SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
5.7. Najważniejsze wydarzenie Starego
Testamentu s. 140-145
Cele katechetyczne:
–
ukazanie przymierza na Synaju jako budowania więzi Boga z ludźmi;
–
wyjaśnienie związku między Przymierzem Synajskim a Nowym Przymierzem;
–
wychowanie do świadomych wyborów opartych na Dekalogu.
Katecheta wybiera dwóch uczniów, którzy mają za zadanie
zebranie informacji w klasie w czasie nieprzekraczającym
2 min na tematy:
• uczeń 1: Stare Przymierze,
• uczeń 2: Nowe Przymierze.
uczniowie odpowiadają na pytania kolegów(koleżanek)
szeptem.
Po upływie określonego czasu
wybrane osoby prezentują efekty pracy.
STARE PRZYMIERZE ----------------------- NOWE PRZYMIERZE
„przymierze”
???
W Piśmie Świętym określenie to oznacza zasadniczo więź
wspólnoty-komunii miedzy Bogiem i człowiekiem, rodzaj
związku, który w różnych formach sam Bóg chciał
ustanowić w trakcie historii zbawienia. (z)
• Przymierze, to jedno z najważniejszych słów w Biblii.
Termin ten próbuje oddać istotę relacji, która występuje
między Panem a Jego ludem.
• Pierwszeństwo należy do Boga, który przejmuje inicjatywę
i ofiaruje bardziej stabilne i skuteczniejsze zobowiązanie.
• Dlatego można tu mówić bardziej o obietnicy,
o przysiędze, o „testamencie” Bożym, na który człowiek
odpowiada przyjęciem owego daru, a często – niestety –
brakiem
stałości
w
okazywaniu
wdzięczności
i niewiernością.
Zawieranie przymierza ma charakter rytualny. Najpierw Mojżesz spisał
„wszystkie słowa”, jakie usłyszał od Pana, a wstawszy rano, przystąpił do
dalszej pracy. Najpierw zbudował ołtarz u stóp góry Synaj, następnie w
jego pobliżu ustawił dwanaście głazów „według dwunastu pokoleo
izraelskich”. Na tym ołtarzu zostają złożone ofiary – zabito cielce na znak
dziękczynienia. Naszej współczesnej wrażliwości raczej nie odpowiada taka forma
spełniania aktów kultowych, ale powinniśmy pamiętad, że w starożytności było to powszechne.

Mojżesz postępuje jak kapłan – połowę krwi wylewa na ołtarz (reprezentujący
symbolicznie Boga). Następnie
odczytuje Księgę Przymierza ludowi, który
odpowiada: „Będziemy słuchad i wypełniad wiernie wszystko, co Pan
nakazał” (Wj 24,7b). Po otrzymaniu tego potwierdzenia Mojżesz skropił lud
krwią, wypowiadając uroczyste słowa: „Oto krew Przymierza, które Pan
zawarł z wami na podstawie tych wszystkich słów (Wj 248b) ”. Krew dla
Hebrajczyków jest symbolem życia. Krew wylana przez Mojżesza na
ołtarz, a następnie pokropienie nią ludu oznaczało rytualny wyraz
jedności życia Boga i człowieka. Dla chrześcijanina te słowa stanowią zapowiedź słów
Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy dając uczniom kielich, będzie mówił, iż jest on
napełniony krwią Nowego i wiecznego Przymierza.
(z)
• Czym różni się Stare Przymierze
od Nowego?
• Co otrzymaliśmy na mocy
obu przymierzy?
• W jaki sposób każdy z nas uczestniczy
w Starym i Nowym Przymierzu?
Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: „To jest
Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyocie na moją pamiątkę!”. Tak samo i
kielich po wieczerzy, mówiąc: „Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za
was będzie wylana”. (Łk 22,19-20)
I rzekł Pan do Mojżesza: „Wstąp do Pana, ty, Aaron, Nadab, Abihu i siedemdziesięciu ze
starszych Izraela i oddajcie pokłon z daleka. Mojżesz sam zbliży się do Pana, lecz oni się
nie zbliżą i lud nie wstąpi z nim”. Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa
Pana i wszystkie Jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: „Wszystkie
słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy”. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana.
Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście
stel, stosownie do liczby dwunastu pokoleo Izraela. Potem polecił młodzieocom
izraelskim złożyd Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął
połowę krwi i wylał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę
Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: „Wszystko, co powiedział
Pan, uczynimy i będziemy posłuszni”. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc:
„Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów”.
Wstąpił Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abihu i siedemdziesięciu starszymi
Izraela. Ujrzeli Boga Izraela, a pod Jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych
kamieni, świecących jak samo niebo. Na wybranych Izraelitów nie podniósł On swej
ręki, mogli przeto patrzed na Boga. Potem jedli i pili. (Wj 24,1-11)
Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co
jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja, Pan, twój Bóg, jestem
Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia
względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia
tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazao.
Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi
bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcid. Sześd dni będziesz pracowad i wykonywad wszystkie
twe zajęcia. Dzieo zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu
tym wykonywad żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani
twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram.
W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w
siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzieo szabatu i uznał go za święty.
Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
Nie będziesz zabijał.
Nie będziesz cudzołożył.
Nie będziesz kradł.
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego
niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do
bliźniego twego. (Wj 20,2-17)
• Czym różni się Stare Przymierze
od Nowego?
• Co otrzymaliśmy na mocy
obu przymierzy?
• W jaki sposób każdy z nas uczestniczy
w Starym i Nowym Przymierzu?
Ćwiczenie Dekalog i ja

