Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Świadkowie Jehowy - Rzetelność Przekładu Nowego Świata

1,005 views

Published on

Świadkowie Jehowy - Rzetelność Przekładu Nowego Świata

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Świadkowie Jehowy - Rzetelność Przekładu Nowego Świata

 1. 1. CZYLI PISMO ŚWIĘTE PRZETŁUMACZONE PRZEZ ŚWIADKÓW JEHOWY
 2. 2. Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – przekład Pisma Świętego dokonany przez Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata Świadków Jehowy, przez nich wydawany i przez nich głównie używany. Przekładu dokonano bezpośrednio z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego na współczesny język angielski. Wydania w innych językach oparte są na przekładzie angielskim, z uwzględnieniem języków oryginału. Tłumaczenie przygotował anonimowy Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata (New World Bible Translation Committee). Komitet przekazał opracowany przez siebie tekst do Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (Pensylwańskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe — Strażnica), oficyny wydawniczej Świadków Jehowy, by zajęła się jego drukowaniem, tłumaczeniem na inne języki i rozpowszechnianiem. źródło: wikipedia
 3. 3. JAK RZETELNY JEST TO PRZEKŁAD? CZY GODNY JEST NASZEGO ZAUFANIA?
 4. 4. 1. WZYWANIE IMIENIA PAŃSKIEGO RZYM. 10:13 NWT Gdyż „każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony”. RZYM. 10:13 BW Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.
 5. 5. KONTEKST - RZYM. 10:8-15 BW 8 Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy. 9 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. 10 Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. 11 Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. 12 Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. 13 Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. 14 Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? 15 A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny!
 6. 6. GRECKIE SŁOWO KYRIOS OZNACZA PAN. CAŁY KONTEKST 10-GO ROZDZIAŁU LISTU DO RZYMIAN ORAZ GRECKOPOLSKI PRZEKŁAD MIĘDZYWIERSZOWY POTWIERDZA, ŻE CHRZEŚCIJANIE MUSZĄ UWIERZYĆ I WZYWAĆ IMIENIA PANA JEZUSA, ABY DOSTĄPIĆ ZBAWIENIA. ABY TO MOGŁO MIEĆ MIEJSCE NAJPIERW MUSZĄ USŁYSZEĆ EWANGELIĘ. JEDNAKŻE, PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA BŁĘDNIE ODDAJE SŁOWO KYRIOS NA JEHOWA I W TEN SPOSÓB SUGERUJE, IŻ NALEŻY WZYWAĆ IMIENIA JEHOWY ZAMIAST JEZUSA, ABY ZOSTAĆ WYBAWIONYM. APOSTOŁ PAWEŁ NIE CYTUJE W 13 WERSECIE PISM HEBRAJSKICH, WIĘC JEST TO NIEUZASADNIONA MANIPULACJA MAJĄCA NA CELU POTWIERDZENIE KONIECZNOŚCI UŻYWANIA IMIENIA JEHOWY PRZEZ CHRZEŚCIJAN.
 7. 7. 2. CZYJĄ JESTEŚMY WŁASNOŚCIĄ? RZYM. 14:8 NWT bo czy żyjemy, żyjemy dla Jehowy, czy też umieramy, umieramy dla Jehowy. Dlatego czy żyjemy, czy też umieramy, należymy do Jehowy. RZYM. 14:8 BW bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy.
 8. 8. KONTEKST - RZYM. 14:2-10 BW 2 Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. 3 Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je; albowiem Bóg go przyjął. 4 Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do pana swego należy; ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. 5 Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. 6 Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega; kto je, dla Pana je, dziękuje bowiem Bogu; a kto nie je, dla Pana nie je, i dziękuje Bogu. 7 Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera; 8 bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. 9 Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować.
