Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Merja Kauppinen - Opetussuunnitelma eläväksi

125 views

Published on

Merja Kauppinen - Opetussuunnitelma eläväksi

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Merja Kauppinen - Opetussuunnitelma eläväksi

 1. 1. Opetussuunnitelma eläväksi: monilukutaitoa tutkivan ja ilmiölähtöisen oppimisen keinoin EDUCA 2019 Merja Kauppinen Karvi merja.kauppinen@karvi.fi merja.a.kauppinen@jyu.fi
 2. 2. • Mitä monilukutaidon oppimisesta ja opettamisesta tiedetään nyt, kun OPSit olleet voimassa kouluissa useamman lukuvuoden (POPS 2014, LOPS 2015)? • Ratkaisuja, mallinnuksia ja esimerkkejä hankkeista, tutkimuksista ja opetuskokeiluista. 1. Eväitä tutkivan & ilmiölähtöisen opetuksen kehittämiseen 2. Jäsennyksiä ja malleja monilukutaidon opettamiseen 29.1.2019
 3. 3. Tekstilähtöinen työskentely monilukutaidon kehittämisessä: Yhteisöllinen äänimaisema kuunnelman laatiminen pienryhmässä tekstin pohjalta
 4. 4. Monilukutaitoa äänimaisemia tekemällä – antiikin historia, 5. lk. Maistiainen Arto Kivimäen kirjasta Odysseia (Peda.net/Oppimateriaalit/Yhteisöllinen äänimaisema) Oppilaiden palautetta: - Aluksi emme päässeet vauhtiin, kun emme löytäneet freeesoundista ääniä ja ryhmä oli hajallaan, mutta lopuksi homma alkoi sujua. - Meillä meni muuten hyvin, mutta ryhmän työskentely ei sujunut. Jotkut riitelivät, jotkut eivät pysyneet asiassa. - Tuntui vaikealta keksiä tarvittavia ääniä. - [harjoittelijat] oli mukavia, tosi reiluja ja he auttoivat meitä. Opettajan havainto: Suurin osa oppilaista piti tehtävää varsin onnistuneena ja aihetta kiinnostavana. 29.1.2019
 5. 5. Äänimaisemat monilukutaidon oppimisessa (ks. POPS 2014): Tekstilajimuunnokset (teksti-interventiot) Multimodaalinen esitystapa Tekstien tulkinta ja tuottaminen Luovuus, innovointi Merkitysneuvottelut ryhmässä Vuorovaikutustai dot Eläytyvä lukeminen Kuuntele minen Oppiainesisällöt: historiallinen tieto Educa 2019 Merja Kauppinen 29.1.2019
 6. 6. Monilukutaito äänimaisematyöskentelyssä: useita lähestymistapoja teksteihin ja niiden käyttöön semioottinen kommunikatiivinen esteettinenkulttuurinen sosiaalinen 29.1.2019
 7. 7. Monilukutaitoa tutkivan ja ilmiölähtöisen oppimisen keinoin (POPS 2014) Rajapinta-ajattelu pedagogiikassa (Kauppinen & Järvelä 2013): • Eri oppiaineiden (tieteenalojen) ja lähestymistapojen (kehollisuus, taide, pelit, draama) törmäyttäminen → oppiaineiden leikkaus- ja rajapinnat esiin → aidot haasteet ja ”ilmiöt” oppimistehtäviin 29.1.2019 Opittavat taidot & lähitavoitteet – laajemmat taitokokonaisuudet Oppimisen ympäristöt ja niissä toimiminen Yhteisöllinen toiminta oppimistilanteissa (vuorovaikutus, verkostomainen toiminta)
 8. 8. 29.1.2019 Kauppinen & Vario 2016
 9. 9. • Mitä yhteistä on Limusiinilla, Hemmolla ja Lissulla, Kongo Bongolla sekä Battery Circle 2:lla? Tämä toimii! –kilpailu • Millaista teknologiaan liittyvää ajattelua oppilailla ilmeni? • Millaista kieltä ja mihin tarkoitukseen oppilaat käyttivät? • Miten eri tavoin oppilaat toivat teknologiaa esiin? 29.1.2019 Educa 2019 Merja Kauppinen
 10. 10. selostaminen havaitun, koetun, tutkitun ja tehdyn dokumentointi kielellinen houkuttelu, innostaminen, kiinnostuksen herättäminen sanoman kohdentaminen katsojan, lukijan, kuulijan vakuuttaminen; asiantuntijuus yhteisöllinen, yhteistoimin nallinen työskentely kerronta neuvottelu Tämä toimii -esite 2015 ongelmanratkaisu ryhmässä kuvailu argumentointi
 11. 11. Millaista teknologiaan liittyvää ajattelua oppilailla ilmenee? Millaista kieltä ja mihin tarkoitukseen oppilaat työpäiväkirjassaan käyttävät? Miten eri tavoin oppilaat tuovat teknologiaa esiin?
