Th addorar 2-025_ruseuk_plodphai_chak_kan_longtod

73 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
73
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Th addorar 2-025_ruseuk_plodphai_chak_kan_longtod

  1. 1. ความรู้สึกปลอดภัย จากการลงโทษของอัลลอฮฺ [ ไทย – Thai – ‫ﺗﺎﻳﻼﻧﺪي‬ ] ดร.อะมีน บิน อับดุลลอฮฺ อัช-ชะกอวีย์ แปลโดย : อุศนา พ่วงศิริ ตรวจทานโดย : อัสรัน นิยมเดชา ทีมา : หนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุ ลกอฮฺ 2014 - 1435
  2. 2. ‫اﷲ‬ ‫ﻣﻜﺮ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻷﻣﻦ‬ »‫اﺤﻛ‬ ‫ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ‬‫ﺎﻳﻼﻧﺪﻳ‬‫ﺔ‬« ‫د‬.‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫أﻣﻦﻴ‬‫اﻟﺸﻘﺎوي‬ ‫اﷲ‬ ‫ﺗﺮﻤﺟﺔ‬:‫ﺣﺴﻰﻨ‬‫ﻓﻮاﻧﺞ‬‫ﺳﺮﻴي‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬:‫ﻋﺮﺼان‬‫ﻳﻮم‬ ‫ﻧﺊ‬‫دﻳﺸﺎ‬ ‫اﻤﻟﺼﺪر‬:‫اﻤﻟﻠﻘﺎة‬ ‫اﻟﻠﻜﻤﺎت‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻤﻟﻨﺘﻘﺎة‬ ‫رر‬ ‫ا‬ ‫ﻛﺘﺎب‬ 2014 - 1435
  3. 3. 3 ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิงเสมอ ความรู้สึกปลอดภัย จากการลงโทษของอัลลอฮฺ มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ขอความสุข ความจําเริญและความสันติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ฉัน ขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใด ๆ สําหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัด เป็นบ่าวของอัลลอฮฺ และเป็นศาสนทูตของพระองค์ การรู้สึกปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮฺ และ การสินหวังในความเมตตาของพระองค์นัน ถือเป็นบาป ใหญ่ประการหนึง อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า ﴿َ‫ِن‬‫م‬ َ ‫أ‬ َ ‫ف‬ َ ‫أ‬ ُ ‫ل‬ ۡ ‫ه‬ َ ‫أ‬ٰٓ‫ى‬َ‫ر‬ ُ ‫ق‬ ۡ ‫ٱل‬‫ن‬ َ ‫أ‬‫م‬ُ‫ه‬َ‫ِي‬‫ت‬ ۡ ‫أ‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ن‬ُ‫س‬ ۡ ‫أ‬َ‫ب‬‫ا‬ٗ‫ت‬ٰ َ‫ي‬َ‫ب‬ۡ‫م‬ ُ ‫ه‬َ‫و‬ َ ‫ون‬ُ‫م‬ِ‫ئ‬ ٓ ‫ا‬ َ ‫ن‬ َ‫و‬ َ ‫أ‬َ‫ِن‬‫م‬ َ ‫أ‬ ُ ‫ل‬ ۡ ‫ه‬ َ ‫أ‬ ٰٓ‫ى‬َ‫ر‬ ُ ‫ق‬ ۡ ‫ٱل‬‫ن‬ َ ‫أ‬‫م‬ُ‫ه‬َ‫ِي‬‫ت‬ ۡ ‫أ‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ن‬ُ‫س‬ ۡ ‫أ‬َ‫ب‬ٗ‫ح‬ ُ ‫ض‬ۡ‫م‬ ُ ‫ه‬َ‫و‬ َ ‫ون‬ُ‫ب‬َ‫ع‬ ۡ ‫ل‬َ‫ي‬ ْ ‫وا‬ُ‫ِن‬‫م‬ َ ‫أ‬ َ ‫ف‬ َ ‫أ‬َ‫ر‬ ۡ ‫ك‬َ‫م‬ِۚ َّ ‫ٱ‬ َ َ ‫ف‬ُ‫ن‬َ‫م‬ ۡ ‫أ‬َ‫ي‬ ۡ ‫ك‬َ‫م‬َ‫ر‬ِ َّ ‫ٱ‬ َّ ِ‫إ‬ُ‫م‬ۡ‫و‬ َ ‫ق‬ ۡ ‫ٱل‬ َ ‫ون‬ُ ِ‫س‬ٰ َ ‫خ‬ ۡ ‫ٱل‬ ﴾]‫اﻷﻋﺮاف‬:-[ “แล้วบรรดาชาวเมืองนันปลอดภัยกระนันหรือ ในการทีการลงโทษ ของเราจะมายังพวกเขาในเวลากลางคืน ขณะทีพวกเขานอนหลับ
  4. 4. 4 อยู่? และชาวเมืองนันปลอดภัยกระนันหรือ ในการทีการลงโทษ ของเราจะมายังพวกเขาในเวลาสายขณะทีพวกเขากําลังเล่น สนุกสนานกันอยู่? แล้วพวกเขาปลอดภัยจากอุบายของอัลลอฮฺ กระนันหรือ? ไม่มีใครมันใจว่าจะปลอดภัยจากอุบายของอัลลอฮฺ นอกจากกลุ่มชนทีขาดทุนเท่านัน” (อัลอะอฺรอฟ: 97-99) หมายถึง พวกเขามันใจว่าจะปลอดภัยจากการลงโทษ และความกริวโกรธทีพระองค์มีต่อพวกเขา รวมทังอํานาจของ พระองค์ในการจัดการกับพวกเขา ขณะทีพวกเขากําลัง เพลิดเพลินสนุกสนานอย่างนันหรือ? ทังนี กลุ่มชนในยุคก่อนที ดือดึงและปฏิเสธทีจะศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูต เช่น กลุ่มชน ของท่านนบีนูหฺ พวกอ๊าด และพวกษะมูด นัน อัลลอฮฺได้ทรง ประทานปัจจัยยังชีพและความเป็นอยู่ทีดีให้แก่พวกเขา ทังที พวกเขาทรยศฝ่าฝืนคําสังใช้ของพระองค์ พวกเขาจึงชะล่าใจไม่ คิดว่าความโปรดปรานเหล่านันจะเป็นเพียงอุบายทีอัลลอฮฺทรง ใช้หลอกล่อให้พวกเขาตายใจ และไม่คิดว่าพระองค์จะทรง ลงโทษพวกเขาโดยทีพวกเขาไม่ทันตังตัว เกาะตาดะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า “การลงโทษ ของอัลลอฮฺประสบแก่พวกเขาอย่างกะทันหัน ทังนี อัลลอฮฺ
  5. 5. 5 มักจะลงโทษกลุ่มชนหนึงกลุ่มชนใดขณะทีพวกเขากําลัง เพลิดเพลินลืมตัว ดังนัน พวกท่านจงอย่าชะล่าใจคิดว่าตนเอง จะรอดพ้นปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮฺ” (ฟัตหุลมะญีด หน้า 415) ชัยคฺ อับดุรเราะหฺมาน อัสสะอฺดีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวอธิบายอายะฮฺ ﴿ ْ ‫وا‬ُ‫ِن‬‫م‬ َ ‫أ‬ َ ‫ف‬ َ ‫أ‬َ‫ر‬ ۡ ‫ك‬َ‫م‬ِۚ َّ ‫ٱ‬﴾ ว่า “อายะฮฺนีเป็นการ เตือนอย่างชัดแจ้งว่า ไม่สมควรทีบุคคลหนึงจะรู้สึกมันใจใน ระดับความศรัทธาของเขา ทว่าเขาควรทีจะหวันเกรงหรือพึง ระวังว่าวันหนึงวันใดเขาอาจจะถูกทดสอบ จนทําให้ศรัทธาของ เขาสูญสินไป และก็ควรทีจะขอดุอาอ์เสมอ โดยกล่าวว่า »ْ‫ﺖ‬ِّ‫ﺒ‬ َ ‫ﻋ‬ ِ‫ﻮب‬ ُ ‫ﻠ‬ ُ ‫اﻟﻘ‬ َ‫ﺐ‬ ِّ ‫ﻠ‬ َ ‫ﻘ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻳ‬ َ ‫ﻚ‬ِ‫ﻨ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫د‬ ‫ﺒﻟ‬ ِ‫ﻲﺒ‬ ْ ‫ﻠ‬ َ ‫ﻗ‬« (โอ้ผู้ทรงทําให้หัวใจผันเปลียน ขอพระองค์ทรงดูแลหัวใจของฉัน ให้มีความมันคงยืนหยัดในศาสนาของพระองค์ด้วยเถิด) และควรทําทุกวิถีทางทีจะทําให้ตัวเขารอดพ้นจากความชัวเมือ เกิดฟิตนะฮฺต่าง ๆ เพราะแท้จริงแล้ว ไม่ว่าคนเราจะมีระดับ ความศรัทธาทีสูงส่งเพียงใด ก็มิอาจจะมันใจได้ว่าจะรอดพ้น ปลอดภัย” (ตัฟสีรฺอิบนุสะอฺดีย์ หน้า 276)
  6. 6. 6 ชัยคฺ อิบนุ อุษัยมีน เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า “พระ ดํารัสของอัลลอฮฺทีว่า ﴿ ْ ‫وا‬ُ‫ِن‬‫م‬ َ ‫أ‬ َ ‫ف‬ َ ‫أ‬َ‫ر‬ ۡ ‫ك‬َ‫م‬ِۚ َّ ‫ٱ‬﴾ นันเป็นหลักฐานที ชีให้เห็นว่า บางครังพระองค์จะทรงวางอุบายหลอกล่อให้ชะล่า ใจ ทังนีกลอุบาย ( َ‫اﻟﻤ‬ ْ ‫ﻜ‬ُ‫ﺮ‬ ) ในทางภาษานัน หมายถึง การทํา อันตรายต่อศัตรูในขณะทีเขาไม่รู้ตัว ดังเช่นความหมายที ปรากฏในหะดีษทีว่า » ٌ ‫ﺔ‬َ‫ﺪﻋ‬ ُ ‫ﺧ‬ ُ‫ب‬ْ‫ﺮ‬َ‫اﺤﻟ‬«]‫رواه‬‫اﻛﺨﺎري‬‫ﺑﺮﻗﻢ‬‫ﺑﺮﻗﻢ‬ ‫وﻣﺴﻠﻢ‬[ “ศึกสงครามนันคือการหลอกล่อให้เข้าใจผิด” (บันทึกโดยอัลบุ คอรีย์ หะดีษเลขที 3030 และมุสลิม หะดีษเลขที 1739) อาจมีคําถามว่า อัลลอฮฺจะทรงมีคุณลักษณะ ‫اﻤﻟﻜﺮ‬ ได้ อย่างไร ในเมือลักษณะดังกล่าวน่าจะเป็ นสิงทีน่าตําหนิ? คําตอบคือ ‫اﻤﻟﻜﺮ‬ ในทีนีสําหรับพระองค์นันถือเป็นคุณลักษณะที น่าสรรเสริญ และบ่งชีถึงพลังอํานาจของพระองค์ แต่เราจะไม่ ระบุว่าพระองค์ทรงมีคุณลักษณะดังกล่าวโดยไม่ขยายความ เพิมเติม เช่นกล่าวว่า ‫ﻣﺎﻛﺮ‬ ‫اﷲ‬ ‫إن‬ (อัลลอฮฺทรงเป็นผู้วางอุบาย หลอกล่อ) แต่เราจะกล่าวถึงคุณลักษณะนีในกรณีทีเป็นเรือง น่าชืนชมสรรเสริญ ดังคําตรัสของพระองค์ทีว่า
  7. 7. 7 ﴿َ‫و‬َ‫و‬ َ ‫ون‬ُ‫ر‬ ُ ‫ك‬ْ‫م‬َ‫ي‬ُ‫ر‬ ُ ‫ك‬ۡ‫م‬َ‫ي‬ۖ ُ َّ ‫ٱ‬﴾]‫اﻷﻧﻔﺎل‬:[ “และพวกเขาวางอุบายกัน และอัลลอฮฺก็ทรงวางอุบาย” (อัล อันฟาล: 30) เช่นเดียวกับทีพระองค์ตรัสว่า ﴿ٗ‫ر‬ ۡ ‫ك‬َ‫م‬ ْ ‫وا‬ُ‫ر‬ َ ‫ك‬َ‫م‬َ‫و‬ َ ‫ون‬ُ‫ر‬ُ‫ع‬ ۡ ‫ش‬َ‫ي‬ َ ۡ‫م‬ ُ ‫ه‬َ‫و‬ ‫ا‬ٗ‫ر‬ ۡ ‫ك‬َ‫م‬ ‫ا‬ َ ‫ن‬ۡ‫ر‬ َ ‫ك‬َ‫م‬َ‫و‬ ‫ا‬

×