 9. 9. KONTEKST 14-GO ROZDZIAŁU LISTU DO RZYMIAN ORAZ GRECKO-POLSKI PRZEKŁAD MIĘDZYWIERSZOWY POŚWIADCZA NAM, ŻE CHRZEŚCIJANIE NALEŻĄ DO CHRYSTUSA, SĄ JEGO WŁASNOŚCIĄ CZYLI SĄ PAŃSCY. ON WYKUPIŁ ICH PRZEZ SWĄ WŁASNĄ ŚMIERĆ I OŻYŁ, ABY PANOWAĆ NAD NIMI. NIESTETY, PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA PONOWNIE ZASTĘPUJE GRECKIE SŁOWO KYRIOS SŁOWEM JEHOWA I WYPACZA SENS WYWODÓW APOSTOŁA PAWŁA, SUGERUJĄC, IŻ CHRZEŚCIJANIE NALEŻĄ DO JEHOWY, A NIE DO CHRYSTUSA, CHOCIAŻ WERSET 9 WYRAŹNIE MÓWI DO KOGO NALEŻĄ.
 10. 10. 3. CZY APOSTOŁOWIE MODLILI SIĘ DO PANA JEZUSA? DZ. APOST. 7:60 NWT Potem, upadłszy na kolana, zawołał silnym głosem: „Jehowo, nie policz im tego grzechu”. Kiedy to powiedział, zapadł w sen śmierci. DZ. APOST. 7:60 BW A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał.
 11. 11. KONTEKST - DZ. APOST. 7:55-60 BW 55 On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej 56 i rzekł: Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. 57 Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na niego. 58 A wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Saulem. 59 I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. 60 A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał.
 12. 12. KONTEKST 7-GO ROZDZIAŁU DZIEJÓW APOSTOLSKICH WSKAZUJE, IŻ PRZEŚLADOWANY SZCZEPAN WIDZI OTWARTE NIEBO I CHRYSTUSA STOJĄCEGO PO PRAWICY BOŻEJ. KONAJĄC ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ PROSI CZYLI MODLI SIĘ DO PANA JEZUSA, ABY PRZYJĄŁ JEGO DUCHA I WYBACZYŁ TYM, KTÓRZY GO MORDOWALI. I TYM RAZEM, NIE BACZĄC NA KONTEKST PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA W WERSECIE 60-TYM ZASTĘPUJE GRECKIE SŁOWO KYRIOS SŁOWEM JEHOWA I SUGERUJE, JAKOBY SZCZEPAN UŻYWAŁ IMIENIA BOŻEGO I MODLIŁ SIĘ DO BOGA OJCA CZYLI JEHOWY ZAMIAST DO PANA JEZUSA.
 13. 13. 4. DZIEŃ PAŃSKI CZY DZIEŃ JEHOWY? 2 TES 2:2 NWT żebyście nie dali się szybko wytrącić ze swego sposobu rozumowania ani poruszyć czy to przez jakąś natchnioną wypowiedź, czy przez ustną wiadomość, czy przez list rzekomo od nas, jakoby już nastał dzień Jehowy. 2 TES 2:2 BW abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański.
 14. 14. KONTEKST – 2 TES 2:6- BW 1 Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia, 2 abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. 3 Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, 4 przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. 5 Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? 6 A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie.
 15. 15. APOSTOŁ PAWEŁ PISZĄC PONOWNIE DO TESALONICZAN OSTRZEGA ICH, ABY SIĘ NIE DALI ZWIEŚĆ W KWESTII POWROTU CHRYSTUSA. ŁĄCZY TO WYDARZENIE BEZPOŚREDNIO Z DNIEM PAŃSKIM. INNYMI SŁOWY DZIEŃ PAŃSKI TO DZIEŃ CHWALEBNEGO POWROTU PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA. PRZYJDZIE WIDZIALNIE, ALE JEGO POWRÓT BĘDĄ POPRZEDZAĆ PEWNE ZNAMIENNE WYDARZENIA, TAKIE JAK POJAWIENIE SIĘ ANTYCHRYSTA. PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA PONOWNIE W WERSECIE 2-GIM ZASTĘPUJE GRECKIE SŁOWO KYRIOS SŁOWEM JEHOWA I WYWOŁUJE ZAMIERZONE ZAMIESZANIE W TYM TEMACIE. WG DOKTRYNY TOWARZYSTWA STRAŻNICA POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA I DZIEŃ PAŃSKI (JEHOWY) TO DWA RÓŻNE WYDARZENIA. PRZYJŚCIE PANA TO NIEWIDZIALNA PARUZJA CZYLI OBECNOŚĆ OD 1914R., A JEJ KULMINACJĄ BĘDZIE DZIEŃ JEHOWY, CZYLI WYKONANIE WYROKU NA BEZBOŻNYM ŚWIECIE PODCZAS ARMAGEDONU.
