SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫تفاوت‬
‫اینترنتی‬‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ‫با‬ ‫سنتی‬ ‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ‫تفاوت‬
‫اینترنتی‬‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫با‬ ‫سنتی‬‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ‫تفاوت‬
‫ی‬‫بسیار‬‫از‬‫صاحبان‬‫کسب‬‫و‬‫های‬‫ر‬‫کا‬‫خانگی‬‫بیشتر‬‫ت‬‫مرکز‬
‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫بر‬‫خدمات‬‫و‬‫محصوالت‬‫خود‬‫ند‬‫ر‬‫گذا‬‫می‬.‫هدف‬‫یک‬
‫کسب‬‫و‬،‫کار‬‫شناخت‬‫موفقیت‬‫در‬‫ل‬‫محصو‬‫و‬‫خدمات‬
‫نیست؛‬‫بلکه‬‫توانایی‬‫دست‬‫یافتن‬‫به‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫و‬‫جذب‬‫ار‬‫ز‬‫با‬
‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫خرید‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫است‬.‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫عنصر‬
‫حیاتی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫موفق‬‫شدن‬‫در‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫خانگی‬‫است‬.‫ق‬‫بل‬
‫از‬‫ظهور‬،‫اینترنت‬‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫خصوصا‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫توده‬‫م‬‫ردم‬
‫بسیار‬‫دشوار‬‫و‬‫پرهزینه‬‫بود‬.‫ظهور‬‫اینترنت‬‫تغیی‬‫اتی‬‫ر‬‫ایجاد‬
‫کرد‬‫اما‬‫این‬‫بدان‬‫معنی‬‫نیست‬‫که‬‫های‬‫روش‬‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫سنتی‬
‫در‬‫کنار‬‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫اینترنتی‬‫جایگاه‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫از‬‫دست‬‫د‬‫اده‬
‫باشند‬
‫سنتی‬ ‫بازاریابی‬
.1‫ان‬‫ر‬‫گ‬‫و‬‫بسیار‬‫پرهزینه‬‫است‬
.2‫ی‬ ‫بررس‬‫نتایج‬‫از‬‫این‬‫طریق‬‫دشوار‬‫است‬
.3‫استخدام‬‫نیروی‬،‫کمکی‬‫مانند‬‫افیست‬‫ر‬‫گ‬...
.4‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫پیام‬‫طرفه‬‫یک‬‫است‬
.5‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫سنتی‬
‫ا‬
‫معموال‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫مشتر‬‫ی‬‫اجبار‬‫بو‬‫ده‬‫و‬‫اغلب‬
‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ها‬‫آن‬‫دهنده‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫آ‬‫است‬
‫مقدمه‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫سانه‬‫ر‬ ‫چرخه‬ ‫سه‬ ‫مقایسه‬
‫مارکتینگ‬‫دیجیتال‬‫ایا‬‫ز‬‫م‬
.A‫نیست‬‫محدود‬‫منطقه‬ ‫یا‬ ‫منطقه‬ ‫یک‬‫به‬ ‫محدود‬
.B‫هدفمند‬ ‫کنندگان‬‫بازدید‬ ‫جذب‬
.C‫ما‬‫برند‬ ‫و‬‫ی‬‫تجار‬‫نام‬ ‫با‬ ‫بهتر‬‫تعامل‬
.D‫کمتر‬‫زمان‬ ‫و‬‫کمتر‬‫هزینه‬
.E‫هوشمند‬‫ارهاهی‬‫ز‬‫اب‬‫طریق‬‫از‬ ‫بودن‬‫سنجش‬ ‫قابلیت‬
.F‫ها‬‫ترندز‬‫طریق‬‫از‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬‫زمان‬ ‫در‬ ‫هدف‬ ‫جامعه‬ ‫شناخت‬ ‫در‬‫قدرتمند‬‫و‬
‫ها‬ ‫افی‬‫ر‬‫گ‬ ‫اینفو‬
.G‫ویز‬‫کارت‬ ‫و‬‫ایمیل‬ ‫بعدی‬‫ارتباط‬‫بودن‬‫آسان‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫جامعه‬ ‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬‫یت‬
.H‫اری‬‫ز‬‫با‬‫های‬‫کمپین‬‫ی‬‫ساز‬ ‫بهینه‬ ‫و‬‫شما‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫بهبود‬‫به‬‫کمک‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ابی‬
‫هدف‬‫ارهای‬‫ز‬‫با‬
.I‫مشتریان‬‫های‬ ‫داده‬‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫و‬‫فوری‬‫معامله‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬
.J‫ک‬‫تضمین‬‫ممکن‬‫زمان‬‫سریعترین‬ ‫در‬‫ا‬‫ر‬‫بیشتر‬ ‫سود‬ ‫و‬‫سریعتر‬‫رشد‬‫ند‬
‫باشیم‬‫داشته‬‫نظر‬‫مد‬‫باید‬ ‫مارکت‬‫دیجتال‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫تدوین‬‫از‬‫قبل‬ ‫که‬‫مهمی‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬
.1‫هر‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫دارای‬‫نیازها‬،‫جامعه‬‫هدف‬‫وعملیات‬،‫مختلف‬
‫هیچ‬‫استراتژی‬‫مثل‬‫هم‬‫نیست‬‫و‬DNA‫هر‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫مختص‬
‫خود‬‫است‬.‫اکو‬‫سیستم‬‫بوم‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬
.2‫راهکارهای‬‫هر‬‫کمپینگ‬‫ممکن‬‫است‬‫برای‬‫یک‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬
‫ضروری‬‫و‬‫برای‬‫دیگری‬‫ضروری‬‫نباشد‬‫تاثیر‬‫پذیری‬‫ها‬
‫مختلف‬
.3‫اجرای‬‫متناسب‬‫و‬‫منسجم‬‫در‬‫بکار‬‫گیری‬‫ارکان‬‫کمپینگ‬
.4‫پیاده‬‫سازی‬‫استراتژی‬‫دیجیتال‬‫مارکت‬‫برای‬‫یک‬‫مدت‬‫ک‬‫وتاه‬
‫نیست‬‫و‬‫برای‬‫یک‬‫بازه‬‫بلند‬‫مدت‬‫و‬‫مستمر‬‫است‬
.5‫پیاده‬‫سازی‬‫استراتژی‬‫دیجیتال‬‫نیازمند‬‫تیم‬‫متبحر‬‫و‬‫م‬‫تخصص‬
‫است‬
‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫ل‬‫اصو‬9‫مرحله‬
‫ل‬‫او‬ ‫مرحله‬
.1‫تکیه‬‫بر‬‫تجربه‬‫کاربری‬:‫در‬‫این‬‫بخش‬‫س‬‫عی‬
‫کنید‬‫با‬‫مخاطبین‬‫خود‬‫ارتباط‬‫برقرار‬‫کنید‬‫از‬‫ط‬‫ریق‬
‫ابزارهایی‬‫مانند‬‫ایمیل‬‫و‬‫یا‬‫طرح‬‫سوال‬‫در‬‫شبکه‬‫ها‬‫ی‬
‫اجتماعی‬‫یا‬‫وب‬‫سایت‬‫نظر‬‫آنان‬‫را‬‫بخواهید‬‫که‬
‫مشخص‬‫شود‬‫دقیقا‬‫خواسته‬‫و‬‫نیازهای‬‫انها‬‫چیست‬‫و‬
‫اگر‬‫قصد‬‫دارید‬‫برنامه‬‫کاری‬‫اجرا‬‫کنید‬‫از‬‫چه‬
‫پلتفورمی‬‫مثل‬‫وب‬‫سایت‬‫یا‬‫اپلیکیشن‬‫بهتر‬‫است‬
‫استفاده‬‫کنید‬‫و‬‫چه‬‫امکاناتی‬‫داشه‬‫باشد‬‫در‬‫این‬‫م‬‫ورد‬
‫استفاده‬‫از‬‫تجربه‬‫کاربری‬‫نقش‬‫حیاتی‬‫در‬‫پیاد‬‫ه‬‫سازی‬
‫کمیپن‬‫شما‬‫دارد‬
‫رابط‬‫کاربری‬‫یا‬‫واسط‬‫کاربری‬‫به‬‫مجموعه‬‫صفحات‬،
‫تصاویر‬‫و‬‫‌های‬‫ن‬‫الما‬‫بصری‬‫مثل‬‫‌ها‬‫ه‬‫دکم‬‫و‬‫‌ها‬‫ن‬‫آیکو‬‫گف‬‫ته‬
‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫که‬‫کاربر‬‫برای‬‫تعامل‬‫با‬‫یک‬‫دستگاه‬‫یا‬‫بر‬‫نامه‬‫از‬