(z)
Uzupełniamy, wpisując w każdy kwiat jedną wartość
wyrastającą z „ziarenka” konkretnego przykazania, która
sprzyja rozwojowi człowieka np.
•„Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną” – wierność.
•„Czcij ojca swego i matkę swoją” – szacunek.
•„Nie kradnij” – uczciwość.

Na zakończenie wybrani uczniowie prezentują swoje prace.
Katecheta prosi, by uczniowie zaznaczyli jeden kwiat, z
wartością, którą będą rozwijać w swoim życiu w ciągu
najbliższego miesiąca. W następnych miesiącach można wracać
do ćwiczenia, rozwijając w życiu kolejne wartości.
5.7 najważniejsze wydarzenia starego testamentu

More Related Content

What's hot

8.1 narodziny kościoła
8.1 narodziny kościoła8.1 narodziny kościoła
8.1 narodziny kościołaKM Ludźmierz
 
Katecheza 1 - Biblijne i patrystyczne podstawy nauki o zgromadzeniu liturgicz...
Katecheza 1 - Biblijne i patrystyczne podstawy nauki o zgromadzeniu liturgicz...Katecheza 1 - Biblijne i patrystyczne podstawy nauki o zgromadzeniu liturgicz...
Katecheza 1 - Biblijne i patrystyczne podstawy nauki o zgromadzeniu liturgicz...Karol xkarold
 
Materiały dla scholi
Materiały dla scholiMateriały dla scholi
Materiały dla scholisdbkarol
 
4.2. człowiek stworzony do przyjaźni
4.2. człowiek stworzony do przyjaźni4.2. człowiek stworzony do przyjaźni
4.2. człowiek stworzony do przyjaźniKM Ludźmierz
 
Byc dzieckiem bozym
Byc dzieckiem bozymByc dzieckiem bozym
Byc dzieckiem bozymvodnix
 
Ekipa modlitwa o-wylanie - Alpha
Ekipa modlitwa o-wylanie - AlphaEkipa modlitwa o-wylanie - Alpha
Ekipa modlitwa o-wylanie - AlphaSławomir Paszko
 
Świadkowie Jehowy - Rzetelność Przekładu Nowego Świata
Świadkowie Jehowy - Rzetelność Przekładu Nowego ŚwiataŚwiadkowie Jehowy - Rzetelność Przekładu Nowego Świata
Świadkowie Jehowy - Rzetelność Przekładu Nowego Światamjsl100
 
Co to jest dekalog ?
Co to jest dekalog ?Co to jest dekalog ?
Co to jest dekalog ?bwalaszczyk
 
Księga Wyjścia Rozdziały 14-19. Uwolnienie z Egiptu
Księga Wyjścia Rozdziały 14-19. Uwolnienie z EgiptuKsięga Wyjścia Rozdziały 14-19. Uwolnienie z Egiptu
Księga Wyjścia Rozdziały 14-19. Uwolnienie z EgiptuBiblia Wnioski
 
