Vervanging hoe doe je dat?

877 views

Published on

Presentatie over vervanging, gegeven tijdens de Netwerkdag Kerngroep Diwanet, 10 mei 2012 in Amersfoort

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vervanging hoe doe je dat?

 1. 1. Vervangen, hoe doe je dat? Ingmar Koch 10 mei 2012
 2. 2. Ingmar Koch ikoch@brabant.nlProvinciale Archiefinspectie
 3. 3. Voorafvervanging =substitutie =vervanging
 4. 4. Nog meer vooraf Vervanging ishet probleem niet!
 5. 5. Digitale groeicijfersDataproductie van het Britse ministerie van Cultuur (circa 500 fte):1998: Volledige werken van Shakespeare per dag2003: Volledige werken van Shakespeare per uur2010: Volledige werken van Shakespeare per secondeBron: Recordkeeping, september 2008(http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/record-keeping- sep-08.pdf)
 6. 6. Digitale groeicijfers in MB per dagDataproductie van het Britse ministerie van Cultuur Bron: Recordkeeping, september 2008 (http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/reco
 7. 7. Hoeveel cd’s zijn dat in 2010?Ruim 600 per dag
 8. 8. En nog meer voorafTwee typen digitale informatie
 9. 9. EindigOneindig
 10. 10. Dat was vooraf
 11. 11. Vervanging =Reproductie van archiefbescheiden, met hetdoel om tot vernietiging van deoorspronkelijke archiefbescheiden over tegaan.De reproducties nemen daarna de plaatsvan de originelen in en moeten alsarchiefbescheiden behandeld worden.
 12. 12. De zorgdrager is bevoegdarchiefbescheiden te vervangen door reprodukties, teneinde de aldusvervangen bescheiden te vernietigen. Archiefwet 1995, artikel 7
 13. 13. Voor de vervanging van archiefbescheiden die niet als te vernietigen wordenaangemerkt (…) is een machtiging vereist van Onze minister dan wel (…) van gedeputeerde staten. Archiefwet 1995, artikel 7
 14. 14. De zorgdrager besluit tot vervanging van archiefbescheiden door reprodukties slechtsindien de vervanging geschiedt met juiste envolledige weergave van de in de te vervangen archiefbescheiden voorkomende gegevens. Archiefbesluit 1995, artikel 6
 15. 15. Verschil tussen V en B? V BZorgdrager is bevoegd √ √Zorgdrager moet besluit nemen √ √Besluit moet gepubliceerd worden √ √Reproducties (blijvend) juist en volledig √ √Archivaris moet (positief) adviseren √ √GS moeten goedkeuren − √ Vervalt binnenkort helemaal
 16. 16. Dat was vervanging
 17. 17. Beleidsregel•Verschillende beleidsregels•Soorten vervanging
 18. 18. Van 12 Gedeputeerde Staten voor:
 19. 19. Alle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen
 20. 20. Alle waterschappen
 21. 21. Alle regio’s
 22. 22. Van de minister van OCW voor:
 23. 23. En de twaalf provincies
 24. 24. Provinciale beleidsregel Een regel vooralle vormen van vervanging
 25. 25. Digitalisering & Verfilming
 26. 26. Backlog & Routinematig
 27. 27. Dat was beleidsregel
 28. 28. Toetsingscriteria•Beschrijving archiefbescheiden•Beschrijving vervangingsproces•Technische inrichting
 29. 29. Beschrijving archiefbescheiden• Inhoud, structuur en vorm• Tijdstip en taak• Samenhang met andere archiefbescheiden• Waarde voor cultureel erfgoed• Belang van de informatie
 30. 30. Beschrijving vervangingsproces (1)• Selectieproces – Archiefstukken – Kleur• Voorbereiding documenten• Scanproces• Registratieprocedure
 31. 31. Beschrijving vervangingsproces (2)• Opname in beheerssysteem• Kwaliteitsprocedures – Juistheid – Volledigheid – Leesbaarheid – Terugvindbaarheid• Vernietigingsprocedure
 32. 32. Technische inrichting• Bestandsformaat• Kwaliteit van de reproducties
 33. 33. Dat was toetsingscriteria
 34. 34. Bijzondere aandachtspunten
 35. 35. Volledigheid Lees-Juistheid Controles baarheid Terugvind- baarheid
 36. 36. Volledigheid
 37. 37. Leesbaarheid
 38. 38. Terugvindbaarheid
 39. 39. Juistheid
 40. 40. Controlesystematiek
 41. 41. Controlesystematiek•Frequentie•Omvang•Fouttolerantie•Correctiemethoden
 42. 42. Procedure van vervangingMachtiging voor vervanging Alleen bij B-stukken Generiek Besluit tot vervanging Bij B- en V-stukken Generiek Verklaring van vervanging bij “vernietiging” Bij B- en V-stukken Specifiek
 43. 43. Aandachtspunten
 44. 44. Ontwikkelingen•Wijziging interbestuurlijk toezicht
 45. 45. Wet Revitalisering Generiek Toezicht• Toezicht in principe door naast hogere overheid• Versterking van horizontale verantwoording en kwaliteitsborging• Gelijkwaardigheid van de bestuurslagen (vertrouwen)• Sober, selectief en proportioneel
