Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

merkteken beest of Geest

388 views

Published on

voorganger ds Sijtsma - van Oeveren
organist Johannes de Vries

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

merkteken beest of Geest

 1. 1. WelkomVoorganger ds Sijtsma – van OeverenOrganist Johannes de VriesThema: “Merkteken van hetbeest of van de Geest????”
 2. 2. VDD JdH 458Neem de wereld, geef mij Jezus
 3. 3. Neem de wereld, geef mij Jezus,wereldvreugd‟ gaat ras voorbij,maar de liefde van mijn Heilandblijft voor eeuwig rijk en vrij.
 4. 4. Refr.O, de hoogt‟ en lengt‟ en dieptevan zijn liefde, zonder peil!O! de volheid van verlossing,onderpand van ‟t eeuwig heil
 5. 5. Neem de wereld, geef mij Jezus,want Zijn troost is zalig, zoet;Hij bewaakt mij, geeft mij vrede,dit is ‟t wat mij juichen doet.
 6. 6. Refr.O, de hoogt‟ en lengt‟ en dieptevan zijn liefde, zonder peil!O! de volheid van verlossing,onderpand van ‟t eeuwig heil
 7. 7. Neem de wereld, geef mij Jezus,want in Hem heb „k eeuwig licht,en op ‟s levens weg met Jezus,blijft geen duisternis in „t zicht.
 8. 8. Refr.O, de hoogt‟ en lengt‟ en dieptevan zijn liefde, zonder peil!O! de volheid van verlossing,onderpand van ‟t eeuwig heil
 9. 9. Neem de wereld, geef mij Jezus.„k Weet, Hij stierf voor mij aan ‟tkruis.„k Dank Hem hier en ook vooreeuwig,als „k Hem zie in ‟t Vaderhuis.
 10. 10. Refr.O, de hoogt‟ en lengt‟ en dieptevan zijn liefde, zonder peil!O! de volheid van verlossing,onderpand van ‟t eeuwig heil
 11. 11. WelkomVoorganger ds Sijtsma – van OeverenOrganist Johannes de VriesThema: “Merkteken van hetbeest of van de Geest????”
 12. 12. P 99 – 1, 4God is Koning,
 13. 13. Psalm 99 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 14. 14. Psalm 99 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 15. 15. Stil gebed Votum en groetAansluitend G 457 – 1, 3
 16. 16. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 17. 17. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 18. 18. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 19. 19. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 20. 20. Verootmoediging daarna P 51 - 1
 21. 21. Psalm 51 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 22. 22. Psalm 51 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 23. 23. Genadeverkondiging daarna G 470 – 2, 1
 24. 24. Wat vlied‟ of bezwijk‟ (LvdK 470) t. J.A. Böhringer; m. „Hanover‟ 1708
 25. 25. allen: Wat vlied‟ of bezwijk‟ (LvdK 470) t. J.A. Böhringer; m. „Hanover‟ 1708
 26. 26. Wetslezingdaarna P 51 - 5
 27. 27. Psalm 51 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 28. 28. Psalm 51 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 29. 29. Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 30. 30. Jezus houdt van alle kleine kinderen
 31. 31. Jezus houdt van alle kleine kinderenJezus houdt van alle kleine kinderenJezus houdt van alle kleine kinderenAlle kleine kinderen mogen komen.Eén kleine, twee kleine,drie kleine kinderen,
 32. 32. vier kleine, vijf kleine,zes kleine kinderen,zeven kleine, acht kleine,negen kleine kinderen,alle kleine kindren mogen komen.
 33. 33. Jezus houdt van alle twitteraarsJezus houdt van alle twitteraarsJezus houdt van alle twitteraarsAlle twitt‟raars mogen komen.Eén twiter, twee twiter,drie twitteraars,
 34. 34. vier twiter, vijf twiter,zes twitteraars,zeven twiter, acht twiter,negen twitteraars,alle twitt‟raars mogen komen.
 35. 35. Wij gaan, tot straks!!
 36. 36. Lezen Openb. 12 : 1 t/m 9, 13 enOpenb 13 : 1 t/m 8, 11 t/m 18 HSV
 37. 37. 1 En er verscheen een groot teken inde hemel: een vrouw, bekleed metde zon, en de maan was onder haarvoeten en op haar hoofd een kroonvan twaalf sterren.2 En zij was zwanger en schreeuwdehet uit in barensnood en in haar pijnom te baren.3 En er verscheen een ander tekenin de hemel.
 38. 38. En zie: een grote vuurrode draakmet zeven koppen en tien horens.En op zijn koppen zeven diademen.4 En zijn staart veegde het derdedeel van de sterren van de hemel enwierp die op de aarde. En de draakstond voor de vrouw, die op het puntstond te baren, om haar Kind teverslinden, zodra zij Het gebaardzou hebben.
 39. 39. 5 En zij baarde een Zoon, eenmannelijk Kind, dat alleheidenvolken zal hoeden met eenijzeren staf. En haar Kind werdweggerukt naar God en naar Zijntroon.6 En de vrouw vluchtte naar dewoestijn, waar zij een plaats had, diedoor God voor haar gereedgemaaktwas,
 40. 40. opdat men haar daar zou voedentwaalfhonderdzestig dagen.De strijd van Michaël met de draak7 Toen brak er oorlog uit in dehemel: Michaël en zijn engelenvoerden oorlog tegen de draak, ookde draak en zijn engelen voerdenoorlog. 8 Maar zij waren niet sterkgenoeg, en hun plaats werd in dehemel niet meer gevonden.
