SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
• ‫عنوان‬‫مقاله‬:‫عملکرد‬ ‫بعدی‬ ‫چند‬ ‫ارزیابی‬
‫سازمانی‬
‫بهار‬96
‫خالصی‬ ‫حسام‬
• ‫مقدم‬ ‫اصغری‬ ‫مالحت‬
‫چکیده‬
‫دراین‬‫مقاله‬‫عملکرد‬‫سه‬‫واحد‬‫سازمانی‬‫در‬‫یک‬‫شرکت‬‫مخابراتی‬‫برزیلی‬‫با‬‫ادغام‬‫دوروش‬BSC‫و‬AHP
‫بصورت‬‫چند‬‫بعدی‬‫ارزیابی‬‫شده‬‫و‬‫مزایا‬‫ومعایب‬‫طراحی‬‫این‬‫دوروش‬‫بررسی‬‫می‬‫شود‬.
AHP‫در‬‫تجزیه‬‫وتحلیل‬BSC‫مفید‬‫است‬0
‫درخصوص‬‫فرایند‬‫تحلیل‬‫سلسله‬‫مراتبی‬AHP(‫که‬‫ابزاری‬‫برای‬‫تصمیم‬‫گیری‬‫درجهت‬‫اولویت‬‫بندی‬‫دیدگ‬‫اه‬
‫های‬‫عملکرد‬‫چندگانه‬‫وشاخص‬‫ها‬‫وبرای‬‫ایجاد‬‫استاندارد‬‫واحد‬‫برای‬‫رتبه‬‫بندی‬‫گزینه‬‫ها‬‫می‬‫باشد‬
‫توضیحات‬‫الزم‬‫به‬‫تفصیل‬‫توسط‬‫استاد‬‫ارجمندجناب‬‫آقای‬‫د‬‫کتر‬‫محمدی‬‫بیان‬‫شده‬‫است‬.‫لذا‬‫در‬‫اب‬‫تدای‬‫این‬
‫بحث‬‫به‬‫بررسی‬‫روش‬BSC(‫کارت‬‫امتیاز‬‫متوازن‬)‫می‬‫پردازیم‬.(‫پاورپوینت‬BSC)
‫مقدمه‬:
‫سازمان‬‫ها‬‫برای‬‫منابع‬‫و‬‫مشتریان‬‫رقابت‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫باید‬‫به‬‫نحوی‬‫نتایج‬‫حاصل‬‫از‬‫تصمیمات‬‫و‬‫اقدامات‬‫خود‬‫را‬
‫ارزیابی‬‫کنند‬.
‫عملکرد‬‫سازمانی‬‫به‬‫هیچ‬‫وجه‬‫یک‬‫پدیده‬‫ساده‬،‫نیست‬‫بلکه‬‫مفهوم‬‫پیچیده‬‫و‬‫چند‬‫بعدی‬‫است‬.
‫بگفته‬‫کامرون‬‫عملکرد‬‫سازمانی‬ً‫ذاتا‬‫متناقض‬،‫است‬‫زیرا‬‫زمانی‬‫که‬‫یک‬‫چشم‬‫انداز‬‫عملکرد‬‫خوبی‬‫را‬‫ن‬‫شان‬،‫دهد‬
‫چشم‬‫انداز‬‫دیگر‬‫ممکن‬‫است‬‫نتیجه‬‫عکس‬‫را‬‫نشان‬‫دهد‬.
‫با‬‫توجه‬‫به‬‫پیچیدگی‬‫این‬،‫پدیده‬‫محققان‬‫متعددی‬‫کاربرد‬‫ًهای‬‫ه‬‫دیدگا‬‫مختلف‬‫و‬‫ًهای‬‫س‬‫مقیا‬‫متعدد‬‫در‬‫عملک‬‫رد‬‫سازمانی‬
‫را‬‫مورد‬‫حمایت‬‫قرار‬‫میدهند‬.
‫این‬‫مقاله‬‫درتالش‬‫برای‬‫رسیدگی‬‫به‬‫مسیله‬‫نگران‬‫کننده‬‫اندازه‬‫گیری‬‫عملکرد‬‫سازم‬‫انی‬‫است‬
‫خصوصا‬:
1–‫چگونه‬‫می‬‫توان‬‫تفاوت‬‫میان‬‫دیدگاه‬‫ها‬‫و‬‫مقیاس‬‫ها‬‫بوجود‬‫آورد‬‫و‬(‫اغلب‬‫تضاد‬‫متقا‬‫بل‬)
2-‫اولویت‬‫بندی‬‫میان‬‫آنها‬
3-‫رسیدن‬‫به‬‫برخی‬‫از‬‫ارزیابی‬‫های‬‫ترکیبی‬‫و‬
4-‫رتبه‬‫دهی‬‫سطح‬‫عملکرد‬‫از‬‫گزینه‬‫های‬‫تحت‬‫ارزیابی‬‫مقایسه‬‫ای‬
‫چارچوب‬‫نظری‬
‫چارچوب‬‫نظری‬‫متشکل‬‫از‬‫سه‬‫بخش‬‫است‬:(1)‫به‬‫طور‬‫کلی‬‫عملکرد‬‫سازمانی‬‫و‬‫کارت‬‫ارزیابی‬‫متوازن‬
(BSC)،(2)‫تصمیم‬‫گیری‬‫با‬‫معیارهای‬‫چندگانه‬‫و‬‫به‬‫طور‬‫کلی‬‫اغلب‬‫متقابال‬،‫ناسازگار‬‫و‬(3)‫فرایند‬‫تحلیل‬
‫سلسله‬‫مراتبی‬(AHP)‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫ابزار‬‫خاص‬‫برای‬‫معیارهای‬‫چندگانه‬‫تصمیم‬‫گیری‬‫است‬.
AHP‫در‬‫پرداختن‬‫به‬‫بسیاری‬‫از‬‫مشکالت‬‫شامل‬‫معیارها‬‫ی‬‫چندگانه‬‫ازجمله‬‫تجزیه‬‫وتحلیل‬‫مقایسه‬‫ای‬‫عم‬‫لکرد‬‫در‬
‫زیرواحدهای‬‫کسب‬‫وکار‬‫مفید‬‫است‬.‫به‬‫گفته‬Saaty‫پنج‬‫گزینه‬(‫برابری‬–‫ضعف‬–‫قوت‬–‫قوت‬‫زیاد‬‫ومطلق‬
‫بودن‬)‫توانایی‬‫مدیریت‬‫را‬‫درایجاد‬‫تفاوت‬‫های‬‫کیفی‬‫ارایه‬‫می‬‫کند‬‫عالوه‬‫براین‬‫یک‬‫توافق‬‫بین‬‫هر‬‫دو‬‫گزینه‬‫های‬
