SlideShare a Scribd company logo

AP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdf

J
J

AP 7 1ST QUARTER EXAM

AP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdf

1 of 10
Download to read offline
Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF BATANGAS
UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN GRADE 7
TALAHANAYAN NG ESPESIPIKASYON
Mga Kasanayan sa
Pagkatuto/MELCs
Bilang
ng
araw
Bilang
ng
Aytem
Kinalalagyan ng Aytem
Bahagdan
Remembering
Understanding
Analyzing
Applying
Creating
Evaluating
1. Naipapaliwanag ang konsepto
ng Asya tungo sa paghahating-
heograpiko: Silangang Asya,
Timog Silangang Asya, Timog
Asya, Kanlurang Asya, at
Hilaga/Gitna Asya.
3 6
1, 2,
3, 4,
5, 6
12.5
%
2. Napapahalagahan ang ugnayan
ng tao at kapaligiran sa
paghubog ng kabihasnang
Asyano
3 6
7, 8,
9, 10,
11, 12
12.5
%
Nakapaghahambing ng
kalagayan ng kapaligiran sa
iba’t ibang bahagi ng Asya
3
1
13 12.5
%
Nakagagawa ng
pangkalahatang profile ng
heograpiya ng Asya
1
14
3. Nailalarawan ang mga yamang
likas ng Asya
4
15, 16,
17, 18
4. Nasusuri ang yamang likas at
ang mga implikasyon ng
kapaligirang pisikal sa
pamumuhay ng mga Asyano
noon at ngayon
6 13
19, 20,
21, 22,
23, 24,
25, 26,
27, 28,
29, 30,
31
25 %
Natataya ang mga
implikasyon ng kapaligirang
pisikal at yamang likas ng
mga rehiyon sa pamumuhay
ng mga Asyano noon at
ngayon sa larangan ng :
Agrikultura, Ekonomiya,
Pananahanan at Kultura
3
2
35,
36
12.5
%
5. Naipapahayag ang
kahalagahan ng
pangangalaga sa timbang na
kalagayang ekolohiko ng
rehiyon
4
32, 33,
34, 37
Napahahalagahan ang
yamang tao ng Asya
6
2
38,
39
12.5
%
Nailalarawan ang
komposisyong etniko ng mga
rehiyon sa Asya
2
40, 41
Nasusuri ang kaugnayan ng
paglinang ng wika sa
paghubog ng kultura ng mga
Asyano
2
42, 43
6. Nasusuri ang komposisyon
ng populasyon at
kahalagahan ng yamang-tao
sa Asya sa pagpapaunlad ng
kabuhayan at lipunan sa
kasalukuyang panahon
7
44, 45,
46, 47,
48, 49,
50
TOTAL 24 50 21 14 5 100%
Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF BATANGAS
UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN GRADE 7
Panuto: Basahin at unawain ng mabuti ang mga nakasaad sa bawat bilang. Piliin ang titik ng
pinaka- tamang sagot.
1. Paano maipapaliwanag na magkaugnay ang Hilaga at Kanlurang Asya pagdating sa heograpikal at
kultural na sona na hinati sa aspetong pisikal, historikal, at kultural?
A. Apektado ng iisang uri ng klima ang uri ng pamumuhay ng mga tao rito
B. Ang mga porma ng anyong lupa at anyong tubig ng mga ito ay halos pareho
C. Magkasama ang mga ito sa parehong pamamaraan ng paglinang ng kapaligirang pisikal
D. Ang mga ito ay parehong napapailalim sa halos parehong karanasan sa larangang
historikal, kultural, agrikultural at sa klima
Tunghayan ang kasunod na mapa upang masagot ang susunod na tanong.
2. Paano mailalarawan ang kinalalagyan ng kontinente ng Asya batay sa pagsusuri sa mapa?
A. Insular ang malaking bahagi ng kontinente ng Asya.
B. Karamihan sa mga bansa sa Asya ay may mainit na panahon.
C. Ang malaking bahagi ng hangganan ng Asya ay mga anyong tubig.
D. Ang hugis at anyo ng mga lupain sa bawat bahagi ng kontinente ay pare-pareho
3. Alin sa mga sumusunod ang nagpapaliwanag ng konsepto ng Heograpiya?
A. Ang heograpiya ay pag-aaral sa pinagmulan ng tao
B. Pag-aaral ng wika at kultura ng isang pamayanan
C. Tumutukoy sa pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig
D. Tumutukoy sa pag-aaral ng distribusyon at alokasyon ng likas na yaman
4. Alin sa mga sumusunod ang HINDI nagpapahayag ng wastong impormasyon tungkol sa
kontinenteng Asya?
A. Ang hugis, anyo at klima ng mga lupain sa Asya ay pare-pareho
B. Ang buong kalupaan ng Asya ay matatagpuan sa silangang bahagi ng globo
C. Ito ay napapalibutan ng mga dagat, karagatan at ibat-ibang anyong lupa at tubig
D. Ang pinakamalaking bahagdan ng lupain sa mundo ay sakop ng kontinenteng Asya
5. Ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng heograpiya ng bansa?
A. May kinalaman ito sa edukasyon C. May kaugnayan ito sa mga Asyano
B. Interesado dito ang mga Kanluranin D. Maraming yaman ang makukuha dito
6. Ano ang tamang pahayag tungkol sa paghahating- heograpiko ng Asya?
A. Ang Hilagang Asya ay binubuo ng mga bansang dating Eurasia.
BERING SEA
BLACK
SEA CASPIAN
MEDITERRANEAN
SEA
SEA OF
OKHOTSK
SOUTH CHINA
SEA
RED
ASYA
AA
B. Ang Kanlurang Asya ay kinabibilangan ng mga bansang Kristiyano.
C. Ang paghahating heograpiko ay nakatulong sa pagkakawatak ng mga bansang Asyano
D. May mga rehiyon sa Asya na iba’t- iba ang kultura at katangiang pisikal ngunit nagkakaisa
7. Bilang isang Asyano, alin sa mga katangiang pisikal ng Asya ang dapat pagtuunan ng pansin ng
mga mamamayan upang mas lalo pa itong mapaunlad?
A. Ang karagatan dahil ito ang nagsisilbing daan upang magkaroon ng kalakalan
B. Ang mga kabundukan sapagkat ito ang nagsisilbing pananggalang sa mga bagyo na
maaaring pumasok sa rehiyon ng Asya
C. Ang mga ilog sapagkat ito ang pangunahing pinagmulan ng kabihasnan at upang
mapanatili ang kalinisan ng mga katubigan nito
D. Ang grassland dahil ito ang nakatutulong sa pagkakaroon ng malinis na hangin sa mga
gulay at prutas na dahilan upang mabuhay ang mga tao sa Asya
8. Ayon sa iyong natutunan sa aralin, paano mapapanatili ang mabuting ugnayan ng tao at ng
kapaligiran?
A. Gamitin ng maayos ang likas na yaman sa kapaligiran
B. Panatilihin ang kalinisan sa kapaligiran upang sakit ay maiwasan
C. Magpatupad ng batas ang mga namumuno sa pamayanan na makatutulong sa wastong
pangangalaga sa kapaligiran
D. Lahat ng nabanggit
9. Kung ikaw ay naatasang maging isang pinuno, paano ka manghihikayat ng mga kabataang
Asyano na magpalaganap ng mga programa na susuporta sa ikabubuti ng kapaligiran?
A. Bubuo ng kampanya laban sa mga nang-aabuso sa likas na yaman
B. Maglalagay ng mga karatula na nagbabawal ng pagtatapon ng basura
C. Isasabuhay ang mga patakarang may kinalaman sa pagpapahalaga at pangangalaga ng
kapaligiran
D. Ipag-uutos sa mga kabataan na dapat sumunod sa mga alituntuning may kinalaman sa
kapaligiran
10.Paano nakakatulong ang pagkakaroon ng malinis na kapaligiran at ecological balance sa mga
mamamayang Asyano?
A. Maiiwasan ang sakit dahil sa malinis at may maayos na kapaligiran
B. Magkakaroon ng sapat na mapagkukunan ng pangangailangan ang mga mamamayan
C. Ang pagkakaroon ng ecological balance ay dahilan upang di mawala ang biodiversity sa Asya
D. Mas may kakayahan ang mga Asyano na makaganap sa lakas pagggawa dahil ligtas sa
anumang banta ng kalamidad
11.Ang likas na yaman ay mga bagay na natural na nasa ating kapaligiran, Ito rin ay daan upang
magkaroon ng matatag na ekonomiya. Bilang isang Asyano, ano ang nararapat mong gawin upang
ito ay patuloy na mapakinabangan?
A. Ugaliin ang tamang paggamit upang hindi ito maabuso
B. Hulihin ang mga mamamayang sumasalanta sa likas na yaman
C. Panatilihin ang maayos na pagtalima sa mga ordinansa ng isang pamayanan
D. Pagyamanin at pangalagaan upang lalong makatulong sa atin pangangailangan
12.Ano ang nararapat mong gawin bilang isang mamamayan upang maipakita ang kahalagahan ng
kapaligiran na magpapaunlad ng ekonomiya ng mga bansa?
A. Pagkakaisa ang kailangan upang paligid at kabihasnan ay mapakinabangan
B. Ipabatid sa mga mamamayan ang magandang dulot ng pangangalaga sa kapaligiran
C. Maging maingat sa paggamit ng mga pinagkukunang yaman upang mapanatili ang
kasaganaan nito
D. Pagsunod sa mga alituntunin ng pamahalaan na makabubuti sa patuloy na
kapakinabangang dulot ng kapaligiran sa mga mamamayan
13.Alin sa mga paglalarawan sa ibaba ang nagsasaad ng wastong paghahambing hinggil sa kalagayan
ng kapaligiran sa iba’t-ibang bahagi ng Asya?
A. Ang Kanlurang Asya ay nagtataglay ng pinakamaraming uri ng mga damuhan at
kagubatan.
B. Ang Silangang Asya at Timog Asya ay parehong di-kakikitaan ng anumang uri ng mga
punong kahoy dahil sa napakalamig na klima na nararanasan sa kanilang mga rehiyon.
C. Ang Kanlurang Asya ang lubos na biniyayaan ng saganang kapaligiran dahil sa dahil sa
mainam na klima nito na halos may pantay na panahon ng tag-ulan at tag-araw