 12. 12. Mielekäs oppimistehtävä (Herrington, Oliver & Reeves 2003; Kauppinen & Kinnunen 2016) 29.1.2019 → Oppijalla on mahdollisuus asemoida itsensä yhteisöihin ja maailmaan oman osallistumisensa kautta → opitun merkityksellistäminen
 13. 13. Kokeiluja ja hankkeita kenttäkoulujen ja opettajien kanssa: Oppiaineintegraatio (AI–TVT–kieliaineet–luonnontiede –taide- ja taitoaineet) - Kasvihuonepedagogiikka (alakoulun erityisopetus, 7. lk) - Selainten ja hakukoneiden testaus (8. lk) - Kamerakynätekniikka äidinkielen sisällönoppimisessa (9. lk) - YouTuben videogenret (8. lk) - Kielitietoinen käsityökasvatus (Tämä toimii, 3.–6. lk) ActLib – lasten ja nuorten monikielisyyteen kasvu ja sen vahvistaminen (1.–9. lk) TARU – tarinoilla lukijaksi (Aerila & Kauppinen 2019) - Yhteisöllinen äänimaisema; moniaistinen tarinapolku…1.–9. lk) Taidelähtöinen matematiikka (1.–6. lk) Lukio-opetuksen kehittäminen teemaopinnoin Vaikuttavan videon laatiminen sisällönoppimisessa (yliopisto) Tutkiva oppiminen ja tiedonhaku: Kopiraittilan koulu (Kopiosto) 29.1.2019
 14. 14. ”Mitä olet monilukutaidosta POPS 2014:n aikana oppinut?” • Erilaiset tekemisen tavat - olemmehan erilaisia oppijoita muutenkin. • Vaatii paljon oppimisen varmistamiseksi • Lapsille vaikea asia • Pyrkinyt lähestymään erilaisia tekstejä eri näkökulmista. • Oppilaiden tiedonhakutaidot ovat heikot. • Luotettavien lähteiden löytäminen • Vieraskielisten lähteiden käyttäminen • Netiketti • Monilukutaito ei pysähdy vain kieleen. • Merkitysten avaaminen • Sosiaaliset taidot, kommunikointitaidot • Olen pyrkinyt yhdistämään monia erilaisia monilukutaidon alueita samassa projektissa/ tehtävässä. 29.1.2019Educa 2019 Merja Kauppinen
 15. 15. 29.1.2019 Kokeiltavana kamerakynätekniikka Kauppinen, Kemppinen & Järvelä 2015; Kauppinen, Järvelä & Kemppinen 2018 Oppilaat olivat innostuneita. Heidän vuorovaikutustaitonsa kehittyivät, sillä he joutuivat lyhyessä ajassa neuvottelemaan ja päättämään, minkälaisen videon he haluavat toteuttaa. Oppilaat pääsivät toteuttamaan itseään luovalla tavalla, mikä näkyi persoonallisissa käsikirjoituksissa ja kuvauksessa sekä siinä, että he näyttelivät rohkeasti kameran edessä. Kokeileminen ei ole vaikeaa vaan ennemminkin työlästä, ja osittain sen takia äärimmäisen palkitsevaa.