‫پی‬‫درپی‬-‫استفاده‬‫از‬‫مقیاس‬9‫موردی‬‫ر‬‫ا‬‫قادر‬‫می‬‫سازد‬0‫همانطورکه‬‫درشکل‬1‫ارایه‬‫شده‬‫است‬‫گسترش‬
AHP‫در‬‫تصمیم‬‫گیری‬‫زندگی‬‫واقعی‬‫شامل‬‫مقایسه‬‫میان‬‫هر‬‫دو‬‫گزینه‬–‫معیار‬‫با‬‫معیارهای‬‫پی‬‫درپی‬‫ب‬‫ا‬‫توجه‬‫به‬
‫مقیاس‬9‫موردی‬‫می‬‫باشد‬0‫ص‬6
‫با‬‫استفاده‬‫ضمنی‬‫از‬‫چشم‬‫انداز‬‫شکل‬‫گیری‬‫اندازه‬،‫گیری‬AHP‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫مکانیسم‬‫مفید‬‫برای‬‫پیاده‬‫سازی‬‫و‬
‫مدیریت‬‫ًهای‬‫م‬‫سیست‬‫عملکرد‬،‫به‬‫خصوص‬BSC‫مفید‬‫می‬‫باشد‬.AHP‫اجازه‬‫می‬‫دهد‬‫تا‬‫برای‬(1)‫در‬‫نظر‬‫گرفتن‬
‫معیارهای‬،‫مختلف‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫سلسله‬‫مراتب‬‫ًهای‬‫ص‬‫شاخ‬‫مختلف‬‫در‬‫زوایای‬‫مختلف‬‫و‬(2)‫ایجاد‬
‫یک‬‫ساختار‬‫نهایی‬‫در‬‫مقایسه‬‫عملکرد‬‫واحدهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫است‬.
.‫روش‬‫ها‬‫و‬‫داده‬‫ها‬
‫مطالعه‬‫حاضر‬‫به‬‫بررسی‬‫عملکرد‬‫نسبی‬‫سه‬‫واحد‬‫عملکردی‬‫از‬‫بخش‬‫مالی‬‫یک‬‫شرکت‬‫مخابراتی‬‫برزیلی‬
‫میپردازد‬:‫واحد‬‫مقابله‬‫با‬‫تقلب‬،‫واحد‬‫جمع‬‫آوری‬‫و‬‫واحد‬‫تضمین‬‫درآمد‬.‫مدیران‬‫این‬‫واحدها‬‫را‬‫به‬‫عنوان‬
‫استراتژیک‬‫ترین‬‫مناطق‬‫بخش‬‫مالی‬‫و‬‫موثر‬‫ترین‬‫در‬‫عملکرد‬‫شرکت‬‫مورد‬‫توجه‬‫قرار‬‫میدهند‬..‫به‬‫منظور‬‫انتخاب‬
‫ًهای‬‫ص‬‫شاخ‬‫عملکرد‬‫و‬‫انجام‬‫ًهای‬‫ت‬‫قضاو‬‫مقایسه‬،‫ای‬‫محققان‬16‫نفر‬‫از‬‫کارکنان‬‫را‬‫برای‬‫شرکت‬‫در‬‫این‬‫مطالعه‬
‫دعوت‬‫کردند‬:‫سه‬‫تن‬‫از‬‫مدیران‬‫ارشد‬(‫یکی‬‫برای‬‫هر‬،‫واحد‬‫همه‬‫با‬‫تجربه‬‫ای‬‫طوالنی‬‫در‬‫شرکت‬)،‫سه‬‫ناظر‬
(‫یکی‬‫برای‬‫هر‬‫واحد‬)9‫تحلیلگر‬‫ارشد‬(‫سه‬‫نفر‬‫برای‬‫هر‬‫واحد‬)،‫و‬‫مدیر‬‫عملیات‬‫مالی‬.‫تنوع‬‫در‬‫سطوح‬‫سلس‬‫له‬
‫مراتب‬‫به‬‫منظور‬‫رسیدن‬‫به‬‫یک‬‫نظر‬‫مبتنی‬‫بر‬‫رضایت‬‫طرفین‬‫و‬‫گروه‬‫گسترده‬‫ای‬‫در‬‫مورد‬‫عملکرد‬‫ح‬‫ائز‬‫اهمیت‬
‫است‬‫که‬‫بهتر‬‫می‬‫تواند‬‫نشان‬‫دهنده‬‫تنوع‬‫دیدگاه‬‫ها‬‫در‬‫بخش‬‫مالی‬‫باشد‬.0.
‫به‬‫منظور‬‫بررسی‬‫مقدماتی‬‫جامع‬‫و‬‫تنوع‬‫متغیرها‬‫شرکت‬‫کنندگان‬‫درچند‬‫مرحله‬‫شاخص‬‫هایی‬‫را‬‫براساس‬
‫تجارب‬‫خودپیشنهادکردند‬.
‫پس‬‫از‬‫برگزاری‬‫جلسات‬‫متعدد‬‫افرادگروه‬‫به‬‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬‫متغییرها‬‫رسیدند‬‫که‬‫منعکس‬‫کننده‬‫ویزگی‬‫های‬‫خاص‬
‫این‬‫شرکت‬‫و‬‫محیط‬‫آن‬‫بویزه‬‫از‬‫منظر‬‫فرایندهای‬‫داخلی‬‫کسب‬‫وکار‬‫می‬‫باشد‬.‫نسخه‬‫نهایی‬BSC‫شامل‬‫مجموعه‬
‫ای‬‫از‬‫نه‬‫شاخص‬‫است‬0‫سپس‬‫محققان‬‫دو‬‫نوع‬‫از‬‫داده‬‫ها‬‫را‬‫جمع‬‫آوری‬‫کردند‬:
(1)‫مقادیر‬‫ًهای‬‫ص‬‫شاخ‬‫عملکرد‬‫برای‬‫مطالعه‬‫انتخاب‬‫شدند‬(9‫شاخص‬)
(2)‫اهمیت‬‫نسبی‬‫هر‬‫شاخص‬‫در‬‫مقابل‬،‫سایرین‬‫و‬‫هر‬‫دیدگاه‬BSC‫در‬‫مقابل‬‫سایرین‬..‫گزارشات‬‫داخلی‬‫شرکت‬
‫ارائه‬‫کننده‬‫اطالعات‬‫شاخص‬‫عملکردی‬‫است‬.‫دراین‬‫پزوهش‬‫پزوهشگر‬‫می‬‫تواند‬‫دوشاخص‬‫را‬‫بدون‬
