SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
1
‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬:
1)‫پراکه‬ ‫مجتبی‬
2)‫پورحسین‬ ‫سینا‬
‫دانشجویان‬‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬
‫مدیریت‬‫بازرگانی‬
(‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬)
‫یادگار‬ ‫واحد‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬
‫امام‬(‫ره‬)
‫تاپسیس‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫تصمیم‬‫ی‬‫گیر‬‫چند‬،‫شاخصه‬‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬‫ساده‬‫ولی‬‫آمد‬‫ر‬‫کا‬‫در‬‫ا‬‫ولویت‬
‫بندی‬‫محسوب‬‫می‬‫شود‬.‫ش‬‫و‬‫ر‬TOPSIS‫در‬‫سال‬1981‫توسط‬‫هوانگ‬‫و‬‫ن‬‫یو‬‫ایه‬‫ر‬‫ا‬
‫گردید‬.
‫سابقه‬‫استفاده‬‫از‬‫مدل‬‫تاپسیس‬‫در‬‫ان‬‫ر‬‫ای‬‫با‬‫طیف‬‫های‬‫بردی‬‫ر‬‫کا‬‫در‬‫مینه‬‫ز‬‫های‬‫امکان‬،‫سنجی‬
‫اولویت‬‫بندی‬‫و‬‫یابی‬‫ز‬‫ار‬‫عملکرد‬‫از‬‫آغاز‬‫دهه‬1370‫به‬‫شکل‬‫محدود‬‫آغاز‬‫شده‬‫است‬.
‫یتم‬‫ر‬‫الگو‬‫تاپسیس‬‫یک‬‫تکنیک‬‫چند‬‫شاخصه‬‫انی‬‫ر‬‫جب‬‫بسیار‬‫ی‬‫قو‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫اولویت‬‫بن‬‫دی‬‫گزینه‬‫ها‬‫از‬
‫طریق‬‫شبیه‬‫نمودن‬‫به‬‫جواب‬‫ایده‬‫آل‬‫می‬‫باشد‬.
‫احل‬‫ر‬‫م‬
‫و‬‫ها‬ ‫داده‬‫ماتریس‬ ‫تشکیل‬
‫ی‬‫استانداردساز‬
‫ها‬ ‫شاخص‬ ‫وزن‬ ‫تعیین‬
‫منفی‬ ‫و‬‫مثبت‬ ‫های‬ ‫آل‬ ‫ایده‬
‫ها‬‫شاخص‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫آلهای‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫فاصله‬
‫منفی‬ ‫و‬‫مثبت‬
‫معرفی‬
‫بندی‬ ‫رتبه‬
‫مثال‬
1.‫تشکیل‬‫ماتریس‬‫داده‬‫ها‬‫بر‬‫اساس‬m‫گزینه‬‫و‬n‫معیار‬:
2.‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫نمودن‬‫داده‬‫ها‬‫و‬‫تشکیل‬‫ماتریس‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬
(‫بی‬‫مقیاس‬‫سازی‬‫با‬‫نورم‬):
3.‫تعیین‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫هر‬‫یک‬‫از‬‫شاخص‬‫ها‬‫بر‬‫اساس‬.
‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ارزیابی‬‫اوزان‬‫شاخص‬‫ها‬،‫از‬‫شهای‬‫و‬‫ر‬‫آنتروپی‬،‫شانون‬،‫لینمپ‬
‫روش‬‫کمترین‬‫مجذورات‬‫موزون‬‫و‬‫روش‬‫بردار‬‫ویژه‬‫استفاده‬‫می‬‫شود‬.
‫در‬‫واقع‬‫یس‬‫ر‬‫مات‬(v)‫حاصلضرب‬‫مقادیر‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫هر‬‫شاخص‬‫در‬‫ان‬‫ز‬‫او‬‫مربوط‬‫به‬‫خود‬
‫می‬‫باشد‬.
‫در‬‫این‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫یس‬‫ر‬‫مات‬m×n‫که‬m‫گزینه‬‫به‬‫وسیله‬n‫معیار‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫یابی‬‫ز‬‫ار‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬
‫میگیرند‬‫و‬‫هر‬‫مساله‬‫ا‬‫ر‬‫می‬‫توان‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫سیستم‬‫ی‬ ‫هندس‬‫شامل‬m‫نقطه‬
‫در‬‫یک‬‫فضای‬n‫بعدی‬‫در‬‫نظر‬‫گرفت‬.
TOPSIS‫باید‬ ‫انتخابی‬‫گزینه‬ ‫که‬‫است‬‫استوار‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬‫بر‬‫فاصله‬ ‫کمترین‬‫با‬ ‫ا‬‫ر‬‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬
‫مثبت‬ ‫آل‬ ‫ایده‬‫و‬‫فاصله‬ ‫ترين‬‫ر‬‫دو‬‫با‬ ‫ا‬‫ر‬‫منفی‬ ‫آل‬ ‫ایده‬‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬(‫جواب‬‫آمدترین‬‫ر‬‫ناکا‬)‫باشد‬‫داشته‬.