‫آنها‬‫استفاده‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬.
‫منظور‬‫از‬‫تجربه‬‫کاربری‬‫هم‬‫آن‬‫تجربه‬‫و‬‫حسی‬‫است‬
‫که‬‫کاربر‬‫در‬‫هنگام‬‫تعامل‬‫با‬‫‌های‬‫ش‬‫بخ‬‫مختلف‬‫از‬
‫محصوالت‬‫و‬‫‌های‬‫س‬‫سروی‬‫یک‬‫شرکت‬‫دارد‬‫که‬‫شامل‬
‫نحوه‬‫تعامل‬‫او‬‫با‬‫رابط‬‫شماست‬.
Ux
 the overall experience of a person
using a product such as a website or
computer application, especially in
terms of how easy or pleasing it is to
use.
‫دوم‬‫مرحله‬
‫ارزیابی‬‫برند‬‫دیجیتال‬‫شما‬:
‫به‬‫عنوان‬،‫مثال‬‫شما‬‫می‬‫توانید‬‫جایگاه‬‫برند‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫ش‬‫بکه‬
‫های‬‫اجتماعی‬‫مختلف‬‫اشتراک‬‫گذاشته‬‫و‬‫باز‬‫خورد‬‫ها‬‫را‬
‫ارزیابی‬‫کنید‬
‫آیا‬‫مردم‬‫در‬‫مورد‬‫محتوای‬‫شما‬‫نظر‬‫داده‬‫اند‬‫و‬‫در‬‫گیری‬
‫ایجاد‬‫شده‬‫و‬‫یا‬‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬‫از‬‫جذابیت‬‫آن‬‫را‬‫با‬‫دوستا‬‫ن‬
‫خود‬‫به‬‫اشتراک‬‫گذاشته‬‫اند‬
‫نرخ‬‫کلیک‬‫یا‬CTR‫خود‬‫را‬‫در‬‫مقابل‬‫سایر‬‫رقبا‬‫ارزیابی‬‫کن‬‫ید‬
Click-through rate
‫ارزیابی‬‫اینکه‬‫چگونه‬‫افراد‬‫به‬‫عالمت‬‫تجاری‬‫شما‬‫واک‬‫نش‬
‫نشان‬‫داده‬‫اند‬‫؟‬
‫در‬‫اینجا‬‫شخصیت‬‫برند‬‫و‬‫نام‬‫تجاری‬‫شما‬‫در‬‫بازخورد‬‫ها‬
‫مشخص‬‫می‬‫گردد‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫درخت‬‫دیجیتال‬‫مارکت‬‫یک‬‫ی‬‫از‬
‫ریشه‬‫های‬‫اصلی‬‫این‬‫درخت‬‫در‬‫برندینگ‬‫می‬‫باشد‬
Segmentation‫سوم‬‫مرحله‬
.1‫مشتریان‌من‌از‌لحاظ‌جغرافیایی‌کجا‌هستند؟‬
.2‌‫اذهب‌و‬‫ا‬‫ات‌م‬‫ا‬‫انس‌قومی‬‫ا‬‫ان‌ج‬‫ا‬‫ات؟‌س‬‫ا‬‫اا‌چیس‬‫ا‬‫ای‌آنه‬‫ا‬‫اات‌جمعیت‬‫ا‬‫مشخص‬
‫درآمد‌و‌سایر‌ویژگی‌های‌جمعیت‌شناختی‌می‌تواند‌بر‌انت‬‌‫خاب‬
‫کانال‌ها‌و‌تولید‌‌محتوای‌سازمانی‌من‌‌تاثیر‌بگذارد‬
.3‫آیا‬‫افراد‬‫جوان‬‫بیشتر‬‫مایل‬‫به‬‫استفاده‬‫از‬‫خدمات‬‫من‬‫هستن‬‫د‬‫یا‬
‫افراد‬‫مسن‬‫از‬‫افراد‬‫مسن‬‫تر‬‫؟‬‫کدام‬‫طیف‬‫بیشتر‬‫ترجیح‬‫می‬
‫دهند‬‫صفحات‬‫وب‬‫یا‬‫اپ‬‫ما‬‫را‬‫مرور‬‫کنند‬‫و‬‫به‬‫صورت‬‫آنالی‬‫ن‬
‫باقی‬‫بمانند‬‫تا‬‫آنچه‬‫را‬‫که‬‫نیاز‬‫دارند‬‫پیدا‬‫کنند‬
.4‫آیا‬‫مخاطبین‬‫من‬‫از‬‫شبکه‬‫های‬‫رسانه‬‫ای‬‫اجتماعی‬‫که‬‫استفا‬‫ده‬
‫می‬‫کنند‬‫؟‬‫اگر‬‫بله‬‫از‬‫کدام‬‫شبکه‬‫اجتماعی‬‫استفاده‬‫می‬‫ک‬‫نند‬‫؟‬
.5‫آیا‬‫رد‬‫پای‬‫دیجیتال‬‫رقبای‬‫من‬‫قابل‬‫دیدن‬‫است‬‫؟‬‫استرات‬‫ژی‬
‫رقابتی‬‫چون‬‫در‬‫تصاحب‬‫سهم‬‫بازار‬‫بازار‬‫هدف‬‫آنها‬‫شبیه‬
‫بازار‬‫شما‬‫است‬
.6‫دستگاه‬‫ها‬‫و‬‫مرورگرهای‬‫مورد‬‫استفاده‬‫آنها‬‫چیست‬‫؟‬
.7‫بیشتر‬‫مطلب‬‫دوست‬‫دارند‬‫یا‬‫فیلم‬‫و‬‫ویدئو‬‫؟‬
‫مرحله‬4‫سایت‬‫وب‬ ‫افیک‬‫ر‬‫ت‬ ‫گرفتن‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫دیجیتال‬ ‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ‫های‬ ‫روش‬‫و‬‫ها‬ ‫کانال‬ ‫مهمترین‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬‫مهم‬
.1: SEO‫بهینه‬‫سازی‬‫کلمات‬‫موتور‬‫جستجو‬.‫آیا‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫ما‬
‫محتوا‬‫محور‬‫هستند‬‫و‬‫این‬‫موضوع‬‫در‬‫اولویت‬‫هست‬‫؟‬
.2:PPC‫صرف‬‫نظر‬‫از‬‫اینکه‬SEO‫شما‬‫چگونه‬‫انجام‬‫می‬،‫شود‬
‫تبلیغات‬PPC‫یا‬Pay-per-Click‫هم‬‫صورت‬‫بپذیرد‬‫؟‬‫تخفیفان‬‫و‬
‫نت‬‫برگ‬
.3‫بازاریابی‬‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫چطور‬‫؟‬‫به‬‫نظر‬‫شما‬‫امروزه‬
‫کاربران‬‫حداقل‬‫یک‬‫حساب‬‫شبکه‬‫اجتماعی‬‫ندارند‬‫؟‬
.4‫بالگ‬‫ها‬،‫فروم‬‫ها‬،‫پادکست‬‫و‬‫شبکه‬‫های‬‫مانند‬‫آپارات‬‫و‬
‫یوتیوپ‬‫و‬‫فیلیکر‬‫و‬‫لنزور‬‫؟‬
.5‫ایمیل‬‫مارکت‬‫برای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫ما‬‫کاربرد‬‫دارد‬‫؟‬
.6‫اگر‬‫اپ‬‫داریم‬‫چگونه‬‫اپلیکیشن‬‫مارکتینگ‬‫کنیم‬‫؟‬
.7‫در‬‫رسانه‬‫های‬‫مولتی‬‫چنلی‬‫مانند‬‫اینستاگرام‬‫چگونه‬‫تبل‬‫یغات‬
‫خالقانه‬‫کنیم‬‫؟‬
.8‫کدام‬‫شبکه‬‫اجتماعی‬‫متناسب‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫ما‬‫است‬‫؟‬
.9‫و‬....‫سایر‬‫روش‬‫های‬‫بازار‬‫یابی‬‫دیجیتال‬...
Targeting ‫مرحله‬5‫ی‬‫گذار‬ ‫هدف‬
‫در‬‫مراحل‬1‫تا‬4،‫شما‬‫بیشترین‬‫داده‬‫هایی‬‫را‬‫که‬‫برای‬‫تنظی‬‫م‬
‫اهداف‬‫بازاریابی‬‫دیجیتال‬‫خود‬‫نیاز‬‫دارید‬‫جمع‬‫آوری‬‫کرده‬‫ای‬‫د‬
‫در‬‫این‬‫مرحله‬‫به‬‫صورت‬‫هوشمند‬‫باید‬‫عمل‬‫کنید‬‫چون‬‫اطالعات‬
‫شما‬‫در‬‫این‬‫مرحله‬‫به‬‫صورت‬‫شفاف‬‫و‬‫واقع‬‫بینانه‬،‫قابل‬‫س‬‫نجش‬
‫ارزش‬،‫طبقه‬‫بندی‬‫شده‬‫و‬‫مشخص‬‫از‬‫نظر‬‫محدوده‬‫های‬‫زمانی‬
‫و‬‫مکانی‬‫می‬‫باشد‬.
.1‫هدف‬‫فروش‬‫دیجیتال‬‫را‬‫تنظیم‬‫کنید‬
.2‫برنامه‬‫های‬‫اولویت‬‫بندی‬‫و‬‫هدف‬‫گذاری‬‫فعالیت‬‫در‬‫کانال‬‫ها‬‫ی‬
‫مختلف‬‫بازاریابی‬‫دیجیتال‬‫از‬‫سئو‬‫و‬‫یا‬‫شبکه‬‫های‬‫اجتم‬‫اعی‬‫را‬
‫تعیین‬‫کنید‬‫کدام‬‫راه‬‫حل‬‫برای‬‫شما‬‫اثر‬‫بخش‬‫تر‬‫است‬‫در‬‫این‬
‫مرحله‬‫مشخص‬‫است‬.
.3‫تعیین‬‫اهداف‬‫برای‬/ CTR/ CPC / CPL / CPM‫تعامل‬
‫اجتماعی‬‫اعضاء‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫و‬‫سایر‬‫شاخص‬‫های‬
‫عملکرد‬‫کلیدی‬KPI
‫محتوا‬‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫تعیین‬ ‫ششم‬‫مرحله‬
‫تهیه‌یک‌استراتژی‌محتوا‬
‫فرایند‌استراتژیک‌شما‌کامل‌نیست،‌مگر‌اینکه‌بدانید‌چه‌نوع‌محتوایی‌را‌کاه‌م‬‌‫یخواهیاد‌باه‬
‫کانالهای‌دیجیتال‌خود‌منتشر‌کنید‬.‫از‌سواالت‌زیر‌سوال‌کنید‬.
‌‫موضوعات‌مرتبط‌‌محتوای‌شما‌چیست‌؟‬
‫حوزه‌و‌میدان‌مورد‌بحث‌محتوای‌کاال‌و‌خدمات‌شما‌ممکن‌است‌محدود‌باشد‌مثال‌اگر‌ماا‬
‫بخاری‌گازی‌می‌فروشیم‌تعداد‌محصوالت‌ما‌ممکن‌است‌محدود‌باشد‌و‌نمی‌توانیم‌د‬‌‫ایاراه‬
‌‫لغات‌زیادی‌به‌آن‌اختصاص‌دهیم‌اما‌در‌ماورد‌مساائلی‌در‌خصاوص‌ایمان‌ساازی‌بخااری‬
‫در‌مدارس‌می‌توانیم‌صحبت‌کنیم‌و‌دایره‌لغات‌مرتبط‌را‌زیاد‌کنیم‌و‌نوع‌‌مخاطبا‬‌‫ان‌خاود‬
‫را‌نظرشان‌را‌به‌محتوا‌و‌درنهایت‌ساایت‌خاود‌جلاب‌و‌جاذب‌کنایم‌ایان‌ماوارد‌حاول‌هساته‬