‫درنظرگرفتن‬‫مقادیر‬‫شاخص‬‫های‬‫دیگر‬‫مقایسه‬‫کند‬.‫همچنین‬‫یکی‬‫از‬‫پزوهشگران‬‫مدیر‬‫یکی‬‫از‬‫واحد‬‫های‬
‫سازمانی‬‫است‬‫ومسلما‬‫آن‬‫واحد‬(‫مجموعه‬)‫باالترین‬‫رتبه‬‫رابدست‬‫آورده‬‫است‬.
.‫کاربرد‬‫فرایند‬‫سلسله‬‫مراتب‬‫تحلیلی‬
‫با‬‫استفاده‬‫از‬AHP‫به‬،‫ترتیب‬‫سه‬‫واحد‬‫عملکردی‬‫نه‬‫گام‬‫را‬‫نیاز‬‫دارند‬.‫در‬‫مرحله‬1،‫شانزده‬‫شرکت‬
‫کننده‬‫نه‬‫شاخص‬‫عملکردی‬‫را‬‫در‬‫طول‬‫دوره‬‫از‬‫یک‬‫سری‬‫پنج‬‫جلسه‬‫ای‬‫انتخاب‬‫کردند‬.‫در‬‫زمان‬
،‫یکسان‬‫شاخص‬‫ها‬‫پوشش‬‫مناسب‬‫و‬‫متوازنی‬‫را‬‫از‬‫چهار‬‫دیدگاه‬BSC‫ارائه‬‫کردند‬.‫ساختار‬‫سلسله‬
‫مراتب‬AHP‫برای‬‫این‬‫مطالعه‬‫در‬‫شکل‬.3‫پدیدار‬‫میشود‬.
،‫سپس‬‫محققان‬‫وزن‬‫نرمال‬‫محلی‬‫را‬‫برای‬‫هر‬‫یک‬‫از‬‫ًهای‬‫ص‬‫شاخ‬‫عملکرد‬‫محاسبه‬‫میکنند‬.‫جدول‬1
‫ماتریس‬‫نهایی‬‫از‬‫ًهای‬‫ص‬‫شاخ‬‫عملکرد‬(‫معیار‬‫فرعی‬)‫و‬‫وزن‬‫نرمال‬‫مربوطه‬‫را‬‫ارائه‬‫میکند‬.
‫در‬‫ماتریس‬3×3‫از‬‫منظر‬،‫مالی‬‫نسبت‬‫سازگاری‬(CR)‫به‬‫زیر‬‫آستانه‬10‫درصد‬‫می‬،‫باشد‬‫که‬
‫قابل‬‫قبول‬‫است‬.‫سه‬‫ماتریس‬‫باقی‬‫مانده‬2×2‫هستند‬‫و‬(‫بر‬‫اساس‬‫تعریف‬)‫نسبت‬‫قوام‬‫آنها‬‫صفر‬
‫میباشد‬.
‫جالب‬‫توجه‬‫است،که‬‫پس‬‫از‬‫دستکاری‬‫ریاضی‬‫الزم‬‫به‬‫دستیابی‬‫به‬eigenvector‫هر‬‫یک‬‫از‬‫ماتریس‬
،‫هاست‬‫شاخص‬A(‫بهبود‬‫ارزش‬‫یا‬‫از‬‫دست‬‫دادن‬‫اجتناب‬‫شده‬)‫تقریبا‬3.5‫برابر‬‫در‬‫چشم‬‫انداز‬‫مالی‬(‫به‬
‫عنوان‬،‫مثال‬.71/.21)‫مهم‬‫تر‬‫از‬‫شاخص‬B‫است‬(‫ًهای‬‫ه‬‫پروژ‬‫اجرا‬‫شده‬)‫و‬‫حدود‬‫نه‬‫بار‬‫مهم‬‫تر‬‫از‬
‫شاخص‬C(‫کاهش‬‫در‬‫ًهای‬‫ه‬‫هزین‬‫عملیاتی‬)‫میباشد‬.‫در‬‫منظر‬،‫مشتری‬‫شاخص‬E(‫سطح‬‫رضایت‬‫مشتریان‬
‫خارجی‬)‫حدود‬‫هفت‬‫برابر‬‫مهم‬‫تر‬‫از‬‫شاخص‬D(‫سطح‬‫رضایت‬‫مشتریان‬‫داخلی‬)‫رتبه‬‫بندی‬‫میشود‬.‫به‬
‫عبارت‬،‫دیگر‬‫این‬‫شرکت‬‫توجه‬‫بیشتری‬‫را‬‫برای‬‫مشتریان‬‫خارجی‬‫در‬‫مقابل‬‫مشتریان‬‫داخلی‬‫میک‬‫ند‬‫که‬
‫استقرار‬‫مناسبی‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫وضعیت‬‫خود‬‫از‬‫سود‬‫خصوصی‬‫شرکت‬‫میباشد‬.‫همانند‬‫منظر‬‫فرایند‬‫های‬‫داخلی‬
‫کسب‬‫و‬،‫کار‬‫شاخص‬F(‫تعدادی‬‫از‬‫بهبود‬‫ًهای‬‫ه‬‫پروژ‬‫اجرا‬‫شده‬‫در‬‫سال‬)‫حدود‬‫سه‬‫برابر‬‫مهم‬‫تر‬‫از‬‫شاخص‬
G(‫تعدادی‬‫از‬‫ًهای‬‫ه‬‫پروژ‬‫جدید‬‫که‬‫به‬‫طور‬‫کامل‬‫در‬‫سال‬‫تحویل‬‫داده‬‫میشوند‬)‫رتبه‬‫بندی‬‫میشود‬.‫با‬‫ت‬‫وجه‬‫به‬
‫وضعیت‬‫کنونی‬‫این‬،‫شرکت‬‫تاکید‬‫بر‬‫روی‬‫بهبود‬‫پروژه‬‫ها‬‫به‬‫نظر‬‫می‬‫رسد‬‫معقول‬‫باشد‬‫وقتی‬‫ک‬‫ه‬‫قسمت‬
‫امور‬‫مالی‬‫از‬‫یک‬‫سطح‬‫بلوغ‬‫است‬‫که‬‫ًهای‬‫ه‬‫پروژ‬‫جدید‬‫و‬‫پرهزینه‬‫را‬‫نیاز‬‫ندارد‬.
‫در‬،‫مقابل‬‫افزایش‬‫ًهای‬‫ه‬‫پروژ‬‫موجود‬‫ممکن‬‫است‬‫ارزشی‬‫رابه‬‫شرکت‬‫اضافه‬‫کند‬.‫در‬،‫نهایت‬‫برای‬
‫دیدگاه‬‫نوآوری‬‫و‬،‫یادگیری‬‫شاخص‬H(‫توسعه‬‫مهارت‬‫کارکنان‬)‫حدود‬‫پنج‬‫بار‬‫به‬‫اهمیتی‬‫شاخص‬I
(‫ًهای‬‫ت‬‫فعالی‬‫توسعه‬‫آموزش‬‫و‬‫مهارت‬)‫میباشد‬.‫نتایج‬‫به‬‫دست‬‫آمده‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫تیم‬‫عملیات‬‫م‬‫الی‬
