सत्य धर्मको खोज
[ नेपाली - Nepali - ‫نيبايل‬ ]
संशोधक: अतीकु र्महर्ान र्ो.इदर्ीस खान र्क्की
2013 - 1434
‫القيامة‬ ‫يوم‬
«‫انليبايلة‬ ‫باللغة‬»
‫مراجعة‬:‫ميك‬ ‫خان‬ ‫إدريس‬ ‫حممد‬ ‫الرمحن‬ ‫عتيق‬
2013 - 1434
3
3 lR; /keZdks [kkst
Hkwfedk
،‫ُد‬‫ا‬
‫َا‬ ‫ُد‬
‫ِهلل‬ ،
‫َا‬ ‫َا‬ ‫َحْل‬
‫ا‬ ، ‫ِهلل‬
‫َا‬ ‫َا‬ ،‫ِهلل‬ ‫ِهلل‬
‫َحْل‬ ‫َ...
4
4 lR; /keZdks [kkst
ekuorkdks dFkk
ekuorkdks dFkklkj rc ns[kh lq: gqUN tqu le;ek vYykg ikdys vkQuks Lo;adks
lEekfur gkFk...
5
5 lR; /keZdks [kkst
nhu lEedks fufEr NwV fnuq Hk;ksA rkfd R;ldks iki c<nS tkvksl j lks dks cnyk fruys ikmus
;kruk c<nS t...
6
6 lR; /keZdks [kkst
vYykgikdys vkne  Ik’pkr uwg  ykbZ vkQuks iSxEcj cukbZ iBkmuq Hk;ksA
rkfd mgkays ekfulg:ykbZ lR; bZ...
7
7 lR; /keZdks [kkst
eqgEen  dks ucwor j mgkadks laf{kIr thoukpk;Z
eqgEen  dks thouh j mgkadks ucwordks ckjsek fcjkV j ...
8
8 lR; /keZdks [kkst
ldkslA ;ljh fruykbZ LoPN xjkbZ nsm gs ikyudrkZ fulaansg rikbZ vR;Ur vf/kiR;’kkyh j
rRon'khZ gksbZ cD...
9
9 lR; /keZdks [kkst
vkQuks funsZ’kudks ekxZek vxzherkek jk[ks j lks deZdks nkf;Ro eqgEen  dks mRrjnk;hRoek
vk;ksA
3- if...
10
10 lR; /keZdks [kkst
5- mgka vui<+ j vf’kf{kr gquq gqUF;ks%& mgkaykbZ ys[u i<u vkmnSu fFk;ksA mgkadks uch gquqdks
izek....
11
11 lR; /keZdks [kkst
gyhek lv~fn;kdks HkukbZ ;ks ifu N fd fruys clksckl xusZ LFkku lnk uS vdky j
lq[kkys xzLr jgUF;ks r...
12
12 lR; /keZdks [kkst
ifu lks vuq:Ik uS izdV gqus xnZfFk;ksA vc mgka ,dkUrek jgu FkkYuq Hk;ksA ;ljh uS ,dkUr
fiz;rkdks d...
13
13 lR; /keZdks [kkst
dk’k e ;l le;ek toku gqUFksa Hkus j R;l le;ek thfor jgus fFk, Hkus tc frezks tkfrdks
ekfulckV freh...
14
14 lR; /keZdks [kkst
vYykgdks /keZdks nv~or j bLykeykbZ lalkjdks ekfulg: le{k ifjp; xjkmuqdks fufEr uS
dks’khl xjh uS j...
15
15 lR; /keZdks [kkst
mgka xjhc j fifMr ekfulg: lax cLus xnZfFk,A xjhc xq:ckg:ykbZ [kkuk [kqokmuq
gqUF;ks j lpfj=dk ekfu...
16
16 lR; /keZdks [kkst
mgkadks ucwordks lR;rkek vaxzst nk’kZfud Fkkel dkj yk;ydks xokghA
dksbZ ifu U;k; fiz; j cqf)ekuh e...
17
17 lR; /keZdks [kkst
fufEr uS vkQuks y{;ykbZ vf?k lkjsA mgkays tqu laoknykbZ rikbZ gkeh lkeq Y;kmuq Hk;ks R;ks
lR;ok.kh...
18
18 lR; /keZdks [kkst
bLykedk dsgh fo’ks"krkg:
bLyke izkd`frd /keZ gksA tlek lR; flok; v: dsgh NSuA tqu ’kkfUr vkn’kZ j
...
19
19 lR; /keZdks [kkst
4- bLykeys cqf)dks lEeku xnZN j lkspuq cq>uq j Kku izkfIrdks j /;kudks ifu vkns’k fnnk NA
;ldks lk...
20
20 lR; /keZdks [kkst
ul~y j jaxek fofo/krk NSuA bLykeek Js"Brkdks lkj vYykg izfr bZekudks j mgka lax Mjkmuq
lax lEcfU/k...
21
21 lR; /keZdks [kkst
15& bLyke okLrfod j O;ogkfjd /keZ ifu gksA
16& bLyke vkilh erHksn j fcjks/kckV /ksjS ij NA
‫ﭽ‬‫ﮉ‬‫...
22
22 lR; /keZdks [kkst
25& bLykeys LokLF;dks j{kk ifu xnZNA dqjvku j gnhlek ;l fo"k; lEcU/kek vusdkSa
gnhlg: fc|eku NuA
‫...
23
23 lR; /keZdks [kkst
bLykedk dsgh xq.kg:
bLyke /keZ lkSHkkX; j lQyrkdks /keZ gksA ;lys lEiw.kZ ekuoykbZ lEiw.kZ ekuo
lE...
24
24 lR; /keZdks [kkst
9- bLykeys frehykbZ gqdqe fnnk N fd frehys ekfulg: lax U;k; xj j frudks ykxh R;h
dqjkykbZ uS ilUn ...
25
25 lR; /keZdks [kkst
bLykeek cqjkbZg:dks mUeqyu j fruykbZ jksDuqdks vkns’k
bLykedks egku xq.kg:ek ekfuldks ujkezk vkpj....
26
26 lR; /keZdks [kkst
17- bLykeys yksXusykbZ L=hdks Hksn [kksYuqckV jksDnN j L=hykbZ yksXusdks xksI;rk j Hksn
[kksYuqckV...
27
27 lR; /keZdks [kkst
bLykedk LrEHkg:
bLyke ikap oVk LrEHkek mfHk,dks N %
1 & ;l dqjkykbZ euek clkmuq fd vYykgykbZ NksMh...
28
28 lR; /keZdks [kkst
¼x½ tdkrykbZ fnuq
rksfd,dks ifjek.kek tlys rikbZdks tdkrek gd jk[nN R;lykbZ tdkr fnuqA ;ljh
bLykey...
29
29 lR; /keZdks [kkst
bLykeh vkLFkkdks fuog: fuEu gqu
1- vYykgek bZeku Y;kmuqA
2- LoxZnqrg:ek bZeku Y;kmuqA
3- fdrkcg:ek...
30
30 lR; /keZdks [kkst
gksbZ cDluq gqUN] j ;ks vYykg fruS gksbZ cDluq gqUN ftuh loZ’kfä’kkyh gksbZ cDluq gqUNA
;l f’kyf’k...
31
31 lR; /keZdks [kkst
;huS fdrkcg:dks led~{kek vk,dks vdksZ fdrkc N tldks uke gks] ¼euq"; ,DyS
fuekZ.kek LFkkfir jgu lDu...
32
32 lR; /keZdks [kkst
vYykgdks ,d gquqdks lR;rk j mgkaek bZeku Y;kmuqdks ckSf)d lk{khnku
;ks lEcU/kek vla[; izek.kg: Nu]...
33
33 lR; /keZdks [kkst
vkQuks uchg:dks iqf"V j fruykbZ uch gquqdks leFkZu Lo:Ik izkIr xjkmn NA tLrS fd ewlk
 ek ifu mgka...
34
34 lR; /keZdks [kkst
vYykgdks ,dsRookn j R;lek vfuok;Zrk bZeku Y;kmuqdks Áek.k uchg:dks lR;rk gksA
izR;sd uchg:ys vkQw ...
35
35 lR; /keZdks [kkst
gqdqekuqlkj ekfuldks :Ik /kkj.k xusZ xnZNuA tLrS fd ftcjkbZy  dks lkFkek Hk,dks fFk;ksA
muh bZlk ...
36
36 lR; /keZdks [kkst
lqfo/kk fnmu j frudks thoudks ckVksykbZ ekxZ n’khZr ikjksl ,oa rhudks thouykbZ izdkf’kr
ikjkslA fd...
37
37 lR; /keZdks [kkst
ifNYyks bZ'ojh; ok.khg:ek dqjvkudks LFkku
dqjvku vfUre bZ'ojh; ok.kh gksA tldks E;kn lcS HkUnk c<h...
38
38 lR; /keZdks [kkst
dqjvkudks xq.k
dqjvku ethndks xghjks izHkko dfgY;S lekIr Hk,u j iVd iVd i<ukys dqjvku
iqjkuks Hk,u...
39
39 lR; /keZdks [kkst
uch  dks lqUur
jlwy dfje  dks dke] dFku] xq.k] fo’ks"krk ok rdjhjykbZ lqUurs ucoh ¼gnhl½
HkfuUNA...
40
40 lR; /keZdks [kkst
2- tqu tqu uchg:dks uke gkehykbZ Fkkgk N fruhg:dks ukeek bZeku Y;kmuqdks vko’;drk
NA tLrS & bczghe...
41
41 lR; /keZdks [kkst
ltk fnbuqdks ntkZ ;fr gqus Nu fd tldks vuqHko ekuo ek=kys vkQuks dYiukek ifu lksapsdk
gqnSuuA
Áy;d...
42
42 lR; /keZdks [kkst
vFkkZr~ vfo'oklhg:ykbZ ;l dqjkdks ?ke.M N fd fruhg:ykbZ mBkbus NSuA r frehys Hku fd
gks esjks ikyu...
43
43 lR; /keZdks [kkst
fpgkudks ;krkuk ,oa R;ldks usv~erykbZ bUdkj
xusZ fopkjdks [k.MuA
dsgh ekfulg:ys dczdks ;krkuk j R;...
44
44 lR; /keZdks [kkst
fruhg:ckV ujkezks deZgksl r vYykg lax {kek ;kpuk x:uA ;ljh rdnhjek bZeku Y;kmuqdks
vFkZys euek ’kk...
45
45 lR; /keZdks [kkst
bLykeek miklukdks ifjdYiuk
miklukdks ifjHkk"kk & bLykeek miklukdks vFkZ gks fd ekuoys vYykgdks vkn...
46
46 lR; /keZdks [kkst
oQknkjh] HkykbZdks vkns’k fnuq] cwjkbZckV cpuq] ckVksckV ujkezks dqjkg:ykbZ jksDuq] vukFk j
xjhcg:...
Ne the religion of truth
Ne the religion of truth
Ne the religion of truth
Ne the religion of truth
Ne the religion of truth
Ne the religion of truth
Ne the religion of truth
Ne the religion of truth
Ne the religion of truth
Ne the religion of truth
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ne the religion of truth

474 views

Published on

Ne the religion of truth

Published in: Science
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
474
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ne the religion of truth

 1. 1. सत्य धर्मको खोज [ नेपाली - Nepali - ‫نيبايل‬ ] संशोधक: अतीकु र्महर्ान र्ो.इदर्ीस खान र्क्की 2013 - 1434
 2. 2. ‫القيامة‬ ‫يوم‬ «‫انليبايلة‬ ‫باللغة‬» ‫مراجعة‬:‫ميك‬ ‫خان‬ ‫إدريس‬ ‫حممد‬ ‫الرمحن‬ ‫عتيق‬ 2013 - 1434
 3. 3. 3 3 lR; /keZdks [kkst Hkwfedk ،‫ُد‬‫ا‬ ‫َا‬ ‫ُد‬ ‫ِهلل‬ ، ‫َا‬ ‫َا‬ ‫َحْل‬ ‫ا‬ ، ‫ِهلل‬ ‫َا‬ ‫َا‬ ،‫ِهلل‬ ‫ِهلل‬ ‫َحْل‬ ‫َا‬ ‫َا‬ ،‫ِهلل‬ ‫ِهلل‬‫آ‬ ، ‫َا‬ ‫َا‬ ، ‫ِهلل‬ ،‫ِهلل‬ ‫َحْل‬ ‫ُد‬ ‫َا‬ ، ‫َا‬ ، ‫ُد‬ ‫َا‬ ‫َّص‬ ‫ال‬ ‫َا‬ ، ‫ُد‬ ‫َا‬ ‫َّص‬ ‫ال‬ ‫َا‬ ، ‫ِهلل‬ ، ‫ُد‬ ‫َحْل‬ ‫َا‬ ‫َحْل‬ ‫َا‬ ،.، ‫ُد‬ ‫َحْل‬ ‫َا‬ ، ‫َّص‬ ‫َا‬ :، lkSHkkX; j lnkpkj ,d izdkjdks visf{kr mís’; ok y{; gks ,oa ;l /krhZek clksckl xusZ gj izdkjdk ekuoys vkQqykbZ izlUu jk[us ,oa nq%[k j d"VykbZ vkQwckV ij jk[us gj lDnks iz;kl xnZNA euksoSKkfud cqf)thoh ,oa nk’kZfud] lkSHkkX; j lnkpkjhrkdks izkIrhdks lk/kug: j nq%[k j d"VykbZ ij xusZ dqjkg:dks [kkstek ;h ekuo izk.kh jkr j nhu ykxh uS jgus xnZNu j ;l flyflykek izR;sddks vkQuks csXyS izdkjdks n`f"Vdks.k jgUN j N ifu] j izR;sd ekuog: vk&vkQuk iFk j y{;dks fn’kkckV jkezh uS fcK NuA Qsfj ifu vusdkSadks ;ks liuk vdka{kk j lkSHkkX; v/kqjks uS jgUN] Hkzfer HkbZ clh jk[ksdks gqUNA Bhd R;ljh uS tljh ,d tuk ekful tlys eknd inkFkZdks lsou xjsdks gksl] lks voLFkkek m vR;Ur izlUurkek jgUN j vkQuks gj nq%[kykbZ fcflZ fn,dks gqUNA rj tc R;ks u'kk Øe’k% mf=nS tkUN r iqu% mldks nq%[kdks lkSHkkX; iqu okil QfdZ vkmus xnZNA ;ldks vFkZ ;ks gks fd ekuo okLrfod j lkapks lkSHkkX;dks izkfIrdks fufEr tqu ekSfyd dkj.k Nu R;lckV vufHkK jgus xnZNu] j R;ks ekSfyd dkj.k gks vYykg rvkykek bZeku j iw.kZ fo’okl dk;e xuqZA ,oa ;gh lkSHkkX; j lnkpkjdks jgL; mldks izkfIrdks lcS HkUnk mRre ckVks gksA vr% vej j lR; lkSHkkX; mlSykbZ izkIrgqu lDN tlys vYykg ikdek bZeku Y;kmus xnZN j mgkays HkUuq Hk,dks ckVksykbZ viukmus xnZN j ;LrS ekful nqfu;ka j ijyksd nqoSyksdek Hkyks j lnkpkjh gqus xnZNA ;ks iqLrd ys tqu rikbZdks gkFkek N] rikbZykbZ Bqyks lkSHkkX; rQZ cksykmnN] j R;ks lkSHkX;dks dqath gks tlys rikbZykbZ rikbZdks ikyugkj rQZ cksykmnN tlys rikbZykbZ l`f"V xuqZ Hk;ksA j rikbZdks fo’okl j vkLFkkykbZ ;l lR; bZeku rQZ mHkkjnS ykmanN] tldks iqf"V rikbZdks cqf) j rikbZdks izd`frys xnZNA j ;l iqLrddks vU; i`"Vg:ys rikbZykbZ ekuodks mRifrdks vkjEHk j vUr j fruykbZ mrifrek Y;kmuqdks jgL; j y{;dks lEcU/kek Fkkgk fnus xnZNA vFkkZr ;l iqLrdys rikbZykbZ bLyke /keZ lEcU/kek tkudkjh xjkmn NA tqu vYykg Lo;adks /keZ gksA tlykbZ mgkays vkQuks jpukek vk,dk fofo/k izk.khg:dks fufERk ilan xuqZ Hk;ks] j ekfulykbZ ;lek izos’k xuqZdks vkns’k fnuq Hk;ksA ;l iqLrddks v/;;udks le;ek rikbZ lkeq ;ks dqjk lkfcr gqUN fd ;ks /keZ tqu vYykg ikdys rikbZdks fufEr pqUuq Hk;ks ;ks gj ;qx j gj le;dk ekfuldks fufEr mi;ksxh fFk;ks j jgus NA ;l /keZdks fuEu egRog:ys uS ;l /keZdks loZJs"B gquqdks izek.kykbZ Li"V iknZNA ;l i’pkr ifu rikbZ ;nh dquS ikjn’khZ fooj.k rQZ tkupkguq gqUN r rikbZ Lo;a ;ldks [kkst j ikj[khiu rhj tkuqgksl j ftKkl vk,dks voLFkkek lks/kuh xuqZ gkslA fdu fd bLyke ,mVk lcSdks ykxh uS [kqyk /keZ gksA tlek tks izos’k xnZk ifu gqUNA j ;ks bLyke dquS ifu erHksniw.kZ loky j lks ljgdks dqjkg:ckV izokfgr gqus xnSZuA bLyke /keZek gj izdkjdks lokyg:dks tokQ j gj leL;kg:dks lek/kku NA 
 4. 4. 4 4 lR; /keZdks [kkst ekuorkdks dFkk ekuorkdks dFkklkj rc ns[kh lq: gqUN tqu le;ek vYykg ikdys vkQuks Lo;adks lEekfur gkFkg:ys uS euqykbZ ekVks }kjk cukmuq Hk;ks j R;lek vkRekykbZ gkyuq Hk;ks vfu lalkjdk lEiw.kZ izk.kh j oLrqg: ckjs tkudkjh xjkmuq Hk;ks j ekuo izfr vf/kd eku lEekuykbZ izfrf"Br xjkmuqdks fufEr mgkays LoxZnqrg:ykbZ vkns’kxfj cDluqq Hk;ksA lks vkns’kdks vkKkuqns’kek fruys ekuoykbZ lTnk x:uA ;ljh vYykgdks gqdqe ceksfte lEiw.kZ LoxZnqrg: ys ekuoykbZ ltnk xjs rj 'kSrkug:dks ljnkj bCyhlys pkgha xjsuA m vkQwek uS ?ke.MykbZ dk;e xjh uS jg;ks r vYykg ikdys R;lykbZ vklekuckV ry ;l czgek.Mek [klkyh fnuq Hk;ksA mldks fufEr ujd uS LFkkbZ cklkLFkku HkbZ jgus NA ;l Ik’pkr tc fruys vYykg lax izy;dks fnu lEedks fufEr NwV ekxs r vYykg ikdys HkUuq Hk;ks % ‫ﭽ‬‫ﭼ‬‫ﭻ‬‫ﭺ‬ ‫ﭹ‬‫ﭼ‬‫األعراف‬:١٥ Bhd N rykbZ izy;dks nhu lEeykbZ NwV NA r bfCylys HkU;ksA ‫ﭽ‬‫ﰟ‬‫ﰞ‬‫ﰝ‬‫ﰜ‬‫ﰛ‬‫ﰚ‬‫ﰙ‬‫ﰘ‬‫ﰗ‬‫ﭼ‬‫ص‬:٨٢ -٨٣ vFkkZr eykbZ frezks bZTtrdks dle N fd e fr lEiw.kZykbZ cgdkmus Nq rj rikbZdks okLrfod lsodg: ekfFk esjks dquS izHkko jgus NSuA iqu% mldks HkukbZ fFk;ks%& ‫ﭽ‬‫ﮊ‬‫ﮉ‬‫ﮈ‬‫ﮇ‬‫ﮆ‬‫ﮅ‬‫ﮄ‬‫ﮃ‬‫ﮂ‬‫ﮁ‬‫ﮀ‬‫ﭿ‬‫ﭾ‬‫ﭽ‬ ‫ﮔ‬‫ﮓ‬‫ﮒ‬‫ﮑ‬‫ﮐ‬‫ﮏ‬‫ﮎ‬‫ﮍ‬‫ﮌ‬‫ﮋ‬‫ﭼ‬‫األعراف‬:١٦-١٧ frfeys eykbZ HkVdkbZ fn,dk NkSA ;lSys fruykbZ jksDuqdks fufEr e rikbZdks lks>ks ckVksek clh jgus NqA frudks v?kh iNh nkfgus nscszckV fruykbZ xqejkghek ikuqZdks fufEr vkmus Nq j rikbZys fruhg: e/;sek vusdkSaykbZ frezks vkKkdkjhrkek ujgsdk ikmus NkSA r vYykgikddks HkukbZ fFk;ksA ‫ﭽ‬‫ﮢ‬‫ﮡ‬‫ﮠ‬‫ﮟ‬‫ﮞ‬‫ﮝ‬‫ﮜ‬‫ﮛ‬‫ﮚ‬‫ﮙ‬‫ﮘ‬‫ﮗ‬‫ﮖ‬‫ﭼ‬ ‫األعراف‬:١٨ viekfur j ykafNr HkbZ rW ;gka ns[kh fufDygky] fruhg: e/;sckV tlys ifu rsjks vuqdj.k xusZ Nu freh yxk;r rh lcSykbZ e ujdek gkyh fnus NqA ;ljh vYykg ikdys R;lykbZ vkdk'k nsf[k fudkyh fnuq Hk;ks j R;lykbZ iFk Hkz"V xuqZ xjkmuqdks fufEr j ekfuldks vkRekek fcxkj Y;kmus] j mfuykbZ Hkzeek ikuqZdks ’kähykbZ izy;dks
 5. 5. 5 5 lR; /keZdks [kkst nhu lEedks fufEr NwV fnuq Hk;ksA rkfd R;ldks iki c<nS tkvksl j lks dks cnyk fruys ikmus ;kruk c<nS tkvkslA izy;dks fnuek R;ldks deZek jkezks j ujkezks ds R;lykbZ NqV~îkmu lfd;kslA R;l ifN vYykg ikdys vkneckV mgkadks L=h g©okykbZ cukmuq Hk;ks rkfd vkneys fruhckV lq[kykbZ izkIr xuZ ldquA R;l iNh mgkays fruykbZ vkQuks n;kyqrkdks cxSpk LoxZek jguqdks vkns’k fnuq Hk;ksA R;l LoxZek R;Lrk dqjkg: ifu Nu tlykbZ dlSys u r vka[kkays ns[ksdks N] u ck uS dkuys lqusdks N] u ck uS dquS ekuodks euys uS lks dks lEcU/kek tkusdks NA j vYykg ikdys fruykbZ HkUuq Hk;ks bCyhl frezks [kqyk 'k=q gksA R;lSys lko/kkuh cjrkmnS LoxZdks izR;sd c`{kg:dks QyykbZ [kkuq j ,mVk c`{kdks Qy u [kkuq] r 'kSrkuys frudks euek Hkze ilkY;ks] j fruykbZ lks c`{kdks Qy [kkuqdks fufEr yksH;k;ks j fruys lks c`{kdks Qy ifu [kk,] R;l 'kSrkuys vkQw fruhg: dks fgrSlh gquq dks nkoh xjh dle [kk;ks j HkU;ks fd ;nh freh nqcSys ;l c`{kckV ;ldks Qy [kkus NkS r frehg: l/kSa ;lS ckxek uS jgh jgus NkSA ;ljh R;l 'kSrkuys l`f"Vdk rh ekuo tksMhykbZ HkVdkmnS vk;ks j vUrek iw.kZ izdkjys rhuykbZ HkVdkmu lQy ifu Hk;ksA ;gka vkbZ fruys R;l 'kSrkudks HkVdkbZek ijs j vYykgdks Øks/kykbZ ÁkIr xjsA ;ljh rh ekuo tksMh vkQwys xjsdks dqdeZckV yfTtr Hk, j vYykg ikd lax {kek ;kpuk xjs j vYykg ikdys fruykbZ {kek ifu xjsA j rh nqoSykbZ pquh vkQuks vikj d`ikHkkoys lEiUu ;l lalkjek iBkbZ fnuq Hk;ks] j vkne ;l /krhZek vkbZ iqXuq Hk;ks] j vYykg ikdys mgkaykbZ ;Lrk larkug: fn, fd tldks la[;k fnu izfr fnu fuja=rkek uS jg~;ksA R;l Ik’pkr vYykg ikdys fruykbZ e`R;q fnuq Hk;ks j LoxZek izos’k xjkmuq gqusNA vknedks ;l lalkjek vkmuq fnu nsf[k uS ekuodk larku j bCyhldks lkFkS bCyhldk larkug: chp nq'euh jgh uS vk,dks N rkfd ekuo larrhykbZ lR;dks iFk nsf[k fcpfyr ikuZ lfd;ksl~A fruykbZ lr~deZ nsf[k fcpfyr ikuZ lfd;ksl~ j cqjkbZ j dqdeZ rQZ fruykbZ HkVdkmu lfd;kslA fruykbZ rh gj,d dqjkg:ckV ij jk[u lfd;ksl tqu dqjkys vYykg ikd [kq’kh gqus xnZNu tlckV cafpr jgukys vknedk larku nqHkkZX;ek iMus Nu] j izy;dks fnuek fruhg: ykbZ ujddks vkxksek tkuq ijksl~A vYykg ikdys vkQ~uks jpukykbZ C;FkZek uS jpsdk gksbZuu~ j u csdkj uS NksM~uq Hk,dks NA fruSdks fgQktrdks fufEr mgkays fruhg: izfr vusdkSa uchg:ykbZ iBkmuq Hk;ks ftuhg:ys ekuoykbZ vYykgdks mikluk ,oa vYykg }kjk izfrikfnr thoudks fof/k fudk;g:ykbZ izLrqr ikuqZ Hk;ks] j fruykbZ nqfu;k j vf[kjrdks ckjsek tkudkjh xjkmuq Hk;ks ,oa vYykg ikdys ekuo j nkuog:ykbZ ;l dqjkckV voxr xjkmuq Hk;ks fd tc freh fuj eykbZ izlUu xjkmus dquS ifu dqjk vkmus N tLrS fdrkc] jlwy] r frudks vuqdj.k xj fdu fd fruys vYykgdks iFkdks vuqdj.k xjh vk,dk NuA j tlys ;h dqjkg:dks vuq'kj.k xjh tkus Nu fruykbZ dquS ifu dqjkdks Hk; jgus NSu] j u rh iFkHkz"V gqu~ cfYd rhuhg: r nqfu;k j vkf[kjrek lkSHkkX;’kkyh gqus Nu~A ;ljh uS ekuo lE;rkdks dFkklkjdks izkjEHk Hk;ksA ;ljh uS vkne j vkne ifNdk larkug:ys n’kkSa ’krkCnhg: lEe ,dS vkLFkk j fo'oklek thfor jgh uS ,ds’ojckndks vuqdj.k xjh jgsA R;l Ik’pkr uS ekuog:ys ogqnsooknykbZ vfLrRo fnu Fkkys j vYykgykbZ NkMh xS:Yykgdks iwtk gqu FkkY;ksA
 6. 6. 6 6 lR; /keZdks [kkst vYykgikdys vkne  Ik’pkr uwg  ykbZ vkQuks iSxEcj cukbZ iBkmuq Hk;ksA rkfd mgkays ekfulg:ykbZ lR; bZ’ojdks ifjp; fnmu~ j fruS ,d vYykgdks cUnxh rQZ ekfulg:ykbZ cksykmu~A cgqnsookn ns[kh ekfulg:ykbZ ij jguqdks iqdkjykbZ dk;e uS jk[kqu~A R;l i’pkr vusdkSa uchg: Øfed izdkjys lalkjek vkmanS x,A fruhg:dks izR;sd /kfeZ; v/kkjf’kyk leku uS fFk;ksA ;h uchg: dksbZ vf?k j dksbZ ifN xjh vk,dk gquA fruhg:dks /kfeZ; vkLFkk j fo'oklg: leku uS fFk;ksA fruhg:dks eq[; izlkj pkgha ,ds’ojokn rQZ ekfulg:ykbZ cksykmuq fFk;ksA fruh lcSdks ,dS vko~gku fFk;ks fd ,d vYykgdks miluk xj j nsoh nsorkg:dks mikluk nsf[k ij jgA ;gka lEe fd bczkghe  vkmuq Hk;ks j fruys vkQ~uk tkfrdk ekfulg:ykbZ oLrq iwtkckV ij jguqdks gqdqe fnuq Hk;ks j fruykbZ ,ds’ojokn rQZ uS cksykmuq Hk;ksA mgka ifN mgkadk larku bLekbZy  j bLgkd  ek ucwordks flyflyk tkjh uS jg~;ksA ;l iNh ucwordks flyflyk blgkddks larkug:ek pyh uS jg~;ksA mgkadks larkug:ek izdV Hk,dk izfl) uchg: e/;s ;kdwc] ;wlqQ] ewlk] nkmn] lqySeku j bZlk vySfgfeLlyke gqu~A bZlk  ifN cfu bLjkbZyek dquS uch vk,uu~A vc vk,j ucwor bLekbZy  dks larkug:ek izos’k xÚ;ks ;ljh uS ucwordks Øfed izdkjek eqgEen 1 ykbZ vYykg ikdys vkQ~uks vfUre uch pquh iBkmuq Hk;ks j ;gh rh uch gqu~ tlykbZ vYykgckV vkmus uchg:ek vfUre uch cukbZ vYykgdk ok.khg:dks vfUre j fu.kkZ;d iqLrd tqu dqjvkudks :iek izdV Hk;ks lEiw.kZ ekuotkfrdks fufEr uS ekxZn’kZu cfu vk,dks N] j ekuo lH;rkdks fufEr uS Qynk;h iqLrd cuh vk,dks NA ;ljh mgkadks lans’k lEiw.kZ ekuo txrdks fufEr uS Qy nk;h lkfcr HkbZ jgsdks NA dqjvku tqu eqgEen  ekfFk vorfjr xfj;ks flQZ ekuo txrdks fufEr ek= gSu c: nkuog:dks fufEr ifu mi;ksxh cuh vk,dks NA mgkays vkQuks ekxZn’kZuek ekuo lEiznk;ykbZ HkykbZdks ekxZ rQZ ek= uS cksykmuq Hk,dks N j fruykbZ izR;sd izdkjdks dqdeZckV jksdsdks NA ;ljh uS lR;ykbZ v/kkjf'kyk ekUuqek uS lcSdks Hkyks N fdu fd vYykg fuj bLyke /keZykbZ NksMh v: dquS /keZ fLodkjh; gqus NSuA  (1) vjch dks ;l 'kCn dks mPpkj.k ßlYyYykgq vySfg o lYyeÞ gks tldks vFkZ gqUN % mgkaa ekFkh 'kkfUr j n;kHkko fcjkft;kslA
 7. 7. 7 7 lR; /keZdks [kkst eqgEen  dks ucwor j mgkadks laf{kIr thoukpk;Z eqgEen  dks thouh j mgkadks ucwordks ckjsek fcjkV j fcLr`r fo’ys"k.k vR;Ur fo’kky j fcjkV NA Kkuhg:ys ;l lEcU/kek vusdkSa iqLrdg: ys[kh vk,dk Nu~A ;gka uhj ;l lEcU/kek foLr`r dqjk xuqZdks vko’;drk NSuA fdu fd eqgEen  dks nwrRodks lEcU/kek ifgys uS tkudkjh xjkbZ,dks NA j mgkaekfFk mrkfj,dks iqLrd dqjvku djhe fruS bZ’ojckV izfriknhr vorj.kek Y;kbZ,dks vfUre iqLrd gksA ¼d½ mgkaek ucwordks ladsr vYykikdys eqgEen  dks fufEr vusdkSa dqjkg:ykbZ rS;kj ikuqZ Hk;ksA tqu mgkadks uch gquqdks vxzhe lwpuk fFk;ksA 1- bczkghe  dks nqvk j bZlk  dks ’kqHk lqpuk j eqgEen  dks ekrkJh dks liqukA uch djhe  vkQuks ckjsek HkUuq gqUN fd%& ße bczkghe  dks nqvk] bZlk  dks lwpuk gw j e esjks vkekdks xHkZek jgsdks voLFkkek ns[uq Hk,dks liquk gw fd mgkackV ,mVk izdk’k fuDY;ks tlys ’kkedks /krhZ cljk lEeykbZ mT;kyks ikÚ;ksAÞ uch dfje  dks dFkudks vklk; ;ks gks fd bczkghe  ys eDdk uxjek tc vkQ~uks Nksjk bLekbZy  dks lg;ksxek dv~ck 'kjhQdks fuekZ.kek ykXuq Hk,dks fFk;ks r R;lS le;ek mgkays HkUuq Hk,dks fFk;ks fd %& ‫ﭽ‬‫ﭞ‬‫ﭝ‬‫ﭜ‬‫ﭛ‬‫ﭚ‬ ‫ﭙ‬‫ﭘ‬‫ﭗ‬‫ﭖ‬‫ﭕ‬‫ﭔ‬ ‫ﭓ‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬ ‫ﭫ‬‫ﭪ‬‫ﭩ‬‫ﭨ‬‫ﭧ‬‫ﭦ‬‫ﭥ‬‫ﭤ‬‫ﭣ‬‫ﭢ‬‫ﭡ‬‫ﭠ‬‫ﭟ‬ ‫ﭳ‬‫ﭲ‬‫ﭱ‬‫ﭰ‬‫ﭯ‬‫ﭮ‬‫ﭭ‬‫ﭬ‬‫ﭼ‬‫البؼرة‬:١٢٧–١٢٨ ,s gkezks ikyugkj! rikbZys gkehckV ;l jkezks deZykbZ LohdkjA freh uS lqUus okyk j tkUus okyk gksbZ cDluq gqUNA gs gkezks Lokeh gkehykbZ rikbZdks vkKkdkjh lsod cukbZ fnuq gksl j gkezks larkug: e/;sg:ckV ifu rikbZdks lsod cukbZ fnuqgksl~ j gkehykbZ rikbZdks miklukdks rjhdk fldkbZ fnuq gksl j gkeh ekfFk n;k xjA freh uS iz;kf’prrkykbZ eu ijkmus okyk gksbZ cDluq gqUNA j ;ks ifu fofUr xuqZ Hk;ks % ‫ﭽ‬‫ﭾ‬‫ﭽ‬‫ﭼ‬‫ﭻ‬‫ﭺ‬‫ﭹ‬‫ﭸ‬ ‫ﭷ‬‫ﭶ‬‫ﭵ‬‫ﭴ‬ ‫ﮅ‬‫ﮄ‬ ‫ﮃ‬‫ﮂ‬‫ﮁ‬‫ﮀ‬‫ﭿ‬‫ﭼ‬‫البؼرة‬:١٢٩ gs gkezks ikyudrkZ rikbZys esjk fruS larkug:ckV iqu% uch pquh iBkm] tlys fruhg:ykbZ rikbZdks vk;rg:ykbZ i<h lqukvksl j LoxhZ; iqLrd j lnkpkjhrkdks ckjsek fruykbZ f’k{kk fnu
 8. 8. 8 8 lR; /keZdks [kkst ldkslA ;ljh fruykbZ LoPN xjkbZ nsm gs ikyudrkZ fulaansg rikbZ vR;Ur vf/kiR;’kkyh j rRon'khZ gksbZ cDluq gqUNA ;ljh vYykg ikdys bLekbZy  j bczkghe  dks nqvkykbZ dcwy xuqZ Hk;ks j fruS dks larkug:ckV eqgEen  ykbZ vkQuks uch pqUuq Hk;ksA ;ljh uS bZlk  dks Hkfo';ok.kh lEcU/kek HkUuq gqUN fd %& bZlk  ys mgkadks ucwordks ckjsek vxzhe lqpuk xjkmuq Hk,dks fFk;ksA tLkjh ;gka vYykg ikddks dFku N%& ‫ﭽ‬‫ﭡ‬‫ﭠ‬‫ﭟ‬‫ﭞ‬‫ﭝ‬ ‫ﭜ‬ ‫ﭛ‬‫ﭚ‬‫ﭙ‬‫ﭘ‬‫ﭗ‬‫ﭖ‬‫ﭕ‬‫ﭔ‬‫ﭓ‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬ ‫ﭩ‬‫ﭨ‬‫ﭧ‬‫ﭦ‬‫ﭥ‬‫ﭤ‬‫ﭣ‬‫ﭢ‬‫ﭼ‬‫الصف‬:٦ j tc bZlk fcu ej;eys HkUuq Hk;ks fd gs! blzkbZy dks larfr! Ek frehg: fuj vYykgdks jlwy cfu vk,dks NqA e HkUnk ifgysdks iqLrd rkSjkrykbZ vuqeksnu xnZNq j e Ik’pkr vkmusokyk jlwydks ckjsek ’kqHk lwpuk fnnS NqA mgkaykbZ vgendks ukeys fpfuus NA j ;ks uke eqgEen  dks uS ukeg: e/;s ,mVk uke gksA mgkadks vkekys ns[uq Hk,dks liquk %& mgkadks vkekys tfr[ksj mgkaykbZ Hkwfe"B ikuqZ Hk;ks r mgkays vkQuS vk¡[kkys ,mVk izdk’k ns[uq Hk;ks j lks izdk’kek fruys ’kkedks /krhZ j cljkykbZ izdk’keku ikmuq Hk;ksA 2- uch vjcdks /krhZek tfUeuq %& vjcdk fuoklhg:ek ,d Fkfjdk vjchg: lks le;dks vU; vjchg: HkUnk Kkuh xquh j lH;g: ifu fFk,A ;|fi fruhg: ;l mŸke deZdks fufEr rS;kj Hk, tc fruhg:ek bLyke /keZdks ckjsek dqjk vk;ks r fruys vkQuks ifgysdk laLdkjg:ykbZ R;kxh bLykeykbZ xzg.k xjsA fdu fd bLykeys frudks vU/kfo'oklh izFkkg:ek lq/kkjdks izdk’kykbZ ifjyf{kr ikjsdks fFk;ksA fruhg: ;|fi vui<] ew[kZ] ccZjrkdks gng:ykbZ ikj xjh pksjh yqVikV tqvk[kksjhdks lkFkS yMkbZ >xMkdks gksMek uS fruys vkQqykbZ lH; ekUusg:ys ifu vkilek lq/kkjdks ifjdYiuk xjs] j bLyke /keZykbZ fruys lg"kZ uS LohdkjsA ;l HkUnk ifgys ifu vjc okykg:ys vkQwykbZ lnk uS Lora= j cfy"B lE>us ekfulg:ys vkQqykbZ bLykedks nk;jk fHk= jk[kh ,mVk fof/k fudk;dks {ks=ek jk[us ifjdYyuk xjsA ;gkadks le;ek ifu vusdkSa /keZ iafFkg: fFk, ftuhg:ys /keZdks ukeek ’kks"k.k neu vR;pkj j O;kfHkpkjhrkykbZ dk;e uS xjh vk,dk fFk,A rh /keZg:ek ekuoykbZ T;ksfr"k ’kk’=dks fo|k flok; v: dquS ifu dqjkek fo'okl jk[u lDnSu fFk,A fruykbZ frudks fojks/k /kjh xuZ ikmus fFk,uu~A tljh fruhg: ekfFk vkfFkZd ukdkcfUn fFk;ks Hkus ysu nsudks ckjsek ifu fruhg: ekfFk ikcUnh yxkbZ,dks fFk;ks rj lks le;ek ifu ;h vjcdk tkfrg: lEiw.kZ rh ifjcU/kg:ckV j deZg: ckV vtkn fFk,A tc fd vU; tkfr j /keZkoyfEcg: dksbZ jktk j ckn’kkgkg:dks v/khuek fFk, r dksbZ ljnkj j dfcykdk izeq[kg:dks v/khu fFk,A vjcokykg:dks bZekunkjhrk j lq’khyiudks dkj.k uS fFk;ks fd fruys vkQuks e;kZnk j vfLrRoykbZ Js"B jk[uek lQy Hk,A fruhg:dks rqyukek v: tkfr j oa’kdk ekfulg: /kuh j nkSyreang: ifu fFk, rj fruek /keZdks iqdkj Hkus iqxsu] fdu fd fruykbZ ?ke.M fFk;ksA rj vjctkfrg:ykbZ vYykg ikdys
 9. 9. 9 9 lR; /keZdks [kkst vkQuks funsZ’kudks ekxZek vxzherkek jk[ks j lks deZdks nkf;Ro eqgEen  dks mRrjnk;hRoek vk;ksA 3- ifjokjdks Js"Brk%& mgkadks ifjokj vR;Ur Js"B fFk,A tl lEcu/kek vYykgikdks dFku NA ‫ﭽ‬‫ﮖ‬‫ﮕ‬‫ﮔ‬‫ﮓ‬ ‫ﮒ‬‫ﮑ‬‫ﮐ‬‫ﮏ‬‫ﮎ‬‫ﮍ‬‫ﮌ‬‫ﭼ‬‫عمران‬ ‫آل‬:٣٣ fu%lansg ! vYykg ikdys vkne j uwg ,oa bczkghe j be~jkudks ifjokjykbZ loZJs"B cukmuq Hk,dks NA vYykg ikdys fdukukykbZ bLekbZydks larkuckV j dqjS’kykbZ fdukukckV j cuh gk’kheykbZ dqjS’kckV pqUuq Hk;ks j cuq gk’kheckV e eqgEen  ykbZ uch cukbZ pqUuq Hk;ksA ;ljh uS bLekbZydk lUrkug: eqgEen  HkUnk ifgys ifu Js"B fFk, j ifN ifu Js"B uS jgsA tljh bLgkddk larku chpek dsgh le;dks fufEr frudk lektek yksdfiz; fFk,A vYykg ikdys dfcyk dqjS’kykbZ ;l dkj.kys pqUuq Hk;ks fdu fd vYykgys fruykbZ vusdkSa xq.kg:ys lq’kksfHkr ikuqZ Hk,dks fFk;ks] [kkl xjh efLtns g+jkedks lsok Ik’pkr j eDdk uxjdks vkokn Hk, ifN] ;ks ;l dkj.kys fFk;ks fd ;hfug: bLekbZydks lUrkug: chp xkS=oa’kek lcS HkUnk Js"B fFk;ks j lcS HkUnk cksfypkyhek jkezks ’kSyhokyk fFk;ksA vYykgys cuq gkf'keykbZ ;l dkj.kys pqUuq Hk;ks fd fruhg: jkezks pfj=oku j mŸke vkpj.kdk ekfyd fFk,A yMkbZ >xMk HkUnk fruhg: laf/k j le>kSrkg:ek fo'okl xusZ xnZfFk,A vukFk j xjhc xq:ckg:dks fufEr f;uhg: vR;kf/kd n;kyq fFk,A dFku lkj ;gh uS fFk;ks fd bczkghe  dk lUrku j bLekbZy  dks larku R;gka ifN ifj’kqf) izkIr xnSZ vk,A vYykg ikdys iqu% lks fg ca’ktckV eqgEen  ykbZ cuw gk'kheckV pqUuq Hk;ks j fruykbZ vknedks larkug: chpckV lcSHkUnk mŸke ljnkj cukmuq Hk;ksA 4- uchdks mPp vkpj.k %& vYykgikdys mgkaykbZ vR;Ur uS jkezks ekfuldks vkpj.kys lq’kksfHkr ikuqZ Hk;ksA iSxEcj gquq HkUnk ifu ifgys mgka vkQ~uks tkfr j ca’ktek vR;Ur uS mŸke pfj=dks gquq gqUF;ksA vukFkdks :iek mgkays vkQqykbZ ikmuq Hk;ks] j ikyuiks"k.k ifu vukFkiuek uS gaqnS x;ksA Qd+hjdks :iek fruys vkQqykbZ ;qokvoLFkkek ikmuq Hk;ksA R;l ifN mgkays fookg xuqZ Hk;ks j vkQuks thou laxhuh lax ifu mgka fu"Bkoku uS gquq gqUF;ksA mgkays dqjS’k ca’ktdks /kkfeZd ;k lalkjhd thouykbZ vuqdj.k xuqZ Hk,u j u r frudks /kehZ; vkpj.kykbZ uS ekfu vk,dk fFk,A fruhg:dks dquS jhfr fjoktek lgHkkxh ifu gqus fFk,uu~A mgkadks thouhek dgha ifu ;l dqjkdks izek.k NSu fd mgkays vkQuks /kehZ; thoudks vkpj.kykbZ dlSdks ljnkj j usrk cukSa HkUus mís’;ys ogu xjsdk gksmu~A mgka jkezks pfj= bZekunkjh j l&pfj=dks fufEr fo[;kr gquq gqUF;ksA R;lSys ucwor HkUknk ifgys uS mgkaykbZ ekuo leiznk;g: chpek Js"B lEeku gklhy fFk;ks j dqjS’kdk ekfulg:ys mgkaykbZ vy&vehu Hkfu iqdkjus xnZ fFk,A f;uS xq.k j fo’ks"krkg:dks vkMek mgka toku gquq Hk;ks j iklfod j vkfRe; lxq.krkdks ek/;eek mgkadks ntkZ vR;Ur oSHko’kkyh fFk;ksA mgkays dfgY;S ifu eky] in] [;kfrdks bZPNk xuqZ Hk,uA ;gka lEe fd vc fcLrkjS mgkaek vYykgckV oghg: vkmu ’kq: Hk;ksA
 10. 10. 10 10 lR; /keZdks [kkst 5- mgka vui<+ j vf’kf{kr gquq gqUF;ks%& mgkaykbZ ys[u i<u vkmnSu fFk;ksA mgkadks uch gquqdks izek.k ;gh uS fFk;ks fd mgkays ;l HkUnk ifgys dquS v{kj ;k Hkk"kkdks Kku jk[uq gqus fFk,uA mgka u r dquS [;kfr izkIr doh gquq gqUF;ks j u r mgka dquS lkfgR;ek ekfgj gquq gqUF;ksA mgkays flQZ ifo= ekxZn’kZudks ifo= vkOàkuykbZ fy,j vkmuq Hk;ks j bZ'ojok.khdks ifo= ekxZn’kZuykbZ uS mgkays izlkjek Y;kmuq Hk;ksA tlys lkeqfgd fcy{k.krkdks fookng:ykbZ tjSckV m[ksyh fn;ks j mgkadks vuqdj.k xusZg:ykbZ ekuorkdks lsok j frudks m)kjdks tekur fnuq Hk;ks] j fruykbZ frudks jpukdrkZ j ikyugkjdks nklrkykbZ NksMh vU;dks nklrkckV vktknh nhykmuq Hk;ksA f;uS dqjkg: gqu~ mgkadks ucwordks izek.k j tlek Ny j diVdks dquS fu’kkuh ikbZnSuA ¼[k½ uchdks oa’kkoyh j ogkakdks thouhdks laf{kIr ifjp; mgkadks oa’ktdks ’kq:vkr ;ljh Hk,dks ikbZUN & eqgEen iq= vcnqYykg iq= vCnqy eqRrfyc iq= gkf'ke iq= vfCneukQ+ iq= dqlS iq= fdykc iq= eqjZg iq= dkv~c fcu yqvbZ iq= x+kfyc iq= fQg~j iq= ekfyd iq= ut+j iq= fdukuk fcu [k+qtSek iq= eqfnzdk iq= bY;kl iq= eqt+j iq= fut+kj iq= evn iq= v+nukuA vnukudk ifjokj vjcdk ca’ktckV fFk;ks j vjc bLekbZy iq= bczkghe dk larku fFk,A rikbZdks vkek vkfeuk iq=h vCns eukQ iq= tksgj gquq gqUF;ks ,oa tksgj mgkadks cktsdks Hkkbdks uke gksA mgkadks firk vCnqYykgys vkek vkfeuk lax fookg xuqZ Hk;ks fruSdks ?kjek rhu fnu lEe jguq Hk;ks j ;gha vkek vkfeuk xHkZorh gquq Hk;ksA mgkadks tUe vkeqy Qhy 571 bZ ek Hk;ksA ;l le;ek mgka vkQuS vkekdks isVek gquq gqUF;ks fd mgkadks firkdks e`R;q Hk;ksA mgkadks ckts vCnqy eqŸkfycys mgkadks ijofjl xuqZ Hk;ksA flQZ rhu fnu lEe vkek vkfeukys mgkaykbZ vkQuks nw/k [kqokmuq Hk;ksA R;l ifN mgkadks cktsys mgkadks ikyuiks"k.kdks fufEr /kkbZ vkek gyhek lkv~fn;kykbZ fnuq Hk;ksA rh nkbZ vkekys uchykbZ dks[k fy, ifN vusdkSa peRdkjh dqjkg: ns[uq Hk;ksaA fruh vkQuks ifrlax eDdk uxjek T;knS detksj okgu ,mVk ÅaVuhek p<h f'k'kqg:ykbZ dks[k fybZ frudks ikyuiks"k.kdks ftEek fyus xjh vk,dh fFkbZuA tc eDdkckV mgkays vkfeuk dks iq=ykbZ fybZ QdZuq Hk;ks r frudks okguek vk’p;Z tud ifjorZu ikmuq Hk;ksA R;ks okgu vR;Ur nzqr xfrek fgMu FkkY;ksA vkmnk lcS HkUnk ifN iMus okgu QdZnk lcS HkUnk vf?k fgMnk lcS ykbZ vk’p;Z ykX;ksA gyhekdks dFku N %& frudks Nkrhek T;knS de nw/k vkmus xnkZ fFk;ksA tldks dkj.kys xnkZ mgkadks vkQuS cPpk Hkksdys l/kSa jksbZ jgUF;ks rj tc eqgEen  ys frudks Fkuek vkQuks eq[kykbZ jk[uq Hk;ks r vpkud R;l nw/kfoghu Nkfrek ifu nw/k iykmu FkkY;ksA ;ljh mezsdks nw/kys frudks vkQ~uks Nksjk j eqgEen  ykbZ isV Hkjus xjh nw/k iku xjkmnk ifu nw/kdks dfedks vHkkl lEe gqus Hk,uA
