Niet als een raket!!!

486 views

Published on

Voorganger da Sijtsma - van Oeveren
organist Johannes de Vries
luister mee via kerknoordwolde.nl of audioserver.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
486
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Niet als een raket!!!

 1. 1. “Niet als een raket!!”Hemelvaartsdag 14 mei 2010Fijn dat u er bent,Voorganger ds Sijtsma – van OeverenOrganist Johannes de Vries. <br />
 2. 2. Lied voor de dienst opw 366<br />Kroon Hem met gouden kroon<br />
 3. 3. Kroon Hem met gouden kroonhet Lam op zijne troon!Hoor, hoe het hemels loflied alverwint in heerlijk schoon.Ontwaak! Mijn ziel en zingvan Hem, die voor u stierf.En prijs Hem in all' eeuwigheendie 't heil voor u verwierf.<br />
 4. 4. Kroon Hem, der liefde Heer!Aanschouw Hem, hoe Hij leed.Zijn wonden tonen 't gans heelalwat Hij voor 't mensdom deed.De eng'len om Gods troon,all' overheid en macht,zij buigen dienend zich terneervoor zulke wond're pracht.<br />
 5. 5. Kroon Hem, de Vredevorst!Wiens macht eens heersen zalvan pool tot pool, van zee tot zee.'t Klinke over berg en dal.Als alles voor Hem buigten vrede heerst alom,wordt d'aarde weer een paradijs.Kom, Here Jezus, kom!<br />
 6. 6. “Niet als een raket”!!Hemelvaartsdag 14 mei 2010Fijn dat u er bent,Voorganger ds Sijtsma – van OeverenOrganist Johannes de Vries. <br />
 7. 7. Intochtslied Psalm 22 : 11, 12<br />Van U komt, HEER, het loflied <br />dat ik zing:<br />
 8. 8. 11 Van U komt, HEER, het loflied dat ik zing:laat mij vergelden al wat ik ontving.Laat mij U loven in de grote kringvan die U vrezen!Gij needrig volk, gij zult gezeten wezenaan een festijn! Die God zoekt, moet Hem prijzen!O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen, die eeuwig zijn.<br />
 9. 9. 12 Dit zal gedenken wie zich nog verweert,tot alle natie zich tot Hem bekeerten voor de Koning die het al regeertzich neer zal buigen.De verste einden zullen het getuigen,dat niets gelijk aan zijn verheven macht is,dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de kracht is, het Koninkrijk!<br />
 10. 10. Votum en groetgevolgd door glorialied opw 181 Majesteit<br />
 11. 11. Majesteit,groot is zijn majesteit;lof zij Jezusen glorie, hulde en eer.Majesteit,God, die de zijnen leidt.Vanaf zijn troonvestigt de Zoonzijn heerschappij.<br />
 12. 12. Dus verhoog,maak eeuwig grootde naam van Jezus.Volk van Godkom en breng lofaan Jezus, de Koning.<br />
 13. 13. Majesteit,groot is zijn majesteit;dwars door de doodwerd Hij verhoogd,Jezus regeert!<br />
 14. 14. Aanvangstekst uit Johannes <br />16 : 5 t/m 7<br />
 15. 15. 5 En nu ga Ik heen tot Hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? 6 Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. 7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.<br />
 16. 16. Gezang 234 – 1, 2<br />Al heeft Hij ons verlaten,<br />
 17. 17. Gez. 234 : 1Al heeft Hij ons verlaten,Hij laat ons nooit alleen.Wat wij in Hem bezatenis altijd om ons heenals zonlicht om de bloemen,een moeder om haar kind.Teveel om op te noemenzijn wij door Hem bemind.<br />
 18. 18. Gez. 234 : 2Al is Hij opgenomen,houd in herinnering,dat Hij terug zal komen,zoals Hij van ons ging.Wij leven van vertrouwen,dat wij zijn majesteitvan oog tot oog aanschouwenin alle eeuwigheid.<br />
 19. 19. Gebed om verlichting met de Heilige Geest.<br />
 20. 20. Lezen Handelingen 1 : 4 t/m 11<br />
 21. 21. 4 En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt. 5 Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.<br />
 22. 22. 6 Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? 7 Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, 8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt,<br />
 23. 23. en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. 9 En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer,<br />
 24. 24. zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, 11 die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.<br />
 25. 25. Gezang 452 – 2, 3<br />Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart,<br />
 26. 26. Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart,ik vrees geen kwaad, maar klaag het Hem.Hoe groot in eer, Hij hoort mijn stem,hoe ver van de aard, Hij kent mijn hart.Gods zoon vergeet de broeder nietdie Hij op aarde liet.<br />
 27. 27. Hij is mijn hoop.Hij wies mij met zijn doop,Hij geeft mij brood en beker,'k ben van zijn liefde zeker.Hij is mijn hoop!<br />
 28. 28. 3 Waar is een vreugd, een kalmt', een heil,zo zalig, als dit hoogst genot?Het vloeit uit God en keert tot God,het heeft noch maat, noch perk, noch peil.In Jezus is mijn zalig lotverborgen bij mijn God.<br />
