Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skautský grafický manuál

6,104 views

Published on

Nové logo, nové písmo, nový vizuální styl připravený na míru pro české skauty. Grafický manuál podrobně rozpracovává 3 jednoduché principy vizuálního jazyka: nepoužívat ostré hrany, tlumit barvy a mírnit kontrasty.

Published in: Design
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Skautský grafický manuál

 1. 1. Skautský grafický manuál Grafický manuál jednotného vizuálního stylu pro Junák – český skaut, z. s. Verze 1.1, 1. července 2016
 2. 2. Logo Naše vlastní písmo SKAUT Bold pro psaní názvů a titulků Základní písmo TheMix Název organizace Běžné komunikační označení lze psát dvěma způsoby Znak Junák – český skaut SKAUT skaut AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd ABCD Doplňkové barvy To jsme my, skautky a skauti Přehled prvků vizuální identity Zaoblené tvary
 3. 3. 1 Úvodní přehled Typy komunikace Systém označování Srovnání loga a znaku Psaní názvů 5 Správa značek Pravidla pro tvorbu log Loga oddílů a středisek Práce s více logy Co-branding 6 Písmo a typografie Titulkové a základní písmo Náhradní písma Speciální znaky Hierarchie písem Zvýrazňování textu SKAUT jako slovní značka 7 Tvarosloví Proč organické tvary Plné plochy Linky a obrysy Kompozice více objektů Tvarosloví ve vizuálech 8 Barvy Barevné palety Kombinování barev Překrývání barev Vrstvení barev Barvy a typografie Barvy a fotografie 9 Tapety Principy tvorby tapet Přehled tapet 10 Vizuály Principy tvorby vizuálů Vizuály s fotografií Grafické vizuály 11 Příklady úpravy vizuálů Ukázky vybraných plakátů a materiálů před a po aplikaci nového vizuálního stylu 12 Merchandising Principy a ukázky označování upomínkových předmětů a dárků 2 Skautské logo Popis loga a jeho barevných verzí Logo a pozadí Umístění loga na stránce Ochranné zóny Minimální velikosti Nepřípustné úpravy 4 Skautský znak Barevné verze Znak na pozadí Nepřípustné úpravy 3 Doplňkové členité logo Limity používání členitého loga Barevné verze Ochranné zóny Minimální velikosti Nepřípustné úpravy Grafický manuál je mapou naší vizuální komunikace
 4. 4. Než začnete tvořit Skautské logo Skautský znak Držíte v rukou Skautský grafický manuál. Dokument, který dává směrovky k tomu, jak přemýšlet o vizuální skautské komunikaci a jak ji uvádět do života. Jak přemýšlet o tváři největšího výcho- vného hnutí pro děti a mladé lidi v Česku, hnutí, které je tu již přes sto let a zároveň samo sobě dává za úkol být relevantním a lákavým pro mladé lidi dneška. Hnutí, které si vytklo nemalý úkol měnit svět kolem nás. Skauting v Česku je utvářen desetitisíci členek a členů všeho věku. Přes společnou stezku vidí skauting každý z nás maličko jinak. Skauting vypadá trochu jinak v malých a velkých oddílech, jinak vypadá u světlušek a jinak v roverském kmeni, jinak z kánoe a jinak na louce. A je to tak úplně v pořádku. V pestrosti skautingu ani vizuální tvář naší komunikace nemůže být zcela jednotná, ani to není potřeba. Naopak, i tato pestrost je silou našeho hnutí. Vytváříme družinové bodovací kartičky, středi- sková trička i celostátní televizní kampaně. Skautský vizuální styl má pomáhat v této pestrosti vytvářet společnou linku. Takovou, která nám, skautkám a skautům, stejně jako společnosti kolem nás, pomůže nás snadno rozpoznat a dobře si nás všimnout. A k tomu i trochu ukazovat, kým jsme a o co usilujeme, i když na to jsou lepší činy. Naše nové logo staví velmi viditelně na znaku organizace. Odstra- ňuje tak dualitu dosavadního stavu, kdy skautští grafici a grafičky často nevěděli, jestli použít logo nebo znak, symboly, které od sebe byly vizuálně daleko. Společnost si nás ani s jedním z nich nedo- kázala dobře spojit (jakkoli se znakem lépe). V novém skautském vizuálním stylu je logo hlavním prvkem. Pro znak jsou určena jasně vymezená, obvykle slavnostní, užití, pro běžnou komunikaci dovnitř i navenek máme nyní vždy logo. Nedílnou součástí loga je slovní značka SKAUT. Ta posiluje jednoznačnou identifikaci se skautingem a pomáhá tak i snadné, a třeba někdy náhodné, sro- zumitelné komunikaci s lidmi skautingem (zatím) nezasaženými. Vedle loga jsou dalšími prvky skautského vizuálního stylu dvě skautská písma, barevné palety, grafické prvky a v neposlední řadě i znak. Není pochyb o tom, že se najdou jednotky, které budou mít touhu komunikovat jinak, než popisuje grafický manuál. Skauting je bez debat dost silný na to, aby takové odchylky unesl. Ale věřme tomu, že pokud chceme být viditelnou celospolečenskou silou na cestě za lepším světem, jednotná a srozumitelná linka komunikace takovému úsilí výrazně napomáhá. Skautský grafický manuál není, nemůže být a nemá být úplným výčtem situací a pravidel a rozhodovacích pavouků. Vytváří pro- středí a podporu pro uvážené vizuální vystupování skautingu od oddílů po celou organizaci. Od situací veselých po situace ceremoniální. Dává přiměřené podklady do rukou náhodných i profesionálních grafiků. A bude i nástrojem živým. Budeme sledovat, jak se s novým skautským vizuálním stylem pracuje oddílům i organizačním jednotkám, velkým akcím i výrobcům skautského zboží. Budeme sbírat zpětnou vazbu. A grafický manuál budeme v čase upravovat, aby byl neustále dobrým a aktuálním nástrojem. Těším se, že Skautský grafický manuál podpoří další rozvoj a růst skautingu v letech, které jsou před námi. Petr Vaněk – Permoník Zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti 1.1
 5. 5. SKAUT.CZ#SKAUT Označení podle typu komunikace V různých situacích a způsobech komunikace používáme různá označení. skaut skautky a skauti #skaut skaut.cz Junák – český skaut Junák – český skaut, z. s. Hovorová, neformální, běžná a marketingová Slovní označení Obrazové označení Základní varianta Obrazové označení Horizontální varianta Formální, oficiální a administrativní Výjimečné a speciální situace. Slavnostní příležitosti. Označení, která jsou významně omezena pravidly. 3. typ komunikace2. typ komunikace1. typ komunikace Členité logo Typografická verze hashtagu a webového odkazu Skautský znak 1.2
 6. 6. skaut SKAUT Junák – český skaut, z. s. Junák – český skaut, středisko Ještěd Liberec, z. s. Junák – český skaut Jak o sobě mluvíme a jak píšeme naše jméno Neformálně a v běžné komunikaci Oficiálně a formálně Neformální označení skaut píšeme buď malými písmeny (odborně mínuskami), nebo velkými písmeny SKAUT (verzálky). Toto stručné, jasné a obecně známé označení je nejúčinnější v komunikaci s veřejností. Usilujeme o posilování jednotného hlasu, proto preferujeme používání tohoto označení v běžné komunikaci. Jedná se o označení právního subjektu a píše se pouze v této formě, např. v administrativě, oficiální korespondenci, adresách a právních dokumentech. Zkratka z. s. znamená zapsaný spolek. V psaném textu zůstává vždy ve zkrácené formě a nerozepisuje se. Na méně formálních dokumentech se zkratka nemusí uvádět. Toto označení má formálnější charakter a v komunikaci odkazuje k národní skautské organizaci nebo její jednotce. Vzor psaní oficiálních názvů jednotek a pobočných spolků. Vpisují se mezi název organizace a zkratku z. s. a oddělují čárkami.  Slovo skaut je slovníkový výraz. Používá se v běžném hovorovém jazyce a textu, když mluvíme obecně o skautingu, skautkách a skautech, výchovném hnutí, části občanské společnosti, volnočasové aktivitě apod. Nejedná se o vlastní jméno, proto se nepíše s velkým S (výjimkou je začátek věty. Skloňujeme ho a píšeme podle pravidel českého pravopisu. Tvoříme s ním sousloví: skatky a skauti, skautský oddíl, skautské setkání, skautská akce apod. Slovo SKAUT ve verzálkách je alternativní způsob psaní v případech, kdy ho chceme zdůraznit. Například ve slovních značkách, při textovém označení (SKAUT Liberec), při označení položky (písmo SKAUT Bold) nebo při jiných ustálených spojeních. U tohoto způsobu psaní se vyhýbáme skloňování (např. z libereckého SKAUTu), k tomu lépe poslouží slovníkový výraz (skauti z Liberce, liberečtí skauti a skautky, z oddílu SKAUT Liberec apod.). Používej vždy delší pomlčku (–), ne rozdělovník nebo mínus (-). Od textu je oddělena mezerami na obou stranách. Junák – český skaut, z. s. Z slovem skaut je vždy čárka. Za písmeny „z“ a „s“ je tečka. Za čárkou a tečkou zachovej jednoznakovou mezeru. 1.3
 7. 7. Skautské logo Skautský znak Znak neobsahuje slovní značku. Je statický a neměnný. Nesmí se deformovat, projovat s jinými logy ani animovat nebo graficky upravovat. Má vystupovat samostatně jako historický odkaz organizace. S jeho použitím by se mělo šetřit, abychom zachovali jeho autoritu, proto neslouží jako běžný nástroj komunikace. Znak je určený pro slavnostní příležitosti a měl by být proto spojený výhradně se slavnostními atributy skautingu jakými jsou například: vlajky, některé odznaky, vyznamenání, slavnostní dekrety, pečetě, plakety, pamětní desky apod. Logo obsahuje symbol a slovní značku. Je univerzální a ve dvou variantách – základní a horizontální. Ideální pro každodenní používání. Používáme ho v jakékoliv situaci: v administrativě, na tiskovinách, na plakátech, v kampaních, v digitálních médiích, na dárkových předmětech a informačních systémech. Může se animovat, ztvárnit různými uměleckými a řemeslnými technikami, případně renderovat jako 3D model. 1.4
 8. 8. Základní logo Horizontální logo Horizontální varianta loga je vhodná pro situace, ve kterých chceme zvýšit čitelnost názvu oproti symbolu: na dálku (mantinely, reklamní bannery, navigační systémy), na malé ploše (lepící páska, tužka) nebo vedle ostatních log (sponzoring, co-branding). Základní varianta loga je orientována vertikálně a zarovnána podle středové osy. Používáme ji v jakékoliv standardní situaci. 1.5
 9. 9. 2 Jak používáme skautské logo
 10. 10. CMYK 77-45-0-5 RGB 57-120-180 HEX #3979B5 PANTONE 7683 C, U Symbol Skládá se ze tří částí: zlatá lilie (4, 5), modrý trojlístek na pozadí (1, 2), hlava chodského psa na štítu (3). Základní i horizontální varianta loga obsahují stejné prvky a mají stejnou barevnost. Logo Slovní značka Píše se originálním fontem SKAUT Bold. CMYK 85-60-0-10 RGB 37-92-157 HEX #255C9E PANTONE 7685 C, U CMYK 85-67-0-25 RGB 40-72-133 HEX #294885 PANTONE 7686 C, U CMYK 0-35-100-0 RGB 248-178-0 HEX #F9B200 PANTONE 7549 C, 116 U CMYK 0-45-100-0 RGB 245-158-0 HEX #F49E00 PANTONE 137 C, 123 U 1 2 3 4 5 1 1 2 2 4 4 5 5 44 2 3 3 1 Skautské logo Nejpoužívanější plnobarevná verze Hodnoty barev pro veškerý plnobarevný tisk (CMYK, PANTONE) a zobrazení na obrazovkách, displejích a při projekci (RGB). Při hledání vhodného pigmentu pro malování a natírání vycházej ze vzorníku PANTONE. CMYK Čísla představují procentuální hodnotu barev Cyan-Magenta-Yellow-blacK při jejich soutisku RGB Red-Green-Blue – barevné rozhraní elektronických médií (např. TV, monitory a displeje), projekcí, světelných instalací apod. HEX Hexadecimální kódovací systém, který zaručuje stejnou barevnost na většině monitorů, operačních systémů a internetových prohlížečů PANTONE® Systém vzorků přímých barev. PANTONE® je registrovaná obchodní značka společnosti PANTONE®, Inc. C – Coated Povrchově upravený papír od výrobce (např. lesklá nebo matná křída) U – Uncoated Povrchově neupravovaný papír (vysoká savost, např. novinový papír) 2.1
 11. 11. Dvoubarevná verze Jednobarevná verze Černá verze Vhodná varianta při omezeném použití barev, např. tisk PANTONE, nátěry, lepení fólií apod. Jedná se o případy, kdy není možné použít plnobarevnou verzi z technologických nebo ekonomických důvodů. Vhodná varianta při omezeném použití na jednu barvu z technologických nebo ekonomických důvodů (např. ražba metalickou fólií, dekorace, značkování apod.). Vhodná varianta při černobílém tisku nebo jiných tiskařských a speciálních technikách (ražba, emboss, gravírování, výroba šablon apod.). Další barevné verze loga limitované technologií tisku a výroby PANTONE 7685 C ORACAL fólie 050 Lesk, 049 Mat PANTONE 7685 C ORACAL fólie 050 Lesk, 049 Mat PANTONE 130 C ORACAL fólie 019 Lesk/Mat PANTONE® Systém vzorků přímých barev. PANTONE® je registrovaná obchodní značka společnosti PANTONE®, Inc. C – Coated Povrchově upravený papír od výrobce (např. lesklá nebo matná křída) U – Uncoated Povrchově neupravovaný papír (vysoká savost, např. novinový papír) ORACAL Obchodní značka výrobce samolepicích fólií pro řezanou reklamu. Při výběru u jiných dodavatelů vybírej fólii podle vzorníku PANTONE®. POZOR! Jednobarevné verze loga mají jinou kresbu než barevné. Mezi lilií a trojlístkem je větší mezera, aby se symboly od sebe více odlišily. U vícebarevných verzí tento rozdíl zajišťuje kontrast žluté a modré. 2.2