‫ال‬ ‫ايده‬
(A+)
‫ال‬ ‫ايده‬‫منفي‬
)A-(
A+
A-
4.‫فاصله‬‫تعیین‬i‫آل‬ ‫ایده‬ ‫آلترناتیو‬ ‫از‬ ‫آلترناتیو‬ ‫امین‬(‫شاخص‬‫هر‬ ‫عملکرد‬ ‫باالترین‬)‫با‬‫ا‬‫ر‬ ‫آن‬‫که‬) (‫ده‬‫می‬‫نشان‬‫ند‬.
‫با‬ ‫شاخصی‬ ‫برای‬‫مثبت‬ ‫جنبه‬،‫مثبت‬ ‫آل‬ ‫ایده‬‫مقدار‬ ‫بزرگترین‬ ،
V‫است‬
‫برای‬‫با‬ ‫شاخصی‬‫جنبه‬،‫منفی‬‫آل‬ ‫ایده‬‫مثبت‬،‫مقدار‬ ‫کوچکترین‬
V‫است‬
5.‫فاصله‬‫تعیین‬i‫حداقل‬ ‫آلترناتیو‬ ‫امین‬(‫شاخص‬ ‫هر‬‫عملکرد‬ ‫ترین‬ ‫پایین‬)‫دهند‬‫می‬‫نشان‬ ‫با‬‫ا‬‫ر‬ ‫آن‬‫که‬.
‫با‬ ‫شاخصی‬ ‫برای‬‫جنبه‬،‫مثبت‬‫ایده‬‫آل‬‫منفی‬‫کوچکترین‬ ،‫مقدار‬
V‫است‬
‫با‬ ‫شاخصی‬ ‫برای‬‫جنبه‬،‫منفی‬‫ایده‬‫منفی‬ ‫آل‬،‫بزرگترین‬‫مقدار‬
V‫است‬
6.‫تعیین‬‫معیار‬‫فاصله‬‫ای‬‫هر‬‫گزینه‬‫از‬‫ایده‬‫آل‬‫مثبت‬‫و‬‫منفی‬:
7.‫محاسبه‬‫ان‬‫ز‬‫می‬‫نزدیکی‬‫نسبی‬‫هر‬‫گزینه‬‫به‬‫اه‬‫ر‬‫حل‬‫ایده‬‫آل‬:
8.‫رتبه‬‫میزان‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫آلترناتیوها‬ ‫بندی‬
.
‫در‬ ‫بین‬ ‫فوق‬ ‫میزان‬
‫است‬ ‫نوسان‬.
‫نشان‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬
‫و‬ ‫رتبه‬ ‫باالترین‬ ‫ی‬ ‫دهنده‬
‫است‬ ‫رتبه‬ ‫کمترین‬ ‫ی‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫نیز‬.
‫ل‬‫او‬ ‫گام‬:‫ها‬‫داده‬ ‫ماتریس‬ ‫تشکیل‬–‫ها‬ ‫شاخص‬ ‫به‬ ‫دهی‬‫امتیاز‬
‫مثال‬:‫مکان‬‫یابی‬‫و‬‫اولویت‬‫بندی‬‫پارک‬‫های‬
‫شهری‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫روش‬‫تحلیل‬‫سلسله‬‫مراتبی‬
‫تاپسیس‬.
‫هدف‬:‫اولویت‬‫بندی‬‫پارک‬‫های‬‫شهر‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫مولفه‬
‫های‬‫داشتن‬،‫امکانات‬،‫زیبایی‬،‫امنیت‬‫دسترسی‬،‫راحت‬
‫توزیع‬‫مناسب‬‫در‬‫سطح‬‫شهر‬‫و‬‫میزان‬‫مساحت‬.
‫دوم‬ ‫گام‬‫بی‬‫ی‬ ‫ابطه‬‫ر‬ ‫از‬‫ها‬‫داده‬ ‫ماتریس‬‫کردن‬ ‫مقیاس‬‫نرم‬:
‫ها‬ ‫داده‬‫مقیاس‬ ‫بی‬ ‫یس‬‫ر‬‫مات‬:
0/534
‫سوم‬ ‫گام‬:‫ن‬‫و‬‫ز‬‫مو‬ ‫مقیاس‬ ‫بی‬ ‫ماتریس‬
‫است‬‫م‬‫ز‬‫ال‬ ‫اینکار‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ها‬ ‫شاخص‬ ‫اوزان‬‫با‬ ‫نخست‬‫پس‬ ،‫باشیم‬‫داشته‬ ‫ا‬‫ر‬
‫شانون‬ ‫آنتروپی‬ ‫ی‬ ‫شیوه‬‫کنیم‬ ‫می‬ ‫حساب‬‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬‫شاخص‬ ‫ان‬‫ز‬‫او‬،:
‫ابطه‬‫ر‬ ‫این‬‫از‬‫استفاده‬‫با‬:
E 1.‫محاسبه‬‫مقدار‬
‫آنتروپی‬
D 2.‫محاسبه‬‫مقدار‬
‫اطمینان‬ ‫عدم‬W 3.‫اوزان‬ ‫محاسبه‬
‫د‬‫ر‬‫آو‬‫دست‬‫به‬‫ا‬‫ر‬‫ن‬‫و‬‫ز‬‫مو‬ ‫ی‬‫شده‬‫مقیاس‬‫بی‬ ‫ماتریس‬ ‫توان‬‫می‬‫ن‬‫اکنو‬.‫مقیاس‬‫بی‬ ‫ماتریس‬،‫ر‬‫منظو‬ ‫این‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬ ‫شده‬
‫است‬‫صفر‬‫آن‬‫عناصر‬ ‫دیگر‬‫و‬ ‫ها‬‫شاخص‬‫ان‬‫ز‬‫او‬‫آن‬‫اصلی‬‫قطر‬‫عناصر‬‫که‬ ‫ماتریس‬‫در‬-‫می‬‫ضرب‬
‫کنیم‬.
‫ن‬‫و‬‫ز‬‫مو‬‫شده‬‫مقیاس‬‫بی‬‫ماتریس‬
‫مثبت‬‫آل‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫فاصله‬:
‫منفی‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫فاصله‬:
‫مقدار‬ ‫هرچه‬cl،‫باشد‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬ ‫یک‬ ‫به‬
‫است‬ ‫بهتری‬ ‫راهکار‬.
