Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Provinciale Archiefinspectie Zuid-Holland   Regiobijeenkomst Dordrecht      29 november 2012  Vervanging in de ...
Even voorstellen• Archiefinspectie Zuid-Holland:  • Peter Diebels• E: pgm.diebels@pzh.nl• T: 0615964006
Hoe is het nu ….Voor de vervanging van archiefbescheiden die niet als te vernietigen worden aangemerkt (…), is een macht...
Nu – 2 beleidsregels vervanging 1. Beleidsregel van het Rijk Beleidsregel digitale vervanging  archiefbescheiden 2. Pr...
Aanvraag machtiging Procedures
Procedure aanvraag vervanging• Verkrijgen van een machtiging van minister van OC&W (via Nationaal Archief) of van Gedepu...
Verkrijging Machtiging1. Zorgdrager - Opstellen Handboek Vervanging2. Zorgdrager / Extern bedrijf :  – (laten) uitvoeren ...
Stappenplan (2)4. Zorgdrager & Gedeputeerde staten:* Overleg over nadere invulling technische en  procedurele eisen t.b.v...
Stappenplan (3)7. Gedeputeerde Staten beoordelen Handboek  Vervanging• Toetsing handboek• Met Checklist uit Beleidsregel ...
Procedure aanvraag machtigingArtikel 6 (Beleidsregel):1. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken naontvangst op het ...
Verlening machtiging :• Geordende en toegankelijke staat gewaarborgd  – inhoud, structuur en vorm bij ontstaan  – tijdst...
Duur en beperkingen machtigingRijk:• Geldt voor bescheiden ontvangen NA de machtiging en zaken, die nog niet zijn afgedaa...
Uitzonderingen• Documenten die vanwege hun uitwendige vorm van belang zijn voor het cultureel erfgoed• Documenten met een...
Wie hebben al machtiging ?Gemeenten      Rijk•  Oss       • Provincies•  Deventer•  DCMR        – ...
Wijziging in 2013Machtiging verdwijnt uit de ArchiefwetOorzaak: Wet revitalisering generiek toezicht > Machtiging is vor...
Nieuwe regels voor    vervanging - inhoudZorgdrager neemt besluit tot vervanging en besteedt hierin aandacht aan:•  R...
Nieuwe regels voor    vervangingZorgdrager neemt besluit tot vervanging en besteedt hierin aandacht aan:•  Wijze waar...
Nieuwe regelsBesluit zorgdrager:– Vastleggen en verantwoorden van procedure en keuzes ten aanzien van de techniek van ve...
Nieuwe regels• Betrokkenheid van archivaris bij besluitvorming niet verplicht• Uitzonderingen niet benoemd• Toetsing acht...
VRAGEN??
Nieuwe rol archiefinspectieBijdrage leveren aan herzieninginterbestuurlijk toezicht
Wat verandert er nu voor u?Iedere overheid verantwoordelijk voor het eigen informatiebeheer.• rapporteren aan b&w / dageli...
Resterend specifiek toezicht in deArchiefwet• Artikel 7: machtiging vervanging door GS (tot medio 2013)• Artikelen 30.1, ...
Wat gaat de provincie doen?• Uitkomsten horizontaal toezicht (KPI’s, jaarverslagen gemeentearchivaris) verzamelen• Berich...
De Interventieladder          Signaleren       Opvragen en valideren     Bepalen acties en termijnen ...
TaakverwaarlozingAls een overheid niet, niet naar behoren of niet tijdig een gevorderde beslissing neemt, een gevorderde ...
Hulpmiddelen vanuit Provincie• Advies• Kennisoverdracht• Hulpmiddelen:  Beleidsregels  Rekennorm  Referentiekader
RODIN
Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer        LANDELIJK OVERLEG VAN PROVINCIALE ARCHIEFINSPECTEURSRODIN ...
Vervanging in de huishouding  inspectie zuid-holland
Vervanging in de huishouding  inspectie zuid-holland
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vervanging in de huishouding inspectie zuid-holland

1,271 views

Published on

Presentatie gehouden op de Najaarsbijeenkomst Archiefinspectie Dordrecht d.d. 29 november 2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vervanging in de huishouding inspectie zuid-holland