‌‫تجارت‌و‌کسب‌و‌کار‌ما‌صحبت‌می‌کند‬
‌‫پیام‌محتوای‌ما‌چیست‌؟‬
‫محتوای‌ما‌نوعی‌خبر‌است‌که‌اطالع‌رسانی‌مای‌کناد‌و‌حااوی‌یاک‌پیاام‌اسات‌‌و‌هار‌پیا‬‌‫ام‬
‌‫سه‌جز‌دارد‌ارسال‌کننده‌پیام‌،‌متن‌پیام‌و‌گیرنده‌پیام‬.‫ارسال‌کننده‌پیام‌وب‌سا‬‌‫ایت‌ماا‌مای‬
‫باشد‌و‌متن‌پیام‌ما‌محتوای‌پیام‌و‌گیرناده‌پیاام‌کااربران‌ماا‌مای‌باشاند‌‌پیاامی‌کاه‬‌‫ماا‌ارساال‬
‫می‌کنیم‌باید‌سازگار‌با‌رفتار‌کاربران‌ما‌باشد‌هر‌کسب‌و‌کاری‌یک‌محتاوا‌یاا‌پ‬‌‫یاام‌خااص‬
‌‫خود‌را‌دارد‌که‌اصطالحا‌صدای‌آن‌کساب‌و‌کاار‌مای‌باشاد‌هار‌چاه‌ایان‌پیاام‌حرفاه‌ای‌تار‬
‌‫باشد‌اثر‌بیشتر‌را‌دارد‬
‌‫نوع‌رسانه‌چیست؟‬
‫محتوای‌تولیدی‌ما‌فقط‌اختصاص‌باه‌وب‌ساایت‌ماا‌نادارد‌زیارا‌ماا‌شابکه‌هاای‌اجتمااعی‬‌‫و‬
‫ابزارهای‌دیگری‌برای‌انتقال‌پیام‌و‌تولید‌محتوای‌خاود‌اساتفاده‌مای‌کنایم‌مانناد‌شا‬‌‫بکه‌هاای‬
‫اجتماعی‌و‌یوتیوپ‌و‌فلیکر‌و‌اپارات‌و‌لنزور‌که‌هر‌کدام‌ظرفیت‌و‌قابلیات‌خااص‬‌‫خاود‌و‬
‌‫ات‬‫ا‬‫ای‌بایس‬‫ا‬‫اه‌م‬‫ا‬‫اتند‌ک‬‫ا‬‫اا‌هس‬‫ا‬‫االا‌م‬‫ا‬‫اای‌خ‬‫ا‬‫ای‌ه‬‫ا‬‫اه‌دارای‬‫ا‬‫اا‌هم‬‫ا‬‫ان‌ه‬‫ا‬‫اود‌را‌دارد‌و‌ای‬‫ا‬‫ااص‌خ‬‫ا‬‫اب‌خ‬‫ا‬‫مخاط‬
‫ا‬‫ا‬‫تبلیغاات‌خالقاناه‌در‌ان‌انجاام‌دهایم‌و‌فراماوش‌‌نکنایم‌ایان‌رساانه‌کاامال‌تعااملی‌و‌قض‬‌‫اوتی‬
‫است‌پس‌ضمن‌داشتن‌صراحت‌باید‌از‌صداقت‌فوا‌العاده‌باالیی‌ما‌برخوردار‌باشا‬‌‫یم‌تماام‬
‌‫تصاویر‌و‌نوشتار‌و‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫واحد‬ ‫محتوایی‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫فیلم‬
‌‫چگونه‌محتوا‌ایجاد‌کنیم‌؟‬
‫در‌اینجا‌کافی‌است‌صدای‌مشتریان‌و‌کاربران‌خود‌را‌بشنویم‌ما‌بیشتر‌محتوا‬‌‫یی‌کاه‌تولیاد‬
‌‫می‌کنیم‌شاید‌ده‌درصاد‌آن‌را‌کااربران‌بپساندند‌در‌نتیجاه‬90‌‫درصاد‌دیگار‌محتاوایی‌اسات‬
‫که‌معموال‌خاود‌کااربران‌در‌فضاای‌اینترنات‌خاود‌تولیاد‌و‌طرفادار‌آن‌هساتند‌بهتار‌ا‬‌‫سسات‬
‌‫جنس‌محتوایی‌که‌مخاطب‌تولید‌می‌کند‌را‌از‌قبل‌نتنوگرافی‌نماییم‬
‌‫تنوگرافی‬Netnography‌‫یک‌پژوهش‌مردم‌نگارانه‌و‌تطبیاق‌بهیناه‌شاده‌جهات‌مطالعاه‬
‫‌ای‌از‌مردم‌نگااری‌اسات‌کاه‌رفتارهاای‌آزاداناه‌افارا‬‫ه‬‫اجتماعات‌آنالین‌است‌همچنین‌شاخ‬‌‫د‬
‫‌های‬‫ه‬‫‌دهاد‌و‌هادف‌آن‌فاراهم‌آوردن‌دسترسای‌باه‌دیادگا‬‫ی‬‫در‌اینترنت‌را‌مورد‌تحلیل‌قارار‌م‬
‫‌باشد‬‫ی‬‫آنها‌برای‌تولید‌محتوای‌جدید‌سازمانی‌ما‌م‬.
‌‫چگونه‌محتوا‌ایجاد‌کنیم‌؟‬
‫اا‌بی‬‫ا‬‫انویم‌م‬‫ا‬‫اود‌را‌بش‬‫ا‬‫ااربران‌خ‬‫ا‬‫اتریان‌و‌ک‬‫ا‬‫ادای‌مش‬‫ا‬‫ات‌ص‬‫ا‬‫اافی‌اس‬‫ا‬‫اا‌ک‬‫ا‬‫در‌اینج‬‌‫اتر‬‫ا‬‫ش‬
‫محتوایی‌که‌تولید‌می‌کنیم‌شاید‌ده‌درصد‌آن‌را‌کاربران‌بپسندند‌د‬‌‫ر‌نتیجه‬90
‫درصد‌دیگر‌محتوایی‌است‌که‌معموال‌خود‌کاربران‌در‌فضاای‌اینترنات‬‌‫خاود‬
‫تولید‌و‌طرفدار‌آن‌هستند‌بهتار‌اسسات‌جانس‌محتاوایی‌کاه‌مخاطاب‌تول‬‌‫یاد‌مای‬
‌‫کند‌را‌از‌قبل‌نتنوگرافی‌نماییم‬
‫ووارافی‬‫و‬‫تن‬Netnography‌‫اق‬‫ا‬‫اه‌و‌تطبی‬‫ا‬‫اردم‌نگاران‬‫ا‬‫اژوهش‌م‬‫ا‬‫اک‌پ‬‫ا‬‫ی‬
‌‫اردم‬‫ا‬‫‌ای‌از‌م‬‫ه‬‫ااخ‬‫ا‬‫این‌ش‬‫ا‬‫ات‌همچن‬‫ا‬‫ان‌اس‬‫ا‬‫اات‌آنالی‬‫ا‬‫اه‌اجتماع‬‫ا‬‫ات‌مطالع‬‫ا‬‫اده‌جه‬‫ا‬‫اه‌ش‬‫ا‬‫بهین‬
‫ار‬‫ا‬‫ال‌ق‬‫ا‬‫اورد‌تحلی‬‫ا‬‫ات‌را‌م‬‫ا‬‫اراد‌در‌اینترن‬‫ا‬‫اه‌اف‬‫ا‬‫اای‌آزادان‬‫ا‬‫اه‌رفتاره‬‫ا‬‫ات‌ک‬‫ا‬‫ااری‌اس‬‫ا‬‫نگ‬‌‫ار‬
‌‫‌های‌آنهااا‌باارای‌تولیااد‬‫ه‬‫‌دهااد‌و‌هاادف‌آن‌فااراهم‌آوردن‌دسترساای‌بااه‌دیاادگا‬‫ی‬‫م‬
‫‌باشد‬‫ی‬‫محتوای‌جدید‌سازمانی‌ما‌م‬
‫چیست‬ ‫شامل‬ ‫محتوا‬
.1‫نوشتار‬
.2‫فیلم‬
.3‫عکس‬
.4‫صدا‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫کجا‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫محتوا‬
‫سایت‬‫وب‬ ‫در‬‫خدمات‬ ‫و‬‫محصوالت‬
‫ها‬‫وبالگ‬
‫مقاالت‬
‫ها‬ ‫افیک‬‫ر‬‫اینفوگ‬
‫ها‬‫اسالید‬ ‫در‬
‫ها‬‫ویدئو‬ ‫و‬‫ها‬ ‫عکس‬
‫اجتماعی‬‫های‬‫شبکه‬
‫سنتی‬ ‫تبلیغات‬
‫و‬ ‫ایمیل‬sms
‫ام‬‫ر‬‫تلگ‬‫مانند‬‫ها‬‫سان‬‫ر‬‫پیام‬
organized content
،‫‌ها‬‫ی‬‫استراتژ‬‫متدها‬‫و‬‫ابزارهایی‬‫برای‬،‫دریافت‬
،‫مدیریت‬،‫ذخیره‬‫نگهداری‬‫و‬‫تحویل‬‫محتوای‬‫مرتب‬‫ط‬
‫با‬‫فرایندهای‬‫سازمانی‬‫است‬.‫ابزارها‬‫و‬
‫‌های‬‫ی‬‫استراتژ‬‫مدیریت‬‫اطالعات‬‫سازمان‬‫نیافته‬‫و‬
‫‌بندی‬‫ه‬‫طبق‬‫نشده‬‫را‬‫در‬‫هرجایی‬‫که‬،‫باشد‬‫فراهم‬
‫‌کند‬‫ی‬‫م‬.
‫هفتم‬‫مرحله‬:‫ی‬‫کار‬‫های‬‫برنامه‬ ‫ی‬‫ساز‬‫پیاده‬
‫استراتژی‌دیجیتال‌مارکت‌خاود‌را‌روی‌یاک‌تاابلو‌یاا‌کاکاذ‌مک‬‌‫تاوب‬
‫پیاده‌سازی‌کنید‌و‌برنامه‌های‌اجرایی‌کاری‌خود‌را‌به‌اهداف‌ک‬‌‫وتاه‬
‌‫مدت‌و‌بلند‌مدت‌تقسیم‌کنید‬.
seo is long term& video is shorter
‫بودجه‌بندی‌تامین‌نیروی‌انسانی‌کنید‬
‌‫خود‌را‌نسبت‌به‌برنامه‌ها‬‫ارزیابی‌کنید‌و‌در‌مادت‌زماان‌گذشات‬‌‫ه‌از‬
‫برنامه‌ریزی‌نسبت‌به‌موفقیت‌بدست‌امااده‌جایگااه‌خاود‌را‌پیا‬‌‫دا‌مای‬
‫اتاگرام‌م‬‫ا‬‫اای‌اینس‬‫ا‬‫اک‌فالوره‬‫ا‬‫اد‌ارگانی‬‫ا‬‫اابی‌رش‬‫ا‬‫اثال‌در‌ارزی‬‫ا‬‫اد‌م‬‫ا‬‫کنی‬‌‫اه‬‫ا‬‫توج‬
‌‫خواهید‌شد‌که‬‫چ‬‫قدر‌نسبت‌به‌هدف‌مشخص‌شده‌جلو‌یا‌عقاب‌هسا‬‌‫تیم‬
.
‫ارزیابی‌تبدیل‌نرخ‌کلیک‌به‌کاربر‌و‌موارد‌مشابه‌مثل‬
CPM‌،CTR‌،CPA‌،CPC‌‫و‬PPC
‫مشخص‌کردن‌برنامه‌ها‌و‌پیاده‌سازی‌آنها‌روی‌کاکاذ‌و‌یاا‌باه‌اصاطالح‬
‫خود‌من‌دایکومنت‌کردن‌و‌مستند‌سازی‌قدرت‌ارزیابی‌و‌نقطه‌ی‬‌‫ابی‬
‌‫جایگاه‌‌ما‌را‌به‌همراه‌دارد‬
‫هشتم‬:‫ی‬‫کار‬ ‫های‬‫برنامه‬‫ای‬‫ر‬‫اج‬
Implement Your Plans
‫در‬‫مرحله‬‫اجر‬‫آنچه‬‫که‬‫در‬‫مرحله‬‫قبل‬‫پیش‬
‫بینی‬‫کردید‬‫باید‬‫گزینه‬‫های‬‫روی‬‫میز‬‫را‬‫اجرا‬
‫کنید‬‫و‬‫اطمینان‬‫حاصل‬‫کنید‬‫که‬‫تمامی‬‫موار‬‫دی‬
‫که‬‫پیش‬‫بینی‬‫نموده‬‫اید‬‫مورد‬‫نیاز‬‫شما‬‫و‬‫در‬‫ست‬
‫است‬
‫در‬‫این‬‫مرحله‬‫برای‬‫خود‬‫و‬‫همکاران‬‫خود‬‫به‬
‫بازاریابی‬‫دیجیتال‬‫عالقه‬‫و‬‫انگیزه‬‫ایجاد‬‫ک‬‫نید‬
‫از‬‫رویه‬‫های‬‫و‬‫متدهای‬‫علمی‬‫و‬‫اکادمیک‬