D. Ang Hilagang Asya ay nagtataglay ng malawak na damuhan o grasslands tulad ng steppe,
prairie, at savanna habang ang Timog Silangang Asya at ang mga bansang nasa torrid zone
ay biniyayaan ng tropical rainforest.
14.Alin sa mga pahayag ang wastong naglalarawan sa katangiang pisikal ng Silangang Asya na
siyang kukumpleto sa pangkalahatang profile ng Asya?
PANGKALAHATANG PROFILE NG ASYA
REHIYON KINAROROONAN SUKAT HUGIS AT ANYO KLIMA
VEGETATION
CORNER
Hilagang
Asya
Ang kabundukang Ural
na nasa rehiyong ito ang
humahati sa mga
kontinente ng Europe at
Asya. Ang Bering Sea
ang mag-uugnay sa
Hilagang Asya at Alaska.
Ang lupain
ng Asya ay
may
kabuuang
sukat na
44,486,104
kilometro
kwadrado.
Dikit-dikit ang mga
bansang bumubuo
ditto at nagtataglay
ng malalawak na
damuhan ang
malaking bahagi ng
rehiyong ito.
Nakakaranas dito ng
klimang Sentral
Kontinental kung saan
napakahab ng taglamig
na umaabot ng halos
anim na buwan habang
napaka-igsi naman ng
tag-init.
Iba’t ibang
anyo (steppe.
Prairie at
savanna) at
may kaunting
bahagi ng
taiga na may
kagubutang
coniferous.
Timog Asya
May hangganang Indian
Ocean sa timog at
kabundukan ng
Himalayas sa hilaga. Sa
kanlurang bahagi ng
rehiyon ay nakalatag ang
mga bansang
Afghanistan, Pakistan at
India, sa silangan ay
Bangladesh, sa dakong
hilaga ay ang mga
bansang Nepal at
Bhutan, at ang mga pulo
ng Sri Lanka at Maldives
sa Timog.
May anyong hugis
tatsulok at ang
topograpiya nito ay
karaniwang
mabundok. Sa
hilagang bahagi ay
makikita ang hanay
ng mga bundok ng
Hindu Kush sa
Afghanistan,
Karakoram Range sa
Pakistan at China at
ang Himalayas sa
Nepal.
Iba-iba ang klima sa loob
ng isang taon.
Mahalumigmig kung
Hunyo hanggang
Setyembre, taglamig
kung buwan ng
Disyembre hanggang
Pebrero, at kung Marso
hanggang Mayo, tag-init
at tagtuyot. Nanatiling
malamig dahil sa niyebe
o yelo ang Himalayas at
ibang bahagi ng rehiyon.
Nagtataglay
ang rehiyong
ito ng mga
damuhang
savanna at
praire.
Kanlurang
Asya
Ang Kanlurang Asya ay
nakalatag sa
pangkontinental na
bahagi ng Asya at sa
hilagang silangang
bahagi ng Africa.
Mabuhangin at
mabato ang
karaniwang lugar,
madalas ang
pagkatuyo ng mga
ilog at lawa dahil sa
sobrang init at
walang masyadong
ulan ang
nararanasan ditto.
Nahahati ito sa
tatlong rehiyong
pisikal: Northern
Tier, Arabian
Peninsula at Fertile
Crescent.
Hindi palagian ang
Klima. Maaaring
magkaroon ng labis o di
kaya’y katamtamang init
o lamig ang lugar na ito.
Bihira at halos hindi
nakakaranas ng ulan
ang malaking bahagi ng
rehiyon. Kung umulan
man, ito ay kadalasang
bumabagsak lamang sa
mga pook na malapit sa
dagat.
Steppe ang
vegetation
cover na
karaniwang
makikita sa
rehiyong ito
dahil
tumatanggap
lang ang mga
ito ng 10-13
pulgada ng
ulan.
Silangang
Asya
Timog
Silangang
Asya
Ang kahabaan ng Timog
Silangang Asya ay
makikita sa timog China
at Japan. Ang India ang
nasa Hilagang Kanluran
at Pacific Ocean naman
sa Silangang bahagi.
Magubat na
kabundukan ang
nasa hilaga ng
rehiyon at mga
lambak-ilog naman
sa timog. May
matabang lupa ang
mg kapatagan
habang ang ibang
lugar naman ay
karaniwang latian at
matubig. Nauuri sa
dalawa ang Timog
Silangang Asya: ang
Mainland Southeast
Asia at Insular
Southeast Asia.
Halos lahat ng bansa sa
rehiyon ay may klimang
tropical, nakararanas ng
tag-init, taglamig, tag-
araw at tag-ulan.
Dahil sa
klimang
tropical na
taglay ng
rehiyon,
nagtataglay ito
ng mga
rainforests at
savanna.
A. Ang Silangang Asya ay may pisikal na hangganan na Gobi Desert, Mongolian-Tibetan Plateaus at
Himalayas at nasa silangan nito ang Karagatang Pasipiko. Mayroon din itong hindi parepareho (irregular)
na hugis at tundra, taiga, steppe at prairie matatabang mga kapatagan, malalalim na mga lambak at matataas
na mga bundok. Moonsoon Climate ang klimang nararanasan at may tundra, taiga, steppe at prairie dito.
B. Matatagpuan ang Silangang Asya sa hilagang Silangan ng Africa. Ito ay hugis bilog at may matatabang
mga kapatagan, malalalim na mga lambak at matataas na mga bundok. Moonsoon Climate ang klimang
nararanasan ditto at nagtataglay ito ng tundra, taiga, steppe at prairie.
C. Ang Silangang Asya ay may pisikal na hangganan na Gobi Desert, Mongolian-Tibetan Plateaus at
Himalayas at nasa silangan nito ang Karagatang Pasipiko. Ito ay hugis bilog at may matatabang mga
kapatagan, malalalim na mga lambak at matataas na mga bundok. Sentral Kontinental din ang klimang
nararanasan at may tundra, taiga, steppe at prairie dito.
D. Matatagpuan ang Silangang Asya sa hilagang Silangan ng Africa. Matatagpuan ang Silangang Asya sa
hilagang Silangan ng Africa. Ito ay hugis bilog at may matatabang mga kapatagan, malalalim na mga
lambak at matataas na mga bundok. Sentral Kontinental naman ang klimang nararanasan dito at mayroon
itong mga tundra, taiga, steppe at prairie
15. Ano ang nagpapatunay na ang Hilagang Asya ay mayaman sa deposito ng ginto?
A. Matatagpuan sa Turkmenistan ang mineral na tanso.
B. Nasa Tajiskistan ang pinakamaraming minero ng ginto sa rehiyon.
C. Ang Kyrgyztan at Uzbekistan ang may pinakamalaking deposito ng ginto sa mundo
D. Mahuhukay sa bansang Russia ang pinakamalaking ginto na kanilang ipinagmamalaki.
16. Ang silangang bahagi ng China ay isang kapatagan samantalang ang kanlurang bahagi naman
nito ay binubuo ng mga kabundukan at talampas. Ano ang maaaring dahilan ng pagsisiksikan ng
paninirahan ng mga Chinese?
A. Masaya ang mamuhay sa mga kabundukan at talampas.
B. May malaking banta ng pagbaha sa mga kabundukan at talampas.
C. Magulo at maingay sa mga kapatagan dahil maraming naninirahan ditto
D. Mas madali ang manirahan sa mga kapatagan dahil dito kadalasang nakatayo ang iba’t-
ibang mga gusali at negosyo.
17. Bakit sinasabing ang bansang Indonesia ay mayaman sa deposito ng langis at natural gas?
A. Isa sa pinakamalaking bansa ito sa Asya
B. May kabundukan na pwede pagkunan ng langis at ng natural gas
C. Pinakamayaman sa natural gas sa buong rehiyon ng Timog Silangang Asya
D. Nagtataglay ng pinakakaunting natural gas sa buong rehiyon ng Timog Silangang Asya
18. Bakit tanso ang itinuturing na pangunahing mineral ng Pilipinas?
A. Bagong tuklas ang mineral na ito sa Pilipinas
B. May reserba at may potensyal na mamimili nito
C. Marami tayong mapagkukunan ng tanso sa Pilipinas
D. May mga mineral sa Pilipinas na nauubos na maliban sa tanso
19. Paano nagkakaroon ng tamang ugnayan ang tao at ang mga likas na yaman?
A. Ginagamit ng tao ang likas na yaman upang yumaman
B. Ginagamit ng tao ang likas na yaman upang maging makapangyarihan
C. Nililinang ng tao ang likas na yaman upang maging kapaki-pakinabang
D. Ang tao ay masisipag na makipag ugnayan sa mga mayayaman upang umunlad ang buhay
20. Alin ang tama sa mga sumusunod na pahayag na nauukol sa likas na yaman ng Asya?
I. Magkakaiba ang likas na yaman ng mga rehiyon sa Asya
II. II. Ang kanlurang Asya ay sagana sa yamang mineral partikular na sa langis at petrolyo
III. May malawak na damuhan na mainam pagpastulan ng mga alagang hayop ang Hilagang Asya
A. Mali ang pahayag I, II, III
B. Tama ang pahayag I, II , III
C. Tama ang pahayag I at II , mali ang pahayag III
D. Tama mang pahayag I at III, mali ang pahayag II
21. Alin sa mga sumusunod na rehiyon ang naglalarawan ng tamang taglay na likas na yaman?
A. Malawak ang katubigan sa Kanlurang Asya
B. Pangunahing pananim sa Silangang Asya ang niyog at pinya
C. Ang kanlurang bahagi ng Asya ay maunlad dahil sa mga naglalakihang pabrika
D. Sa hilagang Asya ay malawak ang damuhan na mainam na pastulan ng mga alagang hayop
22. Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan na ang likas na yaman ay tumutugon sa
pangangailangan at kagustuhan ng mga tao?
A. Ang malawak na damuhan ay ginagawang pastulan ng mga hayop
B. Marami na sa mga mamamayan ay naninirahan sa lungsod kaya sa mga pabrika sila
nagtatrabaho
C. Sa patuloy na pagiging moderno ng panahon ay nagkakaroon ng malaking pagbabago sa
mga likas na yaman
D. Ang matatabang lupa sa mga bukirin ay tunay na nagbibigay ng masaganang ani at ang
karagatan ay sumasagot din sa pang araw araw na pangangailangan ng mga tao na
naninirahan malapit dito