Księga Wyjścia. Wstęp
Księga Wyjścia. WstępKsięga Wyjścia. Wstęp
Księga Wyjścia. WstępBiblia Wnioski
 
2.3 jestem chrześcijaninem
2.3 jestem chrześcijaninem2.3 jestem chrześcijaninem
2.3 jestem chrześcijaninemKM Ludźmierz
 
Czego Bog nam nie dal 3
Czego Bog nam nie dal 3Czego Bog nam nie dal 3
Czego Bog nam nie dal 3vodnix
 
Księga Wyjścia Rozdziały 35-40. Przybytek
Księga Wyjścia Rozdziały 35-40. PrzybytekKsięga Wyjścia Rozdziały 35-40. Przybytek
Księga Wyjścia Rozdziały 35-40. PrzybytekBiblia Wnioski
 
4.Metropolia jerozolimska III
4.Metropolia jerozolimska III4.Metropolia jerozolimska III
4.Metropolia jerozolimska IIIparakletos
 
Chrystus Król (polish)
Chrystus Król (polish)Chrystus Król (polish)
Chrystus Król (polish)Martin M Flynn
 
Różaniec misyjny
Różaniec misyjnyRóżaniec misyjny
Różaniec misyjnydominikanki
 

What's hot (20)

8.1 narodziny kościoła
8.1 narodziny kościoła8.1 narodziny kościoła
8.1 narodziny kościoła
 
Katecheza 1 - Biblijne i patrystyczne podstawy nauki o zgromadzeniu liturgicz...
Katecheza 1 - Biblijne i patrystyczne podstawy nauki o zgromadzeniu liturgicz...Katecheza 1 - Biblijne i patrystyczne podstawy nauki o zgromadzeniu liturgicz...
Katecheza 1 - Biblijne i patrystyczne podstawy nauki o zgromadzeniu liturgicz...
 
Materiały dla scholi
Materiały dla scholiMateriały dla scholi
Materiały dla scholi
 
4.2. człowiek stworzony do przyjaźni
4.2. człowiek stworzony do przyjaźni4.2. człowiek stworzony do przyjaźni
4.2. człowiek stworzony do przyjaźni
 
Byc dzieckiem bozym
Byc dzieckiem bozymByc dzieckiem bozym
Byc dzieckiem bozym
 
Ekipa modlitwa o-wylanie - Alpha
Ekipa modlitwa o-wylanie - AlphaEkipa modlitwa o-wylanie - Alpha
Ekipa modlitwa o-wylanie - Alpha
 
Porwane sieci
Porwane sieciPorwane sieci
Porwane sieci
 
Świadkowie Jehowy - Rzetelność Przekładu Nowego Świata
Świadkowie Jehowy - Rzetelność Przekładu Nowego ŚwiataŚwiadkowie Jehowy - Rzetelność Przekładu Nowego Świata
Świadkowie Jehowy - Rzetelność Przekładu Nowego Świata
 
Co to jest dekalog ?
Co to jest dekalog ?Co to jest dekalog ?
Co to jest dekalog ?
 
Księga Wyjścia Rozdziały 14-19. Uwolnienie z Egiptu
Księga Wyjścia Rozdziały 14-19. Uwolnienie z EgiptuKsięga Wyjścia Rozdziały 14-19. Uwolnienie z Egiptu
Księga Wyjścia Rozdziały 14-19. Uwolnienie z Egiptu
 
Księga Wyjścia. Wstęp
Księga Wyjścia. WstępKsięga Wyjścia. Wstęp
Księga Wyjścia. Wstęp
 
Motywy Biblijne - Raj
Motywy Biblijne - RajMotywy Biblijne - Raj
Motywy Biblijne - Raj
 
Milenium
MileniumMilenium
Milenium
 
2.3 jestem chrześcijaninem
2.3 jestem chrześcijaninem2.3 jestem chrześcijaninem
2.3 jestem chrześcijaninem
 
Czego Bog nam nie dal 3
Czego Bog nam nie dal 3Czego Bog nam nie dal 3
Czego Bog nam nie dal 3
 
Księga Wyjścia Rozdziały 35-40. Przybytek
Księga Wyjścia Rozdziały 35-40. PrzybytekKsięga Wyjścia Rozdziały 35-40. Przybytek
Księga Wyjścia Rozdziały 35-40. Przybytek
 
