Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Otchet 1 srok ucebna 2019 2020 g

55 views

Published on

Отчетен доклад за образователната работа в СУ "Васил Дечев" гр. Чепеларе

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Otchet 1 srok ucebna 2019 2020 g

 1. 1. 1 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ДЕЧЕВ” 4850 гр.Чепеларе, ул.”Беломорска”46, тел. 20-33; 21-33; тел./факс 21-56; e- mail: sou_chepelare@abv.bg Отчет – информация за образователната работа в СУ “Васил Дечев” през учебната 2019/2020 година Организация на учебната дейност. Организацията за учебната 2019/2020 год. в СУ “Васил Дечев” е съобразена с изискванията на Нормативната уредба на МОН. Сформирани бяха следните паралелки: I клас – 2 паралелки; VII клас – 2 паралелки; II клас – 2 паралелки; VIII клас – 1 паралелка; III клас – 2 паралелки; IX клас – 1 паралелка; IV клас – 2 паралелки; X клас – 1 паралелка; V клас – 2 паралелки; ХІ клас – 1 паралелка; VI клас – 2 паралелки; XII клас – 1 паралелка; 11 ЦДО за учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас. На заседание на ПС на 05.09.2019г. с протокол № 14 бяха приети: училищните учебни планове, индивидуални учебни планове, формите на обучение в СУ “Васил Дечев”: дневна, самостоятелна и индивидуална; целодневна организация на учебния ден, учебното време, дневен и седмичен режим, приемане на ЗИП (избираеми учебни часове) и факултативни учебни часове и учебните часове по тях, избор на спортни дейности за учебна 2019/2020 г., Правилника за дейността на СУ “Васил Дечев”, Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение, труд и отдих, Годишен план на училището за учебна 2019/2020 г., Етичен кодекс на училищната общност при СУ „Васил Дечев”, актуализация на Стратегия на СУ „Васил Дечев” за периода 2015-2020 г., училищната програма за целодневна организация на учебния ден, Избор на председатели на училищни комисии и МО, избор на секретар на ПС през учебната 2019/2020 г. Определени бяха класните ръководители. Сформиран бе екип за подкрепа за личностно развитие на учениците за изготвяне на индивидуални учебни програми на децата със СОП. Правилника за вътрешния трудов ред бе приет на общо събрание на 05.09.2019 г. I Резултати от образователната работа през I – ви учебен срок. 1.1. Начален етап. В началото на I –я учебен срок броя на учениците в начален етап са 148. Обучението в начален етап се осъществява по учебен план, съгласно Наредба № 4 от 30.11.2015г за учебния план за I –IV клас. Отсъствията в края на първия срок на учебната 2019/2020 година в I – IV клас общо са 1369 , от които 1368 уважителни и 1 неуважителни. ОР на I -те класове през I –я учебен срок на учебната 2019/2020г. През първия учебен срок на учебната 2019/2020 година ОР на първи клас се състои от следните мероприятия: -проведени бяха родителски срещи с родителите на бъдещите първокласници -създадени бяха групи на класовете в социалната мрежа за по-лесно информиране на всички. -подготовка на класните стаи с помощта на родителите -провеждане на тържества в класните стаи на първия учебен ден пред родителите
 2. 2. 2 -активно участие в благотворителната кауза "Без букет на първия учебен ден" за събиране на средства за дете от нашето училище. -провеждане на родителски срещи -посещение на безплатна театрална постановка - посещение на театралната постановка "Пипи дългото чорапче" в Читалището -успешно приключване на Предбуквения етап в обучението по начално четене и начално писане -активно участие на учениците от първи клас в състезанията към СБНУ, на които деца показаха максимален брой точки -посещение на театралната постановка" Книжни сладкодумци" -участие в благотворителната акция за дарение на книга за училищната библиотека -отбелязване Деня на народните будители -наблюдения в близкия парк -посещение на Музея на ските и паметника на Васил Дечев -отбелязване Деня на християнското семейство -участие в турнира и в празничното шествие по случай Патронния празник на нашето училище -посещение на "Урок по родолюбие" в Читалището -месец декември-месец на мисиите, в които първокласниците правиха добрини -получихме подаръци от германски деца -работихме в екипи -отбелязване Националната седмица на четенето с разглеждане на книжки и изработване на книжка от всяко дете -активно участие в Коледната