Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Otchet 1 srok ucebna 2018 2019 g

2,062 views

Published on

Отчет за образователната работа през първи учебен срок на учебната 2018/2019 година в СУ "Васил Дечев" гр. Чепеларе

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Otchet 1 srok ucebna 2018 2019 g

 1. 1. 1 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ДЕЧЕВ” 4850 гр.Чепеларе, ул.”Беломорска”46, тел. 20-33; 21-33; тел./факс 21-56; e- mail: sou_chepelare@abv.bg Отчет – информация за образователната работа в СУ “Васил Дечев” през учебната 2018/2019 година Организация на учебната дейност. Организацията за учебната 2018/2019 год. в СУ “Васил Дечев” е съобразена с изискванията на Нормативната уредба на МОН. Сформирани бяха следните паралелки: I клас – 2 паралелки; VII клас – 2 паралелки; II клас – 2 паралелки; VIII клас – 1 паралелка; III клас – 2 паралелки; IX клас – 1 паралелка; IV клас – 2 паралелки; X клас – 1 паралелка; V клас – 2 паралелки; ХІ клас – 1 паралелка; VI клас – 2 паралелки; 9 ЦДО за учениците от I, II, III, IV, V клас и сборна група (VI-VII клас). На заседание на ПС на 04.09.2018г. с протокол № 11 бяха приети: училищните учебни планове, индивидуални учебни планове, формите на обучение в СУ “Васил Дечев”: дневна, самостоятелна и индивидуална; целодневна организация на учебния ден, учебното време, дневен и седмичен режим, приемане на ЗИП (избираеми учебни часове) и СИП (факултативни учебни часове) и учебните часове по тях, избор на спортни дейности за учебна 2018/2019 г., Правилника за дейността на СУ “Васил Дечев”, Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение, труд и отдих, Годишен план на училището за учебна 2018/2019 г., Етичен кодекс на училищната общност при СУ „Васил Дечев”, актуализация на Стратегия на СУ „Васил Дечев” за периода 2015-2020 г., училищната програма за целодневна организация на учебния ден, Избор на председатели на училищни комисии и МО, избор на секретар на ПС през учебната 2018/2019 г. Определени бяха класните ръководители. Сформиран бе екип за подкрепа за личностно развитие на учениците за изготвяне на индивидуални учебни програми на децата със СОП. Правилника за вътрешния трудов ред бе приет на общо събрание на 04.09.2019 г. I Резултати от образователната работа през I – ви учебен срок. 1.1. Начален етап. В началото на I –я учебен срок броя на учениците в начален етап са 161. Обучението в начален етап се осъществява по учебен план, съгласно Наредба № 6 от 2001 год. на МОН за IV клас и Наредба № 4 от 30.11.2015г за учебния план за I – III клас. Отсъствията в края на първия срок на учебната 2018/2019 година в I – IV клас общо са 2682, от които 2545 уважителни и 137 неуважителни. ОР на I -те класове през I –я учебен срок на учебната 2018/2019г. 1. Тържествено посрещане на първокласниците в училище. 2. Всички теми по БДП и ЗН се провеждат по график в часа на класа.
 2. 2. 2 3. Първокласниците активно участваха на 28.09.2018г. в инициативата „Европейски ден на спорта в училище”. 4. Учениците от първите класове посетиха библиотеката при НЧ „Родопска искра 1880” гр. Чепеларе на 22.10.2018 г. по повод Националната седмица на четенето. Детският театрален състав към читалището представи презентация на любими приказки. 5. В часа на класа бе отбелязан Денят на народните будители с презентация за живота и делото на Кирил и Методий, Паисий Хилендарски, Петър Берон и други. 6. По случай празника на СУ „Васил Дечев” първокласниците показаха умения по краснопис. Бяха изготвени табла. 7. Проведе се практическо занятие за напускане на сградата при пожар. 8. Организирани бяха коледни тържества от първите класове. 9. Спектакълът „Коледна приказка за доброто” беше представен на първите класове от II а клас. 10. В часа на класа бе обсъдена темата „Пътят на хляба до нашата трапеза”. Отчет за образователната работа на II-а клас за първи учебен срок на 2018-2019 год. 1- За откриване на учебната година учениците от 2-а клас подготвиха и изнесоха програма, с която посрещнаха първокласниците в училище. 2- Всички запланувани теми по БДП се взеха в определените срокове. 3- Заплануваните теми по Защита на населението бяха изпълнени своевременно. 4- Денят на народните будители беше отбелязан с беседа, табло и рисунки на видни български будители. 5- Във връзка с Патронния празник на училището беше проведена беседа, изготвени бяха табло и рисунки посветени на патрона на училището. 6- По инициатива на учениците и във връзка с усъвършенстване на четивната техника, в класната стая беше обособен библиотечен кът под надслов ,,Прочети ме’’. 7- Другарската взаимопомощ и добрите взаимоотношения в класа са основна тема от страна на класния ръководител и учителя-ЦДО и можем да кажем, че съзнателно успешно се прилагат от учениците в класа. 8- В часовете на класа се проведоха и здравни беседи на тема: ,,За здравето на зъбите ни’’, ,,Простудни заболявания’’ 9- Във връзка със седмицата на детската книга учениците посетиха градската библиотека, където участваха с голям интерес и активно в четене, драматизация и песни от книги. Показаха артистични и творчески способности. 10- По инициатива на училище ,,Юрий Гагарин’’ в град Смолян второкласниците си размениха саморъчно изработени и емоционално надписани картички за Нова година, с което си пожелаха ,,Весели празници’’ 11- Най-голям триумф на натрупаните знания до сега в училище учениците от 2-а клас показаха пред препълнена стая от родители и гости на Новогодишното тържество. Своите умения изявиха във вълнуващата драматизация - ,,Коледна приказка за доброто’’. Въздействието на изумителния сценарий и режисура бяха представени на следващия ден и пред първите класове, за да има смисъл доброто и да бъде предадено като пример за подражание нататък...