‫استفاده‬‫کنید‬
‫برای‬‫شروع‬‫یک‬‫جامعه‬‫هدف‬‫کوچک‬‫آزمایشی‬
‫زمان‬‫بندی‬‫شده‬‫تعریف‬‫کنید‬‫در‬‫این‬‫دوره‬
‫مشکالت‬‫و‬‫مواردی‬‫که‬‫پیش‬‫می‬‫آید‬‫را‬‫می‬
‫توانید‬‫شناسایی‬‫و‬‫مدیریت‬‫کنید‬‫مثال‬‫مش‬‫کالت‬
‫نرم‬‫افزاری‬‫سایت‬(‫نمایش‬‫فیلم‬‫دیجی‬‫کاال‬)
‫شروع‬‫فعالیت‬‫کمپین‬‫تبلیغات‬‫دیجیتال‬‫مارکت‬
‫خود‬‫و‬‫به‬‫اشتراک‬‫گذاری‬‫محتوای‬‫خود‬‫با‬‫توج‬‫ه‬
‫به‬‫استراتژی‬‫بازاریابی‬‫محتوای‬‫خود‬
KPI‫ها‬‫به‬‫شما‬‫امکان‬‫می‬‫دهد‬‫عملکرد‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫در‬
‫مقایسه‬‫با‬‫برنامه‬‫یک‬‫ژ‬‫ات‬‫ر‬‫است‬‫خود‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫ی‬‫گیر‬‫ک‬‫نید‬
‫عملکرد‬‫کلیدی‬ ‫شاخص‬‫تعریف‬keyperformance indicator
CPM ،CTR ،CPA ،CPC ‫و‬PPC
CPM‫یا‬Cost Per Thousand‫اکلب‬‫در‬‫دیجیتال‬
‫مارکتینگ‬‫برای‬‫نشان‬‫دادن‬‫هزینه‬per mille‫یا‬‫همان‬‫هزار‬
‫نمایش‬‫استفاده‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫در‬‫واقع‬‫هنگامی‬‫که‬‫شما‬‫در‬‫تبلیغات‬
‫آنالین‬‫براساس‬‫هر‬‫هزار‬‫نمایش‬‫با‬‫ناشر‬‫توافق‬،‫‌کنید‬‫ی‬‫م‬‫از‬‫این‬
‫معیار‬‫استاندارد‬‫بهره‬‫‌برید‬‫ی‬‫م‬.‫نمونه‬‫پرکاربرد‬‫امروزی‬‫این‬
‫معیار‬‫را‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫در‬‫تبلیغات‬‫‌های‬‫ه‬‫شبک‬‫اجتماعی‬‫تلگرام‬‫و‬
‫اینستاگرام‬‫مشاهده‬‫کرد‬.CPM‫معموال‬‫به‬‫تعداد‬‫‌های‬‫ش‬‫نمای‬‫ثبت‬
‫شده‬‫از‬‫یک‬‫تبلیغ‬‫در‬‫یک‬‫وب‬‫سایت‬‫خاص‬‫که‬‫توسط‬‫خوانن‬‫دگان‬
‫آن‬‫اتفاا‬‫‌افتد‬‫ی‬‫م‬‫اشاره‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬.‫‌های‬‫ه‬‫شبک‬‫تبلیغاتی‬‫مانن‬‫د‬
AdSense،‫درآمد‬‫تبلیغات‬‫برای‬‫وب‬‫ناشران‬‫مبتنی‬‫بر‬‫شی‬‫وه‬
CPM‫را‬‫محاسبه‬‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬.
CTR‫یا‬Click Through Rate‫نرخ‬‫کلیک‬‫در‬‫واقع‬‫یک‬
‫روش‬‫پرکاربرد‬‫سنجش‬‫موفقیت‬‫یک‬‫کمپین‬‫تبلیغاتی‬‫آنالین‬‫است‬.
‫نرخ‬CTR‫با‬‫تقسیم‬‫تعداد‬‫کاربران‬‫بازدید‬‫کننده‬‫بر‬‫تعد‬‫اد‬
‫‌های‬‫ک‬‫کلی‬‫یک‬‫آگهی‬‫در‬‫یک‬‫صفحه‬‫وب‬‫محاسبه‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.
‫به‬‫تعداد‬‫دفعات‬‫نمایش‬‫یا‬‫تحویل‬‫یک‬‫آگهی‬‫به‬‫یک‬‫بازدید‬‫کننده‬
impressions‫گفته‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫پس‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫گفت‬‫اگر‬‫یک‬‫آگ‬‫هی‬
۱۰۰‫بار‬‫به‬‫کاربران‬‫یا‬‫بازدیدکنندگان‬‫یک‬‫وب‬‫سایت‬‫تح‬‫ویل‬‫یا‬
‫نمایش‬‫داده‬‫شد‬impressions delivered‫و‬‫یک‬‫نفر‬‫روی‬
‫آن‬‫کلیک‬،‫کند‬CTR‫حاصل‬‫می‬‫شود‬۱‫درصد‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.
.
CPA
‫تبلیغات‬CPA Cash Per Action‫دد‬‫ش‬‫با‬‫می‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫ایجاد‬ ‫یا‬ ‫خرید‬ ‫ای‬‫ز‬‫ا‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ،‫عمل‬ ‫ای‬‫ز‬‫ا‬ ‫به‬ ‫هزینه‬.‫دع‬‫ق‬‫وا‬‫در‬CPA‫دت‬‫س‬‫ا‬ ‫درد‬‫ک‬‫عمل‬ ‫در‬‫ب‬‫دی‬‫ن‬‫مبت‬ ‫داتی‬‫غ‬‫تبلی‬‫دار‬‫ی‬‫مع‬ ‫دک‬‫ی‬.‫در‬‫ش‬‫نا‬ ،‫دیوه‬‫ش‬ ‫دن‬‫ی‬‫ا‬ ‫در‬
‫کمپین‬ ‫در‬ ‫توافق‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫عمل‬ ‫اکنش‬‫ر‬‫ت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫انی‬‫ر‬‫کارب‬ ‫ای‬‫ز‬‫ا‬ ‫به‬ ‫فقط‬‫کننده‬ ‫تبلیغ‬ ‫و‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آگهی‬ ‫یک‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬ ‫ات‬‫ر‬‫مخاط‬ ‫تمام‬‫ما‬‫د‬‫ب‬‫ث‬‫یا‬‫خرید‬ ‫نند‬،‫دد‬‫ه‬‫د‬‫می‬ ‫دام‬‫ج‬‫ان‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫دام‬‫ن‬ ‫ت‬
‫کند‬‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫هزینه‬.
CPC
Cost Per Click‫هزینه‬‫به‬‫ای‬‫ز‬‫ا‬‫کلیک‬‫نیز‬‫یکی‬‫معیارهای‬‫پرداخت‬‫به‬‫ان‬‫ر‬‫ناش‬‫های‬‫آگهی‬‫دیجیتال‬‫است‬.CPC‫همچنین‬‫یک‬‫ل‬‫فرمو‬‫اریابی‬‫ز‬‫با‬‫نتی‬‫ر‬‫اینت‬‫است‬‫که‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫تبلیغات‬‫ی‬‫بنر‬‫استفاد‬‫ه‬
‫شود‬‫می‬.‫در‬‫این‬‫مدل‬‫ی‬ ‫بعض‬‫از‬‫تبلیغ‬‫کنندگان‬‫هزینه‬‫آگهی‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫ان‬‫ر‬‫ناش‬‫بر‬‫اساس‬‫تعداد‬‫های‬‫کلیک‬‫یک‬‫بنر‬‫پردازند‬‫می‬.
PPC
Pay Per Click‫پرداخت‬‫به‬‫ای‬‫ز‬‫ا‬‫کلیک‬‫نیز‬‫در‬‫واقع‬‫از‬‫لحاظ‬‫معنایی‬‫و‬‫عملکرد‬‫بسیار‬‫شبیه‬‫به‬CPC‫یا‬Cost Per Click –‫هزینه‬‫به‬‫ای‬‫ز‬‫ا‬‫کلیک‬‫باشد‬‫می‬.‫در‬‫هر‬‫دو‬‫روش‬‫پرداخت‬‫هزینه‬‫آگهی‬
‫توسط‬‫تبلیغ‬‫کننده‬‫به‬‫ناشر‬‫به‬‫ای‬‫ز‬‫ا‬‫رویداد‬‫کلیک‬‫بازدید‬‫کننده‬‫انجام‬‫شود‬‫می‬.
Digital Media Strategy
www.knewledge.com/en/digital-media-strategy
 How do you develop a digital strategy?
Which media do you select for your marketing
strategy? How do you determine the
effectiveness of your internet strategy and online
media mix? Our experts with over 10 years of
experience in media and online marketing can
help you!
 How to develop a digital media strategy?
Developing a strategy for online marketing is
hard work. Today marketeers still have
troubles with this. How do you get started?
And what is a digital media strategy?
A strategy requires to set up a plan with useful
marketing tactics. You start with defining
which goals you want to achieve and
determine which resources are available to
reach these goals. Then you identify which
digital media to use. Once you have the first
results you analyse the data and then adjust
the resources and media accordingly. But
how do you determine which digital media
you have to use in your online marketing
plan?