работилница и базар -изпращане на коледни ръчно изработени подаръци на първокласници от град Смолян с класен ръководител г-жа Киндова -участие в благотворителната акция за събиране на трайни хранителни продукти за децата, приютени от отец Иван в Нови хан -организиране и провеждане на коледно парти с аниматори -участие в благотворителен конкурс "Магията на кукерската маска -да прогоним злото, да бъдем по-добри", организиран от Сдружение Усмивка и Читалище "Св. Св. Кирил и Методий 1955"-град Бургас -ежедневни срещи с родители и родителски активи на класовете. -задължителните теми по БДП и ЗН -Разговори на тема "Нашият клас", "Лична хигиена", "Учтиви и любезни" Отчет за образователната работа на II-те класове за първи учебен срок на 2019-2020 год. През първия учебен срок образователната работа се реализира със следните дейности и мероприятия: - Тържествено посрещане на първокласниците в училище - Разглеждане на задължителните теми по БДП и ЗН и предвидените практически занятия - Отбелязване на Националната седмица на четенето - Посещение на театрални постановки,изложба –базар на детската книга и среща с писателката Божана Апостолова в Читалището - Участие в кампанията “Дари книга –стани будител“ - Посещение на Музея на родопския карст - Участие на всички ученици в кампанията“Капачки за бъдеще“ - Отбелязване на Патронния празник с беседа за Васил Дечев,поднасяне на венци и цветя пред паметника му ,щафетни състезателни игри и посещение на спектакъла„Урок по родолюбие”представен от Искрен Красимиров - Активно участие в състезанията към СБНУ,в които имаме ученици с
 3. 3. 3 максимален брой точки - Беседи на тема „Животът не е резервна част“ ; „Добрите постъпки и поведение“ - Отбелязване на 3 декември –Международен ден на хората с увреждания - Празнуване на Коледа по класове - Участие в честванията за Освобождението на Чепеларе с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Капитан Петко войвода -Ежеседмични мероприятия за стимулиране на приятелски взаимоотношения между учениците от двата класа През I –я учебен срок на учебната 2019/2020 г ОР на III а клас: - Всички запланувани теми по БДП и ЗН се взеха по план - Във връзка подобряване на работата в учебните часове бяха проведени беседи на тема ,,Ние сме в екип’’ и ,,Как да учим по-добре’’ - За адаптиране в училищната среда бяха проведени проучвания на тема ,,Аз и другите’’ - По случай ,,Ден на народния будител’’учениците изработиха теметично табло в класната стая. - Във връзка с празника на училището учениците се включиха в заплануваните училищни мероприятия,беше направено и табло за живота и дейността на Васил Дечев,придружено с беседа за патрона на училището. - Коледното парти както винаги беше организирано с игри,викторини ,много забавления и емоции на децата от класа През I –я учебен срок на учебната 2018/2019 г ОР на III б клас: През изминалия срок на учебната година са разгледани темите по БДП, с които са запознати и родителите на първата класна среща с тях. В часа на класа са взети до момента и темите за обучение на учениците по ЗН от бедствия, аварии и злополуки. Работата за изграждане на добър колектив и възпитаване в толерантност, съпричастност, взаимопомощ, положителни примери за подражание и екипност, продължава с още по-добри резултати и през тази учебна година. В тази връзка са дискутирани темите „Правилата в моя клас и моето училище”, „Зачитане на другия като уникален”, Техники за овладяване на емоциите”. В образователната дейност основна цел е да се създава у ученика интерес към ученето чрез постоянно използване на разнообразни методи и форми в урока. Децата да бъдат редовно мотивирани за учебен труд като необходимост, а не като задължение. Патриотичното възпитание на учениците се осъществява чрез участието им в чествания по случай бележити празници. В часа на класа взеха участие в беседа за известни народни будители и техния принос в българската история. С много ентусиазъм изготвиха табло със снимки на видни будители. В мероприятията, организирани за патронния празник на СУ „Васил Дечев”, проучиха и подготвиха интересни разкази за моменти от живота и делото на видния чепеларец. Участваха в турнир по „Народна топка” с трети „а” клас. С много веселие, забавни игри, танци и разменяне на подаръци, учениците отпразнуваха своето коледно тържество.