 11. 11. 11 11 lR; /keZdks [kkst gyhek lv~fn;kdks HkukbZ ;ks ifu N fd fruys clksckl xusZ LFkku lnk uS vdky j lq[kkys xzLr jgUF;ks rj tc mgkays eqgEen  ykbZ dk[kk fyuq Hk;ks r R;l {ks=ek gjh;kyhdks Fkkyuh gqu FkkY;ks j vc lEiUurk Nkmu FkkY;ksA nqbZ lky ifN vkek gyhekys mgkaykbZ fybZ frudks vkek vkfeuk j ckts fuj eDdkek vkmuq Hk;ksA rj gyhekdks vuqjks/k fruhg: lax ;gh uS fFk;ks v>S ifu eqgEen  ykbZ vkQq fuj uS jgu fnmu rkfd mgkadks }kjk izkIr gqus tqu lkg N R;ks fujU=rkek jgh uS jgkslA vkek vfeukys mgkaykbZ iqu% gyhekykbZ lqEih fnuq Hk;ksA iqu% nqbZ lkydks vo/khek gyhekys mgkaykbZ fybZ vkek vkfeuk fuj vkmuq Hk;ksA R;l le;ek mgkadks vk;q pkj lkydks fFk;ksA vc vkek vkfeukys mgkaykbZ vkQuks e`R;q lEek vkQS lax jk[uq Hk;ks j ;l le;ek mgkadks vk;q 6 o"kZdks fFk;ksA ;ljh vc vkekdks e`R;q ifN ckts vCnqYeqRrfycys nqbZ o"kZ lEe mgkadks ijofjl xuqZ Hk;ksA ;ljh mgkays vkQ~uks Nksjk j eqgEen  dks dkUNckck vcwrkfycykbZ mgkadks ykyu ikyudks olh;r xuZq Hk;ksA R;lSys vcwrkfycys mgkadks L;kgj lqlkj vkQuS Nksjk Nksjh tLrS xjh xuqZ Hk;ksA mgkays eDdk uxjdk fofo/k ?kjkukg:dks HksMk ck[kzk pjkmuq gqUF;ks j lks }kjk uS vkQ~uks xqtj clj xuqZ gqUF;ksA R;l le;ek mgkadks vk;q 12 o"kZdks fFk;ks fd mgka ifu vkQuks dkUNk ckck vkcwrkfyc lax O;kijdks f’kyf’kykek ’kke crZekuek flfj;k rQZ tkus xuZ FkkYuq Hk;ksA R;gka cwgSjk jkfgc HkUus ,d tuk iqjksfgr lax mgkadks HksV Hk;ksA R;l iqjksfgrys R;l ckydek vfUre uch gquqdks y{k.k ikmuq Hk;ks j mgkadks dkUNkckck vcwrkfycykbZ mgkadks uch gquqdks dqjkykbZ tukmuq Hk;ks j ;gqnhg:dks ’k=qrkckV mgkaykbZ funsZ’ku fnuq Hk;ksA ;l ifN mgkays nkslzks iVd [knhtk iq=h [oSfyn~dks O;kikfjd ikjokguykbZ lEHkkyh R;lS rQZ O;kikfjd ;k=k xuqZ Hk;ksA mgkadks lks O;kifjd ;k=kys [kfntkykbZ vR;Ur uS ykHk gqu iqX;ksA [kfntk dqjS’k ca’ktdks ,d tuk lqf’ky] izfrf"Br] /kuhgquq dks lkFkS cqf)ekuh ukjh ifu fFkbZuA frudks f;uS fo’ks"krkg:ys xnkZ mgkaykbZ vKkurkdks le;ek ifu rkfgjkdks ukeys iqdkfjUF;ksA tc eqgEeen  lEcU/kek [kfntkdks iqjkuks xqyke eSljkys lks O;kikfjd ;k=kek eqgEen  }kjk Hk,dks peRdkjh dqjkg: j flfj;kdks cqgSjkdks c;ku lEcU/kek tkudkjh ikbZu~ r fruys eqgEen  lax fookgdks bPNkykbZ izdV xjkbZu~A [kfntkdks fookg HkbZ ldsdks fFk;ks j mgkadks ifrdks e`R;q ifu HkbZ ldsdks fFk;ksA muh fo/kok ukjh fFkbZu~A ;ljh mgkadks fookg [kfntk lax 25 o"kZdks mejek Hk;ksA R;l le;ek [kfntkdks vk;q 40 o"kZdks fFk;ksA ;ljh [kfntkdks e`R;q lEe u r fruys dlSlax fookg uS xuqZ Hk;ks u r mgkaykbZ tfr izse dlSykbZ xuqZ Hk;ksA ucwordks n’k o"kZ ifN [kfntkdks e`R;q Hk;ksA frudks e`R;q ifN ifu mgkays frudks T;knS iz’kalk xuqZ gqUF;ks] mgkadks ukeek mgkadk laxhuhg:ykbZ migkjg:] lg;ksx nku j nf{k.kk fnus xuqZ gqUF;ksA ek= bczkgheykbZ NksMh v: tfr ifu mgkadk laUrkug: fFk, f;uS [kfntkckV uS tUesdk gqu~A bczghedks tUe eqgEen  dks iRuh ekfj;k fd+Crh;kckV Hk,dks gksA ¼x½ ifo= ekxZn’kZudks vkjEHk tc mgkadks vk;q 40 o"kZdks Hk;ks] mgkadks ’kkjhfjd c`f) j ekufld cqf)dks iw.kZ fodkl Hk;ks r lkapks liqukg: tLrS xjh mgkaek ifo= vorj.kdk ekxZn’kZug: izdV gqu FkkysA vr% tqu dqjkg: mgkays liquk ek ns[uq gqUF;ks Bhd R;ljh uS okLrfod rfjdkek ekxZn’kZug:
 12. 12. 12 12 lR; /keZdks [kkst ifu lks vuq:Ik uS izdV gqus xnZfFk;ksA vc mgka ,dkUrek jgu FkkYuq Hk;ksA ;ljh uS ,dkUr fiz;rkdks dkj.kys xnkZ mgka eDdk uxjdks vy fgjk xqQkek /;ku eXku Hk,j cLu FkkYuq Hk;ksA d;kSa jkrg: lEe mgkays vYykgdks mikluk xuqZ gqUF;ks Qsjh vkek [knhtk fuj vkmuq gqUF;ks j jklu ikuh fybZ iqu% lks gh xqQkek tkuq gqUF;ksA ;ks flyflyk ifo= jetkudks efgukek mgkaek ifo= dqjvkudks ok.kh tkjh gqus lEe pYnS jg;ksA R;lS le;ek vYykgdks rQZckV Qfj'rk ftczhy  vkbZ mgkaykbZ HkUuq Hk;ks fd %& gs eqgEen i<] r mgkays HkUuq Hk;ks%& e i<u lfDruA ftczhyys iqu% HkUuq Hk;ks %& i<A r mgkays iqu% HkUuq Hk;ks%& e i<u lfDruA ftCjhyys iqu HkusA i<uqgksl%& r iqu% mgkays HkUuq Hk;ks e i<uk lfDruA r vc ftCjhy  ys mgkaykbZ vkQ~uks nqoS gkFkys dlnS HkUuq Hk;ks ykS e lax i< HkUnS dqjvkudks izFke vorj.kek vk,dks vk;rg:ykbZ i<mu FkkYuq Hk;ksA ‫ﭽ‬‫ﮋ‬‫ﮊ‬‫ﮉ‬‫ﮈ‬‫ﮇ‬‫ﮆ‬‫ﮅ‬‫ﮄ‬‫ﮃ‬‫ﮂ‬‫ﮁ‬‫ﮀ‬‫ﭿ‬‫ﭾ‬‫ﭽ‬‫ﭼ‬‫ﭻ‬ ‫ﮓ‬‫ﮒ‬‫ﮑ‬‫ﮐ‬‫ﮏ‬‫ﮎ‬‫ﮍ‬ ‫ﮌ‬‫ﭼ‬‫العلق‬:١-٥ vFkkZr~ gs jlwy! frehys vkQuks ikyudrkZdks ukeek i<us xjA tlys lEiw.kZ dqjkg:ykbZ cukmuq Hk;ks] ekuoykbZ tesdks jxrdks MYyksckV cukmuq Hk;ksA R;lSys vkQuks ikyudrkZdks uke ykbZ i<us xjA frezks ikyugkj vR;Ur uS bTtrokyk gksbZ cDluq gqUNA tlys dyedks ek/;eys ys[u fl[kkmuq Hk;ksA rh ekuoykbZ rh lcS fldkmuq Hk;ks tqu R;lykbZ Fkkgk fFk,u A ;ljh ;l egku ’yksd}kjk ifo= vorj.k izdV gqanS x;ksA tlys ekuodks mRifRr j jpuk] Kku j vkns’kys Hkjiqj egkok.khg: mgka ekfFk izdV gqu FkkY;ksA R;lS fnu tc ftczhy  ys mgkaykbZ ;fr i<kbZ NksMh fnuq Hk;ks r mgka lks vorj.kdks d"Vek jgsdks voLFkkek uS vkek [kfntk fuj iqXuq Hk;ksA R;gka iqXnk mgkadks voLFkk T;knS vk’p;Z tud fFk;ks fdu fd mgka Fkj Fkj dkafEi jguq Hk,dks fFk;ks j HkUu FkkYuq Hk;ks fd eykbZ vks<us dqjk vks<kÅA eykbZ vks<us dqjk vks<bZ nsÅA mgakykbZ vks<us dqjk vks<kbZ fnbZ;ksA tc mgka lkekU; voLFkkek vkmuq Hk;ks r mgkays vkek [kfntkykbZ lEiw.kZ dqjkg: lqukmuq Hk;ks j mgkays HkUuq Hk;ks fd eykbZ T;kudks uS [krjk NA r vkek [kfntkys HkUuq Hk;ksA ;lks gqu lDnSuA vYykgdks dle] vYykgys rikbZykbZ dfgY;S ifu viekfur j frjLd`r xuqZ gqus NSuA rikbZ vkQuks ukrsnkjg:dks lsokek lnk uS gkftj jguq gqUNA xjhc xq:ckg:dks lsokek vkQqykbZ m|eh cukmuq gqUNA detksjg:dks enr xuZq gqUNA j lR;dks lg;ksx xuqZ gqUNA vc [knhtk mgkaykbZ fybZ vkQuks Hkfrtks od+kZ fcu u©sQy fuj tkuq gqUNA ftfu vKkurkdks voLFkkek bZlkbZ gquq Hk,dks fFk;ks j bczkuh Hkk"kkek ckbZfcy ys[us xuqZ gqUF;ksA mgka cq<k j vU/kks gquq gqUF;ksA ,s! Hkkb eqgEeenys ts lqdS HkUnS N R;lykbZ lquh nsmA r odkZys HkUuq Hk;ks ,s! Hkfrtk lqukm] frehys ts ns[us xnZNkS mgkays odkZ fcu u©sQylax lcS dqjkg: lqukbZ fnuq Hk;ksA r odkZys HkUuq Hk;ks] ;ks r R;ks Qfj'rk gks tqu ewlk  fuj vkmus xnSZ fFk;ksA
 13. 13. 13 13 lR; /keZdks [kkst dk’k e ;l le;ek toku gqUFksa Hkus j R;l le;ek thfor jgus fFk, Hkus tc frezks tkfrdks ekfulckV frehykbZ viekfur gquq iusZ NA mgkays odkZykbZ HkUuq Hk;ksA ds esjk tkfrdk ekfulg:ys eykbZ fudkfy fnus Nu odkZys HkUuq Hk;ks%& gks t&tlys ifu frezks tLrks dqjk Y;k, ekfulg: frfug:dk nq'eu cUu FkkysA ;fn e R;l le; lEe jgsa Hkus vo'; uS e frehykbZ enr xusZ NqA R;l ifN odkZdks e`R;q HkbZ x;ks ,oa izof= vorj.k yxHkx fru o"kZ lEe jksfd uS jg~;ksA ;l rhu o"kZdks vof/kek mgkadks ;ksX;rk j {kerk v>S lEiUu j ’käh’kkyh j gj izdkjdks vorj.kykbZ lguk lDus {kerk iw.kZ gqu iqX;ks j mgkadks bZPNkg:ek c<ksRrjh gqanS vk;ksA r mgkays HkUuq Hk;ksA e fgaMh jgsdks fFk, fd eSys vkdk’kckV ,mVk vkokt vkmnS xjsdks lqusA eSys esjks vuqgkjykbZ vkdk’k frj xjh gsuZ Fkkysa r ns[ksa fd ekfFk vkdk’kek R;gh Qfj'rk nsf[k;ksA ;l voLFkkek ifu mgka vR;Ur Mjkmuq Hk;ksA j vkQwykbZ vks<us dqjkys <kfd fyuq Hk;ksA r vYykg ikdys mgkaykbZ funsZ’ku fnanS HkUuq Hk;ksA ‫ﭽ‬‫﮷‬ ‫﮶‬‫﮵‬‫﮴‬‫﮳‬‫﮲‬‫ﮱ‬ ‫ﮰ‬‫ﮯ‬‫ﮮ‬ ‫ﮭ‬‫ﮬ‬ ‫﮺‬‫﮹‬ ‫﮸‬‫ﭼ‬‫املدثر‬:١–٥ ,s diMkek csfj,dks ekful] mB! j vtkcckV Mjkm] j vkQuks ikyudrkZdks ukedks Á'kalk xj j vkQuks diMk j euykbZ ifo= j lQk xjA vFkkZr f’kdZ tLrks vifo= nsf[k ij jgA vFkkZr ,s vks<usdqjkykbZ vks<us okyk ekful mB j ekfulg:ykbZ dqjvkuys txkmA vYykgdks lans’k fruhg: fuj iqÚ;kmA frezks diMkykbZ j vkQuks deZg:ykbZ xUnxhckV ij jk[kA ewfrZg:dks iwtk xusZg:ckV ij jgA vc ;ljh uS d;kSa fnug: lEe ekxZn’kZug: vkmnS jgs j mgkays ifu vkQuks ikyugkjdks vkns’kkuqlkj lks izlkjek ykxh uS jgsA mgkaykbZ vkns’k fnbZ,dks fFk;ks fd frehys ek= vYykgdks /keZdks j mgkackV izfrikfnr ekxzn’kZudks uS izlkj xjA tlykbZ vYykgys eu ijkmuq Hk;ks j ;l /krhZdk ckflUnkg:dks fufEr vfUre /keZdks :iek xzg.k ifu xuqZ Hk;ksA mgkays vR;Ur uS lq>cq> j iknZf’kZrkdks lkFkek ekfulg:ykbZ vYykgdks /keZdks ckjsek f’k{kk fnuq gqUF;ksA fofo/k rdZ j fordZg:dks ek/;eek mgkays ekfulg:ykbZ frudks /keZdks ckjsek tkudkjh xjkmuq gqUF;ksA ;ljh mgkadks nkv~or }kjk eqlyeku gqus ifgyks L=h gquq gqUF;ks vkek [kfntkA iq:"kek vcwcØ flíhd j cPpkg:ek lcS HkUnk ifgys bLyke Y;k,dk fFk, vyh ysA ;ljh uS vYykgdks /keZek efulg: izos’k xnSZ x,A ;lykbZ gsjh uS eDdkdks cgqnsooknhg: vR;Ur uS Øq) Hk, j mgkaykbZ eDdk nsf[k uS fudkyh fnuq Hk;ks j mgkadks lkFkhg:ykbZ vR;Ur uS d"V fn, ;krukg: fn,A ;ljh mgkays eDdk nsf[k enhukek LFkkUrj.k fyuq Hk;ksA ;ljh uS mgkaek ogh ifu mrjnS x;ksA ;ljh uS mgka vkQuks nv~or ftgkn j fot;h vfHk;kuek ykxh uS jgs j vUrek lqy fot;hdks :iek mgkays iqu% eDdk uxjykbZ ifu fot;h izkIr xjsA ;l ifN uS vYykgys vkQuks /keZykbZ iw.kZ xjh fnuq Hk;ksA ;ljh bLyke j eqlyekug: dks vU;ekfFk fot;h gquqdks dkj.kys xnkZ mgkaykbZ larks"k gqus xnZfFk;ksA mgkays lkjk ftUnxh
 14. 14. 14 14 lR; /keZdks [kkst vYykgdks /keZdks nv~or j bLykeykbZ lalkjdks ekfulg: le{k ifjp; xjkmuqdks fufEr uS dks’khl xjh uS jgsA j 63 o"kZdks vk;qek mgkadks e`R;q Hk;ksA ;ljh ucwordks thouh HkUnk ifgys 40 o"kZ lEe j R;l ifN rsbZl o"kZ lEek mgkays uchdks :iek dke xuqZ Hk;ksA j vYykg ikdys vkQuks ekxZn’kZuykbZ iwjk xuqZ Hk;ksA ;ljh vYykg ikdys nkuo j ekuoykbZ mgkadks vkKkdks ikyudks fufEr vfuok;Z xjkmuq Hk;ksA ;ljh tlys mgkadks vkKkdks ikyu xnSZ x;ks j lks vkKkek vuqdj.k’khy cUnS x;ks R;lSys thouek lQyrk xnSZ x;ks] j tlys lks vuqdj.kek vkQwykbZ l³~dfYir rqY;kmu lDnSuu~ frudks ;ks thou j ijdkydks thou nqoS [ksj tkus xnZNA rj tlys mgkadks vkKkdks ikyu xÚ;ks fruS gqu~ tUurdks gdnkj j tlys vekU; xÚ;ks fruhg: uS gqusNu~ ujddks vkxksdks Hk"eA mgkadks e`R;qi’pkr mgkadk lkfFkg:ys mgkadks uS vuqdj.k xnSZ x, j mgkadks nv~ordks izlkj ifu xjkmnS x,A ,oa mgkays bLykedks n’kZuykbZ ?kj ?kj nsf[k Vksy Vksy j fNesdh fNesdh nsf[k xkam j ’kgjdks lkFkS ns’k j fons’kg: lEe mgkays ;l lR; /keZdks vkMek ekfulykbZ fo'okl fnyk, j fot; izkIr xjh fruykbZ ifu ;l lR; /keZdks f'kry Nka;kek ikjsA ¼?k½ rikbZdks pfj= j vkpj.k eqgEen  lalkjdk ekfulg:ek lcS HkUnk lnkpkjh ekful gquq gqUF;ksA ucwor HkUnk ifgys ifu tc lkjk vjc vKkurkdks Nka;kek izdk’k ikmus vk’kk xjh HkkSrkjh jgsdk fFk, fruys ifu mgkadks bZekunkjhrk j lnkpkjhrkdks izla’kk xusZ xnZ fFk,A R;lSys vYykg ikdys ifu mgkadks iz'kalk xnSZ HkUuq Hk;ks % ‫ﭽ‬‫ﮟ‬‫ﮞ‬‫ﮝ‬ ‫ﮜ‬‫ﮛ‬‫ﭼ‬‫الؼلم‬:٤ fu’p; uS rikbZ mPp vkpj.kokyk gksbZ cDluq gqUNA vYykgys mgkaykbZ eku j lEeku xuqZdks f’k{kk fnykmuq Hk;ks j jkezks f’k{kk j fn{kkys lq’kksfHkr ikuqZ Hk;ksA dqjvku eftn rikbZdks vkpj.k fFk;ksA R;lckV mgkays vuq’kkluykbZ fl[uq gqUF;ksA R;lSys rikbZ dks vkpj.k j O;kogkjek dkseYrk fFk;ksA U;k;fiz;rk mgkadks fo’ks"krk fFk;ksA nku fnuq j vkQ~uks LoHkoek ’kkfUr fiz;rk dk;e xuqZ mgkadks nSfudh cfu ldsdks fFk;ksA mgkadks ljyrkdks ckjsek vk,dks N fd mgkays vkQuks tqÙkk vkQS flmuq gqUF;ksA vkQuks diMk vkQS /kquq gqUF;ksA ?kjek vkQuks ukuhg:ykbZ lg;ksx xuqZ gqUF;ksA mgkays ek’kq dkVuq gqUF;ksA mgkays gj,ddks nv~orykbZ dcwy xuqZ gqUF;ksA fx¶V ifu fyuq gqUF;ks j fx¶V ifu fnuq gqUF;ksA mgka vkQuks ykxh dnkfi fjlkuh xuqZ gqUuF;ksA mgka fjlkmuq gqUF;ks r flQZ vYykgdks fufEr j dlSykbZ ek;k xuqZ gqUF;ks r vYykgdks uS fufErA Hkksdkmus voLFkkek ts ikmuq gqUF;ks lks ykbZ [kkbZ fyuq gqUF;ksA mgka lcS HkUnk lekZmus ekful gquq gqUF;ksA dfgys dgha vR;f/kd Hkksdkmuq gqUF;ks r vkQuks isVek <qaxk cka/kh fyuq gqUF;ksA dquS ifu izdkjdks [kkukek vQtl fudkyuq gqUuF;ksA rikbZys fcjkehg:dks voLFkkckjs lks/kuh xuqZ gqUF;ksA tuktkdks uektg:ykbZ i<uq gqUF;ks j mgkaykbZ ;rkmrh tkuqdks fufEr dquS izdkjdks vax j{kddks [kkapks fFk,uA mgka gj Bkm¡g:ek iSny uS fgMus xnZfFk,A Vk<dks ;k=kdks fufEr ?kksMk] ÅaV] [kPpj] vkfnek p<h tkus xnZfFk,A