‫مقدار‬ ‫هرچه‬cl‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫ها‬‫گزینه‬‫سایر‬ ‫به‬‫نسبت‬ ‫ی‬‫باالتر‬‫تبه‬‫ر‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ، ‫باشد‬‫بیشتر‬ ‫ای‬‫گزینه‬.
Si+
Si
-
A+
A-
A1
‫در‬ ‫ا‬‫ر‬‫ی‬‫ز‬‫بدترین‬‫حالت‬،A1‫ی‬‫و‬‫ر‬‫بر‬A-‫و‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬‫قرار‬C1=0‫است‬.
‫در‬‫بهترین‬‫حالت‬،A1‫ی‬‫و‬‫ر‬‫بر‬A+‫و‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬‫قرار‬C1=1‫است‬.
‫مسئله‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫مدل‬ ‫ريزي‬ ‫پايه‬ ،‫اول‬ ‫گام‬
‫نسبي‬ ‫وزن‬ ‫برآورد‬ ‫و‬ ‫زوجي‬ ‫مقايسات‬ ‫ماتريس‬ ،‫دوم‬ ‫گام‬
‫اوليه‬ ‫سوپرماتريس‬ ‫تشكيل‬ ،‫سوم‬ ‫گام‬
‫وزني‬ ‫سوپرماتريس‬ ‫تشكيل‬ ،‫چهارم‬ ‫گام‬
‫عمومي‬ ‫وزني‬ ‫بردار‬ ‫محاسبه‬ ،‫پنجم‬ ‫گام‬
‫معيارها‬ ‫نهايي‬ ‫وزن‬ ‫محاسبه‬ ،‫ششم‬ ‫گام‬
1)‫هدف‬‫های‬ ‫استراتژیست‬،‫بازاریابی‬
‫بازاریابی‬ ‫مناسب‬ ‫استراتژی‬ ‫تعیین‬‫برای‬
‫رقابتی‬ ‫مزیت‬ ‫کسب‬‫است‬
2)‫نتایج‬،‫تحقیق‬ ‫این‬‫های‬ ‫هتل‬ ‫مدیران‬
‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خصوصی‬
‫به‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫راهنمایی‬ ‫بازاریابی‬
‫در‬ ‫آنها‬‫رقابتی‬ ‫مزیت‬ ‫کسب‬‫ی‬ ‫بواسطه‬
‫خاص‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫بازاریابی‬ ‫منابع‬ ‫ارزیابی‬
‫شان‬‫کند‬ ‫کمک‬.
‫بازاریابی‬ ‫استراتژی‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫چهارچوب‬
‫بازاریابی‬ ‫استراتژی‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫چهارچوب‬ 1)‫در‬‫شکل‬‫نشان‬‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬‫یکپارچگی‬ ‫که‬‫فرایند‬
‫با‬ ‫شباهت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سفارش‬ ‫تقدم‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫تحلیلی‬ ‫ی‬ ‫شبکه‬
‫چهارچوب‬ ‫طرح‬ ‫برای‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫حل‬ ‫راه‬5‫برای‬ ‫ای‬ ‫مرحله‬
‫بازاریابی‬ ‫استراتژی‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬.
2)‫اولین‬‫نتایج‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫مرحله‬،‫نهایی‬‫شناسایی‬
‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫معیارهای‬‫های‬ ‫استراتژیست‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬
‫شان‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫برحسب‬ ‫بازاریابی‬
‫مهمترین‬‫هستند‬.
3)‫دومین‬‫مرحله‬‫بسته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫رابطه‬ ‫ساخت‬(‫و‬ ‫الزم‬
‫ملزوم‬)‫معیارهای‬ ‫اوزان‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫منابع‬ ‫میان‬
‫شان‬‫طریق‬ ‫از‬‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫چند‬ ‫تحلیل‬ ‫رویکرد‬‫است‬.
4)‫س‬‫ومین‬‫مرحله‬‫ایجاد‬‫بازاریابی‬ ‫ماتریس‬‫مبتنی‬‫بر‬
‫اوزان‬
‫بسته‬ ‫بهم‬‫ی‬‫بازاریابی‬ ‫منابع‬‫است‬.
5)‫آخرین‬‫سفارش‬ ‫تقدم‬ ‫روش‬ ‫اجرای‬ ‫مرحله‬
‫از‬‫طریق‬‫با‬ ‫شباهت‬‫برای‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫حل‬ ‫راه‬‫نیل‬
‫است‬ ‫بندی‬ ‫رده‬ ‫نهایی‬ ‫نتایج‬ ‫به‬.