 12. 12. Barevné logo s bílým obrysem Pro mírné odlišení od pozadí. Použij ho v situacích, když: a) není nutné tolik křičet, např. na jednobarevném pozadí, kde je kolem loga hodně místa, b) použití bílého podkladu přehnaně zvýší náklady. Barevné logo s podkladem Výchozí volba. Slouží pro výrazné odlišení od pozadí (např. fotografie). Použij ho všude tam, kde chceš, aby bylo logo dobře vidět. Udržuj logo s rozumným odstupem od okraje podkladu. Nemusí ho celý vyplňovat. Jednobarevné logo Slouží především k dekorativním účelům, nebo když nechceš nebo nemůžeš překřikovat logem okolí (např. sponzoring). U této varianty si můžeš volit různé odstíny a sytost, ale hlava psa musí být vždy tmavší než je pozadí. Inverzní jednobarevné logo se štítem pod symbolem psa Logo na tmavém pozadí Slouží především k dekorativním účelům, nebo když nechceš nebo nemůžeš překřikovat logem okolí (např. sponzoring). U této varianty si můžeš volit různé odstíny a sytost, ale barva štítu musí být vždy světlejší než hlava psa. POZOR! Použij takovou verzi loga, aby symbol psa v logu byl vždy tmavší než štít pod ním. 2.3
 13. 13. Bílý podklad pod logo Logo vypadá jako mozaika a oproti jiným logům působí složitě. Chceme, aby bylo snadno rozpoznatelné, čitelné a kompaktní. Bílý podklad zamezí splynutí loga s pozadím. V této podobě ho můžeme umístit na jakýkoliv odstín barvy, vzor nebo fotografii. Podklad pod logo může mít tisíc tvarů, od abstraktních až po ty, které nesou konkrétní význam. Logo umístěné na bílém podkladu je výraznější než bez něj. 2.4
 14. 14. Velmi světlé pozadí, jemný vzorek nebo barva papíru Preferujeme logo na bílém podkladu Logo s bílým obrysem a tmavou slovní značkou Logo s bílým obrysem a bílou slovní značkou Základní verze loga Jednobarevná verze loga (vhodná pro dekorace a ilustrace) Jednobarevná verze loga – tónování (vhodné pro dekorace a ilustrace) Žlutooranžová barva použitá v logu Modrá barva použitá v logu Fotografie Velmi strukturované a barevně komplikované pozadí Fotografie Světlé a barevně nekomplikované pozadí Logo na barevném pozadí a fotografii Volba loga v závislosti na barvě pozadí pro tisk i digitální prostředí. Tabulka platí i pro horizontální variantu. Výrazné logo Méně výrazné logo Základní logo Jiné povrchové úpravy (ražba loga, parciální lak) Jako zdrojový soubor použij vždy černou verzi loga. 2.5
 15. 15. Kovový materiál Světlé dřevo Škála použití černé verze loga Škála použití inverzního loga s bílým štítem Tmavé dřevo Výrazné logo Rychle rozpoznatelné, snadno čitelné Méně výrazné logo Decentní a ozdobný Základní logo Logo na bílém podkladu pro potisk a polep Logo s bílým obrysem pro potisk nebo polep velkých rozměrů Logo s bílým obrysem pro potisk nebo polep velkých rozměrů Základní verze loga pro potisk. Bez bílého podkladu ovlivní barva materiálu barvu loga Jednobarevná verze loga pro potisk, polep, vypalování a frézování Jednobarevná verze loga pro gravírování Logo na dalších pozadích Volba loga v závislosti na typu materiálu, použité technologii a požadovaném výrazu. Tabulka platí i pro horizontální variantu. Jiné povrchové úpravy (ražba loga, parciální lak) Jako zdrojový soubor použij vždy černou verzi loga. 2.6
 16. 16. As volut volorrum quatur, voluptatia parcimi ntorem eumquae volorporiae. Nequian isimus alitent otaqui invent, odipsum rem et quati accum fugitio nsequam faccupta dicipie niendis voluptature nonse volorro quam sitaquisi ventenes esed molor sae conse non perferr oreruptasi cone con raturis doloria dunt faciendi doloreptam, officil laborro remodi officit aquam, sam quam sumquamus dolleseribus abo. Agnam dolo te qui il int excest eum velless incipsa epernatiis dit alicim alit omnimpossed qui que voluptaquis dipiet quat. Gia verumet am eosapidis net odigent rehente mporias etur? Tatur? Ibus renieture sundus ersperchic tem fugit erit, odion cullorepe neste num ilit eaquam reicatur ma exerspeles estiunt etum lanimpo rruptae minulparum volupta menihitem doloritae eaque sitiorro molla pratquam sam, ipidenecta secatur maionsequat ratus nis suntio te natio. Liquid ulliquam ex excesti oreriatest offic tenimpere ipit, qui doles dolupti onectatis seque dior aborest, con el ime con ne doluptatem aboritiones et fugia pe remquam, odis audaes et essit, serum quia consequis quam fugia conem ut quia et officil laccat. Otatas minvel modit la aceaquam accusap ieniend ucipistium idesed que platur acepti ut officidem late non nihici nonse dolor molupta tendios as idipsam voles nihicius es rerchic ipitati rem volorecte invelia tiaspis sedigen itature perovid itiosto diciisquam ipsam quo vere, quamusc ipsumqu ibusam non plias ditam as estem at aceat essumque si sequid eiunt ditem rescitae velicia eos inti velles moluptae. Et erferumetur? Da dolor archicit, quaeper sperferum solori bla cum nullaborro te num ati num ut od que earum harumquaerum ad molor res molutem. Errum laut la doluptaque experia temqui consent hic to to ommolor ionecabo. Ut iuntecust idus. Xerchitem ium quia dolorep recesec erferis nisqui non cus dunt assimendae. Ut ent dolore dolorestio molore liciis pori aut dissusciis sus aborem elentustiati ommo odit aut mollicimint eos quid quat volesed ma natur a dolutas et ute cuptior endellorepro optatem cus quam sapicab orepeli gnihic totatem porposam qui volor senecto mossinctur, ad quid mod mincili ssinvendi vent officiis iliae explabo. Ri officitae esci consequam atque es necte apis imusaecto ipsae natureheniet la earum que voluptur re voluptaquas evel ime vendis eos inctat. Dia nisimus andella cientem ollacipit et vendanist, int mintiunt ut volore vid magniste ipicat volupta nus et alictatqui vitaerae core sitia con cum dolupta tinctem harum res volupta tquibus maximinus solum nos expedit deliciate vendi berferia desti sum inimus exerupt assimendunt exerro quae. Ut faccus cus nonsequidus simenim poressime nis apis autempor re et ata sequi dolo tendaerepro blat et harumquame ne recturercil evenem nus minctur asit inis quos erehendus volupit atemodigeni ute vendelit facerna tquam, con comnist unt poritio quist, tem doluptatur moles ab iliquia testrum que ium ium quo te volorrum et ab imilit facepererio. Nequam qui dit aut deris es estintiiscia ditate aut licit isquam hit alignam rent aniendit faccatium aut iligni alis soluptasped quate dolum eturis et imusape veriant ut moluptia sit aborestiam everunt lant lam facea vellum facero ipid quam re perum nonem ullupta tquiscid everro molupta quam faccus peri simin rendis nonsequam, cum et veri que odit estioraestem veliqui ut qui sim ratiatur, aute molorit atempore voloritior solenie ntusciam reicius moditatiis isque di optio rerum laturis dunt. Quid maionsectio quia eosam dunt quas acerroribus desequi duntiantur sequatet quias ex ern atis endis doloria ecaestiur, vellore illam que nimagnam quam, autem ut debis invelli gendus ium quam, qui dolor accatio es eaquam doluptas num doles estiusc imagnimpor resequi deles am quiaspero mos saepereped ut voluptate ommodic to que asi recto bersperum solent faccuptae mosaperovit ea posapi tatur? Ne porepe aut ad magnis dolori cum fugia doluptatio. Aquid et auta ium fugitae peritassus, niendae rem seque volores ma qui core cep tatur, ilique con con porum arios volupta pel ipit volenis quae quam volori repudite nonest alignam aut om molore coriber ionsequam nonsequam faceperspedi int mo iunt lamenis sinus molorum quiam, to venihillor abor modit dolumqu assitemporum qui as nonse nonsequatius as eos entis aceatem dolorerias magniaspere, si as nullit, non restiniatem hilluptae aut ut eos il ipicipi tatemporro bero experfe rchicias quodi invel esequam and am volupta tquae dolorepta dolum erchilliquia inim nis illorest aute nobitem quatiam untesti stotati squatur, vollaci dolo quo essusae provite nihillo rrovit, exerferunt, ut eaquatur, se quiam volo te oditiatur sitatur, quis eatiur? Quis siminvel molorem es id molorem eiuribus dolupta tiistem possit, sapite que volorpos eaquis essi a qui simus rem eat uris nienist, quidi duntior soloressunt et volorrumqui venimi, oditaspero expedisim fugitas eossin re qui alignitat autatiis eum voluptiis es escipitat et voluptatur rehendes sunt, antemporion natis ex explicia conseque sam, sumque neces santion repudicimi, is nam, optasit exerumqui od es est ut anieniatus explit faciati stinis porro es aut laborempor re id utemqui accab ipisimetur aspis ne ligenda suntios maios etur, ut accab is est, si sintem. Ut doluptia doluptas et harum accusapero venis et eatis sit remporae nis poreici picatis alibus et etur serferum restint emporrum illaccus eos num quae voluptat veliquiat excerio rerorumenis con ne mil ipic te vellorum harum velit invelisi tem as dolo magnia vent ipides et, num et apero vendis acerro et pore, to moluptis sapid et quatur? Qui seditibus eic to delestio cup tatus doloremquis repreic totatur, voluptatur ad qui dicil etumquat eum soluptae volupta temquiandam ad ex eve rupt atecusa pedipsam fuga. Nequae magnihil iligniendit es eatio quo magnatem dolor audae coriatur sum doloremo lum, si officiae inullenis as sumquis asitesc illabor rum et volupta tusant ut unt. Olla net dolupta nem exped enducid quam que di dolupta ssimporibus essum audi vendi aut as dis eturio. Piciur rem fugiassunt, sum qui nissintia volupici alit, conseraestem volorer natioratur magnatem volo quam, omnis etur? Nos qui ut lam repudam del endio et eum que nos magnimet ea sinus nos eum inctate nist molessitin renduci magnihil elenias eatur, tent. As volut volorrum quatur, voluptatia parcimi ntorem eumquae volorporiae. Nequian isimus alitent otaqui invent, odipsum rem et quati accum fugitio nsequam faccupta dicipie niendis voluptature nonse volorro quam sitaquisi ventenes esed molor sae conse non perferr oreruptasi cone con raturis doloria dunt faciendi doloreptam, officil laborro remodi officit aquam, sam quam sumquamus dolleseribus abo. Agnam dolo te qui il int excest eum velless incipsa epernatiis dit alicim alit omnimpossed qui que voluptaquis dipiet quat. Gia verumet am eosapidis net odigent rehente mporias etur? Tatur? Ibus renieture sundus ersperchic tem fugit erit, odion cullorepe neste num ilit eaquam reicatur ma exerspeles estiunt etum lanimpo rruptae minulparum volupta menihitem doloritae eaque sitiorro molla pratquam sam, ipidenecta secatur maionsequat ratus nis suntio te natio. Liquid ulliquam ex excesti oreriatest offic tenimpere ipit, qui doles dolupti onectatis seque dior aborest, con el ime con ne doluptatem aboritiones et fugia pe remquam, odis audaes et essit, serum quia consequis quam fugia conem ut quia et officil laccat. Otatas minvel modit la aceaquam accusap ieniend ucipistium idesed que platur acepti ut officidem late non nihici nonse dolor molupta tendios as idipsam voles nihicius es rerchic ipitati rem volorecte invelia tiaspis sedigen itature perovid itiosto diciisquam ipsam quo vere, quamusc ipsumqu ibusam non plias ditam as estem at aceat essumque si sequid eiunt ditem rescitae velicia eos inti velles moluptae. Et erferumetur? Da dolor archicit, quaeper sperferum solori bla cum nullaborro te num ati num ut od que earum harumquaerum ad molor res molutem. Errum laut la doluptaque experia temqui consent hic to to ommolor ionecabo. Ut iuntecust idus. Xerchitem ium quia dolorep recesec erferis nisqui non cus dunt