Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 9 Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση κράτους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟY 1821 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΔYΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟY ΦΙΛΕΛΕYΘΕΡΙΣΜΟY ΣΤΗΝ ΕYΡΩΠΗ

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 9 Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση κράτους

 1. 1. Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 9 Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση κράτους Μπακάλης Κώστας history-logotexnia.blogspot.com
 2. 2. Παράλληλα με τις πολεμικές επιχειρήσεις οι επαναστατημένοι άρχισαν να οργανώνουν το νέο κράτος, να δημιουργούν δηλαδή νέους πολιτικούς θεσμούς. Έτσι θα έκαναν πραγματικότητα το στόχο της Επανάστασης να κυβερνηθούν μόνοι τους. Παράλληλα θα συντόνιζαν καλύτερα τον πόλεμο και θα μπορούσαν να βρουν πιο εύκολα χρήματα για τις ανάγκες του. Δε συμφωνούσαν όμως όλοι οι Έλληνες για το νέο εθνικό κράτος που θα οργάνωναν και τους θεσμούς που έπρεπε να φτιάξουν. Από τη μια υπήρχαν αντιθέσεις ανάμεσα στις διάφορες περιοχές. Από την άλλη οι διάφορες κοινωνικές ομάδες είχαν διαφορετικές επιδιώξεις. Δύο ήταν οι κύριες απόψεις: Η μια ήθελε ένα αποκεντρωμένο κράτος, όπου οι ντόπιοι άρχοντες και ο ανώτατος κλήρος θα διατηρούσαν πολλά από τα προνόμια που είχαν και πριν. Η άλλη ήθελε ένα συγκεντρωτικό κράτος με φιλελεύθερους θεσμούς, όπως αυτοί που υπήρχαν σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη.
 3. 3. ► Δομή κατακτημένης κοινωνίας Πατριαρχείο Φαναριώτες Προεστοί Έμποροι, καραβοκύρηδες Κλέφτες Αρματολοί Ναύτες κι εργαζόμενοι στο εμπόριο Αγρότες – κτηνοτρόφοι Η επανάσταση δημιουργεί κενό εξουσίας, καθώς αμφισβητεί ένοπλα την οθωμανική κυριαρχία. Ποιες από τις κοινωνικές δυνάμεις αξίωσαν συμμετοχή στη νέα επαναστατική διοίκηση;
 4. 4. Τέσσερις κοινωνικές ομάδες συμμετείχαν στις πολιτικές εξελίξεις κατά την Επανάσταση:
 5. 5. A.Μορφές πολιτικής οργάνωσης με τοπικό χαρακτήρα
 6. 6. Οι τοπικοί οργανισμοί Ήταν ένα είδος τοπικών κυβερνήσεων. Σχηματίστηκαν για να καλύψουν τις εξής ανάγκες: Ανεφοδιασμό στρατευμάτων, Διαχείριση των εθνικών κτημάτων, Πολιτική οργάνωση των απελευθερωμένων περιοχών.
 7. 7. ► Ελέγχονταν από: Προεστούς Φαναριώτες Ιεράρχες
 8. 8. ► Οι σημαντικότεροι τοπικοί οργανισμοί ήταν: Η Πελοποννησιακή Γερουσία (αποκλειστικά Προεστοί). Η Γερουσία της Δυτικής Χέρσου Ελλάδας με επικεφαλής τον Φαναριώτη και έμπειρο πολιτικό Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Άρειος Πάγος στην Ανατολική Στερεά με επικεφαλής τον επίσης Φαναριώτη Θεόδωρο Νέγρη.