‫تعیین‬‫بهم‬ ‫روابط‬ ‫و‬ ‫معیارها‬‫بسته‬
‫مرحله‬‫ی‬1:
‫برای‬،‫ارزیابی‬‫سه‬‫استراتژی‬‫بازاریابی‬،‫مرور‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫می‬ ‫باقی‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫هتل‬ ‫کارشناسان‬ ‫ی‬ ‫مصاحبه‬ ‫و‬ ‫منابع‬
‫مانند‬.‫از‬ ‫متشکل‬ ‫ای‬ ‫کمیته‬8‫هتل‬ ‫مدیران‬ ‫شامل‬ ‫ارزیاب‬
‫برای‬ ‫کارشناسان‬ ‫و‬‫استراتژی‬ ‫ترین‬ ‫مناسب‬ ‫تعیین‬
‫بازاریابی‬‫شدند‬ ‫تشکیل‬.‫معیارهای‬ ‫سپس‬‫به‬ ‫ارزیابی‬
‫شدند‬ ‫تعیین‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬:
1)‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬(MC)
2)‫با‬ ‫پیوند‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬
‫مشتری‬(CLC)
3)‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬
‫بازار‬(MIC)
4)‫ی‬ ‫سرمایه‬ ‫های‬ ‫دارایی‬
‫انسانی‬(HRA)
5)‫های‬ ‫دارایی‬‫معروفیت‬(RA
‫ارتباط‬‫معیارهای‬ ‫میان‬ ‫متقابل‬ ‫همبستگی‬
‫ارزیابی‬
‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫نشان‬‫ی‬ ‫رابطه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬‫متقابل‬ ‫وابستگی‬
‫میان‬‫منابع‬‫و‬‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬‫دارد‬ ‫وجود‬.‫ی‬ ‫همه‬ ‫بعالوه‬
‫در‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫منابع‬،‫شبکه‬‫تحت‬ ‫خود‬‫یکدیگر‬ ‫تاثیر‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫فرض‬.
‫مرحله‬‫ی‬2:
،‫زیر‬ ‫شکل‬‫منابع‬ ‫میان‬ ‫متقابل‬ ‫همبستگی‬ ‫ی‬ ‫رابطه‬
‫بازاریابی‬‫توسط‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬،‫کمیته‬‫روشی‬ ‫به‬
‫شد‬ ‫تعیین‬ ‫کامل‬.‫منابع‬ ‫میان‬ ‫متقابل‬ ‫همبستگی‬ ‫ی‬ ‫رابطه‬
‫روی‬ ‫بازاریابی‬ ‫منبع‬ ‫هر‬ ‫تاثیر‬ ‫تحلیل‬ ‫با‬ ‫بازاریابی‬
‫انجام‬ ‫با‬ ‫بقیه‬‫وار‬ ‫جفت‬ ‫های‬ ‫مقایسه‬‫شد‬ ‫تعیین‬.
‫جدول‬1)‫بازاریابی‬ ‫منابع‬ ‫متقابل‬ ‫وابستگی‬ ‫ماتریس‬
‫ی‬ ‫مرحله‬3:
،‫ارزیاب‬ ‫هر‬‫هر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫وار‬ ‫جفت‬ ‫های‬ ‫مقایسه‬
‫ارزیابی‬ ‫چهارچوب‬ ‫از‬ ‫گره‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫گیرنده‬ ‫تصمیم‬
‫داد‬ ‫انجام‬.‫در‬ ‫شده‬ ‫ارزیابی‬ ‫ی‬ ‫نمره‬ ‫هر‬ ‫بعالوه‬
‫پرسشنامه‬‫مطابقت‬ ‫معیارها‬ ‫از‬ ‫ماتریسی‬ ‫با‬
‫داشت‬.‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫وار‬ ‫جفت‬ ‫مقایسه‬ ‫هر‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬
‫تقدم‬ ‫مقیاس‬9‫بود‬ ‫ساعتی‬ ‫ای‬ ‫نقطه‬.‫کل‬5
‫متقابل‬ ‫همبستگی‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫وار‬ ‫جفت‬ ‫ماتریس‬
‫شدند‬ ‫ساخته‬ ‫بازاریابی‬ ‫منابع‬ ‫میان‬.
‫ارزیابی‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫معیارها‬ ‫اوزان‬
‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫فرایند‬‫تحلیلی‬
(ANP)
‫جدول‬1)‫بازاریابی‬ ‫منابع‬ ‫متقابل‬ ‫وابستگی‬ ‫ماتریس‬
‫ماتریس‬1)
‫وابستگی‬ ‫ماتریس‬
‫متقابل‬
‫منابع‬‫بازاریابی‬
‫نسبت‬‫به‬
MC
‫ماتریس‬2)
‫وابستگی‬ ‫ماتریس‬
‫منابع‬ ‫متقابل‬
‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بازاریابی‬
CLC
‫نسبت‬
‫نسبت‬
‫تطابق‬