 46. 46. En dat ziet er dan zo uit Provincie GS ToezichtInformatie Horizontale verantwoording Dagelijks Algemeen Bestuur Horizontale controle Bestuur
 47. 47. De Archiefwet 1995 wordt gewijzigd:AIn artikel 7 vervallen de tweede en derde volzin.BDe artikelen 33 en 34 vervallen.CDe artikelen 38 en 39 worden vervangen door:Artikel 38Met betrekking tot de uitvoering van deze wet door het dagelijksbestuur zijn de artikelen 124, 124a, 124c tot en met 124i alsmedehoofdstuk XVII van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
 48. 48. Artikel 7De zorgdrager is bevoegd archiefbescheiden te vervangendoor reprodukties, teneinde de aldus vervangenbescheiden te vernietigen. Voor de vervanging vanarchiefbescheiden die niet als te vernietigen wordenaangemerkt in de in artikel 5 bedoelde lijsten, is eenmachtiging vereist van Onze minister dan wel, indien hetarchiefbescheiden betreft voor de bewaring waarvan eenandere dan een rijksarchiefbewaarplaats is aangewezen,van gedeputeerde staten. Deze machtiging houdt tevenseen machtiging tot vernietiging in.
 49. 49. Artikel 7De zorgdrager is bevoegd archiefbescheiden te vervangendoor reprodukties, teneinde de aldus vervangenbescheiden te vernietigen.
 50. 50. Aanvulling wijziging artikel 7Wijziging kan later in werking tredenOnderzoek naar noodzakelijke aanvullingenin wet- en regelgeving
 51. 51. Artikel 381. Overeenkomstig een door provinciale staten vast te stellen verordening oefenen gedeputeerde staten toezicht uit op de aan het dagelijks bestuur in artikel 35, eerste lid, opgedragen zorg voor de archiefbescheiden. Zij bedienen zich daartoe van de in artikel 28 genoemde provinciale inspecteur.
 52. 52. Artikel 382. Het dagelijks bestuur onderwerpt de plannen betreffende bouw, verbouwing, inrichting of verandering van inrichting van een archiefbewaarplaats of tot ingebruikneming van gebouwen of gedeelten van gebouwen als archiefbewaarplaats, aan de goedkeuring van gedeputeerde staten. […]
 53. 53. Artikel 391. Gedeputeerde staten zijn bevoegd tot toepassing van bestuursdwang ingeval het dagelijks bestuur niet aan de in artikel 35, eerste lid, genoemde verplichting voldoen.
 54. 54. Nieuw artikel 38Met betrekking tot de uitvoering van dezewet door het dagelijks bestuur zijn deartikelen 124, 124a, 124c tot en met 124ialsmede hoofdstuk XVII van deGemeentewet van overeenkomstigetoepassing.
 55. 55. Gemeentewet artikel 124 evWanneer […] het college […] een bij of krachtens eenandere dan deze wet gevorderde beslissing niet of nietnaar behoren neemt dan wel bij of krachtens eenandere dan deze wet gevorderde handeling niet of nietnaar behoren verricht, of anderszins een bij ofkrachtens een andere dan deze wet gevorderdresultaat niet, niet tijdig of niet naar behoren tot standbrengt, besluiten gedeputeerde staten […] daarinnamens […] het college […] te voorzien ten laste vande gemeente.
 56. 56. Wat blijft in de Archiefwet?Verplichte melding archiefverordeningen aan GSMachtigingen voor vervreemding, opschorting overbrengingstermijn en beperking van openbaarheid
 57. 57. Gevolgen voor archivarissen Versterking / verzwaring horizontaal toezicht (interne controle) Verslaglegging wordt verplicht Toezicht op beheer wordt horizontaal toezicht op gehele archiefketen Maar, ook toezicht op archiefbewaarplaats en beheer© Jan Banning van overgebrachte archieven?
 58. 58. Dat was ontwikkelingen
 59. 59. Vragen?
 60. 60. www.slideshare.com/ingmarioDraaikolk - http://www.flickr.com/photos/tolomea/4852616645/ARRA I - http://www.seniorplaza.nl/Jar50%20-%20Arra%201%20computer%20onbruikbaar.jpgNumber snake - http://www.designforchildren.co.uk/wp-content/uploads/imagiplay-number-snake-puzzle.jpgMobius Tattoo - http://www.flickr.com/photos/spacemanbob/1084139169/Quality checked check yes - http://www.flickr.com/photos/withassociates/5091295528/in/photostream/Hokusai, The Great Wave off Kanagawa - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great_Wave_off_Kanagawa.jpgSigns-3452 - http://www.flickr.com/photos/ahaglund/5727481333/in/photostream/Bent arrow - http://www.flickr.com/photos/abridgeover/393200326/in/photostream/Mel McC, Metadata Man - http://www.flickr.com/photos/melomcc/3339786669/in/photostream/Jan Banning, India - http://malieveld.files.wordpress.com/2009/03/ambtenaar_india1.jpg?w=450

×