 4. 4. 4 За да опазват своето здраве и това на другите, с които контактуват, децата са запознати с беседи на тема „Грипни епидемии”, „Спазване на лична хигиена”, „Чистотата около нас и в природата”, „Хранене и здраве”. Образователната работа с учениците от IV а класове през първи учебен срок на учебната 2019/2020 година. Целта е формиране на отговорност, дисциплинираност и интерес към учебната работа. Бяха проведени следните мероприятия и беседи: 1.Всички планирани теми по БДП се взеха в определените срокове. 2.Заплануваните теми по Защита на населението бяха запланувани своевременно. 3.Във връзка с патронния празник на училището беше проведена беседа, изготвено табло и рисунки, посветени на патрона на училището. 4.Другарската взаимопомощ и добрите взаимоотношения в класа са основна тема от страна на класния ръководител и учителя ЦДО. В класа продължават разговорите , започнали през миналата учебна година, за добри взаимоотношения между децата, за недопускане на конфликтни ситуации и агресивно поведение. 5.В часовете на класа се проведоха и здравни беседи на тема: „Здравословно хранене“ и се обсъждаха въпроси, свързани с ежедневната хигиена. 6.Във връзка със седмицата посветена на четенето учениците посетиха детските градини, където участваха с голям интерес и активно в четене, драматизация. Показаха и артистични способности . 7.Посетени са две детски театрални постановки в сградата на читалището. 8.активно участие в състезанията към СБНУ, в които имаме класирани ученици с максимален брой точки. 9.Участие в олимпиадата по математика, в която Габриела Карамитева се класира за областен кръг. 10.Учениците взеха участие в състезанието за четвъртокласници - „Знам и Мога“. 11.Коледа бе отбелязана с коледно парти в пицария „Аморе“, където бяха организирани викторина, томбола, размяна на подаръци и поздравления от родителите. Образователната работа с учениците от IV б класове през първи учебен срок на учебната 2019/2020 година. Учебната година започна с организационна дейност. Учениците се разделиха в екипи с различни задължения (дисциплина, хигиена, цветари, библиотекари, екип, който да подготви Коледно тържество). Припомниха се Правилника за дейността на училището. Всеки ученик си направи самооценка на своето поведение и какво трябва да поправи. Беседва се върху темата „Как да уча по-добре?. Добрите ученици споделиха своя опит и всеки си направи извод, за да се справи успешно с НВО. Разгледани са темите за толерантност между тях и околните. Да бъда добър с другите, за да са добри и те с мен. В 4 б клас съществуват едни човешки добродетели (толерантност, взаимопомощ, уважение и съчувствие към различните). Работата в екип помогна като по-силните ученици се стараят да помагат на по- слабите с цел по-добър успех в класа. Разгледана е темата за Тероризма и заплахата от него. Как да бъдем по-бдителни и отговорни в поведението си извън училище. Изготвени бяха беседи и табла за Независимостта на България; Ден на народните будители; Васил Дечев – живот и дейност. Класът посети няколко театрални постановки.
 5. 5. 5 Разгледани са темите: „Световен ден за възпоменаване на жертвите от ПТП”; Темите по Безопасност на движението започнахме с изготвяне на пътен маршрут от къщи до училището и обратно, видове кръстовища, видове пътни знаци. В каря на срока учениците решиха теста по безопасно движение успешно. Разгледани са и Стихийните бедствия – причини и евакуация. Екипа на културната част подготви страхотно Коледно тържество. Със собствени средства подготвиха томбола, игри, почерпка, подаръци и интересни танци. Но за мен като класен ръководител най-доброто постижение в 4 б клас е разбирателството между учениците. 1.2 Прогимназиален и гимназиален етап. Учениците V – VII клас завършват първия учебния срок със среден успех мн. добър – 4,88. Броят на учениците е 108, като 8 от тях са носители на слаби оценки. С най - висок успех е V a клас – Мн. добър 5,23, следва VI a клас – Мн. добър 4.93 и VI б клас – Мн. добър 4,86. Отсъствията за прогимназиален етап са общо 1012,5 като 887 са уважителни, а 125,5 неуважителни. Учениците VIII – XIІ клас завършват I– ви учебен срок с успех мн. добър – 5,10. Броят на учениците е 55. Носители на слаби оценки са 3 ученици. С най – висок успех завършва XII клас – oтличен 5,60, следван от XI клас – мн. добър 5,19 и VIII клас – мн. добър 4,88. Отсъствията за гимназиален етап са общо 1607,5, от които 1217 са уважителни, а неуважителни са 390,5.. Общият успех на СУ „Васил Дечев” за първи учебен срок е много добър 4,99. Информация за образователната работа през І-я учебен срок на учебна 2019/2020г. на V а клас През м. септември бяха изготвени плановете на класните ръководители за работа през учебната 2019/2020 година. Класният ръководител заедно с класа си взе участие в подготовката за откриване на новата учебна година. Учениците бяха запознати с правилника за вътрешния ред на училището и спазването му за осигуряване на безопасни условия на обучение и труд. Бяха поставени насоките в областта на здравното образование през учебната година. Класният ръководител попълни навреме дневника на класа си и бележниците на учениците си. Мероприятието, в което с желание се включи 5а клас бе Денят на Независимостта на България. Проведена бе родителска среща, на която родителите бяха запознати с правилника за вътрешния ред на училището и спазването му и бе избран родителски актив на класа. Конфликтът между двама ученици от 5а клас беше своевременно разрешен чрез провеждането на разговори с тях и техните родители и в тази връзка бе проведена родителска среща. Класът участва дейно в мероприятия за превенция на различни природни и граждански събития, изучава и попълва тестове по безопасност на движението. През месец ноември класът се включи активно в организирането и провеждането на Патронния празник на училището. Уроците, които бяха планирани в областта на екологично възпитание – опазване на околната среда, защита от бедствия и аварии, бяха проведени при спазване на графика по разпределението за часа на класа изготвен от класния ръководител. Успеваемостта на класа е много добра. Отсъствията на учениците са само по уважителни причини и от малко закъснения.