assimendae. Ut ent dolore dolorestio molore liciis pori aut dissusciis sus aborem elentustiati ommo odit aut mollicimint eos quid quat volesed ma natur a dolutas et ute cuptior endellorepro optatem cus quam sapicab orepeli gnihic totatem porposam qui volor senecto mossinctur, ad quid mod mincili ssinvendi vent officiis iliae explabo. Ri officitae esci consequam atque es necte apis imusaecto ipsae natureheniet la earum que voluptur re voluptaquas evel ime vendis eos inctat. Dia nisimus andella cientem ollacipit et vendanist, int mintiunt ut volore vid magniste ipicat volupta nus et alictatqui vitaerae core sitia con cum dolupta tinctem harum res volupta tquibus maximinus solum nos expedit deliciate vendi berferia desti sum inimus exerupt assimendunt exerro quae. Ut faccus cus nonsequidus simenim poressime nis apis autempor re et ata sequi dolo As volut volorrum quatur, voluptatia parcimi ntorem eumquae volorporiae. Nequian isimus alitent otaqui invent, odipsum rem et quati accum fugitio nsequam faccupta dicipie niendis voluptature nonse volorro quam sitaquisi ventenes esed molor sae conse non perferr oreruptasi cone con raturis doloria dunt faciendi doloreptam, officil laborro remodi officit aquam, sam quam sumquamus dolleseribus abo. Agnam dolo te qui il int excest eum velless incipsa epernatiis dit alicim alit omnimpossed qui que voluptaquis dipiet quat. Gia verumet am eosapidis net odigent rehente mporias etur? Tatur? Ibus renieture sundus ersperchic tem fugit erit, odion cullorepe neste num ilit eaquam reicatur ma exerspeles estiunt etum lanimpo rruptae minulparum volupta menihitem doloritae eaque sitiorro molla pratquam sam, ipidenecta secatur maionsequat ratus nis suntio te natio. Liquid ulliquam ex excesti oreriatest offic tenimpere ipit, qui doles dolupti onectatis seque dior aborest, con el ime con ne doluptatem aboritiones et fugia pe remquam, odis audaes et essit, serum quia consequis quam fugia conem ut quia et officil laccat. Otatas minvel modit la aceaquam accusap ieniend ucipistium idesed que platur acepti ut officidem late non nihici nonse dolor molupta tendios as idipsam voles nihicius es rerchic ipitati rem volorecte invelia tiaspis sedigen itature perovid itiosto diciisquam ipsam quo vere, quamusc ipsumqu ibusam non plias ditam as estem at aceat essumque si sequid eiunt ditem rescitae velicia eos inti velles moluptae. Et erferumetur? Da dolor archicit, quaeper sperferum solori bla cum nullaborro te num ati num ut od que earum harumquaerum ad molor res molutem. Errum laut la doluptaque experia temqui consent hic to to ommolor ionecabo. Ut iuntecust idus. Xerchitem ium quia dolorep recesec erferis nisqui non cus dunt assimendae. Ut ent dolore dolorestio molore liciis pori aut dissusciis sus aborem elentustiati ommo odit aut mollicimint eos quid quat volesed ma natur a dolutas et ute cuptior endellorepro optatem cus quam sapicab orepeli gnihic totatem porposam qui volor senecto mossinctur, ad quid mod mincili ssinvendi vent officiis iliae explabo. Ri officitae esci consequam atque es necte apis imusaecto ipsae natureheniet la earum que voluptur re voluptaquas evel ime vendis eos inctat. Dia nisimus andella cientem ollacipit et vendanist, int mintiunt ut volore vid magniste ipicat volupta nus et alictatqui vitaerae core sitia con cum dolupta tinctem harum res volupta tquibus maximinus solum nos expedit deliciate vendi berferia desti sum inimus exerupt assimendunt exerro quae. Ut faccus cus nonsequidus simenim poressime nis apis autempor re et ata sequi dolo tendaerepro blat et harumquame ne recturercil evenem nus minctur asit inis quos erehendus volupit atemodigeni ute vendelit facerna tquam, con comnist unt poritio quist, tem doluptatur moles ab iliquia testrum que ium ium quo te volorrum et ab imilit facepererio. Nequam qui dit aut deris es estintiiscia ditate aut licit isquam hit alignam rent aniendit faccatium aut iligni alis soluptasped quate dolum eturis et imusape veriant ut moluptia sit aborestiam everunt lant lam facea vellum facero ipid quam re perum nonem ullupta tquiscid everro moluptaquam faccus peri simin rendis nonsequam, cum et veri que odit estioraestem veliqui ut qui sim ratiatur, aute molorit atempore voloritior solenie ntu sciam reicius moditatiis isque di optiorerum laturis dunt. Quid maionsectio quia eosam dunt quas acerroribus de sequi du ntiantur sequatet quias ex ernatis endis doloria ecaestiur, vellore illam que nimagnam quam, autem ut debis invelli gendus ium quam, qui dolor accatio es eaquam doluptas num doles estiusc imagnimpor reseq ui deles am quias pero mos saepereped ut voluptate ommodic to que asi recto bersperum solent faccuptae mosaperovit ea pos api tatur? Ne porepe aut ad magnis dolori cum fugia doluptatio. Aquid et auta iu m fugitae peritassus, nie ndae rem seque volores ma qui corecep tatur, ilique con con porum arios vo lu pta pel ipit volenis quae quam volori repudite nonest alignam aut ommolore coriber ionsequam nonsequam face perspedi intm o iunt lamenis sinus molorum quiam, to venihillor abor modit do lumqu assitem porum qui as nonse nonsequatius as eos entis aceatem dolorerias magniaspere, si as nullit, non restiniatem hilluptae aut ut eos il ipicipi tatem porro bero experfe rchicias quodi invel esequam andam voluptatquae dolorepta dolum erchilliquia inim nis illorest aute nobitem quatiam untesti stotati squatur, vollaci do lo quo essusae provite ni hillo rrovit, exerferunt, ut eaquatur, sequiam volo te oditiatur sitatur, quis eat iur? Quis siminvel molorem es id molorem eiuribus dolupta tiistem possit, sapite que volorpos eaquise ssi a qui simus rem eatu ris nienist, quidi duntior soloressunt et volorrumqui venimi, oditaspero expe disim fugitas eossin re qui alignitat autatiis eum voluptiis es escipitat et voluptatur rehendes sunt, ant emporion natis ex expli cia conseque sam, sumque neces santion repudicimi, is nam, optasit exerumqui od es est ut anieniatus explit faciati stinis porro es aut laborempor re id utemqui accab ipisimetur aspis ne lig enda suntios maios etur, ut accab is est, si sintem. Ut doluptia doluptas et harum accusapero venis et eatis sit remporae nis poreici picatis alibus et etur serferum restint emporrum illaccus eos num quae voluptat veliquiat excerio rerorumenis con ne mil ipic te vellorum harum velit invelisi tem as dolo magnia vent ipides et, num et apero vendis acerro et pore, to moluptis sapid et quatur? Qui seditibus eic to delestio cuptatus doloremquis re preic totatur, voluptatur ad qui dicil etumquat eum soluptae volupta temquiandam ad ex everupt atecusa pedipsam fuga. Nequae magnihil iligniendit es eatio quo mag natem dolor audae coriatur sum doloremolum, si officiae inullenis as sumquis asitesc illaborrum et volupta tusant ut unt. Olla net dolupta nem exped enducid quam que di dolupta ssimporibus essum audi vendi aut as dis eturio. Piciur rem fugiassunt, sum qui nissintia volupici alit, conseraestem volorer natioratur magnatem volo quam, omnis etur? Nos qui ut lam repudam del endio et eum que nos magnimet ea sinus nos eum inctate nist molessitin renduci magnihil elenias eatur, tent. As volut volorrum quatur, voluptatia parcimi ntorem eumquae volorporiae. Nequian isimus alitent otaqui invent, odipsum rem et quati accum fugitio nsequam faccupta dicipie niendis voluptature nonse volorro quam sitaquisi ventenes esed molor sae conse non perferr oreruptasi cone con raturis doloria dunt faciendi doloreptam, officil laborro remodi officit aquam, sam quam sumquamus dolleseribus abo. Agnam dolo te qui il int excest eum velless incipsa epernatiis dit alicim alit omnimpossed qui que voluptaquis dipiet quat. Gia verumet am eosapidis net odigent rehente mporias etur? Tatur? Ibus renieture sundus ersperchic tem fugit erit, odion cullorepe neste num ilit eaquam reicatur ma exerspeles estiunt etum lanimpo rruptae minulparum volupta menihitem doloritae eaque sitiorro molla pratquam sam, ipidenecta secatur maionsequat ratus nis suntio te natio. Liquid ulliquam ex excesti oreriatest offic tenimpere ipit, qui doles dolupti onectatis seque dior aborest, con el ime con ne doluptatem aboritiones et fugia pe remquam, odis audaes et essit, serum quia consequis quam fugia conem ut quia et officil laccat. Otatas minvel modit la aceaquam accusap ieniend ucipistium idesed que platur acepti ut officidem late non nihici nonse dolor molupta tendios as idipsam voles nihicius es rerchic ipitati rem volorecte invelia tiaspis sedigen itature perovid itiosto diciisquam ipsam quo vere, quamusc ipsumqu ibusam non plias ditam as estem at aceat essumque si sequid eiunt ditem rescitae velicia eos inti velles moluptae. Et erferumetur? Da dolor archicit, quaeper sperferum solori bla cum nullaborro te num ati num ut od que earum harumquaerum ad molor res molutem. Errum laut la doluptaque experia temqui consent hic to to ommolor ionecabo. Ut iuntecust idus. Xerchitem ium quia dolorep recesec erferis nisqui non cus dunt assimendae. Ut ent dolore dolorestio molore liciis pori aut dissusciis sus aborem elentustiati ommo odit aut mollicimint eos quid quat volesed ma natur a dolutas et ute cuptior endellorepro optatem cus quam sapicab orepeli gnihic totatem porposam qui volor senecto mossinctur, ad quid mod mincili ssinvendi vent officiis iliae explabo. Ri officitae esci consequam atque es necte apis imusaecto ipsae natureheniet la earum que voluptur re voluptaquas evel ime vendis eos inctat. Dia nisimus andella cientem ollacipit et vendanist, int mintiunt ut volore vid magniste ipicat volupta nus et alictatqui vitaerae core sitia con cum dolupta tinctem harum res volupta tquibus maximinus solum nos expedit deliciate vendi berferia desti sum inimus exerupt assimendunt exerro quae. Ut faccus cus nonsequidus simenim poressime nis apis autempor re et ata sequi As volut volorrum quatur, voluptatia parcimi ntorem eumquae volorporiae. Nequian isimus alitent otaqui invent, odipsum rem et quati accum fugitio nsequam faccupta dicipie niendis voluptature nonse volorro quam sitaquisi ventenes esed molor sae conse non perferr oreruptasi cone con raturis doloria dunt faciendi doloreptam, officil laborro remodi officit aquam, sam quam sumquamus dolleseribus abo. Agnam dolo te qui il int excest eum velless incipsa epernatiis dit alicim alit omnimpossed qui que voluptaquis dipiet quat. Gia verumet am eosapidis net odigent rehente mporias etur? Tatur? Ibus renieture sundus ersperchic tem fugit erit, odion cullorepe neste num ilit eaquam reicatur ma exerspeles estiunt etum lanimpo rruptae minulparum volupta menihitem doloritae eaque sitiorro molla pratquam sam, ipidenecta secatur maionsequat ratus nis suntio te natio. Liquid ulliquam ex excesti oreriatest offic tenimpere ipit, qui doles dolupti onectatis seque dior aborest, con el ime con ne doluptatem aboritiones et fugia pe remquam, odis audaes et essit, serum quia consequis quam fugia conem ut quia et officil laccat. Otatas minvel modit la aceaquam accusap ieniend ucipistium idesed que platur acepti ut officidem late non nihici nonse dolor molupta tendios as idipsam voles nihicius es rerchic ipitati rem volorecte invelia tiaspis sedigen itature perovid itiosto diciisquam ipsam quo vere, quamusc ipsumqu ibusam non plias ditam as estem at aceat essumque si sequid eiunt ditem rescitae velicia eos inti velles moluptae. Et erferumetur? Da dolor archicit, quaeper sperferum solori bla cum nullaborro te num ati num ut od que earum harumquaerum ad molor res molutem. Errum laut la doluptaque experia temqui consent hic to to ommolor ionecabo. Ut iuntecust idus. Xerchitem ium quia dolorep recesec erferis nisqui non cus dunt assimendae. Ut ent dolore dolorestio molore liciis pori aut dissusciis sus aborem elentustiati ommo odit aut mollicimint eos quid quat volesed ma natur a dolutas et ute cuptior endellorepro optatem cus quam sapicab orepeli gnihic totatem porposam qui volor senecto mossinctur, ad quid mod mincili ssinvendi