 15. 15. 15 15 lR; /keZdks [kkst mgka xjhc j fifMr ekfulg: lax cLus xnZfFk,A xjhc xq:ckg:ykbZ [kkuk [kqokmuq gqUF;ks j lpfj=dk ekfulg:dks lEeku ifu xuqZ gqUF;ksA ukrsnkjg:dks gdykbZ iqjk xuqZ gqUF;ks j fruhg: lax feyhtqyh cLuq gqUF;ksA dlS ekfFk tqYe j vR;pkj xuqZ gqUuF;ksA ukfyl xusZ ekfulg:dks ukfylykbZ lqUuq gqUF;ks j QSlykifu xuqZ gqUF;ksA vkQuks vR;f/kd le;ykbZ ekfulg:dks lsok j vYykgdks iwtkek ykmuq gqUF;ksA dquS ifu xfjc xq:ckykbZ rq{; utjys gsuqZ gqus fFk,u j u dlSdks vf/kiR;rkykbZ uS egRo fnuq gqus fFk,A mgkays fu/kZu j ckn’kkg nqoSykbZ vYykgdks bCkknrrQZ cksykmuq gqUF;ksA vYykg ikdys mgkaykbZ vfr uS mŸke vkpj.k j vR;Ur uS mÙke jktfufrys lq’kksfHkr ikuqZ Hk,dks fFk;ksA rikbZykbZ i<u ys[u vkmus fFk,uA rikbZdks ykyu ikyu xjhch j vHkkodks voLFkkek Hk,dks fFk;ksA mgkadks vDlj thou xksBkykiuek uS fcfr x;ks rk ifu mgka gj ekfuldks vko’;drkdks iwfrZdks fufEr lnk uS rRij jgus xnZfFk,A mgkays ekfulg:ykbZ lalkfjd thou j ej.kksIkjkUrdks thouykbZ lQy rqY;kmus lEcU/kek tkudkjh xjkmuq gqUF;ksA mgka cktkj j xyhg:ek clh gw gYyk xusZ ekful ifu gquq gqUuF;ksA mgkays cqjkbZdks cnyk cqjkbZys fnus xuqZ gqUuF;ksA cfYd {kek xuqZ gqUF;ksA mgka vkQw fuj vk,dk gj ekfuldks dqjkg:ykbZ lqUuq gqUF;ks j vkQw fuj vk,dkg:dks lEeku ifu xuqZ gqUF;ksA mgka fjlkuhckV vR;Ur uS ij jguq gqUF;ks j gj dqjkek vR;Ur uS NhVks jkth [kqf’k gquq gqUF;ksA ekfulg: lax vR;Ur uS NhVks ?kqfyfeyh fnuq gqUF;ksA izR;sd ekfulg: lax NhVks uS ?kqfyfeyh tkuq gqUF;ks j fruhg: lax vR;Ur uS Lusgys dqjk xuqZ gqUF;ksA dBksjiuykbZ fruys eu ijkmus fFk,uu~A tqu lqdS ifu ekfulys mgkaykbZ ns[uq gqUF;ks r NhVks uS mgka izfr izHkkfor HkbZ fnuq gqUF;ks j tlys mgkaykbZ fpuhdu mgka lax feflu vkmuq gqUF;ks mgkaykbZ ek;k xuqZ gqUF;ksA 
 16. 16. 16 16 lR; /keZdks [kkst mgkadks ucwordks lR;rkek vaxzst nk’kZfud Fkkel dkj yk;ydks xokghA dksbZ ifu U;k; fiz; j cqf)ekuh ekful mgkadks uch gquqdks lR;rkykbZ fcuk ekfu jguk lDus fFk,u fdu fd mgkadks uch gquqdks dqjkdks vusdkSa izek.k j lkf{kg: NuA ;ldks flok; ifu fcjksf/kdks lk{khys ifu ,mVk csXyS egRo jk[us xnZNA j jkezks r R;gh gqUN tc rikbZdks nq'euys ifu rikbZdks jkezksiuykbZ ljkguk xnZNA R;ljh uS ukscy iqjLdkj izkIr izfl) vaxzst fo}ku j nk’kZfud Fkksel dkjyk;ydks lk{khykbZ ;gka izLrqr xjkbZ,dks NA mgakys vkQuks iqLrd cgknqjek uch dfje  dks ckjsek vkQuk bZlkbZ lEiznk;ykbZ lEcksf/kr xjkmnS ys[uq Hk,dks N fd %& ßvktdks ;l voLFkkek vkbZ ;nh dlSys ;ks nkoh xusZ xnZNu fd bLyke tqu /keZ gks >qBks gks j eqgEen  >qBk j /kks[ksckt gquq gqUF;ksA gkezks nkf;Ro jgh vk,dks N fd gkehys mgka lEcU/kdks gj izdkjdks "kM~;U=g:ckV vkQqykbZ cpkmaA fdu fd tqu lans’k mgkays Y;kbZ vkmuq Hk;ks nqbZ lkS ’kky lEe dfjc nqbZ vjc ekfulg:dks fufEr ekxZn’kZu cfu uS jg;ksA ds frehg:ckV dlSys ifu ;l ekxZ n’kZuykbZ vlR; ?kksf"kr ikuZ lDus NkSA tldks v/kkjek ekfulg:dks ,d fo’kky la[;k thfor Nu j ;lSek enSZ NuA e r ;l izdkjdks fcpkj dnkfi jk[u lfDru fd dlSys ;l izdkjdks dqjkykbZ bLykedks izlkjek vkQuks oSeuL;rkdks dkj.kys >qBks izlkj xjksl j bLyke lEcU/kek ;l izdkjdks /kksdk j tkyhdqjkg: xjh fgMnkNu r ;ks fruhg:dks ew[kZrk gqus N j ;ljh ew[kZrkdks dkaYyksaek FkpDd cLuq ikxyiu flok; v: dsgh gSuA ;ks HkUnk n;ka fu; fLFkfr v: ds gqu lDN fd fruhg: dfrdks ujkezk j detksj ekfulg: gquA vr% tqu ekful lalkfjd Kkudks rgek dquS vksgksnk j LFkkuek iqXu pkgUNu r frudks fufEr vko’;d dqjk ;ks N fd ;l izdkjdks ew[kZ ekfulg:dks dqjkek rikbZ uiM~uq gkslA ;ks ;l dkj.kys fd bR;knh dkeg: dqQjh j v/keZdks ifj.kke gks ,oa eudks eSyks] vUrj vkRekek jgsdks frudks eSyks dqjkg:dks ifj.kke ek= gksA ;gha izek.kg: uS frudks vkRekdks detksjh] eSyks fcpkjdks eSyks Qy] lk;n ;ks HkUnk eudks [kksV j /kksdkek vk/kkfjr fcpkj v: ds gqu lDNA ;huS dqjkg:ys izekf.kr iknZN fd ;qx;qxkUrjg: nsf[k tlys ;ks nkoh xjh vk,dk Nu~ fd gkfeys ;l /keZdks vfoLdkj xÚ;kSa j R;ks /keZdks vfoLdkj xÚ;kSa r okLroek lR; dqjk ;gh uS gks fd fruys u dfgY;S /keZykbZ fpuss j u vfoLdkj uS xjsA ;ljh frudks f’k)kUr j fcpkjdks fcdkl [kqyk okrkoj.kek dfgY;S gqu ldsdks NSu j Hk,dks ifu NSuA vYykgdks dle >qBks j Qjschys dfgY;S ifu bZaÍdks ?kj cukmu lDus NSu j lks ?kjdks fuekZ.kek ykXus vU; dqjkg: ok oLrqg:dks ckjsek ifjp; ikmu lesr lDus NSuu~A ;l voLFkkek fruys vkQuks ?kjdks fuekZ.k dljh xuZ lDus Nu j dne dne lQy Hk,dks voLFkkek ifu frudks lks ?kjg:ys ckjg ’krkCnh lEe mfHku lDus {kerk jk[u ldsdks NSu tlek fcl djksM ekful clksckl xuZ ldkslA frudks ;l izdkjdks ckyqokdks ?kj fuo fcukdks gqus N j ,d fnu R;ks <Yus NA Fkkel dkjy;kyys ;gka lEe HkUuq Hk;ks fd ;huS v/kkjg:dks vk/kkjek gkehys eqgEen  ykbZ dnkfi >qBks ekful HkUu lDnSukSaA tlys vkQuks y{;dks fufEr u r nk;ka j nsczs luqZ Hk;ks u r usrkdks inoh j ckn’kkghiudks O;fäRoykbZ izkIr xuqZdks
 17. 17. 17 17 lR; /keZdks [kkst fufEr uS vkQuks y{;ykbZ vf?k lkjsA mgkays tqu laoknykbZ rikbZ gkeh lkeq Y;kmuq Hk;ks R;ks lR;ok.kh fFk;ksA gkehys mgkaykbZ thou Hkjh uS ’kfä’kkyh vfdnk] LFkkbZ fo'okl] –< ladfYirokyk ekful] lTtu j ifjJeh gquq dks lkFkS fu"Bkoku ik;kSaA dfri; bZ";kZyq ekfulg:dks dFku N fd eqgEen  dks ;ks dke flQZ vkQuks O;fäxr uke j izf’kf)dks ek= ifj.kke fFk;ksA r frudks ;l izdkjdks vkQuks eudks dqjkdks tokc ;gh uS N fd mgkays dnkfi ;Lrks euksHko dfgY;S jk[uq Hk,uA mgkadks euek Lusg] izse] n;kdks Hkkouk] v:dks HkykbZdks lkFkS rRonf’kZrk dwV dwV xjh Hkfj,dks fFk;ksA ;ljh mgkadks euek lalkfjd ykypdks Hkkouk j nks"kdks Hkkoukdks ukeks fu’kku lEe fFk,uA vr% gkehykbZ fruhg:dks ;l dFkudks [k.Mu xuqZdks vko’;drk N tljh frudks HkukbZ N fd eqgEen  >qBk fFk,A frudks ;l dFku nsf[k foeq[krk cjruq N j frudks ;l izdkjdks nkoh nkokykbZ frudks ew[kZrk uS ekUuq iusZNA ;lek dquS 'kadk NSu fd mgkadks R;ks /keZ tlek ;qxkSa ;qxg: nsf[k ewfrZdk iwtk xusZokyk vjcdk ekfulg:ys bZeku Y;k, j ,ds’ojoknh cUuqdks lkFkS lR; vYykg izfr bZeku dk;e xjh R;lSek teh jgsA ;gh uS lR; /keZ gks] j ;lS ykbZ ekU;rk fnuq iusZ lR; izek.kg:dks vkMykbZ xzg.k xuqZ iusZ NA tlek ’kadk ek=dks ifu dqjk NSuA tldks f’k{kkdks izdk’kys iwoZykbZ if’pelax j nf{k.kykbZ mÙkjlax tksMh fn;ks] ifgyks ’krkCnhdks voLFkkek uS ;lys lalkjdks fofo/k {ks=dks fufEr vkQuks izfrfuf/kdks p;u xuqZek lQyrk izkIr xÚ;ks] j lks dks v/kkjek uS ;lys Hkkjr nsf[k vUnyql lEe vkQuks izfrfuf/k fnuqek lQyrk izkIr xÚ;ksA ;ljh bLykedks izdk’kys fn?kZdky nsf[k uS ,mVk lH; lEiznk;ykbZ ekxZn’kZu xjkmnS vkmuek lQyrk ik,dks NA 
 18. 18. 18 18 lR; /keZdks [kkst bLykedk dsgh fo’ks"krkg: bLyke izkd`frd /keZ gksA tlek lR; flok; v: dsgh NSuA tqu ’kkfUr vkn’kZ j lqj{kkdks /keZ gksA ekuo:ih thouek bLykeykbZ NksMh vU; dquS ifu /keZ j cknykbZ voyEcu xnZek lq[k ’kkfUr] le``)h] veu j pSu vkmu lDnSuA ;ldks f’k{kk j vkn’kZg:ykbZ thoudks izR;sd igyqg:ek lkekfgr uxjh lkapks vFkZek /keZys rikbZek ckl xuZ lDnSuA bLyke /keZdks egkurkykbZ bLykedks rh fo’ks"krkg:ys iz"V;kmn Nu tqu bLykeykbZ NksMh vU; /keZg:ek fcjyS uS NuA tqu ;l izdkj Nu % 1- bLyke vYykgys uS vorj.kek Y;kmuq Hk,dks /keZ gks %& vYykgikdys rh dqjkg:ykbZ jkezjh uS tkUuq gqUN tqu euq";dks ykxh mfpr j Bhd NA ‫ﭽ‬‫ﭣ‬ ‫ﭢ‬‫ﭡ‬‫ﭠ‬‫ﭟ‬‫ﭞ‬‫ﭝ‬‫ﭜ‬‫ﭼ‬‫امللك‬:١٤ lquh jk[k! tlys jpuk xuqZ Hk;ks ds fruykbZ uS lcS dqjkdks Fkkgk gqUnSu] tcfd mgkays lcS dqjkykbZ tkUusokyk j lcSdks [kcj jk[us okyk gksbZ cDluq gqUNA 2- bLyke ekfuldks vkfn j vUrykbZ ,oa frudks l`f"VykbZ Li"V iknZN %& ‫ﭽ‬‫ﭟ‬‫ﭞ‬‫ﭝ‬‫ﭜ‬ ‫ﭛ‬‫ﭚ‬‫ﭙ‬‫ﭘ‬‫ﭗ‬‫ﭖ‬‫ﭕ‬‫ﭔ‬‫ﭓ‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬ ‫ﭢ‬‫ﭡ‬ ‫ﭠ‬‫ﭼ‬‫النساء‬:١ gs ekful gks! vkQuks ikyugkj lax MjkmnS xjA tlys frehykbZ egkekuo vkne }kjk tuekmuq Hk;ks j iqu% R;lckV mldks fufEr tksMh cukbZ fnuq Hk;ksA Qsfj fruhg:ckV vusdkSa ukjh j iq:"kg:ykbZ cukmuq Hk;ksA j lalkj Hkfj uS QSykbZ fnuq Hk;ksA ‫ﭽ‬‫ﮆ‬‫ﮅ‬‫ﮄ‬‫ﮃ‬‫ﮂ‬‫ﮁ‬‫ﮀ‬‫ﭿ‬‫ﭾ‬‫ﭽ‬‫ﭼ‬‫طه‬:٥٥ R;lS ekVksckV uS gkehys frehykbZ tUek;kSaA j R;lSek gkehys frehykbZ QdkZbZ fnus NkSaA j ;lS /krhZckV frehykbZ iqu% fudkyus NkSaA ‫ﭽ‬‫ﭹ‬‫ﭸ‬‫ﭷ‬‫ﭶ‬‫ﭵ‬‫ﭴ‬‫ﭳ‬‫ﭼ‬‫الذاريات‬:٥٦ ,oa eSys ekfulykbZ vkQuks iwtkdks fufEr uS cuk,dks NqA 3- bLyke izd`frd /keZ gks%& izd`fr lax ;ldks dquS izfrLi/kkZ NSuA ‫ﭽ‬‫ﯤ‬‫ﯣ‬ ‫ﯢ‬‫ﯡ‬‫ﯠ‬‫ﯟ‬‫ﯞ‬‫ﯝ‬‫ﯜ‬‫ﯛ‬‫ﯚ‬‫ﯙ‬‫ﭼ‬‫الروم‬:٣٠ vYykgys cukmuq Hk,dks ekuo izd`fr tlek vYykgys ekfulykbZ vkQuks jpukek Y;kmuq Hk;ks lquh jk[k vYykgdks jpukek Qsj cny xuqZ lgh gSuA
 19. 19. 19 19 lR; /keZdks [kkst 4- bLykeys cqf)dks lEeku xnZN j lkspuq cq>uq j Kku izkfIrdks j /;kudks ifu vkns’k fnnk NA ;ldks lkFkS vKkurk] va/kks vuqlj.k j lgh lksap nsf[k eq[k QsusZg:dks fuank xnZNA ‫ﭽ‬‫ﰀ‬‫ﯿ‬‫ﯾ‬ ‫ﯽ‬ ‫ﯼ‬‫ﯻ‬‫ﯺ‬‫ﯹ‬‫ﯸ‬‫ﯷ‬‫ﯶ‬‫ﯵ‬‫ﯴ‬‫ﯳ‬‫ﭼ‬‫ا‬‫لزمر‬: ٩ Hku fd ds Kkuh j vKkuh leku Nu ;lek ’kadk NSu fd cqf)ekfu ekfulys ek=S Kku j vuqdj.kh; f’k{kkykbZ gkfly xusZ xnZNuA ‫ﭽ‬‫ﮔ‬‫ﮓ‬‫ﮒ‬ ‫ﮑ‬‫ﮐ‬‫ﮏ‬‫ﮎ‬‫ﮍ‬‫ﮌ‬‫ﮋ‬ ‫ﮊ‬‫ﮉ‬ ‫ﮡ‬ ‫ﮠ‬‫ﮟ‬‫ﮞ‬‫ﮝ‬‫ﮜ‬‫ﮛ‬‫ﮚ‬ ‫ﮙ‬‫ﮘ‬‫ﮗ‬‫ﮖ‬‫ﮕ‬ ‫ﮥ‬‫ﮤ‬‫ﮣ‬‫ﮢ‬‫ﭼ‬‫عمران‬ ‫آل‬:١٩٠-١٩١ vkdk’k j tehudks mRirhek vkmuq jkr j fnu ,d vdkZdks vf?k ifN vkmuqek cqf)ekug: dks fufEr vYykgdks fpUg gksA cqf)eku dks gqu lDN tlys mBnk clnk j lqRnk ifu vYykgykbZ ;kn xusZ xnZNuA ,ao tehu j vkdk’kdks jpukdks ckjsek fpUru euu~ xusZ xnZNu j lkspus xnZNu fd gkezks laj{kdys ;h tkcfr; dqjkykbZ vdkj.k uS cuk,dk gksbuu~A 5- bLyke vkLFkk j ’kjhvr gks %& ;lSys ;ks vkQuks bZekuek] vkLFkk j fo'okldks fLFkjrkek f’k{kkg:ys iw.kZ NA lgh vkLFkkdks ekeykg:ek j mÙke vkpj.k j pfj=ek vk/kkfjr NA ;ks ekful ek=ek lkewfgd ok O;fäxrdks lkFkS nqfu;ka j vkf[kjrdks ifu /keZ gksA 6& bLykeys ekuodks Hkkoukg:ykbZ jkezjh uS cq>nN j rhuykbZ lgh fn’kk fnnk NA ;ks ekuodks Hkkoukg:dks HkykbZdks lk/ku cUus xnZNA 7& bLyke U;k;dks /keZ gks lkFkh gksl ok ’k=q vkQuks gksl ;k fojkuks] ‫ﭽ‬‫ﭾ‬‫ﭽ‬‫ﭼ‬‫ﭻ‬‫ﭼ‬‫النحل‬:٩٠ vYykgys frehykbZ gj,d lax U;k; xuqZdks vkns’k fnnk NA ‫ﭽ‬‫ﭪ‬‫ﭩ‬‫ﭨ‬‫ﭼ‬‫األنعام‬:١٥٢ tc dquS ifu dqjk HkUuq r R;lykbZ U;k;hd rjhdkys HkUus xjA pkgs ekful frezks ’k=q gksl ;k fe=A ‫ﭽ‬‫ﯞ‬‫ﯝ‬‫ﯜ‬‫ﯛ‬‫ﯚ‬‫ﯙ‬‫ﯘ‬‫ﯗ‬‫ﯖ‬‫ﯕ‬‫ﯔ‬‫ﯓ‬‫ﮱ‬‫ﭼ‬‫املائدة‬:٨ ,oa dquS ifu tkfr j oa’klax nq'euhek ifu vU;k; uxjA cfYd gjgkyek U;k; uS xusZ xjA fdu fd U;k; lnkpkjhrkdks /ksjS uftd NA 8- bLyke lkapks Hkkbpkjkdks /keZ gks %& gj eqlyeku nhuh Hkkb gksA fruhg:dks chpek ns’k] tkfrikr] dqy j oa’ktdks lkFkS jaxHksndks fufrys vUrj Y;kmu lDus xnSZuuA bLykeek tkfr
 20. 20. 20 20 lR; /keZdks [kkst ul~y j jaxek fofo/krk NSuA bLykeek Js"Brkdks lkj vYykg izfr bZekudks j mgka lax Mjkmuq lax lEcfU/kr NA 9- bLyke Kkudks /keZ gks] KkuykbZ izkIr xuqZ izR;sd eqlyeku ukjh j iq:"kdks fufEr vfuok;Z N j Kkuys fo}kuykbZ mPp LFkku iznku xjkmn NA ‫ﭽ‬‫ﰑ‬‫ﰐ‬ ‫ﰏ‬‫ﰎ‬‫ﰍ‬‫ﰌ‬‫ﰋ‬‫ﰊ‬‫ﰉ‬‫ﰈ‬‫ﭼ‬‫اجملادلة‬:١١ vYykgys Kkuh j bZekunkj ekfulg:dks inohykbZ cqyUn ikuqZ gqus NA vFkkZr fruhg: nqfu;kaek izse j vf[kjrek eqfä ikmusokyk gqus NuA 10- vYykg ikdys bLykeykbZ xzg.k xjsdk ekful j bLykfed f’k{kkuqlkj thou ;kiu xusZokyk ekful j lektykbZ lkSHkkX; iznku xjkmuq gqUN j fruykbZ enr ifu xuqZ gqUNA ‫ﭽ‬‫ﭷ‬‫ﭶ‬‫ﭵ‬‫ﭴ‬‫ﭳ‬‫ﭲ‬‫ﭱ‬‫ﭰ‬‫ﭯ‬ ‫ﭮ‬‫ﭭ‬‫ﭬ‬ ‫ﮆ‬‫ﮅ‬‫ﮄ‬‫ﮃ‬‫ﮂ‬‫ﮁ‬‫ﮀ‬‫ﭿ‬ ‫ﭾ‬‫ﭽ‬‫ﭼ‬‫ﭻ‬‫ﭺ‬‫ﭹ‬‫ﭸ‬ ‫ﮋ‬ ‫ﮊ‬‫ﮉ‬ ‫ﮈ‬‫ﮇ‬‫ﭼ‬‫ا‬‫لنور‬:٥٥ frehg: e/;s tlys bZeku Y;kmus NkS j lr~deZ ifu xusZ xnZNkS r vYykgdks opu N fd R;Lrk ekfulg:ykbZ mgkays ;l /krhZek ’kkld cukbZ fnus NuA tljh mgkays fruhg: HkUnk ifgysdk ekfulg:ykbZ gkfde cukbZ fn,dk fFk, j frudks fufEr frudks /keZykbZ Lo;a vYykgys uS eu ijkbZ fnuq Hk,dks fFk;ksA fruhg: ’kfDr’kkyh ifu cUus Nu j orZekuek fruhg: tl lax MjkbZ jgsdk Nu fruhg:ek veu j pSu dk;e gqus NA ;l ifN iqu% fruys esjks uS iwtk xusZ Nu j e lax dlSykbZ lk>h cukmus NSuu~A ‫ﭽ‬‫ﮖ‬‫ﮕ‬‫ﮔ‬‫ﮓ‬‫ﮒ‬‫ﮑ‬‫ﮐ‬‫ﮏ‬‫ﮎ‬‫ﮍ‬‫ﮌ‬‫ﮋ‬‫ﮊ‬‫ﮉ‬ ‫ﮜ‬‫ﮛ‬‫ﮚ‬‫ﮙ‬‫ﮘ‬‫ﮗ‬‫ﭼ‬‫النحل‬:٩٧ tldlSys bZekunkj HkbZ lRdeZ xusZ Nu rh ukjh gksmu ok iq:"k rj rh eksfeu~ gqu~ r] e fruykbZ ifo= thou iznku xusZ Nq j e frudks deZkuqlkj cnyk ifu fnus NqA 11- bLykeek gj izdkjdks leL;kg:dks lek/kkudks mik; fo|eku NA fdu fd ;ldks ’kjhvr ,oa ;ldks fu;e bZ’ojh; gqu tlykbZ dfgY;S fujk'k ikuZ lfdus NSuA 12- bLyke ’kjhvrdks fu;e lkjk lalkjdks fufEr uS iFkçn’kZd xjkmus fu;eg:ek lcS HkUnk etcqr gksA ,oa vf/kdkjdks ekeykek ifu ;ks mrh uS mRre NA vkilh fookn j le;ek lgh fu.kZ; fyuqdks {ks=ek ifu l{ke j mRre NA 13& bLyke gj le; tkfr j txgdks fufEr mi;qä /keZ gksA ;ldks fcuk lalkjdks mtqn LFkkbZ j mfpr <axys pYu lDnSuA ;lS dkj.kys tc nqfu;kays izxfr xÚ;ks j izxfrdks ckVksek vxkMh c<~;ks r ;gh uS bLykedks lR; gquqdks izek.k gksA 14& bLyke izse eerk j Lusgdks lkFkS esy j feykidks /keZ ifu gksA
