Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The way to god polish

258 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

The way to god polish

 1. 1. DrogaDoBoga© 1999 by Rose Goodman. Rysunki: Edwin B. Wallace. Meryl Esenwein, nastr. 10, 12, 14, 16, 27, 29, 39, 41, 42, 44, 46, 47 i 48. Wszystkie fragmenty PismaÚwiætego zaczerpniæto z Biblii Warszawskiej, tj. Pisma Úwiætego Starego i No-wego Testamentu, BiZTB, W-wa, 1994BÓG STWORZYÙ NASZ ÚWIAT 1Na poczàtku stworzyù Bóg niebo i ziemiæ. Rdz 1,1Poniewaý w nim zostaùo stworzone wszystko, co jest naniebie i na ziemi...; wszystko przez niego i dla niegozostaùo stworzone. Kol 1,16Bàdêcie bùogosùawieni przez Pana, który uczyniù niebo iziemiæ! Niebiosa sà niebiosami Pana, ale ziemiæ daù sy-nom ludzkim. Ps 115,15-16Ziemia byùa doskonaùa, kiedy Bóg darowaù jà czùowie-kowi. Przeczytaj ten traktat, a zobaczysz, co siæ staùo.Potem rzekù Bóg: Uczyñmy czùowieka na obraz nasz,podobnego do nas i niech panuje... nad caùà ziemià....Rdz 1,262 BÓG STWORZYÙ NASUksztaùtowaù Pan Bóg czùowieka z prochu ziemi itchnàù w nozdrza jego dech ýycia. Wtedy staù siæczùowiek istotà ýywà. Rdz 2,7Potem rzekù Pan Bóg: Niedobrze jest czùowiekowi,gdy jest sam. Uczyniæ mu pomoc odpowiednià dlaniego. Wtedy zesùaù Pan Bóg gùæboki sen na czùowieka,tak ýe zasnàù. Potem wyjàù jedno z jego ýeber i wypeùniùciaùem to miejsce. A z ýebra, które wyjàù z czùowiekauksztaùowaù Pan Bóg kobietæ i przyprowadziù jà doczùowieka. Rdz 2, 18 i 21-22CZÙOWIEK STAÙ SIÆ ISTOTÀ ÝYWÀ 3
 2. 2. Nigdy nie powinniúmy sùuchaã gùosu Szatana.4 ADAM I EWA BYLI NIEPOSÙUSZNI BOGU I wziàù Pan Bóg czùowieka i osadziù go w ogrodzieEden, aby go uprawiaù i strzegù. I daù Pan Bóg czùo-wiekowi taki rozkaz: Z kaýdego drzewa tego ogrodu mo-ýesz jeúã, ale z drzewa poznania dobra i zùa nie wolno cijeúã, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.Rdz 2,15-17WÀÝ, RÓWNIEÝ NAZWANY DIABÙEM LUBSZATANEM, OKÙAMAÙ EWÆNa to rzekù wàý do kobiety: Na pewno nie umrzecie, agdy kobieta zobaczyùa, ýe drzewo to ma owoce dobre dojedzenia. . . , zerwaùa z niego owoc i jadùa. Daùa teý mæ-ýowi swemu . . . i on teý jadù. Rdz 3,4 i 65Odprawiù go wiæc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiaùziemiæ....I tak wygnaù czùowieka, a na wschód od ogroduEden umieúciù cheruby i pùomienisty miecz wirujàcy, abystrzegùy drogi do drzewa ýycia. Rdz 3,23-246 ADAM I EWA NIE MOGLI DÙUÝEJPRZEBYWAÃ W OGRODZIEPrzeto jak przez jednego czùowieka grzech wszedù naúwiat, a przez grzech úmierã, tak i na wszystkich ludziúmierã przyszùa, bo wszyscy zgrzeszyli. Rz 5,12PAMIÆTAJ: Kaýdy czùowiek rodzi siæ z grzesznà naturài pewnego dnia umrze, poniewaý úmierã przyszùa zpowodu grzechu (przeczytaj ponownie Rz 5,12).TRAGICZNY SKUTEK GRZECHU 7ADAMA I EWYA urodzi syna i