‫ارزیابی‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫معیارها‬ ‫اوزان‬
‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫فرایند‬‫تحلیلی‬
(ANP)
‫جدول‬1)‫بازاریابی‬ ‫منابع‬ ‫متقابل‬ ‫وابستگی‬ ‫ماتریس‬
‫ماتریس‬3)
‫وابستگی‬ ‫ماتریس‬
‫منابع‬ ‫متقابل‬
‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بازاریابی‬
MIC
‫ماتریس‬4)
‫وابستگی‬ ‫ماتریس‬
‫منابع‬ ‫متقابل‬
‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بازاریابی‬
HRA
‫ارزیابی‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫معیارها‬ ‫اوزان‬
‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫فرایند‬‫تحلیلی‬
(ANP)
‫جدول‬1)‫بازاریابی‬ ‫منابع‬ ‫متقابل‬ ‫وابستگی‬ ‫ماتریس‬
‫ماتریس‬5)
‫وابستگی‬ ‫ماتریس‬
‫منابع‬ ‫متقابل‬
‫نسبت‬ ‫بازاریابی‬‫به‬
RA
‫ارزیابی‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫معیارها‬ ‫اوزان‬
‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫فرایند‬‫تحلیلی‬
(ANP)
‫بردارهای‬‫روش‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫متقابل‬ ‫وابستگی‬ ‫های‬ ‫ماتریس‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬
‫جدول‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫محاسبه‬2‫اوزان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬
‫شد‬ ‫داده‬ ‫تخصیص‬ ‫صفر‬ ‫مستقل‬ ‫ارزیابی‬ ‫معیارهای‬ ‫ی‬ ‫ویژه‬ ‫بردار‬.
‫جدول‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫داده‬2‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫نسبی‬ ‫تاثیر‬ ‫ی‬ ‫درجه‬
‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫ارزیابی‬ ‫معیارهای‬.
‫تشکیل‬‫سوپر‬‫اولیه‬ ‫ماتریس‬(‫تصمیم‬ ‫ماتریس‬:)
‫ماتریس‬ ‫سوپر‬(‫ماتریس‬‫میان‬ ‫تاثیرات‬‫اجزا‬)‫مبنی‬ ‫باید‬
‫شود‬ ‫حاصل‬ ‫تقدمی‬ ‫بردارهای‬ ‫این‬ ‫بر‬.‫از‬ ‫ماتریس‬ ‫ابر‬
‫کلی‬ ‫های‬ ‫تقدم‬ ‫ی‬ ‫محاسبه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫تقدم‬ ‫توان‬ ‫محدودیت‬
‫جز‬ ‫هر‬ ‫انبوه‬ ‫کنش‬ ‫هم‬ ‫بر‬ ‫تاثیر‬ ‫از‬ ‫لذا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫استنتاج‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫دیگر‬ ‫جزء‬ ‫هر‬ ‫روی‬.‫تعمیم‬ ‫ابرماتریس‬
‫با‬ ‫مراتبی‬ ‫سلسله‬ ‫ی‬ ‫یافته‬3‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سطح‬
‫است‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬:
‫ماتريس‬
‫جزء‬‫شده‬ ‫بندی‬
‫متقابل‬ ‫همبستگی‬ ‫با‬ ‫یابی‬ ‫بازار‬ ‫منابع‬ ‫نسبی‬ ‫اهمیت‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫حدی‬ ‫ماتریس‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬.‫در‬ ‫تقارب‬‫این‬
‫با‬ ‫در‬ ‫بررسی‬‫ثابت‬ ‫تناوبی‬ ‫های‬ ‫نسبت‬
‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫ثابت‬ ‫مقادیر‬ ‫حدی‬ ‫ماتریس‬ ‫و‬ ‫است‬
‫دهد‬.‫نتایج‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ ‫بازاریابی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫وزن‬
‫جدول‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬3‫است‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬ ‫به‬:
W6
‫ی‬ ‫مرحله‬4:
‫در‬‫تصمیم‬ ‫ماتریس‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫خواسته‬ ‫ها‬ ‫ارزیاب‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫چهارچوب‬ ‫از‬ ‫مرحله‬ ‫این‬
‫بسازند‬ ‫بازاریابی‬ ‫ی‬ ‫جداگانه‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫هریک‬ ‫تحت‬ ‫ها‬ ‫جایگزین‬ ‫ی‬ ‫مقایسه‬ ‫با‬ ‫را‬.‫و‬
‫طیف‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فازی‬ ‫مقادیر‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬1‫تا‬10‫هر‬ ‫راندمان‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫ارائه‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫بازاریابی‬ ‫منبع‬ ‫هر‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بازاریابی‬ ‫استراتژی‬.‫ماتریس‬ ‫وزن‬
‫بازاریابی‬ ‫استراتژی‬ ‫های‬ ‫جایگزین‬ ‫ی‬ ‫شده‬ ‫هنجار‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬-‫ماتریس‬ ‫ضرب‬ ‫با‬
‫محاسبه‬ ‫اوزان‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫هنجار‬ ‫تصمیم‬‫شد‬.
‫است‬‫یر‬‫ز‬‫ت‬‫ر‬‫بصو‬‫که‬‫د‬‫ر‬‫آو‬‫دست‬‫به‬‫ا‬‫ر‬‫ن‬‫و‬‫ز‬‫مو‬ ‫ی‬‫شده‬‫مقیاس‬‫بی‬ ‫ماتریس‬ ‫توان‬‫می‬‫ن‬‫اکنو‬:
‫شیوه‬‫ماتریس‬ ‫وزن‬ ‫ی‬ ‫توسعه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫نهایی‬ ‫ی‬
‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫باید‬ ‫شده‬ ‫هنجار‬ ‫تصمیم‬
‫معادالت‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫منفی‬‫زیر‬ ‫های‬ ‫فرمول‬
‫شوند‬ ‫تعیین‬.‫شرح‬ ‫به‬ ‫منفی‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫و‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫حل‬ ‫راه‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫ذیل‬:
‫منفی‬ ‫و‬ ‫مثبت‬:
‫با‬‫معادالت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫فواصل‬ ،‫زیر‬‫استراتژی‬ ‫هر‬ ‫ی‬ ‫شده‬ ‫محاسبه‬
‫ایده‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫بازاریابی‬‫آل‬
‫آوریم‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫منفی‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫و‬.
‫منفی‬‫آل‬ ‫ایده‬‫از‬‫فاصله‬‫مثبت‬‫آل‬ ‫ایده‬‫از‬‫فاصله‬
‫محاسبه‬‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫گزینه‬ ‫هر‬ ‫نسبی‬ ‫نزدیکی‬ ‫ی‬
‫آل‬ ‫ایده‬:
‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نتایج‬‫که‬
‫تمایز‬ ‫استراتژی‬‫بهترین‬‫های‬ ‫جایگزین‬ ‫میان‬ ‫گزینه‬
‫با‬ ‫بازاریابی‬ ‫استراتژی‬‫کارایی‬ ‫مقدار‬0.957‫است؛‬
‫جایگزین‬‫استراتژی‬ ‫های‬‫بندی‬ ‫جزء‬‫و‬‫هزینه‬‫با‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬0.737‫و‬
‫صفر‬‫سوم‬ ‫و‬ ‫دوم‬ ‫کارایی‬ ‫مقادیر‬‫کسب‬ ‫را‬‫اند‬ ‫کرده‬.
‫مآخذ‬ ‫و‬ ‫منابع‬:
1.‫دان‬ ‫ات‬‫ر‬‫انتشا‬، ‫ر‬‫اصغرپو‬‫دکتر‬‫تالیف‬ ،‫ه‬‫ر‬‫معیا‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫ی‬‫گیر‬‫تصمیم‬ ‫کتاب‬‫شگاه‬
‫ان‬‫ر‬‫ته‬
2.‫مقاله‬Optimal marketing strategy: A decision-
making with ANP and TOPSIS،Cheng-Shiung
Wu a,n, Chin-Tsai Lin b,1, Chuan Lee c,2
40