 21. 21. 21 21 lR; /keZdks [kkst 15& bLyke okLrfod j O;ogkfjd /keZ ifu gksA 16& bLyke vkilh erHksn j fcjks/kckV /ksjS ij NA ‫ﭽ‬‫ﮉ‬‫ﮈ‬‫ﮇ‬‫ﮆ‬‫ﮅ‬‫ﮄ‬‫ﮃ‬‫ﮂ‬ ‫ﮁ‬ ‫ﮀ‬ ‫ﭿ‬‫ﭼ‬‫النساء‬:٨٢ vFkkZr ;fn ;ks dqjvku vYykgckV uHkbZ vU;ckV gqUF;ks r ;lek fofo/k izdkjdks fofo/krkg: ikbUF;ksA 17& bLyke vkQuks vuq;k;hg:ykbZ QwV fc[kjko j fouk’k ckV cpk,j jk[us xnZN j fruykbZ cSpkfjd ,oa okLrfod lq[k j ’kkfUrdks tekur fnnk NA 18& bLyke Li"V j ljyrkdks /keZ gks j ;lys gj ekfulykbZ Lykfed f’k{kkg:ykbZ cq>uek ljy cukmn NA 19& bLyke Li"V j [kqyk/keZ gksA ;lys vkQw fHk= izos’k xjsdks ekfuldks nSyksykbZ cUn xnSZuA 20& bLykeys ekfuldks cqf)] Kku] foosd] j vkpj.kek c`f) xnZNA ;lSys bLykeek uS jkezjh the jgus ekfulg: uS lcS HkUnk mRre] cqf)eku j ifo= jgus xnZNuA 21& bLykeys ekfulykbZ jkezks vkpj.k j jkezks pfj=oku gquq dks nv~or fnnk NA ‫ﭽ‬‫ﭼ‬‫ﭻ‬‫ﭺ‬‫ﭹ‬‫ﭸ‬‫ﭷ‬ ‫ﭶ‬‫ﭵ‬‫ﭼ‬‫األعراف‬:١٩٩ frehys ekQ xjh fnus ckuh clky j HkykbZdks ckVks ns[kkm j ew[kZ ekfulg:ckV Vk<k jgus xjA ‫ﭽ‬‫ﮛ‬‫ﮚ‬ ‫ﮙ‬‫ﮘ‬‫ﮗ‬‫ﮖ‬‫ﮕ‬ ‫ﮔ‬‫ﮓ‬‫ﮒ‬ ‫ﮑ‬‫ﮐ‬‫ﭼ‬‫ػصلت‬:٣٤ frehys R;lykbZ jkezjh uS iUNkbZ gky Qsfj ns[uq gqusN fd rikbZdks nq'eu ifu rikbZdks fe= cuh vkmus NA 22& bLykeys cqf)dks j{kk xusZ xnZNA ;lS dkj.kys xnkZ ;lys ekfulykbZ ykxq inkFkZ j eknd inkFkZykbZ vekU; xjskdks NA tlys ekfuldks cqf)ykbZ fcxkMh fnus xnZNA 23& bLykeys ekydks ifu j{kk xusZ xnZNA ;lSys ;lys ’kkludks izsj.kk fnus xnZNA bZekunkjhdks iz'kalk xusZ xnZN ,oa ;lSys ekfulys jkezks thou j LoxZek izos’k xjkmuqdks opu ifu fnank NA pksjhykbZ g+jke xjk,dks N j pksjykbZ n.Mdks /kEdh ifu fnus xnZNA bLykeys pksjhdks f’kekykbZ fu/kkZfjr xnZN j uS ;lys pksjdks gkFk dkVus xnZNA rk fd ekfulys pksjh xusZ lkgl ifu uxjkslA rkRi;Z ;ks gks fd ;fn mlys vkf[kjrdks ;krukykbZ gsypdzkbZ xnZN r dels de gkFk dkfVus Mjys pksjh uxjkslA ;lSys tgka fuj ’kjhvrdks fu;eykbZ ykxw xfjUN R;gkadk ukxjhdg: vkQuks /ku eky nsf[k fuf’pUr HkbZ lq[kh thou fcrkmus xnZNuA ;ljh pksjhdks deZ degquqdks dkj.kys xnZ gkFkdks dVkbZ ifu de uS gqus xnZNA 24& bLykeys vkRekdks j{kk ifu xnZNA ;lSys ;lys dlSdks gR;k xuqZ xjkmuqykbZ g+jke Bgjk,dks NA ;nh dlSys vdkj.k dlSdks gR;k xnZN r gR;kjkykbZ ifu gR;k xuqZdks gqdqe dqjvkuys fnnk NA ;lSys eqfLye jk"Vªg: tgka ’kjhvrdks iz’kklu pYnN R;gka gR;k de gqus xnZNA
 22. 22. 22 22 lR; /keZdks [kkst 25& bLykeys LokLF;dks j{kk ifu xnZNA dqjvku j gnhlek ;l fo"k; lEcU/kek vusdkSa gnhlg: fc|eku NuA ‫ﭽ‬‫ﭢ‬‫ﭡ‬‫ﭠ‬‫ﭟ‬ ‫ﭞ‬‫ﭝ‬‫ﭜ‬ ‫ﭛ‬‫ﭚ‬‫ﭙ‬‫ﭼ‬‫األعراف‬:٣١ ,oa [kkuq fimuq rj Qtqy[kpZ uxuqZA vYykgykbZ viO;k; xusZ ekful eu inSZuA fo}kug:dks HkukbZ N fd ;ks vk;r iw.kZ izdkjys fpfdRlk lEcu/kek NA ;ljh [kkuq j fimuqek chpdks ckVks viukbZ;kslA ;lys rikbZdks LoLF;dks j{kk xnZNA bLykeys gj izdkjdks ykxqinkFkZ j eknd inkFkZykbZ g+jke xjk,dks NA ;lckV gqus iklfod uqDlku rikbZ gkeh lkeq Li"V NA ;ljh uS bLykeys os’;o`fRr j voS/kkfud ;kSu lEcU/kykbZ ifu g+jke d+jkj xjk,dks NA ;lckV gqus LokLF;dks fcxkM ifu rikbZ gkehckV yqdsdks NSuA tl lEcU/kek vkt vusdkS dqjkg: Li"V HkbZ ldsdk NuA ;ljh uS bLykeys LoLF;dks fufEr uS lqaxqjdks eklqykbZ ifu g+jke Bgjk,dks NA tl lEcU/kek vkt vusdkSa jgL;g: [kqysdks N fd lksdks eklqckV vusdkS izdkjdks fcjkfeg: mRiUu gqus xnZNA ;lys ekuodks ’kjhjek fcjkeh mRiUu xjkmuek jkezks Hkwfedk [ksYus xnZN j lkekU; izdkjys uS ;ks ekuodks e`R;qdks dkj.k cUus xnZNA LokLF; j{kkdks fufEr oqtw+ys ifu egRoiw.kZ Hkwfedk fuHkkmus xnZNA ;lys nkar j ukddks vusdkS izdkjdks fcjkehg:ykbZ fueZy ikusZ xnZNA 26& bLyke KkukRed lR;rkdks cqank nsf[k lger NA ;lS ys ;gka ;ks lEHko uS NSu fd lgh KkukRed rF; ’kjhvrdks fu;e lax Vdjkvksl~A 27& bLykeys vktknhdks tekur fnnk NA j R;ldks fufEr d+kuwu fu/kkZfjr xnZNA bLykeek fcpkjdks vktknhykbZ tekur fn,dks N j vYykg ikdys ekfulykbZ dku vka[kk j eudks ’kfDr iznku xjkmuq Hk,dks NA rkfd R;lys lks lEcU/kek lksap fcpkj xuZ ldksl j lksdks vkns’k ifu fnnk NA bLykeek ekfuldks Ø;] fcØ;] O;kikj] ok ?kqeuq fQuZqdks iw.kZ vktknh fnnk NA tc lEe fruys csbZekuh /kks[kk j fcxkM QSykmuek vYykgdks lhekg:ykbZ ikj u xjh fnvkslA ;lSys ;lys vktknhdks vkMek ekfulykbZ tqYe j vR;pkjykbZ O;ogkjek Y;kmus gqdqe dnkfi fnnSuA lkapks vFkZek vktknh r R;ks gks tlykbZ bLykeys izLrqr xjsdks NA 28 & ;ks R;ks vktknh gks tlys ekuodks deZdks fu.kZ; xusZ xnZNA tlek ekuo vkQuks ikyudrkZdks lsod gqus xnZN j ;gh uS vktknhdks lcS HkUnk Bwyks jgL; gksA vr% ekuo tc vkQ~uks ikyugkj lax MjkmnN] ykyp] isze j vk’kkek Mqcus xnZN r ckadh lcS dqjkg:ckV R;ks vktkn gqus xnZN j ;ks R;ldks lEeku j izfr"Bk j lEekukuqlkj uS gksA lkja’k ;gh uS gks fd bLyke dekydks cqyUnhdks iFk j ekxZn’kZu ,oa lEekudks /keZ gksA tqu eqlyekug: chp dquS detksjh ;k deh gksl r ;ks frudks vkQuq uS nks"k gks u fd bLykedksA bLyke ;l izdkjdks "kM;U= nsf[k iw.kZ rjhdkys eqä NA 
 23. 23. 23 23 lR; /keZdks [kkst bLykedk dsgh xq.kg: bLyke /keZ lkSHkkX; j lQyrkdks /keZ gksA ;lys lEiw.kZ ekuoykbZ lEiw.kZ ekuo lEiznk;dkg: lax ln~O;ogkjdks f’k{kkykbZ ;ljh uS iz"B;k,dks N fd ;nh ekfulys lks vuqdwy uS thou fuokZg xusZ gks Hkus frudks thou lq[k j lEinkdks lkFkek fcRus NA tgka lEe eqlyekudks xSjeqlyeku laxdks O;ogkjdks dqjk gks ;ks frudks vk&vkQuS vkSipkfjdrkdks dqjk gksA frudks ;l izdkjdks O;ogkj /keZlax dquS rkyesy jk[nSu lEcU/k ifu NSuA bLyke /keZdks okLrfod e;kZnk bLykedks HkykbZykbZ QSykmuqek uS N] j gj izdkjdks cqjkbZg:ykbZ jksDuq lEcU/kek NA ;l ekfFk fcpkj xuZys lcS dqjk [kqyh vxkMh vkmuq xnZNA bLykedks ;l f’k{kkys rh egku dkeg:dks vkns’k fnus xnZN tlek lkekftd ekeykg: laxfBr gqus xnZN j thouek lq/kkj vkmus xnZNA bLykeys ;h vkns’kg:ykbZ euu~ xjh fgMusg:ykbZ Bwyks HkUnk Bwyks iqjLdkjdks opu c)rk xjk,dks NA tlys ;ldks opudks f[kykQek tkus iz;kl xnZN fruykbZ ltkdks /kEdh ifu fnb,dks NA ;lSdks vk/kkjek ;gka bLykedk dsgh egku vkns’kg:dks o.kZu xjkb,dks N % bLykedk dsgh egku vkns’kg: 1- bLykeys frehykbZ rh dqjkg:dks gqdqe fnnk N fd freh ,d tuk dq’ky ykHknk;d j dkedks pht gkslA frehys bLyke HkUnk ckfgjkdks dqjkykbZ vuqdj.k xusZ NSukS j vkQw ifu dlS ekfFk cks> cUus NSukSA 2- bLykeys frehykbZ ;Lrks dqjkg: dks vkns’k fnank N tlykbZ xuqZek frezks izfr"Bkek c`f) gqus NA ;lys frehykbZ Ik’kq cjkcjdks thouh] bZPNkg:dks nklrk j vYykg ckgsddks iwtkckV ij jk[nNA 3- bLykeys frehykbZ vkQuks cqf) j ’kjhjdks vax izR;axg:ykbZ /keZhZ; ekeykg:ek uS O;kogkj xuqZ dks gqdqe fnnk NA 4- bLykeys frehykbZ ’kq) ,ds’ojokn j lgh vkLFkkdks vkns’k fnnk NA 5- bLykeys frehykbZ eqlyekudks nks"kg:ykbZ yqdkmuqdks j vkjksi vkmus LFkkug:ckV cp~uqdks gqdqe fnank NA 6- bLykeys frehykbZ eqlyekug:dks vko’;drkykbZ iqjk xuqZdks gqdqe fnank NA frudks d"Vg: ykbZ iaNkmus iz;kl xuqZdks gqdqe fnnk NA 7- bLykeys frehykbZ ;ks gqdqe fnnk N fd frehys izR;sd eqlyekuykbZ lyke nsm j lyke ysmA lkFkS vkQuks eqlyeku Hkkbdks ifjokjykbZ mgkadks vuqifLFkfrek lg;ksx xjA 8- bLykeys frehykbZ fcjkehg:dks nq[kn voLFkek fruykbZ HksVuq j lg;ksx xuqZ] eykesek 'kkfey gquq] fpgkug:ek tkuq ;ldkj.kys fd vkQq ifu ,d fnu R;gha vkmuq N ;ks dqjkykbZ cq>u tkuq] lqdeZykbZ vkQ~uks thoudks y{; cukmuq] j vkQ~uks eqlyeku Hkkbg:dks fufEr nqvk xuqZA
 24. 24. 24 24 lR; /keZdks [kkst 9- bLykeys frehykbZ gqdqe fnnk N fd frehys ekfulg: lax U;k; xj j frudks ykxh R;h dqjkykbZ uS ilUn xj tqu rikbZ vkQuks fufEr ilan xuqZ gqUNA 10- bLykedks gqdqe N fd frehys thfodkdks [kksthdks fufEr la?k"kZ xj j vkQwykbZ viekfur :lokbZdks LFkkuckV ij jk[kA 11- bLykedks vkns’k N fd frehys ekfulg: lax n;kyqrk j izseiw.kZ O;ogkj xj ;ldks lkFkS fruykbZ ykHk fnus dqjkdks vuqla/kku xj j uqDlku iqÚ;kmus dqjkckV cpkmA 12- bLykeys frehykbZ vkek ckck lax lnO;ogkj xuqZdks gqdqe fnank NA ukrk xksrkg: lax feyh uS jguq] fNesdhg: lax lnO;ogkj tkuojg: lax uehZdks O;kogkj gquq iusZ dks vkns’k xZNA 13- bLykeys frehykbZ fe=g: lax lnO;ogkj j oQknkjh j L=hg: j ukuhg:dks lkFkek lnO;ogkj xuqZdks gqdqe fnank NA 14- bLykeys frehykbZ yksdykt j nkjfojrk lkgl ,oa lR;dks ykxh LokfHkeku cUuqdks vkns’k fnank NA 15- bLykeys frehykbZ iq:"kRo] mRre vkpj.k] rRo nf'kZrk j lw> cw>dks vkns’k fnus xnZNA 16- bLykeys frehykbZ bZekunkjh] opuykbZ iwjk xusZokyk] jkezks Hkkouk jk[uq] j HkykbZdks dkeek vxzlj gquqdks vkns’k fnank NA 17- bLykeys frehykbZ lfrRo] la;eh] /kS;Zoku] –<rk] j fueZyrkdks vkns’k fnnk NA 18- bLyke ys frehykbZ vYykgdks /kU;okn xuqZ ] mgkalax izse xuqZ] mgkalax Mjkmuq j mgkaek Hkjkslk xuqZdks vkns’k fnnk NA 
 25. 25. 25 25 lR; /keZdks [kkst bLykeek cqjkbZg:dks mUeqyu j fruykbZ jksDuqdks vkns’k bLykedks egku xq.kg:ek ekfuldks ujkezk vkpj.kg:ykbZ jksduq j lks izdkjdks ujkezk vkpj.kg:ykbZ vUr; ikuqZ gksA tlys eqlyekuykbZ cqjkbZckV jksDnN j ujkezks dkeckV ekfulykbZ cpkmnN j xyr dkedks nq"ifj.kkeckV Mjkmnk NA ;lSys bLykeys ekfulykbZ tqu dqjkckV jksDn N rh dqjkg: fuEu gqu % 1- bLykeys ekfulykbZ dqÝ j cgqnsooknckV jksdsdks N j voKk ,oa bPNkg:dks vuq'kj.kckV ifuA 2- bLykeys ekfulykbZ ?ke.M] cSj] Ny j diVdks lkFkS ekfulykbZ b";kZ xuqZckV ifu jksdsdks NA 3- bLykeys ekuoykbZ nqHkkZouk] vU/kfo'okl] datwlhdks lkFkS fQtqy[kphZckV jksdsdks NA 4- bLykeys dBksjrk j dlSlax nq'euh xuqZckV jksd yxk,dks NA 5- bLykeys ekfulykbZ vYNhiuk] dk;jrk] detksjh] ,oa mRrkmyks] dBksj LoHkko] fuyZTtrk] v’yhyrk ,oa vØks"kdks HkkoukckV jksd yxk,dks NA 6- bLykeys dlSdks vuqifLFkrhek R;ldks cqjkbZ xuqZckV jksdsdks NA 7- bLykeys ekfulykbZ O;kFkZdks dqjk xuqZckV jksd yxk,dks NA jgL; [kksYuq j ekfuldks migkl xuqZckV jksd yxk,dks NA 8- bLykeys ekfulykbZ xkyh xuqZ] QV~dkjuq] O;xa xuqZ] ujkezks mikf/kys lEcksf/kr xuqZ eukgh xjsdksNA 9- blykeys ekfulykbZ naxk] Qlkn] ,oa yMkbZ j >xMkckV jksdsdks NA 10- bLykeys ekfulykbZ O;kFkZdks dqjk j xyr glrNsickV ifu jksdsdks NA 11- bLykeys Lkk{khykbZ yqdkmus j >qBks lk{kh fnuqckV jksd yxk,dks NA R;ljh uS fcuk dquS izek.kdks uS dquS L=hykbZ cnpyudks vkjksi ykmuq nsf[kA ejsdks ekfulykbZ xkyh fnuq nsf[k] j KkuykbZ yqdkmuqckV ifuA 12 & bLykeys ekfulykbZ nqoZpu] ew[kZrk] nkuykbZ vieku xjkmus dqjk uxuqZdks gqdqe fnank NA j HkykbZ xusZokyk ekfuldks vd`rKrkek tkuqckV ifu jksdsdks NA 13- bLykeys vdkZdks vieku xuqZ] dlSykbZ ckmdks uke ckgsd v:dks ukeys dVq’kCng: xuZq ckV ekfulykbZ jksdsdks NA vlydke uxuZq] HkykbZ uxuqZ] midkj uxuqZ] tLrks ujkezks deZckV ekfulykbZ jksDnNA 14- bLykeys ekfulykbZ csbZekuh] /kksdk /kMh] opu fceq[k gquq j R;lykbZ rksMuqckV jksDnNA 15- bLykeys ekfulykbZ vkek ckckdks dqjkdks voKk] ukrsnkjg:dks dqjkdks voKk uxuZq j frudks gd+ j ukuhg:dks izf’k{k.kek /;ku fnuqdks gqdqe fnankNA 16- bLykeys ekfulg:ykbZ vdkZdks ckjsek tklqlh xuqZ ok psok xjh fgMuq j v:dks nks"k j voxq.kg:ykbZ [kksth fgMuqckV eukgh xnkZ NA
 26. 26. 26 26 lR; /keZdks [kkst 17- bLykeys yksXusykbZ L=hdks Hksn [kksYuqckV jksDnN j L=hykbZ yksXusdks xksI;rk j Hksn [kksYuqckV jksDnNA 18- bLykeys tqvk [ksYuq j jDlh [kkuq] eknd inkFkZ ok ykxq inkFkZdks lsouckV ekfulykbZ jksDnk NA 19- bLykeys >qBks dqjk xjh lkeku csPuq] uki j rkSyek deh xjh csPuq] g+jke dkeek lkekuykbZ fdu csp xuqZckV jksdsdks NA 20- bLykeys ekfulykbZ pksjh xuqZ] voS| dCtkek dlSdks lkekuykbZ gF;kmuq] dlSdks fookgdks lEcU/kek HkbZ jgsdks laf/k j le>kSrkykbZ O;kFkZdks dqjk Fkih jksdh fnuq] j dlSys fduh jk[ksdks lkekudks ckjsek ujkezks dqjkxjh R;lykbZ jksdh fnuqckV jksdsdks NA 21- bLykeys ekfulykbZ vkQ~uks Hkkxhnkj lax csbZekuh xuqZ] fcuk vuqefrdks uS fookgdks nLrqjykbZ gMih [kkuqA etnqjdks etnqjhek vcsyk xuqZ] ok dkeiwjk Hkblds ifN ifu frudks T;keh unhuqckV jksdsdks NA 22- bLykeys ekfulykbZ vR;kf/kd [kkuk [kkuqckV ifu jksdsdks NA 23- bLykeys vkilh nq'euhdks dkj.kys ,d vdkZykbZ NksfMnhuq ok dqjk uS uxuqZckV ekfulykbZ jksd xjsdks NA lkFkS vkQuks ?kjckV ckfgj jguq nsf[k eukgh xjsdks NA 24- dquS ifu ekfulykbZ fcuk dquS dkj.kdks uS ekuqZ j fcuk dquS dkj.kdks uS fruykbZ gfFk;kj ns[kkbZ MjkmuqckV jksdsdks NA 25- bLykeys voS/kkfud ;kSupkj] O;kfHkpkj] xuqZckV jksd yxk,dks NA 26- bLykeys U;k;/kh’kykbZ R;l ekfulckV dquS ifu migkj fyuq nsf[k jksdsdks N tlys eqdnek HkUnk ifgys dfgY;S R;l U;k;f/k'kykbZ migkj ok HksV fn,dks fFk,uA 27- bLykeys ekfulykbZ ?kql[kksjhckV jksdsdks NA 28- bLykeys ekfulykbZ xjhc xq:ckg:dks lsok uxuqZckV jksdsdks NA tc fd R;ks ekful enr xuqZek lkeFkZoku gkslA 29- bLykeys fcuk vuqefrdks dlSdks ?kjek iLuq nsf[k jksdsdks N] pkgs lekU; NsnckV uS fdu u gksl vdkZdks ?kjek rkd >kad xuqZ nsf[k eukgh xjsdks NA 30- bLykeys rh lEiw.kZ dqjkg:dks fcjks/k xnZN tlek T;ku /kudks gkfuuqDlkuh gksl] lekt j jk"Vªdks uqDlku gkslA 