‫ها‬ ‫پاسخ‬‫یابی‬‫ز‬‫ار‬ ‫نهم‬‫مرحله‬
Monitoring and Responding
‫بعد‌از‌هر‌مرحله‌اجرا‌باید‌ما‌بتوانیم‌میزان‌اثر‌بخ‬‌‫شای‌و‬
‫ریسپانسیو‌بودن‌استراتژی‌خود‌را‌ارزیابی‌کنای‬‌‫م‌منظاور‬
‫از‌ریسپانسیو‌بودن‌این‌است‌که‌ارسال‌پیام‌و‌و‌م‬‌‫حتاوای‬
‫سازمانی‌ما‌چقدر‌اثر‌بخشی‌داشته‌و‌در‌چه‌حاوزه‌هاایی‬
‫ا‬‫ا‬‫اند‌باش‬‫ا‬‫اور‌و‌کاربرپس‬‫ا‬‫ااربر‌مح‬‫ا‬‫ار‌ک‬‫ا‬‫ات‌اث‬‫ا‬‫اته‌اس‬‫ا‬‫توانس‬‌‫د‬.‌‫در‬
‫دنیای‌بازاریابی‌دیجتال‌و‌شابکه‌هاای‌اجتمااعی‌باا‌ت‬‌‫وجاه‬
‌‌،‫به‌تنوع‌وسیع‌ابزارها‬‫تکنولوژی‌امکاان‌تحلیال‌د‬‌‫اده‌هاا‬
‌‫اا‬‫ا‬‫اه‌ب‬‫ا‬‫ات‌ک‬‫ا‬‫اده‌اس‬‫ا‬‫اراهم‌گردی‬‫ا‬‫اف‌ف‬‫ا‬‫ازاران‌روش‌مختل‬‫ا‬‫اا‌ه‬‫ا‬‫را‌ب‬
‌‫ااک‬‫ا‬‫ااوانیم‌‌ی‬‫ا‬‫اای‌ت‬‫ا‬‫ااا‌م‬‫ا‬‫اال‌‌داده‌ه‬‫ا‬‫ااه‌و‌تحلی‬‫ا‬‫ااتفاده‌از‌تجزی‬‫ا‬‫اس‬
‫تصویر‌واضح‌از‌نحوه‌بازاریابی‌دیجیتاال‌خاود‌را‌ب‬‌‫بینایم‬
.‫اابی‬‫ا‬‫اا‌بازاری‬‫ا‬‫اال‌ب‬‫ا‬‫اابی‌دیجت‬‫ا‬‫ااوت‌بازاری‬‫ا‬‫ارز‌تف‬‫ا‬‫ان‌م‬‫ا‬‫ای‬‌‫انتی‬‫ا‬‫س‬
‌‫است‬.‌‫در‌این‌مرحله‌است‌کاه‌شاما‌صادای‌مشاتری‌خاود‬
‫ا‬‫ا‬‫اه‌بع‬‫ا‬‫اه‌آن‌در‌مرحل‬‫ا‬‫اخگویی‌ب‬‫ا‬‫ارای‌پاس‬‫ا‬‫انوید‌و‌ب‬‫ا‬‫ای‌ش‬‫ا‬‫را‌م‬‌‫د‬
‌‫آماااده‌ماای‌شااوید‬.‫نتیجتااا‌ایاان‌فرمااول‌بناادی‌بازاریااابی‬
‫دیجیتال‌است‌که‌شما‌را‌می‌تواند‌به‌هدف‌برسااند‌کا‬‌‫ه‌ماا‬
‫ای‌کناایم‌و‌اگاا‬‫ا‬‫اول‌بناادی‌اسااتفاده‌م‬‫ا‬‫اه‌عنااوان‌فرم‬‫ا‬‫از‌آن‌ب‬‌‫ر‬
‫یادتان‌باشد‌در‌مراحال‌قبلای‌یااد‌اور‌شادیم‌کاه‌متاد‌هاا‬‌‫را‬
‌‫در‌نظاار‌بگیریااد‌و‌بعااد‌از‌ایاان‌مرحلااه‌مااا‌براحتاای‌ماای‬
‫توانیم‌پیش‌بینی‌استراتژی‌بعدی‌خود‌را‌انجام‌د‬‌‫هیم‬
‫نتیجه‬
‫بر‬‫اساس‬‫این‬‫نه‬‫برنامه‬‫تازه‬‫بای‬‫د‬
‫شروع‬‫به‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫و‬‫پیاده‬
‫سازی‬‫جدول‬‫مرحله‬‫اول‬‫کنیم‬
‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬
SEO
‫انالیتیک‬‫گوگل‬
‫گوگل‬،‫آنالیتیکس‬‫یک‬‫سرویس‬‫رایگان‬‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫ترافیک‬‫وب‬‫سایت‬‫است‬‫که‬‫شرکت‬‫گوگل‬‫از‬‫سال‬
2005‫در‬‫اختیار‬‫کاربران‬‫قرار‬‫داده‬‫است‬.‫امروزه‬‫گوگل‬‫آنالیتیکس‬‫ابزار‬‫مهمی‬‫برای‬،‫کشف‬‫تفس‬‫یر‬‫و‬
‫ارتباط‬‫بین‬‫الگوهای‬‫معنادار‬‫در‬‫ترافیک‬‫وب‬‫سایت‬‫ها‬‫می‬،‫باشد‬‫که‬‫به‬‫طور‬‫گسترده‬‫توسط‬‫کارب‬‫ران‬
‫استفاده‬‫می‬‫شود‬.‫سرویس‬‫گوگل‬‫آنالیتیکس‬‫به‬‫مدیران‬‫وب‬‫سایت‬‫ها‬‫کمک‬‫می‬‫کند‬‫تا‬‫فرآیند‬‫ج‬‫مع‬‫آوری‬‫و‬
‫تحلیل‬‫داده‬‫های‬‫وب‬‫سایت‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫شکلی‬‫دقیق‬‫و‬‫کامل‬‫انجام‬‫دهند‬.
‫شما‬‫می‬‫توانید‬‫به‬‫وسیله‬‫ی‬‫گوگل‬‫آنالیتیکس‬‫دریابید‬:
‫میزان‬‫بازدید‬‫از‬‫وب‬‫سایت‬‫شما‬‫چگونه‬‫بوده‬‫است‬.
‫از‬‫میان‬‫بازدیدکنندگان‬‫چند‬‫درصد‬‫کاربران‬‫جدید‬‫بوده‬‫اند‬‫و‬‫چند‬‫درصد‬‌‫ا‬‫ال‬‫قب‬‫به‬‫وب‬‫سایت‬‫شما‬‫س‬‫ر‬‫زده‬‫اند‬.
‫بیشترین‬‫و‬‫کمترین‬‫بازدیدها‬‫مربوط‬‫به‬‫کدام‬‫صفحه‬‫ها‬‫بوده‬‫است‬.
‫میانگین‬‫زمانی‬،‫کاربران‬‫هنگامی‬‫که‬‫از‬‫وب‬‫سایت‬‫شما‬‫استفاده‬‫می‬‫کنند‬‫چقدر‬‫است‬.
‫نرخ‬‫تبدیل‬‫در‬‫وب‬‫سایت‬‫شما‬‫چند‬‫درصد‬‫است‬.
‫اطالعات‬‫رفتاری‬‫کاربران‬‫به‬‫چه‬‫صورت‬‫است‬.
‫کدام‬‫مطالب‬‫مورد‬‫توجه‬‫کاربران‬‫قرار‬‫گرفته‬‫است‬.
‫روش‬‫جذب‬‫کاربر‬‫چگونه‬‫بوده‬‫است‬‫و‬‫کاربر‬‫از‬‫چه‬‫طریقی‬‫به‬‫وب‬‫سایت‬‫شما‬‫وارد‬‫شده‬‫است‬.
‫کار‌کردن‌با‌گوگل‌آنالیتیکس‌آسان‌می‌باشد‌اما‌برای‌استفاده‌از‌این‌سرویس‌ابتدا‌باید‌چند‌کل‬‌‫ید‌واژه‌را‌به‌خاطر‬
‫داشته‌باشید‬.
Audience:‫وقتی‌شما‌وارد‬‫گوگل‌آنالیتیکس‬‫می‌شوید‌به‌صورت‌پیش‌فرض‌اولین‌گزارشی‌را‌ک‬‌‫ه‌مشااهده‬
‫می‌کنید،‌گزارش‌خالصه‌ی‌مخاطبان‌خواهد‌بود‬.‫این‌گازارش‌در‌گوگال‌آناالیتیکس‌باه‌شاما‌مای‌گویاد‌چاه‬‌‫تعاداد‬
‫کاربران‌جدید‌و‌یا‌تکراری‌از‌وب‌سایت‌شما‌بازدید‌داشته‌اند‌و‌برای‌این‌بازدید‌چاه‌میازان‌زماان‌ساپر‬‌‫ی‌کارده‬
‫اناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد‬.
Session:‫مدت‌زمانی‌اسات‌کاه‌یاک‌کااربر‌در‌وب‌ساایت‌شاما‌فعاال‌اسات‬.‫یاک‌دوره‌در‌گوگال‌آناالیتیک‬‌،‫س‬
‌‫‌شامل‌سری‌فعالیت‌هایی‌می‌شود‌که‌یک‌کاربر‌در‌یک‌محادوده‌ی‌زماانی‬‫ا‬‫ال‬‫معمو‬30‫دقیقاه‌ای‌انجاام‌مای‌دهاد‬.
‌‫اگر‌کاربر‌از‌وب‌سایت‌خارج‌شود‌و‌در‌کمتر‌از‬30‌‫دقیقه‌به‌آن‌برگردد‌نیز‌جزء‌همان‌دوره‌ی‌قبلی‌محساوب‬
‫اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااود‬‫ا‬‫ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای‌ش‬‫ا‬‫م‬.
User:‌‫اااااایی‬‫ا‬‫اااااتگاه‌ه‬‫ا‬‫اااااا‌دس‬‫ا‬‫اااااراد‌ی‬‫ا‬‫اااااوع‌اف‬‫ا‬‫مجم‬(IP)‫اااااد‬‫ا‬‫ااااارده‌ان‬‫ا‬‫اااااد‌ک‬‫ا‬‫اااااما‌بازدی‬‫ا‬‫اااااایت‌ش‬‫ا‬‫اااااه‌از‌وب‌س‬‫ا‬‫ک‬.
Page/Session:‫میانگین‌بازدیدهای‌انجام‌شده‌از‌یک‌صافحه‌در‌طاول‌یاک‌دوره‌مای‌باشاد‬.‫ایان‌گازارش‬
‫در‌گوگل‌آنالیتیکس‌به‌طور‌کلی‌نشان‌مای‌دهاد‌کادام‌صافحات‌بیشاتر‌و‌بهتار‌ماورد‌عالقاه‌کااربران‌قا‬‌‫رار‌گرفتاه‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات‬‫ا‬‫اس‬.