 1. 1. Provinciale Archiefinspectie Zuid-Holland Regiobijeenkomst Dordrecht 29 november 2012 Vervanging in de huishouding
 2. 2. Even voorstellen• Archiefinspectie Zuid-Holland: • Peter Diebels• E: pgm.diebels@pzh.nl• T: 0615964006
 3. 3. Hoe is het nu ….Voor de vervanging van archiefbescheiden die niet als te vernietigen worden aangemerkt (…), is een machtiging vereist van Onze minister dan wel (…) van Gedeputeerde Staten. Deze machtiging houdt tevens een machtiging tot vernietiging in.
 4. 4. Nu – 2 beleidsregels vervanging 1. Beleidsregel van het Rijk Beleidsregel digitale vervanging archiefbescheiden 2. Provinciale Beleidsregels Beleidsregel vervanging Archiefbescheiden Provincie Zuid- Holland 2008
 5. 5. Aanvraag machtiging Procedures
 6. 6. Procedure aanvraag vervanging• Verkrijgen van een machtiging van minister van OC&W (via Nationaal Archief) of van Gedeputeerde Staten voor de te bewaren archiefbescheiden – tot in 2013 – In 2013: één landelijke set van regels• Verkrijgen van advies van de archiefinspectie/ eigen minister of gemeentearchivaris voor de te vernietigen archiefbescheiden
 7. 7. Verkrijging Machtiging1. Zorgdrager - Opstellen Handboek Vervanging2. Zorgdrager / Extern bedrijf : – (laten) uitvoeren proefdigitalisering – Beperkte kwaliteitsproef om technische instellingen te testen en resultaten te matchen aan de eisen3. Extern bedrijf - Kwaliteitscontrole resultaten proefdigitalisering
 8. 8. Stappenplan (2)4. Zorgdrager & Gedeputeerde staten:* Overleg over nadere invulling technische en procedurele eisen t.b.v. kwaliteitsborging.* Afspraken over toetsingsmomenten, etc.5. Zorgdrager - Verkrijgt positief advies gemeentearchivaris en neemt conceptbesluit vervanging6. Zorgdrager - Aanvraag algemene machtiging voorVervanging bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
 9. 9. Stappenplan (3)7. Gedeputeerde Staten beoordelen Handboek Vervanging• Toetsing handboek• Met Checklist uit Beleidsregel vervanging8. Gedeputeerde Staten verlenen machtiging tot vervanging - na goedkeuring handboek9. Zorgdrager - Bekendmaking besluit tot vervanging d.m.v. publicatie
 10. 10. Procedure aanvraag machtigingArtikel 6 (Beleidsregel):1. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken naontvangst op het machtigingsverzoek.2. Gedeputeerde Staten kunnen de beslissing op hetmachtigingsverzoek eenmaal voor ten hoogste 13weken verdagen.3. Indien Gedeputeerde Staten geen besluit hebbengenomen binnen 13 weken of in geval van verdagingbinnen de verlengde termijn, wordt de machtiginggeacht te zijn verleend.
 11. 11. Verlening machtiging :• Geordende en toegankelijke staat gewaarborgd – inhoud, structuur en vorm bij ontstaan – tijdstip en taak of handeling – samenhang met andere ontvangen en opgemaakte archiefbescheiden.• Duidelijke beschrijving – procesmatige en technische inrichting – overeenkomen met de werkelijkheid• Kloppende technische specificaties
 12. 12. Duur en beperkingen machtigingRijk:• Geldt voor bescheiden ontvangen NA de machtiging en zaken, die nog niet zijn afgedaan – Aparte machtiging voor achteraf gedigitaliseerde documenten• maximaal 5 jaar na inwerkingtreding – daarna opnieuw een machtiging aanvragenProvincie:• Kan ook met terugwerkende kracht• geen beperking aan duur machtiging
 13. 13. Uitzonderingen• Documenten die vanwege hun uitwendige vorm van belang zijn voor het cultureel erfgoed• Documenten met een symbolische waarde voor het cultureel erfgoed• Documenten waarvan de authenciteit of integriteit niet vast staat• Documenten die op grond van een wettelijke bepaling in de oorspronkelijke vorm bewaard dienen te worden
 14. 14. Wie hebben al machtiging ?Gemeenten Rijk• Oss • Provincies• Deventer• DCMR – Flevoland• Westland – Overijssel• Putten• Oisterwijk – Zuid-Holland• Helmond • Diverse rijksorganen• Bergen op Zoom• Woerden• Woensdrecht