 16. 16. 5. JEZUS - BÓG CZY bóg? JANA 1:1 NWT Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga i Słowo był bogiem. JANA 1:18 NWT Żaden człowiek nigdy nie widział Boga; jednorodzony bóg, który zajmuje miejsce u piersi Ojca, ten dał co do niego wyjaśnienie. JANA 1:1 BW Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. JANA 1:18 BW Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.
 17. 17. KONTEKST – JANA 1:1-18 BW 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. 4 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. 5 A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. 6 Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan. 7 Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. 8 Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. 9 Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. 10 Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. 11 Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. 12 Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, 13 którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. 14 A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. 15 Jan świadczył o nim i głośno wołał: Ten to był, o którym powiedziałem: Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. 16 A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. 17 Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. 18 Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.
 18. 18. ÓWCZESNA PISOWNIA GRECKA NIE ROŻRÓŻNIAŁA MAŁYCH I DUŻYCH LITER. JEDNAKŻE, WSPÓŁCZESNY JĘZYK POLSKI TĘ RÓŻNICĘ CZYNI. W WIELU PRZYPADKACH NIESTOSOWNE JEST UŻYWANIE MAŁYCH LITER W PISOWNI NP. IMION I NAZWISK, PONIEWAŻ W TEN SPOSÓB NIEJAKO UBLIŻAMY LUB UMNIEJSZAMY ZNACZENIE DANEJ OSOBY. CAŁY KONTEKST EWANGELII JANA WYRAŹNIE PODKREŚLA BOSKOŚĆ I CHWAŁĘ PANA JEZUSA. LOGOS CZYLI SŁOWO JEST NASZYM STWÓRCĄ I BOGIEM, DAWCĄ ŻYCIA, PRAWDZIWĄ ŚWIATŁOŚCIĄ, JEDYNYM SYNEM OJCA, JEDNORODZONYM BOGIEM. WSZYSTKIE TE TYTUŁY UKAZUJĄ JEGO MAJESTAT I WIELKOŚĆ ORAZ KIERUJĄ UWAGĘ, IŻ JEST ON GODZIEN NASZEJ NAJWYŻSZEJ CZCI I CHWAŁY. NIESTETY, PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA IDĄC ZA DOKTRYNĄ ŚWIADKÓW JEHOWY TRAKTUJE PANA JEZUSA JAKO MNIEJSZEGO BOGA I ODDAJE SŁOWO BÓG Z MAŁEJ LITERY, TAK ABY TYLKO UMNIEJSZYĆ JEGO ZNACZENIE. ICH ZDANIEM CZEŚĆ NALEŻY SIĘ WYŁĄCZNIE JEDYNEMU PRAWDZIWEMU BOGU JAK GO NAZYWAJĄ CZYLI JEHOWIE.
 19. 19. 6. KTO JEST PRAWDZIWYM BOGIEM? 1 JANA 5:20,21 NWT My zaś wiemy, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością umysłu, żebyśmy mogli poznać prawdziwego. I jesteśmy w jedności z tym prawdziwym poprzez jego Syna, Jezusa Chrystusa. To jest prawdziwy Bóg i życie wieczne. Dziateczki, strzeżcie się bożków. 1 JANA 5:20,21 BW Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów.
 20. 20. KONTEKST – 1 JANA 5:18-21 BW 18 Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. 19 My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. 20 Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. 21 Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów.