Pageview:‫اود‬‫ا‬‫ای‌ش‬‫ا‬‫اه‌م‬‫ا‬‫اما‌گفت‬‫ا‬‫اایت‌ش‬‫ا‬‫اده‌از‌وب‌س‬‫ا‬‫اام‌ش‬‫ا‬‫ادهای‌انج‬‫ا‬‫اام‌بازدی‬‫ا‬‫اداد‌تم‬‫ا‬‫اه‌تع‬‫ا‬‫ب‬.‌‫اراری‬‫ا‬‫ادهای‌تک‬‫ا‬‫بازدی‬
‫اااااااااااااااااااااااوند‬‫ا‬‫ااااااااااااااااااااااای‌ش‬‫ا‬‫ااااااااااااااااااااااااب‌م‬‫ا‬‫ااااااااااااااااااااااامارش‌حس‬‫ا‬‫ااااااااااااااااااااااان‌ش‬‫ا‬‫اااااااااااااااااااااااز‌در‌ای‬‫ا‬‫ااااااااااااااااااااااااربران‌نی‬‫ا‬‫ک‬.
Unique Pageview:‌،‫در‌گوگل‌آناالیتیکس‌باه‌یاک‌بازدیاد‌منحصار‌باه‌فارد‬unique pageview‌‫مای‬
‫گویند‬.‫یک‌بازدید‌منحصر‌به‌فرد،‌زمانی‌اتفاا‌می‌افتد‌که‌یک‌کاربر‌صفحات‌متعددی‌را‌در‌یک‬‌‫دوره‌مشاهده‬
‫می‌کند‬.‫گوگل‌آنالیتیکس‌ترجیح‌می‌دهد‌بازدید‌از‌صفحات‌متعدد‌را‌یک‌بازدید‌تلقی‌کند‬.
Avg. Session Duration:‫ااد‬‫ا‬‫اای‌باش‬‫ا‬‫ااک‌دوره‌م‬‫ا‬‫ااانی‌ی‬‫ا‬‫ااانگین‌زم‬‫ا‬‫ااای‌می‬‫ا‬‫ااه‌معن‬‫ا‬‫ااالیتیکس‌ب‬‫ا‬‫اال‌آن‬‫ا‬‫در‌گوگ‬.
Bounce Rate:‫به‌درصد‬‌‫دوره‌های‌یک‌صفحه‬Bounce Rate‫می‌گویند‬.‌‫اینها‌دوره‌هایی‌هستند‌که‌یک‬
‫ااود‬‫ا‬‫اای‌ش‬‫ا‬‫ااارج‌م‬‫ا‬‫ااما‌خ‬‫ا‬‫ااایت‌ش‬‫ا‬‫اافحه‌از‌وب‌س‬‫ا‬‫ااان‌ص‬‫ا‬‫ااد‌و‌از‌هم‬‫ا‬‫اای‌کن‬‫ا‬‫اااهده‌م‬‫ا‬‫ااما‌را‌مش‬‫ا‬‫ااایت‌ش‬‫ا‬‫اافحه‌ی‌وب‌س‬‫ا‬‫اااربر‌ص‬‫ا‬‫ک‬.
%New Sessions:‫میانگین‌درصد‌بازدیدهایی‌است‌که‌برای‌اولین‌بار‌توسط‌کاربران‌جدید‌اتفاا‬‫می‌افتد‬.
‫این‌گزینه‌در‌گوگل‌آنالیتیکس‌معیار‌خوبی‌برای‌بررسی‌تغییرات‌فاحشی‌که‌بر‌روی‌وب‌سایت‌خ‬‌‫ود‌می‌دهید،‌می‬
‫باشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد‬.
Real-Time:‫در‌این‌بخش‌از‌گوگل‌آنالیتیکس‌شما‌می‌توانید‌مشاهده‌کنیاد‌چاه‌تعاداد‌کااربر‌هام‌اکناون‬‌‫در‌وب‬
‫ااد‬‫ا‬‫ااور‌دارن‬‫ا‬‫ااما‌حض‬‫ا‬‫ااایت‌ش‬‫ا‬‫س‬.‌‫ااین‌در‬‫ا‬‫همچن‬60‌‫ااته‌و‬‫ا‬‫ااه‌گذش‬‫ا‬‫ثانی‬30‫ااد‬‫ا‬‫ااته‌ای‬‫ا‬‫ااده‌داش‬‫ا‬‫ااه‌کنن‬‫ا‬‫ااداد‌مراجع‬‫ا‬‫ااه‌تع‬‫ا‬‫اال‌چ‬‫ا‬‫ااه‌قب‬‫ا‬‫دقیق‬.
‌‫همچنین‌در‌گوگل‌آنالیتیکس‌با‌استفاده‌از‌گزینه‌های‬Locations‌‫مای‌توانیاد‌بفهمیاد‌کااربران‌از‌کادام‌کشاورها‌باه‬
‫وب‌سایت‌شما‌وارد‌شده‌اند‬.‌‫گزینه‌های‬Traffic Sources‌‫و‬Behavior‌‫نیز‌نوع‌ورود‌و‌رفتار‌بازدیدکنندگان‬
‫تان‌را‌نشان‌می‌دهد‬.‫برای‌آنکه‌بدانید‌آیا‌کاربران‌با‌وب‌سایت‌شما‌وارد‌تعامل‌شده‌اند‌یا‌خیار،‌ماثال‌در‌ک‬‌‫ارگااه‌یاا‬
‌‫خبرنامه‌ی‌شما‌ثبت‌نام‌کرده‌اند،‌از‌گزینه‌ی‬Conversions‫استفاده‌کنید‬.
Acquisition:‫گوگل‌آنالیتیکس‌به‌شما‌این‌امکان‌را‌می‌دهد‌که‌با‌استفاده‌از‌این‌قسمت‌دریابید‌ک‬‌‫ه‌کاربران‬
‫از‌کاااااااااااااااااااااااادام‌مساااااااااااااااااااااااایر‌بااااااااااااااااااااااااه‌وب‌سااااااااااااااااااااااااایت‌شااااااااااااااااااااااااما‌وارد‌شااااااااااااااااااااااااده‌انااااااااااااااااااااااااد‬.
Organic:‫این‌گزینه‌در‌گوگل‌آنالیتیکس‌اشاره‌دارد‌به‌ترافیک‌ایجاد‌شده‌توسط‌بازدیدکنندگ‬‌‫انی‌که‌باه‌وسایله‬
‫موتورهاااااااای‌جساااااااتجو‌وارد‌وب‌ساااااااایت‌شاااااااما‌شاااااااده‌اناااااااد‬.‫بااااااارای‌مثاااااااال‌از‬‫گوگااااااال‬‫وارد‌شاااااااده‌اناااااااد‬.
Direct:‫اوه‌ی‌ورود‬‫ا‬‫اه‌نح‬‫ا‬‫ااره‌دارد‌ب‬‫ا‬‫االیتیکس‌اش‬‫ا‬‫ال‌آن‬‫ا‬‫ات‌در‌گوگ‬‫ا‬‫دایرک‬‫اا‌و‬‫ا‬‫اه‌ب‬‫ا‬‫اما،‌ک‬‫ا‬‫اایت‌ش‬‫ا‬‫اه‌وب‌س‬‫ا‬‫ااربران‌ب‬‫ا‬‫ک‬‌‫ارد‬
‫کردن‌مستقیم‌آدرس‌وب‌سایت‌در‌مرورگرها‌بوده‌است‌یا‌با‌کلیک‌کردن‌بر‌روی‌بوک‌مارک‌یا‌کلیک‬‌‫بار‌روی‬
‫اااااااااااااات‬‫ا‬‫ااااااااااااااده‌اس‬‫ا‬‫ااااااااااااااته‌ش‬‫ا‬‫ااااااااااااااری‌نوش‬‫ا‬‫ااااااااااااااتن‌دیگ‬‫ا‬‫ااااااااااااااا‌م‬‫ا‬‫اااااااااااااال‌ی‬‫ا‬‫ااااااااااااااه‌در‌ایمی‬‫ا‬‫ااااااااااااااایت‌ک‬‫ا‬‫آدرس‌وب‌س‬.
Referral:‫این‌گزینه‌در‌گوگل‌آنالیتیکس‌نشان‌می‌دهد‌که‌ترافیک‌ایجاد‌شده‌توسط‌کاربران‌ب‬‌‫وسیله‌ی‌لینک‬
‫اااااات‬‫ا‬‫ااااااده‌اس‬‫ا‬‫اااااااد‌ش‬‫ا‬‫ااااااد،‌ایج‬‫ا‬‫ااااااک‌داده‌ان‬‫ا‬‫ااااااما‌لین‬‫ا‬‫ااااااایت‌ش‬‫ا‬‫ااااااه‌وب‌س‬‫ا‬‫ااااااه‌ب‬‫ا‬‫اااااار‌ک‬‫ا‬‫ااااااای‌دیگ‬‫ا‬‫ااااااایت‌ه‬‫ا‬‫ااااااا‌در‌وب‌س‬‫ا‬‫ه‬.
Social:‫تعداد‌دوره‌هایی‌را‌نشان‌می‌دهد‌که‌کاربران‌از‌طریق‌شبکه‌های‌اجتماعی‌باه‌وب‌ساایت‌شاما‌وار‬‌‫د‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد‬‫ا‬‫ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااده‌ان‬‫ا‬‫ش‬.
Email:‫اااد‬‫ا‬‫ااای‌باش‬‫ا‬‫اااالی‌م‬‫ا‬‫اااای‌ارس‬‫ا‬‫ااال‌ه‬‫ا‬‫اااود‌در‌ایمی‬‫ا‬‫اااک‌موج‬‫ا‬‫اااق‌لین‬‫ا‬‫ااادها‌از‌طری‬‫ا‬‫ااادام‌بازدی‬‫ا‬‫اااد‌ک‬‫ا‬‫ااای‌ده‬‫ا‬‫اااان‌م‬‫ا‬‫نش‬.
Paid Search:،‫این‌گزینه‌در‌گوگل‌آنالیتیکس‌مشخص‌مای‌کناد‌چاه‌کااربرانی‌از‌طریاق‌تبلیغاات‬‌‫وارد‌وب‬
‫سایت‌شما‌شده‌اند‬.
Behavior:‌‫ااااال‬‫ا‬‫اااااش‌از‌گوگ‬‫ا‬‫ااااان‌بخ‬‫ا‬‫در‌ای‬
‫آنالیتیکس‌نیز‌شما‌می‌توانیاد‌رفتاار‌کا‬‌‫اربران‬
‌‫را‌در‌زمینااه‌ی‌محتااوا،‌ساارعت‌صاافحات‌و‬
‫ااااااااد‬‫ا‬‫اااااااال‌کنی‬‫ا‬‫ااااااااایت‌تحلی‬‫ا‬‫ااااااااتجوی‌وب‌س‬‫ا‬‫جس‬.