 29. 29. Hij is mijn lust,ook als mijn stof eens rust.O, prijst Hem, mijn gezangen!Ik blijf zijn komst verlangen.Hij is mijn lust!<br />
 30. 30. Lezen Math. 24 : 23 t/m 33<br />
 31. 31. 23 Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. 24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. 25 Zie, Ik heb het u voorzegd. <br />
 32. 32. 26 Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 28 Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.<br />
 33. 33. 29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. 30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen <br />
 34. 34. der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, <br />
 35. 35. van het ene uiterste der hemelen tot het andere. 32 Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.<br />
 36. 36. Gezang 231 : 1, 3, 4<br />Wij knielen voor uw zetel neer,<br />
 37. 37. 1 Wij knielen voor uw zetel neer,wij, Heer, en al uw leden,en eren U als onze Heermet liedren en gebeden.Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,voor U, o Godsgetuige,o Eerstgeboren' uit de doodzich diep eerbiedig buige!<br />
 38. 38. 3 U, die als Heer der heerlijkheidverreest tot heil der volken,verwachten wij in majesteiteens weder op de wolken.Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,ook die Hem heeft doorsteken!Elk zal Hem juichend hulde biênof om ontferming smeken.<br />
 39. 39. 4 Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,die dag zal zeker komen.Het licht, dat aan de kim verschijnt,wordt reeds van ver vernomen.Ja, halleluja, ja Hij komt!Juicht, mensen, englen, samen.Juicht met een vreugd, die 't al verstomt,juicht allen! Amen, amen!<br />
 40. 40. “Niet als een raket!!”Tekst Hand. 1 : 11<br />
 41. 41. Gezang 118 – 1, 2<br />Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.<br />
 42. 42. 1Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.Verlos mij van mijn bange pijn!Zie, heel mijn hart staat voor U openen wil, o Heer, uw tempel zijn.O Gij, wien aard' en hemel zingen,verkwik mij met uw heilge gloed.Kom met uw zachte glans doordringen,o zon van liefde, mijn gemoed!<br />
 43. 43. 2Vervul, o Heiland, het verlangen,waarmee mijn hart uw komst verbeidt!Ik wil in ootmoed U ontvangen,mijn ziel en zinnen zijn bereid.Blijf in uw liefde mij bewaren,waar om mij heen de wereld woedt.O, mocht ik uwe troost ervaren:doe intocht, Heer, in mijn gemoed!<br />
 44. 44. Gedicht<br />
 45. 45. Danken en bidden.<br />
 46. 46. Geloofsbelijdenis opw 354<br />Glorie aan God,<br />
 47. 47. Glorie aan God,glorie aan God,glorie aan God,glorie aan God.<br />
 48. 48. Lof zij de Heer,Hem komt toe alle eer.Hij's het Lam dat regeerttot in eeuwigheid.Zijn woord is macht,heeft ons vrijheid gebracht.Wij aanbidden,wij knielen voor Jezus.<br />
 49. 49. Groot is zijn troon,eeuwig zijn kroon.Overwinnaar zal Hij zijn,over zonde, dood en pijn.Heel het rijk der duisternis,weet wie Jezus Christus is:Hij is de hoogste Heer!<br />
 50. 50. Glorie aan God,glorie aan God,glorie aan God,glorie aan God.<br />
 51. 51. Kondigt het aan,door de kracht van zijn naam:Heel de aard' wordt vervuldvan zijn glorie!Satan, hij beeft,want hij weet: Jezus leeft!Hij's verslagen,het Lam troont voor eeuwig!<br />
 52. 52. Jezus is Heer, Redder en Heer!Overwinnaar zal Hij zijn,over zonde, dood en pijn.Heel het rijk der duisternis,weet wie Jezus Christus is:Hij is de hoogste Heer!<br />
 53. 53. Glorie aan God,glorie aan God,glorie aan God,glorie aan God.<br />
 54. 54. Heersen met Hemop de troon en zijn stem,spreekt van liefde,vervult ons met glorie.Heilig en vrij alle tranen voorbij.Eeuwig vreugde voor God,lof, aanbidding:<br />
 55. 55. waardig het Lam, waardig het Lam!Overwinnaar zal Hij zijn,over zonde, dood en pijn.Heel het rijk der duisternis,weet wie Jezus Christus is:Hij is de hoogste Heer!<br />
 56. 56. Glorie aan God,glorie aan God,glorie aan God,glorie aan God.<br />
 57. 57. Collecte<br />1ste St. Mensenkinderen<br />2de voor de eigen gemeente<br />
 58. 58. Slotlied gezang 464 : 1, 2<br />Alle volken, looft de Here,<br />
 59. 59. 1Alle volken, looft de Here,aarde, zing een vrolijk lied!Juicht nu allen, geeft Hem ere:Hij vergeet de zijnen niet!In het beurtgezang der sferen,in des afgronds bange kreetruist de lof, de lof des Heren,die de zijnen niet vergeet.<br />
 60. 60. 2Uit Hem vloeien alle krachten,tot Hem stijg' der aarde lied!Zalig, wie de Heer verwachten:Hij vergeet de zijnen niet!Smelt dan samen, Hem ter ere,diept' en hoogheid, lust en leed,in het loflied aan de Here,die de zijnen niet vergeet!<br />
 61. 61. Zegen Amen, amen, amen!Dat wij niet beschamenJezus Christus onze Heer,amen, God, uw naam ter eer!<br />

×