 3. 3. 3 Отчет за образователната работа на II-б клас за първи учебен срок на 2018-2019 год. 1. Задължителните теми по БДП и ЗН са взети в срок. 2. Ученици от класа взеха участие в кратка програма за посрещане на първокласниците при откриване на новата учебна година. 3. В класа продължават разговорите, започнати през миналата учебна година за формиране на добри взаимоотношения между децата, за недопускане на конфликтни ситуации и агресивно поведение. 4. Припомнят се правилата за поведение в училище в междучасие и начините за общуване с ученици от други класове. 5. Въведени са правила за спазване на хигиена на работното място и в класната стая, като всеки се старае да ги спазва. 6. Проведени са беседи по случай: - 01.11. – Деня на народните будители със запознаване с имената на известни личности; - Беседа на тема „Васил Дечев – нашият патрон” – за празника на училището. Децата съвместно изготвиха табло, посветено на празника. - Здравни беседи за хигиената и здравето на зъбите и за предпазване от простудни и вирусни заболявания. 7. Посетени са две детски театрални постановки в сградата на читалището, както и литературното четене, на което ученици от по-горни класове представиха пред децата техни любими приказки. 8. За коледното тържество учениците от класа подготвиха сами викторина, състезателни игри с интересни въпроси и награди, размениха си подаръци. 9. В часа на класа бе представена приказка с нагледни средства за избора на всеки човек – как да бъде полезен на себе си и другите от Христо Бизев. Децата интерпретираха с много интерес и активност. През I –я учебен срок на учебната 2018/2019 г ОР на III а клас: Целта за формиране на отговорност, дисциплинираност и интерес към учебната работа бяха проведени мероприятия и беседи: - Третокласниците за I-я учебен ден бяха поздравени от родители и посрещнати в класната стая. В класа имахме нов ученик – Гошо Маслиев пристигнал от гр. Пещера; - Запознати бяха с училищния правилник, правата и задълженията на учениците в училище; - Последваха беседи за патриотичното възпитание и изграждане на националното самочувствие; Справяне с гнева и агресията; Толерантност и мирно решаване на конфликти; Как да учим по-добре; - Денят на народните будители беше отбелязан с направата на табло, с материали подготвени от учениците. Учениците взеха активно участие в проект „Народните будители”. Бяха разделени на екипи, като всеки екип имаше поставена задача да намери материали за отделни будители; - Посетихме библиотеката към НЧ „Родопска искра 1880”, където бе изнесена беседа за народните будители, допълнена със снимков материал; - По случай патронният празник на СУ „Васил Дечев” третокласниците поднесоха цветя на паметника на В. Дечев с оказване на почит на патрона; - Коледа бе отбелязана с тържество от учениците с томбола, викторина, размяна на подаръци и поздравления от родителите;
 4. 4. 4 - За формиране на здравно-хигиенни навици се обсъждаха въпроси, свързани с ежедневната хигиена и гръбначни изкривявания; - В усвояване на знанията и уменията за безопасно движение по пътищата се запознаха със спуснатите теми. В края на срока бе направен тест, в който показаха усвоените знания; - Бе проведено учебно занятие по евакуация на учениците при евентуален пожар; През I –я учебен срок на учебната 2018/2019 г ОР на III б клас: Учебната година в 3 б клас започна с организационна работа. Учениците се разделиха на екипи, които да отговарят за различни дейности: дисциплина, хигиена на класната стая, цветарство, библиотекарство и един екип, който подготви коледното тържество – украса, томбола, фокуси, размяна на подаръци, а за музикалното настроение дисководещ - ученик Мария. За всеки празник от календара бяха изготвени табла, проведени бяха беседи от учениците – Ден на независимостта, Ден на народните будители. Този ден класа посети общинската библиотека и изслуша беседата, подготвена от уредника на бибилотеката, за живота и дейността на чепеларските будители и родолюбци. Патронният празник беше почетен с изготвяне на табло, рисунки, беседа и поднасяне на цветя и поклон пред паметника на Васил Дечев. Темите по Безопасност на движението по пътищата и Защита на населението бяха взети по график. Първият учебен срок посетихме няколко театрални представления, чрез които се научихме как да се държим по време на театрално и куклкено представление. Образователната работа с учениците от IV-те класове през първи учебен срок на учебната 2018/2019 година. През изминалия период с учениците бяха проведени следните образователни дейности: - Разглеждане на задължителните теми по БДП и ЗН и предвидените практически занятия; - Беседа на тема: «Зелено и чисто училище»; - Разговор за празниците – спазване на традициите и личните празници на всеки от класа; - Обсъждане на идеи за темата «Нашата класна стая»; - Усъвършенстване на уменията за разграничаване на правата, задълженията и отговорностите на учениците; - Разговор за училищните правила – дискусия; - Отбелязване на Патронния празник с кътове на Васил Дечев в класните стаи и турнир по народна топка; - Беседа за здравословното хранене; - Урок, посветен на важните неща в общуването; - Мероприятия, по случай Коледа и Нова година – украса на класните стаи, изработване на поздравителни картички за близките и провеждане на коледни тържества по класове; - Практическо занимание за потребителската ни култура – умения за ориентиране по опаковка и етикет; - Посещение на две театрални постановки в Читалището;
 5. 5. 5 - Участие в седмицата, посветена на четенето, като наши ученици представиха пред третокласниците интересни и достъпни литературни произведения; - Провеждане на иновативни часове с Христо Райчев, който по забавен начин и с игрови подход запозна децата с миналото и човешките добродетели; - Активно участие в състезанията към СБНУ, в които имаме класирани ученици с максимален брой точки; - Участие в олимпиадата по математика, в която имаме класирани двама ученици (по един от двата класа) за областен кръг; - Въпреки лошото време ученици взеха участие в състезанието за четвъртокласници «Знам и мога»; - Ежедневни грижи за кътовете в класните стаи, цветята и хигиената; - Изработване на проекти по литература, по ЧП, по изобразително изкуство; - Стимулиране на приятелските взаимоотношения между учениците от двата класа; - Ежедневна среща с учителя-ЦДО на класовете – г-ца Кирова. 