Recommended

Mga likas na yaman ng asya
Mga likas na yaman ng asyaMga likas na yaman ng asya
Mga likas na yaman ng asyaMaybel Din
 
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asyaImplikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asyaMaybel Din
 
Aralin-2 Ang Mga Sinaunang Tao - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8
Aralin-2 Ang Mga Sinaunang Tao - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8Aralin-2 Ang Mga Sinaunang Tao - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8
Aralin-2 Ang Mga Sinaunang Tao - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8Precious Sison-Cerdoncillo
 
Mga yugto ng pag – unlad ng kultura ng mga unang tao
Mga yugto ng pag – unlad ng kultura ng mga unang taoMga yugto ng pag – unlad ng kultura ng mga unang tao
Mga yugto ng pag – unlad ng kultura ng mga unang taoJared Ram Juezan
 
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unladYamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unladBelle Sy
 
AP 7 Lesson no. 2: Likas na Yaman ng Asya
AP 7 Lesson no. 2: Likas na Yaman ng AsyaAP 7 Lesson no. 2: Likas na Yaman ng Asya
AP 7 Lesson no. 2: Likas na Yaman ng AsyaJuan Miguel Palero
 
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng AsyaAP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng AsyaJuan Miguel Palero
 
Sinaunang pamumuhay ng mga asyano
Sinaunang pamumuhay ng mga asyanoSinaunang pamumuhay ng mga asyano
Sinaunang pamumuhay ng mga asyanoMaryGraceLucelo1
 

More Related Content

What's hot

AP III - Ang Kabihasnang Greek
AP III - Ang Kabihasnang GreekAP III - Ang Kabihasnang Greek
AP III - Ang Kabihasnang GreekDanz Magdaraog
 
Ang Ugnayan ng Tao at Kapaligiran Sa Paghubog ng Kabihasnang Asyano
Ang Ugnayan ng Tao at Kapaligiran Sa Paghubog ng Kabihasnang AsyanoAng Ugnayan ng Tao at Kapaligiran Sa Paghubog ng Kabihasnang Asyano
Ang Ugnayan ng Tao at Kapaligiran Sa Paghubog ng Kabihasnang AsyanoMavict De Leon
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 7
Banghay aralin sa araling panlipunan 7Banghay aralin sa araling panlipunan 7
Banghay aralin sa araling panlipunan 7Crystal Mae Salazar
 
HEOGRAPIYANG PANTAO (WIKA, RELIHIYON, ETNIKO).pptx
HEOGRAPIYANG PANTAO (WIKA, RELIHIYON, ETNIKO).pptxHEOGRAPIYANG PANTAO (WIKA, RELIHIYON, ETNIKO).pptx
HEOGRAPIYANG PANTAO (WIKA, RELIHIYON, ETNIKO).pptxLainBagz
 
Modyul 5 ebolusyong kultural sa asya
Modyul 5 ebolusyong kultural sa asyaModyul 5 ebolusyong kultural sa asya
Modyul 5 ebolusyong kultural sa asyaEvalyn Llanera
 
Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8
Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8
Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8Jessie Papaya
 
Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2
Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2
Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2MarahCedillo
 
Ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyano
Ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyanoAng ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyano
Ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyanoJoelina May Orea
 
Suliraning pangkapaligiran sa asya lesson plan
Suliraning pangkapaligiran sa asya lesson planSuliraning pangkapaligiran sa asya lesson plan
Suliraning pangkapaligiran sa asya lesson planJoan Andres- Pastor
 
Budget of Work Araling Panlipunan 8
Budget of Work Araling Panlipunan 8Budget of Work Araling Panlipunan 8
Budget of Work Araling Panlipunan 8edmond84
 
Sinaunang Kabihasnan ng Gresya o Greece
Sinaunang Kabihasnan ng Gresya o GreeceSinaunang Kabihasnan ng Gresya o Greece
Sinaunang Kabihasnan ng Gresya o GreeceRomeline Magsino
 
STRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN EKONOMIKS
STRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN EKONOMIKSSTRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN EKONOMIKS
STRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN EKONOMIKSJaime Hermocilla
 
AP 7 Lesson no. 4: Suliraning Pangkapaligiran ng Asya
AP 7 Lesson no. 4: Suliraning Pangkapaligiran ng AsyaAP 7 Lesson no. 4: Suliraning Pangkapaligiran ng Asya
AP 7 Lesson no. 4: Suliraning Pangkapaligiran ng AsyaJuan Miguel Palero
 
MODYUL I_ANG MGA SINAUNANG TAO_GRADE 8 FIRST QUARTER
MODYUL I_ANG MGA SINAUNANG TAO_GRADE 8 FIRST QUARTERMODYUL I_ANG MGA SINAUNANG TAO_GRADE 8 FIRST QUARTER
MODYUL I_ANG MGA SINAUNANG TAO_GRADE 8 FIRST QUARTERPrecious Sison-Cerdoncillo
 

What's hot (20)

AP III - Ang Kabihasnang Greek
AP III - Ang Kabihasnang GreekAP III - Ang Kabihasnang Greek
AP III - Ang Kabihasnang Greek
 
MGA YAMANG LIKAS NG KANLURANG ASYA
MGA YAMANG LIKAS NG KANLURANG ASYAMGA YAMANG LIKAS NG KANLURANG ASYA
MGA YAMANG LIKAS NG KANLURANG ASYA
 