nadaszmu imiæ Jezus; albowiemOn zbawi lud swój odgrzechów jego. Mt 1,218 ABY NAS URATOWAÃ, BÓG POSÙAÙSWOJEGO JEDYNEGO SYNASyn Boýy musiaù przyjúã naúwiat tylko jako czùowiek.Gdyý w nim [w Jezusie] mieszka cieleúnie caùa peùnia bo-skoúci. Kol 2:9Na poczàtku byùo Sùowo, a Sùowo byùo u Boga, a Bogiembyùo Sùowo.... A Sùowo ciaùem siæ staùo i zamieszkaùowúród nas...,peùne ùaski i prawdy. J 1,1 i 14A to wszystko siæ staùo, aby siæ speùniùo sùowo Pañskie...: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzà mu imiæImmanuel, co siæ wykùada: Bóg z nami. Mt 1,22-23Albowiem dzieciæ narodziùo siæ nam, syn jest nam dany ispocznie wùadza na jego ramieniu, i nazwà go: CudownyDoradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Ksiàýæ Pokoju.Iz 9,5JEZUS JEST BOGIEM W LUDZKIEJ 9POSTACI
 3. 3. On...nie znaù grzechu.... 2 Kor 5,21On grzechu nie popeùniù....1 P 2,22Ýadna ofiara zùoýona przezczùowieka nie byùa na tyle DO-SKONAÙA, aby usunàã grzech.Jest bowiem rzeczà niemoýli-wà, aby krew woùów i kozùów mo-gùa gùadziã grzechy. Hbr 10,4Jezus jest Barankiem Boýym: „Oto Baranek Boýy, którygùadzi grzech úwiata.” J 1,29b10 JEZUS CHRYSTUS —NASZA DOSKONAÙA OFIARAJEZUS UMARÙ ZA NAS 11Jezus zostaù przybity do drewnianego krzyýa, poniewaý okrutniludzie nienawidzili go. Ale jego úmierã byùa zaplanowana przez Bo-ga. Jezus z wùasnej woli zùoýyù swoje ýycie, aby zbawiã Ciebie i mnieod grzechów.Jezus rzekù: Nikt mi go [mojego ýycia] nie odbiera, ale Ja kùadæje z wùasnej woli. Mam moc daã je i mam moc znowu je odzyskaã. . . . J 10,18JESTESMY ODKUPIENI KRWIÀ BARANKA BOÝEGOWiedzàc, ýe nie rzeczami znikomymi, srebrem albo zùotem, zostali-úcie wykupieni z marnego postæpowania waszego. . . , lecz drogàkrwià Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego.1 P 1,18-19ÝADNA INNA OFIARA NIE MOÝE USUNÀÃ GRZECHU...jesteúmy uúwiæceni przez ofiarowanie ciaùa Jezusa Chrystusaraz na zawsze. Hbr 10,10Tym bardziej wiæc teraz, usprawiedliwieni [uznani zasprawiedliwych] krwià jego, bædziemy przez niego zachowaniod gniewu. Rz 5,912Bóg zaú daje dowód swojej miùoúci ku nam przez to, ýe kiedybyliúmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarù. Rz 5,8„Panie, pamiætaj o mnie w kró-lestwie swoim.” Ùk 23:42bTen zùo-czyñcauwierzyù wJezusa izostaùzbawiony.Ten zùoczyñcanie uwierzyùw Jezusa i niezostaù zba-wiony.WSZYSCY, KTÓRZY WIERZÀ W SYNA 13BOÝEGO, MAJÀ ÝYCIE„Albowiem tak Bóg umiùowaù úwiat,ýe Syna swego jednorodzonegodaù, aby kaýdy, kto weñ wierzy,nie zginàù, ale miaù ýywot wieczny.”J 3,16Który nas wyrwaù z mocy ciemnoúci i przeniósù doKrólestwa Syna swego umiùowanego, w którym mamyodkupienie*, odpuszczenie grzechów. Kol 1:13-14*Odkupienie oznacza, ýe zostaliúmy odebrani szatanowi iteraz naleýymy do Boga.Wtedy anioù odezwaù siæ irzekù do niewiast: Wy