vent officiis iliae explabo. Ri officitae esci consequam atque es necte apis imusaecto ipsae natureheniet la earum que voluptur re voluptaquas evel ime vendis eos inctat. Dia nisimus andella cientem ollacipit et vendanist, int mintiunt ut volore vid magniste ipicat volupta nus et alictatqui vitaerae core sitia con cum dolupta tinctem harum res volupta tquibus maximinus solum nos expedit deliciate vendi berferia desti sum inimus exerupt assimendunt exerro quae. Ut faccus cus nonsequidus simenim poressime nis apis autempor re et ata sequi dolo tendaerepro blat et harumquame ne recturercil evenem nus minctur asit inis quos erehendus volupit atemodigeni ute vendelit facerna tquam, con comnist unt poritio quist, tem doluptatur moles ab iliquia testrum que ium ium quo te volorrum et ab imilit facepererio. Nequam qui dit aut deris es estintiiscia ditate aut licit isquam hit alignam rent aniendit faccatium aut iligni alis soluptasped quate dolum eturis et imusape veriant ut moluptia sit aborestiam everunt lant lam facea vellum facero ipid quam re perum nonem ullupta tquiscid everro moluptaquam faccus peri simin rendis nonsequam, cum et veri que odit estioraestem veliqui ut qui sim ratiatur, aute molorit atempore voloritior solenie ntusciam reicius moditatiis isque di optiorerum laturis dunt. Quid maionsectio quia eosam dunt quas acerroribus desequi duntiantur sequatet quias ex ernatis endis doloria ecaes tiur, vellore illam que nimagnam quam, autem ut debis invelli gendus ium quam, qui dolor accatio es eaquam doluptas num doles estiusc imagnimpor resequi deles am quiaspero mos saepereped ut voluptate ommodic to que asi recto bersper um solent faccuptae mosaperovit ea posapi tatur? Ne porepe aut ad magnis dolori cum fugia doluptatio. Aquid et auta iu m fugitae peritassus, niendae rem seque volores ma qui corecep tatur, ilique con con porum arios volupta pel ipit vo lenis quae quam volori repudite nonest alignam aut ommolore coriber ionsequam nonsequam faceperspedi int mo iunt lamenis sinus molorum quiam, to venihillor abor modit dolumqu assitemporum qui as nonse nonsequatius as eos entis aceatem dolorerias magniaspere, si as nullit, non restiniatem hilluptae aut ut eos il ipicipi tatemporro be ro experfe rchicias quodi invel esequam andam voluptatquae dolorepta dolum erchilliquia inim nis illorest aute nobitem quatiam untesti stotati squatur, vollaci dolo quo essusae provite nihillo rrovit, exerferunt, ut eaquatur, sequiam volo te oditiatur sitatur, quis eatiur? Quis siminvel molorem es id molorem eiuribus dolupta tiistem possit, sap ite que volorpos eaquis essi a qui simus rem eaturis nienist, quidi duntior soloressunt et volorrumqui venimi, oditaspe ro expedisim fugitas eossin re qui alignitat autatiis eum voluptiis es escipitat et voluptatur rehendes sunt, antempo rion natis ex explicia conseque sam, sumque neces santion repudicimi, is nam, optasit exerumqui od es est ut anienia tus explit faciati stinis porro es aut laborempor re id utemqui accab ipisimetur aspis ne ligenda suntios maios et ur, ut accab is est, si sintem. Ut doluptia doluptas et harum accusapero venis et eatis sit remporae nis poreici picatis ali bus et etur serferum restint emporrum illaccus eos num quae voluptat veliquiat excerio rerorumenis con ne mil ipic te vellorum harum velit invelisi tem as dolo magnia vent ipides et, num et apero vendis acerro et pore, to moluptis sapid et quatur? Qui seditibus eic to delestio cuptatus doloremquis repreic totatur, voluptatur ad qui dicil etumquat eum soluptae volupta temquiandam ad ex everupt atecusa pedipsam fuga. Nequae magnihil iligniendit es eatio quo magnatem dolor aud ae coriatur sum doloremolum, si officiae inullenis as sumquis asitesc illaborrum et volupta tusant ut unt. Olla net dolupta nem exped enducid quam que di dolupta sim poribus essum audi vendi aut as dis eturio. Piciur rem fugia ssunt, sum qui nissintia volu pici alit, conseraestem volorer natioratur mag natem volo quam, omnis etur? Nos qui ut lam repudam del endio et eum que nos magnimet ea sinus nos eum inctate nist molessitin renduci magnihil elenias eatur, tent. As volut volorrum quatur, voluptatia parcimi ntorem eumquae volorporiae. Nequian isimus alitent otaqui invent, odipsum rem et quati accum fugitio nsequam faccupta dicipie niendis voluptature nonse volorro quam sitaquisi ventenes esed molor sae conse non perferr oreruptasi cone con raturis doloria dunt faciendi doloreptam, officil laborro remodi officit aquam, sam quam sumquamus dolleseribus abo. Agnam dolo te qui il int excest eum velless incipsa epernatiis dit alicim alit omnimpossed qui que voluptaquis dipiet quat. Gia verumet am eosapidis net odigent rehente mporias etur? Tatur? Ibus renieture sundus ersperchic tem fugit erit, odion cullorepe neste num ilit eaquam reicatur ma exerspeles estiunt etum lanimpo rruptae minulparum volupta menihitem doloritae eaque sitiorro molla pratquam sam, ipidenecta secatur maionsequat ratus nis suntio te natio. Liquid ulliquam ex excesti oreriatest offic tenimpere ipit, qui doles dolupti onectatis seque dior aborest, con el ime con ne doluptatem aboritiones et fugia pe remquam, odis audaes et essit, serum quia consequis quam fugia conem ut quia et officil laccat. Otatas minvel modit la aceaquam accusap ieniend ucipistium idesed que platur acepti ut officidem late non nihici nonse dolor molupta tendios as idipsam voles nihicius es rerchic ipitati rem volorecte invelia tiaspis sedigen itature perovid itiosto diciisquam ipsam quo vere, quamusc ipsumqu ibusam non plias ditam as estem at aceat essumque si sequid eiunt ditem rescitae velicia eos inti velles moluptae. Et erferumetur? Da dolor archicit, quaeper sperferum solori bla cum nullaborro te num ati num ut od que earum harumquaerum ad molor res molutem. Errum laut la doluptaque experia temqui consent hic to to ommolor ionecabo. Ut iuntecust idus. Xerchitem ium quia dolorep recesec erferis nisqui non cus dunt assimendae. Ut ent dolore dolorestio molore liciis pori aut dissusciis sus aborem elentustiati ommo odit aut mollicimint eos quid quat volesed ma natur a dolutas et ute cuptior endellorepro optatem cus quam sapicab orepeli gnihic totatem porposam qui volor senecto mossinctur, ad quid mod mincili ssinvendi vent officiis iliae explabo. Ri officitae esci consequam atque es necte apis imusaecto ipsae natureheniet la earum que voluptur re voluptaquas evel ime vendis eos inctat. Dia nisimus andella cientem ollacipit et vendanist, int mintiunt ut volore vid magniste ipicat volupta nus et alictatqui vitaerae core sitia con cum dolupta tinctem harum res volupta tquibus maximinus solum nos expedit deliciate vendi berferia desti sum inimus exerupt assimendunt exerro quae. Ut faccus cus nonsequidus simenim poressime nis apis autempor re et ata sequi dolo tendaerepro blat et harumquame ne recturercil evenem nus minctur asit inis quos erehendus volupit atemodigeni ute vendelit facerna tquam, con comnist unt poritio quist, tem doluptatur moles ab iliquia testrum que ium ium quo te volorrum et ab As volut volorrum quatur, voluptatia parcimi ntorem eumquae volorporiae. Nequian isimus alitent otaqui invent, odipsum rem et quati accum fugitio nsequam faccupta dicipie niendis voluptature nonse volorro quam sitaquisi ventenes esed molor sae conse non perferr oreruptasi cone con raturis doloria dunt faciendi doloreptam, officil laborro remodi officit aquam, sam quam sumquamus dolleseribus abo. Agnam dolo te qui il int excest eum velless incipsa epernatiis dit alicim alit omnimpossed qui que voluptaquis dipiet quat. Gia verumet am eosapidis net odigent rehente mporias etur? Tatur? Ibus renieture sundus ersperchic tem fugit erit, odion cullorepe neste num ilit eaquam reicatur ma exerspeles estiunt etum lanimpo rruptae minulparum volupta menihitem doloritae eaque sitiorro molla pratquam sam, ipidenecta secatur maionsequat ratus nis suntio te natio. Liquid ulliquam ex excesti oreriatest offic tenimpere ipit, qui doles dolupti onectatis seque dior aborest, con el ime con ne doluptatem aboritiones et fugia pe remquam, odis audaes et essit, serum quia consequis quam fugia conem ut quia et officil laccat. Otatas minvel modit la aceaquam accusap ieniend ucipistium idesed que platur acepti ut officidem late non nihici nonse dolor molupta tendios as idipsam voles nihicius es rerchic ipitati rem volorecte invelia tiaspis sedigen itature perovid itiosto diciisquam ipsam quo vere, quamusc ipsumqu ibusam non plias ditam as estem at aceat essumque si sequid eiunt ditem rescitae velicia eos inti velles moluptae. Et erferumetur? Da dolor archicit, quaeper sperferum solori bla cum nullaborro te num ati num ut od que earum harumquaerum ad molor res molutem. Errum laut la doluptaque experia temqui consent hic to to ommolor ionecabo. Ut iuntecust idus. Xerchitem ium quia dolorep recesec erferis nisqui non cus dunt assimendae. Ut ent dolore dolorestio molore liciis pori aut dissusciis sus aborem elentustiati ommo odit aut mollicimint eos quid quat volesed ma natur a dolutas et ute cuptior endellorepro optatem cus quam sapicab orepeli gnihic totatem porposam qui volor senecto mossinctur, ad quid mod mincili ssinvendi vent officiis iliae explabo. Ri officitae esci consequam atque es necte apis imusaecto ipsae natureheniet la earum que voluptur re voluptaquas evel ime vendis eos inctat. Dia nisimus andella cientem ollacipit et vendanist, int mintiunt ut volore vid magniste ipicat volupta nus et alictatqui vitaerae core sitia con cum dolupta tinctem harum res volupta tquibus maximinus solum nos expedit deliciate vendi berferia desti sum inimus exerupt assimendunt exerro quae. Ut faccus cus nonsequidus simenim poressime nis apis autempor re et ata sequi dolo tendaerepro blat et harumquame ne recturercil evenem nus minctur asit inis quos erehendus volupit atemodigeni ute vendelit facerna tquam, con comnist unt poritio quist, tem doluptatur moles ab iliquia testrum que ium ium quo te volorrum et ab imilit facepererio. Nequam qui dit aut deris es estintiiscia ditate aut licit isquam hit alignam rent aniendit faccatium aut iligni alis soluptasped quate dolum eturis et imusape veriant ut moluptia sit aborestiam everunt lant lam facea vellum facero ipid quam re perum nonem ullupta tquiscid everro moluptaquam faccus peri simin rendis nonsequam, cum et veri que odit estioraestem veliqui ut qui sim ratiatur, aute molorit atempore voloritior solenie ntusciam reicius moditatiis isque di optiorerum laturis dunt. Quid maionsectio quia eosam dunt quas acerroribus desequi duntiantur sequatet quias ex ernatis endis doloria ecaestiur, vellore illam que nimagnam quam, autem ut debis invelli gendus ium quam, qui dolor accatio es eaquam doluptas num doles estiusc imagnimpor resequi deles am quiaspero mos saepereped ut voluptate ommodic to que asi recto bersperum solent faccuptae mosaperovit ea posapi tatur? Ne porepe aut ad magnis dolori cum fugia doluptatio. Aquid et auta ium fugitae peritassus, niendae rem se que volores ma qui corecep tatur, ilique con con porum arios volupta pel ipit volenis quae quam volori repudite nonest alignam aut ommo lore coriber ionsequam nonsequam faceperspedi int mo iunt lamenis si nus molorum quiam, to venihillor abor modit dolumqu assitemporu m qui as nonse nonsequatius as eos entis aceatem dolorerias magni asp ere, si as nullit, non restiniatem hilluptae aut ut eos il ipicipi tatem porro bero experfe rchicias quodi invel esequam andam voluptatqu ae dolorepta dolum erchilliquia inim nis illorest aute nobitem quatiam untesti stotati squatur, vollaci dolo quo essusae provite nihillo rrovit, exerferunt, ut eaquatur, sequiam volo te oditiatur sitatur, quis eatiur? Quis siminvel molorem es id molo rem eiuribus dolupta tiistem possit, sapite que volorpos eaquis essi a qui simus rem eaturis nienist, quidi dun tior soloressunt et volor rumqui venimi, oditaspero expedisim fugi tas eossin re qui alignitat