1.2 Прогимназиален и гимназиален етап. Учениците V – VII клас завършват първия учебния срок със среден успех мн. добър – 4,69. Броят на учениците е 114, като 14 от тях са носители на слаби оценки. С най - висок успех е V a клас – Мн. добър 5,02, следва V б клас – Мн. добър 4.90 и VI а клас – Мн. добър 4,67. Отсъствията за прогимназиален етап са общо 3076 като 2807 са уважителни, а 269 неуважителни. Учениците VIII – XІ клас завършват I– ви учебен срок с успех мн. добър – 4,85. Броят на учениците е 49. Носители на слаби оценки са 6 ученици. С най – висок успех завършва X клас – мн. добър 5,03, следван от XI клас – мн. добър 4,92, IX клас –мн. добър 4.81 и VIII клас – мн. добър 4,63. Отсъствията за гимназиален етап са общо 1625, от които 934 са уважителни, а неуважителни са 691. Общият успех на СУ „Васил Дечев” за първи учебен срок е много добър 4,77. Информация за образователната работа през І-я учебен срок на учебна 2018/2019г. на Vа клас Класният ръководител на пети а клас заедно с група ученици подготви началото на учебната година чрез украса на стаята, подреждане на учебниците и посрещане с хляб и сол. Бяха поканени на откриването на учебната година и тези родители, които желаеха. Следващото мероприятие, в което по желание се включиха, бе Денят на независимостта на България. Заедно с ученици от другия клас участваха в общоградското тържество и поднесоха цветя на паметника на кап. Петко Войвода. Проведена бе и родителска среща, на която всички се отзоваха. Проблемите с двама ученици своевременно бяха отстранени чрез разговори с тях, а по-късно и чрез такива с родителите им. Бяха насочени към работа с психолог, което оказа положително въздействие. Класът участва дейно в мероприятията за превенция при различни природни и граждански събития, изучава и попълва тестовете по безопасност на движението. Интересни и провокативни в някои моменти се оказаха нравствените и гражданско- патриотични беседи - особено тази за справяне с агресията и стреса в ежедневието. Голяма част от класа посещава ФУЧ с рък. Л.Калайджиева и поднесоха поздравление към учителския колектив, а пиесата с коледни мотиви на сцената на читалището предизвика вълнения и радост в града. Интересно и вълнуващо премина патронният празник чрез викторина и програма от двата пети класа, учениците се убедиха, че традиците са живи и всички трябва да ги развиваме и обогатяваме. Коледната украса и тържество изцяло бе
 6. 6. 6 инициатива на самите ученици. Особено активни бяха Станимир и Станислава, Калоян и Петър. Успеваемостта на класа е много добра, отсъствията са само по извинителни причини и малко закъснения.Ученическият съвет работи активно и е впомощ на кл. ръководител, родителския актив извърши самостоятелно застраховките на желаещите ученици. Пети а клас за сега е един сплотен и работещ във всички направления клас. Образователната работа на V б клас се проведе съгласно изработения план за часа на класа. Началото на учебната година започна с подготовка за 17 септември, включваща украса на класната стая, подреждане на учебниците, учениците бяха посрещнати с пита и мед. Последва и запознанство с родителите на децата. Следващото мероприятие, в което по желание се включиха учениците, бе честването на 22 септември - Денят на българската независимост. Заедно с ученици от 5 а клас участваха в общоградското тържество и поднесоха цветя на паметника на кап. Петко Войвода. На 23 септември учениците от двата класа взеха участие във възстановка, свързана с посрещането на капитан Петко войвода и четата му в Чепеларе. В началото на учебната година пред класа имаше сериозно изпитание - ученик със специални образователни потребности почти всеки ден влизаше в конфликт със съучениците си. След множество разговори и срещи с родителите му и в резултат на проведена среща, на която присъстваха Г–жа Кръстева – директор на СУ „Васил Дечев“, Г-жа Стринска – заместник директор, както и Екипът за подпомагане на личностното развитие на децата със специални образователни потребности и майката на ученика, единодушно бе взето решение ученикът да премине в индивидуална форма на обучение, с което проблемът отчасти бе разрешен. В края на месец септември имаше проблем между друг ученик от 5 б клас и няколко момичета. Конфликтът между тях бе преодолян след проведена родителска среща с проблемните ученици и техните родители. Проведена бе и родителска среща, на която почти всички се отзоваха. Класът участва дейно в мероприятията за превенция при различни природни и граждански събития изучава и попълва тестовите по безопасност на движението. Интересни и провокативни в някои моменти се оказаха нравствените и гражданско- патриотични беседи - особено тази за справяне с агресията и стреса в ежедневието. Част от класа посещава театрална трупа с рък. Адриана Иванова. Участието им на сцената на читалището предизвика положителни емоции сред всички граждани. Интересно и вълнуващо премина патронният празник на училището - чрез викторина и програма от двата пети класа, учениците се убедиха, че традиците са живи и всички трябва да ги развиваме и обогатяваме.Учениците се включиха активно в изработването на коледната украса и в коледното тържество на класа. Родителският актив взе участие в организацията и закупуването на подаръци и награди за празника. Теодора, Симона и Антоанета подготвиха викторина с логически задачи, на които отговаряха част от класа, а останалите взеха участие в подготвената от класния ръководител кръстословица. Тържеството завърши с почерпка и български хора. Успеваемостта на класа е много добра, отсъствията са само по извинителни причини и малко закъснения. Ученическият съвет работи активно и е впомощ на кл. ръководител, родителския актив извърши самостоятелно застраховките на класа. Пети б клас за сега е работещ във всички направления клас.
 7. 7. 7 Информация за образователната работа на VI а и VI б клас през първия учебен срок на учебната 2018-2019 година Образователната работа на шестите класове се проведе съгласно изработения план за часа на класа. Проведени са беседи на следните теми: 1. Ден на Независимостта на България -22.09. 2. Запознаване с актуализацията на училищния правилник. 3. Запознаване с интересите и потребностите на учениците. 4. Оповестяване и действие при различни видове опасности. Кръвотечение и кръвоспиране. 5. Ден на народните будители. - 01.11 6. Самопознание и изграждане на положителен образ за себе си. 7. Изгаряния и измръзвания. Слънчев и топлинен удар. Поведение и първа помощ. 8. Коледни празници- традиции и обичаи. 9. Дейностите, които ми харесват: да работя с хора, с техника, с информация. 10. Какво разбираме под корупция и сблъскваме ли се с нея? През месец септември се включиха активно в проведения поход за „Европейския ден на спорта в училище“. По случай патронния празник на училището учениците от шестите класове изготвиха презентация и табла с информация за живота и дейността на Васил Дечев. Във връзка с коледните празници се организираха коледни тържества. Учениците от 6а и 6б клас се включиха активно в проведения коледен турнир по волейбол. Плануваните теми по БДП и тест бяха разгледани в срок. Информация за образователната работа на VII-те класове през I - я срок на учебната 2018 – 2019 год. 7а и 7б клас през І –я учебен срок, заедно с класните си ръководители Катя Бозова и Васка Паскалева работеха за приобщаване на учениците към общочовешки ценности, чрез проучване потребностите и интересите им. Създаване на чувство за отговорност и колективизъм. В тая връзка се работеше съвместно с училищния психолог, родители и деца за преодоляване на конфликти в двата класа. Проведени бяха две беседи: - Толерантност и интеркултурен диалог; - Мирно решаване на конфликти. На 06.11.2018г. ученици от двата класа посетиха Районния съд в града, където се запознаха с видовете дела и структурата на съдебната власт. За патронният празник на училището: - Сформираха се два отбора, които взеха участие в турнир по волейбол; - Поднасяне на венец на паметника на Васил Дечев; - С учениците от двата класа се проведе екскурзия до гр. Пловдив и се посети етнографския музей и стария град. За Коледа - Двата класа заедно отпразнуваха коледните празници с коледна питка с късмети и коледно шоу с много изненади.