 6. 6. 6 5а клас за сега е един сплотен и работещ във всички направления клас. Образователната работа на V б клас се проведе съгласно изработения план за часа на класа. С учениците от 5 б клас са разглеждани по график задължителните теми от обучението по БДП и ЗН. Усвоени са необходими знания и умения за адекватна реакция при инцидент и оказване на първа помощ. Почетени бяха жертвите на пътя с инициативата „Животът не е резервна част”. На учениците е представено възникването и развитието на Европейския съюз, неговите столици, институции, културно наследство, различия. Запознати са с правата на детето и произтичащите от тях отговорности. Всички ученици знаят и задълженията и отговорностите си в училище, както и наказанията при неспазването им. С Правилника на СУ „Васил Дечев” са запознати и техните родители, с които се поддържа постоянен контакт за по- ефективен учебен процес. Проведена бе дискусия на тема „Да пестим енергия!” като в нея бяха представени невъзобновяемите източници и практически начини за пестене на ток и вода у дома и в училище. Обсъдено бе също разделното събиране на отпадъци и събирането на пластмасови капачки за кауза. Всеки сподели личния си принос в опазването на природата. С цел професионално насочване на учениците, бе проведена дискусия на тема „Какво харесвам и обичам”, за да може всеки да прецени силните и слабите си страни и да се ориентира правилно към най- подходящата за него сфера на дейност. С класа е отбелязан Денят на независимостта на България. По случай Денят на народните будители бе изработено табло. Учениците се включиха в традиционната щафета по повод Патронния празник на училището. По случай Коледните празници бяха разгледани различни видове сурвачки и начини за изработването им. Всички ученици се веселиха заедно на Коледното парти в ресторант „Шоки”, организирано за тях от родителския актив на класа. Програмата бе изпълнена с разнообразни състезания по отбори, много танци и подаръци. Информация за образователната работа на VI а клас през първия учебен срок на учебната 2019-2020 година Работата на 6 а клас през изминалия учебен срок премина съгласно изработения план за дейността. Основните мероприятия бяха насочени към повишаване мотивацията на учениците за усвояване на учебния материал и изграждането им като личности с ценности. Интересни за учениците се оказаха дейностите по безопасност на движението, както и тези за защита при бедствия и аварии.Взеха участие във всички мероприятия на училището.Класът празнува Коледа, посети Природонаучния музей в града,участва в двубой с 6 б клас по баскетбол. Проблеми се оказаха дисциплината на класа като цяло и по-специално на Симеон Киров, Славчо Пинтев и отчасти Николай Маданков.След обсъждане с класа бяха извикани родителите и заедно с Директор и психолог бе проведен разговор.Има резултат от дейността, но трябва да се постигне още повече. Информация за образователната работа на VI б клас през първия учебен срок на учебната 2019-2020 година
 7. 7. 7 Началото на учебната година започна с подготовка за 17 септември, включваща украса на класната стая, подреждане на учебниците. През първият учебен срок учениците от 6 б клас се включиха активно в мероприятията на СУ „Васил Дечев“. По желание, участваха в честването на 22 септември – Ден на българската независимост. Учениците от двата класа наблюдаваха възстановка, свързана с посрещането на капитан Петко войвода и четата му в Чепеларе. Основните мероприятия бяха насочени към повишаване мотивацията на учениците за усвояване на учебния материал и изграждането им като личности с ценности. Бяха проведени няколко допълнителни часа за борба с агресията, под формата на различни интерактивни игри. Интересни за учениците се оказаха часовете по безопасност на движението. Класът посети обновения Природонаучен музей в гр. Чепеларе, участва активно в спортните мероприятия на училището, изправи се в двубой срещу 6 а клас. Класът отбеляза празника Коледа с тържество, размяна на подаръци и различни игри. Успеваемостта на класа е много добра,отсъствията са само по извинителни причини и малко закъснения.Ученическият съвет работи активно и е в помощ на класния ръководител,родителският актив извърши самостоятелно застраховките на класа. Шести б клас засега е работещ във всички направления клас. Информация за образователната работа на VII-те класове през I - я срок на учебната 2019 – 2020 год. Образователната работа на седмите класове се проведе съгласно изработения план за часа на класа. Проведени са беседи на следните теми: 1. Ден на Независимостта на България. 2. Избор на ученически съвет. Обсъждане на плана за час на класа. Запознаване с актуализацията на училищния правилник. 3. Необходимост от застраховки. Аз и моите отговорности в колектива. 4. Запознаване с интересите и потребностите на учениците – анкета. Самопознание и изграждане на положителен образ за себе си. 5. Ден на народните будители./01.11/ 6. Толерантност и интеркултурен диалог. 7. Патронен празник на училището. 8. Коледни празници –традиции и обичаи. 9. Дейностите, които ми харесват: да работя с хора, с техника, с информация 10.Пубертетно развитие. Наркомании. Превенции. Физическа и духовна деградация на личността, вследствие употребата на наркотични вещества. 11.Мирно решаване на конфликти. Седмите класове посетиха Музея на родопския карст- Чепеларе, участваха в спортни мероприятия. Проведе се беседа на тема „Живота не е резервна част“. Посетиха и спектакъл на д-р Искрен Красимиров “Урок по родолюбие“. По повод патронния празник на училището учениците от седмите класове изготвиха табла с информация за живота и дейността на Васил Дечев. Участваха в поднасянето на венци и цветя пред паметника на В. Дечев , традиционата щафетна обиколка и спортни турнири. Учениците от 7а и 7б клас се включиха активно в проведения коледен турнир по волейбол. Във връзка с коледните празници се организира коледно тържество с посещение на боулинг в Пампорово. Включиха се и в отбелязването на 142г. от Освобождението на Чепеларе. Редовно и по график са проведени темите по БДП. Учениците и класните ръководители работеха за приобщаването им към общочовешки ценности ,чрез проучване потребностите и интересите им. Създаване на чувство за отговорност и колективизъм. Проведоха се и родителски срещи с цел проучване и обсъждане на държавния план