 16. 16. Tekstilajit ja kielet variantteineen Oppiaineperustaiset/tiedon alakohtaiset tekstitaidot Kielimuodot oppimisessa (arkikieli – koulun kielet – tieteellinen kieli) Monentyyppiset tiedon hankinnan, muodostuksen ja arvioinnin välineet (tools), esim. draama, kokemusten tilastointi ja yhteenvedot, videoklipit palautteenannossa Oppimisen tilanteisuus ja kaikkiallisuus Formaali, informaali ja nonformaali oppiminen Oppivat yhteisöt Laaja tekstikäsitys Monenlaiset semioottiset järjestelmät merkitysten muodostamisessa Monilukutaito oppimisen välineenä ja kohteena Monikielisyys ja -kulttuurisuus Monimuotoiset oppimisen ympäristöt Monimediaisuus Multimodaalisuus 29.1.2019 Kauppinen 2016; POPS 2014:n pohjalta Educa 2019 Merja Kauppinen
 17. 17. Tutkivan & ilmiölähtöisen oppimisen kehys monilukutaidon oppimisessa ja opettamisessa Tavoitteena ns. uusien kansalaistaitojen (21st century skills) ja laaja-alaisen osaamisen kehittäminen. Taustalla muutokset käsityksissä • osaamisesta, pätevyyksistä ja asiantuntijuudesta sekä niiden kehittämisestä • tiedosta ja sen rakentumisesta • oppimisesta. → Soveltaminen eri koulutusasteille, eri-ikäisille, erityyppisiin oppijaryhmiin, oppiaineisiin, painotuksiin → Kokeiluja, tiedon keräämistä & työskentelytapojen ja menetelmien jatkuvaa kehittämistä >< kyseessä pedagoginen lähestymistapa, ei yksi, yhteinen menetelmä. → Mitä opitaan? 29.1.2019 sisältötieto (faktat ja käsitteet) tiedon soveltaminen tilateisesti (ajattelun ja työskentelyn taidot) arvoperusta (asenteet, moraali, suhtautumista vat) Drake & Burns 2004
 18. 18. Lukion teemaopinnot 1 Teemana pahuus (AI, PS, FIL); ilmiöinä hyvä, paha, moraali ja syyllisyys; ihmissuhteet, uskollisuus ja kohtalo; valta, päätöksenteko, sitoutuminen ja valinnat. 29.1.2019 Yhteinen keskustelu dokumenttiohjelman pohjalta (murhaajan haastattelu) Teemalähtöinen teoksen valinta ja jakautuminen lukuryhmiin. Draamallisia, toiminnallisia harjoitteita luetun pohjalta, kuten oikeudenkäynti, äänestykset Kahootilla, yöradio & chat Harjoitteiden purkaminen yhteisissä kokemusten vaihdoissa ja opitun pohdinnassa Artikkeleita, uutisia, tv- sarjoja, dokumenttiohjelmia näkökulmien hakemiseen. Kirjallisuusesseen laatiminen yksilötyönä Pitäisikö ydinaseet ostaa peruskoulutuksen kustannuksella? Mikä tuomio langetetaan Raskolnikoville?