siænie bójcie; wiem bowiem,ýe szukacie Jezusa ukrzy-ýowanego. Nie ma go tu, bowstaù z martwych, jak po-wiedziaù; chodêcie, zobacz-cie miejsce, gdzie leýaù.Mt 28,5-614 „ON ZMARTWYCHWSTAÙ!”Byùem umarùy, lecz oto ýyjæ na wieki wieków i mam kluczeúmierci i piekùa. Ap 1,18bJa ýyjæ i wy ýyã bædziecie. J 14,19cPoniewaý Chrystus zwyciæýyù úmierã, nie musimy siæ juýdùuýej baã úmierci.Ilekroã mnie trwoga ogarnie, w Tobie pokùadam nadziejæ.Ps 56,4(Spójrz na stronæ 46-Obietnice Boýe.)JEZUS MOÝE CIÆ ZBAWIÃ I MODLI SIÆ ZA CIEBIE(Jezus) trwa na wieki. Dlatego teý moýe zbawiã na zawszetych, którzy przez niego przystæpujà do Boga, bo ýyjezawsze, aby siæ wstawiaã za nami. Hbr 7,24b-25JEZUS POWSTAÙ Z MARTWYCH 15...„I rzekù mu:Zaprawdæ powia-dam ci, dziú bæ-dziesz ze mnà wraju.” Ùk 23,43
 4. 4. 16 TY I JA MOÝEMY MIEÃ ÝYCIE WIECZNETen chùopiec wybraù drogæ do ýycia wiecznego.Którà drogæ tywybierzesz?Jezus Chrystus jestDROGÀ do wiecznegoÝYCIA z Bogiem.Diabeù lub szatan jestdrogà do wiecznejÚMIERCI....Wybierzcie sobie dzisiaj, komu bædziecie sùuýyã....Lecz ja i dom mój sùuýyã bædziemy Panu.Joz 24,15...Poùoýyùem dziú przed tobà ýycie i úmierã....Wy-bierz przeto ýycie, abyú ýyù, ty i twoje potomstwo.Pwt 30,19JEZUS JEST DROGÀ DO ÝYCIA WIECZNEGOI nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie maýadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom,przez które moglibyúmy byã zbawieni. Dz 4,12Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie mawybawiciela. Iz 43,11DOKONAJ WYBORU 171. To Chrystus przyszedù na ziemiæ.Ja przyszedùem, aby [owce] miaùy ýyciei obfitowaùy.J 10,10b2. To Chrystus umiùowaù nas i umarù zanas.[Syn Boýy], który mnie umiùowaù iwydaù samego siebie za mnie.Ga 2,20bJezus staù siæ czùowiekiem z ciaùa i18 DLACZEGO MUSIMY WYBRAÃ JEZUSA,JEÝELI CHCEMY ÝYÃ WIECZNIE?úmierã zniszczyã tego, który miaù wùadzæ nad úmier- 19cià, to jest diabùa, i aby wyzwoliã wszystkich tych,którzy z powodu læku przed úmiercià przez caùe ýyciebyli w niewoli”. Hbr 2,14-153. Tylko krew Jezusa jest lekarstwem na nasze grzechy....to krew dokonuje przebùagania za grzechy.Kpù 17,11...krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nasod wszelkiego grzechu. 1 J 1,7W którym mamy odkupienie, odpuszczenie [przebacze-nie] grzechów. Kol 1,144. To Chrystus zmartwychwstaù.Wiedzàc, ýe zmartwychwzbudzonyChrystus juý nie umiera, úmierãnad nim juý nie panuje. Rz 6,9A umarù za wszystkich, aby ci, którzy ýyjà, juý nie dlasiebie samych ýyli, lecz dla tego, który za nich umarù izostaù wzbudzony. 2 Kor 5,15Jezus rzekù: „Ja ýyjæ i wy ýyã bædziecie”. J 14,19b20 5. Musimy mieã Ducha Chrystusa w nas, abyúmy mogli 21byã wzbudzeni do ýycia wiecznego (aby ýyã wiecznie).„Chrystus w was, nadzieja chwaùy”. Kol 1,27bA jeúli Duch tego, który Jezusa wzbudziù z martwych,mieszka w was, wtedy Ten, który Jezusa Chrystusa z mar-twych wzbudziù, oýywi i wasze úmiertelne ciaùa przezDucha swego, który mieszka w was. Rz 8,11UPEWNIJ SIÆ, ÝE DUCH CHRYSTUSAMIESZKA W TOBIEAle wy nie jesteúcie w ciele, lecz w Duchu, jeúli tylkoDuch Boýy mieszka w was. Jeúli zaú kto nie ma DuchaChrystusowego, ten nie jest jego. Rz 8,9