 8. 8. 8 прием. Информация за образователната работа на VIII„а“ клас през първи срок на учебната 2018/2019 година 8 клас през І –я учебен срок, заедно с класния си ръководител Васка Паскалева работеха за укрепване на ученическия колектив, формиране на нравствени качества и хуманни взаимоотношения; възпитаване на съзнателно отношение към учебния труд и самодисциплина. В тая връзка се работеше съвместно с училищния психолог, родители и деца за преодоляване на конфликти в класа. Проведени бяха следните беседи: - Патриотично възпитание и изграждане на националното самочувствие; - За народните будители – 8 клас – Васил Дечев; - Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита. На 26.11.2019г. ученици от класа посетиха Районния съд в града, където се запознаха с видовете дела и структурата на судебната власт. За патронният празник на училището: - Поднасяне на венец на паметника на Васил Дечев; - Участваха в традиционната щафета. За Коледа - Отпразнуваха се коледните празници с коледна питка и късмети. Информация за образователно работа на IX клас през I срок на учебната 2019 – 2020 год. - Класният ръководител е насочил дейността си към укрепване на ученическия колектив, формиране на нравствени качества и хуманни взаимоотношения. Приобщаване на учениците към общочовешки ценности. Създаване на чувство за отговорност и колективизъм. Изграждане на мобилност, адаптивност и умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения между младите хора. Възпитаване на съзнателно отношение към учебния труд, училищната собственост и самодисциплина, опознаване на потребностите на учениците в училищния и извънучилищния живот, гражданско образование и професионална идентичност. - Учениците се включват в решаване на учебните задачи. Търсят и посещават консултации по малко предмети. В часовете на класа се обсъжда културата на умствения труд и необходимостта от дисциплина за постигане на добри резултати в учебната дейност. Ежемесечно се отчитат успеха и направените отсъствия. - В часа на класа в началото на учебната година учениците са запознати с правилника за вътрешния ред. - Проведени са предвидените теми по защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; оказване на първа помощ: „Промишлени аварии“, „Поведение при обгазяване“, „Биологично /бактериологично/ заразяване“. - Часовете за безопасност при движението по пътищата са взети по утвърдения график. Темите са: „Структура на пътя. Видове маркировка.“ и „Групи пътни
 9. 9. 9 знаци“. Темите от военното обучение са проведени от ст.инспектор, представител на военен отчет. - За деня на народния будител учениците научиха за делата, живота и влиянието на труда на будителите за формиране на Националното самосъзнание и самочувствие. - За патронния празник четохме от „Миналото на Чепеларе за заселването на града. Включихме се в поднасянето на цветя на паметника на Васил Дечев. - Проведени са здравни беседи за: „Грипни епидемии“, „Балансирано хранене“. - Обсъждани са въпроси за професионалното ориентиране . - Взети са темите от превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха, киберзащита – „Поведение при терористична атака“; толерантност и интеркултурен диалог – „Аз и другите“; финансова и правна грамотност – „Лични финанси“; превенция и противодействие на корупцията – „Какво е корупция?“; етично поведение; превенция на населението при справяне с гнева и агресията, мирно решаване на конфликти – „Моите послания“. - Системно се провеждат групови и индивидуални срещи и разговори с родители. Образователната работа в X клас през I учебен срок на учебната 2019/2020 година Класният ръководител е насочил дейността си към укрепване на ученическия колектив, формиране на нравствени качества и хуманни взаимоотношения. Приобщаване на учениците към общочовешки ценности. Създаване на чувство за отговорност и колективизъм. Изграждане на мобилност, адаптивност и умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения между младите хора. Възпитаване на съзнателно отношение към учебния труд, училищната собственост и самодисциплина, опознаване на потребностите на учениците в училищния и извънучилищния живот, гражданско образование и професионална идентичност. Учниците се включват в решаване на учебните задачи. Търсят и посещават консултации по малко предмети. В часовете на класа се обсъжда културата на умствения труд и необходимостта от дисциплина за постигане на добри резултати в учебната дейност. Ежемесечно се отчитат успеха и направените отсъствия. В часа на класа в началото на учебната година учениците са запознати с правилника за вътрешния ред. Проведени са предвидените теми по защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; оказване на първа помощ: „Евакуация на населението от сгради и обекти. Спасителни дейности при промишлени аварии и природни бедствия“, „Поразяване от електрически ток – възможни причини и оказване на първа помощ“, „Поведение при наводнения. Оказване на първа помощ при удавяне“. Часовете за безопасност при движението по пътищата са взети по утвърдения график. Темите са: „Категории МПС и свидетелства за тяхното управление“, „Административни наказания за нарушителите“. Темите от военното обучение са проведени от ст.инспектор, представител на военен отчет. За деня на народния будител учениците научиха за делата, живота и влиянието на труда на будителите за формиране на Националното самосъзнание и самочувствие. Участваха в четенето на приказки в детската градина. За патронния празник в часа на класа говорихме за В. Дечев и неговият принос като кмет на гр. Чепеларе. Посетихме урокът – спектакъл. Включихме се в поднасянето на цветя на паметника на Васил Дечев. Проведени са здравни беседи за: „Вирусни епидемии“, „Балансирано хранене“.