 27. 27. 27 27 lR; /keZdks [kkst bLykedk LrEHkg: bLyke ikap oVk LrEHkek mfHk,dks N % 1 & ;l dqjkykbZ euek clkmuq fd vYykgykbZ NksMh vU;dksbZ lR; iwtuh; NSu j eqgEen  vYykgdk jlwy gksbZ cDluq gqUNA 2 & uektykbZ dk;e xuqZA 3 & tdkr /kekZn; fnuqA 4 & jetkudks efgukek oZr cLuqA 5 & vYykgdks ifo= ?kjdks gTt xuqZA LraHkg: dks vFkZ ¼d½ ;l dqjkdks lk{kh fnuq fd vYykg uS ,d ek= mikld gksbZ cDluq gqUN mgka ckgsd dksbZ iwtuh; NSu j eqgEen  vYykgdks iSxEcj gksbZ cDluq gqUNA ;l dFkudks lk{khfnuys ;l dqjkdks iqf"V xjmn N fd vYykg ckgsd v: dquS lR; iqtuh; NSu j mgka cjkcj dksbZ NSuA tUesj eusZg: bZ’oj gqu lDnSuu] mezsj vksbyk,j eusZg: bZ’oj gqu lDnSuu] mnk,j vLrkmusg: bZ’oj gqu lDnSuu j rhuys bZ’ojdks LFkku j vfLrRoykbZ izkIr xuZ lDnSuuA ;h uS dqjkdks tkudkjh xjkmudks fufEr uS mgkays gkeh tLrS ekuog: chpckV Kkuh j xq.khykbZ vkQuks iSxEcj pqUuq Hk;ks j eqgEen  ifu mgkadks vfUre iSxEcj gksbZ cDluq gqUNA ekuo lEiznk;ys vk&vkQuks ifjokfjd laLdkjkuqlkj muh HkUnk ifgys vk,dk uchg: tlykbZ fofo/k oa’k j tkfrdks fufEr iBkb,dks fFk;ks frudk laLdkjg:ykbZ vkQuks /keZ cukbZ vk,dk fFk, ;ldks fofo/krk eqyd deZdk.Mdks ekspu j lEiw.kZ ekuo tkrhdks fufEr uS fu.kkZ;d ekxZn’kZudks :Ikek vk,dks dfyek ;k ’kgknrys bLykedks izFke LrEHkdks LFkku vksxVsdks NA fdu fd ;h nqoS lk{khnkudk cqankg:ys ekuodks deZykbZ lR; gquq dks izek.ki= lkfcr xnZNA vYykg uS iqtuh; gquq j uch dfje  uS mgkadks lans"Vk gquqdks dqjk j mgkadks vuq'kj.k uxjhdu~ dlSdks deZ Lohdkj gqus NSuA ;ldks vFkZ ;ks gks fd ek= ,mVS vYykgdks mikluk gksl j uch dfje  dks rfjdkuqlkj uS vYykgdks iwtk gkslA ;h dqjkg:ykbZ eq[kys HkUuq ek= gSu c: R;lek deZjr~ jguqdks ifu vo’;drk NA vFkkZr ;lykbZ isze iwoZd] fu"Bkoku cuh] lkapks euys lEiw.kZ vkKkg:dks ikyuk xjh;kslA eqgEen  dks lk{kh fnuqdks vFkZ ;ks gks fd mgkays fnuq Hk,dks ekxZn’kZuckjs vuqdj.k xjh;ksl j mgkays udkuqZ Hk,dks dqjkg:ykbZ vLohdkj xjh;ksl j mgkays fnuq Hk,dks funsZ’kukuqlkj uS vYykgdks iwtk gkslA ;ljh ;h nqoS cqankg:ek deZjr~ jgsdks voLFkkek uS ekfulys vkQwykbZ ekfuldks xqykeh ckV vktkn xjkmuek lqy gqus Nu~A ¼[k½ uekt LFkkfir xuqZ vFkkZr~ lgh rjhdkuqlkj uektykbZ vkQ~uks fu/kkZfjr le;ek dk;e xjh vYykgdks iwtk xuqZA fnu j jkrek xjh ikapoVk vfuok;Z uektykbZ dk;e xuqZA uektys ekfuldks vka[kkek f’kryiu] eudks O;kidrk] cqf)ek ’kfDr] pqLriudks izkfIr] mnklhurkykbZ gVkmus dkj.k gksA uektys eqlyekug:ek vkilh lEidZ LFkkfir xusZ xnkZNA
 28. 28. 28 28 lR; /keZdks [kkst ¼x½ tdkrykbZ fnuq rksfd,dks ifjek.kek tlys rikbZdks tdkrek gd jk[nN R;lykbZ tdkr fnuqA ;ljh bLykeys eqlyekug:ykbZ frudks lEifRr nsf[k rksfd,dks cjkcjdks lEifRr fudkyh xjhc j vko’;drkek jgsdk ekfulg:ykbZ fnuqdks gqdqe fnank NA tdkr ns[kh ykHk % tdkrys ekfulykbZ LokFkZiu j ykylkdks lkFkS datqlhdks HkkoukykbZ euckV fudkyn NA tlys frudks eudks ykypdks HkkoukykbZ LoPN iknZNA ;ljh eqlyekuykbZ vkQuks ek= uHkbZ v:dks vo’;drkdks iwfZrZdks fufEr ifu vkns’k fnank NA ;ljh eqlyekug: fcp izsedks vnku iznku] LokFkZ] LokfHkekuckV eqfDr ikmn N] ;lys ekfulykbZ bZ";kZdks HkkoukckV cpkmn N] n;k j d`ikdks HkkoukykbZ lqjf{kr iknZNA vdkZdks cspSuhiu j xjhchdks [;kyykbZ euek clkmnNA ¼?k½ jetkudks efgukek jkstk jk[uq vFkkZr jetkudks efguk Hkjh jkstkykbZ rksMus dqjkg:ckV ij jgh vYykgdks miklukykbZ dk;e uS jk[uqA ;ljh eqlyekuykbZ lEiw.kZ efgukHkjh uS vYykgdks miklukek O;Lr jgh fcgku lw;Zmn; nsf[k csyqdh lq;ZkLr lEe jkstkek jguqdks gqdqe fnank NA jkstkdks vFkZ vkQqykbZ [kkuq fimuqckV ij jk[kh uS jk[uq gksA tc rikbZ jkstkek jguq gqUN r L=h lgokl nsf[k ij jguqdks vkns’k fnnk N] dlSys ;l vkns’kdks ikyu uxjs mldks jkstk Hkax gqank NA jkstk nsf[k gqus ykHk % ;lys vkReykbZ ’kq) iknZN] vkQuks bZPNkg:ykbZ ’kq) ikusZ lqvolj iznku xZN j R;lykbZ rqPN dqjkg:ckV lH; cukmn NA ;ljh vkRekykbZ vYykgys eu ijkmus dqjkg:ek lefiZr xjkmuqA /kS;Zrk dk;e xuqZ j d"Vg:ykbZ lguqdks ;ksX; cukmuq gqUNA ¼³½ dkckdks gTt xuqZ vFkkZr gt xuqZdks fufEr dkckdks ;k=k xuqZA lksgh uh;rkuqlkj vYykgdks iwtk xuqZA gTt fruS eqlyekug:dks fufEr vfuok;Z gks tlys eDdk 'kjhQ lEe iqxh gTt xusZ {kerk jk[us xnZNu~A gtckV ykHk % vkf[kjrykbZ ;kn xuqZA vYykgdks fudVrk ikmuqdks fufEr vkfFkZd j iklfod iz;kldks fufEr vkQwykbZ rS;kj xuqZA eqlyekug: chp vk&vkQuks ifjp; j izseykbZ izkIr xuqZA ;ks bLykedks ikapkS LrEHk gksA laf{kIrek ;lckV ekfulykbZ fuEu QkbZn NA 
 29. 29. 29 29 lR; /keZdks [kkst bLykeh vkLFkkdks fuog: fuEu gqu 1- vYykgek bZeku Y;kmuqA 2- LoxZnqrg:ek bZeku Y;kmuqA 3- fdrkcg:ek bZeku Y;kmuqA 4- uchg:ek bZeku Y;kmuqA 5- vkf[kjrek bZeku Y;kmuqA 6- HkkX;dks nsu lEcU/kek bZeku Y;kmuqA 1- vYykgek bZeku Y;kmuqA vYykgek bZeku Y;kmuq uS vly dke] egRoiw.kZ dqjk j mPp Kku gksA vYykgek fo'okl xuqZdks vFkZ gks fd vYykg fo|eku gksbZ cDluq gqUN j ;gh uS lEiw.kZ dqjkg:ek Js"Brk gks] mgka uS lcSdks ikyugkj gquq gqUNA ek= mgka uS jpukdrkZ gksbZ cDluq gqUN] mgka uS drkZ HkrkZ j grkZ gksbZ cDluq gqUNA ek= mgka uS l`f"VdrkZ gksbZ cDluq gqUNA mgkays uS iwtkdks gd jk[uq gqUNA mgka ,DyS gquq gqUNA mgka leku dksbZ gquq gqUuA mgkadks cjkcjhek dksbZ NSuu~A mgka uS lEiw.kZdk xq.k/kkjh gksbZ cDluq gqUNA mgka gj izdkjdks nks"kg:ckV eqDr gksbZ cDluq gqUNA ;l izdkjdks fo'okl j vkLFkk gj ekuoek uhfgr NA R;lSys gj ekuodks jpuk vkQuks jp;rkdks bZekuek uS cukbZ,dks gksA izd`frdks fu;ekuqlkj uS frudks jpuk lgh le;ek gqus xnZNA tc ;l vkLFkkykbZ dk;e xjkmus dqjk fruhg: le{k ?kVnk NA r vYykgdks dFku NA ‫ﭽ‬‫ﯟ‬‫ﯞ‬‫ﯝ‬‫ﯜ‬‫ﯛ‬‫ﯚ‬‫ﯙ‬‫ﭼ‬‫الروم‬:٣٠ vYykgys cukmuq Hk,dks ekuo izd`fr tldks v/kkjek vYykg ikdys ekuo izd`frdks jpuk xuqZ Hk;ks R;lykbZ xzg.k xjA vYykg ikddks izd`frdks eryc bLyke gksA tc dksbZ ekuo pkgs R;ks dkfQj uS fdu u gksl dquS d"Vek iMnk N r vkQuks ikyugkj rQZ QdZnN rkfd mgkays frudks d"VykbZ iUNkmu ldkslA izR;sd ekuodks jpuk xfjuqdks rkRi;Z ;ks gks fd ekuoys vkQw jpukek vkmuq HkUnk ifgys R;lys vYykgdks gqdqe j vkns’kdks ikyu xusZ opu c)rkuqdqy uS fruykbZ mRirhek Y;kbZ,dks gqUNA R;lSys uch  dkss dFku N % izR;sd f'k'kqg: izd`frdks okrkoj.kkuqlkj uS cukbZ,dks gqUNA vFkkZr bLykeek uS tUekbZ,dks gqUNA R;lSys vYykgdks uchys ;lks HkUuq Hk,u fd fruykbZ frudks vkek cqck ys eqlyeku cukbZ fn;ksA R;lSys gj ekfulykbZ frudks vkek cqckys frudks izd`frd laLdkjdks vk/kkjek uS vk&vkQuks laLdkjkuqlkj uS fruykbZ ;gqnh ;k r uljkuh ok vU; dqjkg:ek ifj.kr xjkmn NuA tlys tqu laLdkjek ekuo :ih thou ikmuq Hk;ks fruSdks laLdkjek fruykbZ <kfyUN j iw.kZ izdkjys vYykgek bZeku Y;kmuqdks gqdqe fnank NA R;lSys tqu ekfulys ;l lalkj] /kjrh] vkdk’k] ikrky] unh] ukyk] ekuo] i’kq] tkuokj] vkfndks voyksdu xusZ N R;l ekfulykbZ ;l dqjkdks vHkkl gqus xnZN fd czg~ek.MykbZ cukmusokyk dksbZ N r R;ks ’kfä vYykg ikd uS
 30. 30. 30 30 lR; /keZdks [kkst gksbZ cDluq gqUN] j ;ks vYykg fruS gksbZ cDluq gqUN ftuh loZ’kfä’kkyh gksbZ cDluq gqUNA ;l f’kyf’kykek ckSf)d fcHkktu rhu dqjkg:ckV ckfgj vkmnSuA ¼d½ ;k r ;ks l`f"V dquS l`f"VdrkZdks fcuk uS Lo;a ckfgj vk,dks NA ;ks dqjk ifu vR;Ur vk’p;Z tud j vlaHko uS NA fnekxys dquS ifu voLFkkek ;l dqjkykbZ vlR; ekUus xnZNA ;lSys cqf)eku ekfulykbZ ;ks dqjk Fkkgk N fd dquS ifu dqjk fcuk dkj.k ;l lalkjek vk,dks NSu j fruykbZ cukmusokyk dquS u dquS egk’kfä fo|eku gksbZ cDluq gqUNA ¼[k½ ;k r ekuoys ok vU; izk.khg:ys vkQwykbZ Lo;a uS cukbZ Y;k,A ;ks dqjk ifu vR;Ur uS vthc j vlEHko uS NA fdu Hkus fd dquS ifu oLrq fo’ks"kys vkQwykbZ vkQSys iSnk xuZ lDnSuA ;l dkj.kys fd rh oLrqg: vkQw vfLrRoek vkmuq HkUnk ifgys dsgh fFk,uu~ r rh cLrqg: dljh vkQuS jpukdrkZ gqu lDNu vFkkZr ekful pkgs tqu lqdS fdu u gkslA mRifRrdrkZ gqu lDnSuu~A laKk fybZ vk,dk ekfulys lks izdkjdks ntkZ izkIr xuZ lDnSuu~A tc ;l voLFkkek ekfuldks jpukdrkZ gquqdks dqjk >qBks BgfjUN r jpukdrkZ lEcU/kek rslzks fcpkj vkmnN R;ks gks & ;nh ;l lalkjek dquS ifu jpukdrkZ gqu lDnSuu r vo'; ifu ,mVk jpukdrkZdks gquqdks vko’;drk N j fruh gqu % ¼x½ vYykg tlys lEiw.kZ czg~ek.MykbZ vkQuks jpukek Y;kmuq Hk;ksA lalkjdks izR;sd oLrqykbZ vfLrRo iznku xuqZ Hk;ksA ftuh vej Nu~A mgka uS izFke j mgka uS vfUre gksbZ cDluq gqUNA vYykgys dqjvkuek ;l dqjkdks izek.kykbZ Bksl :iek ckSf}drkys Lohdkj xuZ lDus izek.kdks :iek mYys[k xuqZ Hk,dks NA ‫ﭽ‬‫ﭲ‬‫ﭱ‬‫ﭰ‬‫ﭯ‬‫ﭮ‬‫ﭭ‬ ‫ﭬ‬‫ﭫ‬‫ﭪ‬‫ﭼ‬‫الطور‬:٣٥ ds ;h dqjkg: fcuk dquS dkj.kdks uS cuh vk,dk gqu~ ok vkQw uS vkQuk jpukdrkZ HkbZ vk,dk Nu~A vFkkZr ;l dqjkys izekf.kr iknZN fd ;h oLrqg: fcuk dquS fuekZ.kdrkZdks cusdk gksbuu~ j u fruys vkQwykbZ uS vfLrRoek Y;k,dk gqu~A r f;uS dqjkg:ys izekf.kr xnZN fd ;h lEiw.kZ oLrqg:ykbZ cukmusokyk vYykg uS gksbZ cDluq gqUNA ;ljh thodks fufEr fruykbZ cukmusokykdks gquq t:jh ekfuUN j gj izHkkodks fufEr izHkkoykbZ cukmus okykdks vko’;drk NA gj vfLrRoek vkmusokykdks fufEr vfLrRoek Y;kmus okykdks vo’;drk NA izR;sd oLrq dks fufEr fruykbZ cukmus okykdks vo’;drk NA ;h rF;g: ifu veqfLye fc}kug: le{k Li"V Nu~A tlys fdrkcdks veqY; dqjkykbZ euu~ xusZ xnZNu~A lalkjdks fofo/k fo"k;dk oSKkfud pkgs fruh foKku txrdks tqu lqdS ifu fo"k;dk fo}ku fdu uS gksmuA tkuqgksl [kxksy ’kkL=dk oSKkfud ykbZ lks/kuq gksl fd ;l czg~ek.Mdks jpukek dqu ’kfDrdks Hkwfedk vge NA czg~ek.Mdks jpukek ekfuldks [kkst j vfo"dkj fnu fnuS QsfjnS NA rj vYykgdks dfyek tqu eqgEen  ek vorfjr HkbZ vk;ks ys vkQqek ifjorZu gSu cfYd Bksl LFkkbRoykbZ cgu xjk,dks NA tlek pkgs rh oSKkfud uS fdu u gksmuykbZ Fkkgk N tlys vYykgek bZeku Y;k,] vkf[kjrek bZeku Y;k,] fruS eksfeug: lkapks vFkZek fo}ku gqu] dqÝ j ukfLrdrk ek= de i<sdk ekfulg:ckV ek= uS tkgsj gqus xnZNA
 31. 31. 31 31 lR; /keZdks [kkst ;huS fdrkcg:dks led~{kek vk,dks vdksZ fdrkc N tldks uke gks] ¼euq"; ,DyS fuekZ.kek LFkkfir jgu lDus fFk,uu½ tldks vuqokn vjch Hkk"kkek beku j Kkudks nv~or fnUN dks ukeys iz[;kr NA ;l fdrkcdk ys[kd Øslh eksjslu gquq gqUNA ftuh lkbUl ,dsMeh vesjhdkdk iwoZdk v/;{k] tlys vesfjdu bfUlfVP;qV U;q;ksdZ] us'uy fjlpZ ,dMeh ;wukbZVsM LVsVldks dk;Zdkjh lnL;] vesfjdu E;qth;e Qj us'uy fgfLVªdk lg;ksxh] fczfV'k fdax bULVhP;qVdk vkthou lnL; gquq gqUNA eksjsluys vkQuks fdrkcek ys[uq Hk,dks N fd & iSnkblh :iek ekuodks izxfr j ftEesnkjhdks vHkkl vYykgek bZeku Y;kmuq dks fu’kkuhg: e/;s ,d fu’kkuh ifu gksA vdksZ LFkkuek ys[kh,dks N %& nhunkj ekfuldks vkRekdks irk mlykbZ ykXus xNZ j R;lykbZ fcLrkjS Øfed izdkjys cqyUn ifu xjkmnNA ;ks vkRekdks e;kZnk rc lEe dk;e uS HkbZ jgUN tc lEe ekfuldks vkRekys vYykgdks vHkklykbZ izkIr xjh uS fy;ksl j vYykg lax R;lys euq";dks fufEr eUur ekX;ks fd vYykgys R;lykbZ enr xjkslA tqu ,mVk izd`frd dqjk gksA ;l ifN vdksZ LFkkuek ysf[k,dks N fd % eku lEeku lTturk j Js"Brk ukfLrdrk j v/keZcknckV izkIr gqnSuA ;l cks/k xE;rkdks dFku N fd gkezks cqf)dks ifjf/k lhfer N R;lSys vlhferrkdks KkuykbZ tkUu lDus xnSZukSaA ;lSdks cqfu;knek gkehykbZ R;l vYykgek fo'okldks [kkapks N ftuh ;l lalkjdk jpukdrkZ gksbZ cDluq gqUNA tlys typj uHkpj j Fkypj lcSykbZ cukmuq Hk;ksA 
 32. 32. 32 32 lR; /keZdks [kkst vYykgdks ,d gquqdks lR;rk j mgkaek bZeku Y;kmuqdks ckSf)d lk{khnku ;ks lEcU/kek vla[; izek.kg: Nu] fruhg: e/;s ,mVk izek.k ;ks ifu gks fd ekfuldks iqdkjykbZ vYykgys lqUuq gqUNA R;lSys vusdkSa ihfMr ekfulg:ys mgkalax iqdkj xuqZ gqUN xqgkj ekXuq gqUN r vYykg ikdys muhg:dks iqdkjykbZ lqUuq gqUN j fruhg:dks d"V j nq%[kg:ykbZ ekspu xuqZ gqUNA vYykgdks HkukbZ N % ‫ﭽ‬‫ﭢ‬‫ﭡ‬‫ﭠ‬‫ﭟ‬‫ﭞ‬‫ﭝ‬‫ﭼ‬‫غاػر‬:٦٠ j frezks ikyudrkZys HkU;ks eykbZ iqdkj e frezks iqdkjykbZ Lohdkjus NqA ‫ﭽ‬‫ﯞ‬‫ﯝ‬ ‫ﯜ‬‫ﯛ‬ ‫ﯚ‬‫ﯙ‬‫ﯘ‬‫ﭼ‬‫النمل‬:٦٢ ,oa fruh dks gqu ftuys ijs’kku j nq[khg:dks iqdkjykbZ lqUus xnZNu j frudks nq%[kg: ykbZ fuewZy ikusZ xnZNuA ‫ﭽ‬‫ﮂ‬‫ﮁ‬‫ﮀ‬‫ﭿ‬‫ﭾ‬‫ﭽ‬‫ﭼ‬‫ﭼ‬‫األنبياء‬:٧٦ ,oa uwgykbZ gkehys eqfDr fn;kSa] tc fruys gkehykbZ iqdkjs r gkehys frudks nqvkykbZ dcwy xÚ;kSA ‫ﭽ‬‫ﭕ‬‫ﭔ‬‫ﭓ‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬‫ﭼ‬‫األنػال‬:٩ Tkc frehys frezks ikyudrkZdks izkFkZuk xjh jgsdk fFk;kS r fruys frezks iqdkjykbZ lqUuq Hk;ksA gnhl 'kjhQek vusdkSa izek.kg: Nu tlek cq[kkjh ’kjhQek vul fcu efyddks gnhl N % ,d xkamdk lk/kj.k ekful ’kqØckjdks fnu efLtnek izos’k xÚ;ksA uchys [kqRck fnbZ jguq Hk,dks fFk;ksA R;ks nsgkrh ys HkU;ks& gs vYykgdks jlwy lkekug: u"V gqnS Nu cPpkg: Hkksdys efjjgsdk Nu] rikbZys gkezks fufEr vYykg frl nqvk xjh fnuq gkslA r R;fr [ksj uS vkdk’kek igkMg: tLrS xjh cknyg: eaMjkmu Fkkys j jlwy feEcj nsf[k m=h efLtndks lrgek vkmuq Hk,dks fFk;ks fd eSys ns[ksa mgkadks nkàh nsf[k o"kkZdks ikuhdks cqnkag: pqgh jgsdks fFk;ksA Qsjh R;gh xkmys ok v: dquS vdksZ tqekdks fnuek R;gha efLtnek mfHk;ks j HkU;ks gs vYykgdks jlwy ?kjg: xyh lds j pqfgu Fkkys eky j lkekug: Mqch lds] R;lSys gs vYykgdks jlwy rikbZys ;ldks fufEr nqvk xjh fnuq gkslA r jlwyys vkQuks nqoS gkFk mBkbZ vYykg lax xqgkj xjs fd gs vYykg rikbZys ikuhykbZ gkezks Bkm nsf[k vU;= o"kkZmuq r vpkud ikuh gkeh ekFkh gSu c: gkezks vkl ikl o";ksZA ;l ifN vYykgdks uchys tqu fn’kk rQZ vkQuks gkFkykbZ mBkmuq gqUF;ks fruS fn’kk rQZ ckny NkVh tkus xnZF;ksA f;uS ckSf)d izek.kg:ek uch gquqdks fu’kkuhg: fo|eku Nu~ tlykbZ peRdkj HkfuUN j ;h lcS ckuhdks fcifjr j ekuo ’kfä nsf[k ckfgjdks dqjk gqu~A tlykbZ vYykg ikdys
 33. 33. 33 33 lR; /keZdks [kkst vkQuks uchg:dks iqf"V j fruykbZ uch gquqdks leFkZu Lo:Ik izkIr xjkmn NA tLrS fd ewlk  ek ifu mgkays ;LrS fu’kkuhg: iBkmuq Hk,dks fFk;ksA fruhg: e/;s ,d fu’kkuh ;ks ifu gks fd tc fQjv©udks lsukg:ys ewlk  dk ekfulg:ykbZ iN;kmnS uhy unhdks Nmek iqxsdk fFk, r eqlkdks ekfulg:ys Hkus vc r fQjvkSudk ekfulg:ys uS gkehykbZ ikmus Hk, ‫ﭽ‬‫ﭙ‬‫ﭘ‬‫ﭗ‬‫ﭼ‬‫الشعراء‬:٦١ r ewlk vySfgLlYye ys HkUuq Hk;ks ‫ﭽ‬‫ﭡ‬‫ﭠ‬‫ﭟ‬‫ﭞ‬‫ﭝ‬‫ﭜ‬‫ﭛ‬‫ﭚ‬‫ﭼ‬‫الشعراء‬:٦٢ ;lks dnkfi gqu lDnSu] e lax esjks ikyugkj gksbZ cDluq gqUNA mgkays esjks ekxZn’kZu xuqZgqus NA r vYykgys ewlk vySfgLlYyeykbZ funsZ’ku fnuq Hk;ks % ‫ﭽ‬‫ﭩ‬‫ﭨ‬‫ﭧ‬ ‫ﭦ‬‫ﭥ‬‫ﭼ‬‫الشعراء‬:٦٣ fd frezks yB~BhykbZ leqnzek ekjA r ewlk  ys vkQuks ykBhykbZ leqnzek ekuqZ Hk;ksA r leqnzdks chpckV ckVks cuh gkY;ksA ;ljh ewlk  j mgkadk vuq;k;hg:ys uhy unhykbZ ikj xuqZ Hk;ksA rj tc fQjvkSu j R;ldks lsuk R;l unh fHk= iLu x;ks r unhys fruykbZ <kdh fn;ks vFkkZr MqckbZ fn;ksA ;ljh ewlk  ykbZ vYykgys vkQuks leFkZu izkIr xjkmuq Hk;ks j fruys vkQuks tkfrg:ykbZ cpkkmu lDuq Hk;ksA ;ljh uS bZlk elhgek ifu vYykg ikdys vkQuks leFkZu iBkmuq Hk,dks fFk;ksA mgkays vYykgdks gqdqe vuqlkj uS ejsdk ekfulg:ykbZ thfor ikuqZ gqUF;ks j fruykbZ fpgkuckV fudkyuq gqUF;ksA R;ljh uS eqgEen  dks gkFk nsf[k ikuh pqfgUF;ksA R;ljh uS tc eDdkdk dkfQjg:ys eqgEen  lax fruh iSxEcj gquqdks fpUg ekXuq Hk;ks r mgkays pUnz frj ladsr xuqZ Hk;ks r pUnz nqbZ VqØkek fcHkkftr HkbZ fn;ks tlykbZ ekfulg:ys ns[ksA f;uhg: gqu ckSf)d peRdkjh dqjkg: tlykbZ vYykg ikdys vkQuk uchg:ykbZ fnuq Hk,dks fFk;ksA 