4.Metropolia jerozolimska III
4.Metropolia jerozolimska III4.Metropolia jerozolimska III
4.Metropolia jerozolimska III
 
Biblia tysiaclecia
Biblia tysiacleciaBiblia tysiaclecia
Biblia tysiaclecia
 
Chrystus Król (polish)
Chrystus Król (polish)Chrystus Król (polish)
Chrystus Król (polish)
 
Różaniec misyjny
Różaniec misyjnyRóżaniec misyjny
Różaniec misyjny
 

More from KM Ludźmierz

2.6 umocnieni w dobru
2.6 umocnieni w dobru2.6 umocnieni w dobru
2.6 umocnieni w dobruKM Ludźmierz
 
2.5 obdarowani świętością
2.5 obdarowani świętością2.5 obdarowani świętością
2.5 obdarowani świętościąKM Ludźmierz
 
2.4 człowiek w świecie wartości
2.4 człowiek w świecie wartości2.4 człowiek w świecie wartości
2.4 człowiek w świecie wartościKM Ludźmierz
 
2.3. sumienie i jego rodzaje
2.3. sumienie i jego rodzaje2.3. sumienie i jego rodzaje
2.3. sumienie i jego rodzajeKM Ludźmierz
 
2.2. moralność ludzkich działań
2.2. moralność ludzkich działań2.2. moralność ludzkich działań
2.2. moralność ludzkich działańKM Ludźmierz
 
2.1. naturalne prawo moralne
2.1. naturalne prawo moralne2.1. naturalne prawo moralne
2.1. naturalne prawo moralneKM Ludźmierz
 
2.7 2.8 sciężki świętości
2.7 2.8 sciężki świętości2.7 2.8 sciężki świętości
2.7 2.8 sciężki świętościKM Ludźmierz
 
1.4. w kościele rozwijam swoje talenty
1.4. w kościele rozwijam swoje talenty1.4. w kościele rozwijam swoje talenty
1.4. w kościele rozwijam swoje talentyKM Ludźmierz
 
1.3. powołani do wspólnoty
1.3. powołani do wspólnoty1.3. powołani do wspólnoty
1.3. powołani do wspólnotyKM Ludźmierz
 
1.2. stworzeni do szczęścia
1.2. stworzeni do szczęścia1.2. stworzeni do szczęścia
1.2. stworzeni do szczęściaKM Ludźmierz
 
1.1. oprzeć życie na jezusie święty jacek odrowąż
1.1. oprzeć życie na jezusie  święty jacek odrowąż1.1. oprzeć życie na jezusie  święty jacek odrowąż
1.1. oprzeć życie na jezusie święty jacek odrowążKM Ludźmierz
 
8.8 rozwój kościoła od iv wieku
8.8 rozwój kościoła od iv wieku8.8 rozwój kościoła od iv wieku
8.8 rozwój kościoła od iv wiekuKM Ludźmierz
 
8.7 edykt mediolański
8.7 edykt mediolański8.7 edykt mediolański
8.7 edykt mediolańskiKM Ludźmierz
 
8.6 prześladowania chrześcijan
8.6 prześladowania chrześcijan8.6 prześladowania chrześcijan
8.6 prześladowania chrześcijanKM Ludźmierz
 
8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i paweł
8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i paweł8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i paweł
8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i pawełKM Ludźmierz
 
8.9 powtórzenie wiadomości
8.9 powtórzenie wiadomości8.9 powtórzenie wiadomości
8.9 powtórzenie wiadomościKM Ludźmierz
 
7.4 ewangelie dokument historyczny
7.4 ewangelie  dokument historyczny7.4 ewangelie  dokument historyczny
7.4 ewangelie dokument historycznyKM Ludźmierz
 
7.3 jezus i historia
7.3 jezus i historia7.3 jezus i historia
7.3 jezus i historiaKM Ludźmierz
 

More from KM Ludźmierz (20)

2.6 umocnieni w dobru
2.6 umocnieni w dobru2.6 umocnieni w dobru
2.6 umocnieni w dobru
 
2.5 obdarowani świętością
2.5 obdarowani świętością2.5 obdarowani świętością
2.5 obdarowani świętością
 