 21. 21. APOSTOŁ JAN, KTÓRY BYŁ ŚWIADKIEM PRZEMIENIENIA I UJRZAŁ CHWAŁĘ JEZUSA KOŃCZY SWÓJ PIERWSZY LIST PODKREŚLAJĄC FAKT, IŻ CHRYSTUS PRZYSZEDŁ NA ZIEMIĘ, ABY OBJAWIĆ OJCA CZYLI PRAWDZIWEGO BOGA. DODAJE JEDNOCZEŚNIE, ŻE DLA CHRZEŚCIJAN PRAWDZIWYM BOGIEM I ŻYCIEM WIECZNYM JEST TAKŻE SYN BOŻY I OSTRZEGA PRZED BAŁWOCHWALSTWEM. W SWEJ EWANGELII JAN ZANOTOWAŁ SŁOWA SAMEGO PANA: JA JESTEM DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM. TŁUMACZE PRZEKŁADU NOWEGO ŚWIATA PONOWNIE ZMIENIAJĄ SENS PISMA ŚWIĘTEGO I DODAJĄ SŁOWA, KTÓRYCH TAM NIE MA, WPROWADZAJĄC CZYTELNIKA W BŁĄD. UŻYCIE WYRAŻENIA W JEDNOŚCI I POPRZEZ SUGERUJE, IŻ PRAWDZIWYM BOGIEM JEST TYLKO JEHOWA. PO RAZ KOLEJNY „DOSTOSOWANO” WERSET DO ISTNIEJĄCYCH WIERZEŃ.
 22. 22. 7. CZEŚĆ CZY HOŁD? TŁUMACZE PRZEKŁADU NOWEGO ŚWIATA PODKREŚLAJĄ FAKT, IŻ SĄ KONSEKWENTNI I ZAWSZE ODDAJĄ SŁOWA GRECKIE ZGODNIE Z ICH PIERWOTNYM ZNACZENIEM. CZY DOWODY TO POTWIERDZAJĄ? W TYM CELU PRZEANALIZUJEMY ZASTOSOWANIE GRECKIEGO SŁOWA PROSKUNEO W PRZEKŁADZIE NOWEGO ŚWIATA. ZAWIERA ONO MYŚL O SZCZEGÓLNYM UNIŻENIU SIEBIE, O POKŁONIE DO SAMEJ ZIEMI I PRZEWAŻNIE JEST ODDAWANE POLSKIM SŁOWEM POKŁONIĆ SIĘ LUB ODDAWAĆ CZEŚĆ.
 23. 23. MT 8:2 NWT I oto pewien trędowaty, podszedłszy, zaczął składać mu hołd, mówiąc: „Panie, jeśli tylko zechcesz, możesz mnie oczyścić”. MT 4:9 NWT i rzekł do niego: „Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi cześć”. MT 4:10 NWT Wtedy Jezus rzekł do niego: „Precz, Szatanie! Jest bowiem napisane: ‚Jehowę, twego Boga, masz czcić i tylko dla niego masz pełnić świętą służbę’ ”. JN 12:20 NWT A wśród tych, którzy przybyli, by oddawać cześć w czasie święta, byli pewni Grecy. OBJ 22:8 NWT To właśnie ja, Jan, słyszałem i widziałem te rzeczy. A gdy usłyszałem i ujrzałem, upadłem, by oddać cześć u stóp anioła, który mi to pokazywał.
 24. 24. PORÓWNUJĄC POWYŻSZE WERSETY ZAUWAŻAMY KOLEJNY RAZ, IŻ TŁUMACZE PRZEKŁADU NOWEGO ŚWIATA NIE SĄ ANI RZETELNI, ANI KONSEKWENTNI W SWOJEJ PRACY. DLACZEGO GRECKIE SŁOWO PROSKUNEO W ODNIESIENIU DO PANA JEZUSA ODDAJĄ WYRAŻENIEM SKŁADAĆ HOŁD, A W INNYCH WYPADKACH PRAWIE ZAWSZE UŻYWAJĄ SŁÓW ODDAWAĆ CZEŚĆ. MOŻEMY SIĘ JEDYNIE DOMYŚLAĆ, ŻE PONOWNIE CHODZI O DOSTOSOWANIE PRZEKŁADU DO ISTNIEJĄCEJ DOKTRYNY, KTÓRA ZAKAZUJE ODDAWANI CZCI PANU JEZUSOWI. TABELA NA NASTĘPNEJ STRONIE POZWOLI NAM ZOBACZYĆ TO JESZCZE DOKŁADNIEJ.