 34. 34. 34 34 lR; /keZdks [kkst vYykgdks ,dsRookn j R;lek vfuok;Zrk bZeku Y;kmuqdks Áek.k uchg:dks lR;rk gksA izR;sd uchg:ys vkQw uch gquqdks dqjkykbZ iz"V;k,dks NA frudks ;l izdkjdks nkohys fruykbZ ekfulg:ek ;k r fruhg: lR; fFk, ok fruhg: feRF;k fFk,dks dqjkykbZ Li"V iknZNA R;lSys uchg: lcS HkUn lR; ekfulg: gksbZ cDluq gqUF;ks j ucwordks nkoh xusZg: >qBks fFk,A uchg:ys tc vYykgckV ekxzn’kZu fybZ vk, r vYykgys frudks iz'kalk xjs j fruykbZ enr ifu xuqZdks lkFkS frudks inykbZ mPp ifu ikjs ,oa frudks iqdkjykbZ lqus ifu j frudks ’k=qg: dks uk’k ifu xjsA ;fn f;uhg: vlR; gqUFks r fruykbZ vYykgys u"V ikjh fnuq gquF;ksa j fruykbZ vkQuks lg;ksx izkIr xjkmuq gqus fFk,uu~A tLrS fd vYykg ikdys uch gquqdks nkosnkjg: lax xuqZ Hk;ksA R;lSys uchg: izfr vYykgdks tkap lR; NA fruhg: lR; gquqdks izek.k ;gh uS gks fd fruys vYykgdks leFkZuykbZ izkIr xjsA R;lSys vYykgdks bcknr gquq ifu lR; uS gksA vYykg ,DyS gquq gqUN dks izek.k uS fruh l`f"Vdk ekxZn’kZd gquqdks izek.k gks %& R;lSys vYykg ikdys lEiw.kZ izk.kh txrykbZ frudks fgrdks i{kek uS cukmuq Hk,dks NA R;lSys R;ks dqu ’kfDr gks tlys f'k'kqg:ykbZ frudks tUedks le;ek uS vkQuks vkgkj vkekdks FkuykbZ Nkeuk fl[kkmnNA mgka vYykg uS gquq gqUNA ‫ﭽ‬‫ﰗ‬‫ﰖ‬‫ﰕ‬‫ﰔ‬‫ﰓ‬‫ﰒ‬‫ﰑ‬‫ﰐ‬‫ﭼ‬‫طه‬:٥٠ ,oa dqu gks R;ks tlys ekfulykbZ ’kfDr j cqf) iznku xuqZ Hk;ks ,oa fruykbZ rh dqjkg:dks Kku xjkmuq Hk;ks tl lEcU/kek fruykbZ dquS Kku uS fFk,uA vo'; uS fruh miklukdks ;ksX; vYykg ikd uS gksbZ cDluq gqUNA 2% LoxZnwrg:ek bZeku Y;kmuq %& Qfj'rkg: vYykg ikddks mikluk xusZ oLrqg:ek vR;Ur uS vykSfdd jpuk gqu~A fruhg:ek mikluk j fruhg: uS drkZ HkrkZ j grkZ gquq dks izek.k uS NSuA fruhg: vusdkSadks voLFkkek Nu~A vYykgykbZ NksMh dlSek ifu fruykbZ xUu lDus {kerk NSuA mgkaek bZeku Y;kmuqdks fufEr fuEu dqjkg:ek bZeku Y;kmuqdks vo’;drk NA 1- mgkadks vfLrRoek bZeku Y;kmuqA 2- fruhg: e/;s tldks uke Fkkgk N fruhg:ek ukedks lkFk bZeku Y;kmuqA tLrS ftcjkbZy A ,oa tldks uke gkehykbZ Fkkgk NSu fruhg:ek ifu la{ksiek bZeku Y;kmuqA vFkkZr ;l dqjkek fo'okl xuqZ fd vYykgdk vusdkSa Qfj'rkg: Nu~ frudk ukeg:ykbZ ;kn jk[uqdks vo’;drk NSuA 3- frudks fruS xq.kg:ek bZeku Y;kmuq tlykbZ gkehys fpUnNkSa tLrS ftcjkbZy] fedkbZy] bLjkQhy bR;kfnA uch dfje  ys HkUuq Hk,dks N fd fruhg:dks N lkS oVk ia[kg: NuA tlys lEiw.kZ f{kfrtg:ykbZ ?ksjh jk[ksdks NA rj dfgys dgha fruhg:ys ifu vYykgdks
 35. 35. 35 35 lR; /keZdks [kkst gqdqekuqlkj ekfuldks :Ik /kkj.k xusZ xnZNuA tLrS fd ftcjkbZy  dks lkFkek Hk,dks fFk;ksA muh bZlk elhgdks ekrk e;Ze fuj ekfuldks :Ik /kkj.k xjh vk,dk fFk,A ‫ﭽ‬‫ﮉ‬‫ﮈ‬‫ﮇ‬‫ﮆ‬‫ﮅ‬‫ﭼ‬‫مريم‬:١٧ ;l ifN ftcjkbZy  ys ;Lrks ekfuldks ifu :Ik ?kkj.k xjs tldks diMk vR;Ur uS lQsn fFk;ks j diky T;knS dkyks fFk;ksA tlek ;k=kdks Fkdkudks dquS fpUg uS fFk,uA R;l ekfulykbZ R;gka Hk,dk dlSys ifu fpusdk fFk,uu~A ftcjkbZy  jlwy  dks Nsmek vkbZ vkQuks ?kqMkykbZ mgkadks ?kqMk lax feykbZ cLuq Hk;ksA lkFkS vkQuks nqcS gkFkdk gFkdsykg:ykbZ vkQuks tka/kek jk[nS mgka lax bLyke] beku] ,glku] j fd;kerdks fnu lEcU/kek lks/uq Hk;ksA jlwyys ;ldks tokQ fnuq Hk;ksA r ftcjkbZy QdZuq Hk;ksA R;l ifN jlwyys HkUuq Hk;ks & ;gka ftcjkbZy gquq gqUF;ksA tlys frehykbZ /keZ fl[kkmuqdks fufEr ;gka ik/kkuqZ Hk,dks fFk;ksA ;lS xjh f;uS LoxZnqrg:ykbZ vYykg ikdys bczkghe  j ywr  lEe iBkmuq Hk,dks fFk;ksA muh g: le{k izdV gqnk fruhg: ekuo vkd`frek mifLFkr gquq gqUF;ksA 4- Qfj'rkg:dks deZ lEcU/kek bZeku Y;kmuq & fruhg:dks dke vYykgdks ifo=rkdks c[kku xuqZA jkr fnu fcuk Fkdku cks/k uxfjdu vYykgdks bcknr xuqZA LoxZnqrg:dks ifu dke gqus xnZNA ftcjkbZy  tlykbZ vYykg ikdys uchg: le{k ifo= ekxZ n’kZug:dks ckgd cukbZ iBkmuq gqUF;ksA fedkbZy  tlykbZ o"kkZdks dke lqfEi,dks NA ekfyd  tlykbZ ujddks pkSfdnkj cukbZ,dks N j vU; Qfj'rkg: tlykbZ ekuodks fgrdks j lqj{kkdks fufEr cukbZ,dks NA Qfj'rkg:ek bZekuY;kmuqdk ykHkg: 1- vYykgdks egkurk j mldks lRrkdks lkFkS mgkadks jktlRrkdks Kku ;l dkj.kys fd l`f"Vdks egkurk frudks Lokehdks egku gquqdks izek.k gksA 2- ekuo tkfrdks fufEr vYykgys ts tfr dqjkg:ykbZ /;ku fnbZ cukbfnuq Hk,dks N lksdks fufEr mgkadks d`rKrk dk;e xuqZA fdu fd vYykgys dsgh LoxZnqrg:ykbZ ekuodks fgrdks fufEr cukbZ fnuq Hk,dks NA 3- Qfj'rkg:dks izse }kjk vYykgdks fudVrkykbZ izkIr xuqZ%& fdu fd Qfj'rkg:ys vYykgdks bPNkuqlkj uS dke xjsdk gqUNuA 3% fdrkcg:ek bZeku Y;kmuq ;ks bZekudks rslzks LrEHk gksA fdrkcdks vFkZ rh fdrkcg: tlykbZ vYykg jCcwy vkyehuys yksd fgrdks fufEr vkQuks jlwyg: lEe iBkmuq Hk,dks fFk;ksA rkfd fruys nqfu;ka j vkf[kjrdks lkSHkkX;ykbZ izkIr xuZ ldqu~A fdrkcg:ykbZ mrkjuqdks vFkZ ;ks gks fd ekuoys ek= vYykgdks bcknr xjksl j mgka lax dlSykbZ lgHkkxh uBkuksl j f;uS iqLrdykbZ ekuo thoudks lafo/kku ekuksl] j gj HkykbZ rQZ ekuoykbZ ekxZn’khZr xjkslA fruykbZ thou j lq[k
 36. 36. 36 36 lR; /keZdks [kkst lqfo/kk fnmu j frudks thoudks ckVksykbZ ekxZ n’khZr ikjksl ,oa rhudks thouykbZ izdkf’kr ikjkslA fdrkcg:ek bZeku Y;kmuqdks rkRi;Z dsgh [kkl dqjkg: lax tqMsdks NA 1- ;l ekFkh bZeku Y;kmuq fd ;ks fdrkcg: vYykgckV lR;rkdkss lkFk vorj.kek vk,dk NuA 2- tqu fdrkcg:dks uke gkehykbZ Fkkgk NA fruhg:ek frudks uke lfgr bZeku Y;kmuq j ;ks fo'oklykbZ dk;e xuqZ fd ;h iqLrdg: vYykg }kjk uS mrkfj,dk gquA tqu fdrkcg:dks uke gkehykbZ Fkkgk N fruhg:ek bZeku Y;kmuqA tLrS dqjvku] bUthy] rkSjkr] tqcwj bR;kfnA 3- fdrkcg:ek uhfgr lgh [kcjdks iqf"V xuqZ j vkf[kjh fdrkc dqjvku eftnek bZeku dk;e xuqZA ;lykbZ NksMh v: dksbZ ifu iqLrd ekuodks ekxZn’kZu xjkmuqek iw.kZ NSuA ;ks iqLrdg: ek dsgh egRoiw.kZ dqjkg:ek nqjLr NA ;lS xjh ekuo ek=dks fofo/k fopkj /kkjkg: tLrS vU;k;] O;kfHkpkj] tqYe] chxkj] j v/keZ izfr lcSdks fo'okl ,d N j f;uhg: lEiw.kZykbZ f;uS dqjkg: izfr yMuqdks fuErks fnnk NA dsgh vUrfjd dqjkg: Nu tlek fcjks/kHkkl ikbZUN j rh dqjkg: flQZ ekuodks ek= uS leL;kg:dks ifj.kke gksA vFkkZr gj ekuodks fufEr vk&vkQuks uS ’kjhvr uhfgr N tqu frudks fufEr ;ksX; NA 
 37. 37. 37 37 lR; /keZdks [kkst ifNYyks bZ'ojh; ok.khg:ek dqjvkudks LFkku dqjvku vfUre bZ'ojh; ok.kh gksA tldks E;kn lcS HkUnk c<h j ykeks j iw.kZ N mRifRr lEcU/kek ;lys QSlyk xusZokyk NA ;lek vkpj.k j pfj=dks QSlyk uhfgr NA dqjvku eftnek iwoZ j Ik’pkR; lH;rkdk dqjkg: uhfgr NA ;lek QSlyk j vkns’k uhfgr NA dqjvkuys vkQw HkUnk ifgys vk,dks iqLrdg: ckjs lk{kh gks fd rh iqLrdg: lR; fFk,A R;lSys dqjvkuys tqu dqjkdks lk{kh nhank N R;ks lR; gks j xzg.k ;ksX; ifu NA tqu dqjkdks ;lys [k.Mu xnZN rh dqjkg: dqRlhr NuA ;lek dquS izdkjdks dkaV NkaV j ifjorZu Hk,dks NSuA dqjvku mPp ’kSyh] ljyrk] j peRdkjek vk/kkfjr NA ;lSys ;ks iqLrdykbZ vuqdj.k xusZ ekfulys ;l HkUnk iwoZdk iqLrdg:ek ifu fo'okl xusZ xnZNu j lksdks vuqdj.k ifu xusZ xnZNuA fdu fd ;l HkUnk ifgys vk,dks iqLrdys ;lckjs tkudkjh xjk,dks NA ;l voLFkkek ekfuldks /keZ gks fd R;lys dqjvkudks vuqdj.k xjksl] j ;lSdks fu;e ceksthe thou fuokZg xjkslA rc ek= uS ekuodks ;l /keZykbZ Lohdkj xjhus NA tqu iw.kZ ekxZn’kZu gksA dqjvku ethn ekuorkdks fufEr vYykg ikddks vfUre laUns’k gksA ;fr ek= uHkbZ ;ks iqLrddks vkns’k j gqdqe nkuo ¼ftUukr½ g:dks fufEr ifu gksA ;ks iqLrd rh iwoZdk iqLrdg: HkUnk fHkUuS izdkjdks NA rh iqLrdg: ek= ,dS tkfr j oa’kdk ekfulg:dks fufEr vk,dks fFk;ksA rj dqjvku dfje gj tkfr j gj oa’kdk ekuog:dks fufEr vk,dks lkoZtfud n’kZu gksA tlek dquS izdkjdks gsj Qsj j ifjorZu xjkb,dks NSuA fdu fd vYykg ikddks HkukbZ N % ‫ﭽ‬‫ﮞ‬‫ﮝ‬‫ﮜ‬‫ﮛ‬ ‫ﮚ‬‫ﮙ‬‫ﮘ‬‫ﮗ‬‫ﭼ‬‫احلجر‬:٩ gkehys uS dqjvkuykbZ mrkjsdk gkS j ;ldks lqj{kkdks ftEek ifu gkeh ekfFk uS NA ;gka ftØdks rkRi;Z dqjvkudks gqdqe j uchdks lqUurdks leFkZuek NA euek dqjvku eftndks vR;Ur Bwyks izHkko NA R;lSys euyxkbZ dqjvkuykbZ lqUus ekful vkQw fHk= vR;Ur uS larks"kykbZ izkIr xnZNA pkgs ekfulys dqjvku i<u tkuksl ok utkuksl j vjch i<u tkuksl ok utkukslA dqjvkuys ekfuldks euykbZ eksgh fyus xnZNA ;ks dqjvkudks e;kZnk j egkurkdks ckgsd v: ds gqu lDN lH;rk j tkfrdks fcdklek dqjvkudks Hkwfedk vR;Ur uS Js"B NA R;lSys dqjvkudks ek/;eys uS vYykg ikdys vjctkfrg:ek vusdkSa fo}kug:ykbZ tUe fnuq Hk;ks j fruykbZ lH;rkdks vR;Ur uS mŸketkfrg:dks :iek mekuZq Hk;ks tc fd fruhg: bLyke vkmuq HkUnk iwoZek vlH;rkdks vU/kdkjek HkkSrkfj jgsdk fFk,A 
 38. 38. 38 38 lR; /keZdks [kkst dqjvkudks xq.k dqjvku ethndks xghjks izHkko dfgY;S lekIr Hk,u j iVd iVd i<ukys dqjvku iqjkuks Hk,uA tfr ekfulys ;lykbZ i<us xnZNu R;fr uS ;ldks izHkkoek feBkl ikmus xjhUNA dqjvkudks fo’ks"krk ;ks gks fd ;lykbZ fl[uk i<uk vYykg ikdys T;knS ljy xjkbZ fnuq Hk,dks NA ;lSys eqlyekudk ukuhg:ys ;lykbZ lftyS lax daB xusZ xnZNuA dqjvkudks egku gquqek ;ldks U;k;ksfpr vkns’k j lgh ekxZn’kZudks egkurk gksA R;lSys ;l iqLrdek izR;sd lw{e HkUnk lw{e dqjkg:ykbZ foLrkfjr izdkjys fo’ys"k.k xjkb,dks N] tldks izek.k izR;sd cqf)thoh ekfulys fnnk NA pkgs rh veqfLye fo}ku uS fdu u gksmuA ;ljh uS dqjvkudks lR; gquqdks izek.kykbZ Bksdqok yxkmus veqfLye fo}ku egk’k; fofy;eys vkQuks iqLrd eqgEen dks thouhek ys[uq Hk,dks N fd & dqjvku eftn rh ckSf)d ,oa foosd iw.kZ dqjkg:ys Hkfj,dks N fd vYykg ikd gquq gqUN] fruh gj izdkjdks nks"k j deh ckV eqDr Nu] mgh uS R;ks fo/kkrk gksbZ cDluq gqUN tlys lEiw.kZ ekuo txrykbZ frudks jkezks j ujkezks deZdks fglkc fyuq gqUNA jkezks dqjkdks vuqdj.k j ujkezks dqjkckV cpuqdks vuqns’k ifu fnuq gqUNA j izR;sd ekfulek vfuok;Zrk N fd R;lys ek= ,mVS bZ'ojdks vjk/kuk xjkslA j ;l thouhek egk’k; fofy;eys ys[uq gqUN fd dqjvku /kkfeZd vkns’k j lkfgR;dks ifjf/kek ek= lhfer NSu c: dqjvku lalkfjd j ikjykSfdd dqjkg:dks tx gksA tLrS fQDg] ,ds’ojokn] vf/kdkj] bZekudks vns’k] j czg~ek.M dks O;oLFkk] nq"Vg:ykbZ n.M fnuq] ,oa vf/kdkjg:dks lqj{kk xuqZ vkfn uhfgr NA 
 39. 39. 39 39 lR; /keZdks [kkst uch  dks lqUur jlwy dfje  dks dke] dFku] xq.k] fo’ks"krk ok rdjhjykbZ lqUurs ucoh ¼gnhl½ HkfuUNA lqUur dqjvku ethndks Vhdk] ;ldks O;k[;k ,oa R;ldks vFkZykbZ crkmnNA ;ldks lkjykbZ O;kid cukmn NA ,oa rh vkns’kg: tl }kjk dqjvku [kkeksl NA ;ljh ;h dqjkg: bLykfed dkuwudks nkslzks mRifRr gksA R;lSys vYykg ikd Lo;ays ;ldks lqj{kkdks ftEek fy,dks NA uchdks vusdkSa gfnlg: NuA tlek myekg:ys fo’ks"k /;ku fn,dks NuA dqu lgh gks j dqu tbZQ gks dks ckjsek vUrj xjk,dks Nu j R;lykbZ U;k; fiz; gnhldk fo}kug: }kjk gkeh le{k Y;kb,dks gksA fdrkcg:ek bZeku Y;kmuqys ykHk 1- vYykgdks usv~erdks Kku tlys gj tkfrg:ek frudks ekxZ n’kZudks fufEr fdrkcg: mrkjuq Hk;ksA 2- vYykgdks lkoZKkuh gquqdks KkuykbZ mgkays gj tkfrg:dks fufEr mgka mfpr vkns’kg: mf= vk;ksA 3- ekuo fcpkjg:dks xyr fo’ys"k.k xuqZdks i{kckV vktkn Nu~A 4% jlqyg:ek bZeku Y;kmuqA ;ks bZekudks pkSFkkS LrEHk gksA jlqy fruS ekfulg:ykbZ HkfuUN tlykbZ ’kjhvr fo/kku fnb,dks gksl j lks ’kjhvrykbZ izpkj xuqZdks R;lykbZ vkns’k ifu gkslA lcS HkUnk ifgyk jlwy uwg  j vfUre eqgEeen  gquq gqUNA vYykg ikdys izR;sd tkfrg:ek ,d ,d tuk uchykbZ iBkmuq Hk,dks fFk;ksA ;ljh Øfed izdkjys uchg:ykbZ iBkmuqdks eq[; dkj.k fFk;ks izkphu uchg:dks ’kjhvrykbZ thfor uS jk[uqA jlqyg: ifu lk/kj.k ekuog: leku uS fFk,A fruhg: ifu vke ekfulg: leku uS tUe fybZ vk,dk fFk,A fruhg:ek bZ’ojRo j frudks ikyuiks"k.kdks fof/k fudk;ek dquS vyx izdkjdks rfjdk fFk,uA c: lk/kkj.k ekuog: leku uS frudks ifu ikyuiks"k.k HkbZ vk,dks fFk;ksA lk/kj.k ekuog: leku uS fruhg: ifu fcjkeh gqus xnZ fFk,A fruykbZ ifu [kkuq fimuqdks vo’;drk fFk;ks fn’kk fi’kkc xuqZdks vko’;drk fFk;ksA jlqyg:ek bZeku Y;kmuqek fuEu dqjkg:ykbZ vkQ~uks bZekuek jk[uqdks vo’;drk NA 1- jlqyg:dks iSxEcjh nwrRodks lR;rk ekfFk bZeku Y;kmuq %& R;lSys tlys ifu dquS ifu jlwyykbZ ekusu r fruys lEiw.kZ jlwyg: uS vekU; xÚ;ksA tl dlSys ifu bZlk elhg ] eqgEen ] ykbZ >qBks Bgjkmnk N fruys lEiw.kZ iSxEcjg:ykbZ uS >qByk;ks Hkus ljg gqUNA