‫قادر‬‫به‬‫کنترل‬‫وظایف‬‫خود‬‫بدون‬‫نیاز‬‫به‬‫ًهای‬‫ه‬‫برنام‬‫آموزشی‬‫هستند‬.‫در‬،‫واقع‬‫حجم‬‫معامالت‬‫کم‬‫ا‬،‫ست‬
‫و‬‫این‬‫تیم‬‫متشکل‬‫از‬‫کارکنان‬‫با‬‫تجربه‬‫ای‬‫است‬‫که‬‫از‬‫توسعه‬‫بیشتر‬‫از‬‫تجربه‬‫و‬‫تخصص‬‫خود‬‫سود‬
‫میبرند‬.‫در‬‫مرحله‬4،‫مدیران‬‫وزن‬‫نسبی‬‫هر‬‫یک‬‫از‬‫دیدگاه‬BSC‫را‬(‫در‬‫مقابل‬‫هر‬‫یک‬‫از‬‫دیگران‬)‫با‬
‫استفاده‬‫از‬‫مقیاس‬9‫نقطه‬‫تعریف‬‫کردند‬‫در‬‫مرحله‬5،‫محققان‬‫وزن‬‫نرمال‬‫هر‬‫یک‬‫از‬‫چشم‬‫اندازها‬‫را‬
‫در‬‫حالت‬‫مشابه‬‫به‬‫گام‬3‫محاسبه‬‫کردند‬.‫در‬‫مرحله‬6،‫بررسی‬‫نسبت‬‫سازگاری‬‫هر‬‫ماتریس‬‫مقایسه‬
‫ای‬‫نشان‬‫داد‬‫که‬‫آیا‬‫مدیران‬‫باید‬‫در‬‫دور‬‫تازه‬‫ای‬‫از‬‫تعاریف‬‫اولویتی‬‫به‬‫منظور‬‫کاهش‬‫ناسازگاری‬‫و‬
‫تناقض‬‫شرکت‬‫کنند‬‫یا‬‫نه‬.
‫در‬‫چند‬،‫مورد‬‫نسبت‬‫سازگاری‬‫باالتر‬‫از‬10٪‫بود‬‫و‬‫شرکت‬‫کنندگان‬‫به‬‫ارزیابی‬‫مجدد‬‫ًهای‬‫ت‬‫قضاو‬
‫فاصله‬‫پرداختند‬.‫جدول‬2‫وزن‬‫اولیه‬‫و‬‫نرمال‬‫شده‬‫را‬‫همانند‬‫نسبت‬‫قوام‬‫ماتریس‬4×4‫نشان‬‫می‬‫دهد‬.
‫توجه‬‫داشته‬‫باشید‬‫که‬‫مدیران‬‫چشم‬‫انداز‬‫مالی‬‫را‬‫در‬‫نظر‬‫میگیرند‬‫که‬‫بسیار‬‫مهم‬‫تر‬‫از‬‫هر‬‫یک‬‫از‬
‫ًهای‬‫ه‬‫دیدگا‬‫عملکرد‬‫ی‬‫دیگر‬‫هستند‬.‫در‬،‫واقع‬‫دیدگاه‬‫مالی‬‫تقریبا‬‫سه‬‫برابر‬(‫به‬‫عنوان‬،‫مثال‬.59/.21)
‫به‬‫همان‬‫اندازه‬‫اهمیت‬‫چشم‬‫انداز‬،‫مشتری‬‫حدود‬‫پنج‬‫بار‬‫به‬‫اهمیت‬‫منظر‬‫فرایندهای‬‫داخلی‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬
‫مهم‬،‫است‬‫و‬‫بیش‬‫از‬‫هفت‬‫بار‬‫به‬‫همان‬‫مهمی‬‫چشم‬‫انداز‬‫نوآوری‬‫و‬‫یادگیری‬‫میباشند‬.
‫همه‬‫ماتریس‬‫ها‬‫به‬‫ارائه‬‫نمونه‬‫هایی‬‫از‬‫نا‬‫برابری‬‫قضاوت‬‫مدیران‬‫میپردازند‬.‫به‬‫عنوان‬،‫مثال‬‫در‬‫خ‬‫ط‬
‫اول‬‫ماتریس‬‫در‬‫جدول‬2،‫به‬‫نظر‬‫می‬‫رسد‬‫دیدگاه‬‫نوآوری‬‫و‬‫یادگیری‬4/5‫به‬‫مهمی‬‫چشم‬‫انداز‬
‫فرآیندها‬‫باشد‬.‫با‬‫این‬،‫حال‬‫در‬‫آخرین‬‫خط‬،‫ماتریس‬‫نوآوری‬‫و‬‫یادگیری‬‫نیمی‬‫از‬‫اهمیت‬‫نسبت‬‫داده‬‫شده‬
‫را‬‫جلب‬‫میکنند‬‫که‬‫به‬‫منسوب‬‫به‬‫چشم‬‫انداز‬‫فرآیندها‬‫ست‬‫ویا‬‫نشان‬‫دهنده‬‫ضعف‬‫روش‬AHP،‫پذیرش‬
‫نا‬‫برابری‬‫در‬‫سراسر‬‫قضاوت‬‫ها‬‫واقعیتی‬‫از‬‫ًهای‬‫ت‬‫محدودی‬‫شناختی‬‫و‬‫اکتشافی‬‫تصمیم‬‫مدیری‬‫تی‬‫و‬
‫برآورد‬‫صریحی‬‫از‬‫نا‬‫برابری‬‫مزایای‬‫استفاده‬‫از‬‫این‬‫روش‬‫هستند‬.‫اگر‬‫نسبت‬‫سازگاری‬‫بی‬‫ش‬‫از‬‫حد‬
‫بزرگ‬‫باشد‬(‫به‬‫عنوان‬،‫مثال‬‫سازگاری‬‫بیش‬‫از‬‫حد‬‫کم‬‫باشد‬)،‫و‬‫سپس‬‫تصمیم‬‫گیران‬‫باید‬‫ا‬‫همیت‬‫نسبی‬
‫هر‬‫معیار‬‫را‬‫مجدد‬‫ارزیابی‬‫کند‬‫تا‬‫به‬‫برخی‬‫ًهای‬‫ت‬‫نسب‬‫سازگاری‬‫منطقی‬‫کم‬‫برسند‬.‫در‬‫مرحله‬7،‫وزن‬
‫جهانی‬‫شاخص‬‫عملکرد‬،‫که‬‫سهم‬‫شان‬‫در‬‫هدف‬‫کلی‬‫است‬‫و‬‫محصول‬‫شاخص‬‫عملکرد‬‫وزن‬‫محلی‬
‫مربوطه‬BSC‫از‬‫وزن‬‫ًهای‬‫ه‬‫دیدگا‬‫محلی‬‫است‬.
‫مرحله‬8‫در‬‫برگیرنده‬‫ًهای‬‫ه‬‫مقایس‬‫گروهی‬‫عملکرد‬‫هر‬‫منطقه‬‫تابع‬(‫جایگزین‬‫ها‬‫در‬