 5. 5. 1. Wyznaj, ýe jesteú grzeszny (nieposùuszny Bogu).Gdyý wszyscy zgrzeszyli i brak im chwaùy Boýej. Rz 3,232. Przyjdê do Boga przez Jezusa Chrystusa.Albowiem jeden jest Bóg, jeden teý poúrednik miædzyBogiem a ludêmi, czùowiek Chrystus Jezus. 1 Tm 2,5Dlatego teý [Jezus] moýe zbawiã na zawsze tych, którzyprzez niego przystæpujà do Boga, bo ýyje zawsze, aby siæwstawiaã za nami. Hbr 7,25Jezus powiedziaù: „Tego, który do mnie przychodzi, niewyrzucæ precz.” J 6,37b24 JAK ZNALEÊÃ DROGÆ DO BOGA? 3. Pokutuj ze swoich grzechów.(Pokuta oznacza odczuwanie skru-chy na tyle, ýeby przestaã grzeszyã).Przeto upamiætajcie i nawróãciesiæ, aby byùy zgùadzone grzechywasze. Dz 3,19Pan...okazuje cierpliwoúã wzg-lædem was, bo nie chce, aby kto-kolwiek zginàù, lecz chce, abywszyscy przyszli do upamiætania.2 P 3,9Jeúli wyznajemygrzechy swoje,wierny jest Bóg isprawiedliwy iodpuúci namgrzechy, i oczy-úci nas od wszel-kiej nieprawo-úci. 1 J 1,92526 4. Wyznaj swoje grzechy Jezusowi.(Po prostu powiedz Jezusowi o tym, co zùego zrobiùeú.)Poniýej napisz werset z 1 Listu Jana (1,9) wpisanego wzùoýone ræce na stronie 25.5. Przestañ grzeszyã.Kto ukrywa wystæpki, nie ma powodzenia, lecz kto je wy-znaje i porzuca, dostæpuje miùosierdzia. Prz 28,13Stroñ od zùego i czyñ dobrze, a zawsze bædziesz mieszkaùbezpiecznie. Ps 37,276. Uwierz w Pana 27Jezusa Chrystusa.Bo jeúli ustami swoimi wy-znasz, ýe Jezus jest Panem, iuwierzysz w sercu swoim, ýeBóg wzbudziù go z martwych,zbawiony bædziesz. Rz 10,9...Uwierz w Pana Jezusa, abædziesz zbawiony, ty i twójdom. Dz 16,31Albowiem ùaskà zbawienijesteúcie przez wiaræ, i tonie z was: Boýy to dar; nie zuczynków, aby siæ kto niechlubiù. Ef 2,8-922 JEZUS KOCHA WSZYSTKIE DZIECI“To wiem, ýe Jezus kocha mnie, bo mówi o tym Biblia.”I braù je w ramiona,i bùogosùawiù kùadàcna nie ræce.Marka 10:16Jezus zaú przywoùaù je i rzekù: Pozwólcie dzieciomprzychodziã do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem dotakich naleýy Królestwo Boýe. Ùk 18,16Tak teý nie jest wolà Ojca waszego, który jest w niebie,aby zginàù jeden z tych maùych. Mt 18,14Niewaýne, kim jesteú, ani gdzie mieszkasz, Jezus kocha Ciæ iumarù za Ciebie. Jezus pragnie równieý Twojej miùoúci. Mo-ýesz jà okazaã poprzez posùuszeñstwu Jemu.Jeúli mnie miùujecie, przykazañ moich przestrzegaã bæ-dziecie. J 14,15Nawet po uczynkach moýna poznaã chùopca, czy jegocharakter jest czysty i prawy. Prz 20,1123