 8. 8. 8 Информация за образователната работа на VIII„а“ клас през първи срок на учебната 2018/2019 година Кл. ръководител: Цветанка Златкова През първи срок, учениците започнаха годината с голямо желание. Родителите са заинтересовани за успеха и развитието на децата си. Поддържаме непрекъсна връзка между класен ръководител - родител. Редовно посещават родителските срещи. Проведохме родителска среща, на която: а/ запознах родителите с резултатите през изминалата учебна година; б/ избор на родителски актив; в/ учениците – участници в движението; г/ график на класните работи за І срок; Бяха проведени беседи и разгледани теми, които подчинихме на различни дейности – 1) Учебна дейност; 2) Аспекти на гражданското образование - Извънкласна дейност, Трудова дейност и професионално ориентиране, Художествено – естетическа дейност, Физкултурна и спортно – туристическа дейност, Здравно – хигиенна дейност, Екологично възпитание - - Ден на независимостта на България. - - Избор на ученически съвет. Обсъждане на плана за час на класа. - - Запознаване с актуализацията на училищния правилник. - - Моите чувства пораждат действия - - Нужди и желания - - Ден на народните будители. - - Моето първо работно място - - Патронен празник - - Какво е корупция? - - Редовно се разглеждат темите по БДП и Защита на населението - - Разглеждане на успеха и дисциплината през I-я учебен срок. Тест по БДП за приключване на І срок През първия срок активно участвахме в тържествата на училището и града: - Участие в тържествата при посрещането на капитан Петко войвода; - Участие в инициативата „Европейски ден на спорта в училище“; - На 23.10.2018 г. се проведе първата среща за учебната 2018/2019 г. на съдиите от РС Чепеларе с осмокласниците от Средно училище “Васил Дечев“, гр. Чепеларе по образователната програмата „Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2018-2019 г.”; - За деня на народните будители – запознахме се с живота на чепеларски будители; - На 06.11.2018 г. в РС Чепеларе председателят на съдa Славка Кабасанова представи на ученици от VII„б“ и VIII клас от Средно училище “Васил Дечев“ гр.Чепеларе, темата „Разделение на властите според Конституцията на Република България“; - Участие в мероприятията посветени на патронния празник; - На 15.12.2018 година проведохме екскурзия с учебна цел до град Пловдив, където посетихме Етнографски и Исторически музей.
 9. 9. 9 Информация за образователно работа на 9 клас през 1 срок на учебната 2018 – 2019 год. Класният ръководител е насочил дейността си към укрепване на ученическия колектив, формиране на нравствени качества и хуманни взаимоотношения. Приобщаване на учениците към общочовешки ценности. Създаване на чувство за отговорност и колективизъм. Изграждане на мобилност, адаптивност и умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения между младите хора. Възпитаване на съзнателно отношение към учебния труд, училищната собственост и самодисциплина, опознаване на потребностите на учениците в училищния и извънучилищния живот, гражданско образование и професионална идентичност. Учениците се включват в решаване на учебните задачи. Търсят и посещават консултации по малко предмети. В часовете на класа се обсъжда културата на умствения труд и необходимостта от дисциплина за постигане на добри резултати в учебната дейност. Ежемесечно се отчитат успеха и направените отсъствия. В часа на класа в началото на учебната година учениците са запознати с правилника за вътрешния ред. Проведени са предвидените теми по защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; оказване на първа помощ: „Промишлени аварии“, „Поведение при обгазяване“, „Биологично /бактериологично/ заразяване“. Часовете за безопасност при движението по пътищата са взети по утвърдения график. Темите са: „Структура на пътя. Видове маркировка.“ и „Групи пътни знаци“. Темите от военното обучение са проведени от ст.инспектор, представител на военен отчет. За деня на народния будител учениците научиха за делата, живота и влиянието на труда на будителите за формиране на Националното самосъзнание и самочувствие. За патронния празник четохме от „Миналото на Чепеларе” за заселването на града. Включихме се в поднасянето на цветя на паметника на Васил Дечев. Проведени са здравни беседи за: „Грипни епидемии“, „Балансирано хранене“. Обсъждани са въпроси за професионалното ориентиране . Взети са темите от превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха, киберзащита – „Поведение при терористична атака“; толерантност и интеркултурен диалог – „Аз и другите“; финансова и правна грамотност – „Лични финанси“; превенция и противодействие на корупцията – „Какво е корупция?“; етично поведение; превенция на населението при справяне с гнева и агресията, мирно решаване на конфликти – „Моите послания“. Включихме се в общоградските тържества по случай 140 години от освобождението на Чепеларе от турско робство. Системно се провеждат групови и индивидуални срещи и разговори с родители. Образователната работа в X клас през I учебен срок на учебната 2018/2019 година В началото на срока се проведе родителска среща на която бяха оформени задължителните документи и подписани от родителите. В плана са заложени часове за изграждане на национално самочувствие и патриотично възпитание,толерантност и интеркултурен диалог , финансова и здравна грамотност и военно обучение. Продължава военното обучение на учениците и в 10 клас. .В тази връзка бяха разгледани плануваните теми за срока от общинския служител Михаил Михайлов.