 9. 9. Τι ήταν οι τοπικοί οργανισμοί; Ποιες ανάγκες κάλυπταν; Ποιοι υπήρξαν οι σημαντικότεροι τοπικοί διοικητικοί οργανισμοί; Από ποιους ελέγχονταν;
 10. 10. ► Πώς αντέδρασαν οι αποκλεισμένες από την εξουσία ομάδες; Καλοκαίρι 1821: Άφιξη Δημητρίου Υψηλάντη για να αναλάβει την ηγεσία του Αγώνα. Απειλή σφαγής προεστών – αποτροπή από Κολοκοτρώνη. Οι τοπικοί οργανισμοί: - Βοήθησαν στην επίλυση επειγόντων προβλημάτων - Αλλά και προκάλεσαν έντονες διαμάχες.  Γύρω απ ό τοπ ρόσωπ ο του Δημήτρη Υψηλάντη συσπ ειρώθηκαν π αραδοσιακή ελίτ Οπ λαρχηγοί Φιλικοί Αγρότες Προεστοί Μοριά Φαναριώτες Ιεράρχες ▲ Δημήτρης Υψηλάντης
 11. 11. ► Ο Κολοκοτρώνης μιλά σε αγωνιστές π ου απ ειλούσαν π ροκρίτους Έλληνες! Είμαι κι εγώ σύντροφός σας. Αλλά πρώτα να με ακούσετε που θα σας μιλήσω. […] Γιατί θέλουμε να χάσουμε την πατρίδα μας σκοτώνοντας ο ένας τον άλλο; Εμείς εσηκώσαμε τ’ άρματα για τους Τούρκους και ακουστήκαμε στην Ευρώπη ότι σηκωθήκαμε οι Έλληνες για τους τυράννους [...]. Αν σκοτώσουμε τους προεστούς, τι θα μας πουν τότε; Θ’ ακουσθή σ’ όλον τον κόσμον και θα μας πουν τα βασίλεια ότι τούτοι δεν σηκώθηκαν για την πατρίδα και την ελευθερίαν τους, αλλά για να σκοτωθούνε συνατοί τους [ενν. αναμεταξύ τους]. […] Θα μας πούνε Καρμπουνάρους, ρέμπελους κι ακατάστατους και κανένας δεν θα μας βοηθήση […]. Πηγή: Δ. Κόκκινος, Η Ελληνική Επανάστασις, Μέλισσα, Αθήνα 1959-1960, τόμ. 1, σ. 479- 480.
 12. 12. Β1. Η Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου
 13. 13.  Συγκλήθηκε κοντά στην Επίδαυρο (Δεκέμβριος 1821- Ιανουάριος 1822).  Συγκροτήθηκε από εκλεγμένους αντιπροσώπους.  Ψήφισε το πρώτο ελληνικό Σύνταγμα ή Σύνταγμα της Επ ιδαύρου, το οποίο: - Καθιέρωνε την αβασίλευτη δημοκρατία. - Ήταν επηρεασμένο από τα γαλλικά συντάγματα.  Διακήρυξε τον εθνικό χαρακτήρα της επανάστασης.  Όρισε ότι η διοίκηση αποτελείται από δύο σώματα ετήσιας θητείας: το πενταμελές Εκτελεστικό με πρόεδρο τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, το Βουλευτικό, με 70 μέλη και πρόεδρο το Δημήτριο Υψηλάντη.
 14. 14. ▲ Οι αντιπ ρόσωπ οι στην Α΄Εθνοσυνέλευση σύμφωνα με το επ άγγελμα και την κοινωνική τους θέση.
 15. 15. ► Ποιοι λόγοι οδηγούν στη σύγκληση των Εθνοσυνελεύσεων του Αγώνα; ▲ Ποιεςπ εριοχές εκπ ροσωπ ούνται στην Α΄ Εθνοσυνέλευση και με π όσουςπ αραστάτες η κάθε μία;
 16. 16. Α΄ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων ▲ Με ποιον τρόπο παίρνονται οι αποφάσεις στην Α΄ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων, σύμφωνα με τον καλλιτέχνη;
 17. 17. ► Δημιουργία κεντρικής διοίκησης -Α΄ Εθνοσυνέλευση (με την εκλογή αντιπροσώπων – παραστατών) Πού; Πότε; Τι ψήφισε; Τι προέβλεπε; Επ ίδαυρο ς- Πιάδα Δεκ. 1821 - Ιαν. 1822 Πρώτο δημοκρατικό σύνταγμα της χώρας « Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος ή Σύνταγμα της Επ ιδαύρου»  επ ιρροή γαλλικών συνταγμάτων,  ανακήρυξη ελληνικής ανεξαρτησίας, θέσπ ιση αβασίλευτης δημοκρατίας  π ροσεκτική διατύπ ωση, για να μην π ροκαλέσει αντίδραση συντηρητικής Ευρώπ ης,  υπ ογραμμίζεται ο εθνικός( όχι κοινωνικός) χαρακτήρας της ελληνικής επ ανάστασης,  διοίκηση απ ό2 σώματα: Εκτελεστικό (5 μελής κυβέρνηση) – Αλ. Μαυροκορδάτος, Βουλευτικό(70 μέλη) – Δ. Υψηλάντης ( αλλάπ λειοψηφίαπ ροεστών)
 18. 18. ◄ Ποιοπ ολιτικόπ ρόσωπ ο κυριάρχησε στην Α΄ Εθνοσυνέλευση;
 19. 19. B2. Η Β΄ Εθνοσυνέλευση
 20. 20. Συνήλθε στο Άστρος της Κυνουρίας (Μάρτιος – Απρίλιος του 1823). Ψήφισε το νόμο Της Επιδαύρου, δηλαδή ένα νέο Σύνταγμα, που ήταν τροποποιημένη εκδοχή του συντάγματος της Επιδαύρου. Κατάργησε όλους τους τοπικούς οργανισμούς. Κατήργησε το αξίωμα του αρχιστράτηγου ▲ Πρόεδρος Εκτελεστικού: Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης. ◄ Πρόεδρος Βουλευτικού: Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.