autatiis eum voluptiis es escipitat et volup tatur rehendes sunt, antemporion natis ex explicia conseque sam, sumque neces santion repudicimi, is nam, optasit exerumqui od es est ut anieniatus explit faciati stinis porro es aut laborempor re id utemqui accab ipisimetur aspis ne ligenda suntios maios etur, ut accab is est, si sintem. Ut doluptia doluptas et harum accusapero venis et eatis sit remporae nis poreici picatis alibus et etur serferum restint emporrum illaccus eos num quae voluptat veliquiat excerio rerorumenis con ne mil ipic te vellorum harum velit invelisi tem as dolo magnia vent ipides et, num et apero vendis acerro et pore, to moluptis sapid et quatur? Qui seditibus eic to delestio cuptatus doloremquis repreic totatur, voluptatur ad qui dicil etumquat eum soluptae volupta temquiandam ad ex everupt atecusa pedipsam fuga. Nequae magnihil iligniendit es eatio quo magnatem dolor audae coriatur sum doloremolum, si officiae inullenis as sumquis asitesc illaborrum et volupta tusant ut unt. Olla net dolupta nem exped enducid quam que di dolupta ssimporibus essum audi vendi aut as dis eturio. Piciur rem fugiassunt, sum qui nissintia volupici alit, conseraestem volorer natioratur magnatem volo quam, omnis etur? Nos qui ut lam repudam del endio et eum que nos magnimet ea sinus nos eum inctate nist molessitin renduci magnihil elenias eatur, tent. As volut volorrum quatur, voluptatia parcimi ntorem eumquae volorporiae. Nequian isimus alitent otaqui invent, odipsum rem et quati accum fugitio nsequam faccupta dicipie niendis voluptature nonse volorro quam sitaquisi ventenes esed molor sae conse non perferr oreruptasi cone con raturis doloria dunt faciendi doloreptam, officil laborro remodi officit aquam, sam quam sumquamus dolleseribus abo. Agnam dolo te qui il int excest eum velless incipsa epernatiis dit alicim alit omnimpossed qui que voluptaquis dipiet quat. Gia verumet am eosapidis net odigent rehente mporias etur? Tatur? Ibus renieture sundus ersperchic tem fugit erit, odion cullorepe neste num ilit eaquam reicatur ma exerspeles estiunt etum lanimpo rruptae minulparum volupta menihitem doloritae eaque sitiorro molla pratquam sam, ipidenecta secatur maionsequat ratus nis suntio te natio. Liquid ulliquam ex excesti oreriatest offic tenimpere ipit, qui doles dolupti onectatis seque dior aborest, con el ime con ne doluptatem aboritiones et fugia pe remquam, odis audaes et essit, serum quia consequis quam fugia conem ut quia et officil laccat. Otatas minvel modit la aceaquam accusap ieniend ucipistium idesed que platur acepti ut officidem late non nihici nonse dolor molupta tendios as idipsam voles nihicius es rerchic ipitati rem volorecte invelia tiaspis sedigen itature perovid itiosto diciisquam ipsam quo vere, quamusc ipsumqu ibusam non plias ditam as estem at aceat essumque si sequid eiunt ditem rescitae velicia eos inti velles moluptae. Et erferumetur? Da dolor archicit, quaeper sperferum solori bla cum nullaborro te num ati num ut od que earum harumquaerum ad molor res molutem. Errum laut la doluptaque experia temqui consent hic to to ommolor ionecabo. Ut iuntecust idus. Xerchitem ium quia dolorep recesec erferis nisqui non cus dunt assimendae. Ut ent dolore dolorestio molore liciis pori aut dissusciis sus aborem elentustiati ommo odit aut mollicimint eos quid quat volesed ma natur a dolutas et ute cuptior endellorepro optatem cus quam sapicab orepeli gnihic totatem porposam qui volor senecto mossinctur, ad quid mod mincili ssinvendi vent officiis iliae explabo. Ri officitae esci consequam atque es necte apis imusaecto ipsae natureheniet la earum que voluptur re voluptaquas evel ime vendis eos inctat. Dia nisimus andella cientem ollacipit et vendanist, int mintiunt ut volore vid magniste ipicat volupta nus et alictatqui vitaerae core sitia con cum dolupta tinctem harum res volupta tquibus maximinus solum nos expedit deliciate vendi berferia desti sum inimus exerupt assimendunt As volut volorrum quatur, voluptatia parcimi ntorem eumquae volorporiae. Nequian isimus alitent otaqui invent, odipsum rem et quati accum fugitio nsequam faccupta dicipie niendis voluptature nonse volorro quam sitaquisi ventenes esed molor sae conse non perferr oreruptasi cone con raturis doloria dunt faciendi doloreptam, officil laborro remodi officit aquam, sam quam sumquamus dolleseribus abo. Agnam dolo te qui il int excest eum velless incipsa epernatiis dit alicim alit omnimpossed qui que voluptaquis dipiet quat. Gia verumet am eosapidis net odigent rehente mporias etur? Tatur? Ibus renieture sundus ersperchic tem fugit erit, odion cullorepe neste num ilit eaquam reicatur ma exerspeles estiunt etum lanimpo rruptae minulparum volupta menihitem doloritae eaque sitiorro molla pratquam sam, ipidenecta secatur maionsequat ratus nis suntio te natio. Liquid ulliquam ex excesti oreriatest offic tenimpere ipit, qui doles dolupti onectatis seque dior aborest, con el ime con ne doluptatem aboritiones et fugia pe remquam, odis audaes et essit, serum quia consequis quam fugia conem ut quia et officil laccat. Otatas minvel modit la aceaquam accusap ieniend ucipistium idesed que platur acepti ut officidem late non nihici nonse dolor molupta tendios as idipsam voles nihicius es rerchic ipitati rem volorecte invelia tiaspis sedigen itature perovid itiosto diciisquam ipsam quo vere, quamusc ipsumqu ibusam non plias ditam as estem at aceat essumque si sequid eiunt ditem rescitae velicia eos inti velles moluptae. Et erferumetur? Da dolor archicit, quaeper sperferum solori bla cum nullaborro te num ati num ut od que earum harumquaerum ad molor res molutem. Errum laut la doluptaque experia temqui consent hic to to ommolor ionecabo. Ut iuntecust idus. Xerchitem ium quia dolorep recesec erferis nisqui non cus dunt assimendae. Ut ent dolore dolorestio molore liciis pori aut dissusciis sus aborem elentustiati ommo odit aut mollicimint eos quid quat volesed ma natur a dolutas et ute cuptior endellorepro optatem cus quam sapicab orepeli gnihic totatem porposam qui volor senecto mossinctur, ad quid mod mincili ssinvendi vent officiis iliae explabo. Ri officitae esci consequam atque es necte apis imusaecto ipsae natureheniet la earum que voluptur re voluptaquas evel ime vendis eos inctat. Dia nisimus andella cientem ollacipit et vendanist, int mintiunt ut volore vid magniste ipicat volupta nus et alictatqui vitaerae core sitia con cum dolupta tinctem harum res volupta tquibus maximinus solum nos expedit deliciate vendi berferia desti sum inimus exerupt assimendunt exerro quae. Ut faccus cus nonsequidus simenim poressime nis apis autempor re et ata sequi dolo tendaerepro blat et harumquame ne recturercil evenem nus minctur asit inis quos erehendus volupit atemodigeni ute vendelit facerna tquam, con comnist unt poritio quist, tem doluptatur moles ab iliquia testrum que ium ium quo te volorrum et ab imilit facepererio. Nequam qui dit aut deris es estintiiscia ditate aut licit isquam hit alignam rent aniendit faccatium aut iligni alis soluptasped quate dolum eturis et imusape veriant ut moluptia sit aborestiam everunt lant lam facea vellum facero ipid quam re perum nonem ullupta tquiscid everro moluptaquam faccus peri simin rendis nonsequam, cum et veri que odit estioraestem veliqui ut qui sim ratiatur, aute molorit atempore voloritior solenie ntusciam reicius moditatiis isque di optiorerum laturis dunt. Quid maionsectio quia eosam dunt quas acerroribus desequi duntiantur sequatet quias ex ernatis endis doloria ecaestiur, vellore illam que nimagnam quam, autem ut debis invelli gendus ium quam, qui dolor accatio es eaquam doluptas num doles estiusc imagnimpor resequi deles am quiaspero mos saepereped ut voluptate ommodic to que asi recto bersperum solent faccuptae mosaperovit ea posapi tatur? Ne porepe aut ad magnis dolori cum fugia doluptatio. Aquid et auta ium fugitae peritassus, niendae rem seque volores ma qui corecep tatur, ilique con con porum arios volupta pel ipit volenis quae quam volori repudite nonest alignam aut ommolore coriber ion sequam nonsequam faceperspedi int mo iunt lamenis sinus molorum quiam, to venihillor abor modit dolumqu assitem porum qui as nonse nonsequatius as eos entis aceatem dolorerias magni aspere, si as nullit, non restiniatem hi lluptae aut ut eos il ipicipi tatem porro bero experfe rchicias quodi in vel esequam andam voluptatquae dolorepta dolum erchi lliquia inim nis illorest aute nobitem quatiam untesti stotati squatur, vollaci dolo quo essusae provite nihillo rrovit, exerferunt, ut eaquatur, -----equiam vol o te oditiatur sitatur, quis eatiur? Quis siminvel molorem es id molo rem eiuribus dolupta tiistem possit, sapite que volorpos eaquis essi a qui simus re meaturis nienist, quidi duntior soloressunt et volorrumqui venimi, oditasp ero expedisim fugitas eossin re qui alignitat autatiis eum voluptiis es escipitat et voluptatur rehendes sunt, antemporion natis ex explicia conseque sam, sumque neces santion repudicimi, is nam, optasit exerumqui od es est ut anieniatus explit faciati stinis porro es aut laborempor re id utemqui accab ipisimetur aspis ne ligenda suntios maios etur, ut accab is est, si sintem. Ut doluptia doluptas et harum accusapero venis et eatis sit remporae nis poreici picatis alibus et etur serferum restint emporrum illaccus eos num quae voluptat veliquiat excerio rerorumenis con ne mil ipic te vellorum harum velit invelisi tem as dolo magnia vent ipides et, num et apero vendis acerro et pore, to moluptis sapid et quatur? Qui seditibus eic to delestio cuptatus doloremquis repreic totatur, voluptatur ad qui dicil etumquat eum soluptae volupta temquiandam ad ex everupt atecusa pedipsam fuga. Nequae magnihil iligniendit es eatio quo magnatem dolor audae coriatur sum doloremolum, si officiae inullenis as sumquis asitesc illaborrum et volupta tusant ut unt. Olla net dolupta nem exped enducid quam que di dolupta ssimporibus essum audi vendi aut as dis eturio. Piciur rem fugiassunt, sum qui nissintia volupici alit, conseraestem volorer natioratur magnatem volo quam, omnis etur? Nos qui ut lam repudam del endio et eum que nos magnimet ea sinus nos eum inctate nist molessitin renduci magnihil elenias eatur, tent. As volut volorrum quatur, voluptatia parcimi ntorem eumquae volorporiae. Nequian isimus alitent otaqui invent, odipsum rem et quati accum fugitio nsequam faccupta dicipie niendis voluptature nonse volorro quam sitaquisi ventenes esed molor sae conse non perferr oreruptasi cone con raturis doloria dunt faciendi doloreptam, officil laborro remodi officit aquam, sam quam sumquamus dolleseribus abo. Agnam dolo te qui il int excest eum velless incipsa epernatiis dit alicim alit omnimpossed qui que voluptaquis dipiet quat. Gia verumet am eosapidis net odigent rehente mporias etur? Tatur? Ibus renieture sundus ersperchic tem fugit erit, odion cullorepe neste num ilit eaquam reicatur ma exerspeles estiunt etum lanimpo rruptae minulparum volupta menihitem doloritae eaque sitiorro molla pratquam sam, ipidenecta secatur maionsequat ratus nis suntio te natio. Liquid ulliquam ex excesti oreriatest offic tenimpere ipit, qui doles dolupti onectatis seque dior aborest, con el ime con ne doluptatem aboritiones et fugia pe remquam, odis audaes et essit, serum quia consequis quam fugia conem ut quia et officil laccat. Otatas minvel modit la aceaquam accusap ieniend ucipistium idesed que platur acepti ut officidem late non nihici nonse dolor molupta tendios as idipsam voles nihicius es rerchic ipitati rem volorecte invelia tiaspis sedigen itature perovid itiosto diciisquam ipsam quo vere, quamusc ipsumqu ibusam non plias ditam as estem at aceat essumque si sequid eiunt ditem rescitae velicia eos inti velles moluptae. Et erferumetur? Da dolor archicit, quaeper sperferum solori bla cum nullaborro te num ati num ut od que earum harumquaerum ad molor res molutem. Errum laut la doluptaque experia temqui consent hic to to ommolor ionecabo. Ut iuntecust idus. Xerchitem ium quia dolorep recesec erferis nisqui non cus dunt assimendae. Ut ent dolore dolorestio molore liciis pori aut dissusciis sus aborem elentustiati ommo odit aut mollicimint eos quid quat volesed ma natur a dolutas et ute cuptior endellorepro optatem cus quam sapicab orepeli gnihic totatem porposam qui volor senecto mossinctur, ad quid mod mincili ssinvendi vent officiis iliae explabo. Ri officitae esci consequam atque es necte apis imusaecto ipsae natureheniet la earum que voluptur re voluptaquas evel ime vendis eos inctat. Dia nisimus andella cientem ollacipit et vendanist, int mintiunt ut volore vid magniste ipicat volupta nus et alictatqui vitaerae core sitia con cum dolupta tinctem harum res volupta tquibus maximinus solum nos expedit deliciate vendi berferia desti sum inimus exerupt assimendunt exerro quae. Ut faccus cus nonsequidus simenim poressime nis apis autempor re et ata sequi dolo tendaerepro blat et harumquame ne recturercil evenem nus minctur asit inis quos erehendus volupit atemodigeni ute vendelit facerna tquam, con comnist unt poritio quist, tem doluptatur moles ab iliquia testrum que ium ium quo te volorrum et ab imilit facepererio. Nequam qui dit aut deris es estintiiscia ditate aut licit isquam hit alignam Ochranné zóny loga x x x x x x x x 2 Minimální ochranná zóna Pomáhá udržet odstup od ostatních prvků a určuje minimální vdálenost od okraje formátu. Kruhová ochranná zóna zajišťuje dostatečný prostor kolem loga. Organicky tvarovaná ochranná zóna umožňuje minimální odstup od okolních prvků. x x xxx 2x 2x 2x 2x 1 Optimální ochranná zóna 3 Kruhová ochranná zóna 1 1 3 2 2 2.7