Behavior Flow:‌‫اه‌مساایر‬‫ا‬‫ایاان‌گزین‬
‫حرکت‌کاربران‌از‌یک‌صافحه‌باه‌صافحه‬‌‫ی‬
‫اد‬‫ا‬‫ای‌کن‬‫ا‬‫ایم‌م‬‫ا‬‫اما‌ترس‬‫ا‬‫ارای‌ش‬‫ا‬‫ادی‌را‌ب‬‫ا‬‫بع‬.‫ا‬‫ا‬‫اما‌ب‬‫ا‬‫ش‬‌‫ا‬
‫االیتیکس‌د‬‫ا‬‫ال‌آن‬‫ا‬‫ازارش‌در‌گوگ‬‫ا‬‫ان‌گ‬‫ا‬‫اک‌ای‬‫ا‬‫کم‬‌‫ر‬
‫اذاب‬‫ا‬‫ااربران‌ج‬‫ا‬‫ارای‌ک‬‫ا‬‫اب‌ب‬‫ا‬‫ادام‌مطال‬‫ا‬‫اد‌ک‬‫ا‬‫مای‌یابی‬
‫تر‌بوده‌و‌مورد‌توجه‌آنهاا‌قارار‌گرفتاه‌اسا‬‌‫ت‬
‫و‌همچنین‌می‌توانیاد‌ریازش‌کااربران‌از‌هار‬
‫ا‬‫ا‬‫ایر‌متوج‬‫ا‬‫ان‌مس‬‫ا‬‫اه‌ای‬‫ا‬‫ااه‌ب‬‫ا‬‫اک‌نگ‬‫ا‬‫اا‌ی‬‫ا‬‫افحه‌را‌ب‬‫ا‬‫ص‬‌‫ه‬
‫شوید‬.
‫تولز‬ ‫مستر‬ ‫وب‬ ‫گوگل‬
www.google.com/webmasters/tools
‫گوگل‬‫وب‬‫مستر‬‫تولز‬‫که‬‫به‬‫تازگی‬‫به‬‫کنسول‬‫جستجوی‬‫گوگل‬‫تغییر‬‫نام‬‫داده‬‫است‬‫یک‬‫سرویس‬‫رایگان‬‫شرکت‬‫گوگل‬
‫است‬‫و‬‫به‬‫شما‬‫کمک‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫حضور‬‫سایت‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫نتایج‬‫جستجوی‬‫گوگل‬‫حفظ‬‫کنید‬.‫برای‬‫اینکه‬‫سای‬‫ت‬‫شما‬‫در‬
‫نتایج‬‫جستجوی‬‫گوگل‬‫لحاظ‬‫شود‬‫شما‬‫نیاز‬‫مبرم‬‫به‬‫عضویت‬‫درگوگل‬‫وبمسترندارید‬‫اما‬‫ثبت‬‫نام‬‫در‬‫سایت‬‫گوگل‬‫وب‬
‫مستر‬‫به‬‫شما‬‫کمک‬‫می‬‫کند‬‫تا‬‫متوجه‬‫شوید‬‫که‬‫گوگل‬‫سایت‬‫شما‬‫را‬‫چگونه‬‫می‬‫بیند‬‫و‬‫برای‬‫بهینه‬‫سازی‬‫س‬‫ایت‬‫خود‬‫چه‬
‫مواردی‬‫است‬‫که‬‫می‬‫بایست‬‫رعایت‬‫کنید‬.google web master‫یکی‬‫از‬‫قدرتمند‬‫ترین‬‫ابزارهای‬‫گوگل‬‫می‬‫باشد‬‫که‬
‫با‬‫مانیتور‬‫کردن‬‫وب‬‫سایت‬‫به‬‫کسب‬‫و‬‫کارها‬‫کمک‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫بهترین‬‫نتیجه‬‫را‬‫در‬‫صفحه‬‫نتایج‬‫گوگل‬‫ب‬‫دست‬‫بیاورند‬.‫با‬
‫داشتن‬‫یک‬‫حساب‬gmail‫شما‬‫براحتی‬‫می‬‫توانید‬‫از‬‫گوگل‬‫وبمستر‬‫تولز‬‫استفاده‬‫نمایید‬.
‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫ابزارگوگل‬‫وب‬‫مستر‬‫می‬‫توانید‬‫عملکرد‬‫سایت‬‫خود‬‫را‬‫بررسی‬،‫نمایید‬‫برای‬‫نمونه‬:
‫توسط‬‫گوگل‬‫وب‬‫مستر‬‫ما‬‫مطمئن‬‫خواهیم‬‫شد‬‫که‬‫گوگل‬‫دسترسی‬‫الزم‬‫به‬‫سایت‬‫ما‬‫را‬‫دارد‬.
‫ارسال‬‫محتوای‬‫جدید‬‫و‬crawl‫شدن‬‫آن‬‫توسط‬‫گوگل‬‫و‬‫همچنین‬‫حذف‬‫مطالبی‬‫که‬‫نمی‬‫خواهید‬‫در‬‫نتایج‬‫گوگل‬‫نمایش‬
‫داده‬‫شود‬.
‫ایجاد‬‫و‬‫مانیتور‬‫کردن‬‫مطالبی‬‫که‬‫می‬‫خواهیم‬‫در‬‫صفحه‬‫نتایج‬‫گوگل‬‫بصورت‬‫گرافیکی‬‫نمایش‬‫داده‬‫شود‬.
‫نگهداری‬‫از‬‫سایت‬‫با‬‫کمترین‬‫درصد‬‫خطا‬‫جهت‬‫کارایی‬‫بیشتر‬‫آن‬‫در‬‫موتور‬‫جستجوی‬‫گوگل‬
‫مانیتور‬‫کردن‬‫و‬‫برطرف‬‫کردن‬‫مشکالت‬‫امنیتی‬‫سایت‬‫اعم‬‫از‬‫بدافزار‬‫و‬‫اسپم‬
‫کدام‬‫عبارت‬‫بازدید‬‫کننده‬‫بیشتری‬‫به‬‫سایت‬‫شما‬‫میتواند‬‫هدایت‬‫کند؟‬
‫آیا‬‫قیمت‬،‫محصوالت‬‫اطالعات‬‫تماس‬‫و‬‫یا‬‫رخدادهای‬‫سایت‬‫شما‬‫در‬‫نتایج‬‫گوگل‬‫قابل‬‫مشاهده‬‫است؟‬
‫کدام‬‫سایت‬‫به‬‫سایت‬‫شما‬‫لینک‬‫شده‬‫است؟‬
‫آیا‬‫نسخه‬‫موبایل‬‫سایت‬‫شما‬‫بخوبی‬‫بهینه‬‫سازی‬‫شده‬‫است؟‬
‫اضافه‬‫کردن‬‫و‬‫بررسی‬‫نقشه‬‫سایت‬
‫لیست‬‫از‬‫لینک‬‫های‬‫شکسته‬‫سایت‬
SEM
‫بسیاری‬‫از‬‫اصطالحات‬SEM‫را‬،‫شنیدیم‬‫اما‬‫بسیاری‬‫هنوز‬‫نمیدانند‬SEM‫چیست؟‬‫و‬‫چرا‬SEM‫باید‬‫انجام‬‫شود؟‬‫مقاله‬‫به‬‫این‬‫سواالت‬‫پاسخ‬
‫خواهد‬‫داد‬.
SEM‫به‬‫معنای‬‫بازاریابی‬‫موتور‬‫جستجو‬‫است‬‫که‬‫به‬‫معنی‬"‫بازاریابی‬‫موتورهای‬‫جستجو‬"‫است‬.
‫قابل‬‫فهم‬‫است‬‫که‬SEM‫یک‬‫فرم‬‫بازاریابی‬‫آنالین‬‫است‬‫و‬‫به‬‫موتورهای‬‫جستجو‬‫مانند‬Google،Bing،Yahoo ...‫اعمال‬‫می‬‫شود‬.
‫همانطور‬‫که‬‫بیشتر‬‫و‬‫بیشتر‬‫افراد‬‫آنالین‬،‫هستند‬‫رفتار‬‫خریداران‬‫تغییر‬‫می‬،‫کند‬‫زیرا‬‫آنها‬‫بیشتر‬‫در‬‫اینترنت‬‫جستجو‬‫می‬‫ک‬‫نند‬.‫هنگامی‬‫که‬‫عالقه‬
‫وجود‬،‫دارد‬‫عالقه‬‫به‬‫یک‬‫مورد‬‫خاصی‬‫که‬‫آنها‬‫جستجو‬‫می‬،‫کنند‬‫و‬‫این‬،‫زمان‬‫محل‬‫انجام‬SEM‫است‬.‫در‬‫مدل‬‫بازاریابی‬‫اینترنتی‬‫می‬‫توان‬‫دید‬
‫ک‬.SEM‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫کانال‬‫بازاریابی‬‫اینترنتی‬‫محسوب‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫مسئول‬‫جذب‬‫مشتریان‬‫مستقیم‬‫است‬.
SEM‫به‬‫دو‬‫کانال‬‫کوچک‬SEO/ PPC‫جداگانه‬‫تقسیم‬‫شده‬‫است‬SEO‫بهینه‬‫سازی‬‫موتور‬‫جستجو‬‫یک‬‫فرایند‬‫بهینه‬‫سازی‬‫است‬‫که‬‫به‬
‫وب‬‫سایت‬‫رتبه‬‫باال‬‫در‬‫موتورهای‬‫جستجو‬‫با‬‫کلمات‬‫کلیدی‬‫خاص‬‫کمک‬‫می‬‫کند‬.‫و‬PPC (Pay Per Click):‫فرم‬‫تبلیغات‬‫در‬‫موتور‬‫جستجو‬‫و‬
‫پرداخت‬‫هر‬‫کلیک‬‫در‬‫ازای‬‫خرید‬‫کلید‬‫واژه‬‫می‬‫باشد‬.‫نوع‬‫ترافیک‬‫گرفته‬‫شده‬‫برا‬‫سئو‬‫و‬PPC‫در‬‫گوگل‬‫انالیتیکس‬‫قابل‬‫تشخیص‬‫است‬.
‫هنگامی‬‫که‬‫با‬‫خط‬‫مشی‬‫حراج‬‫کلمات‬‫کلیدی‬Google‫رقابت‬‫می‬،‫کنید‬‫قیمت‬‫ها‬‫با‬‫افزایش‬‫قیمت‬‫مواجه‬‫خواهند‬‫شد‬
‫مزیت‬PPC‫به‬SEO
•‫به‬‫سرعت‬‫در‬‫موتورهای‬‫جستجو‬‫ظاهر‬‫می‬،‫شود‬‫تا‬‫زمانی‬‫که‬SEO‫نیست‬
•‫پوشش‬‫گسترده‬‫کلمه‬،‫کلیدی‬‫که‬‫می‬‫تواند‬‫چند‬‫کلمه‬‫کلیدی‬‫را‬‫در‬‫یک‬‫بار‬‫تبلیغ‬‫کند‬.
•‫سرعت‬‫تبلیغ‬،‫سریع‬‫اندازه‬‫گیری‬‫دقیق‬‫اثر‬‫تبلیغاتی‬‫است‬.
‫مزیت‬SEO‫به‬PPC
‫رایگان‬‫و‬‫ارگانیک‬‫بودن‬‫و‬‫مطابق‬‫با‬‫استراتژی‬‫محتوای‬‫سازمانی‬‫می‬‫باشد‬