More Related Content

Similar to Topsis . mojtaba parakeh

مباحثی در باب الزامات و کارکردهای بودجه
مباحثی در باب الزامات و کارکردهای بودجهمباحثی در باب الزامات و کارکردهای بودجه
مباحثی در باب الزامات و کارکردهای بودجه
ahmad biyabani
 

Similar to Topsis . mojtaba parakeh (20)

مقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاریمقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاری
 
مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن
مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازنمدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن
مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن
 
مباحثی در باب الزامات و کارکردهای بودجه
مباحثی در باب الزامات و کارکردهای بودجهمباحثی در باب الزامات و کارکردهای بودجه
مباحثی در باب الزامات و کارکردهای بودجه
 
کاربرد روشهای کاهش ابعاد در تحلیل پارامترهای هندسی خط
کاربرد روشهای کاهش ابعاد در تحلیل پارامترهای هندسی خطکاربرد روشهای کاهش ابعاد در تحلیل پارامترهای هندسی خط
کاربرد روشهای کاهش ابعاد در تحلیل پارامترهای هندسی خط
 
داده کاوی در تجارت الکترونیک
داده کاوی در تجارت الکترونیکداده کاوی در تجارت الکترونیک
داده کاوی در تجارت الکترونیک
 
Internal assessment
Internal assessmentInternal assessment
Internal assessment
 
performance evaluation
performance evaluationperformance evaluation
performance evaluation
 
Multi Criteria Decision Making With PROMETHEE method and software
Multi Criteria Decision Making With PROMETHEE method and softwareMulti Criteria Decision Making With PROMETHEE method and software
Multi Criteria Decision Making With PROMETHEE method and software
 
کارت امتیازی متوازن - Balanced Scorecard
کارت امتیازی متوازن - Balanced Scorecardکارت امتیازی متوازن - Balanced Scorecard
کارت امتیازی متوازن - Balanced Scorecard
 
