзавод»» ОАООАО ««ЗапорізькийЗапорізький заводзавод феросплавівферосплавів»» КиївКиїв:: ВП НАУ Агрономічна станція ЗАТ «Київський склотарний завод» ТОВ СП УКРИНТЕРМ ДП ВО «Київприлад» ВАТ «ВИММ-БІЛЛЬ-ДАНН Україна» ВАТ КМЗ «Магістраль» ДП «ДВРЗ» ВП НАУ Агрономічна станція ЗАТ «Київський склотарний завод» ТОВ СП УКРИНТЕРМ ДП ВО «Київприлад» ВАТ «ВИММ-БІЛЛЬ-ДАНН Україна» ВАТ КМЗ «Магістраль» ДП «ДВРЗ»
 5. 5. 9/29/2013Footer Text 5 ДосягнутіДосягнуті результатирезультати:: 20020077 –– 20201111 НаНа всіхвсіх підприємствахпідприємствах проведеніпроведені комплекснікомплексні технічнітехнічні аудитиаудити РозробленіРозроблені технічнітехнічні рішеннярішення,, щощо прийнятіприйняті додо впровадженнявпровадження,, забезпечуютьзабезпечують економіюекономію:: --електроенергіїелектроенергії близькоблизько 20002000 МВтМВт··годгод --природногоприродного газугазу більшебільше 1616 млнмлн.. мкубмкуб --водиводи більшебільше 9000090000 мкубмкуб ЗменшенняЗменшення викидіввикидів СОСО22 більшебільше ніжніж нана 3636 тистис.. тт
 6. 6. 9/29/2013Footer Text 6 Новий проект ТермінТермін виконаннявиконання проектупроекту:: 55 роківроків ПріоритетніПріоритетні галузігалузі:: хімічнахімічна,, харчовахарчова тата переробнапереробна,, металургійнаметалургійна тата металообробнаметалообробна Lviv Vinnytsia Kyiv obl. Kharkiv Luhansk Zaporizhia Crimea ВВ червнічервні 20132013 рокуроку створеностворено юридичнуюридичну особуособу –– ЦентрЦентр ресурсоефективногоресурсоефективного тата чистогочистого виробництвавиробництва ГоловніГоловні напрямкинапрямки роботироботи ЦентруЦентру:: 1)1)КомплекснийКомплексний технічнийтехнічний аудитаудит іі розробкарозробка технічнихтехнічних рішеньрішень длядля скороченняскорочення споживанняспоживання ресурсівресурсів.. 2)2) ТренінгиТренінги длядля підвищенняпідвищення кваліфікаціїкваліфікації технічнихтехнічних спеціалістівспеціалістів.. 3)3) ПроведенняПроведення інформаційнихінформаційних семінарівсемінарів зз ресурсоефективностіресурсоефективності тата іноваційнихіноваційних технологійтехнологій..
 7. 7. 9/29/2013Footer Text 7 ПідприємстваПідприємства,, щощо приймалиприймали участьучасть уу проектіпроекті 20132013 рокуроку:: КиївськийКиївський регіонрегіон ТОВТОВ ««БогуславБогуслав ссільгоспільгосптехнікатехніка»» ПАТПАТ ««БогуславськаБогуславська суконнасуконна фабрикафабрика»» НПОНПО ««ЕкософтЕкософт»» ВАКВАК ««ВетропакВетропак--УкраїнаУкраїна»» ПАТПАТ ««БроварськийБроварський комбінаткомбінат будівельнихбудівельних конструкційконструкцій»» ДПДП ««ДарницькийДарницький вагоноремонтнийвагоноремонтний заводзавод»» НТУУНТУУ ««КПІКПІ»» ((навчальнийнавчальний корпускорпус №№18,18, гуртожитокгуртожиток №№15,15, спорткомплексспорткомплекс»» ТОВТОВ ««ДольчеДольче ВітаВіта»» ТОВТОВ ««ТрипільськийТрипільський пакувальнийпакувальний комбінаткомбінат»» ТОВТОВ ««ФірмаФірма ««ПромгазтехнологіяПромгазтехнологія»» ««АгрополісАгрополіс»» ((««ЖашківськийЖашківський ) Republic of Austria ВінницькаВінницька областьобласть ПАТПАТ ««МаякМаяк»» ТОВТОВ ««ВінницькийВінницький агрегатнийагрегатний заводзавод»» ТОВТОВ ««ІллінецькийІллінецький цукровийцукровий заводзавод»» ДПДП ««ВінницятрансприладВінницятрансприлад»» ВАТВАТ ««ХарчосмаковаХарчосмакова фабрикафабрика»» ФОПФОП ««ФеніксФенікс»»
 8. 8. Footer Text 8 РезультатиРезультати впровадженнявпровадження проектупроекту КиївКиїв ••РічніРічні заощадженнязаощадження -- EUR 4,128,592EUR 4,128,592 ••ВикидиВикиди CO2CO2 ((зменшеннязменшення)):: 2093 t/2093 t/рікрік ••ЕкономіяЕкономія водиводи: 47410 m: 47410 m33//рікрік ••ЕнергозбереженняЕнергозбереження: 10548 MWth: 10548 MWth ВінницькаВінницька облобл ••РічніРічні заощадженнязаощадження -- EUR 2,786,380EUR 2,786,380 ••ВикидиВикиди CO2CO2 ((зменшеннязменшення)):: 708,5 t/708,5 t/рікрік ••ЕкономіяЕкономія водиводи: 5430 m: 5430 m33//рікрік ••ЕнергозбереженняЕнергозбереження: 2463 MWth: 2463 MWth
 9. 9. Footer Text 9 ВисновкиВисновки --підготовленопідготовлено 4747 експертівекспертів зз РЕЧВРЕЧВ --плануєтьсяпланується підготовкапідготовка 4545 експертівекспертів щорічнощорічно; 30; 30 компанійкомпаній щорічнощорічно прийматимутьприйматимуть участьучасть вв проектіпроекті --ЦентрЦентр РЕЧВРЕЧВ маємає сертифікатсертифікат спостережногоспостережного членачлена СвітовоїСвітової мережімережі ЦентрівЦентрів зз більшбільш чистогочистого виробництвавиробництва Необхідна координація зусиль Міністерств по створенню умов впровадження послуг з РЕЧВ Екологізація сучасного виробництва потребує ідентифікації на державному рівні послуг з більш чистого виробництва та промоутинга послуг, які надаватимуться ЦЕРЧВ та регіональних Центрів

×