2.4 człowiek w świecie wartości
2.4 człowiek w świecie wartości2.4 człowiek w świecie wartości
2.4 człowiek w świecie wartości
 
2.3. sumienie i jego rodzaje
2.3. sumienie i jego rodzaje2.3. sumienie i jego rodzaje
2.3. sumienie i jego rodzaje
 
2.2. moralność ludzkich działań
2.2. moralność ludzkich działań2.2. moralność ludzkich działań
2.2. moralność ludzkich działań
 
2.1. naturalne prawo moralne
2.1. naturalne prawo moralne2.1. naturalne prawo moralne
2.1. naturalne prawo moralne
 
2.7 2.8 sciężki świętości
2.7 2.8 sciężki świętości2.7 2.8 sciężki świętości
2.7 2.8 sciężki świętości
 
1.4. w kościele rozwijam swoje talenty
1.4. w kościele rozwijam swoje talenty1.4. w kościele rozwijam swoje talenty
1.4. w kościele rozwijam swoje talenty
 
1.3. powołani do wspólnoty
1.3. powołani do wspólnoty1.3. powołani do wspólnoty
1.3. powołani do wspólnoty
 
1.2. stworzeni do szczęścia
1.2. stworzeni do szczęścia1.2. stworzeni do szczęścia
1.2. stworzeni do szczęścia
 
1.1. oprzeć życie na jezusie święty jacek odrowąż
1.1. oprzeć życie na jezusie  święty jacek odrowąż1.1. oprzeć życie na jezusie  święty jacek odrowąż
1.1. oprzeć życie na jezusie święty jacek odrowąż
 
8.8 rozwój kościoła od iv wieku
8.8 rozwój kościoła od iv wieku8.8 rozwój kościoła od iv wieku
8.8 rozwój kościoła od iv wieku
 
8.7 edykt mediolański
8.7 edykt mediolański8.7 edykt mediolański
8.7 edykt mediolański
 
8.6 prześladowania chrześcijan
8.6 prześladowania chrześcijan8.6 prześladowania chrześcijan
8.6 prześladowania chrześcijan
 
8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i paweł
8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i paweł8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i paweł
8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i paweł
 
8.9 powtórzenie wiadomości
8.9 powtórzenie wiadomości8.9 powtórzenie wiadomości
8.9 powtórzenie wiadomości
 
7.8 cuda jezusa
7.8 cuda jezusa7.8 cuda jezusa
7.8 cuda jezusa
 
7.7 przypowieści
7.7 przypowieści7.7 przypowieści
7.7 przypowieści
 
7.4 ewangelie dokument historyczny
7.4 ewangelie  dokument historyczny7.4 ewangelie  dokument historyczny
7.4 ewangelie dokument historyczny
 
7.3 jezus i historia
7.3 jezus i historia7.3 jezus i historia
7.3 jezus i historia
 