 19. 19. Opiskelun ja oppimisen tuki, esim. Active Library – lasten ja nuorten monikielisyyteen kasvu ja sen vahvistaminen Active Library - Monikielinen kirja-arkku: https://peda.net/id/d2mTtd
 20. 20. Sananlaskuja tutkivan oppimisen keinoin (6. lk.) 29.1.2019 Tutkimusmateriaalin kokoaminen: sananlaskujen merkitykset sanallisesti ja piirroksin Materiaalin erittely ja jäsentäminen, tutkimusraportin laatiminen Projektin julkistaminen: käytäväpedagogiikkaa QR- koodisuunnistuksen periaatteella (ActLib 2016; Kauppinen & Kinnunen 2016)
 21. 21. Sanalaskuja ongelmalähtöisen oppimisen avulla Oppilas valitsee itselleen sananlaskun (suomeksi, englanniksi tai venäjäksi) Haastattelut sanalaskun merkityksestä ja käytöstä Tietojen kokoaminen raporttiin ja vertaaminen kaverin vastaavaan QR-koodeihin perustuva käytäväsuunnist us 1 2 3 4 1 3 4 4 29.1.2019 Educa 2019 Merja Kauppinen
 22. 22. Eläinaiheisia sananlaskuja 29.1.2019 Selvää pässinlihaa. (obvious meat of a ram) - Plain sailing.
 23. 23. Mitä sananlasku tarkoittaa? Missä tilanteessa tätä sananlaskua voisi käyttää? Kummioppilas 1. lk Poika,6v Ihmisen häntä… eiku ihminen nostaa sen hännän. Ku kun se on vihanen. Oppilas 6. lk Poika, 11v Kun joku tyypi ei osaa tehä mitään. Kun joku valittaisi vatsavaivoja, kun kukaan muu ei voi vaikuttaa siihen. Oppilaan vanhempi Mies, 41v Kuka sinua kehuu, ellet sinä itse. Kun on esimerkiksi tehnyt maalin ottelussa. Oppilaan isovanhempi Nainen,65v Niin et tota pitää arvostaa itseänsä, ja jos tekee jotain hyvin niin voi sanoa ette - Kukas kissan hännän nostaa ellei kissa itse. No vaikka sellaisessa tilanteessa että on tehnyt jotain hyvin. Suomeksi: Kukas kissan hännän nostaa, ellei kissa itse? Englanniksi: To blow your own trumpet. Puhaltaa omaa trumpettia. (ActLib 2016; Kauppinen & Kinnunen 2016) 29.1.2019 Educa 2019 Merja Kauppinen
 24. 24. Yhtäläisyyksien ja erojen etsiminen vastauksista Suomeksi: Selvää pässinlihaa. Englanniksi: Plain sailing. (Mutkatonta purjehdusta.) Haastateltavien vastaukset Oppilas 1 (6. lk) Kummi-oppilas 1. lk Oppilas 6. lk Van- hempi sisko Lampaanlihaa. ☒ ☐ ☐ ☐ Selvä asia. ☐ ☒ ☐ ☐ Asia on helppo/osaa hyvin. ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ (ActLib 2016; Kauppinen & Kinnunen 2016) 29.1.2019 Educa 2019 Merja Kauppinen
 25. 25. Raporttipohja: ohjeet kirjoittamiseen SISÄLTÖ 1 MITÄ TUTKITAAN...............................................................................................................3 2 MITEN TUTKITAAN ............................................................................................................3 3 TULOKSET ............................................................................................................................4 3.1 Tutkittavien tulkinnat sananlaskuista ...............................................................................4 3.2 Erot tutkittavien tulkinnoissa............................................................................................4 