Benchmark technique
Benchmark technique Benchmark technique
Benchmark technique
 
Pricing strategy
Pricing strategyPricing strategy
Pricing strategy
 
How to choose right methodology
How to choose right methodologyHow to choose right methodology
How to choose right methodology
 
بازاریابی ۵.۰ و رابطه ی بازاریابی با زنجیره تامین
بازاریابی ۵.۰ و رابطه ی بازاریابی با زنجیره تامینبازاریابی ۵.۰ و رابطه ی بازاریابی با زنجیره تامین
بازاریابی ۵.۰ و رابطه ی بازاریابی با زنجیره تامین
 
Elevate
ElevateElevate
Elevate
 
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یارتاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
 
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
 
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونت
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونتموقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونت
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونت
 
10. آگهی نامه نمونه گزارش نهایی
10. آگهی نامه نمونه   گزارش نهایی10. آگهی نامه نمونه   گزارش نهایی
10. آگهی نامه نمونه گزارش نهایی
 
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونت
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونتموقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونت
موقعیت یابی استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل مالی دوپونت
 
نقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعتنقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعت
 

More from Hossein Zeinivand

More from Hossein Zeinivand (20)

آموزش بازار یابی اینترنتی توسط حسین زینی وند
آموزش بازار یابی اینترنتی  توسط حسین زینی وند آموزش بازار یابی اینترنتی  توسط حسین زینی وند
آموزش بازار یابی اینترنتی توسط حسین زینی وند
 
از بوم گردی و گردشگری تا تجارت الکترونیکی
از بوم گردی و گردشگری تا تجارت الکترونیکی از بوم گردی و گردشگری تا تجارت الکترونیکی
از بوم گردی و گردشگری تا تجارت الکترونیکی
 
Ecommerce in iran تجارت الکترونیکی در اشتغال و اقتصاد ایران
Ecommerce in iran تجارت الکترونیکی در اشتغال و اقتصاد ایرانEcommerce in iran تجارت الکترونیکی در اشتغال و اقتصاد ایران
Ecommerce in iran تجارت الکترونیکی در اشتغال و اقتصاد ایران
 
Anp
AnpAnp
Anp
 
Ahp
AhpAhp
Ahp
 
راز شاد زیستن
راز شاد زیستن راز شاد زیستن
راز شاد زیستن
 
Fuzzy ahp . mahtab mosavi
Fuzzy ahp . mahtab mosaviFuzzy ahp . mahtab mosavi
Fuzzy ahp . mahtab mosavi
 
Ahp . hesam khalesi
Ahp . hesam khalesiAhp . hesam khalesi
Ahp . hesam khalesi
 
Topsis multi index decision making
Topsis multi index decision makingTopsis multi index decision making
Topsis multi index decision making
 
Topsis
TopsisTopsis
Topsis
 
دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP
دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP
دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP
 
پاورپوینت در مورد AHP
پاورپوینت در مورد AHP پاورپوینت در مورد AHP
پاورپوینت در مورد AHP
 
مقاله در مورد AHP
مقاله در مورد AHP مقاله در مورد AHP
مقاله در مورد AHP
 
Ahp multi index decision . ms.samaneh mirrahimi and ms.masomeh jahanshahi
Ahp multi index decision . ms.samaneh mirrahimi and ms.masomeh jahanshahiAhp multi index decision . ms.samaneh mirrahimi and ms.masomeh jahanshahi
Ahp multi index decision . ms.samaneh mirrahimi and ms.masomeh jahanshahi
 
مقاله POWER POINT پاورپوینت در مورد AHP
مقاله POWER POINT پاورپوینت در مورد AHP مقاله POWER POINT پاورپوینت در مورد AHP
مقاله POWER POINT پاورپوینت در مورد AHP
 
مقاله در مورد تاپسیس
مقاله در مورد تاپسیس مقاله در مورد تاپسیس
مقاله در مورد تاپسیس
 
مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری
مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری
مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری
 
مقاله و پاورپوینت در مورد AHP
مقاله و پاورپوینت در مورد AHP مقاله و پاورپوینت در مورد AHP
مقاله و پاورپوینت در مورد AHP
 
روش تصمیم گیری چند معیاره
روش تصمیم گیری چند معیاره روش تصمیم گیری چند معیاره
روش تصمیم گیری چند معیاره
 
درس تئوری تصمیم گیری (1)
درس تئوری تصمیم گیری (1)درس تئوری تصمیم گیری (1)
درس تئوری تصمیم گیری (1)
 

Topsis . mojtaba parakeh