 6. 6. 28 7. Przyjmij Jezusa Chrystusa do swojego serca i ýycia.Tylko Ty moýesz otworzyã drzwi swojego serca izaprosiã Jezusa, aby wszedù. Jezuspowiedziaù: „Oto stojæ u drzwi ikoùaczæ; jeúli ktoú usùyszy gùos móji otworzy drzwi, wstàpiæ do niego ibædæ z nim wieczerzaù, a on zemnà”. Ap 3,20Tym zaú, którzy go przyjæli, daùprawo staã siæ dzieãmi Boýymi,tym, którzy wierzà w imiæ jego.J 1,12Jeýeli nigdy przedtem nie modliùeú siæ i potrzebujesz w tympomocy, to moýesz uýyã modlitwy zapisanej poniýej.JAK SIÆ MODLIÃ? 29Drogi Panie Jesu.Dziækujæ za to, ýe umarùeú za mniena krzyýu, bioràc na siebie moje grze-chy. Przepraszam za wszystkie zùerzeczy, które uczyniùem. Proszæ Ciæ,przyjdê do mojego serca i zamieszkajwe mnie na zawsze. Ufam, ýe oczyúciszmoje serce. Chcæ, abyú byù moim oso-bistym Zbawcà i Panem.W imieniu Jezusa. Amen....ýywot wieczny daù nam Bóg, a ýywot ten jest w Synujego. Kto ma syna, ma ýywot; kto nie ma Syna Boýego, niema ýywota. 1 J 5,11-12. . . kto sùucha sùowa mego i wierzy temu, który mnie posùaù,ma ýywot wieczny i nie stanie przed sàdem, lecz przeszedù zúmierci do ýywota. J 5,24Gdybyú teraz umarù, twój duch zamieszka z Panem (2 Kor5,8). „Chrystus w was, nadzieja chwaùy.” (Kol 1,27b).Jeúli poprosiùeú Jezusa, aby przebaczyù Twoje grzechy iwierzysz w Niego jako Twojego Zbawiciela, napisz swojeimiæ poniýej:Z JEZUSEM W SERCU JESTEÚBEZPIECZNY30 JAK NAÚLADOWAÃ JEZUSA? 31Caùe Pismo przez Boga jestnatchnione i poýyteczne donauki, do wykrywania bùædów,do poprawy, do wychowywa-nia w sprawiedliwoúci.2 Tm 3,16Czytaj codziennie wersety zBiblii (Sùowa Boýego) i staraj siæzapamiætaã przynajmniej nie-które z nich. Mogà ci byã pomo-cne.Dziækuj Jezusowi za wszystkie dobre rzeczy wýyciu. Chwal Go za to, co uczyniù dla Ciebie i zato, ýe zbawiù Twojà duszæ. Módl siæ o kaýdà po-trzebæ, jakà masz. Módl siæ w imieniu Jezusa.. . . jeýeli prosimy o coú wedùug jego woli,wysùuchuje nas. 1 J 5,14. . . o cokolwiek byúcie prosili Ojca w imieniumoim, da wam. J 16,23. . . módlcie siæ jedni za drugich, abyúcie byliuzdrowieni. Wiele moýe usilna modlitwa spra-wiedliwego. Jk 5,16b. . . módlcie siæ za tych, którzy was prze-úladujà. Mt 5,4432 ROZMAWIAJ Z JEZUSEM WMODLITWIE O KAÝDEJ PORZE(Uczeñ to osoba, która naúladuje Jezusa.)Jezus powiedziaù swoim uczniom, aby modlili siæ w ten sposób:Ojcze nasz, któryú jest w niebie, úwiæã siæ imiæ two-je, przyjdê Królestwo twoje, bàdê wola twoja, jak wniebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniegodaj nam dzisiaj, i odpuúã nam nasze winy, jak i myodpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódê nasna pokuszenie, ale nas zbaw ode zùego; albowiemtwoje jest królestwo i moc, i chwaùa na wieki wieków.Amen. Mt 6,9b-13Ta modlitwa powinna byã zapamiætana. Wszyscy czæstomodlà siæ tà modlitwà na gùos.MODLITWA, KTÓRÀ JEZUS NAUCZYÙ 33SWOICH UCZNIÓW