‫سلسله‬‫مراتب‬AHP)‫در‬‫مورد‬‫هر‬‫یک‬‫از‬‫ًهای‬‫ص‬‫شاخ‬‫عملکردی‬‫است‬.‫گزارشات‬
‫شرکت‬‫ًهای‬‫ه‬‫داد‬‫ثانویه‬‫در‬‫نه‬‫شاخص‬‫را‬‫هر‬‫سه‬‫زمینه‬‫کاربردی‬‫ارائه‬‫میکند‬.‫اگر‬‫چه‬
‫چنین‬‫داده‬‫هایی‬‫برای‬‫تعریف‬‫عملکرد‬‫نسبی‬‫در‬‫میان‬‫مناطق‬‫بسیار‬‫مفید‬‫است‬،‫برخی‬
‫درجه‬‫ها‬‫ی‬‫قضاوت‬‫ذهنی‬(‫مشخصه‬AHP)‫قطعا‬‫درگیر‬‫هستند‬‫وقتی‬‫که‬‫ًهای‬‫س‬‫مقیا‬
‫تولید‬‫کننده‬‫شاخص‬‫نیاز‬‫به‬‫تبدیل‬‫به‬‫مقیاس‬9‫مورد‬AHP‫دارند‬.‫جدول‬4‫به‬‫ارائه‬
‫ارزیابی‬‫نسبی‬‫عملکردی‬‫هر‬‫واحد‬(‫وزن‬‫خام‬‫و‬‫نرمال‬)‫در‬‫هر‬‫یک‬‫از‬9‫شاخص‬
‫عملکرد‬‫و‬‫نسبت‬‫قوام‬‫هر‬‫یک‬‫از‬‫ماتریس‬3×3‫میپردازد‬.
‫با‬‫توجه‬‫به‬‫چشم‬‫انداز‬،‫مالی‬‫واحد‬‫جمع‬‫آوری‬‫خیلی‬‫موفق‬‫تر‬‫از‬‫دو‬‫واحد‬‫دیگر‬‫از‬
‫شاخص‬A(‫بهبود‬‫ارزش‬‫و‬‫یا‬‫اجتناب‬‫از‬‫دست‬‫دادن‬)‫و‬C(‫کاهش‬‫در‬‫ًهای‬‫ه‬‫هزین‬
‫عملیاتی‬)‫است‬.‫واحد‬‫مقابله‬‫با‬‫مقابله‬‫با‬،‫تقلب‬‫در‬،‫مقابل‬‫بطور‬‫قابل‬‫مالحظ‬‫ه‬‫ای‬‫موفق‬
‫تر‬‫در‬‫شاخص‬B(‫اجرای‬‫پروژه‬)،‫است‬‫اما‬‫کمترین‬‫موفقیت‬‫را‬‫در‬‫ًهای‬‫ص‬‫شاخ‬A‫و‬
C‫دارا‬‫میباشد‬.
‫با‬‫توجه‬‫به‬‫چشم‬‫انداز‬،‫مشتری‬‫واحد‬‫جمع‬‫آوری‬‫نیز‬‫خیلی‬‫بهتر‬‫از‬‫دو‬‫واحد‬،‫دیگر‬‫در‬‫هر‬‫دو‬‫شاخص‬D(‫سطح‬
‫رضایت‬‫مشتریان‬‫داخلی‬)‫و‬E(‫شاخص‬‫سطح‬‫رضایت‬‫مشتریان‬‫خارجی‬)‫عمل‬‫میکند‬.‫واحد‬‫تضمین‬‫درآمد‬‫بدتری‬‫ن‬
‫عملکرد‬‫را‬‫در‬‫هر‬‫دو‬‫شاخص‬‫دراد‬.‫با‬‫توجه‬‫به‬‫دیدگاه‬‫فرآیند‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬،‫داخلی‬‫واحد‬‫تضمین‬‫درآمد‬‫رتبه‬‫قابل‬
‫توجه‬‫بهتری‬‫نسبت‬‫به‬‫دو‬‫واحد‬‫دیگر‬‫در‬‫شرایط‬‫استفاده‬‫از‬‫شاخص‬F(‫تعداد‬‫بهبود‬‫ًهای‬‫ه‬‫پروژ‬‫اجرا‬‫شده‬‫در‬‫سال‬)‫و‬
‫شاخص‬G(‫تعدادی‬‫از‬‫ًهای‬‫ه‬‫پروژ‬‫جدید‬‫که‬‫به‬‫طور‬‫کامل‬‫در‬‫سال‬‫تحویل‬‫داده‬‫میشوند‬)‫دارد‬.‫واحد‬‫مقابله‬‫با‬‫مق‬‫ابله‬
‫با‬‫تقلب‬‫بدترین‬‫عملکرد‬‫را‬‫در‬‫هر‬‫دو‬‫شاخص‬‫دارد‬.‫در‬‫دیدگاه‬‫نوآوری‬‫و‬،‫یادگیری‬‫واحد‬‫جمع‬‫آوری‬‫دوباره‬‫ر‬‫تبه‬
‫بیشتر‬‫ی‬‫نسبت‬‫به‬‫دو‬‫واحد‬،‫دیگر‬‫در‬‫هر‬‫دو‬‫شاخص‬H(‫توسعه‬‫مهارت‬‫کارکنان‬)‫و‬I(‫شاخص‬‫ًهای‬‫ت‬‫فعالی‬‫توسعه‬
‫آموزش‬‫و‬‫مهارت‬)‫دارد‬.‫واحد‬‫مقابله‬‫با‬‫مقابله‬‫با‬‫تقلب‬‫رتبه‬‫بدتری‬‫نسبت‬‫به‬(‫هر‬‫چند‬‫نه‬‫خیلی‬)‫واحد‬‫تض‬‫مین‬‫درآمد‬
‫دارد‬.‫همانطور‬‫که‬‫بحث‬‫قبلی‬‫نشان‬‫می‬،‫دهد‬‫بررسی‬‫تنها‬‫عملکرد‬‫واحد‬(‫مناطق‬‫عملیاتی‬)‫از‬‫لحاظ‬‫ًهای‬‫ص‬‫شاخ‬
‫خاص‬،‫کار‬‫را‬‫برای‬‫گفتن‬‫این‬‫که‬‫کدام‬‫واحد‬‫بهتر‬‫است‬‫دشوار‬‫میسازد‬.‫نتایج‬‫مختلط‬،‫هستند‬‫از‬‫آنجا‬‫ک‬‫ه‬‫یک‬‫واحد‬
‫به‬‫خوبی‬‫می‬‫تواند‬‫در‬‫شاخص‬‫داده‬‫شده‬‫رتبه‬‫بندی‬‫شود‬‫اما‬‫نه‬‫در‬‫شاخص‬‫دیگر‬.
AHP‫شناسایی‬‫بهترین‬‫جایگزین‬‫را‬‫قادر‬‫میسازد‬،‫در‬‫این‬،‫مورد‬‫یک‬‫واحد‬‫از‬‫بخش‬‫عملیات‬،‫مالی‬‫زمانی‬‫ب‬‫هترین‬
‫اجرا‬‫کننده‬‫است‬‫که‬‫محقق‬‫به‬‫طور‬‫همزمان‬‫اهمیت‬‫جهانی‬‫نسبی‬‫همه‬‫شاخص‬‫ها‬‫را‬‫مد‬‫نظر‬‫قرار‬‫دهد‬.،‫بنابراین‬‫پ‬‫س‬