 10. 10. 10 За финансова и здравна грамотност са разгледани – „Хармония в общуването“, “Моите послания-думи и действия“, „Техники за овладяване на емоциите„ и др. Отбелязани бяха денят на народните будители, коледа с украсено дръвче в класната стая и 141 г. от освобождението на Чепеларе от турско робство. Разгледаните теми от Г.З. са: „Евакуация на населението и действия при промишлени аварии и природни бедствия“, “Действия при поразяване от ел. ток“, “Поведение при наводнение“ За финансова и здравна грамотност-„Финансов план“,“ Вирусни епидемии“ и „Здравословно хранене“ и други. През седмица по време на срока се обсъждаха успеха и дисциплината на класа. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА РАБОТА НА XI КЛАС ЗА I-ви СРОК НА УЧ. 2018/2019 г. Образователната работа през първия учебен срок бе съобразена с темите, предвидени за часа на класа в календарния план и мероприятията на училището. Бяха взети следните теми: *Превенция на насилието: -Техники за овладяване на гневните емоции. -Мирно решаване на конфликти. *Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; оказване на първа помощ: -Психологическа помощ и подкрепа при природни бедствия. -Мерки за пожарна безопасност при поддържане и управление на автомобила. *Гражданско образование: -Демократично гражданство. *Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха: -Поведение при терористична заплаха. *Здравно образование: -Психично здраве и личностно развитие. *Толерантност и интеркултурен диалог: -Глобализация- какво точно представлява. *Електронно управление и медийна грамотност: -Рисковете в интернет пространството. *БДП: -Транспортна култура и дисциплина на пешеходците и водачите. Учениците от класа активно участваха в мероприятията, посветени на деня на Народните будители и патронния празник на училището. Те бяха жури на викторината- двубой между петите класове на тема Чепеларски будители”. Поднесохме венец на паметника на Васил Дечев. Анета, Вили, Борис и Ива участваха в състезания и олимпиади, проведени на общински кръг. По случай Коледа посетихме заведение, където се почерпихме. 1.3. Работата през I – я учебен срок на МО и училищни комисии. ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРНО- МАСОВА ДЕЙНОСТ ПРИ СУ „ ВАСИЛ ДЕЧЕВ“- ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ учебна 2018-2019 година- I срок
 11. 11. 11 Първото културно мероприятие след откриването на новата учебна година беше отбелязването на Международния ден на учителя -05. 10. 2018г. Г- жа Лидия Калайджиева заедно със своите възпитаници от ФУЧ за актьорско майсторство отправиха към колегията музикално - поетичен поздрав по време на голямото междучасие. НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО В СУ „ВАСИЛ ДЕЧЕВ“ - 22.10.- 26.10.2018г. Първите два дни от Националната седмица на четенето минаха под знака на инициативата „Деца четат на деца“. Най- малките ученици бяха посрещнати в библиотеката към НЧ „Родопска искра 1880“. Деца от четвъртите класове гостуваха при третокласниците. Последните избраха най- добрия четец сред гостите, а пък той провери правописната култура на домакините. Продължихме с инициативата „ За книгите и хората“. В часовете по БЕЛ в Vа и Vб клас гостуваха ученици от гимназиален етап, които им поднесоха интересни митове и вълшебни приказки. „МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН“ в Община Чепеларе- 30.10.2018г. По традиция и тази година в Община Чепеларе се проведе инициативата „Мениджър за един ден“ по програма на фондация „Джуниър Ачийвмънт България“. Учениците от СУ „Васил Дечев” бяха посрещнати от г-жа Наталия Каварджиева – заместник-кмет на Община Чепеларе и експертите от общинска администрация, след което поеха управлението. Анета Хаджиева избра да бъде Кмет на Община Чепеларе, Борис Узунов пое поста на заместник-кмет, а главен архитект бе Силвия Коджова. След приключване на работния ден учениците получиха сертификати, които бяха връчени лично от кмета на Община Чепеларе – г-жа Славка Чакърова. Други ученици от гимназиален етап имаха възможността да бъдат мениджъри за един ден в най-големия завод за ски в света, тествайки своите умения в реална среда. ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ - 01.11.2018 г. Във връзка с Деня на народните будители ученици от СУ "Васил Дечев" гостуваха в библиотеката към НЧ „Родопска искра 1880“, където изгледаха тематична презентация, проследяваща делата на бележити българи. През тази седмица украсихме училището си с различни постери, които напомнят за нашите просветители и революционери. ПАТРОНЕН ПРАЗНИК По случай Патронния празник на училището децата от ресурсните групи при СУ "Васил Дечев" подготвиха изложба под мотото "Ние умеем да творим". Те показаха своите умения и желание да творят. Изготвиха и табло на тема: „Аз обичам моето училище”. Петите класове почетоха патрона Васил Дечев чрез викторина-двубой на тема: "Чепеларски будители". Въпросите припомниха делата на основателя, но и на други будители и дейци на просвещението. Учениците се бяха подготвили много обстойно и
 12. 12. 12 задълбочено. Съвременни граждани, допринесли за прослава на града и България, също бяха включени във викторината, а двама ученици разказаха за свои предци, участвали във войните и така се установи приемствеността между поколенията. Гайдари завършиха тържеството чрез кръшно родопско хоро, а жури бяха ученици от 11-ти клас и технически персонал в училището. Разбира се, и през тази учебна година изразихме уважението си към паметта на Дечев, като поднесохме венци и цветя на неговия паметник в градската градина. КОЛЕДА Ученици от СУ „Васил Дечев" взеха участие в Общоградския коледен концерт на 20.12.2018 г. Магията на предстоящия празник беше представена от II а клас чрез една "Коледна приказка за доброто". Спектакълът беше изнесен пред многобройна публика от родители, гости, а след това и пред първокласниците. Отчет на Комитета по охрана на труда при СУ „Васил Дечев“ гр.Чепеларе за 2018/2019 г. В изпълнение на поставените цели бяха реализирани задачи, свързани с цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване безопасността на учителите, учениците и служителите. Бяха изготвени от ЗУД и утвърдени от Директора следните програми: -за провеждане на начален и периодичен нструктаж по безопосност и хигиена на труда на работното място с учителите, учениците и служителите. -за провеждане на инструктаж на работното място по БХТ с ученици преди започване курса на обучение в специализирани кабинети /лаборатории/ и салони по физкултура и физкултурна площадка. - за провеждане на периодичен инструктаж по БХТ с учениците след ваканциите и при зимни условия. - за безопасни условия на труд на помощния и обслужващия персонал в СУ ”Васил Дечев”, гр. Чепеларе, при провеждане на основно почистване на материалната база и след ремонтни дейности. В училището са въведени и се водят следните книги: за начален инструктаж, за периодичен инструктаж, за извънреден инструктаж. В началото на учебната година бяха проведени инструктажи на учителите, учениците и служителите по установения ред и с наличната документация. Учениците, педагогическия, непедагогическия персонал и родителите бяха запознати с Правилника по осигуряване на БУОВТ в училището. През месец септември комисията актуализира училищната Наредба за пожарна безопасност. Тя бе утвърдена от Директора на училището и съгласувана с Началника на РСПБЗН. С наредбата се запознаха всички ученици и целия колектив. Осигури се поддръжка на наличното противопожарно оборудване в училищните сгради и физкултурните салони. Комисията съблюдава ежедневното изнасяне на запалимите отпадъци и смет. След приключване на учебните часове се изключват централно всички компютри в компютърните зали. Със заповед на Директора са определени местата за локално отопление през отоплителния сезон. Бе извършена проверка на отоплителната инсталация. Всички уреди и съоръжения са в пълна изправност. През този отоплителен сезон и до момента парната инсталация работи безпроблемно. След приключване на учебни занятия учителите задължително проверяват за забравени включени електроуреди, учебнотехнически средства и осветление. През м. октомври се изготви план за работа при есенно-зимни условия. В училището са създадени условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на служителите, работниците и учениците. Медицинската сестра следи за поддържане на хигиената на