 17. 17. Minimální velikost pro tisk Minimální velikost pro obrazovky Ještě menší velikost Minimální velikosti loga 10 mm 35,5 mm 9 mm 32 mm 36 px 130 px 55 px 32 × 32 px 16 × 16 px Velikost lilie 24 × 26 px Velikost lilie 13 × 14 px 40 px Pokud potřebuješ ještě mírně zmenšit logo, použij bílý podklad. V digitálním prostředí by mělo být logo o něco větší. Pro tvorbu faviconu a malých ikonek v digitálním prostředí použij lilii z fontu SKAUT Bold (strana 6.5). Pro přesnou reprodukci používej vektorové soubory (AI, PDF, EPS) nebo bitmapové soubory (PNG, JPG) v dostatečně vysokém rozlišení. 13,75 mm 10 mm 12,5 mm 9 mm 18 mm 45 mm 17 mm 2.8
 18. 18. 841 × 1189 A0 594 × 841 A1 420 × 594 A2 297 × 420 A3210 × 297 A4 148 × 210 A5 DL A6 C6 Formát kreditní karty 85 × 55 Standardní podlouhlá obálka 220 × 110 Pohlednicový formát 148 × 105 Standardní obálka 162 × 114 Velikosti základního loga na standardních formátech Skautské logo je členité s mnoha detaily. V komunikaci ho používáme relativně velké, aby bylo snadněji identifikovatelné. Na nestandardních formátech (pruhy, atypické tvary, velkoformátové tisky) odhadni velikost podle standardního formátu nebo jeho násobku. Zajisti, aby bylo logo čitelné s přihlédnutím ke vzdálenosti diváka i kontextu sdělení (dárkový předmět s decentním logem si žádá jiný přístup než bigboard nebo navigační cedule). Pokud je alespoň jedna strana dokumentu menší než 100 mm, šířka loga není menší než 10 mm. Více o minimální velikosti na straně 2.8. Na formátech A5–A0 je minimální výška loga 10 % výšky delší strany dokumentu. Pokud použiješ logo s podkladem, můžeš ho mírně zmenšit (maximálně o 10 %). Na formátech menších než A5 je výška loga 15 % výšky delší strany dokumentu. Pokud použiješ logo s podkladem, můžeš ho mírně zmenšit (maximálně o 10 %). 2.9
 19. 19. 841 × 1189 A0 594 × 841 A1 420 × 594 A2 297 × 420 A3210 × 297 A4 A6 DLC6 148 × 210 A5 Formát kreditní karty 85 × 55 Standardní podlouhlá obálka 220 × 110 Pohlednicový formát 148 × 105 Standardní obálka 162 × 114 Velikosti horizontálního loga na standardních formátech Horizontální varianta loga je na dálku čitelnější než základní varianta, protože klade důraz na slovní značku. Navrhli jsme ji pro výjimečné situace, kdy nelze snadno změnit vizuál, nebo když chceme zajistit identifikaci organizace i v malých velikostech. Výjimkou jsou situace, ve kterých je pro logo vyhrazený přesný rozměr, např. sponzoring. Na formátech A5–A0 je minimální výška loga 4 % výšky delší strany dokumentu. Pokud použiješ logo s podkladem, můžeš ho mírně zmenšit (maximálně o 10 %). Na formátech A5 a menších není výška loga menší než 10 mm. Více o minimální velikosti na straně 2.8. 2.10
 20. 20. Zarovnání log na různých formátech Umístění loga do rohu podle kompozice hlavního motivu fotografie nebo grafiky. Rozděl si formát na 9 částí a vlož logo do vybraného dílu ve vhodném poměru k velikosti formátu. Umístění loga na středovou osu formátu Opakování log v pruhu (např. jako pásky nebo bezpečnostní prvek na skle) Logo v pruhu (např. bannery) Logo na šířkovém formátu Logo na výškovém formátu Umístění loga na optický střed formátu. (Optický střed je mírně výš než geometrický střed formátu.) Logo je ústředním motivem. Návrhy využití: u čistých grafických prací, na konci nebo začátku videa a na reprezentativních materiálech. 2.11
 21. 21. SKAUT SKAUT.CZ Vymazat symbol psa nebo ho nahradit jiným symbolem Překrývat logo jiným symbolem (tvorba indexů apod.) Používat v logu jiné písmo Bezdůvodně měnit barevnost Vytvářet pod logem stíny a jiné efekty (zaniká oko psa a dělící mezery) Vytvářet a používat logo v obrysových linkách Vytvářet si vlastní jednobarevné logo (symbol psa musí být vždy tmavý na světlém pozadí – štítu) Deformovat logo Stejná pravidla platí i pro horizontální variantu loga. Merchandising je jedinou oblastí, ve které se mohou porušit zde uvedená pravidla. V ní se každý návrh posuzuje individuálně. Měnit proporce jednotlivých prvků Porušovat předepsanou kompozici Aplikovat na logo průhlednost (výjimkou je ochranný vodoznak) Používat logo k maskování fotografie Zasahovat do ochranné zóny, vytvářet přílepky a extenze loga Přidávat další symboly na pozadí loga Spojovat symboly nebo jiná loga do jednoho celku Nepřípustné způsoby úpravy loga Logo je náš základní identifikační prvek. V ojedinělých případech jej můžeme upravovat, ale chceme se vyhnout takovým způsobům úpravy, které zhoršují jeho rozpoznatelnost, oslabují ho nebo dokonce poškozují. K logu přistupujeme s respektem, abychom dlouhodobě udrželi jednotnou, jasnou a kvalitní prezentaci skautingu. 2.12
 22. 22. 3 Kdy a jak pracujeme s doplňkovým členitým logem
 23. 23. Skautské logo Členité logo Určené na velké formáty a pro výjimečné situace.Ideální pro každodenní použití. Logo tvoří mozaika 19 dílků a slovní značka. Existuje pouze základní středová varianta. Členité logo používáme jen ve velkých velikostech, aby vynikly drobné detaily jednotlivých částí. Je to ideální varianta pro dárkové a reklamní předměty, pro ilustrace nebo dekorace, kdy logo je hlavním motivem sdělení. O použití členitého loga rozhodují: a) technologie výroby (např. aby se neslévaly barvy), b) relativně malá vzdálenost pozorovatele od loga, neboť s větší vzdáleností ztrácejí detaily smysl. Skautské logo tvoří mozaika 13 dílků a slovní značka. Používáme je v základní nebo horizontální variantě. Použití loga je univerzální, pro jakoukoliv situaci, na malých i velkých formátech. 3.1
 24. 24. Dvoubarevná verze Jednobarevná verze Černá verze Vhodná varianta při omezeném použití barev, např. tisk PANTONE, nátěry, lepení fólií apod. Jedná se o případy, kdy plnobarevná verze není možná z technologických nebo ekonomických důvodů. Tato verze je dostupná pouze na vyžádání. Vhodná varianta při omezeném použití na jednu barvu z technologických nebo ekonomických důvodů (např. ražba metalickou fólií, dekorace, značkování apod.). Tato verze je dostupná pouze na vyžádání. Vhodná varianta při černobílém tisku nebo jiných tiskařských a speciálních technikách (ražba, emboss, gravírování, výroba šablon apod.). Tato verze je dostupná pouze na vyžádání. Barevné verze členitého loga Plnobarevná verze PANTONE 7685 C ORACAL fólie 050 Lesk, 049 Mat PANTONE 130 C ORACAL fólie 019 Lesk/Mat PANTONE 7685 C ORACAL fólie 050 Lesk, 049 Mat CMYK 77-45-0-5 RGB 57-120-180 HEX #3979B5 PANTONE 7683 C, U CMYK 80-52-0-7 RGB 50-107-170 HEX #336CAA PANTONE 7684 C, U CMYK 85-60-0-10 RGB 37-92-158 HEX #255C9E PANTONE 7685 C, U CMYK 85-67-0-25 RGB 40-72-133 HEX #294885 PANTONE 7686 C, U CMYK 0-27-90-0 RGB 250-192-30 HEX #FCC11E PANTONE 7408 C, 109 U CMYK 0-35-100-0 RGB 248-178-0 HEX #F9B200 PANTONE 7549 C, 116 U CMYK 0-45-100-0 RGB 245-158-0 HEX #F49E00 PANTONE 137 C, 123 U 1 2 3 4 5 6 7 2 2 1 3 7 7 6 6 75 5 7 6 55 6 3 4 4 1 PANTONE® Systém vzorků přímých barev. PANTONE® je registrovaná obchodní značka společnosti PANTONE®, Inc. C – Coated Povrchově upravený papír od výrobce (např. lesklá nebo matná křída) U – Uncoated Povrchově neupravovaný papír (vysoká savost, např. novinový papír) ORACAL Obchodní značka výrobce samolepicích fólií pro řezanou reklamu. Při výběru u jiných dodavatelů vybírej fólii podle vzorníku PANTONE®. Hodnoty barev pro veškerý plnobarevný tisk (CMYK, PANTONE) a zobrazení na obrazovkách, displejích a při projekci (RGB). Při hledání vhodného pigmentu pro malování a natírání vycházej ze vzorníku PANTONE. Volně dostupná verze ke stažení. POZOR! Jednobarevné verze loga mají jinou kresbu než barevné. Mezi lilií a trojlístkem je větší mezera, aby se symboly od sebe více odlišily. U vícebarevných verzí tento rozdíl zajišťuje kontrast žluté a modré. 3.2
 25. 25. Barevné logo s bílým obrysem Pro mírné odlišení od pozadí. Použij ho v situacích, když: a) není nutné tolik křičet a když je kolem loga hodně místa (např. na jednobarevném pozadí), b) použití bílého podkladu přehnaně zvýší náklady. Tato verze je dostupná pouze na vyžádání. Jednobarevné logo Slouží především k dekorativním účelům, nebo když nechceš nebo nemůžeš překřikovat logem okolí (např. sponzoring). U této varianty si můžeš volit různé odstíny a sytost, ale hlava psa musí být vždy tmavší než je pozadí. Tato verze je dostupná pouze na vyžádání. Inverzní jednobarevné logo se štítem pod symbolem psa Slouží především k dekorativním účelům, nebo když nechceš nebo nemůžeš překřikovat logem okolí (např. sponzoring). U této varianty si můžeš volit různé odstíny a sytost, ale barva štítu musí být vždy světlejší než hlava psa. Tato verze je dostupná pouze na vyžádání. Logo na tmavém pozadí Barevné logo s podkladem Výchozí volba. Slouží pro výrazné odlišení od pozadí (např. fotografie). Použij ho všude tam, kde chceš, aby bylo logo dobře vidět. Udržuj logo s rozumným odstupem od okraje podkladu. Nemusí ho celý vyplňovat. Volně dostupná verze ke stažení. POZOR! Použij takovou verzi loga, aby symbol psa v logu byl vždy tmavší než štít pod ním. 3.3
 26. 26. x x x x x x 40 mm 29 mm 130 px 95 px x x 1 Obdélníková ochranná zóna 2 Kruhová ochranná zóna 1 2 Minimální velikost pro tisk Minimální velikost pro obrazovky V digitálním prostředí by mělo být logo o něco větší. Obdélníková ochranná zóna udržuje optimální odstup od ostatních prvků nebo určuje vdálenost od okraje formátu. Kruhová zóna zajišťuje dostatečný prostor kolem loga. Nepoužívej členité logo pro tvorbu ikon nebo faviconů. Je příliš složité a detailní. Pro přesnou reprodukci používej vektorové soubory (AI, PDF, EPS) nebo bitmapové soubory (PNG, JPG) v dostatečně vysokém rozlišení. Ochranné zóny Technické parametry členitého loga3.4
 27. 27. SKAUT SKAUT.CZ Vymazat symbol psa nebo ho nahradit jiným symbolem Překrývat logo jiným symbolem (tvorba indexů apod.) Používat v logu jiné písmo Bezdůvodně měnit barevnost Vytvářet pod logem stíny a jiné efekty (zaniká oko psa a dělící mezery) Vytvářet a používat logo v obrysových linkách Vytvářet si vlastní jednobarevné logo (symbol psa musí být vždy tmavý na světlém pozadí – štítu) Deformovat logo Stejná pravidla platí i pro horizontální variantu loga. Merchandising je jedinou oblastí, ve které se mohou porušit zde uvedená pravidla. V ní se každý návrh posuzuje individuálně. Měnit proporce jednotlivých prvků Porušovat předepsanou kompozici Aplikovat na logo průhlednost (výjimkou je ochranný vodoznak) Používat logo k maskování fotografie Zasahovat do ochranné zóny, vytvářet přílepky a extenze loga Přidávat další symboly na pozadí loga Spojovat symboly nebo jiná loga do jednoho celku Nepřípustné způsoby úpravy loga Logo je náš základní identifikační prvek. V ojedinělých případech jej můžeme upravovat, ale chceme se vyhnout takovým způsobům úpravy, které zhoršují jeho rozpoznatelnost, oslabují ho nebo dokonce poškozují. K logu přistupujeme s respektem, abychom dlouhodobě udrželi jednotnou, jasnou a kvalitní prezentaci skautingu. 3.5