Ang Ugnayan ng Tao at Kapaligiran Sa Paghubog ng Kabihasnang Asyano
Ang Ugnayan ng Tao at Kapaligiran Sa Paghubog ng Kabihasnang AsyanoAng Ugnayan ng Tao at Kapaligiran Sa Paghubog ng Kabihasnang Asyano
Ang Ugnayan ng Tao at Kapaligiran Sa Paghubog ng Kabihasnang Asyano
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 7
Banghay aralin sa araling panlipunan 7Banghay aralin sa araling panlipunan 7
Banghay aralin sa araling panlipunan 7
 
HEOGRAPIYANG PANTAO (WIKA, RELIHIYON, ETNIKO).pptx
HEOGRAPIYANG PANTAO (WIKA, RELIHIYON, ETNIKO).pptxHEOGRAPIYANG PANTAO (WIKA, RELIHIYON, ETNIKO).pptx
HEOGRAPIYANG PANTAO (WIKA, RELIHIYON, ETNIKO).pptx
 
Aralin 4 yamang tao
Aralin 4 yamang taoAralin 4 yamang tao
Aralin 4 yamang tao
 
Konsepto ng Asya
Konsepto ng AsyaKonsepto ng Asya
Konsepto ng Asya
 
Modyul 5 ebolusyong kultural sa asya
Modyul 5 ebolusyong kultural sa asyaModyul 5 ebolusyong kultural sa asya
Modyul 5 ebolusyong kultural sa asya
 
Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8
Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8
Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8
 
Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2
Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2
Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2
 
Ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyano
Ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyanoAng ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyano
Ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyano
 
Suliraning pangkapaligiran sa asya lesson plan
Suliraning pangkapaligiran sa asya lesson planSuliraning pangkapaligiran sa asya lesson plan
Suliraning pangkapaligiran sa asya lesson plan
 
Ang Biodiversity ng Asya
Ang Biodiversity ng AsyaAng Biodiversity ng Asya
Ang Biodiversity ng Asya
 
Yamang tao ng asya
Yamang tao ng asyaYamang tao ng asya
Yamang tao ng asya
 
Budget of Work Araling Panlipunan 8
Budget of Work Araling Panlipunan 8Budget of Work Araling Panlipunan 8
Budget of Work Araling Panlipunan 8
 
Sinaunang Kabihasnan ng Gresya o Greece
Sinaunang Kabihasnan ng Gresya o GreeceSinaunang Kabihasnan ng Gresya o Greece
Sinaunang Kabihasnan ng Gresya o Greece
 
Araling panlipunan 7.pptx
Araling panlipunan 7.pptxAraling panlipunan 7.pptx
Araling panlipunan 7.pptx
 
STRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN EKONOMIKS
STRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN EKONOMIKSSTRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN EKONOMIKS
STRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN EKONOMIKS
 
AP 7 Lesson no. 4: Suliraning Pangkapaligiran ng Asya
AP 7 Lesson no. 4: Suliraning Pangkapaligiran ng AsyaAP 7 Lesson no. 4: Suliraning Pangkapaligiran ng Asya
AP 7 Lesson no. 4: Suliraning Pangkapaligiran ng Asya
 
MODYUL I_ANG MGA SINAUNANG TAO_GRADE 8 FIRST QUARTER
MODYUL I_ANG MGA SINAUNANG TAO_GRADE 8 FIRST QUARTERMODYUL I_ANG MGA SINAUNANG TAO_GRADE 8 FIRST QUARTER
MODYUL I_ANG MGA SINAUNANG TAO_GRADE 8 FIRST QUARTER
 

Similar to AP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdf

Ap lmg8 q1. (1) final - grade 8 learning modules
Ap  lmg8 q1. (1) final - grade 8 learning modulesAp  lmg8 q1. (1) final - grade 8 learning modules
Ap lmg8 q1. (1) final - grade 8 learning modulesApHUB2013
 
Ap lmg8 q1. (1) final
Ap  lmg8 q1. (1) finalAp  lmg8 q1. (1) final
Ap lmg8 q1. (1) finalNoel Tan
 
Ap lmg8 q1. (1) final
Ap  lmg8 q1. (1) finalAp  lmg8 q1. (1) final
Ap lmg8 q1. (1) finalNoel Tan
 
Ap lmg8 q1. (1) final
Ap  lmg8 q1. (1) finalAp  lmg8 q1. (1) final
Ap lmg8 q1. (1) finalZandy Bonel
 
Araling Asyano Learning Module - First Quarter
Araling Asyano Learning Module - First QuarterAraling Asyano Learning Module - First Quarter
Araling Asyano Learning Module - First Quarter南 睿
 
K-12 Grade 8 AP Q1
K-12 Grade 8 AP Q1K-12 Grade 8 AP Q1
K-12 Grade 8 AP Q1Noel Tan
 
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156)
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156)Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156)
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156)Cloud Strife
 
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02Jerzen Espiritu
 
Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8
Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8
Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8dan_maribao
 
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13Cloud Strife
 
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02Riza Florencio
 
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner Module
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner ModuleK to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner Module
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner ModuleNico Granada
 
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lm
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lmGr 8 araling_panlipunan_q1_lm
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lmKim Jhon Simon
 
Araling panlipunan grade 8 learning guide dep ed k
Araling panlipunan grade 8 learning guide dep ed kAraling panlipunan grade 8 learning guide dep ed k
Araling panlipunan grade 8 learning guide dep ed kJonathan Cuba
 
Araling Panlipunan GRADE 7 UNANG MARKAHAN EXAM
Araling Panlipunan GRADE 7 UNANG MARKAHAN EXAMAraling Panlipunan GRADE 7 UNANG MARKAHAN EXAM
Araling Panlipunan GRADE 7 UNANG MARKAHAN EXAMIVYMARNARANJO
 
Q1_L1_Aralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal_ng (1).pptx
Q1_L1_Aralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal_ng (1).pptxQ1_L1_Aralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal_ng (1).pptx
Q1_L1_Aralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal_ng (1).pptxJhimarJurado2
 

Similar to AP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdf (20)

Ap lmg8 q1. (1) final - grade 8 learning modules
Ap  lmg8 q1. (1) final - grade 8 learning modulesAp  lmg8 q1. (1) final - grade 8 learning modules
Ap lmg8 q1. (1) final - grade 8 learning modules
 
Ap lmg8 q1. (1) final
Ap  lmg8 q1. (1) finalAp  lmg8 q1. (1) final
Ap lmg8 q1. (1) final
 
Ap lmg8 q1. (1) final
Ap  lmg8 q1. (1) finalAp  lmg8 q1. (1) final
Ap lmg8 q1. (1) final
 
Ap lmg8 q1. (1) final
Ap  lmg8 q1. (1) finalAp  lmg8 q1. (1) final
Ap lmg8 q1. (1) final
 
Araling Asyano Learning Module - First Quarter
Araling Asyano Learning Module - First QuarterAraling Asyano Learning Module - First Quarter
Araling Asyano Learning Module - First Quarter
 
K-12 Grade 8 AP Q1
K-12 Grade 8 AP Q1K-12 Grade 8 AP Q1
K-12 Grade 8 AP Q1
 
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156)
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156)Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156)
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156)
 
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
 
Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8
Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8
Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8
 
Ap module
Ap moduleAp module
Ap module
 
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13
 
Araling Asyano Modyul 1
Araling Asyano Modyul 1Araling Asyano Modyul 1
Araling Asyano Modyul 1
 
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
 
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner Module
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner ModuleK to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner Module
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner Module
 
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lm
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lmGr 8 araling_panlipunan_q1_lm
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lm
 
Araling panlipunan grade 8 learning guide dep ed k
Araling panlipunan grade 8 learning guide dep ed kAraling panlipunan grade 8 learning guide dep ed k
Araling panlipunan grade 8 learning guide dep ed k
 
2 modyul 1
2 modyul 12 modyul 1
2 modyul 1
 
Araling Panlipunan GRADE 7 UNANG MARKAHAN EXAM
Araling Panlipunan GRADE 7 UNANG MARKAHAN EXAMAraling Panlipunan GRADE 7 UNANG MARKAHAN EXAM
Araling Panlipunan GRADE 7 UNANG MARKAHAN EXAM
 
Q1_L1_Aralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal_ng (1).pptx
Q1_L1_Aralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal_ng (1).pptxQ1_L1_Aralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal_ng (1).pptx
Q1_L1_Aralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal_ng (1).pptx
 
Post Exams.pptx
Post Exams.pptxPost Exams.pptx
Post Exams.pptx
 

Recently uploaded

L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxL2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxGabrielleEllis4
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptxArianeGraceLopez1
 
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptMga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptLhysLeey
 
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptx
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptxnang-minsang-naligaw-si-adrian.pptx
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptxayeshajane1
 
