РесурсоефективнеРесурсоефективне виробництвовиробництво якяк
драйвердрайвер зеленоїзеленої економікиекономіки
Людмила Мусі...
РамкаРамка длядля аналізуаналізу звзв""язківязків міжміж економікоюекономікою,,
природнимприродним середовищемсередовищем ...
Впровадження технологій ресурсно-ефективного та більш чистого
виробництва (РЕБЧВ);
Підвищення енергоефективності, розвиток...
ЕволюціяЕволюція концепційконцепцій іі практикипрактики сталоїсталої
промисловостіпромисловості ((ОЕСРОЕСР))
Впровадження ...
РольРоль ресурсоефективнихресурсоефективних технологійтехнологій уу замкненійзамкненій
виробничійвиробничій системісистемі...
1. Розблокування можливостей розвитку за рахунок поліпшення
ресурсної продуктивності та екологічної ефективності:
 Створе...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ресурсоефективне виробництво як драйвер зеленої економіки

517 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ресурсоефективне виробництво як драйвер зеленої економіки

  1. 1. РесурсоефективнеРесурсоефективне виробництвовиробництво якяк драйвердрайвер зеленоїзеленої економікиекономіки Людмила Мусіна Мінекономрозвитку України Координатор співпраці з ЮНІДО Національний координатор програми EaP GREEN м. Київ, 26 вересня 2013 Національний семінар з розвитку стратегічних підходів до зеленої економіки та стратегії сталого споживання і виробництва
  2. 2. РамкаРамка длядля аналізуаналізу звзв""язківязків міжміж економікоюекономікою,, природнимприродним середовищемсередовищем іі якістюякістю життяжиття ((ОЕСРОЕСР)) Економічна діяльність (виробництво, споживання, торгівля) Споживання Домашні господарства Уряд Інвестиції Виробництво Сумарна факторна продуктив- ність Продукти Дохід Товари і послуги Резиденти Політика, Заходи, Можливості Податки, субсидії, Регулювання Інвестиції, Інновації, торгівля, Освіта та підготовка кадрів На вході Труд Капітал Первинні ресурси Сервісні функції Стічні функції Ресурсні функції База природних ресурсів (капітал,екологічна якість) Зручності, здоров"я, безпека Викиди відходи Енергія, сировина, вода, земля, біомаса 2 1 4 3 Ресурсна продук- тивність
  3. 3. Впровадження технологій ресурсно-ефективного та більш чистого виробництва (РЕБЧВ); Підвищення енергоефективності, розвиток ВДЕ та АВП, впровадження енергетичних стандартів (50001); Створення сприятливого регуляторного середовища для зеленого бізнесу; Інвестування у дослідження, розвиток та впровадження чистих технологій, створення нових виробництв, оновлення інфраструктури; Сприяння еко-інноваціям:  удосконалення виробничих процесів та організації бізнесу з метою економії матеріальних ресурсів (нетехнологічні інновації);  комерціалізація та вихід на ринки чистих технологій (технологічні); Розвиток сектору послуг для зеленої економіки ЗеленаЗелена індустріяіндустрія:: секторальнасекторальна стратегіястратегія впровадженнявпровадження зеленоїзеленої економікиекономіки
  4. 4. ЕволюціяЕволюція концепційконцепцій іі практикипрактики сталоїсталої промисловостіпромисловості ((ОЕСРОЕСР)) Впровадження несуттєвих технологій: Технологічні рішення «на кінці труби» Контроль за забрудненням Більш чисте виробництво Еко-ефективність Концепція життєвого циклу Замкнений цикл виробництва Промисловий сімбіоз Модифікація продукції та виробничих процесів Оптимізація процесів: менше вхідних ресурсів. Заміна матеріалів на нетоксичні та відновлювані Систематичне екологічне управління Екологічні стратегії та моніторинг Системи екологічного управління Поширення екологічної відповідальності Управління зеленими ланцюгами вартості Корпоративна соціальна відповідальність Реструктуризація методів виробництва Мінімізація або усунення первинних сировинних матеріалів Інтегровані системи виробництва Еко-індустріальні парки Екологічні партнерства Сінергія Відрод- ження Поши- рення Управ- ління Поперед- ження Плата за забруд- нення
  5. 5. РольРоль ресурсоефективнихресурсоефективних технологійтехнологій уу замкненійзамкненій виробничійвиробничій системісистемі ((ОЕСРОЕСР)) Матеріальні ресурси Пакування та постачання Виробництво Відновлення Використання та підтримка Природне середовище Вторинне використання Відходи на переробку Вторинне виробництво Мінімізація видобутку сировини Мінімізація відходів Вторинна сировина Джерело: Sustainable Manufacturing and Eco-innovation: Framework, Practices and Measurement. Synthesis Report . OECD 2009 – C. 10. – Доступний з: www.oecd.org
  6. 6. 1. Розблокування можливостей розвитку за рахунок поліпшення ресурсної продуктивності та екологічної ефективності:  Створення робочих місць та забезпечення джерел доходів;  Зниження експлуатаційних витрат, мінімізація відходів і викидів;  Створення інноваційних продуктів, промислова та хімічна безпека. 2. Прокладання шляху для створення зеленої промисловості (ЗП);  Озеленення промисловості: ефективне використання ресурсів, мінімізація відходів, передові технології, мінімізація ризиків;  Створення зеленої промисловості (постачання екологічних товарів та послуг): підвищення ЕЕ, управління відходами;  Створення умов для сприйняття бізнесом ЗП: включення до політики і стратегій наскрізним пріоритетом, розширення доступу до недорогих технологій та фінансування, інформування та навчання. 3. Стимулювання переходу до ЗП вимагає комплексу політик: стимулів та інституцій для їх впровадження, моніторингу, втілення; послуг з підтримки МСП; розповсюдження знань, тиражування моделей. ЗаяваЗаява ЮНІДОЮНІДО щодощодо зеленоїзеленої промисловостіпромисловості КонференціяКонференція вв ТокіоТокіо, 16, 16--1818 листопадалистопада 20112011 рр..

×