3.3 Suomenkielisen ja englanninkielisen sananlaskun erot....................................................5 4 POHDINTA.............................................................................................................................6 5 LIITTEET................................................................................................................................7 LIITE 1 Suomenkielisen sananlaskun kuva ...........................................................................7 LIITE 2 Englanninkielisen sananlaskun kuva........................................................................8 LIITE 3 Koontitaulukot..........................................................................................................9 Automaattinen sisällysluettelo. Sisällysluettelon saa päivitettyä, kun sitä klikkaa hiiren oikealla ja valitsee ”Päivitä kenttä” ja ”Päivitä koko luettelo.” (ActLib 2016; Kauppinen & Kinnunen 2016) 29.1.2019 Educa 2019 Merja Kauppinen
 26. 26. 4 POHDINTA Tutkimuksen tekeminen oli hauskaa ja mielenkiintoista, pidän tällaisista tehtävistä. Koontitaulukoiden tekeminen oli helppoa, mutta itse raportin kirjoittaminen oli hieman haastavaa. Oli mielenkiintoista kuulla, miten eri-ikäiset ihmiset mieltävät ikivanhat sananlaskut. Haastatteleminen hoitui minulta melko rutiininomaisesti. Oli mielenkiintoista miettiä sananlaskua, koska en ole koskaan aiemmin miettinyt asiaa sen syvällisemmin. Vastausten erojen etsiminen oli melko helppoa, koska kolmen vastaajan vastaukset olivat aika lailla samanlaiset. Minut yllätti lähinnä se, ettei vastaajista nuorin tiennyt sananlaskua ensin lainkaan. Mielestäni mielenkiintoisin asia oli englanninkielisen ja suomenkielisen sananlaskun erot. Se, että englanninkielinen sananlasku oli vielä väkivaltaisempi kuin suomalainen sananlasku jäi mieleen… Näyte oppilaan raportista (ActLib 2016; Kauppinen & Kinnunen 2016) 29.1.2019 Educa 2019 Merja Kauppinen
 27. 27. Geometria – matemaattista ongelmanratkaisua taiteeseen yhdistäen - Tesselaatiot eli tavat peittää ääretön taso tiettyjä kuvioita (laattoja) käyttäen ilman aukkoja tai päällekkäisyyksiä; geometriset muunnokset (peilaus, kierto ja siirto), säännönmukaisuudet ja erilaiset monikulmiot - Opiskelijoiden/oppilaiden oma ongelmanratkaisu ja aktiivinen toiminta: välineet yhteisölliseen ongelmanratkaisuun ja ajatustyöhön (pahvilaatat, GeoGebra, ryhmäreflektoinnin kortit) - Esimerkkejä taiteessa ja ylipäänsä kulttuurissa esiintyvästä matematiikasta (Escherin taideteokset, Helsingin Keskuskadun Penrose-laatoitus) - Keskusteleva luento – ongelmanratkaisutehtävät välineineen – oman toiminnan ja ajattelun reflektointi – pedagogiset sovellukset eri-ikäisille oppijoille (luokat 1–6) 29.1.2019 Hähkiöniemi, Fenyvesi, Pöysä-Tarhonen, Tarnanen, Häkkinen, Kauppinen, Martin, & Nieminen 2016; Hähkiöniemi, Martin, Tarnanen & Fenyvesi 2017 Kielelliset välineet ja tuki Educa 2019 Merja Kauppinen