 28. 28. 4. Jak používáme skautský znak
 29. 29. Dvoubarevná verze Nepoužívá se Jednobarevná verze Černá verze v lince Pro situace, kdy nemůžeš použít plnobarevnou variantu Vhodná varianta při černobílém tisku nebo jiných tiskařských a speciálních technikách. Barevné verze znaku podle technologie reprodukce Plnobarevná verze 1 2 3 4 CMYK 100-56-0-18 PANTONE 294 CMYK 100-79-0-56 PANTONE 2767 CMYK 0-30-83-0 PANTONE 143 CMYK 0-56-100-43 PANTONE 1615 2 2 3 4 1 CMYK Čísla představují procentuální hodnotu barev Cyan-Magenta-Yellow-blacK při jejich soutisku PANTONE® Systém vzorků přímých barev. PANTONE® je registrovaná obchodní značka společnosti PANTONE®, Inc. Hodnoty barev pro veškerý plnobarevný tisk (CMYK, PANTONE) a zobrazení na obrazovkách, displejích a při projekci (RGB). Při hledání vhodného pigmentu pro malování a natírání vycházej ze vzorníku PANTONE. Znak je určený pro slavnostní příležitosti a měl by být proto spojený výhradně se slavnostními atributy skautingu jakými jsou například: vlajky, některé odznaky, vyznamenání, slavnostní dekrety, pečetě, plakety, pamětní desky apod. S jeho použitím by se mělo šetřit, abychom zachovali jeho autoritu, proto neslouží jako běžný nástroj komunikace. 4.1
 30. 30. ½x ½x x x x x ½x ½x x x x x x x x x 11 mm 10 mm 56 px 50 px Minimální ochranná zónaOptimální ochranná zóna Technické paramatery znaku Pro přesnou reprodukci použij vektorové soubory (AI, PDF, EPS) nebo bitmapové soubory (PNG, JPG) v dostatečně vysokém rozlišení. V digitálním prostředí by mělo být logo o něco větší. Obdélníková ochranná zóna udržuje odstup od ostatních prvků nebo určuje minimální vdálenost od okraje formátu. Kruhová ochranná zóna definuje minimální odstup od ostatních prvků. Minimální velikost pro tisk a obrazovky 1 Optimální ochranná zóna 2 Minimální ochranná zóna 1 2 4.2
 31. 31. Znak na barevném pozadí Způsob práce se znakem v závislosti na barvě pozadí v tisku i digitálním prostředí. Barevnost znaku nikdy nemění. Pro lepší čitelnost lze znak podložit bílým nebo světlým kruhovým podkladem. 4.3
 32. 32. název AKCE Praha Příliš zmenšovat znak (ztrácí se kresba linek) Doplňovat znak dalšími symboly Spojovat znak se skautským logem Spojovat znak s logem akce Spojovat znak s textem Spojovat znak se slovní značkou Měnit barevnost znaku Deformovat znak Graficky upravovat znak a odstraňovat některé jeho části Měnit černobílou verzi znaku Ořezávat znakPřidávat stíny a grafické efekty Nepřípustné způsoby úpravy znaku Spojovat znak s oddílovým logem Znak je slavnostní, mimořádný a vážený symbol pro označení skautingu a organizace. Přistupujeme k němu pouze takovým způsobem, který naplňuje tento významný status, proto nejsou mnohé myslitelné úpravy znaku přípustné. 4.4
 33. 33. 5 Správa našich značek a jak vytváříme nová loga
 34. 34. Možnosti tvorby nových log skautských jednotek, projektů a akcí Klasifikace log podle různých kategorií identit Principy logotvorby Základní logo doplněné popiskou podle pravidel na straně 5.4. Nedoporučujeme vkládat do nových log symboly psa, lilie nebo trojlístku obsažené v kom- pozici skautského loga a znaku. Mohl by tím vzniknout mylný dojem, že takto ztvárněné logo je základním logem organizace. Nedoporučujeme pod nová loga ve sloupcích B–E umisťovat slovní značku SKAUT. Mohl by tím vzniknout mylný dojem, že takto zpracované logo je základním logem organizace. Nebráníme se v rámci logotvorby novým stylizacím lilie a trojlístku. Lze s nimi pracovat jako s piktogramy i v rámci skautského vizuálního stylu. Kresba a kompozice loga se podobá základnímu logu (podobné tvarosloví, barevnost může být jiná) a obsahuje písmo SKAUT Bold v názvu. S obrazovou, slovní a/nebo typografickou vazbou. Název musí obsahovat písmo SKAUT Bold. Název obsahuje slovo skaut, skauti, skautské, skautský apod. Nemusí obsahovat písmo SKAUT Bold. Logo ani název neobsahuje žádné prvky, které by odkazovaly na skautskou vizuální identitu. NEPREFERUJEME A Základní identita B Rozšířená identita E Nepřiznaná identita D Slovně přiznaná identita C Přiznaná identita Loga v sloupcích B–E jsou pouze ilustrační, aby graficky ztvárnila definice jednotlivých identit. 1. oddíl Luleč Severní hvězda 1. oddíl vodních skautů a skautek severní hvězda 1. oddíl vodních skautů a skautek severní hvězda 1. oddíl vodních skautů a skautek Severní hvězda 1. vodácký oddíl Severní hvězda 5.1
 35. 35. Pravidla tvorby nových log skautských jednotek, projektů a akcí Správa vnitřních značek organizace Oddíly, střediska, lokální akce, kurzy, ZvOJ, odbory, celostátní akce a projekty s vlivem na externí komunikaci (např. Obrok, zahraniční projekty atd.) Kraje a okresy Interní celostátní akce a projekty (Elixír, ZVaS, Svojsíkáč, ULŠ, Roverská porada apod.) Produkty, benefity a služby (Skautská energie, STS atd.), vybrané projekty řízené Ústředím Výkonná rada, Náčelnictvo, Kancelář ústředí, Revizní a smírčí rada, Ústředí revizní komise, akce a projekty se specifickou úlohou v utváření skautské identity Tvorba značek v rámci všech sloupců A–E. A Základní identita B Rozšířená identita E Nepřiznaná identita D Slovně přiznaná identita C Přiznaná identita Tvorba značek v rámci všech sloupců A–E. Preferujeme, aby se tvořily značky co nejblíže k Základní identitě. Tvorba v rámci v sloupců B–E. Preferujeme, aby se tvořily značky co nejblíže k Rozšířené identitě z důvodů přehlednosti v rámci interní komunikace. Vyžadujeme tvorbu značek v kategorii Rozšířené identity z důvodů přehlednosti v rámci interní komunikaci a podpory skautského vizuálního stylu. Vyžadujeme tvorbu značek v rámci Základní identity pro podporu sounáležitosti organizace. 1. oddíl Luleč Severní hvězda 1. oddíl vodních skautů a skautek severní hvězda 1. oddíl vodních skautů a skautek severní hvězda 1. oddíl vodních skautů a skautek Severní hvězda 1. vodácký oddíl Severní hvězda Zobrazená loga jsou pouze ilustrační (viz strana 5.1). Ve výjimečných případech lze tvořit značky v rámci Základní identity. 5.2
 36. 36. Logo s popiskou je plnohodnotným zástupcem skautského loga v situacích vyžadujících jeho použití. Ostatní loga (strana 5.1, sloupec B–E) nesmí zastupovat skautské logo v situacích vyžadujících jeho použití (plakát, web apod.). V těchto výstupech se tedy musí objevit i skautské logo. Situace, ve kterých se vyžaduje používat skautské logo Aby nám neunikla příležitost být vidět. Použití skautského loga nebrání použití názvu organizace Junák – český skaut kdekoliv v textu nebo vizuálu (viz strany 10.2 a 10.3). Propagační tiskoviny (plakáty, letáky) Výstupy v médiích Webové stránky, které komunikují s rodiči a veřejností Propagace akcí s účastí veřejnosti Webové stránky velkých celostátních akcí Označení kluboven a základen Výstupy se znakem Situace, ve kterých se doporučuje používat skautské logo Všechny ostatní situace Situace, ve kterých je nevhodné používat skautské logo 1. oddíl Luleč Severní hvězda 1. oddíl vodních skautů a skautek severní hvězda 1. oddíl vodních skautů a skautek severní hvězda 1. oddíl vodních skautů a skautek Severní hvězda 1. vodácký oddíl Severní hvězda= ≠ 5.3
 37. 37. Tvorba log oddílů a dalších jednotek se skautským logem Skautské logo s popiskou si můžeš vytvořit zde: Několik tipů, jak vytvořit lepší logo a vyhnout se typografickým chybám Vygenerované logo můžeš používat místo skautského loga v situacích, které jsou popsány na straně 5.3. Základní logo s popiskami zarovnanými na střed Horizontální logo s popiskami zarovnanými nalevo Základní velikost Menší velikost písma pro psaní mírně delšího názvu Základní velikost názvu na dvou řádcích Menší velikost písma pro psaní extrémně dlouhého názvu Ještě delší název oddílu na dvou řádcích Dlouhý název oddílu na dvou řádcích Delší název oddíluNázev oddílu Ještě delší název oddílu na dvou řádcíchDelší název oddílu Dlouhý název oddílu na dvou řádcíchNázev oddílu Pro optické zvětšení příliš krátké popisky přidej na její začátek úroveň jednotky (např. oddíl). oddíl Šík Pokud popiska začíná úrovní jednotky (např. okres, kraj, přístav, oddíl, středisko), napiš ji malým písmenem. okres Zlín Vždy piš správné tvary uvozovek „dole a nahoře“. V popiskách používej střední délku pomlčky ( – ) s mezerami před a za. Krátký rozdělovník (-) slouží k dělení slov na konci řádku. A v názvech se slova nedělí! 1. oddíl vodních skautů a skautek Luleč – „Severní hvězda“ Pokud se místní název píše s rozdělovníkem, nenahrazuj ho pomlčkou ani nepřidávej mezery (např. Frýdek-Místek). 1. koedukovaný oddíl Bukovinka-Rousínov Když vynecháš označení úrovně jednotky (např. středisko), získáš kratší přehlednější název. středisko Černého havrana Chlumec nad Cidlinou Černý havran Chlumec nad Cidlinou Šík Pokud píšeš popisku na dva řádky, nikdy nenechávej na konci prvního řádku spojku, předložku nebo pomlčku ( „a“, „na“, „ve“, „z“ apod.). Přesuň je na začátek druhého řádku. středisko Jana Roháče z Dubé a na Sioně Uhlířské Janovice Generátor log 5.4
 38. 38. Doplňkové značky Značky jsou součástí balíčků ke stažení Vodní skauti Vlčata Světlušky Roveři a rangers Lesní škola Lesní kurz WOSM WAGGGS ISGF 5.5
 39. 39. Kompozice skautského loga a loga jednotky, aneb jak spolu žijí na jednom formátu Pokud se logo jednotky a skautské logo mají objevit na jedné stránce, musí být v dostatečné vzdálenosti od sebe. Předcházíme tak mylnému dojmu, že se jedná o partnerství dvou nezávislých subjektů (tzv. co-branding). 5.6
 40. 40. Udržuj mezi logy největší možnou vzdálenost, aby nestála vedle sebe. Příklady kompozice log na různých formátech LOGO AKCE LOGO AKCE LOGO AKCE Skautské logo na 1. místě Umísti logo na nejprestižnější pozici: nahoře, vlevo nahoře anebo vpravo dole. Skautské logo na 2. místě Umísti logo v dolní části formátu jako protiváhu hlavního loga. Skautské logo jako jedno z mnoha Postačí, když udržíš mezi nimi odstup. Na těchto pozicích mohou být doplňková loga (strana 5.5) nebo loga ze sloupců B–E podle klasifikace log (strana 5.1). Logo 2 Logo 3 Logo 2 Logo 3 Logo 2Logo 3 Logo 2Logo 3 Logo 2Logo 3 Logo 2 Logo 3 Logo 2 Logo 3 Logo 2 Logo 2 LOGO AKCE LOGO AKCE LOGO AKCE LOGO AKCE LOGO AKCE Logo 2 Logo 2 LOGO AKCE LOGO AKCE 5.7
 41. 41. Umísťovat loga těsně vedle sebe a vytvářet z nich pevnou kompozici. Vyvolává to dojem dvou partnerských subjektů. Přidávat k logu jednotky slovní značku SKAUT Zbytečné zdvojování log Nepřípustné způsoby spojování log Doubravka Doubravka Doubravka Nevhodné spojení log může zhoršit srozumitelnost sdělení nebo vytvořit zavádějící komunikaci. Snažíme se omezit tyto situace, proto dbáme na správné spojení s dalšími logy a vyhýbáme se následujícím nepřípustným variantám. 5.8
 42. 42. Partnerství/Co-branding Pokud je partnerství na stejné úrovni, měla by být loga opticky stejně velká. Varianta 1 Varianta 2 Varianta 1 Varianta 2 Když má partnerské logo spíše horizontální proporci, použij horizontální variantu skautského loga. Ve skrumáži partnerů je vhodnější použít horizontální logo s výraznou slovní značkou, aby text nezanikal ani při značném zmenšení. 5.9
 43. 43. 6. Jak pracujeme s písmem a slovní značkou SKAUT