5.7 najważniejsze wydarzenia starego testamentu

 • 1. 5.7. Najważniejsze wydarzenie Starego Testamentu s. 140-145 Cele katechetyczne: – ukazanie przymierza na Synaju jako budowania więzi Boga z ludźmi; – wyjaśnienie związku między Przymierzem Synajskim a Nowym Przymierzem; – wychowanie do świadomych wyborów opartych na Dekalogu.
 • 2. Katecheta wybiera dwóch uczniów, którzy mają za zadanie zebranie informacji w klasie w czasie nieprzekraczającym 2 min na tematy: • uczeń 1: Stare Przymierze, • uczeń 2: Nowe Przymierze. uczniowie odpowiadają na pytania kolegów(koleżanek) szeptem. Po upływie określonego czasu wybrane osoby prezentują efekty pracy. STARE PRZYMIERZE ----------------------- NOWE PRZYMIERZE
 • 3. „przymierze” ??? W Piśmie Świętym określenie to oznacza zasadniczo więź wspólnoty-komunii miedzy Bogiem i człowiekiem, rodzaj związku, który w różnych formach sam Bóg chciał ustanowić w trakcie historii zbawienia. (z)
 • 4. • Przymierze, to jedno z najważniejszych słów w Biblii. Termin ten próbuje oddać istotę relacji, która występuje między Panem a Jego ludem. • Pierwszeństwo należy do Boga, który przejmuje inicjatywę i ofiaruje bardziej stabilne i skuteczniejsze zobowiązanie. • Dlatego można tu mówić bardziej o obietnicy, o przysiędze, o „testamencie” Bożym, na który człowiek odpowiada przyjęciem owego daru, a często – niestety – brakiem stałości w okazywaniu wdzięczności i niewiernością.
 • 5. Zawieranie przymierza ma charakter rytualny. Najpierw Mojżesz spisał „wszystkie słowa”, jakie usłyszał od Pana, a wstawszy rano, przystąpił do dalszej pracy. Najpierw zbudował ołtarz u stóp góry Synaj, następnie w jego pobliżu ustawił dwanaście głazów „według dwunastu pokoleo izraelskich”. Na tym ołtarzu zostają złożone ofiary – zabito cielce na znak dziękczynienia. Naszej współczesnej wrażliwości raczej nie odpowiada taka forma spełniania aktów kultowych, ale powinniśmy pamiętad, że w starożytności było to powszechne. Mojżesz postępuje jak kapłan – połowę krwi wylewa na ołtarz (reprezentujący symbolicznie Boga). Następnie odczytuje Księgę Przymierza ludowi, który odpowiada: „Będziemy słuchad i wypełniad wiernie wszystko, co Pan nakazał” (Wj 24,7b). Po otrzymaniu tego potwierdzenia Mojżesz skropił lud krwią, wypowiadając uroczyste słowa: „Oto krew Przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie tych wszystkich słów (Wj 248b) ”. Krew dla Hebrajczyków jest symbolem życia. Krew wylana przez Mojżesza na ołtarz, a następnie pokropienie nią ludu oznaczało rytualny wyraz jedności życia Boga i człowieka. Dla chrześcijanina te słowa stanowią zapowiedź słów Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy dając uczniom kielich, będzie mówił, iż jest on napełniony krwią Nowego i wiecznego Przymierza.
 • 6.
 • 7. (z)
 • 8.
 • 9. • Czym różni się Stare Przymierze od Nowego? • Co otrzymaliśmy na mocy obu przymierzy? • W jaki sposób każdy z nas uczestniczy w Starym i Nowym Przymierzu?
 • 10. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyocie na moją pamiątkę!”. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: „Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana”. (Łk 22,19-20) I rzekł Pan do Mojżesza: „Wstąp do Pana, ty, Aaron, Nadab, Abihu i siedemdziesięciu ze starszych Izraela i oddajcie pokłon z daleka. Mojżesz sam zbliży się do Pana, lecz oni się nie zbliżą i lud nie wstąpi z nim”. Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: „Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy”. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel, stosownie do liczby dwunastu pokoleo Izraela. Potem polecił młodzieocom izraelskim złożyd Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wylał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: „Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni”. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: „Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów”. Wstąpił Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abihu i siedemdziesięciu starszymi Izraela. Ujrzeli Boga Izraela, a pod Jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni, świecących jak samo niebo. Na wybranych Izraelitów nie podniósł On swej ręki, mogli przeto patrzed na Boga. Potem jedli i pili. (Wj 24,1-11)
 • 11. Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazao. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcid. Sześd dni będziesz pracowad i wykonywad wszystkie twe zajęcia. Dzieo zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywad żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzieo szabatu i uznał go za święty. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. (Wj 20,2-17)
 • 12. • Czym różni się Stare Przymierze od Nowego? • Co otrzymaliśmy na mocy obu przymierzy? • W jaki sposób każdy z nas uczestniczy w Starym i Nowym Przymierzu?
 • 13. Ćwiczenie Dekalog i ja (z) Uzupełniamy, wpisując w każdy kwiat jedną wartość wyrastającą z „ziarenka” konkretnego przykazania, która sprzyja rozwojowi człowieka np. •„Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną” – wierność. •„Czcij ojca swego i matkę swoją” – szacunek. •„Nie kradnij” – uczciwość. Na zakończenie wybrani uczniowie prezentują swoje prace. Katecheta prosi, by uczniowie zaznaczyli jeden kwiat, z wartością, którą będą rozwijać w swoim życiu w ciągu najbliższego miesiąca. W następnych miesiącach można wracać do ćwiczenia, rozwijając w życiu kolejne wartości.