 21. 21. Β΄ Εθνοσυνέλευση Πού; Πότε; Τι ψήφισε; Τι προέβλεπε; Άστρος Κυνουρίας Μαρτ. – Απ ρ. 1823 Επ ικύρωσε π ροηγούμενο σύνταγμα « Νόμος της Επ ιδαύρου»  ατομικές ελευθερίες και διοικητική οργάνωση επ αρχιών  κατάργηση τοπ ικών οργανισμών, ενίσχυση κεντρικής διοίκησης  κατάργηση αξιώματος αρχιστρατήγου( Θ. Κολοκοτρώνης)  π ρόεδρος Εκτελεστικού ο Πετρόμπ εης Μαυρομιχάλης  π ρόεδρος Βουλευτικού ο Αλ. Μαυροκορδάτος
 22. 22. Γ. Εμφύλιος πόλεμος- αίτια
 23. 23.  Κράτησε από το Φθινόπωρο του 1823 ως τις αρχές του 1825.  Εκδηλώθηκε ως πολιτική σύγκρουση αρχικά και ένοπλη αναμέτρηση αργότερα. Η Διχόνοιαπ ου βαστάει ένα σκήπ τρο η δολερή καθενός χαμογελάει, «π άρ’ το», λέγοντας, « και συ». Κει το σκήπ τροπ ου σας δείχνει, έχει αλήθεια ωραία θωριά· μην τοπ ιάστε, γιατί ρίχνει εισέ δάκρυα θλιβερά. Στίχοι από τον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν ▲ Γιατί, σύμφωνα με τονπ οιητή, η Διχόνοια κρατάει σκήπ τρο;
 24. 24. Η κάθε ομάδα δημιούργησε το δικό της Βουλευτικό και το δικό της Εκτελεστικό. Το 1824–1825 έγιναν δύο εμφύλιοι πόλεμοι. Α΄ εμφύλιος πόλεμος (άνοιξη 1824 – Ιούνιος 1824) B΄ εμφύλιος πόλεμος (Οκτώβριος 1824 – άνοιξη 1825) Συμβιβασμός (δε νικάει κανένας και οι δύο ομάδες κάνουν συμφωνία): Ο Κολοκοτρώνης παραδίνει το Ναύπλιο στην κυβέρνηση Κουντουριώτη. Παραχωρείται αμνηστία (συγχώρεση) στους «στασιαστές» οπλαρχηγούς και προεστούς. Νίκη του συνασπισμού Κουντουριώτη-Κωλέττη- Μαυροκορδάτου. Συλλαμβάνονται και φυλακίζονται οι σημαντικότεροι ηγέτες από τους Πελοποννήσιους προεστούς και οπλαρχηγούς, ανάμεσά τους και ο Κολοκοτρώνης.
 25. 25. ◄ Ο Γεώργιος Κουντουριώτης (1782 -1858) ανήκε στην π ιοπ λούσια και ισχυρή ναυτική και εμπ ορική οικογένεια της Ύδρας. Πολιτικά εκπ ροσωπ ούσε τους νησιώτες και υπ οστήριζε τους φιλελεύθερους της Επ ανάστασης. Στους εμφύλιουςπ ολέμους(1824–1826) ήταν π ρόεδρος του Εκτελεστικούπ ου φυλάκισε το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και άλλους ηγέτες της Επ ανάστασης.
 26. 26. ► Οι δύο φάσεις του Εμφυλίου Α΄ ΦΑΣΗ: Φθινόπωρο 1823 ως καλοκαίρι 1824 •Κολοκοτρώνης: Αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού •Μαυροκορδάτος: Πρόεδρος του Βουλευτικού + πρόκριτοι Πελοποννήσου + εμποροπλοίαρχοι Ύδρας =Κολοκοτρώνης υποχώρησε Β΄ΦΑΣΗ: Ιούλιος 1824 ως Ιανουάριος 1825 Μαυροκορδάτος (Φαναριώτες και δυτικοθρεμμένοι) +Κουντουριώτης (Υδραίοι εφοπλιστές) +Κωλέττης (Ρουμελιώτες οπλαρχηγοί – αρματολοί) Πελοποννήσιοι: Κολοκοτρώνης + Πρόκριτοι =Εισβολή Ρουμελιωτών στη Βόρεια Πελοπόννησο. =Φυλάκιση Κολοκοτρώνη και δολοφονία Ανδρούτσου.