 13. 13. 13 работното място и спазване на оптимални норми за отопление, осветление и шум. Ежемесечно се извършваше проверка на сградата и съоръженията в училището. С цел опазване на живота и здравето на учениците ЗДУД оказва постоянен контрол върху изпълнението на пропускателния режим в училището. Преподавателите и класните ръководители изграждат у учениците практически умения и навици за защита и самозащита при екстремни ситуации. Информация за работата на комисията по Безопасност на движението по пътищата през I срок на учебната 2018 – 2019 год. Дейността на учителите в СУ „В. Дечев” е насочена към формиране на съзнателно и отговорно отношение към личната безопасност на учениците, цели се те да се научат да разпознават опасни пътни ситуации и да придобият умения да се предпазват. Училището разполага с оборудван кабинет по БДП. Има учебни табла от 1 до 8 клас, стоп – палка и сигнална жилетка, която може да се ползва при организирано пресичане на кръстовища, пъзели и тестове за по - добра подготовка на учениците. Учителите включиха в плановете за часа на класа темите по безопасност на движението. Часовете се провеждат съобразно график утвърден от Директора на училището. Класните ръководители запознаха учениците с пътнотранспортната обстановка в района на училището. В часовете на класа се провеждат беседи и разговори с учениците за безопасността на движението и задълженията на всички участници на пътя за безопасно поведение на улицата. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда класните ръководители провеждат инструктаж с учениците за безопасност на движението. Директорът е осигурил безопасен превоз на учениците от Богутево. Маршрутът за движение е точно определен. Следи се за техническото състояние на превозното средство. Определени са безопасни маршрути за движение до дома. На първата родителска среща всеки класен ръководител oт 1 до 12 клас включи точка за безопасно движение съобразна възрастта на учениците. По случай Деня – в памет на жертвите, загинали при пътно – транспортни произшествия класните ръководители проведоха разговори в часа на класа. Учениците са снабдени с учебни тетрадки утвърдени от МОН. Те редовно се попълват. За по – качествено обучение учителите използват оборудвания кабинет и нагледните средства в него. Всеки класен ръководител е провел тестове за приключване на първия учебен срок. Взетите теми са отразени в дневника на класа. Учителите редовно провеждат петминутка по безопасност в последния учебен час и я вписват в дневниците. УКБППМН. През I–я учебен срок са регистрирани единични случаи на противообществени прояви и безпричинни отсъствия на ученици от училище. Не са провеждани извънредни заседания за решаване на конфликтни или проблемни ситуации. В училището е налице непрекъсната комуникация между учители, ресурсни учители, психолози и ръководство. По посока на превенция от зависимости, агресия и противообществени прояви през учебната година се създаде организация за различни инициативи, оказващи добър възпитателен ефект:
 14. 14. 14 - Учениците се включиха в честването на патронния празник на училището; - Участваха в спортния празник на града; - в различни мероприятия организирани от Община Чепеларе; Системното провеждане на индивидуално-възпитателна работа с учениците в СУ „Васил Дечев” доведе до повишаване на отговорността на учениците и намаляване на противообществените прояви. Работата на психолога през първи учебен срок на учебната 2018/2019г. Длъжността „психолог“ включва работа както с учениците, така и с учителите и родителите. Част от задълженията на психолога са да проучва и да опознава възникналите проблеми, да разбере причините за тях и активно да подпомогне преодоляването им. Основните дейности, извършвани от психолога на училището се осъществиха в няколко направления:  Психокорекция - отстраняване на отклоненията в развитието. В зависимост от съдържателната насоченост се осъществява корекция в личностното развитие, на познавателната или емоционално-волевата сфера, поведенческа корекция или корекция на междуличностните взаимоотношения. Или с други думи –помагане на ученика да промени онези поведенчески прояви, които са социално-нежелани.  Психодиагностика – това е предварителен скрининг, с чиято помощ се идентифицират рисковите групи ученици в училище и се отбелязват проблемните им прояви. След това дейността на психолога се пренасочва към дълбочинно изясняване на причините за възникването на проблема, неговата същност, структура и поведенчески изяви.  Психологическо консултиране - закономерна и последователна поредица от стъпки и събития, които имат свои вътрешни принципи и правила на организация и отразяват специфичните моменти в развитието. Психологическият смисъл на консултирането е ученикът да разбере по-ясно същността и причините за възникналите трудности и да постави началото на продължителния процес по самопознание и себеразбиране. Работата на училищния психолог е да стимулира индивидуалните възможности на индивида за изпълнение на различни социални роли. През първия учебен срок ежедневно бе работено в направление психологическо консултиране с учениците от I до XI клас по въпроси, свързани с поведението им по време на час, междуличностните им взаимоотношения и инцидентно възникнали проблеми. Ежеседмично се извършват консултации с ученици от I до XI клас. Посредническата дейност е свързана с уреждане на междуличностни отношения между ученички от V, VI, VII, VIII клас, за да бъдат решени проблемите, възникнали между тях. Психологът осъществява периодични срещи с родили, свързани с проблеми във взаимоотношенията с децата им. Осъществената групова дейност с учениците от V а, V б клас беше на тема „моите емоции“. В VII а, VII б клас беше проведена беседа на тема „Отношенията ми с околните“ Под мое ръководство ученическият съвет на СУ „Васил Дечев“ извърши следните дейности: - През м. Октомври учениците се включиха в инициативата на Джуниър Ачийвмънт – Мениджър за един ден, като една част от тях бяха във фабриката за ски АмерСпортс, а останалите в община Чепеларе
 15. 15. 15 - През м. Ноември учениците изготвиха пожелания за всеки клас, като темата беше световен ден на поздравите - През м. Декември изработиха украса за коледните и новогодишни празници и участваха в коледните партита по класове Работа на комисията за превенция на деца в риск или жертви на насилие през първия учебен срок на 2018/2019 учебна година. Работата на комисията е насочена в няколко основни посоки: - разширяване на възможностите да бъдат подавани сигнали за нарушаване на правата на децата, както и за подаване на сигнали за деца в риск; - своевременна реакция и предприемане на конкретни мерки заедно с компетентните органи; - активизиране на родителската общественост за защита на деца жертви или в риск от насилие. Комисията непрекъснато следеше за прояви на насилие над учениците и причините, които могат да ги породят. Комисията поддържаше и поддържа постоянна връзка с класните ръководители във връзка с условията, при които живеят учениците. Тя работеше в тясна връзка с класните ръководители, за да се следи състоянието на децата, които могат да изпаднат в риск от насилие въз основа на събраната информация с цел да могат да се извършат своевременни превантивни мерки. Ежедневно се работи за изясняване на основните причини за възникване на евентуални кризисни ситуации, които да завършат с насилие над децата. Наблюдават се учениците в риск. Във връзка с разрешаване на проблема за отпадане на ученици, класните ръководители са провели многократни разговори с децата на Гинка Дечева –Ачер и Гюлче Огнянови Маринови. Проведени са разговори от ресурсните учители. Психологът на училището е провеждал срещи и разговори с учениците. Заместник-директорът и психологът проведоха проверки относно посещаемостта и издирване на учениците. Въпреки положените усилия от целия учителски колектив, не е постигнат успех в редовното посещение на училище. Информация за дейността на на Училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище I срок 2018/2019г. Целта на координационния съвет е противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище чрез прилагане на последователна и целенасочена политика, която да се споделя и следва от цялата училищна общност и се подкрепя от всички отговорни институции. Изграждане на умения и техники за справяне с различните форми на насилие. През месец септември е създаден е координационен съвет на училището със заповед на директора. Педагогическия и непедагогическия персонал е запознат с формите на насилие, с Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и с Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище. Усъществява се тясно взаимодействие на Координационния съвет с класните ръководители за точно спазване на Правилника за дейността от учениците в училището, като се прилагат необходимите административни мерки при несъобразяване с установените правила.