More Related Content

Similar to آموزش بازار یابی اینترنتی توسط حسین زینی وند

Similar to آموزش بازار یابی اینترنتی توسط حسین زینی وند (9)

دلیل برتری کارآفرینی دیجیتال چیست؟
دلیل برتری کارآفرینی دیجیتال چیست؟دلیل برتری کارآفرینی دیجیتال چیست؟
دلیل برتری کارآفرینی دیجیتال چیست؟
 
مصاحبه با هفته نامه استارتاپی شنبه؛ نظر دادن درباره بازار
مصاحبه با هفته نامه استارتاپی شنبه؛ نظر دادن درباره بازارمصاحبه با هفته نامه استارتاپی شنبه؛ نظر دادن درباره بازار
مصاحبه با هفته نامه استارتاپی شنبه؛ نظر دادن درباره بازار
 
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
 
8 step in Digital marketing
8 step in Digital marketing8 step in Digital marketing
8 step in Digital marketing
 
Pitch deck 980530
Pitch deck 980530Pitch deck 980530
Pitch deck 980530
 
Social Media Marketing Simple ِDefinition
Social Media Marketing Simple ِDefinitionSocial Media Marketing Simple ِDefinition
Social Media Marketing Simple ِDefinition
 
همایش بزرگان کسب و کار اینترنتی ایران 1394
همایش بزرگان کسب و کار اینترنتی ایران 1394همایش بزرگان کسب و کار اینترنتی ایران 1394
همایش بزرگان کسب و کار اینترنتی ایران 1394
 
SocialMediamarketing
SocialMediamarketingSocialMediamarketing
SocialMediamarketing
 
Pitch deck 980607
Pitch deck 980607Pitch deck 980607
Pitch deck 980607
 

More from Hossein Zeinivand

More from Hossein Zeinivand (20)

از بوم گردی و گردشگری تا تجارت الکترونیکی
از بوم گردی و گردشگری تا تجارت الکترونیکی از بوم گردی و گردشگری تا تجارت الکترونیکی
از بوم گردی و گردشگری تا تجارت الکترونیکی
 
Ecommerce in iran تجارت الکترونیکی در اشتغال و اقتصاد ایران
Ecommerce in iran تجارت الکترونیکی در اشتغال و اقتصاد ایرانEcommerce in iran تجارت الکترونیکی در اشتغال و اقتصاد ایران
Ecommerce in iran تجارت الکترونیکی در اشتغال و اقتصاد ایران
 
Anp
AnpAnp
Anp
 
Ahp
AhpAhp
Ahp
 
راز شاد زیستن
راز شاد زیستن راز شاد زیستن
راز شاد زیستن
 
Fuzzy ahp . mahtab mosavi
Fuzzy ahp . mahtab mosaviFuzzy ahp . mahtab mosavi
Fuzzy ahp . mahtab mosavi
 
Ahp . hesam khalesi
Ahp . hesam khalesiAhp . hesam khalesi
Ahp . hesam khalesi
 
Topsis multi index decision making
Topsis multi index decision makingTopsis multi index decision making
Topsis multi index decision making
 
Topsis . mojtaba parakeh
Topsis . mojtaba parakehTopsis . mojtaba parakeh
Topsis . mojtaba parakeh
 
Topsis
TopsisTopsis
Topsis
 
دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP
دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP
دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP
 
پاورپوینت در مورد AHP
پاورپوینت در مورد AHP پاورپوینت در مورد AHP
پاورپوینت در مورد AHP
 
مقاله در مورد AHP
مقاله در مورد AHP مقاله در مورد AHP
مقاله در مورد AHP
 
Ahp multi index decision . ms.samaneh mirrahimi and ms.masomeh jahanshahi
Ahp multi index decision . ms.samaneh mirrahimi and ms.masomeh jahanshahiAhp multi index decision . ms.samaneh mirrahimi and ms.masomeh jahanshahi
Ahp multi index decision . ms.samaneh mirrahimi and ms.masomeh jahanshahi
 
مقاله POWER POINT پاورپوینت در مورد AHP
مقاله POWER POINT پاورپوینت در مورد AHP مقاله POWER POINT پاورپوینت در مورد AHP
مقاله POWER POINT پاورپوینت در مورد AHP
 
مقاله در مورد تاپسیس
مقاله در مورد تاپسیس مقاله در مورد تاپسیس
مقاله در مورد تاپسیس
 
مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری
مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری
مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری
 
مقاله و پاورپوینت در مورد AHP
مقاله و پاورپوینت در مورد AHP مقاله و پاورپوینت در مورد AHP
مقاله و پاورپوینت در مورد AHP
 
روش تصمیم گیری چند معیاره
روش تصمیم گیری چند معیاره روش تصمیم گیری چند معیاره
روش تصمیم گیری چند معیاره
 
درس تئوری تصمیم گیری (1)
درس تئوری تصمیم گیری (1)درس تئوری تصمیم گیری (1)
درس تئوری تصمیم گیری (1)
 

آموزش بازار یابی اینترنتی توسط حسین زینی وند