 27. 27. Ποιοι είναι οι λόγοι των εμφύλιων συγκρούσεων κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης; Ποιες είναι οι επιπτώσεις των εμφύλιων συγκρούσεων στον Αγώνα των Ελλήνων;
 28. 28. Δ. Γ΄Εθνοσυνέλευση
 29. 29.  Συγκλήθηκε αρχικά στην Επίδαυρο (1826) και αργότερα στην Τροιζήνα (1827).  Εξέλεξε Κυβερνήτη τον Ιωάννη Καποδίστρια με επταετή θητεία.  Ψήφισε το Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος, το πιο Φιλελεύθερο και δημοκρατικό του καιρού του. ▲ Ποιος -από τους πρωταγωνιστές της Επανάστασης - νομίζετε πως πρότεινε τον Καποδίστρια ως Κυβερνήτη; Γιατί εκλέχθηκε με 7ετη θητεία;
 30. 30. ► Γ΄ Εθνοσυνέλευση Πού; Πότε; Τι ψήφισε; Τι προέβλεπε; Επ ίδαυρος - Τροιζήνα 1826 - 1827 « Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος»  εκλογή Κυβερνήτη της Ελλάδος  Ιωάννης Καπ οδίστριας(7 ετής θητεία)  αρχή διάκρισης εξουσιών( σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων),  τοπ ιο φιλελεύθερο( ατομικά δικαιώματα, ελευθερία τύπ ου, δίκαιη φορολογία) και δημοκρατικό σύνταγμα επ οχής.  απ οκαθιστά αξιώματα Δημ. Υψηλάντη,  ζητά μεσολάβηση Αγγλίας, αναθέτει αρχηγία στρατού και ναυτικού σε Άγγλους αξιωματικούς.
 31. 31. ▲ Παρατηρώ το χάρτη, συμβουλεύομαι το χρονολόγιο και αναφέρω τον τόπ ο και το χρόνο διεξαγωγής των Εθνοσυνελεύσεων του Αγώνα.
 32. 32. Πηγή: http://museduc.gr/docs/Istoria/C/LAI_K03_K04.pdf
 33. 33. 2. Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος (σύνταγμα της Επιδαύρου), 1822 § γ’ – Όλοι οι Έλληνες εισίν όμοιοι ενώπιον των νόμων άνευ τινός εξαιρέσεως ή βαθμού, ή κλάσεως (ενν. κοινωνικής τάξης), ή αξιώματος. § ζ’ – Η ιδιοκτησία, τιμή και ασφάλεια εκάστου των Ελλήνων, είναι υπό την προστασίαν των νόμων. Λ. Αξελός (επιμ.), Τα ελληνικά συντάγματα, 1822-1952, Στοχαστής, Αθήνα 1971, σ. 66. ◄ Σελίδα απ ό το Προσωρινό π ολίτευμα της Ελλάδας. 1822. 4. Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος (σύνταγμα της Τροιζήνας), 1827 5. Η Κυριαρχία ενυπάρχει εις το Έθνος˙ πάσα εξουσία πηγάζει εξ αυτού, και υπάρχει υπέρ αυτού. 21. Εις την Ελληνικήν Επικράτειαν, ούτε πωλείται, ούτε αγοράζεται άνθρωπος. Αργυρώνητος δε ή δούλος παντός γένους και πάσης θρησκείας, καθώς πατήση το Ελληνικόν έδαφος, είναι ελεύθερος και από τον δεσπότη αυτού ακαταζήτητος. Λ. Αξελός (επιμ.), Τα ελληνικά συντάγματα, 1822-1952, Στοχαστής, Αθήνα 1971, σ. 94, 95. ▲ Αφού μελετήσετε τα συντάγματα του Αγώνα (πηγές 2 και 4), να αναζητήσετε επιδράσεις σε αυτά της ιδεολογίας του Διαφωτισμού (ενότητα 1, πηγές 3, 4) και της γαλλικής επανάστασης (ενότητα 3, πηγή 1).
 34. 34. Με κριτήριο τις Εθνοσυνελεύσεις, τα Συντάγματα, τις Διακηρύξεις της Επ ανάστασης με π οια χώρας το π ολίτευμα επ ιδίωκαν οι επ αναστάτες το οιονεί ελληνικό κράτος (1821-1827) να π ροσομοιάζει; Α. Καθεστώς Απ όλυτης Μοναρχίας. Καθεστώς Συνταγματικής Μοναρχίας. Γ. Αβασίλευτη Δημοκρατίας. Να δικαιολογήσετε την απ άντησή σας.

×