 25. 25. TABELA – SŁOWO PROSKUNEO W PRZEKŁADZIE NWT WERSET JEZUS BÓG MT 4:9 DIABEŁ OGÓLNIE BOŻKI ANIOŁ CZEŚĆ MT 8:2 HOŁD MT 9:18 HOŁD MT 14:33 HOŁD MT 15:25 HOŁD MT 20:20 HOŁD MK 15:19 HOŁD ŁK 4:7 CZEŚĆ ŁK 4:8 ŁK 24:52 CZEŚĆ HOŁD JN 4:20 CZEŚĆ JN 4:21 CZEŚĆ JN 4:22 CZEŚĆ JN 4:23 CZEŚĆ JN 4:23 CZEŚĆ JN 9:38 JN 12:20 DZIEJE 7:43 OBJ 22:8 HOŁD CZEŚĆ CZEŚĆ CZEŚĆ
 26. 26. 8. POWRÓT JEZUSA CZY JEGO NIEWIDZIALNA OBECNOŚĆ? MT 24:38,39 NWT Bo jacy byli w owych dniach przed potopem — jedli i pili, mężczyźni się żenili, a kobiety wydawano za mąż, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki, i nie zwrócili na nic uwagi, aż przyszedł potop i zmiótł ich wszystkich —  tak będzie z obecnością Syna Człowieczego. MT 24:38,39 BW Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, 39 i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.
 27. 27. KONTEKST – MT 24:36-44 BW 36 A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. 37 Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. 38 Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, 39 i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. 40 Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. 41 Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. 42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. 43 A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. 44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.
 28. 28. GRECKIE SŁOWO PARUZJA (παρουσία) OZNACZA: OBECNOŚĆ, PRZYJŚCIE LUB PRZYBYCIE. WG EWANGELII MATEUSZA PAN JEZUS PORÓWNUJE SWOJĄ PARUZJE DO NADEJŚCIA POTOPU. PRZED POTOPEM LUDZIE ŻYLI SWOIM ŻYCIEM I NIE ZWRACALI NA NIC UWAGI, PODOBNIE BĘDZIE W CZASIE JEGO POWROTU, WIĘKSZOŚĆ BĘDZIE ZASKOCZONA TYM FAKTEM. POTOP PRZYSZEDŁ NAGLE I TAK BĘDZIE Z NADEJŚCIEM CHRYSTUSA – JAK ZŁODZIEJ W NOCY. W TYM KONTEKŚCIE SŁOWO PARUZJA OZNACZA PRZYJŚCIE, A NIE OBECNOŚĆ (NIEWIDZIALNĄ). PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA PO RAZ KOLEJNY NIE ZWRACAJĄC UWAGI NA KONTEKST ODDAJE GRECKIE SŁOWO PARUZJA ZGODNIE Z ISTNIEJĄCĄ DOKTRYNĄ O NIEWIDZIALNEJ OBECNOŚCI JEZUSA. JEŻELI OBECNOŚĆ PANA TRWA JUŻ OD 1914R. TO DLACZEGO NIE ZMIOTŁA BEZBOŻNYCH LUDZI JAK TO MIAŁO MIEJSCE W POTOPIE?
 29. 29. 9. ŁAMANIE CHLEBA CZY SPOŻYWANIE POSIŁKU? DZ. AP 2:42 NWT I dalej trwali w nauce apostołów i dzieleniu się ze sobą, spożywaniu posiłków oraz na modlitwach. DZ. AP 2:42 BW I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.
 30. 30. Porównajmy pozostałe polskie przekłady PBWP Wszyscy trzymali się wiernie nauki apostołów, trwali w łączności braterskiej, uczestniczyli w łamaniu chleba i oddawali się modlitwie. PBG I trwali w nauce apostolskiej i w społeczności, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. PBT Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. PBB I trwali w nauce Apostolskiej i w społeczności i w łamaniu chleba i w modlitwach.