‫از‬‫یقین‬‫حاصل‬‫کردن‬‫از‬‫اینکه‬‫هر‬‫واحد‬‫عملی‬(‫جایگزین‬‫در‬‫سلسله‬‫مراتب‬AHP)‫چگومه‬‫در‬‫هر‬‫شاخص‬
‫عملکرد‬‫نقشش‬‫را‬‫بخوبی‬‫اجرا‬‫میکند‬(‫ًهای‬‫ر‬‫معیا‬‫فرعی‬‫در‬‫ساختار‬AHP)‫همانطور‬‫که‬‫در‬‫جدول‬5‫نشان‬‫داده‬
‫شده‬‫است‬‫مرحله‬‫نهایی‬(‫مرحله‬9)‫برای‬‫تعیین‬‫میزانیکه‬‫هر‬‫واحد‬‫عملکردی‬‫در‬‫کمک‬‫به‬‫هر‬‫دیدگاه‬BSC(‫معیار‬
‫در‬‫ساختار‬AHP)‫و‬‫این‬‫که‬‫چگونه‬‫هر‬‫کدام‬‫بر‬‫یک‬‫مبنای‬‫جهانی‬‫عمل‬‫میکنند‬‫تعیین‬‫میشوند‬(‫هدف‬‫کلی‬‫د‬‫ر‬
‫ساختار‬AHP).‫در‬‫مرحله‬9،‫بهترین‬‫واحد‬‫عملکردی‬‫در‬‫هر‬،‫منظر‬‫ناشی‬‫از‬‫مقایسه‬‫محصول‬‫برداری‬‫میان‬
‫ًهای‬‫ن‬‫وز‬‫محلی‬‫از‬‫ًهای‬‫ص‬‫شاخ‬‫واحد‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬(‫به‬‫عنوان‬،‫مثال‬‫دستیابی‬‫به‬‫هر‬‫یک‬‫از‬‫جایگزین‬‫ها‬‫در‬‫هر‬‫ی‬‫ک‬
‫از‬‫زیر‬‫معیارهای‬‫سطح‬‫پایین‬)‫و‬‫وزن‬‫جهانی‬‫شاخص‬‫مربوطه‬‫میباشد‬.‫این‬‫محصول‬،‫بزرگتر‬‫به‬‫طور‬‫کلی‬
‫عملکرد‬‫بهتر‬‫واحد‬‫عملکردی‬‫است‬.‫جدول‬5‫نشان‬‫دهنده‬‫سهم‬‫هر‬‫واحد‬‫به‬‫وزن‬‫هر‬‫یک‬‫از‬‫چشم‬‫اندازها‬‫میباشد‬:
‫به‬‫عنوان‬،‫مثال‬‫واحد‬‫مقابله‬‫با‬‫مقابله‬‫با‬‫تقلب‬‫کمک‬‫با‬0.13،‫واحد‬‫جمع‬‫آوری‬‫با‬0.35،‫و‬‫واحد‬‫تضمین‬‫درآمد‬‫با‬
0.11،‫که‬‫بالغ‬‫بر‬0.59،‫است‬‫که‬‫به‬‫طور‬‫کلی‬‫اهمیت‬‫دیدگاه‬‫مالی‬‫در‬‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫است‬.
‫به‬‫همین‬‫ترتیب‬‫سهم‬‫هر‬‫واحد‬‫در‬‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫نهایی‬(‫به‬‫عنوان‬،‫مثال‬‫برای‬‫شناسایی‬‫بهترین‬‫و‬‫احد‬
‫عملکردی‬‫که‬‫هدف‬‫کلی‬‫است‬)‫مشتق‬‫شده‬‫بود‬.‫جدول‬6‫نتایج‬‫به‬‫دست‬‫آمده‬‫را‬‫خالصه‬‫میکند‬.‫نتایج‬‫نشان‬‫می‬
‫دهد‬‫که‬‫واحد‬‫جمع‬‫آوری‬‫بهترین‬‫عملکرد‬‫را‬‫در‬‫سه‬‫حوزه‬:،‫مالی‬،‫مشتری‬‫و‬‫نوآوری‬‫و‬‫یادگیری‬‫دارد‬.‫واحد‬
‫تضمین‬‫درآمد‬‫عملکرد‬‫بهتری‬‫در‬‫منظر‬‫فرایندهای‬‫داخلی‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬،‫دارد‬‫اما‬‫سهم‬‫آن‬(0.23)‫در‬‫تصمیم‬
‫نهایی‬‫در‬‫مورد‬(‫به‬‫طور‬‫کلی‬)‫بهترین‬‫واحد‬‫عملکرد‬‫است‬‫که‬‫نسبتا‬‫شبیه‬‫به‬‫سهم‬‫واحد‬‫مقابله‬‫با‬‫ت‬‫قلب‬(0.20)
‫است‬.‫با‬‫این‬،‫حال‬‫تصمیم‬‫گیرندگان‬‫در‬‫شرکت‬‫به‬‫وضوح‬‫سهم‬‫واحد‬‫مجموعه‬(0.57)‫را‬‫در‬‫نظر‬‫میگیرند‬
‫که‬‫حائز‬‫اهمیت‬‫است‬.،‫بنابراین‬AHP‫به‬‫مدیران‬‫اجازه‬‫می‬‫دهد‬‫تا‬‫واحد‬‫جمع‬‫آوری‬،‫را‬‫در‬‫شرایط‬،‫نسبی‬
،‫برتر‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫موفقیت‬‫در‬‫هر‬‫شاخص‬‫عملکرد‬‫ی‬‫و‬‫اهمیت‬‫نسبی‬‫چشم‬‫اندازها‬‫و‬‫ًهای‬‫ص‬‫شاخ‬‫عملکر‬‫د‬‫در‬
‫واحد‬‫شناسایی‬‫کنند‬.‫در‬‫حالی‬‫که‬‫ممکن‬‫است‬‫به‬‫نظر‬‫برسد‬‫مقادیر‬‫تاکید‬‫بیش‬‫از‬‫حدی‬‫بر‬‫روی‬‫ش‬‫ًهای‬‫ص‬‫اخ‬
‫مالی‬،‫دارند‬‫که‬‫این‬‫امر‬‫باعث‬‫ایجاد‬‫یک‬‫مشکل‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫روش‬‫تلقی‬‫نمی‬،‫شود‬‫بلکه‬‫بازتابی‬‫از‬‫تنظیمات‬