 7. 7. Pierwsze cztery odnoszà siæ do naszej miùoúci do Boga.1. Jam jest Pan, Bóg twój. . . Nie bædziesz miaù innychbogów obok mnie.2. Nie czyñ sobie podobizny rzeêbionej czegokolwiek [abynie oddawaã temu czci].3. Nie naduýywaj imienia Pana, Boga twojego....4. Pamiætaj o dniu sabatu, aby go úwiæciã.Ostatnie szejúã odnoszà siæ do naszej miùoúci do ludzi.5. Czcij ojca swego i matkæ swojà....34 DZIESIÆÃ PRZYKAZAÑ BOÝYCHUCZY NAS, JAK ÝYÃ(Wj, 20)10 PRZYKAZAÑ (KONTYNUACJA) 356. Nie zabijaj.7. Nie cudzoùóý.8. Nie kradnij.9. Nie mów faùszywego úwiadectwa przeciw bliêniemu swe-mu.10. Nie poýàdaj...ýadnej rzeczy, która naleýy do bliêniegotwego.JEÝELI JESTEÚ BOGU POSÙUSZNY, ONODPOWIADA NA TWOJE MODLITWY....i o co prosiã bædziemy, otrzymamy od niego, poniewaýzachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co siæ Jemupodoba. 1 J 3,22Miùoúã do Boga1. A On mu powiedziaù: Bædziesz miùowaù Pana, Bogaswego, z caùego serca swego i z caùej duszy swojej, i z caùejmyúli swojej. To jest najwiæksze i pierwsze przykazanie.Mt 22,37-38Miùoúã do ludzi2. A drugie podobne temu: Bædzieszmiùowaù bliêniego swego jak siebiesamego. Mt 22,39Wszystkie 10 przykazañ (na str. 34. i 35.)sà zawarte w dwóch Najwiækszych Przykazaniach.36 DWA NAJWIÆKSZE PRZYKAZANIA„Hymn Miùoúci”1Choãbym mówiù jæzykami ludzkimi i anielskimi, a miùo-úci bym nie miaù, byùbym miedzià dêwiæczàcà lub cymbaùembrzmiàcym. 2I choãbym miaù dar prorokowania, i znaù wszy-stkie tajemnice, i posiadaù caùà wiedzæ, i choãbym miaùpeùniæ wiary, tak ýebym góry przenosiù, a miùoúci bym niemiaù, byùbym niczym. 3I choãbym rozdaù caùe mienie swoje,i choãbym ciaùo swoje wydaù na spalenie, a miùoúci bym niemiaù, nic mi to nie pomoýe. 4Miùoúã jest cierpliwa, miùoúãjest dobrotliwa, nie zazdroúci, miùoúã nie jest cheùpliwa,nie nadyma siæ, 5Nie postæpuje nieprzystojnie, nie szukaMIÙOÚÃ JEST NAJWIÆKSZA Z 37WSZYSTKIEGOswego, nie unosi siæ, nie myúli nic zùego, 6Nie raduje siæz niesprawiedliwoúci, ale siæ raduje z prawdy; 7Wszy-stko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego siæ spodzie-wa, wszystko znosi. 8Miùoúã nigdy nie ustaje; bo jeúli sà pro-roctwa, przeminà; jeúli jæzyki, ustanà, jeúli wiedza, wniweczsiæ obróci.13Teraz wiæc pozostaje wiara, nadzieja, miùoúã, te trzy; leczz nich najwiæksza jest miùoúã. 1 Kor 13,1-8 i 13BÓG JEST MIÙOÚCIÀA myúmy poznali i uwierzyli w miùoúã, którà Bóg ma donas. Bóg jest miùoúcià, a kto mieszka w miùoúci, mieszka wBogu, a Bóg w nim. 1 J 4,1638Jezus powiedziaù:Lecz On nie zezwoliù mu,ale mu rzekù: Idê do do-mu swego, do swoich, ioznajmij im, jak wielkierzeczy Pan ci uczyniù ijak siæ nad tobà zmiùo-waù. Mk 5:19JEZUS CHCE, ABYÚ ÚWIADCZYÙ INNYM 39(w domu, w szkole, w koúciele,wszædzie)