 16. 16. 16 С отделни групи ученици са проведени беседи за същността на тормоза, проявите и участниците в процеса. Проведени са индивидуални разговори с ученици, за които съветът е получавал сигнали, че може да са жертва на тормоз. Прилаган е подходът за «възстановяване на щетата» - разговор с ученика, постигане на договорка, проследяване на поведението и осъществяване на обратна връзка; наблюдават се взаимоотношенията на ученика с другите ученици и се провеждат консултации за коригирането му. Не са наблюдавани сериозни нива на тормоз. Комисия за защита при природни и други бедствия През месец октомври е изготвен и утвърден от Директора училищен план за действие при бедствия и с него са запознати всички учители, служители, помощен персонал и ученици. Основни задачи на комисията през първия учебен срок с председател г-жа Геновева Стринска – зам. директор са: - разработване на раздела „Защита на населението” в плана на класния ръководител по теми и срокове, съобразно с примерния тематичен план по защита на населението от Указания № 2 на МОН; - проиграване на плановете за евакуация при пожар – 23.10.2018г. Проведените беседи в часа на класа подготвят учениците за адекватни действия в необичайни ситуации и защита при природни и други бедствия. Целта на обучението е да се формира култура на поведение за оцеляване в бедствени ситуации, което се постига чрез: - усвояване на система от знания за природните бедствия, производствените аварии и катастрофи и пожарите; - придобиване на практически умения и навици за оцеляване; - формиране на необходимите способности за самозащита и взаимопомощ; Методическото обединение на началните учители и учители -ЦДО през I учебен срок на учебната 2018/2019 година. 1. Анализ на дейността през I-ви срок на учебната 2018/20198 година. Състав на МО: Председател: В. Сивенова – старши учител Протоколчик: Ек. Янкова – старши учител ЦДО Членове: - Н. Мангадашева – старши учител; - Д. Карамихалева – старши учител; - М. Миховска – старши учител; - Н. Спилкова – старши учител; - В. Мутафова – старши учител; - Б. Вурова – старши учител; - Ил. Каварджиева – старши учител; - Н. Бечева – учител начален етап; - М. Петковска – учител ЦДО; - Л. Калайджиева – старши учител ЦДО; - С. Чукалова- учител ЦДО; - Хр. Чакърова – учител ЦДО; - Т. Сиракова – старши учител ЦДО;
 17. 17. 17 - Св. Кирова – учител ЦДО Дейността на МО на началните учители протече съгласно предвидените и залегнали в годишния план за дейностите за първи учебен срок. Правилното планиране на работата бе решаващо за качественото изпълнение на поетите отговорности от членовете на обединението. Добрата организация при реализиране на всички задачи чрез съгласуване на всички видове дейности допринесе за добрите резултати. Приоритет в нашата работа беше училището – желано място за ученика и образованието съобразено с възрастовите и индивидуални особености на детето. МО реализира плануваните заседания, отразени в протоколната книга. 2. Дейности и мероприятия проведени през I-я учебен срок: - Изработване план за работата на МО през учебната 2018/2019 година; - Празнична програма по повод 15.09., в която взеха участие ученици от 2-те класове с кл. ръководители г-жа Спилкова и г-жа Мутафова; - Провеждане и оценяване на входни нива по учебни предмети и набелязване на мерки за отстраняване на констатираните пропуски; - Проведени бяха родителски срещи по класове; - Отбелязан беше 1 ноември – Денят на народните будители – табла, дискусии и други; - Бяха подготвени и проведени коледни тържества във всички класове; - Ежедневно се оказва помощ на учителите с малък педагогически стаж; - Класните ръководители насърчават учениците да участват в различни състезания, където те показаха добри резултати; - Учениците от четвъртите класове участваха в общински кръг на олимпиадата по математика. Двама от участниците се класираха за областен кръг. „Знам и мога” беше другото състезание за четвъртокласниците. - Членовете на МО защитиха V квалификационна степен, а Ил. Каварджиева – IV степен; - Проведени са междинни нива в IV клас; - Активно участие на учениците в отбелязване празника на училището. МО на началните учители осъществява ефективен образователен процес за постигане компетентности съобразени с образователните изисквания. Обучението и възпитанието на учениците се осъществява в духа на демократични ценности, на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. С всички свои дейности МО на началните учители утвърждава престижа и доброто име на училището. Информация за дейността на Методическото обединение на класните ръководители на V – VII клас през І-я учебен срок на 2018/2019г. Основната цел на обединението е : - Утвърждаване на методическото обединение, като център за вътрешно квалификационна дейност ; - Усъвършенстване на професионалните умения и въвеждане на иновационни методи за работа; - Издигане авторитета на училището и доказване професионализма на учителите. ДЕЙНОСТИ:
 18. 18. 18 - Изготвиха се плановете на класните ръководители, съвместно с ученическия съвет и съобразни със спецификата на всяка паралелка . - Класните ръководители бяха тясно свързани с успехите и проблемите на своите ученици, за преодоляване на конфликти и намаляване на неуважителните отсъствия . - В часа на класа се разгледаха предвидените теми по БДП, ЗН и теми свързани с екологичното възпитание на учениците. Проведени бяха две методически сбирки: 1.Учредителна сбирка. Запознаване с успеха. 2.Отсъствията на учениците – проблеми и тяхното решаване. Мобилна зависимост . МО на класните ръководители VIII – XI клас отчита изпълнение на задачите за I учебен срок на 2018/2019г. Всички дейности заложени в плана на обединението са изпълнени. Във всички класове бяха приети след обсъждане с учениците на плановете на класните ръководители съобразно спецификата на всяка паралелка. Учениците са запознати с правилника за вътрешния ред, бяха проведени родителски срещи за запознаване с правилниците за вътрешния ред и работа в компютърните кабинети. Избрани са родителски активи и ученически съвети за съвместна възпитателна дейност и взаимно подпомагане. По време на тържества се използват задължителните символи на българското училище-националното и училищно знаме и държавния химн. Изготвени са табла на различни теми за класните стаи и коридорите в училището. Активно се работи със социалните институции за приобщаване на отпаднали и в риск от отпадане ученици. Не се използва достатъчно възможността за участие на ученическия съвет в управлението на училището. Работи се за развиване на интелектуалното развитие на учениците и изграждането им като бъдещи активни членове на съвренното ни общество. Провеждат се заседания на обединението. Информация за дейността през I учебен срок на МО на учителите по математика, информатика и информационни технологии. В методическото обединение по математика влизат следните учители: Емилия Вълкова, Мариана Кисьова, Васка Паскалева, Детелина Каварджиева, Геновева Стринска и Веско Дишлиев. Проведени бяха следните мероприятия: На 26.09.2018 година се проведе първото заседание на МО. На него се прие плана на обединението. До края на октомври месец всички учители по математика и информационни технологии представиха отчет за входните нива по предмети. Всеки учител бе набелязал мерки за отстраняване на пропуските. По този повод редовно се провеждат консултации с учениците. На 13.10.2018 г. се проведе математическото състезание на СМБ „Стоян Попратилов“. Участваха следните ученици – Георги Андонов (2а клас), Йорданка Андонова (6а клас), Цветелина Симеонова (7б клас) и Габриела Гойгаджова (7а клас). Учениците се представиха достойно.