(‫و‬‫معیارهای‬‫ارزیابی‬‫عملکرد‬‫نتیجه‬)‫ویژه‬‫از‬‫منطقه‬‫عملکردی‬‫خاص‬‫تحت‬‫بررسی‬‫است‬.
‫با‬‫این‬،‫حال‬‫این‬‫واقعیت‬‫که‬‫این‬‫روش‬‫مدیران‬‫را‬‫مجبور‬‫به‬‫در‬‫نظر‬‫گرفتن‬‫بیش‬‫از‬‫یک‬‫منظری‬‫میکند‬
‫که‬‫مانع‬‫از‬‫اعتبار‬‫منحصر‬‫به‬‫فرد‬‫در‬‫نظر‬‫صرفا‬‫مالی‬‫است‬.‫با‬‫وجودی‬‫که‬‫این‬‫فرآیند‬‫اجماعی‬‫ا‬‫ست‬‫که‬
‫منجر‬‫به‬‫عملکرد‬‫جهانی‬‫نهایی‬‫هر‬‫واحد‬‫کارکردی‬‫میکند‬،‫و‬‫به‬‫نظر‬‫می‬‫رسد‬‫برای‬‫ارائه‬‫حفاظت‬‫د‬‫ر‬
‫برابر‬‫تعصب‬‫فردی‬‫با‬‫تصمیم‬‫گیرندگان‬‫باشد‬‫در‬،‫نتیجه‬‫مطالعات‬‫یک‬‫بررسی‬‫اعتبار‬‫ه‬‫مگرا‬‫را‬‫پیشنهاد‬
‫میکندد‬.‫اسمیت‬‫معتقد‬‫است‬‫که‬‫محققان‬‫می‬‫توانند‬‫با‬‫انجام‬‫چنین‬‫بررسی‬‫اعتبار‬‫ی‬‫با‬‫استخ‬‫راج‬‫اطالعات‬
‫در‬‫مورد‬‫ارزیابی‬،‫کلی‬‫در‬‫ًهای‬‫س‬‫مقیا‬‫مختلف‬‫و‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫مسئله‬‫جداگانه‬‫امتیاز‬‫بگیرند‬.‫ب‬‫نابراین‬
‫معاون‬‫رئیس‬‫جمهور‬‫مالیه‬‫مرتبه‬‫دستور‬‫داد‬‫سه‬‫واحد‬‫عملکردی‬‫در‬‫لیست‬‫با‬‫ًهای‬‫ص‬‫شاخ‬‫عملکرد‬‫و‬‫نه‬
‫ًهای‬‫ش‬‫ارز‬‫مربوطه‬‫باشند‬(‫ارائه‬‫شده‬‫در‬‫واحدهای‬،‫اصلی‬‫نه‬‫در‬‫مقیاس‬‫نه‬‫نقطه‬‫و‬‫نه‬‫به‬‫عنوان‬‫وزن‬
‫نرمال‬).‫ترتیب‬‫مستقل‬‫او‬‫مشابه‬‫همان‬‫است‬‫که‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫روش‬AHP‫تولید‬‫شده‬‫بود‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬‫به‬
‫ارائه‬‫برخی‬‫از‬‫شواهد‬‫روایی‬‫همگرا‬‫پرداخت‬.
‫درپایان‬‫این‬‫نتیجه‬‫حاصل‬‫شد‬‫که‬‫ًهای‬‫ص‬‫شاخ‬‫مالی‬‫ساده‬‫ترین‬‫راه‬‫برای‬‫جمع‬‫آور‬‫ی‬
‫است‬‫و‬‫ًهای‬‫ن‬‫جریا‬‫نقدی‬‫بیشتر‬‫از‬‫هزینه‬‫های‬(‫کاهش‬)‫اجتناب‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫یا‬‫ضرر‬‫و‬
‫زیان‬‫قابل‬‫مشاهده‬‫هستند‬.‫همچنین‬‫واحد‬‫مقابله‬‫با‬‫تقلب‬‫درآخرین‬‫رتبه‬‫بندی‬‫ق‬‫رار‬‫می‬
‫گیرد‬‫چرا‬‫که‬‫ًهای‬‫ص‬‫شاخ‬‫آن‬‫برای‬‫اندازه‬‫گیری‬‫دشوارتر‬‫هستند‬.
‫نتیجه‬‫گیری‬:
‫همانطور‬‫که‬‫نشان‬‫داده‬‫شد‬،‫این‬‫مطالعه‬‫تالشی‬‫برای‬‫ترکیب‬‫نظریه‬‫با‬‫عمل‬‫است‬0‫یک‬
‫رویکردمتوازن‬BSC
‫برای‬‫ارزیابی‬‫عملکرد‬‫مهم‬‫است‬‫،زیرا‬‫دیدگاه‬‫های‬‫چند‬‫گانه‬(‫ابعاد‬)‫و‬‫مقیاس‬‫های‬‫متعدد‬(‫شاخص‬
)‫وجوددارد‬‫که‬‫محقق‬‫می‬‫تواند‬‫تصور‬‫کند‬‫و‬‫زمینه‬‫های‬‫عملکرد‬‫را‬‫رتبه‬‫گذاری‬‫کند‬.
‫دراین‬‫مطالعه‬‫با‬‫ادغام‬‫دو‬‫ابزار‬BSC‫و‬AHB‫عملکرد‬(‫نسبی‬)‫ازسه‬‫واحد‬‫سازمانی‬‫دریک‬‫شرکت‬
‫مخابراتی‬‫برزیل‬‫ارزیابی‬‫و‬‫ارایه‬‫شد‬.‫رویکرد‬‫یکپارچه‬‫ای‬‫که‬‫در‬‫اینجا‬(BSC‫و‬AHP)‫ارائه‬،‫شد‬‫به‬
‫ارائه‬‫یک‬‫تصویر‬‫خوب‬‫از‬‫عملکرد‬(‫از‬‫طریق‬‫بحث‬‫و‬‫گفتگو‬‫در‬‫عمق‬‫میان‬‫مدیران‬)‫و‬‫ارزیابی‬‫ک‬‫لی‬
‫بپردازد‬.‫فرآیند‬‫تعاملی‬‫و‬‫تکرار‬‫شونده‬‫به‬‫کار‬‫گرفته‬‫شده‬‫در‬‫این‬‫مطالعه‬‫دارای‬‫ًهای‬‫ت‬‫مزی‬‫ب‬‫یشتری‬‫از‬
‫مدیران‬‫است‬‫که‬‫آنها‬‫را‬‫قادر‬‫می‬‫سازد‬‫تا‬‫درک‬‫بهتری‬‫از‬‫ًهای‬‫ه‬‫جنب‬‫گوناگون‬‫ارزیابی‬‫عملکرد‬‫داش‬‫ته‬