 28. 28. Monilukutaitoa tutkivan ja ilmiölähtöisen oppimisen keinoin: kriittiset pisteet ja ratkaisut (Kauppinen, Kemppinen& Järvelä 2015; Kauppinenym., tulossa) 29.1.2019 Kriittinen piste Valinnat, ratkaistavat asiat Ratkaisut 1 Oppimisen tavoitteet - Lukion teemaopinnot Sisältölähtöisyys & oppiainetavoitteet VAI työskentelytaidot, oppimaan oppimisen taidot Vakiintuneet, toistuvat tavat: projektin seinälehti, palaute- ja arviointialustat, PLE Yhteinen sopiminen; muutama selkeä, tarpeeksi konkreettinen tavoite 2 Oppimisen tuki - ActLib: sananlaskut - yhteisöllinen äänimaisema (Odysseia) Opettaja suunnittelee tehtävät & oppimisen ympäristöt mahdollisimman valmiiksi VAI oppijan vastuu & työskentelytaidot Tuen moninaiset tavat ja muodot; mikä osa tuesta tarjolla valmiina, mikä oppijan vastuulla (ks. Kopiraittilan materiaali); opettajan rooli 3 Asiantuntijuus ja tieto - pahuusteema lukiossa Yhteisöllinen tiedonmuodostus Työnjako: vastuu tiimeillä
 29. 29. 29.1.2019 Kriittinen piste Valinnat, ratkaistavat asiat Ratkaisut 4 Ryhmäprosessit ja työskentelyilmapiiri - Taidelähtöinen matematiikka Vapaus & vastuu VAI kontrollin halu ja tarve Yksilöiden & ryhmän riippuvuus Työskentelyn tuki ja työkalut Rutiinit: pelisäännöt, tukikortit 5 Työskentelykulttuuri - Tämä toimii Valmiiksi määritellyt oppimisen ympäristöt ja työkalut (pitäytyminen totutussa) VAI oppijalähtöiset ratkaisut, oppilaat kehittelevät itse, valitsevat ja testaavat Raamit valmiina, yhdessä sisältöjen ideointi, testaamisen kulttuuri ja oman toiminnan arviointi 6 Palaute ja arviointi - Pahuusteema lukiossa (yleisön palaute, ryhmän reflektio, oma tuotos oppiaineessa) - sanalaskuprojekti KIIRE oppimisen pahin vihollinen Produkti – prosessi Monimuotoisuus (sopiminen tavoitteiden yhteydessä) Oman ja yhteisen toiminnan reflektointi → tavoitteisiin palaaminen
 30. 30. Miten taitoja pitäisi kehittää? Miten lapsista ja nuorista kasvaa monilukutaitoisia kansalaisia? (Kauppinen2010;Kauppinen, Mäntynen & Riikonen2018) • Osin geneerisiä taitoja, jotka kehittyvät toiston ja mallinnuksen kautta harjoittelemalla (ns. peruslukutaito, kirjoittamisen prosessi) (ks. Arnbak 2012) • Osin spesifejä taitoja, jotka kertyvät monipuolisissa oppimisen ympäristöissä työskentelytapojen ja välineiden haltuunoton ja oman/muiden suoriutumisen arvioinnin keinoin • Digitaalisten tekstien tulkinnan ja tuottamisen ohessa tarvitaan vahvaa peruslukutaitoa (ymmärtävän ja kriittisen lukemisen taidot) (Kiili ym. 2018): opiskelutilanteet, arjen asioimistilanteet, moneen työhön kuuluu kirjaamista ja raportointia perinteisen tekstin muodossa. • Taitojen näkyväksi tekeminen eri oppimistehtävissä; omista taidoista tiedostuminen (nimettävä, oltava mahdollisuus tuoda esiin taitojaan) • Taitojen järjestelmällinen seuraaminen ja niiden tavoitteellinen kehittäminen (monipuolinen arviointi, portfoliokansiot, dokumentaatio) 29.1.2019 Miten oppija tunnistaa taitonsa ja pystyy kehittämään niitä jäsentyneesti ja järjestelmällisesti?