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up FridayGrade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Fridaynicagargarita1
 
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptxARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptxAkemiAkane
 
Pagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptx
Pagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptxPagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptx
Pagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptxAnnafarinahMabaning
 
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipanTulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipanKennethColorado
 
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGFILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGKlarisReyes1
 
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxArkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxdgcristobal02
 
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1MartJuliusTalahiban
 
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3GabrielleEllis4
 
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptxG8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptxCRISTINAMAEAREVADO1
 
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxRochelMarin1
 

Recently uploaded (20)

L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxL2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx
 
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptMga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
 
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptx
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptxnang-minsang-naligaw-si-adrian.pptx
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptx
 
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up FridayGrade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
 
AP6-Q3-MODYUL3.pdf
AP6-Q3-MODYUL3.pdfAP6-Q3-MODYUL3.pdf
AP6-Q3-MODYUL3.pdf
 
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptxARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx
 
Pagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptx
Pagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptxPagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptx
Pagsusulit sa Filipino 8 (Mga Popular na Babasahin).pptx
 
q3 week 2 esp 10.pptx
q3 week 2 esp 10.pptxq3 week 2 esp 10.pptx
q3 week 2 esp 10.pptx
 
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipanTulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
 
ANG PAGLAGO NG MGA BAYAN.pptx
ANG PAGLAGO NG MGA BAYAN.pptxANG PAGLAGO NG MGA BAYAN.pptx
ANG PAGLAGO NG MGA BAYAN.pptx
 
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGFILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
 
7-10 pt. 2 FIL 1.pptx
7-10 pt. 2 FIL 1.pptx7-10 pt. 2 FIL 1.pptx
7-10 pt. 2 FIL 1.pptx
 
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxArkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
 
EsP-9-Q3-wk3.pptx
EsP-9-Q3-wk3.pptxEsP-9-Q3-wk3.pptx
EsP-9-Q3-wk3.pptx
 
Mtb3 M2 .pptx
Mtb3 M2 .pptxMtb3 M2 .pptx
Mtb3 M2 .pptx
 
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
 
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
 
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptxG8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
 
