Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2.1. naturalne prawo moralne

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

2.1. naturalne prawo moralne

 1. 1. C E L E K AT E C H E T YC Z N E : – W P R O WA D Z E N I E P O J Ę Ć P R AWA W I E C Z N E G O , P R AWA N AT U R A L N E G O I P R AWA M O R A L N E G O ; – U K A Z A N I E Z A S A D I W Ł A Ś C I W O Ś C I P R AWA N AT U R A L N E G O J A K O P R AWA O B I E K T Y W N E G O ; – R O Z B U D Z E N I E P R A G N I E N I A R E A L I Z A C J I W Ż Y C I U P R AWA N AT U R A L N E G O . 2.1. Naturalne prawo moralne str. 31-33
 2. 2. NA DOBRY POCZĄTEK Katechizm strona 33 Psalm 1 Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co czyni, pomyślnie wypada. (Psalm 1)
 3. 3. „Statek wycieczkowy wpada na skały i rozbija się. Ludziom udaje się dopłynąd do brzegu wyspy, ale na ratunek muszą poczekad kilka miesięcy na wyspie. To ludzie z różnych stron świata – dzieli ich wszystko – różnica wieku (są także dzieci i ludzie w podeszłym wieku), różnice kulturowe, różnice wyznaniowe (są również ateiści), różnice językowe... łączy ich tylko jedno – wszyscy chcą przeżyd i doczekad ekipy ratunkowej”.
 4. 4. Życie we wspólnocie ludzkiej, ze względu na dobro wspólne, wymaga uporządkowania. To uporządkowanie urzeczywistnia się przez tworzenie praw, nakazów i zakazów, które mają na celu pomóc człowiekowi we wspólnym życiu. Dobrym przykładem takiego uporządkowania są przepisy ruchu drogowego, bez których poruszanie się po ulicach i szosach byłoby praktycznie niemożliwe. Kodeks drogowy zawiera przepisy, tworzone przez ludzi i dla ludzi. Istnieje jednak prawo, którego człowiek tworzyd ani zmieniad nie może, powinien je natomiast poznawad i wprowadzad w życie.
 5. 5. 1.Jakie zasady postępowania muszą wypracowad rozbitkowie? 2.Co powinni czynid, a czego unikad? 3.Rozbitkowie bardzo się różnią – czy coś jest w nich wspólnego? 4.Jakie uniwersalne zasady moralne pozwolą im przeżyd i porozumied się mimo różnic?
 6. 6. „Bo gdy poganie, którzy Prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż Prawa nie mają, sami dla siebie są Prawem. Wykazują oni, że treśd Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające” Rz 2,14-15
 7. 7. Ćwiczenie Prawo wieczne i prawo naturalne • Uczniowie pracują w trzech grupach – każda grupa otrzymuje tekst i zestaw pytań do opracowania. • Czas na wykonanie zadania ok. 10 min, po czym grupy przedstawiają efekty prac na forum klasy. • Następnie, wspólnie , uzupełniamy tabelkę.
 8. 8. Pan Bóg jako Stwórca wie doskonale, co jest dla człowieka dobre, a co złe i tą wiedzą podzielił się z człowiekiem, dając mu prawo moralne. Jest ono „dziełem Mądrości Bożej. Można je określić, w sensie biblijnym, jako ojcowskie pouczenie, pedagogię Bożą. Wyznacza ono człowiekowi drogi, zasady postępowania, które prowadzą do obiecanego szczęścia” (KKK 1950). Jednocześnie prawo moralne zakazuje dróg, które prowadzą do zła, odwracają od Boga i Jego miłości (por. KKK 1950), a przez to prowadzą do utraty szczęścia, do którego człowiek jest przeznaczony.
 9. 9. NATURALNE PRAWO MORALNE ZASADY WŁAŚCIWOŚCI Prawo wpisane w serce każdego człowieka; wyraża pierwotny zmysł moralny, który pozwala człowiekowi rozpoznać rozumem, czym jest dobro i zło. Pierwszorzędne oczywiste dla wszystkich, wypływają z porządku istnienia świata, np. nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Drugorzędne – wyprowadzone z pierwszorzędnych na drodze dedukcji. Należą do nich przykazania dekalogu, z wyjątkiem trzeciego. Trzeciorzędne (operatywne) – wynikają z dwóch poprzednich w drodze rozumowania, np. prawo do własności prywatnej, do nierozerwalności związku małżeńskiego. Powszechne obowiązuje wszystkich ludzi. Niezmienne nigdy się nie zmienia i nie zależy od poglądów, obyczajów czy warunków historycznych. Obowiązujące zostało dane przez Boga i tylko Bóg mógłby je zmienić, człowiek nie może. Poznawalne każdy człowiek może je poznać.
 10. 10. WŁAŚCIWOŚCI PRAWA NATURALNEGO: Powszechne (obowiązuje w całym świecie i wszystkie ludy) Niezmienne (nie zmienia się z czasem, nie zależy od warunków historycznych czy kulturalnych Obowiązujące (nie dopuszcza dyspensy) Poznawalne ( każda osoba, używając rozumu może je poznać)
 11. 11. PRAWO MORALNE JEST DOSTĘPNE POZNANIU CZŁOWIEKA W RÓŻNYCH FORMACH. Znajdujemy je w PRAWIE WIECZNYM, będącym w Bogu źródłem wszelkich praw. Badając naturę człowieka odkrywamy je w tak zwanym PRAWIE NATURALNYM, które głosi chociażby podstawową zasadę moralną, że dobro należy czynić, a zło odrzucać. Wyraźnie sformułowane prawo moralne znajdujemy w PRAWIE OBJAWIONYM W STARYM TESTAMENCIE, na przykład w Dziesięciu Przykazaniach Boskich (Dekalogu). Przede wszystkim prawo moralne otrzymujemy w NOWYM PRAWIE, PRAWIE EWANGELICZNYM (por. KKK 1952), które przez Jezusa Chrystusa i Apostołów wyjaśnia, poucza i nakazuje jak żyć, by osiągnąć wytyczony przez Boga cel.
 12. 12. Prawo moralne znajduje swą pełnię i jedność w Chrystusie. To osoba JEZUSA CHRYSTUSA jest drogą do doskonałości: On przecież powiedział o sobie „Ja jestem Drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6). Jego nauka, szczególnie przykazanie miłości Boga ponad wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego, jest dla człowieka największym zobowiązaniem i prawem moralnym (por. KKK 1953). Prawo moralne znajdujemy wreszcie w prawach kościelnych i cywilnych (por. KKK 1952).
 13. 13. „Prawo moralne jest dziełem Mądrości Bożej. Wyznacza ono człowiekowi drogi, zasady postępowania, które prowadzą do obiecanego szczęścia i zakazują dróg zła, oddalających od Boga”. Znajdujemy to prawo przede wszystkim w prawie naturalnym oraz w prawie objawionym w Starym i Nowym Testamencie, a także w nauce Kościoła. Drogą do doskonałości jest dla nas Chrystus i jego nauka.
 14. 14. Refleksja… Konsekwencje nieprzestrzegania prawa naturalnego.

×