 8. 8. Tak wiæc po owocach poznacie ich. Mt 7,20Owocem zaú Ducha sà: miùoúã, radoúã, pokój, cierpliwoúã,uprzejmoúã, dobroã, wiernoúã, ùagodnoúã, wstrzemiæêliwoúã.Przeciwko takim nie ma zakonu. Ga 5,22-23PRAWDZIWE DZIECKO BOÝE WYBACZA INNYMBo jeúli odpuúcicie ludziom ich przewinienia, odpuúci iwam Ojciec wasz niebieski. Mt 6,14SIEDEM RZECZY, KTÓRYCH BÓG NIENAWIDZIButne oczy, kùamliwy jæzyk, ræce, które przelewajà krewniewinnà, serce, które knuje zùe myúli, nogi, które úpieszà dozùego, skùadanie faùszywego úwiadectwa i sianie niezgodymiædzy braãmi. Prz 6,17-1940 PO CZYM POZNAÃ DZIECKO BOÝE? OWOCE CIAÙA: 41Albo czy nie wiecie, ýe niespra-wiedliwi Królestwa Boýego nie odzie-dziczà? Nie ùudêcie siæ! Ani wszete-cznicy, ani baùwochwalcy, ani cudzo-ùoýnicy, ani rozpustnicy, ani mæýo-ùoýnicy, ani zùodzieje, ani chciwcy,ani pijacy, ani oszczercy, ani zdzier-cy Królestwa Boýego nie odziedziczà.1 Kor 6,9-10POZWÓL JEZUSOWI WYPEÙNIÃ CIÆ SWOIMDUCHEM I OCZYÚCIÃ CIÆ.A takimi niektórzy z was byli; aleúcie obmyci, uúwiæceni iusprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w DuchuBoga naszego. 1 Kor 6,11Owoce DuchaOwoce ciaùa(Przeczytaj Ùk 16,19-26.)Upewnij siæ, ýe ufaszJezusowi Chrystusowi. Onumieúci twoje imiæ w Ksiæ-dze Ýycia.I jeýeli ktoú nie byù zapi-sany w ksiædze ýywota,zostaù wrzucony do jezioraognistego. Ap 20,1542 PIEKÙO NAPRAWDÆ ISTNIEJEA takie jest to úwiadectwo, ýe ýywot wieczny daù namBóg, a ýywot ten jest w Synu Jego. 1 J 5,11Albowiem zapùatà za grzech jest úmierã, lecz daremùaski Boýej jest ýywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panunaszym. Rz 6,23Kto wierzy w Syna, ma ýywot wieczny, kto zaú nie sùuchaSyna, nie ujrzy ýywota, lecz gniew Boýy ciàýy na nim.J 3,36Odpowiedziaù mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, iýywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.J 14,6JEZUS JEST JEDYNÀ DROGÀ DO BOGA 43W wizji zapisanej w Ksiædze Objawienia(21. rozdziaù) Jan zobaczyù nowe niebo i no-wà ziemiæ.I otrze wszelkà ùzæ z oczu ich, i úmierci juýnie bædzie; ani smutku, ani krzyku, ani mo-zoùu juý nie bædzie; albowiem pierwszerzeczy przeminæùy. I rzekù Ten, który siedziaùna tronie: Oto wszystko nowym czyniæ. Imówi: Napisz to, gdyý sùowa te sà pewne iprawdziwe. Ap 21,4-5Jan równieý widziaù Úwiæte Miasto, nowe Jeruzalem, zstæpujàce zgóry od Boga. „A mur jego zbudowany byù z jaspisu, samo miastozaú ze szczerego zùota, podobnego do czystego szkùa”. Ap 21,1844 NIEBO NAPRAWDÆ ISTNIEJENiechaj siæ nie trwoýy serce wasze; wierzcie w Boga i wemnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkañ;gdyby byùo inaczej, byùbym wam powiedziaù. Idæ przygoto-waã wam miejsce. A jeúli pójdæ i przygotujæ wam miejsce,przyjdæ znowu i wezmæ was do siebie, abyúcie, gdzie Jajestem, i wy byli. J 14,1-3OPOWIEDZ INNYM O TEJ DOBREJ NOWINIE[Jezus] rzekù im: Idàc na caùy úwiat, gùoúcie ewangeliæwszelkiemu stworzeniu. Mk 16,15Owocem sprawiedliwoúci jest drzewo ýycia, lecz bezpra-wie pozbawia ýycia. Prz 11,30JEZUS ODSZEDÙ, ABY PRZYGOTOWAÃ DOM 45DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY W NIEGO WIERZÀ