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
 

AP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdf

 • 1. Republic of the Philippines Department of Education REGION IV-A CALABARZON SCHOOLS DIVISION OF BATANGAS UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN GRADE 7 TALAHANAYAN NG ESPESIPIKASYON Mga Kasanayan sa Pagkatuto/MELCs Bilang ng araw Bilang ng Aytem Kinalalagyan ng Aytem Bahagdan Remembering Understanding Analyzing Applying Creating Evaluating 1. Naipapaliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating- heograpiko: Silangang Asya, Timog Silangang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya, at Hilaga/Gitna Asya. 3 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 12.5 % 2. Napapahalagahan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang Asyano 3 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 12.5 % Nakapaghahambing ng kalagayan ng kapaligiran sa iba’t ibang bahagi ng Asya 3 1 13 12.5 % Nakagagawa ng pangkalahatang profile ng heograpiya ng Asya 1 14 3. Nailalarawan ang mga yamang likas ng Asya 4 15, 16, 17, 18 4. Nasusuri ang yamang likas at ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon 6 13 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 25 %
 • 2. Natataya ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon sa larangan ng : Agrikultura, Ekonomiya, Pananahanan at Kultura 3 2 35, 36 12.5 % 5. Naipapahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiko ng rehiyon 4 32, 33, 34, 37 Napahahalagahan ang yamang tao ng Asya 6 2 38, 39 12.5 % Nailalarawan ang komposisyong etniko ng mga rehiyon sa Asya 2 40, 41 Nasusuri ang kaugnayan ng paglinang ng wika sa paghubog ng kultura ng mga Asyano 2 42, 43 6. Nasusuri ang komposisyon ng populasyon at kahalagahan ng yamang-tao sa Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon 7 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 TOTAL 24 50 21 14 5 100%
 • 3. Republic of the Philippines Department of Education REGION IV-A CALABARZON SCHOOLS DIVISION OF BATANGAS UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN GRADE 7 Panuto: Basahin at unawain ng mabuti ang mga nakasaad sa bawat bilang. Piliin ang titik ng pinaka- tamang sagot. 1. Paano maipapaliwanag na magkaugnay ang Hilaga at Kanlurang Asya pagdating sa heograpikal at kultural na sona na hinati sa aspetong pisikal, historikal, at kultural? A. Apektado ng iisang uri ng klima ang uri ng pamumuhay ng mga tao rito B. Ang mga porma ng anyong lupa at anyong tubig ng mga ito ay halos pareho C. Magkasama ang mga ito sa parehong pamamaraan ng paglinang ng kapaligirang pisikal D. Ang mga ito ay parehong napapailalim sa halos parehong karanasan sa larangang historikal, kultural, agrikultural at sa klima Tunghayan ang kasunod na mapa upang masagot ang susunod na tanong. 2. Paano mailalarawan ang kinalalagyan ng kontinente ng Asya batay sa pagsusuri sa mapa? A. Insular ang malaking bahagi ng kontinente ng Asya. B. Karamihan sa mga bansa sa Asya ay may mainit na panahon. C. Ang malaking bahagi ng hangganan ng Asya ay mga anyong tubig. D. Ang hugis at anyo ng mga lupain sa bawat bahagi ng kontinente ay pare-pareho 3. Alin sa mga sumusunod ang nagpapaliwanag ng konsepto ng Heograpiya? A. Ang heograpiya ay pag-aaral sa pinagmulan ng tao B. Pag-aaral ng wika at kultura ng isang pamayanan C. Tumutukoy sa pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig D. Tumutukoy sa pag-aaral ng distribusyon at alokasyon ng likas na yaman 4. Alin sa mga sumusunod ang HINDI nagpapahayag ng wastong impormasyon tungkol sa kontinenteng Asya? A. Ang hugis, anyo at klima ng mga lupain sa Asya ay pare-pareho B. Ang buong kalupaan ng Asya ay matatagpuan sa silangang bahagi ng globo C. Ito ay napapalibutan ng mga dagat, karagatan at ibat-ibang anyong lupa at tubig D. Ang pinakamalaking bahagdan ng lupain sa mundo ay sakop ng kontinenteng Asya 5. Ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng heograpiya ng bansa? A. May kinalaman ito sa edukasyon C. May kaugnayan ito sa mga Asyano B. Interesado dito ang mga Kanluranin D. Maraming yaman ang makukuha dito 6. Ano ang tamang pahayag tungkol sa paghahating- heograpiko ng Asya? A. Ang Hilagang Asya ay binubuo ng mga bansang dating Eurasia. BERING SEA BLACK SEA CASPIAN MEDITERRANEAN SEA SEA OF OKHOTSK SOUTH CHINA SEA RED ASYA AA
 • 4. B. Ang Kanlurang Asya ay kinabibilangan ng mga bansang Kristiyano. C. Ang paghahating heograpiko ay nakatulong sa pagkakawatak ng mga bansang Asyano D. May mga rehiyon sa Asya na iba’t- iba ang kultura at katangiang pisikal ngunit nagkakaisa 7. Bilang isang Asyano, alin sa mga katangiang pisikal ng Asya ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga mamamayan upang mas lalo pa itong mapaunlad? A. Ang karagatan dahil ito ang nagsisilbing daan upang magkaroon ng kalakalan B. Ang mga kabundukan sapagkat ito ang nagsisilbing pananggalang sa mga bagyo na maaaring pumasok sa rehiyon ng Asya C. Ang mga ilog sapagkat ito ang pangunahing pinagmulan ng kabihasnan at upang mapanatili ang kalinisan ng mga katubigan nito D. Ang grassland dahil ito ang nakatutulong sa pagkakaroon ng malinis na hangin sa mga gulay at prutas na dahilan upang mabuhay ang mga tao sa Asya 8. Ayon sa iyong natutunan sa aralin, paano mapapanatili ang mabuting ugnayan ng tao at ng kapaligiran? A. Gamitin ng maayos ang likas na yaman sa kapaligiran B. Panatilihin ang kalinisan sa kapaligiran upang sakit ay maiwasan C. Magpatupad ng batas ang mga namumuno sa pamayanan na makatutulong sa wastong pangangalaga sa kapaligiran D. Lahat ng nabanggit 9. Kung ikaw ay naatasang maging isang pinuno, paano ka manghihikayat ng mga kabataang Asyano na magpalaganap ng mga programa na susuporta sa ikabubuti ng kapaligiran? A. Bubuo ng kampanya laban sa mga nang-aabuso sa likas na yaman B. Maglalagay ng mga karatula na nagbabawal ng pagtatapon ng basura C. Isasabuhay ang mga patakarang may kinalaman sa pagpapahalaga at pangangalaga ng kapaligiran D. Ipag-uutos sa mga kabataan na dapat sumunod sa mga alituntuning may kinalaman sa kapaligiran 10.Paano nakakatulong ang pagkakaroon ng malinis na kapaligiran at ecological balance sa mga mamamayang Asyano? A. Maiiwasan ang sakit dahil sa malinis at may maayos na kapaligiran B. Magkakaroon ng sapat na mapagkukunan ng pangangailangan ang mga mamamayan C. Ang pagkakaroon ng ecological balance ay dahilan upang di mawala ang biodiversity sa Asya D. Mas may kakayahan ang mga Asyano na makaganap sa lakas pagggawa dahil ligtas sa anumang banta ng kalamidad 11.Ang likas na yaman ay mga bagay na natural na nasa ating kapaligiran, Ito rin ay daan upang magkaroon ng matatag na ekonomiya. Bilang isang Asyano, ano ang nararapat mong gawin upang ito ay patuloy na mapakinabangan? A. Ugaliin ang tamang paggamit upang hindi ito maabuso B. Hulihin ang mga mamamayang sumasalanta sa likas na yaman C. Panatilihin ang maayos na pagtalima sa mga ordinansa ng isang pamayanan D. Pagyamanin at pangalagaan upang lalong makatulong sa atin pangangailangan 12.Ano ang nararapat mong gawin bilang isang mamamayan upang maipakita ang kahalagahan ng kapaligiran na magpapaunlad ng ekonomiya ng mga bansa? A. Pagkakaisa ang kailangan upang paligid at kabihasnan ay mapakinabangan B. Ipabatid sa mga mamamayan ang magandang dulot ng pangangalaga sa kapaligiran C. Maging maingat sa paggamit ng mga pinagkukunang yaman upang mapanatili ang kasaganaan nito D. Pagsunod sa mga alituntunin ng pamahalaan na makabubuti sa patuloy na kapakinabangang dulot ng kapaligiran sa mga mamamayan 13.Alin sa mga paglalarawan sa ibaba ang nagsasaad ng wastong paghahambing hinggil sa kalagayan ng kapaligiran sa iba’t-ibang bahagi ng Asya? A. Ang Kanlurang Asya ay nagtataglay ng pinakamaraming uri ng mga damuhan at kagubatan. B. Ang Silangang Asya at Timog Asya ay parehong di-kakikitaan ng anumang uri ng mga punong kahoy dahil sa napakalamig na klima na nararanasan sa kanilang mga rehiyon. C. Ang Kanlurang Asya ang lubos na biniyayaan ng saganang kapaligiran dahil sa dahil sa mainam na klima nito na halos may pantay na panahon ng tag-ulan at tag-araw D. Ang Hilagang Asya ay nagtataglay ng malawak na damuhan o grasslands tulad ng steppe, prairie, at savanna habang ang Timog Silangang Asya at ang mga bansang nasa torrid zone ay biniyayaan ng tropical rainforest.