 31. 31. Opiskelijan oman tuottamisen polku (https://kopiraittila.fi/) 29.1.2019 Educa 2019 Merja Kauppinen
 32. 32. Lähteet ActLib – lasten ja nuorten monikielisyyteen kasvu ja sen vahvistaminen. https://peda.net/id/d2mTtd Aerila, J. & Kauppinen, M. 2018. TARU – tarinoilla lukijaksi. Kielikukko 3/ 2018. Hähkiöniemi, M., Fenyvesi, K., Pöysä-Tarhonen, J., Tarnanen, M., Häkkinen, P., Kauppinen, M., . . . , & Nieminen, P. (2016). Mathematics Learning through Arts and Collaborative Problem-Solving : The Princess and the Diamond- Problem. In E. Torrence, B. Torrence, C. H. Séquin, D. McKenna, K. Fenyvesi, & R. Sarhangi (Eds.), Proceedings of Bridges 2016 : Mathematics, Music, Art, Architecture, Education, Culture. Bridges Finland (pp. 97-104). Phoenix: Tessellations Publishing. Retrieved from http://archive.bridgesmathart.org/2016/bridges2016-97.pdf Kauppinen, M., Hähkiöniemi, M., Martin, A., Tarnanen, M., & Fenyvesi, K. (2017). Matemaattinen ongelmanratkaisu taiteen aihepiirissä luokanopettajaopiskelijoiden kokemana. In M. Kallio, R. Juvonen, & A. Kaasinen (Eds.), Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa (pp. 145-162). Ainedidaktisia tutkimuksia, 12. Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry. Retrieved from http://hdl.handle.net/10138/229862 Kauppinen, M. & Aerila, J. 2019. Luokanopettajat kirjallisuuskasvattajina. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja. (tulossa) Kauppinen, M. & Aerila, J. 2019. Luokanopettajien lukijuus ja sen merkitys oppilaiden lukuinnon kasvattamisessa ja kirjallisuudenopetuksen kehittämisessä. Julkaisussa M. Rautiainen & M. Tarnanen (toim.) Tutkimuksesta luokkahuoneisiin. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Jyväskylä. Kauppinen, M. 2010. Lukemisen linjaukset. Lukutaito ja sen opetus perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Kauppinen, M. & Järvelä, R.-L. 2012. Oppiaineiden integrointi ja koulukulttuurin kehittäminen – kuinka tästä eteenpäin? Teoksessa R.-L. Järvelä & M. Kauppinen (toim.) Oppiainepedagogiikkaa yhteistyössä : tietotekniikan sekä äidinkielen ja kirjallisuuden integrointi opettajankoulutuksessa. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5066-8 Kauppinen, M., Järvelä, R.-L., & Kemppinen, M. (2018). "Päämääränä oppijan paras eikä oppiaineen etu" : opettajaopiskelijoiden kasvaminen kollegiaaliseen vastuuseen. In S. Saukkonen, & P. Moilanen (Eds.), Vastuuseen kasvaminen ja kasvattaminen (pp. 193-217). Kasvatusalan tutkimuksia, 76. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura. Kauppinen, M., Kemppinen, M., & Järvelä, R.-L. (2015). Yhteisopettajuudesta tukea opettajaksi kasvuun : opettajankoulutusta uudistamassa. In O.-P. Salo, & M. Kontoniemi (Eds.), Kohti uutta : 100 vuotta koulun kehittämistä Jyväskylän normaalikoulussa (pp. 325-343). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylän yliopisto. Kauppinen, M., & Kinnunen, T. (2016). Digitaalinen monilukutaito: oppimaan oppimista päivitetyin keinoin. Teoksessa K. Leino, & O. Kallionpää (toim.). Monilukutaitoa digiaikaan: lukemisen ja kirjoittamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, 127 – 151. Kauppinen, M., Mäntynen, A., & Riikonen, J. (2018). Muuttuuko kirjoittaminen ja mihin suuntaan? Teoksessa A. Mäntynen, & J. Riikonen (toim.). Kirjoittamisen käänteitä. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, 13–24. Kiili, C., Mäkinen, M. & Coiro, J. 2013. Rethinking Academic Literacies. Designing Multifaceted Academic Literacy Experiences for Preservice Teachers. Journal of Adolescent and Adult Literacy, 57(3), 223–232. Kiili, C. ym. 2018. Exploring early adolescents’ evaluation of academic and commercial online resources related to health. Reading & Writing, 31(3), 533–557. Kopiraittila. Opettajan materiaalit. https://kopiraittila.fi/ Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus. Smith, B. E., Kiili, C., & Kauppinen, M. 2016. Transmediating argumentation : Students composing across written essays and digital videos in higher education. Computers and Education, 102 (November), 138–51. Vario, M. & Kauppinen, M. 2016. Monilukutaito käsityön opetuksessa ja oppimisessa. POM-kurssi. Jyväskylän yliopisto. 29.1.2019 Educa 2019 Merja Kauppinen

×