 19. 19. 19 На 11.11.2018 г. Георги Кабаиванов (6а клас), Константин Терзиев (6б клас), Валентин Хаджиев (7а клас), Георги Пищалов (7а клас) и Константин Жълтушкин (7б клас) учасваха онлайн на Международно състезание по информатика и информационни технологии – „Бобър“. На учениците бяха връчени сертификати. На 21.11.2018 г. се проведе заседание на МО. На него госпожа Васка Паскалева ни запозна с наредба №5 за новите разпределения. На 08.12.2018 г. се проведе Коледното математическо състезание на СМБ. Участваха следните ученици – Йорданка Андонова (6а клас), Цветелина Терзийска (6а клас), Цветелина Симеонова (7б клас) и Габриела Гойгаджова (7а клас) и Мария Бечева (7б клас). Те се представиха достойно. На 15.12.2018 г. се проведе Общинският кръг на олимпиадата по математика. В него взеха участие 40 ученици от 4 до 12 клас. Класираха се само двама ученици - Йорданка Андонова (6а клас) и Габриела Гойгаджова (7а клас). На 17.12.2018 г. учителите по ИТ и информатика (Вълкова и Кисьова) разгледаха пред колегията урока „Безопасен интернет“. ОТЧЕТ НА РАБОТАТА НА МЕТОДИЧНОТО ОБЕДИНЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА КОМИСИЯ: 1. Екатерина Илиева Шиндова- Барганова 2. Весела Стоянова Ингилизова 3. Мариана Владимирова Паракосова 4. Лорета Иванова Рангелова 5. Александра Костадинова Пепеланова МО изпълни следните планирани задачи: 1. Изработиха се варианти за входящи нива по предметите. 2. Изработи се и се проведе тестова форма за оценка на уменията за правопис и пунктуация. Формира се представата за правопис и пунктуация. Обърна се внимание на пунктуационно и правописно оформяне на заглавие 3. Работи се по построяване на текст по зададени параметри- ключови думи, предметна област, тема, участници, условия- според класа. ( основен проблем) 4. В 7. и в 11. клас се решават тестове по модела на НВО и ДЗИ по БЕЛ 5. В обучението по литература се проведоха тестове, които целяха: * разпознаване на автора * утвърждаване на социокултурни понятия, характерни за разглежданите епохи; * изграждане на умения за създаване на текст чрез ключови думи; * мотивация и провокация на читателския избор на учениците чрез отворени въпроси; * умения за интерпретиране на художествената творба по определен проблем; * умения за разчитане на художествените средства и похвати; * умения за определяне на тема, подтема, предмет, цел, участници, условия; * подялба на смислови части и определяне на ключовите думи във всяка от тях; *умения за създаване на различни видове преразказ на текст- подробен, сбит, трансформиращ, подборен. 6. Учениците се запознаха с нови художествени творби, литературна критика, теория. 7. В часовете се разработиха табла и проекти с цел активното участие на учениците в учебния процес и изграждане на позитивна нагласа към ученето
 20. 20. 20 8. Обърна се сериозно внимание на прочита на чужд текст, на извличането на конкретна и значима информация от него, на осмислянето на текста, на превода. Във връзка с Националната седмица на четенето в СУ «Васил Дечев» се проведоха редица мероприятия. Първите два дни от Националната седмица на четенето минаха под знака на инициативата „ Деца четат на деца“. Най- малките ученици бяха посрещнати в библиотеката към НЧ „ Родопска искра 1880“. Деца от четвъртите класове гостуваха при третокласниците. Последните избраха най- добрия четец сред гостите, а пък той провери правописната култура на домакините. Продължихме с инициативата „ За книгите и хората“. В часовете по БЕЛ в Vа и Vб клас гостуваха ученици от гимназиален етап, които им поднесоха интересни митове и вълшебни приказки. По случай 1 ноември –Ден на народните будители, ученици от СУ "Васил Дечев" гостуваха в библиотеката към НЧ „Родопска искра 1880“, където изгледаха тематична презентация, проследяваща делата на бележити българи. На 27.11.2018 г. петите класове почетоха патрона Васил Дечев чрез викторина-двубой на тема: "Чепеларски будители". Въпросите припомниха делата на основателя, но и на други будители и дейци на просвещението. Гайдари завършиха тържеството чрез кръшно родопско хоро, а жури бяха ученици от 11-ти клас и технически персонал в училището. Проведе се и традиционното от години състезание „Стъпала на знанието“, както и олимпиадите по БЕЛ и по английски език. Резултатите удовлетворяват и преподавателите, и учениците. Спазва се и графикът за провеждане на консултации. Информация за дейността на МО по Природни науки и екология през 1 срок на учебна 2018/2019 година 1. Разпределенията по учебните предмети ЗП/ЗУЧ, ЗИП/ИУЧ и СИП/ФУЧ са изготвени съгласно плана на училището. 2. Анализираха се резултатите от тестовете за входни равнища и се набелязаха мерки за отстраняване на допуснатите пропуски. 3. Системно се осъществява обмяна на опит между преподавателите и се споделят новостите по отделните науки, с цел да се повиши интереса и мотивацията на учениците в учебния процес. 4. Обсъжда се и се анализира учебното съдържание по предметите за осъществяване на междупредметни връзки. 5. Търсене на варианти за успешно приключване на уцениците със СОП, учениците срещащи трудности при овладяване на учебния материал и за учениците, които не посещават редовно учебните занятия. 6. Обсъдиха се проектите за учебни програми по природни науки и екология за VII и IX клас и пригодността на проектите за учебници. 7. Обогати се материалната база на кабинетите по физика, химия и биология с необходимите прибори, пособия, стъклария и реактиви за провеждане на експерименталната работа по учебните предмети. 8. Олимпиадите на Общински кръг през уч. 2018/2019 г. се проведоха съгласно графика утвърден от РУО - Смолян: - Химия и опазване на околната среда - 17.01.2019 г. - Биология и здравно образование - 31.01.2019 г.

×