 • 5. 14.Alin sa mga pahayag ang wastong naglalarawan sa katangiang pisikal ng Silangang Asya na siyang kukumpleto sa pangkalahatang profile ng Asya? PANGKALAHATANG PROFILE NG ASYA REHIYON KINAROROONAN SUKAT HUGIS AT ANYO KLIMA VEGETATION CORNER Hilagang Asya Ang kabundukang Ural na nasa rehiyong ito ang humahati sa mga kontinente ng Europe at Asya. Ang Bering Sea ang mag-uugnay sa Hilagang Asya at Alaska. Ang lupain ng Asya ay may kabuuang sukat na 44,486,104 kilometro kwadrado. Dikit-dikit ang mga bansang bumubuo ditto at nagtataglay ng malalawak na damuhan ang malaking bahagi ng rehiyong ito. Nakakaranas dito ng klimang Sentral Kontinental kung saan napakahab ng taglamig na umaabot ng halos anim na buwan habang napaka-igsi naman ng tag-init. Iba’t ibang anyo (steppe. Prairie at savanna) at may kaunting bahagi ng taiga na may kagubutang coniferous. Timog Asya May hangganang Indian Ocean sa timog at kabundukan ng Himalayas sa hilaga. Sa kanlurang bahagi ng rehiyon ay nakalatag ang mga bansang Afghanistan, Pakistan at India, sa silangan ay Bangladesh, sa dakong hilaga ay ang mga bansang Nepal at Bhutan, at ang mga pulo ng Sri Lanka at Maldives sa Timog. May anyong hugis tatsulok at ang topograpiya nito ay karaniwang mabundok. Sa hilagang bahagi ay makikita ang hanay ng mga bundok ng Hindu Kush sa Afghanistan, Karakoram Range sa Pakistan at China at ang Himalayas sa Nepal. Iba-iba ang klima sa loob ng isang taon. Mahalumigmig kung Hunyo hanggang Setyembre, taglamig kung buwan ng Disyembre hanggang Pebrero, at kung Marso hanggang Mayo, tag-init at tagtuyot. Nanatiling malamig dahil sa niyebe o yelo ang Himalayas at ibang bahagi ng rehiyon. Nagtataglay ang rehiyong ito ng mga damuhang savanna at praire. Kanlurang Asya Ang Kanlurang Asya ay nakalatag sa pangkontinental na bahagi ng Asya at sa hilagang silangang bahagi ng Africa. Mabuhangin at mabato ang karaniwang lugar, madalas ang pagkatuyo ng mga ilog at lawa dahil sa sobrang init at walang masyadong ulan ang nararanasan ditto. Nahahati ito sa tatlong rehiyong pisikal: Northern Tier, Arabian Peninsula at Fertile Crescent. Hindi palagian ang Klima. Maaaring magkaroon ng labis o di kaya’y katamtamang init o lamig ang lugar na ito. Bihira at halos hindi nakakaranas ng ulan ang malaking bahagi ng rehiyon. Kung umulan man, ito ay kadalasang bumabagsak lamang sa mga pook na malapit sa dagat. Steppe ang vegetation cover na karaniwang makikita sa rehiyong ito dahil tumatanggap lang ang mga ito ng 10-13 pulgada ng ulan. Silangang Asya Timog Silangang Asya Ang kahabaan ng Timog Silangang Asya ay makikita sa timog China at Japan. Ang India ang nasa Hilagang Kanluran at Pacific Ocean naman sa Silangang bahagi. Magubat na kabundukan ang nasa hilaga ng rehiyon at mga lambak-ilog naman sa timog. May matabang lupa ang mg kapatagan habang ang ibang lugar naman ay karaniwang latian at matubig. Nauuri sa dalawa ang Timog Silangang Asya: ang Mainland Southeast Asia at Insular Southeast Asia. Halos lahat ng bansa sa rehiyon ay may klimang tropical, nakararanas ng tag-init, taglamig, tag- araw at tag-ulan. Dahil sa klimang tropical na taglay ng rehiyon, nagtataglay ito ng mga rainforests at savanna. A. Ang Silangang Asya ay may pisikal na hangganan na Gobi Desert, Mongolian-Tibetan Plateaus at Himalayas at nasa silangan nito ang Karagatang Pasipiko. Mayroon din itong hindi parepareho (irregular) na hugis at tundra, taiga, steppe at prairie matatabang mga kapatagan, malalalim na mga lambak at matataas na mga bundok. Moonsoon Climate ang klimang nararanasan at may tundra, taiga, steppe at prairie dito. B. Matatagpuan ang Silangang Asya sa hilagang Silangan ng Africa. Ito ay hugis bilog at may matatabang mga kapatagan, malalalim na mga lambak at matataas na mga bundok. Moonsoon Climate ang klimang nararanasan ditto at nagtataglay ito ng tundra, taiga, steppe at prairie.
 • 6. C. Ang Silangang Asya ay may pisikal na hangganan na Gobi Desert, Mongolian-Tibetan Plateaus at Himalayas at nasa silangan nito ang Karagatang Pasipiko. Ito ay hugis bilog at may matatabang mga kapatagan, malalalim na mga lambak at matataas na mga bundok. Sentral Kontinental din ang klimang nararanasan at may tundra, taiga, steppe at prairie dito. D. Matatagpuan ang Silangang Asya sa hilagang Silangan ng Africa. Matatagpuan ang Silangang Asya sa hilagang Silangan ng Africa. Ito ay hugis bilog at may matatabang mga kapatagan, malalalim na mga lambak at matataas na mga bundok. Sentral Kontinental naman ang klimang nararanasan dito at mayroon itong mga tundra, taiga, steppe at prairie 15. Ano ang nagpapatunay na ang Hilagang Asya ay mayaman sa deposito ng ginto? A. Matatagpuan sa Turkmenistan ang mineral na tanso. B. Nasa Tajiskistan ang pinakamaraming minero ng ginto sa rehiyon. C. Ang Kyrgyztan at Uzbekistan ang may pinakamalaking deposito ng ginto sa mundo D. Mahuhukay sa bansang Russia ang pinakamalaking ginto na kanilang ipinagmamalaki. 16. Ang silangang bahagi ng China ay isang kapatagan samantalang ang kanlurang bahagi naman nito ay binubuo ng mga kabundukan at talampas. Ano ang maaaring dahilan ng pagsisiksikan ng paninirahan ng mga Chinese? A. Masaya ang mamuhay sa mga kabundukan at talampas. B. May malaking banta ng pagbaha sa mga kabundukan at talampas. C. Magulo at maingay sa mga kapatagan dahil maraming naninirahan ditto D. Mas madali ang manirahan sa mga kapatagan dahil dito kadalasang nakatayo ang iba’t- ibang mga gusali at negosyo. 17. Bakit sinasabing ang bansang Indonesia ay mayaman sa deposito ng langis at natural gas? A. Isa sa pinakamalaking bansa ito sa Asya B. May kabundukan na pwede pagkunan ng langis at ng natural gas C. Pinakamayaman sa natural gas sa buong rehiyon ng Timog Silangang Asya D. Nagtataglay ng pinakakaunting natural gas sa buong rehiyon ng Timog Silangang Asya 18. Bakit tanso ang itinuturing na pangunahing mineral ng Pilipinas? A. Bagong tuklas ang mineral na ito sa Pilipinas B. May reserba at may potensyal na mamimili nito C. Marami tayong mapagkukunan ng tanso sa Pilipinas D. May mga mineral sa Pilipinas na nauubos na maliban sa tanso 19. Paano nagkakaroon ng tamang ugnayan ang tao at ang mga likas na yaman? A. Ginagamit ng tao ang likas na yaman upang yumaman B. Ginagamit ng tao ang likas na yaman upang maging makapangyarihan C. Nililinang ng tao ang likas na yaman upang maging kapaki-pakinabang D. Ang tao ay masisipag na makipag ugnayan sa mga mayayaman upang umunlad ang buhay 20. Alin ang tama sa mga sumusunod na pahayag na nauukol sa likas na yaman ng Asya? I. Magkakaiba ang likas na yaman ng mga rehiyon sa Asya II. II. Ang kanlurang Asya ay sagana sa yamang mineral partikular na sa langis at petrolyo III. May malawak na damuhan na mainam pagpastulan ng mga alagang hayop ang Hilagang Asya A. Mali ang pahayag I, II, III B. Tama ang pahayag I, II , III C. Tama ang pahayag I at II , mali ang pahayag III D. Tama mang pahayag I at III, mali ang pahayag II 21. Alin sa mga sumusunod na rehiyon ang naglalarawan ng tamang taglay na likas na yaman? A. Malawak ang katubigan sa Kanlurang Asya B. Pangunahing pananim sa Silangang Asya ang niyog at pinya C. Ang kanlurang bahagi ng Asya ay maunlad dahil sa mga naglalakihang pabrika D. Sa hilagang Asya ay malawak ang damuhan na mainam na pastulan ng mga alagang hayop 22. Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan na ang likas na yaman ay tumutugon sa pangangailangan at kagustuhan ng mga tao? A. Ang malawak na damuhan ay ginagawang pastulan ng mga hayop B. Marami na sa mga mamamayan ay naninirahan sa lungsod kaya sa mga pabrika sila nagtatrabaho C. Sa patuloy na pagiging moderno ng panahon ay nagkakaroon ng malaking pagbabago sa mga likas na yaman D. Ang matatabang lupa sa mga bukirin ay tunay na nagbibigay ng masaganang ani at ang karagatan ay sumasagot din sa pang araw araw na pangangailangan ng mga tao na naninirahan malapit dito
 • 7. 23. Ano ang ibig sabihin ng kakulangan sa kaalaman sa paggamit ng teknolohiya ngunit sagana naman sa likas na yaman? A. Mahinang ekonomiya ang resulta nito B. Nakasalalay sa mga tao ang pag-unlad ng ekomoniya C. Nakahihigit ang pakinabang sa kaalaman sa teknolohiya kaysa anumang likas na yaman D. Nakatutulong ang kaalaman sa teknolohiya upang higit na mapakinabangan ang likas na yaman sa tamang paggamit nito 24. Paano mo iaangkop ang iyong sarili at iyong pamilya upang patuloy na may pagkunan ng pagkain at kabuhayan? A. Makiisa sa gawaing nagsusulong ng wastong paggamit ng likas na yaman B. Hayaan ang pamahalaan na lumutas sa mga isyung may kaugnayan sa ekonomiya. C. Humingi ng tulong sa ahensyang pampubliko ng gobyerno tuwing nagkukulang ang pangangailangan ng pamilya D. Tumigil muna sa pag-aaral sa tuwing may kakulangan sa pangangailangan ng pamilya at maghanapbuhay na lamang 25. Bakit itinuturing na mayamang rehiyon ang Kanlurang Asya sa kabila ng kasalatan nito sa yamang agrikultural? A. Mataas ang antas ng teknolohiya sa mga bansa sa Kanlurang Asya B. Mayroong mahuhusay na pinuno ang Kanlurang Asya na nagpaunlad sa ekonomiya nito C. Langis ang pangunahing produktong panluwas ng Kanlurang Asya sa pandaigdigang pamilihan D. Tulong pinansyal mula sa ibang bansa (foreign aid) na natatanggap ng mga bansa sa Kanlurang Asya 26. Paano natutustusan ng bansang Maldives ang pangangailangan ng mamamayan nito gamit ang likas na yaman ng bansa? A. Pakikipag alyansa sa mga malalakas na bansa sa daigdig B. Paghingi ng tulong pinansyal sa mga karatig bansa sa timog Asya C. Pagpapaunlad sa turismo dulot ng magagandang dalampasigan nito D. Pakikipagkalakalan sa malalaki at mayayamang bansa sa Timog Asya 27. Ano ang iyong gagawin kung ikaw ay lider ng ating bansa upang masolusyunan ang kakulangan sa pagkain dulot ng lumalaking populasyon? A. Ipagwalang bahala ang mga suliranin B. Mangutang upang makapag-angkat ng maraming pagkain C. Pagpapalawig ng mga kursong agrikultural sa mga kolehiyo D. Maglunsad ng mga programa na hihikayat sa mga mamamayan sa pagtatanim 28. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng implikasyon ng likas na yaman sa ekonomiya? A. Ang populasyon sa isang lugar ay nakabatay sa likas na yaman nito B. Ang pagkain ng mga tao sa isang bansa maging ang mga produktong panluwas ay nagmumula sa pagsasaka C. May ilang mga mamamayan na may maliit na sakahan at nagbubukid para sa pansariling ikabubuhay lamang D. Marami sa likas na yaman ng mga bansa sa Asya ang pinagkukunan ng mga hilaw na materyales na panustos sa kanilang pagawaan 29. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng maayos na pangangasiwa sa mga likas na yaman? A. Malaking kompanya ang dapat mangasiwa sa pagkuha ng likas na yaman para lumaki ang pagkita B. Mag-angkat na lamang ng hilaw na materyales sa ibang bansa upang hindi agad maubos ang likas na yaman C. Hikayatin ang mga dayuhang namumuhunan na manguna sa paglinang ng mga yamang likas upang matiyak ang kalidad ng teknolohiyang gagamitin D. Magpatupad ng mga batas sa tamang paglinang at paggamit ng mga likas na yaman upang maging angkop ang kapakinabangang makukuha rito 30. Paano masasabi na ang Timog at Timog Silangang Asya ay may pinakamainam na lupang pang- agrikultura? A. Laganap sa bansang ito ang kahirapan B. Marami sa mga bansa sa rehiyong ito ay nagluluwas ng produktong agrikultural C. Bumibili ang mga bansa na kabilang sa rehiyong ito ng mga produkto mula sa ibang bansa D. Marami sa mga naninirahan sa rehiyong ito ay umaasa sa yamang nagmumula sa karagatan
 • 8. 31. Alin sa mga sumusunod ang naglalaman ng pinakawastong kaisipan? A. Ang bansang sagana sa likas na yaman ay siguradong maghihirap B. Hindi kailangang pangalagaan ng mga tao ang mga likas na yaman C. Kung ang mga lupain ng isang bansa ay madaming pananim at alagang hayop D. Kung malawak at mataba ang lupain ng isang bansa, mas matutugunan nito ang mga pangangailangan ng mga mamamayan 32. Anong pamamaraan ang maaaring gawin upang maibsan ang labis na pagbabago ng pandaigdigan o rehiyonal na klima ng mundo o Climate Change? A. Pagtatanim ng mga puno C. Ugaliing paglilinis ng estero at kanal B. Tamang Pagtatapon ng mga basura D. Wastong paggamit ng tubig at elektrisidad 33. Bilang isang responsableng mamamayan paano ka makakatulong upang mapanatiling balanse ang sistemang ekolohikal ng mundo? A. Paggamit ng plastic material B. Pagtuklas ng mga bagong likas na yaman gamit ang pagmimina. C. Pagpapaunlad ng industriya gamit ang mga modernong kagamitan sa mga pabrika. D. Pagpapanatili ng kaayusan, kalinisan at patuloy na pagtatanim ng mga punong kahoy at halaman. 34. Paano mo masosolusyunan ang mga suliraning pangkapaligiran at ekolohikal sanhi ng patuloy na lumalaking populasyon? A. Pigilan ang Urbanisasyon B. Huwag abusuhin at gamitin ng tama ang ating mga likas na yaman C. Gawing kontaminado ang hangin at karagatan D. Iwasan ang pagkasira ng mga Biodiversity 35. Bilang isang mag-aaral at kabataan, paano mo matutugunan ang mabilis na paglaki ng populasyon sa ating bansa? A. Dumulog sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) B. Magsagawa ng mga kampanya para sa tamang pagtatapon ng basura. C. Magkaroon ng programa tungkol sa family planning para maging limitado ang bilang ng anak. D. Magsagawa ng mga programa upang maunawaan ang kahalagahan ng likas na yaman sa pag-unlad ng bansa. 36. Paano mo muling maisasayos ang paggamit ng likas na yaman upang mapanatiling balanse ang kalagayang ekolohikal ng ating bansa? A. Palalakasin ang turismo. C. Tumuklas ng mga bagong species ng hayop. B. Pangangalagaan ang kapaligiran. D. Panatilihin ang antas ng kabuhayan ng ating bansa. 37. Paano mo malulunasan ang problema sa basura na nagiging pangunahing suliranin ng mga bansa sa buong daigdig? A. Sunugin at ibaon ang basura. B. Turuan ang kapwa kabataan na maglinis. C. Humanap ng mas maraming lugar para tambakan. D. Isaayos ang pagpapatupad ng batas ukol sa pagtatapon ng basura. 38. Ano ang hakbang na dapat mong gawin upang makatulong ka sa pagpapaunlad ng ekonomiya bilang bahagi ka ng yamang tao? A. Magtayo ng negosyo na malaki ang kikitain B. Humanap ng hanapbuhay na madali ang pagkakakitaan kahit illegal ito C. Gamitin ang kakayahan at kahusayan upang makatulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya D. Magtapos ng pag-aaral upang makapunta ng ibang bansa at kumita ng malaking halaga para sa pamilya 39. Ano ang maaari mong maging kontribusyon sa bansa upang masugpo ang pagdami ng kriminalidad dahil sa patuloy na paglaki ng populasyon? A. Sasama sa mga gawain na nakikipaglaban upang tumaas ang sweldo. B. Maging bahagi ng lakas paggawa na makakatulong sa pag -unlad ng ekonomiya. C. Gagawa ng mga programang may kinalaman sa patuloy na paglaki ng populasyon. D. Makikiisa sa mga adhikain ng mga mamamayang walang hanapbuhay na lumaban sa pamahalaan. 40. Anong ideya ang nagpapatunay na ang etnolinggwistiko ay mga pangkat ng mga tao sa isang bansa na may magkakaparehong wika, kultura, at etnisidad? A. Nagsisilbing instrumento ng pagkakaisa ng bawat kasapi B. May sarili silang kalayaan na dapat tanggapin ng lahat ng mga pinuno ng bansa. C. Kumakatawan na may iba’t iba silang tradisyon na dapat kilalanin ng bawat grupo. D. Kapanalig nila ang bawat tribo sa pakikipaglaban ng kanilang mga pamihiin at paniniwala.
 • 9. 41.Alin ang HINDI kahalagahan ng wika sa isang grupong etnolinggwistiko? A. Nakatutulong sa pagkakaisa ng grupo B. Nagsisilbing batayan ng pagkakakilanlan ng grupo C. Nagiging batayan sa paghubog ng kultura ng grupo D. Nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak at hindi pagkakaunawaan ng bawat isa 42. Alin sa mga konklusyon ang kumakatawan sa pahayag na “Sinasalamin ng Wika ang Kultura ng isang Lahi”? A. Magkakaiba ang wika ng isang pamayanan B. Ang wika ay may ibat ibang layunin na nais ipahiwatig C. Ang wika ay susi sa pag-unlad ng kultura at kabuhayan ng tao D. Sa pag-aaral ng wika mababatid ang katangian ng kultura ng isang lahi 43. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng isang wika? A. Batayan sa pagpapangkat ng tao B. Dahilan ng pagkakawatak-watak ng mga tao sa lipunan C. Dahilan sa pag-unlad ng mga mamamayan sa isang bansa D. Nagbubuklod sa mga tao upang manatiling nagkakaisa at nagpapahalaga sa kanilang kultura 44. Ano ang ipinapakita ng gap kagaya ng ipinanganganak sa bilang ng namamatay o bilang ng birth today na 108,042 at sa bilang ng death today na 42,046? A. Pareho ang bilang ng ipinanganganak at namamatay B. Mas malaki ang bilang ng namamatay kaysa ipinanganganak C. Mas malaki ang bilang ng ipinanganganak kaysa namamatay D. Walang pagbabago sa bilang ng ipinanganganak at sa bilang ng namamatay 45. Ano ang implikasyon sa populasyon kung mas mataas ang birth rate o bilang ng mga batang ipinanganganak? A. Maraming papalit sa susunod na henerasyon B. Mataas ang bilang ng inaasahang lakas-paggawa C. Kailangang makapagtayo ang pamahalaan ng karagdagang paaralan D. Karagdagang programa ang dapat isagawa para sa mga kababaihan upang makontrol ang panganganak 46. Alin ang magandang epekto ng pandarayuhan mula sa mga pook-rural patungo sa pook-urban? A. Dadami ang aasahang lakas-paggawa sa mga pook-urban B. Madaragdagan ang bilang ng populasyon sa mga pook-urban C. Maiiwanan na nakatiwangwang ang mga lupain sa mga pook-rural D. Magiging malungkot ang pamilyang maiiwanan sa mga pook-rural 47. Ano ang kahulugan ng pagkakaroon ng batang populasyon? A. Maraming tatanda sa darating na panahon B. Malaking bahagdan ng populasyon ay nasa edad 0-15 C. Marami ang bilang ng ipinanganganak kaysa namamatay D. Higit na marami ang bilang ng batang babae kaysa lalaki 48. Alin sa mga sumusunod ang nagpapahayag ng katotohanan sa salitang populasyon? A. Dami ng bilang ng tao na naninirahan sa isang lugar. B. Pagtatala ng bilang ng mga nanganganak at namamatay sa isang lugar. C. Sensus na ginagawa sa isang lugar upang malaman ang mga naninirahan. D. Pagsasama sama ng ng mga tao sa isang lugar na may pare-parehong wika at kultura. 49. Bakit itinuturing na malaking hamon sa bansa ang pagkakaroon ng matandang populasyon? A. Nababawasan ang lakas paggawa B. Marami ang magiging Senior Citizen C. Kakaunti na ang manganganak upang madagdagan ang populasyon D. Kinakailangang magtayo ang pamahalaan ng maraming Home for the Aged 50. Ano sa palagay mo ang maaaring maging epekto ng patuloy na paglaki ng populasyon sa paggamit ng mga likas na yaman? A. Makakaranas ng tagtuyot dulot ng globalisasyon. B. Mag-aagawan ang mga tao sa pagtatanim ng mga punongkahoy. C. Magiging maginhawa ang buhay ng mga tao sa paggamit ng mga likas na yaman. D. Magkakaroon ng kakulangan sa pangangailangan sa likas na yaman dahil sa marami ang gagamit nito.
 • 10. Republic of the Philippines Department of Education REGION IV-A CALABARZON SCHOOLS DIVISION OF BATANGAS Grade 7 – Unang Markahang Pagsusulit SUSI SA PAGWAWASTO 1. D 2. C 3. C 4. A 5. B 6. D 7. C 8. D 9. C 10.A 11.D 12.B 13.D 14.A 15.C 16.D 17.C 18.C 19.C 20.A 21.D 22.D 23.D 24.A 25.C 26.C 27.D 28.D 29.D 30.B 31.D 32. A 33. D 34. B 35. C 36. B 37. B 38. C 39. B 40. A 41. D 42. D 43. D 44. B 45. B 46. A 47. B 48. A 49. A 50. D