 44. 44. AáBbCčDďEěFfGgHh123456@&?! AáBbCčDďEěFfGgHh123456@&?! AáBbCčDďEěFfGgHh123456@&?! AáBbCčDďEěFfGgHh123456@&?! TheMixCE B4 Semi Light TheMixCE B7 Bold TheMixCE B4 Semi Light Italic TheMixCE B7 Bold Italic SKAUT Bold bylo navrženo výlučně pro české skauty. Existuje pouze v tučném řezu a neobsahuje malá písmena. Držíme neomezenou licenci pro veškeré mediální výstupy. Písmo se ale nesmí prodávat, ani nabízet volně ke stažení na veřejně přístupných stránkách (např. ulož.to, webshare.cz) nebo serverech, kde se zdarma nabízejí a sdílejí fonty. Šíření písma je omezené licenční smlouvou s autorem (LukasFonts Gmbh). Písmo není k dispozici jako webfont ani pro použití v mobilních aplikacích. Základní písmo pro texty v grafických návrzích, tiskovinách a kampaních Originální skautské písmo pro názvy & titulky TheMixskaut bold AáBCčDEFG hIJKLMNOPQ rstuůvwxyz 0123456789 ?!#&@→↑↓← 6.1
 45. 45. AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd Times New Roman Bold Times New Roman Regular Times New Roman Bold Italic Times New Roman Italic Calibri Bold Calibri Regular Calibri Bold Italic Calibri Italic Open Sans Bold Open Sans Regular Open Sans Bold Italic Open Sans Italic Tato doplňková písma nabízíme pro případy: a) když nemáš na svém počítači nainstalované písmo TheMix b) že se věnuješ více administrativní, než grafické práci (psaní v programech MS Office, správa webové aplikace apod.) Pokud připravuješ reprezentativnější dokument nebo sázíš delší text (např. článek nebo publikaci), můžeš použít písmo Times nebo jiné písmo s patkami (odborně se jim říká serify). Obecně platí, že serifové písmo se lépe čte. Calibri je široce dostupné systémové písmo. Můžeš s ním psát pohotově jakýkoliv text a vyřizovat běžnou administrativu (dopisy, prezentace, právní dokumenty). Open Sans je volně dostupný font z řady Google Fonts. Doplňuje písmo TheMix, proto skvěle poslouží v popiskách a technických poznámkách ve všech typech dokumentů (příkladem je tento text). Je dostupný i ve formě webfontu. Font si můžeš stáhnout zde https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans Select this font > Download (červená šipka směrem dolů) Administrativní, náhradní a systémová písma6.2
 46. 46. TITULEK Život podle skautských zákonů není ničím jiným než důrazem na hodnoty, které si často předsta- vujeme jako základ zdravé a vyspělé společnosti. Vede skauty a skautky například k tomu, aby byli pravdomluvní, prospěšní společnosti, ale také sebevědomí a optimističtí. ¬ Výtah z výroční zprávy 2015. CÍLEM SKAUTINGU JE VÉST MLADÉ LIDI K AKTIVNÍMU A ODPOVĚDNÉMU ŽIVOTU VE SPOLEČNOSTI Východiskem skautingu je přesvědčení, že svět můžeme nechat lepší, než jsme jej poznali. Záleží na každém, co pro to udělá. Název, hlavní titulek, předěl a typografické ilustrace písmo SKAUT Bold Hierarchie písma v sazbě Delší titulek, podtitulek, mezitulek TheMixCE Semi Light TheMixCE Semi Light Italic TheMixCE Bold TheMixCE Bold Italic Perexy, úvodní slovo, mezititulky, významné texty TheMixCE Semi Light Italic TheMixCE Bold Italic Obecný text TheMixCE Semi Light Pro zvýraznění TheMixCE Semi Light Italic TheMixCE Bold TheMixCE Bold Italic Speciální znak na konec článku SKAUT Bold Technické texty, popisky, indexy, tiráže, poznámky OpenSans Light OpenSans Regular Výběr barev v ukázce není závazný, pouze ilustrační. Při sazbě nemusíš využít všechny typy ani řezy doporučených písem. Výběr tloušťky řezů písma by měl odpovídat grafickému záměru. V grafickém návrhu upřednostňuj jednoduchou a přehlednou sazbu – zbytečně nekombinuj moc variant. Dodržuj základní typografická a pravopisná pravidla. Jakékoliv výjimky proti pravidlům musí být obhajitelné relevantním kreativním konceptem. Ve jménu tvůrčí svobody neztrácej vztah k obsahu a nevzdaluj se od skautského vizuálního stylu. 6.3
 47. 47. Východiskem skautingu je přesvědčení, že svět můžeme nechat lepší. Východiskem skautingu je přesvědčení, že svět můžeme nechat lepší. Východiskem skautingu je přesvědčení, že svět můžeme nechat lepší. Východiskem SKAUTINGU je přesvědčení, že svět můžeme nechat lepší. Východiskem skautingu je přesvědčení, že svět můžeme nechat lepší. Východiskem skautingu je přesvědčení, že svět můžeme nechat lepší. Před začátkem typografické práce si vyberte způsob, jak budete text zvýrazňovat. Zvýrazňování textu Zvýraznění textu sytější odstínem barvy je velmi jemným řešení. Zvýraznění textu kurzívou. Je neúspornější variantou, zbytečně nezvětšuje text Zvýraznění silnějším řezem písma je hodně výrazná varianta Zvýraznění textu barevným podkladem ve tvaru obdélníku s kulatými rohy Zvýraznění textu barevným podkladem v organickém tvaru je netradičním řešením. Nedoporučujeme zvýrazňovat text velkým písmeny, pokud nejde o zavedené označení, zkratku nebo akronym „Nezvýrazňujte více než 10 % viditelného návrhu; s rostoucím procentem se efekt zvýraznění zeslabuje. Používejte malé množství zvýrazňovacích technik, které používejte v celém designu konzistentně.“ Citace z knihy Univerzální principy designu, str. 126 Dobrá rada při práci s textem 6.4
 48. 48. Speciální znaky písma SKAUT Bold Stačí použít klávesové zkratky alt +shift Skautský pozdravy ve formě písmového znaku jsou vhodným symbolem k ukončení kapitoly v knize, článku v časopise, blogu, komentáře nebo delšího textu na letáčku. ≠ Používej znak jako typografický detail v sazbě (např. stránkování). Ideální taky jako favicon nebo ikonka v digitálním prostředí. Mac alt šshiftMac alt řshiftMac alt žshiftMac alt ýshiftMac alt áshiftMac alt íshiftMac alt éshiftMac ¬ 35 ¬ Se speciálními znaky můžeš vytvářet různé vzory a tapety. Snadno získáš originální ikonku Facebooku pro psaní odkazů « facebook.com/skaut Když potřebuješ rychle vytvořit organický tvar. Můžeš ho různě natáčet a natahovat. ÷ Užitečné taky jako ÷ odrážky seznamu ÷ a do prezentací Rozdělovník ÷ mezi ÷ slova ¬ ≠ ◊ † ¶ ÷ « » 6.5
 49. 49. Další využití titulkového písma SKAUT Bold skautský od- díl milovice 1. oddíl světlušek s K aK U TS u t lilie – znak skautů je symbolem mravní čistoty a její prostřední list připomíná střelku kompasu ukazující správný směr. ošetřovna wc→ A S E K T O R Při rychlém a jednoduchém psaní názvu jednotek Nepřípustné Rozdělovat názvy nebo popisky Při označování a v orientačních systémech Při typografické tvorbě Nedoporučujeme sázet delší texty. Písmo není univerzální a není vhodné pro psaní běžného textu. 6.6
 50. 50. SKAUT.CZ #SKAUT Slovní značka Slovní značka je speciálním grafickým označením skautské organizace, které nabízíme pro typografické ilustrace, dekorace, internetové odkazy a pro situace, kdy by celé logo bylo příliš malé a nečitelné (míň než 100 mm šířky). Jak si můžeš rychle vytvořit slovní značku: a) vyjmi textovou část z loga b) napiš text v písmu SKAUT Bold c) použij zdrojové soubory Můžeš ji použít v různých barvách a kompozicích. Limitem je pouze velikost písma, které nesmí překročit hranici čitelnosti. Velikost písma SKAUT BoldŠířka slovní značky 8 b 7 b 6 b 5 b 9,5 mm 8,3 mm 7 mm 5,9 mm Slovní značka jako typografická ilustrace nebo dekorativní grafický prvek Slovní značka jako stencil. Lehce z ní vyrobíš šablonu pro sprejování. Slovní značka jako odkaz na webové stránky nebo hashtag. SKAUT SKAUT SKAUT SKAUT 6.7
 51. 51. Skautskou vizuální identitu charakterizují oblé, organicky nepravidelné tvary. Inspiruje nás příroda, lidská individualita a živost hnutí. Tvarová organičnost nás odlišuje od chladné geometrické přísnosti a umělých konstrukcí. Tvary vypadají podobně, ale nemusí být stejné. Každý si je může přizpůsobit svým potřebám. 7 Tvarosloví
 52. 52. Charakteristickým rysem skautského vizuálního stylu jsou neostré rohy a zaoblené tvary. Je to univerzální grafický prvek, který chceme aplikovat v celé naší vizuální komunikaci. 7.1
 53. 53. Geometrický, přísný konstruovaný tvar Preferujeme jednoduché oblé plné tvary napříč celou vizuální komunikací, ale i při výběru reklamních předmětů nebo návrhu výsekové formy při tisku. Výjimkou jsou situace, ve kterých rozhodují technologické nebo ekonomické limity. NEDOPORUČUJEME Pokud můžeš, vyhýbej se ostrým a přísným geometrickým tvarům. Plné plochy NEVADÍ Už mírné zakulacení ostrých hran vytváří vlídnější výraz. PODPORUJEME Vizuální styl skauta nejlépe reprezentují organické volně konstruované tvary Při kreslení tvarů (šišoidů) si představ bramboru, sněhovou kouli, koblihu nebo oblázek, ne hrudku nebo skvrnu. Nevytvářej příliš komplikované obrysy s mnoha detaily. Geometrický tvar se zakulacenými rohy Organické objekty nepravidelných oblých tvarů. Klidně jim říkej šišoid. 7.2
 54. 54. Linky jsou užitečné v infografice, kde můžou znázorňovat cestu, trajektorii, hranici nebo rozdělení. Nastav si oblé zakončení. U grafických značek rovněž zakončuj linky zakulacením. Obrysy působí prázdně a uzavřeně. Své místo mají ve schématech a diagramech, kde reprezentují konkrétní význam. Když už je použiješ, zaobli jejich rohy. Skautský vizuální styl pracuje především s plnými plochami. Linky používáme jen ve schématech a infografice, v běžné grafice je nedoporučujeme. Výjimku mají autorské ilustrace, ve kterých je linka podstatou rukopisu. Linky a obrysy7.3
 55. 55. Kompozice více objektů Kompozice tvořící pravidelně se opakující vzor nebo mozaiku Kompozice tvořící nepravidelná, nahodilá i nenahodilá seskupení ploch Nenahodilé seskupení různých tvarů tvořící objekt Vrstvení a překrývání objektů Vrstvení Vzory Těsný shluk objektů Těsný shluk objektů vyplňující formát (v tomto případě obdélníkový, ale může být i jiný, např. kruh) Volný shluk objektů Schéma a tabulky Překrývání objektů přes celý formát. Citlivá práce s průhledností. Překrývání přes okraj ploch. Průniky vytváří ostré hranice a příliš tvrdou kompozici, která se vzdaluje doporučenému tvarosloví. Křížení připomíná kolizi a skaut není z principu konfrontační. 7.4
 56. 56. Plný formát Rámeček s oblými rohy odsazený od okraje formátu Rámeček organických tvarů odsazený od okraje formátu 2. typ tvaru Velké plochy se zakulacenými rohy, rovnými i nerovnými stranami. Když potřebuješ oříznout fotografii, vyplnit formát nebo vytvořit políčko tabulky. 1. typ tvaru Šišoid Když potřebuješ zvýraznit prvek, který obsahuje podstatnou informaci (např. logo, text apod.). 3. typ tvaru Motivy Když chceš vytvořit nebo sestavit objekt s větší výpovědní hodnotou a konkrétním významem. Rozdělení obsahu do jednotlivých polí Oblý tvar nebo více tvarů tvoří hlavní motiv Negeometrický tvar formátu, nebo zaoblené rohy Typologie tvarů V návrhu vizuálů by měl mít alespoň jeden tvar zaoblené rohy nebo organické tvarosloví. V publikacích nemusí být na každé stránce, ale čtenář by si ho měl všimnout buď v hlavním motivu, ve vzoru, nebo v detailu. 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 3 7.5
 57. 57. Nabízíme hned několik barevných palet se stovkami kombinací. V komunikaci se vyhýbáme přehnaným kontrastům – skauting nemusí křičet. Tónované odstíny a menší kontrasty nám naopak pomáhají odlišit se od ostatních. 8 Barvy
 58. 58. Mezi jednotlivci i ve společnosti. Není ultimativní. Nefandí vyhrocenému dialogu. Nemusí hned křičet, ale dává o sobě vědět. Je stabilizujícím hnutím. Proto používání jemných odstínů a tlumenějších tónů. Proto zakulacené rohy. Proto organické, oblé, šišaté a bramborovité tvary. Více než v reklamě se inspirujeme v přírodě a přírodních materiálech. Skaut tlumí kontrasty 8.1
 59. 59. Výchozí barvy pro veškerou komunikaci. Doplňkové a účelové barvy Logo používá kontrastní barvy, aby vyniklo mezi ostatními méně zářivými barvami. Základní barvou slovní značky SKAUT je nejtmavší modrá. 5 Barevná paleta loga Barevné palety Pestré barvy jsou signálními barvami upozornění, zákazů, doporučení apod. Slouží především v infografice a navigaci. Tuto paletu můžeš použít také pro komunikaci s dětmi. Jinak s ní šetři a pracuj s ní opatrně. Bílá je základní podkladovou barvou. Symbolizuje čisté plátno, počátek, kdy začínáme tvořit. Vyhýbej se černé barvě. Používej ji z ekonomických a technologický důvodů, nebo když chceš zvýšit čitelnost malého textu. Zamysli se, jestli nelze použít nějaký tmavší barevný odstín. 1 Zklidňující Kamenná Vzdušná 3 Přírodní Zemitá Tradiční 2 Hřejivá Lidská Pastelová 4 Pestrá Aktivující Živá 6 Bílá a šedá 8.2

×