 9. 9. If you are interested in receiving additional studies of God’sWord, write to the publisher:World Missionary Press, Inc.P.O. Box 120New Paris, IN 46553-0120 USANIE DO SPRZEDAÝYPolish WTG6-12...Nie porzucæ ciæ ani ciæ nie opuszczæ. Hbr 13,5Albowiem anioùom swoim poleciù, aby ciæ strzegli na wszystkichdrogach twoich. Ps 91,11...nikt nie moýe wydrzeã ich z ræki Ojca. J 10,29...A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aý doskoñczenia úwiata. Mt 28,20Nie lækaj siæ cierpieñ, które majà przyjúã na ciæ....Bàdý wierny aý do úmierci, a dam ci koronæýywota. Ap 2,10...Chociaý upadùem, jednak wstanæ, chociaýsiedzæ w ciemnoúci, jednak Pan jest mojàúwiatùoúcià. Mi 7,8Woùaj do mnie, a odpowiem ci.... Jr 33,346 BOÝE OBIETNICE DLA JEGO DZIECI JEZUS POWRACA 47Wszyscy zostanà wzbudzeni z martwych.Nie dziwcie siæ temu, gdyý nadchodzi godzina, kiedywszyscy w grobach usùyszà gùos jego; I wyjdà ci, co dobrzeczynili, by powstaã do ýycia; a inni, którzy êle czynili, bypowstaã na sàd. J 5,28-29Umarli w Chrystusie powstanà jako pierwsi.Potem my, którzy pozostaniemy przy ýy-ciu, razem z nimi porwani bædziemy w ob-ùokach w powietrze, na spotkanie Pana; itak zawsze bædziemy z Panem.1 Tes 4,17Baczcie, czuwajcie; nie wiecie bowiem,kiedy ten czas nastanie. Mk 13,3348 POWRÓT JEZUSA?Oto przychodzi wúród obùoków, i ujrzy go wszel-kie oko, a takýe ci, którzy go przebili (...).Ap 1,7Strzeýcie siæ faùszywych chrystusów i faùszywychproroków.„Gdyby wam wtedy kto powiedziaù: Oto tu jestChrystus, albo tam, nie wierzcie. Gdyby wiæc wampowiedzieli: Oto jest na pustyni – nie wychodêcie;oto jest w kryjówce – nie wierzcie”. Mt 24,23 i 26JEZUS PRZYJDZIE NA OBÙOKACHGdyý jak bùyskawica pojawia siæ od wschodu i jaúnieje aý na za-chód, tak bædzie z przyjúciem Syna Czùowieczego....I wtedy biadaãbædà wszystkie plemiona ziemi, i ujrzà Syna Czùowieczego, przycho-dzàcego na obùokach nieba z wielkà mocà i chwaùà. Mt 24,27 i 30PSALM PASTERZA(Ps 23)1Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie.2Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojneprowadzi mnie. 3Duszæ mojà pokrzepia. Wiedzie mnieúcieýkami sprawiedliwoúci ze wzglædu na imiæ swoje.4Choãbym nawet szedù ciemnà dolinà, zùa siæ nieulæknæ, boú Ty ze mnà, laska twoja i kij twój mnie po-cieszajà. 5Zastawiasz przede mnà stóù wobec nieprzy-jacióù moich, namaszczasz oliwà gùowæ mojà, kielich mójprzelewa siæ.6Dobroã i ùaska towarzyszyã mi bædà przez wszystkiedni ýycia mego. I zamieszkam w domu Pana przez dùugiedni.

×