 40. 40. 40 40 lR; /keZdks [kkst 2- tqu tqu uchg:dks uke gkehykbZ Fkkgk N fruhg:dks ukeek bZeku Y;kmuqdks vko’;drk NA tLrS & bczghe] ewlk ] bZlk ] j ftuhg:dks uke gkehykbZ Fkkgk NSu fruhg:ek ifu bZeku Y;kmuqdks vo’;drk NA vFkkZr ;l dqjkek bZeku Y;kmuq fd vYykgdk dsgh jlqyg: Nu ftfug:ykbZ vYykg ikdys uS vke ekuodks fgrdks fufERk iBkmuq Hk,dks NA ftuhg:dks uke tkUuq uS iNZ HkUus NSuA 3- f;uhg:dks [kcjykbZ lgh ekUuqA 4- vfUre jlwydks ’kjhvrek bZeku Y;kmuq] ftuhg:ykbZ lEiw.kZ ekuo tkfrdks fufEr uS iBkmuq Hk,dks NA jlqyg:ek bZeku Y;kmuqys ykHk 1- vkQuks lsodg: lax vYykgdks n;kyqrkdks Kku fd vYykg ikdys ekuog:dks fufEr fruhg:ykbZ ekxZn’kZu xjkmuqdks ykxh jlqyg: iBkmuq Hk;ksA fruhg:ys ekuoykbZ ;gh dqjkdks Kku fn, fd dljh vYykgdks bcknr xusZ gks j lks>ks ckVksek dljh fgMus gksA 2- vYykgdks f;uS usv~erg:ek vYykgdks d`rKrk dk;e xuqZA 3- jlwyg: lax izse xuqZ j fruykbZ lEeku xuqZ j fruykbZ mfpr lEeku fnuqA fdu fd fruhg: vYykg ikddks jlwy gquq gqUF;ksA fruys ifu lR; vYykgdks iwtk xjh x, j fruh uS iwtuh; gquq gqUN dks dqjkykbZ izlkjek Y;kmuq Hk;ks] j lkjk lalkjdks ekfulg:ykbZ eqfDrdks ckVks ns[kkmuq Hk;ksA fruhg: ekuo tkfrg:ek vR;Ur uS mÙke gquq gqUF;ksA frudks vkpj.k j O;fDrRo vR;Ur uS Js"B j egku fFk;ksA 5% izy;dks fnuek bZeku Y;kmuq vkf[kjrdks nhudks vFkZ gks izy;dks fnuA vFkkZr ejsdkg:ykbZ thfor xjkmuqdks fnuA R;l fnu LoxZnwr vFkkZr Qfj'rkys ’ka[kukn xjkmuq gqus N r lEiw.kZ ejsdkg:ykbZ thfor mBkmuq gqus NA Áy;dks fnuek bZeku rhuVS dqjkdks lkFk gquq iusZ N % 1- fpgkuckV iquj mBkbuqdks dqjkykbZ fo'okl xfj LoxZnwrg: }kjk 'ka[kukFk gquqlkFk lEiw.kZ ekuotkfr lR; bZ'ojdks vxkMh ukaxS [kqV~Vk] ukaxS ’kjhj] eqlyekuh uxjkbdu uS mfHkus NuA 2- cnyk j fglkc gqus N dks ckjsek bZeku Y;kmuq %& ;ljh vYykg ikddks HkukbZ N fd lsodg:dks deZdks fglkc fdrkc frudks deZkuqlkj uS gqus NA tc cnyk fnbus N r lks cnyk fnbuqdks voLFkkek lsodys n’k xq.kk iq.;Qy ikmus Nu j tlys tqu xfYr xjsdks gqUN mlys lks cjkcj uS ltk ikmus N j dlS ekfFk tqYe gqus NSuA 3- LoxZ j ujdek bZeku Y;kmuq fd ;ks nqoS yksd vejRodks thou fcrkmuq iusZ LFkku gksA LoxZ eksfeu j vYykg lax Mjkmusokykg:dks fufEr j ujd ikihg:dks fufEr gksA LoxZdks lq[kykbZ u r dlSys vkQuS vka[kkys ns[ksdks N u rk dlSdks euys ;lykbZ BE;kmu ldsdks NA LoxZek ekfulg: vk&vkQuks lr~deZdks fglkcys vksgksnk izkIr xusZ NuA ujd ;krukdks R;ks ?kj gks tlek vYykg j vYykgdks jlwydks vkKkykbZ vekU; xusZg: jgus NuA tgka ikihg:ykbZ
 41. 41. 41 41 lR; /keZdks [kkst ltk fnbuqdks ntkZ ;fr gqus Nu fd tldks vuqHko ekuo ek=kys vkQuks dYiukek ifu lksapsdk gqnSuuA Áy;dks fnuek bZeku Y;kmuqek &izy;dks fnudks vkxeku lEcU/kek bZeku Y;kmuq j R;l fnudks vkxeudks fpUgg: lEcU/kek ifu bZeku Y;kmuqdks vo’;drk NA ;ljh uS ej.k i'pkr vkQw vxkMh vkbZ ykXus dqjkg:dks ckjsek bZeku Y;kmuqdks vo’;drk NA ¼d½ & fpgkuek gqus Á'u%& ejsdks ekfulykbZ fpgkuek iqjhfn, ifN fruhg: lax lks/uh gqus N lks voLFkkek fruhg:ek frudks vkRekykbZ QdkZb fnbus NA ;lS voLFkkek fruhg: lax frudks /keZ frudks iqtuh; j frudks uch lEcU/kek lksf/kus NA ;l voLFkkek vYykg ikdys vkQuks eksfeu HkDrg:ykbZ frudks okLrfod vkLFkkek uS dk;e xjkbZ jk[uq gqus NA eksfeug:ys HkUus Nu esjks /keZ bLyke gksA esjks iqtuh; vYykg gksA esjks uch eqgEen  gquq gqUNA ;ljh tc tkfyeg:ykbZ vYykg ikdys iFkHkz"V xjkmuq gqus N r fruek dgj vkmus N j HkUus Nu gk;-- eykbZ Fkkgk uS NSuA diVh j Hkzeek jgsdkg:ys HkUus Nu gk;-- eykbZ Fkkgk uS NSu] ekfulg:ykbZ ;lks Hkusdks lqusdks fFk, R;lSys eSys ifu R;lks uS HkusaA ¼[k½ & fpgkudks izrkMu j R;gka ikbus iq.;%& fpgkudks ltk tkfye] vR;pkjh] j Hkz"Vpkjhg: dks fufEr gksA tc R;ks vR;pkjh xehZ j R;ldks d"Vys fcrkMhM HkbZ jgus NA frudks fpgkuykbZ lka?kqjks cukbZ fnbus NA ;lek dquS ’kadk NSu fd fpgkudks iq.;rk ek= eksfeug:dks fufEr uS gqus NA frudks fufEr LoxZdks nSyksg: [kksfy fnbus N j frudks fpgkug:ykbZ [kqYyk xjkbus NA ,oa frudks vk[kakg:ykbZ f’kryrk miyC/k xjkbus lk/kug:ykbZ miyC/k xjkbus NA izy;dks fnuek bZeku Y;kmuqys ykHk 1- vkKkikyu j cUnxhdks bPNk jk[uqA 2- voKkckV MjkmuqA 3- lalkjckV u"V gqus dqjkg:ckV eksfeuykbZ Mjkmuq iusZ vo’;drk NA 4- nq%[k j ijs’kkuhg:dks voLFkkek /kS;Z /kkj.k xuqZA ej.kifN mBkbus N dks dqjkykbZ bUdkj xuZqdks [k.Mu vfo'oklhg:ys ej.k i’pkr mBkbus N dks lEcU/kek bUdkj xusZ xnZNuA ;l fcpkjys fd ;l izdkjdks dke vlEHko uS NA frudks ;ks fcpkj d;kSa n`f"VckV vlR; BgfjUN j fujk/kkj ifu gksA ¼d½ ’kjhvr % vYykgdks dFku N % ‫ﭽ‬‫﯁‬‫﯀‬‫﮿‬‫﮽﮾‬‫﮼‬‫﮻‬‫﮺‬ ‫﮹‬‫﮸‬ ‫﮷‬‫﮶‬‫﮵‬‫﮴‬‫﮳‬‫﮲‬‫ﮱ‬ ‫ﮰ‬ ‫ﮯ‬‫ﮮ‬ ‫﯂‬‫ﭼ‬‫التغابن‬:٧
 42. 42. 42 42 lR; /keZdks [kkst vFkkZr~ vfo'oklhg:ykbZ ;l dqjkdks ?ke.M N fd fruhg:ykbZ mBkbus NSuA r frehys Hku fd gks esjks ikyudrkZdks dle! vo'; ifu frehg:ykbZ mBkbus N j frehykbZ frezks deZdks [kcj fnbus NA vYykgykbZ ;lks xuqZek dquS viB;kjks NSuA ¼[k½ vYykgys uS ifgys l`f"V xuqZ Hk;ksA tlys ifgys l`f"V xuqZ Hk;ks mgkaykbZ iqu% thou nku fnuq dquS Bqyks dqjk gSuA ¼x½ psruk% ;lS dkj.kys vYykg ikdys lalkjek uS eqnkZg:ykbZ thfor xjh ns[kkmuq Hk,dks NA tLrS ewlk  dk tkfrykbZ tc fruys xqgkj ekxsA ‫ﭽ‬‫﮳‬‫﮲‬‫ﮱ‬‫ﮰ‬‫ﭼ‬‫البؼرة‬:٥٥ frudk tkrhys ewlk  ykbZ Hkus gkeh frehykbZ dnkfi fo'okl xnSZukSa rc lEek tc lEe vYykgykbZ gkehys vkQuS vka[kkys ns[kh u fymaA r vYykgys muhg:ykbZ e`R;q fnbZ Qsfj ftmanks xuZq Hk;ksA ;lS Ádkjys cuh bLjkbZydk ifjokjg: e/;s ftuys ewlk  lax gR;kjk lacU/kek iz’u xjsdks fFk, r ewlk  ys vYykgdks vkns'kkuqlkj HkUuq Hk;ks fd gR;kjkdks [kkst xuqZdks ykfx ,mVk xkbZykbZ ;ldks ukeek cfy nsm j R;l xkbZdks eklwdks Vqdjkys R;l ejsdks ekfuldks ’kjhj ek gku] tc R;ljh gkfu;ks r R;ks ekful thfor Hk;ks j vkQuq gR;kjkdks uke Hkfu iqu% efjx;ksA ;ljh uS e`R;qdks Hk;ys tc ekfulg: vk&vkQuks ?kjg: nsf[k fuDys rk ifu vYykg ikdys fruykbZ NksMsuu~ fruhykbZ e`R;q fnbZ Qsfj ftmUnk xuZq Hk;ksA ;ljh uS vYykg ikdys bZlk  ykbZ ifu lks fg izdkjdks xq.k j peRdkjys foHkqf"kr xjkmuq Hk,dks fFk;ks] mgkaays vYykgdks vuqefr }kjk ejsdksykbZ ftmUnks xuZq gqUF;ksA 
 43. 43. 43 43 lR; /keZdks [kkst fpgkudks ;krkuk ,oa R;ldks usv~erykbZ bUdkj xusZ fopkjdks [k.MuA dsgh ekfulg:ys dczdks ;krkuk j R;ldks usv~erykbZ udkjnNuA fruys ;gh izek.k fnus xnZNu fd fpgku dlSdks u r lka?kqjks gqUN u [kqyk j QjkfdyksA frudks ;ks fcpkj ifu d;kSa dkj.kys vlR; BgfjUNA ¼d½ ’kjhvr & ;ljh dqjvku j gnhldk vusdkSa izek.kg: fpgkudks ;kruk j R;gkadks usv~er lEcU/kek lkfcr xnZNA R;lSys ;ldks fcjks/k xuqZ] [k.Mu xuqZ] j vlR; gks HkUuq tk;t gSuA ¼[k½ vuqHko & fpgkuek lqRuq funzkek lqRuqdks leku uS gks j R;ks lqrsdks ekfulys ns[nN fd R;ks dquS [kqyk LFkkuek NA tgka R;lys usv~erg: ikmus xnZNA ;k r R;lykbZ ykXN fd R;ks ekful dquS Hk;Hko LFkkuek NA ;LrS voLFkkek m Mjys funzkckV uS vpkud mBh fnus xnZN j gkslek vkmnk mlys ikmn N fd m r vkQuS dksBkek vkQuS fcLrj nsf[k dfga x,dks uS NSu!! ;l lEcU/k ;l dqjkykbZ tkUuqdks vo’;drk N fd fpgkudks ltk j fpgkudks usv~er ek= fpgkuek xkMh,dks ekful lax ek= gSu c: fpgkuek xkMh,dks gj eqnkZ lax ;gh uS gqus xnZNA tqu lqdS gkyrek ekful ejksl j tgka dgha uS ejksl fruhg: lax ;lS gqus xnZNA 6- rdnhj ok HkkX;ek bZeku Y;kmuq rdnhj % ;ldks vFkZ ;ks gks fd vYykg ikdys vkQuks Kkudks ek/;eys lEiw.kZ jpukdk dqjkg:dks deZdk.MykbZ frudks HkkX;ek lqfuf’pr xjkbZ fnuq Hk,dks NA ;ks ekfuldks tUe HkUnk ifgysdks frudks thouek xfjuq iusZ deZdk.M gksA tlykbZ dgka dqu rfjdkys csgksuqZ N dgka xbZ dqu rjhdkys vkQuks deZ xuqZ N dgka dlys dljh j dqu gkyrek tUe fy;ks j dgka dqu rjhdkys euqZ iusZ gksA dlSykbZ Fkkgk NSuA vFkkZr ;l izd`frdks izR;sd oLrq tqu rikbZ lkeq uhfgr N j fruykbZ csgksuZq ijsdks N ;ks rikbZdks uS rdnhj gksA rdnhjek bZeku Y;kmuqdks vFkZ rdnhjek bZeku Y;kmuqdks vFkZ gks fd vYykg ikd orZekudks gkyr] Hkwrdkydks gkyr] dks lkFkS Hkfo';ek rikbZ lax iqu% ds gqus gks gj dqjkg: ckjs jkezjh uS tkudkjh jk[uq gqUNA lkFkS rikbZdks ;ks fcpkj fd rikbZ uS vkQuks fufEr lcS dqjk gquq gqUN r ;ks ljklj xyr gks rikbZdks pkguk j rikbZdks bZPNkek dsgh dqjk uhfgr NSu c: vYykgdks uS bPNk j pkgkUkkys ek= lcS dqjk lqfuf’pr NA vYykg ikdys gj ekfuldks HkkX;ykbZ lqfuf’pr ikjh fnuq Hk,dks NA R;lSys rikbZdks HkkX;ek ts csgksuqZ N ucsgksjh lq%[k NSuA R;lS v/kkjek vYykg ikdys ekuoykbZ ;ks gqdqe fnuq Hk,dks N fd fruys vYykgdks bcknr ifu x:u voKkckV ij jgquA tqu ekfuldks thoudks vR;Ur j egRoiw.kZ deZ gksA ;huS dqjkg:ek bZeku Y;kmuq uS rdnhjek bZeku Y;kmuq gksA ;ljh tc ekfulys vYykg }kjk ikbus bukedks ckjsek lkspus xnZNu j mgkackV izkIr gqus n.MckV Mjh vijk/kckV vkQwykbZ jksDus xnZNuA R;lSys ekuoykbZ fgnk;r N fd tc fruys jkezks deZ x:u r fruys vYykgdks iz'kalk x:u j tc tkuh ok vKkurkek
 44. 44. 44 44 lR; /keZdks [kkst fruhg:ckV ujkezks deZgksl r vYykg lax {kek ;kpuk x:uA ;ljh rdnhjek bZeku Y;kmuqdks vFkZys euek ’kkfUr larks"k lq%[k veu Y;kmnNA uikmus dqjkg:ek ekful nqf[kr gqnSuu j ekuo fHk= ohjrk j /kS;Zrkdks ’kfDrys ?kj clkmnNA ;lS dkj.kys lnkpkjh ekfulg:ys HkkX;dks nsu lEcU/kek bZeku Y;kmus xnZNuA tlys HkkX;ek bZeku Y;kmus xnSZuu frudks HkkX;ek lq%[k ’kkfUr dfgY;S vkmnSuA R;lSys xSjeqfLyeg:dks clksckldks Bkmek vkRek gR;kdks nj /ksjS ikmus xnZNkSA fdu fd fruek /kS;Zrkdks vHkko gqus xnZNA fruek lk/kj.k vkir j fcinkykbZ lgu lDus 'khi gqnSu rj tqu ekfulg:ek vYykg izfrdks bZekudks Hkjekj jgUN fruys gj nq%[k j gj d"VykbZ vkQuks HkkX;dks nsu lE>h uS lgu xusZ {kerk jk[us xnZNuA frudks bZekuek ;gh dqjk uhfgr HkbZ jgUN fd vYykg ikdys vkQuks izR;sd jpukdk ik=g:dks fdLerek jkezks flok; v: dsgh ys[uq gqnSuA ;|fi QSlyk T;knS dBksj uS fdu u gkslA lksdks ifj.kke eksfeug:dks fufEr vR;Ur mÙke j lq%[k nk;h gqus xnZNA R;lSys ekfulys vYykg }kjk fnb,dks HkkX;dks nsu lEcU/kek lUrq"B gqus xnZNuA 
 45. 45. 45 45 lR; /keZdks [kkst bLykeek miklukdks ifjdYiuk miklukdks ifjHkk"kk & bLykeek miklukdks vFkZ gks fd ekuoys vYykgdks vkns’kg:dks ikyu xjksl j mgkays eukgh xuqZ Hk,dks dqjkg:ckV vkQqykbZ jksfd mgkadks lehirk ikmus dks’khl xjkslA ,oa miklukg:ek rh lEiw.kZ dqjkg: 'kkfey N tqu ekfulys yqdh pksjh xusZ xnZNuA jkezks dkeykbZ xzkg;rk fnuq j ujkezks deZckV vkQw jksfduqA tlykbZ xuqZek vYykg ikd [kq’kh gquq gqUNA miklukdks okLrfod vfLrRoys j R;ldks lkja’kys ekfuldks izseHkko vYykg izfr j frudks vkKkikyudks fn’kkykbZ lqfuf'pr iknZNA miklukdk ’krZg: & mikluk R;lS le;ek dcwy xjhUN tc miklukek fuEu nqbZ ’krZg: ikbZUNA 1- vYykg izfr fu"Bkoku gquqA 2- j uch dfje  dks dFku j deZykbZ vuqdj.k xuqZ %& ;ldks vFkZgks fd miklukdks izR;sd rjhdk flQZ vYykgdks fufEr uS gksl j lks rjhdk tljh uch dfje  ys fnuq Hk,dks N R;ljh uS gkslA R;lSys uekt mikluk gks tlykbZ ek= vYykgdks fufEr uS gquq iusZdks vo’;drk N j ;lSys fu"Bkdks Fkkgk ykXus xnZN] j uektdks okLrfod voLFkk j lksdks gky tqu uch dfje  ckV lkfcr N vuqlkj uS uekt i<uqdks vo’;drk NA tlek uchdks lgefr lkfcr gquq iÚ;ksA miklukykbZ ’kq) ikuqZdks fufEr ;h nqbZ ’krZg: dks egRoA 1- vYykgys ek= vkQuks miklukdks gqdqe fn,dks N j vYykgykbZ NksMh v:dks mikluk xuqZ f’kdZ gqus NA vYykgdks HkukbZ NA ‫ﭽ‬‫ﯳ‬‫ﯲ‬‫ﯱ‬‫ﯰ‬‫ﯯ‬‫ﭼ‬‫األعراف‬:٢٩ frehys fu"Bkdks lkFkek vYykgykbZ iqdkjus xjA 2- vYykgys ’kjhvrykbZ cukmus dke vkQuks ykxh fo'ks"k xjk,dks N j ;lek ek= mlSdks uS gd N j tlys vYykgdks ’kjhvrdks fc:)ek xbZ miklukykbZ dk;e xusZ Nu r R;lys vYykg lax dkuwu cukmuqek f’kdZ xÚ;ksA 3- vYykgys gkezks fufEr nhuykbZ iw.kZ xjkb fn,dks NA R;lSys tqu ekfulys vkQuS rQZ nsf[k dquS izdkjdks miklukdks rjhdkykbZ voyEcu xnZN r R;lys /keZek c`f) xÚ;ks j /keZek dehdks nkoh xÚ;ksA 4- ;fn ekuoykbZ vkQuks bPNkuqlkj mikluk xuqZdks gd gqnks gksl r gj ekuodks fufEr iwtkdks rjhdk csXyk csXyS gqus xnZfFk;ks j ekfuldks thou ujd cuh fnus xnZ fFk;ksA O;fäxr ’k=qrkdks LoHkkoek vusdkS erHksn gqus xnZ fFk;ksA ;|fi bLykeys ekuoykbZ ,drk j feyhtqyh jguqdks gqdqe fnnk NA miklukdks izdkj & mikluk fofo/k izdkjdk gqUNuA tLrS uekt] t+dkr] jkst+k] gt] vkek ckck lax jkezks O;kogkj xuqZ] ukrsnkjg:dks gdykbZ miyC/k xjkmuq] lR; vkpj.k] bekunkjh]
 46. 46. 46 46 lR; /keZdks [kkst oQknkjh] HkykbZdks vkns’k fnuq] cwjkbZckV cpuq] ckVksckV ujkezks dqjkg:ykbZ jksDuq] vukFk j xjhcg:ykbZ gsuqZ] Ik’kqg: lax veudks O;kogkj xuqZ] n;k xuqZ] ,glku xuqZ] vYykg lax enr ekXuq] vYykgdks 'kj.k pkguq] vYykgdks xq.kxku xuqZ] mgkaek Hkjkslk xuqZ] iz;kf'pr xuqZ] izlUurkek jguq] izse j vk’kk] ,oa 'keZg;k ifu iwtkdks uS fgLlk gksA miklukdks izeq[k gquq & mikluk vYykgykbZ eu ijkmus dqjk gksA tldks fufEr vYykg ikdys ekuoykbZ jpukek Y;k;ksA uchg:ykbZ jpukek ykmuq Hk;ks j ;huS R;ks mís’; gqu tldks fufEr ekuoykbZ vYykg ikdys jpukek Y;kmuq Hk,dks fFk;ks] uchg:ykbZ iBkmuq Hk;ks] fdrkcg:ykbZ mrkjuq Hk;ks j /keZdks ekxZek upYusg:dks fuUnk ifu xuqZ Hk,dks NA mikluk ekfulg:ykbZ ijs’kkuh j vIB;kjksek ikuqZdks fufEr ykxw xjkb,dks gSu c: vla[; HkykbZg: ;lek fo|eku NA miklukdks Js"Brk ;gh uS gks fd ;lys ekuodks euykbZ lkQ j ifo= iknZN j fruykbZ ekuo lEiznk;g:ek vR;Ur mPprkdks vksgksnkek iqÚ;kbZ fnus xnZNA ,oa miklukys ges’kk ekuoykbZ lq[k j lEink izkIr xjkmn NA R;lSys tqu ekfulys lnSodks lkSHkkX; pkgnk Nu fruykbZ gqdqe N fd fruys ek= vYykgdks uS miklu x:uA miklukdks Js"Brk ;ks ifu gks fd miklukdks ;l fof/kys ekuoykbZ jkezks dke rQZ mRlkfgr j ujkezks dkeckV jksDnNA gj izdkjdks vIB;kjks ifjfLFkfrg:ek /kS;Zrkdk;e xjkmn NA ;ljh lsodys lsoddks xqykeh j tqYeckV eqä ikmnNA vIB;kjks fLFkfrg:ek fruys /kS;Zrk fnykmnNA tlys xnZk frudks eukscy cqyUn gqank NA miklukdks Js"Brk ;ks ifu gks fd ;lys ekful chp frudks vksgksnkdks opZLo] LoxZdks izlUurk j ujdckV eqDr gquqdks dkj.k gksA 

×