 31. 31. GRECKIE WYRAŻENIE ŁAMAĆ CHLEB TO KLASIS ARTOS. ŁAMANIE CHLEBA BYŁO PEWNYM ZNAKIEM ROZPOZNAWCZYM PANA JEZUSA I JEGO NAŚLADOWCÓW. EWANGELISTA ŁUKASZ OPISUJE JAK UCZNIOWIE ROZPOZNALI ZMARTWYCHWSTAŁEGO PANA WŁAŚNIE PO TEJ CZYNNOŚCI. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. Łk 24:35 WIELE WSKAZUJE NA TO, ŻE KONTEKST DZIEJÓW APOSTOLSKICH NAWIĄZUJE DO PEWNEGO RYTUAŁU UPAMIĘTNIAJĄCEGO OSTATNIĄ WIECZERZĘ CZYLI PAMIĄTKĘ ŚMIERCI JEZUSA. NAŚLADOWCY CHRYSTUSA TRWALI W NAUCE APOSTOLSKIEJ, WE WSPÓLNOCIE, UPAMIĘTNIANIU ŚMIERCI PAŃSKIEJ I NA MODLITWACH. NATOMIAST, GDY JEST MOWA O SPOŻYWANIU POSIŁKU TO WTENCZAS UŻYWANO INNYCH GRECKICH WYRAŻEŃ JAK NP. ARISTAO – OBIAD/KOLACJA LUB FAGO ARTOS - JEŚĆ CHLEB, A NIE ŁAMAĆ CHLEB.
 32. 32. CZY STOSOWNE JEST, ABY TEN SZCZEGÓLNY RYTUAŁ UPAMIĘTNIAJĄCY ŚMIERĆ PANA JEZUSA PORÓWNYWAĆ DO ZWYKŁEGO POSIŁKU JAK TO UCZYNILI TŁUMACZE PRZEKŁADU NOWEGO ŚWIATA? Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty Wieczerzy Pańskiej; każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. 1Kor 11:20-22 WIDZIMY, ŻE APOSTOŁ PAWEŁ NIE POCHWALAŁ TRAKTOWANIA WIECZERZE PAŃSKIEJ JAKO ZWYKŁEGO POSIŁKU. PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA PONOWNIE ZACIEMNIA ORYGINALNY TEKST BIBLIJNY. DLACZEGO? PONIEWAŻ JEDYNIE BARDZO NIEWIELKA GRUPA ŚWIADKÓW JEHOWY - NAMASZCZONYCH DUCHEM SPOŻYWA WIECZERZE PAŃSKĄ I WYŁĄCZNIE RAZ W ROKU, A PRZECIEŻ TEKST Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH SUGERUJE JEDNOZNACZNIE, ŻE CZYNIONO TO CZĘŚCIEJ.
 33. 33. PODSUMOWANIE PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA WYPACZA MIĘDZY INNYMI TAKIE KWESTIE JAK: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. WZYWANIE IMIENIA PAŃSKIEGO MODLITWA DZIEŃ PAŃSKI BOSKOŚĆ CHRYSTUSA KIM JEST PRAWDZIWY BÓG CZEŚĆ CHRYSTUSOWI WIECZERZA PAŃSKA
 34. 34. PRZEKŁAD TEN ZOSTAŁ TAK ZMANIPULOWANY, ABY ZAPRZESTANO WZYWAĆ IMIENIA PANA JEZUSA I MODLIĆ SIĘ DO NIEGO. DZIEŃ CHWALEBNEGO POWROTU ZASTĄPIONO NIEWIDZIALNĄ OBECNOŚCIĄ, A CZEŚĆ CHRYSTUSOWI ZASTĄPIONO ZWYKŁYM HOŁDEM, CZYLI ODARTO NASZEGO PANA Z BOSKOŚCI. NA KONIEC DOWIEDZIELIŚMY SIĘ, ŻE Z SYMBOLICZNEGO ŁAMANIA CHLEBA ZROBIONO ZWYKŁY POSIŁEK. WIĘC, CZY JEST TO RZETELNY I WIAROGODNY PRZEKŁAD? ODPOWIEDŹ JEST JEDNOZNACZNA!!! NIE TYLKO JEST TO PRZEKŁAD SFAŁSZOWANY, ALE MOŻNA GO NAZWAĆ WRĘCZ DEMONICZNYM, GDYŻ PRZEDE WSZYSTKIM WYPACZA ISTOTĘ NASZEGO PANA I ZBAWCY – JEZUSA CHRYSTUSA. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. 2P 2:1

×