Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2018 okt 14: 0930-Getekend voor het leven

23 views

Published on

Ds Van Harten - Tip over Psalm 1 en Openbaring 13/14

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2018 okt 14: 0930-Getekend voor het leven

 1. 1. Welkom Voorganger: ds Van Harten - Tip Organist: Johannes de Vries Thema: “Getekend voor het leven”
 2. 2. Lied voor de Dienst: Gezang 289: 1, 2, 4 en 5 Morgenglans der eeuwigheid
 3. 3. Morgenglans der eeuwigheid (LvdK 289) v. C.B. Burger; m. Freylinghausen 1704
 4. 4. Morgenglans der eeuwigheid (LvdK 289) v. C.B. Burger; m. Freylinghausen 1704
 5. 5. Morgenglans der eeuwigheid (LvdK 289) v. C.B. Burger; m. Freylinghausen 1704
 6. 6. Morgenglans der eeuwigheid (LvdK 289) v. C.B. Burger; m. Freylinghausen 1704
 7. 7. Welkom Voorganger: ds Van Harten - Tip Organist: Johannes de Vries Thema: “Getekend voor het leven”
 8. 8. Mededelingen
 9. 9. Zingen Gezang 267: 1 Zalig, die in Christus sterven
 10. 10. Zalig, die in Christus sterven (LvdK 267) v. W.A. Dwars; m. Ph. Nicolai
 11. 11. Zalig, die in Christus sterven (LvdK 267) v. W.A. Dwars; m. Ph. Nicolai
 12. 12. Zalig, die in Christus sterven (LvdK 267) v. W.A. Dwars; m. Ph. Nicolai
 13. 13. Zalig, die in Christus sterven (LvdK 267) v. W.A. Dwars; m. Ph. Nicolai
 14. 14. Zingen Psalm 98: 1, 2 en 3 Zingt een nieuw lied voor God den HERE
 15. 15. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 16. 16. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 17. 17. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 18. 18. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 19. 19. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 20. 20. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 21. 21. Stil gebed Votum en groet Zingen Psalm 98: 4 (in plaats van Klein Gloria)
 22. 22. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 23. 23. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 24. 24. Wetslezing Zingen ELB 304: 1 en 2 Vader, vol van vrees en schaamte
 25. 25. Vader, vol van vrees en schaamte (EL 304) t. & m. A. Snell; v. T. Tuinders/J. Vermeyden
 26. 26. Vader, vol van vrees en schaamte (EL 304) t. & m. A. Snell; v. T. Tuinders/J. Vermeyden
 27. 27. Verootmoedigingsgebed Zingen ELB 304: 3
 28. 28. Vader, vol van vrees en schaamte (EL 304) t. & m. A. Snell; v. T. Tuinders/J. Vermeyden
 29. 29. Genadeverkondiging Zingen ELB 304: 4
 30. 30. Vader, vol van vrees en schaamte (EL 304) t. & m. A. Snell; v. T. Tuinders/J. Vermeyden
 31. 31. Gebed om verlichting met de Heilige Geest Zingen ELB 448: Je hoeft niet bang te zijn
 32. 32. Je hoeft niet bang te zijn (EL 448) t. J. Visser; m. N. van Essen
 33. 33. Je hoeft niet bang te zijn (EL 448) t. J. Visser; m. N. van Essen
 34. 34. Je hoeft niet bang te zijn (EL 448) t. J. Visser; m. N. van Essen
 35. 35. Schriftlezing: Psalm 1 (HSV)
 36. 36. 1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, 2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. 3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.
 37. 37. 4 Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast 5 Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. 6 Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan.
 38. 38. Zingen ELB 312: Jezus vol liefde
 39. 39. Jezus vol liefde (EL 312) t. H. Lieberton; m. ‘Alles ist eitel’
 40. 40. Jezus vol liefde (EL 312) t. H. Lieberton; m. ‘Alles ist eitel’
 41. 41. Jezus vol liefde (EL 312) t. H. Lieberton; m. ‘Alles ist eitel’
 42. 42. Schriftlezing: Openbaring 13: 1 – 14: 5 (HSV)
 43. 43. 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. 2 En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. 3 En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.
 44. 44. 4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? 5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen.
 45. 45. 7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. 8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. 9 Indien iemand oren heeft, laat hij horen.
 46. 46. 10 Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.
 47. 47. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.
 48. 48. 14 En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
 49. 49. 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.
 50. 50. 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. 2 En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen.
 51. 51. 3 En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren. 4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. 5 En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.
 52. 52. Zingen Psalm 89: 3 en 4 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
 53. 53. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 54. 54. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 55. 55. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 56. 56. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 57. 57. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 58. 58. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 59. 59. Verkondiging n.a.v. Openbaring 14:1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. ‘Getekend voor het leven’
 60. 60. Zingen Psalm 149: 1, 3 en 4 Halleluja! laat opgetogen een nieuw gezang den HEER verhogen.
 61. 61. Psalm 149 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 62. 62. Psalm 149 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 63. 63. Psalm 149 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 64. 64. Psalm 149 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 65. 65. Psalm 149 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 66. 66. Psalm 149 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 67. 67. Gebeden en Collecte
 68. 68. Zingen Gezang 409: 1, 2 en 4 Laat ons de Heer lofzingen
 69. 69. Laat ons de Heer lofzingen (LvdK 409) v. A.C. den Besten; m. 16e eeuw / E.K.G.
 70. 70. Laat ons de Heer lofzingen (LvdK 409) v. A.C. den Besten; m. 16e eeuw / E.K.G.
 71. 71. Laat ons de Heer lofzingen (LvdK 409) v. A.C. den Besten; m. 16e eeuw / E.K.G.
 72. 72. Laat ons de Heer lofzingen (LvdK 409) v. A.C. den Besten; m. 16e eeuw / E.K.G.
 73. 73. Laat ons de Heer lofzingen (LvdK 409) v. A.C. den Besten; m. 16e eeuw / E.K.G.
 74. 74. Laat ons de Heer lofzingen (LvdK 409) v. A.C. den Besten; m. 16e eeuw / E.K.G.
 75. 75. Zegen beantwoord met vers 5 van Gezang 409
 76. 76. Laat ons de Heer lofzingen (LvdK 409) v. A.C. den Besten; m. 16e eeuw / E.K.G.
 77. 77. Laat ons de Heer lofzingen (LvdK 409) v. A.C. den Besten; m. 16e eeuw / E.K.G.
 78. 78. Gezegende zondag gewenst vanavond dienst om 19:00 voorganger: ds Rozeboom Thema: “lekker belangrijk” In deze dienst houden Peter en Judith Dekker – Mulder hun dochter Rebekka Janny ten doop

×