More Related Content

More from Hossein Zeinivand

Topsis multi index decision making
Topsis multi index decision makingTopsis multi index decision making
Topsis multi index decision makingHossein Zeinivand
 
دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP
دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP
دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP Hossein Zeinivand
 
پاورپوینت در مورد AHP
پاورپوینت در مورد AHP پاورپوینت در مورد AHP
پاورپوینت در مورد AHP Hossein Zeinivand
 
مقاله در مورد AHP
مقاله در مورد AHP مقاله در مورد AHP
مقاله در مورد AHP Hossein Zeinivand
 
Ahp multi index decision . ms.samaneh mirrahimi and ms.masomeh jahanshahi
Ahp multi index decision . ms.samaneh mirrahimi and ms.masomeh jahanshahiAhp multi index decision . ms.samaneh mirrahimi and ms.masomeh jahanshahi
Ahp multi index decision . ms.samaneh mirrahimi and ms.masomeh jahanshahiHossein Zeinivand
 
مقاله POWER POINT پاورپوینت در مورد AHP
مقاله POWER POINT پاورپوینت در مورد AHP مقاله POWER POINT پاورپوینت در مورد AHP
مقاله POWER POINT پاورپوینت در مورد AHP Hossein Zeinivand
 
مقاله در مورد تاپسیس
مقاله در مورد تاپسیس مقاله در مورد تاپسیس
مقاله در مورد تاپسیس Hossein Zeinivand
 
مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری
مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری
مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری Hossein Zeinivand
 
مقاله و پاورپوینت در مورد AHP
مقاله و پاورپوینت در مورد AHP مقاله و پاورپوینت در مورد AHP
مقاله و پاورپوینت در مورد AHP Hossein Zeinivand
 
روش تصمیم گیری چند معیاره
روش تصمیم گیری چند معیاره روش تصمیم گیری چند معیاره
روش تصمیم گیری چند معیاره Hossein Zeinivand
 
درس تئوری تصمیم گیری (1)
درس تئوری تصمیم گیری (1)درس تئوری تصمیم گیری (1)
درس تئوری تصمیم گیری (1)Hossein Zeinivand
 
رزومه شرکت تاجر الکترونیکی
رزومه شرکت تاجر الکترونیکی رزومه شرکت تاجر الکترونیکی
رزومه شرکت تاجر الکترونیکی Hossein Zeinivand
 
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.Hossein Zeinivand
 
حاکمیت شرکتی و اهمیت آن در مدیریت استراتژییک . حسین زینی وند
حاکمیت شرکتی و اهمیت آن در مدیریت استراتژییک . حسین زینی وندحاکمیت شرکتی و اهمیت آن در مدیریت استراتژییک . حسین زینی وند
حاکمیت شرکتی و اهمیت آن در مدیریت استراتژییک . حسین زینی وندHossein Zeinivand
 
برند سازی محتوا. دکتر حمید سعیدی Content branding
برند سازی محتوا. دکتر حمید سعیدی Content brandingبرند سازی محتوا. دکتر حمید سعیدی Content branding
برند سازی محتوا. دکتر حمید سعیدی Content brandingHossein Zeinivand
 
پیشخوان و پسخوان در تجارت الکترونیک چیست ؟ دکتر حمید سعیدی
پیشخوان و پسخوان در تجارت الکترونیک چیست ؟ دکتر حمید سعیدیپیشخوان و پسخوان در تجارت الکترونیک چیست ؟ دکتر حمید سعیدی
پیشخوان و پسخوان در تجارت الکترونیک چیست ؟ دکتر حمید سعیدیHossein Zeinivand
 
بازاریابی و تبلیغات با استفاده از سه چرخه رسانه های دیجیتال و شبکه های اجتماع...
بازاریابی و تبلیغات با استفاده از سه چرخه رسانه های دیجیتال و شبکه های اجتماع...بازاریابی و تبلیغات با استفاده از سه چرخه رسانه های دیجیتال و شبکه های اجتماع...
بازاریابی و تبلیغات با استفاده از سه چرخه رسانه های دیجیتال و شبکه های اجتماع...Hossein Zeinivand
 

More from Hossein Zeinivand (20)

Fuzzy ahp . mahtab mosavi
Fuzzy ahp . mahtab mosaviFuzzy ahp . mahtab mosavi
Fuzzy ahp . mahtab mosavi
 
Topsis multi index decision making
Topsis multi index decision makingTopsis multi index decision making
Topsis multi index decision making
 
Topsis . mojtaba parakeh
Topsis . mojtaba parakehTopsis . mojtaba parakeh
Topsis . mojtaba parakeh
 
Topsis
TopsisTopsis
Topsis
 
دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP
دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP
دانلود مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری AHP
 
پاورپوینت در مورد AHP
پاورپوینت در مورد AHP پاورپوینت در مورد AHP
پاورپوینت در مورد AHP
 
مقاله در مورد AHP
مقاله در مورد AHP مقاله در مورد AHP
مقاله در مورد AHP
 
Ahp multi index decision . ms.samaneh mirrahimi and ms.masomeh jahanshahi
Ahp multi index decision . ms.samaneh mirrahimi and ms.masomeh jahanshahiAhp multi index decision . ms.samaneh mirrahimi and ms.masomeh jahanshahi
Ahp multi index decision . ms.samaneh mirrahimi and ms.masomeh jahanshahi
 
مقاله POWER POINT پاورپوینت در مورد AHP
مقاله POWER POINT پاورپوینت در مورد AHP مقاله POWER POINT پاورپوینت در مورد AHP
مقاله POWER POINT پاورپوینت در مورد AHP
 
مقاله در مورد تاپسیس
مقاله در مورد تاپسیس مقاله در مورد تاپسیس
مقاله در مورد تاپسیس
 
مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری
مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری
مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری
 
مقاله و پاورپوینت در مورد AHP
مقاله و پاورپوینت در مورد AHP مقاله و پاورپوینت در مورد AHP
مقاله و پاورپوینت در مورد AHP
 
روش تصمیم گیری چند معیاره
روش تصمیم گیری چند معیاره روش تصمیم گیری چند معیاره
روش تصمیم گیری چند معیاره
 
درس تئوری تصمیم گیری (1)
درس تئوری تصمیم گیری (1)درس تئوری تصمیم گیری (1)
درس تئوری تصمیم گیری (1)
 
رزومه شرکت تاجر الکترونیکی
رزومه شرکت تاجر الکترونیکی رزومه شرکت تاجر الکترونیکی
رزومه شرکت تاجر الکترونیکی
 
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
 
حاکمیت شرکتی و اهمیت آن در مدیریت استراتژییک . حسین زینی وند
حاکمیت شرکتی و اهمیت آن در مدیریت استراتژییک . حسین زینی وندحاکمیت شرکتی و اهمیت آن در مدیریت استراتژییک . حسین زینی وند
حاکمیت شرکتی و اهمیت آن در مدیریت استراتژییک . حسین زینی وند
 
برند سازی محتوا. دکتر حمید سعیدی Content branding
برند سازی محتوا. دکتر حمید سعیدی Content brandingبرند سازی محتوا. دکتر حمید سعیدی Content branding
برند سازی محتوا. دکتر حمید سعیدی Content branding
 
پیشخوان و پسخوان در تجارت الکترونیک چیست ؟ دکتر حمید سعیدی
پیشخوان و پسخوان در تجارت الکترونیک چیست ؟ دکتر حمید سعیدیپیشخوان و پسخوان در تجارت الکترونیک چیست ؟ دکتر حمید سعیدی
پیشخوان و پسخوان در تجارت الکترونیک چیست ؟ دکتر حمید سعیدی
 
بازاریابی و تبلیغات با استفاده از سه چرخه رسانه های دیجیتال و شبکه های اجتماع...
بازاریابی و تبلیغات با استفاده از سه چرخه رسانه های دیجیتال و شبکه های اجتماع...بازاریابی و تبلیغات با استفاده از سه چرخه رسانه های دیجیتال و شبکه های اجتماع...
بازاریابی و تبلیغات با استفاده از سه چرخه رسانه های دیجیتال و شبکه های اجتماع...
 

Ahp . hesam khalesi