 41. 41. 9 En de grote draak werdneergeworpen, namelijk de oudeslang, die duivel en satan genoemdwordt, die de hele wereld misleidt.Hij werd neergeworpen op de aardeen zijn engelen werden met hemneergeworpen.
 42. 42. 13 En zodra de draak zag dat hij opde aarde was neergeworpen, ging hijde vrouw vervolgen die hetmannelijke Kind gebaard had.
 43. 43. 1 En ik zag uit de zee een beestopkomen, dat zeven koppen en tienhorens had, en op zijn horens warentien diademen, en op zijn koppeneen godslasterlijke naam.2 En het beest dat ik zag, leek opeen panter, en zijn poten waren alsdie van een beer, en zijn muil wasals de muil van een leeuw. En dedraak gaf hem zijn kracht, zijn troonen grote macht.
 44. 44. 3 En ik zag een van zijn koppen alsdodelijk gewond, maar zijn dodelijkewond werd genezen. En de heleaarde ging het beest metverwondering achterna.4 En zij aanbaden de draak, omdathij aan het beest macht gegevenhad. En zij aanbaden het beest enzeiden: Wie is aan dit beest gelijk?En wie kan er oorlog tegen voeren?
 45. 45. 5 En het werd een mond gegevenom grote woorden engodslasteringen te spreken, en hetwerd macht gegeven om dittweeënveertig maanden lang tedoen.6 En het opende zijn mond om Godte lasteren,
 46. 46. om Zijn Naam te lasteren en Zijn tenten hen die in de hemel wonen.7 En het beest werd macht gegevenom oorlog te voeren tegen deheiligen en om hen te overwinnen,en hem werd macht gegeven overelke stam, taal en volk.
 47. 47. 8 En allen die op de aarde wonen,zullen het aanbidden, althans vanwie de namen niet zijn geschreven inhet boek des levens van het Lam Datgeslacht is, van de grondlegging vande wereld af.
 48. 48. 11 En ik zag een ander beestopkomen, uit de aarde, en het hadtwee horens, als die van het Lam,maar het sprak als de draak.12 En het oefent al de macht van heteerste beest voor zijn ogen uit, enhet maakt dat de aarde en zij die erwonen het eerste beest aanbidden,waarvan de dodelijke wond genezenwas
 49. 49. 13 En het doet grote tekenen, zodathet zelfs vuur uit de hemel laatneerkomen op de aarde, voor deogen van de mensen.14 En het misleidt hen die op deaarde wonen door middel van detekenen die het gegeven zijn te doenvoor de ogen van het beest. En hetzegt tegen hen die op de aardewonen,
 50. 50. dat zij een beeld moeten maken voorhet beest dat de wond van hetzwaard had en weer levend werd.15 En hem werd macht gegeven omeen geest te geven aan het beeldvan het beest, opdat het beeld vanhet beest zelfs zou spreken,
 51. 51. en zou maken dat allen die het beeldvan het beest niet zoudenaanbidden, gedood zouden worden.16 En het maakt dat men aan allen,kleinen en groten, rijken en armen,vrijen en slaven een merkteken geeftop hun rechterhand of op hunvoorhoofd,17 en het maakt dat niemand kankopen of verkopen,
 52. 52. behalve hij die dat merkteken heeft,of de naam van het beest of het getalvan zijn naam.18 Hier is de wijsheid. Wie verstandheeft, laat hij het getal van het beestberekenen, want het is een getal vaneen mens, en zijn getal iszeshonderdzesenzestig.
 53. 53. ELB 246Ik bouw op U,
 54. 54. allen:Ik bouw op U (EL 246) t, anoniem; m. J. Sibelius
 55. 55. Ik bouw op U (EL 246) t, anoniem; m. J. Sibelius
 56. 56. Ik bouw op U (EL 246) t, anoniem; m. J. Sibelius
 57. 57. Ik bouw op U (EL 246) t, anoniem; m. J. Sibelius
 58. 58. Ik bouw op U (EL 246) t, anoniem; m. J. Sibelius
 59. 59. Ik bouw op U (EL 246) t, anoniem; m. J. Sibelius
 60. 60. 8 En allen die op de aarde wonen,zullen het aanbidden, althans vanwie de namen niet zijn geschreven inhet boek des levens van het Lam Datgeslacht is, van de grondlegging vande wereld af. Welk merkteken draagt u/draag jij?
 61. 61. P 97 – 1, 3, 5, 6Groot Koning is de Here
 62. 62. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 63. 63. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 64. 64. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 65. 65. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 66. 66. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 67. 67. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 68. 68. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 69. 69. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 70. 70. Danken en voorbeden
 71. 71. Collecte: St Mensenkinderen en eigen gemeente
 72. 72. ELB 140Kroon Hem met gouden kroon
 73. 73. allen:Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 74. 74. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 75. 75. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 76. 76. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 77. 77. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 78. 78. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 79. 79. Zegen
 80. 80. Zegen ons, Algoede (LvdK 456) t. J. Gossner; v. J.E. van der Waals; m. Chr. Gregor

×