 15. 15. Wijziging in 2013Machtiging verdwijnt uit de ArchiefwetOorzaak: Wet revitalisering generiek toezicht > Machtiging is vorm van specifiek toezichtGevolg: Eisen voor vervanging opgenomen in ArchiefregelingNieuwe regeling in de maak: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van [datum], nr. ..., tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging
 16. 16. Nieuwe regels voor vervanging - inhoudZorgdrager neemt besluit tot vervanging en besteedt hierin aandacht aan:• Reikwijdte van het vervangingsproces: • Opgave organisatieonderdelen en • Categorieën archiefbescheiden• Inrichting van de apparatuur waarmee wordt vervangen, de gekozen instellingen en de randapparatuur• Software en de gekozen instellingen;• Criteria voor de keuze voor kleur, grijswaarden of zwart/wit
 17. 17. Nieuwe regels voor vervangingZorgdrager neemt besluit tot vervanging en besteedt hierin aandacht aan:• Wijze waarop de reproductie tot stand komt:• formaten• bewerkingen• metagegevens• keuze voor reproductie per batch of per stuk;• Inrichting van controle op juiste en volledige weergave en herstel van fouten;• Proces van vernietiging van de vervangen archiefbescheiden;• Kwaliteitsprocedures
 18. 18. Nieuwe regelsBesluit zorgdrager:– Vastleggen en verantwoorden van procedure en keuzes ten aanzien van de techniek van vervanging– Voor reproducties gelden normen van Archiefbesluit en Archiefregeling qua duurzaamheid en geordende en toegankelijke staat
 19. 19. Nieuwe regels• Betrokkenheid van archivaris bij besluitvorming niet verplicht• Uitzonderingen niet benoemd• Toetsing achteraf!!• Voorlichtingsbrochure ?• Vaststelling? Tot die tijd blijft de huidige procedure van kracht
 20. 20. VRAGEN??
 21. 21. Nieuwe rol archiefinspectieBijdrage leveren aan herzieninginterbestuurlijk toezicht
 22. 22. Wat verandert er nu voor u?Iedere overheid verantwoordelijk voor het eigen informatiebeheer.• rapporteren aan b&w / dagelijks bestuur• controle door raad / algemeen bestuur• eigen verantwoording ten aanzien van vervanging, vervreemding, overbrenging, openbaarheid, archiefverordening, bewaarplaatsBelangrijke rol voor de gemeente- c.q. waterschapsarchivaris en met name diens inspecteurs: HORIZONTAAL TOEZICHTProvincie gaat ‘generiek’ toezicht uitoefenen:• door een provinciaal toezichthouder• functie van provinciaal archiefinspecteur verdwijnt
 23. 23. Resterend specifiek toezicht in deArchiefwet• Artikel 7: machtiging vervanging door GS (tot medio 2013)• Artikelen 30.1, 32.2, 35.1 en 37.2 : melding van de Archiefverordeningen aan GS• Artikel 8: machtiging vervreemding door de minister• Artikel 13.3: machtiging opschorting overbrenging archieven ouder dan 20 jaar door GS• Artikel 15.4: beperking openbaarheid archieven ouder dan 75 jaar door GS
 24. 24. Wat gaat de provincie doen?• Uitkomsten horizontaal toezicht (KPI’s, jaarverslagen gemeentearchivaris) verzamelen• Berichten uit de media, van burgers registreren (zelf verzamelen)• Afspraken over de beschikbaarstelling van informatie door de onder toezicht gestelde overheid aan de controlerende/inspecterende overheid (informatiearrangementen)• Reality checks• Desnoods interveniëren via…
 25. 25. De Interventieladder Signaleren Opvragen en valideren Bepalen acties en termijnen Vooraankondiging interventie Besluit tot interventie met termijn Sanctie: schorsing/vernietiging besluit of indeplaatsstelling
 26. 26. TaakverwaarlozingAls een overheid niet, niet naar behoren of niet tijdig een gevorderde beslissing neemt, een gevorderde handeling verricht of een gevorderd resultaat tot stand brengt17 Taakverwaarlozingscriteria voor archiefbeheer• Achterstand bewerking/overbrenging• Ongeschikte archiefbewaarplaats• Niet aangepaste verordening
 27. 27. Hulpmiddelen vanuit Provincie• Advies• Kennisoverdracht• Hulpmiddelen: Beleidsregels Rekennorm Referentiekader
 28. 28. RODIN
 29. 29. Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer LANDELIJK OVERLEG VAN PROVINCIALE ARCHIEFINSPECTEURSRODIN WERKVERBAND GEMEENTELIJKE ARCHIEFINSPECTIE

×