 10. 10. 10 Обсъждани са въпроси за професионалното ориентиране . Взети са темите от: - превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха, киберзащита – „Поведение при терористична заплаха“ - толерантност и интеркултурен диалог – „Хармония в общуването“ - финансова и правна грамотност – „Финансов план“ - превенция и противодействие на корупцията – „Как може да се спре корупцията“ - превенция на населението при справяне с гнева и агресията, мирно решаване на конфликти – „Моите послания – думи и действия“. Включихме се в общоградските тържества по случай освобождението на Чепеларе от турско робство. Системно се провеждат групови и индивидуални срещи и разговори с родители. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА РАБОТА НА XI КЛАС ЗА I-ви СРОК НА УЧ. 2019/2020 г. В началото на срока се проведе родителска среща на която беше обсъдена евентуална екскурзия в чужбина. Получихме няколко оферти , но съгласие не бе постигнато. За гражданско образование и възпитание са разгледани – „Корупция“, „Социална справедливост и солидарност“„Демократично гражданство“. Отбелязани бяха денят на народните будители, коледа с украсено дръвче в класната стая и 142 г. от освобождението на Чепеларе от турско робство. Учениците от 11 клас взеха активно участие в спортния турнир по случай патронният празник на училището прес месец ноември, като заеха първото място в турнира по волейбол. Разгледаните теми от Г.З.са; „Мерки за противопожарна безопасност при шофиране“ и „Психологична помощ при природни бедствия“. В дейности за развитие на класа-„Припомняне на правилника за вътрешния ред „, избран бе ученически съвет , всеки месец се разглеждаше успеха и отсъствията на ъчениците. Здравно образование-“Психично здраве и личностно развитие“. Класа завършва първи срок с успех над мн.добър 5,10 и с малко безпричинни отсъствия. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА РАБОТА НА XII КЛАС ЗА I-ви СРОК НА УЧ. 2019/2020 г. Образователно работа през първия учебен срок бе съобразена с темите , предвидени за часа на класа в календарния план и мероприятията на училището. Бяха взети следните теми: *Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита: -Радикализацията – какво може да направи училището против нея. - Рискове и заплахи. *Финансова и правна грамотност: - Нужди и желания , бюджет. - Приходи и разходи в семейството. - Местни и държавни данъци. - Гражданско право. - Конституция на Република България. *Моето първо работно място: - Къде искам да работя и защо. - Трудово право.
 11. 11. 11 - Търговско право. *Защита на населението при бедствия , аварии и катастрофи: - Индивидуални и колективни средства за защита- поведение при пожар в обществена сграда. - Загуба на съзнание , клинична и биологична смърт. *Превенция и противодействие на корупцията: - Антикорупционни органи. *Превенция на насилието , справяне с гнева и с агресията , мирно решаване на конфликти: - Проблемите , които решаваме. *БДП: - Правомощия на органите за контрол на движението по пътищата. Учениците от класа активно участваха в мероприятията , посветени на деня на Народните будители и Патронния празник на училището.Гледахме постановка в читалището , поднесохме венец на паметника на Васил Дечев.Участвахме и в отбелязването на 142 годишнината от Освобождението на Чепеларе. Анета , Вили , Борис и Ива участваха в състезания и олимпиади , проведени на общинско ниво и очакваме класиране. Анета получи стипендия „Златка Кацарова” за интерес към биологията и отлично представяна в училище. За Коледа , посетихме заведение , където се почерпихме 1.3. Работата през I – я учебен срок на МО и училищни комисии. ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРНО- МАСОВА ДЕЙНОСТ ПРИ СУ „ ВАСИЛ ДЕЧЕВ“- ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ учебна 2019-2020 година- I срок През първия учебен срок се проведоха всички запланувани мероприятия съгласно плана на ККМД, а именно: 1. Национална седмица на четенето- 22.- 26. 10. 2019г.  Организиране на дарителска кампания „Дари книжка –стани будител“ в полза на училищната библиотека. 2. Сътрудничество с родопския драматичен театър за изнасяне в училище на детските театрални постановки. 3. 1 ноември- Ден на народните будители  31.10.2019 год. Посещение на изложба-базар на детски книги в градската библиотека на издателство „ Жанет 45“ и среща с авторката на книгите за учениците от 1-4 клас.  Посещение на изложба на книги на чепеларски будители и беседа за тях от 17.00 часа, за учениците от 5 до 12 клас.  Изработване на тематични (табла) постери. 4. Патронен празник на СУ „ Васил Дечев“- 29. 11. 2019 г.  21.11.2019 год. посещение на учениците от цялото училище на спектакъла „Урок по родолюбие“ представен от Искрен Красимиров и тържествено слово от Директора:  Изработване на тематична украса на училищата както следва:
 12. 12. 12  В сградата на основното училище във фоайетата на 1, 2 и 3 етаж.  В сградата на гимназията: отговорници класните ръководители на учениците, които учат там.  Щафета обиколка на училището на 28.11.2019г.  Организиране на спортни или други състезания по класове на свободна тема за учениците от 1-4 клас.  В часа на класа всеки класен ръководител да поднесе по подходящ начин информация за делото и живота на Васил Дечев. 5. Празнуване на Коледа - по класове. Коледна украса на класните стаи. 6. Спортен празник - участие в спортните мероприятия, организирани от общината. Учителите, които са определени за отговорници на мероприятията подхождат към своята работа отговорно и своевременно. Останалите колеги се включват с желание и дават идеи за организацията и провеждането на различните мероприятия и украсата на училището. Отчет на Комитета по охрана на труда при СУ „Васил Дечев“ гр.Чепеларе В началото на учебната година комисията си постави цели и свързани с тяхното реализиране задачи, които да следва през годината. Цели на комисията: 1. Създаване на оптимална среда на обучение и труд в училище, гарантиращи опазване живота и здравето на учителите, учениците и служителите. 2. Регулиране на взаимоотношенията за безопасни условия на обучение и труд в училището, с цел опазване и предотвратяване на трудови злополуки. 3. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда и оказване на помощ в случай на опасност. Задачи: 1. Да организира цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване безопасността на учителите, учениците и служителите, както и да предлага на Директора мерки за тяхното подобряване. 2. Да обсъжда резултатите от оценката на професионалния риск и съобразява дейността си с констатациите на специализираната служба по трудова медицина. 3. Да създаде организация за извършване на проверки, с цел ефективен контрол по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. 4. Да участва в разработването на програми за информиране и обучение на служителите и учениците по проблемите на здравословни и безопасни условия на обучение и труд. 5. Да отчита специфичните опасности за работещите, които се нуждаят от специална закрила, включително и тези с ограничена работоспособност, и да предвиди улеснения на работните им места за изпълнение на трудовите им функции. В изпълнение на поставените цели бяха реализирани задачи, свързани с цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване безопасността на учителите, учениците и служителите. Бяха изготвени от ЗДУД и утвърдени от Директора следните програми : -за провеждане на начален и периодичен нструктаж по безопосност и хигиена на труда на работното място с учителите, учениците и служителите. -за провеждане на инструктаж на работното място по БХТ с ученици преди започване курса на обучение в специализирани кабинети / лаборатории / и салони по физкултура и физкултурна площадка. - за провеждане на периодичен инструктаж по БХТ с учениците след ваканциите и при зимни условия. - за безопасни условия на труд на помощния и обслужващия персонал в СУ ”Васил Дечев”,гр. Чепеларе, при провеждане на основно почистване на материалната база и след ремонтни дейности. В училището са въведени и се водят следните книги: за
 13. 13. 13 начален инструктаж, за периодичен инструктаж, за извънреден инструктаж и актова книга за трудовите злополуки. В началото на учебната година бяха проведени инструктажи на учителите, учениците и служителите по установения ред и с наличната документация. Учениците, педагогическия, непедагогическия персонал и родителите бяха запознати с Правилника по осигуряване на БУОВТ в училището. След приключване на учебни занятия учителите задължително проверяват за забравени включени електроуреди, учебнотехнически средства и осветление. През м. октомври се изготви план за работа при есенно-зимни условия. В училището са създадени условия за санитарно-битово и медицинскообслужване на служителите, работниците и учениците. Медицинската сестра следи за поддържане на хигиената на работното място и спазване на оптимални норми за отопление, осветление и шум. Ежемесечно се извършваше проверка на сградата и съоръженията в училището. Проследяваше се спазването на задълженията на помощния и обслужващия персонал за ППБ и изправността на противопожарните уреди. План за евакуация е поставен на видни места в учебните сгради. Изготви се план за действие на персонала при евакуация на учениците при пожар. Същият се проигра, отрази се в материалната книга и в констативен протокол.. Класните ръководители запознаха учениците с пътнотранспортната обстановка в района на училището. В часовете на класа се провеждат беседи и разговори с учениците за безопасността на движението и задълженията на всички участници на пътя за безопасно поведение на улицата. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда класните ръководители провеждат инструктаж с учениците за безопасност на движението. През месец септември комисията актуализира училищната Наредба за пожарна безопасност. Тя бе утвърдена от Директора на училището и съгласувана с Началника на РСПБЗН. С наредбата се запознаха всички ученици и целия колектив. Осигури се поддръжка на наличното противопожарно оборудване в училищните сгради и физкултурните салони. Комисията съблюдава ежедневното изнасяне на запалимите отпадъци и смет. След приключване на учебните часове се изключват централно всички компютри в компютърните зали и отговорниците на залите удостоверяват това с подписа си в специален дневник,който се намира в учителската стая. Със заповед на Директора са определени местата за локално отопление през отоплителния сезон. Бе извършена проверка на отоплителната инсталация. Всички уреди и съоръжения са в пълна изправност. През този отоплителен сезон и до момента парната инсталация работи безпроблемно.. През месец октомври е изготвен и утвърден от Директора училищен план за защита при бедствия и с него са запознати всички учители, служители, помощен персонал и ученици. Във връзка с обучението на учениците за защита при бедствия, аварии и катастрофи е изготвен график, а в часовете на класа са предвидени теми по гражданска защита при бедствия, аварии и катастрофи. Със съдействието на специализираните органи се проведе практическо занятие по гражданска защита. С цел опазване на живота и здравето на учениците ЗДУД оказва постоянен контрол върху изпълнението на пропускателния режим в училището. Преподавателите и класните ръководители изграждат у учениците практически умения и навици за защита и самозащита при екстремни ситуации. Информация за работата на комисията по Безопасност на движението по пътищата през I срок на учебната 2019 – 2020 год. Дейността на учителите в СУ „В. Дечев” е насочена към формиране на съзнателно и отговорно отношение към личната безопасност на учениците, цели се те да се научат да разпознават опасни пътни ситуации и да придобият умения да се предпазват. Училището разполага с оборудван кабинет по БДП. Има учебни табла от 1 до 8 клас, стоп – палка и сигнална жилетка, която може да се ползва при организирано пресичане на кръстовища, пъзели и тестове за по - добра подготовка на учениците.
 14. 14. 14 Учителите включиха в плановете за часа на класа темите по безопасност на движението. Часовете се провеждат съобразно график утвърден от Директора на училището. Директорът е осигурил безопасен превоз на учениците от Богутево. Маршрутът за движение е точно определен. Следи се за техническото състояние на превозното средство. Определени са безопасни маршрути за движение до дома. На първата родителска среща всеки класен ръководител oт 1 до 12 клас включи точка за безопасно движение съобразна възрастта на учениците. По случай Деня – в памет на жертвите, загинали при пътно – транспортни произшествия класните ръководители проведоха разговори в часа на класа. Учениците са снабдени с учебни тетрадки утвърдени от МОН. Те редовно се попълват. За по – качествено обучение учителите използват оборудвания кабинет и нагледните средства в него. Всеки класен ръководител е провел тестове за приключване на първия учебен срок. Взетите теми са отразени в дневника на класа. Учителите редовно провеждат петминутка по безопасност в последния учебен час и я вписват в дневниците. УКБППМН. През I–я учебен срок са регистрирани единични случаи на противообществени прояви и безпричинни отсъствия на ученици от училище. Проведени са извънредни заседания за решаване на проблемни ситуации, свързани с разрушаване на училищно имущество. В училището е налице непрекъсната комуникация между учители, ресурсни учители, психолози и ръководство. По посока на превенция от зависимости, агресия и противообществени прояви през учебната година се създаде организация за различни инициативи, оказващи добър възпитателен ефект: - Учениците се включиха в честването на патронния празник на училището; - Участваха в спортния празник на града; - в различни мероприятия организирани от Община Чепеларе; Системното провеждане на индивидуално-възпитателна работа с учениците в СУ „Васил Дечев” доведе до повишаване на отговорността на учениците и намаляване на противообществените прояви. Работата на психолога през първи учебен срок на учебната 2019/2020г. Длъжността „психолог“ включва работа както с учениците, така и с учителите и родителите. Част от задълженията на психолога са да проучва и да опознава възникналите проблеми, да разбере причините за тях и активно да подпомогне преодоляването им. Основните дейности, извършвани от психолога на училището се осъществиха в няколко направления:  Психокорекция - отстраняване на отклоненията в развитието. В зависимост от съдържателната насоченост се осъществява корекция в личностното развитие, на познавателната или емоционално-волевата сфера, поведенческа корекция или корекция на междуличностните взаимоотношения. Или с други думи –помагане на ученика да промени онези поведенчески прояви, които са социално-нежелани.  Психодиагностика – това е предварителен скрининг, с чиято помощ се идентифицират рисковите групи ученици в училище и се отбелязват проблемните им прояви. След това дейността на психолога се пренасочва към дълбочинно изясняване на причините за възникването на проблема, неговата същност, структура и поведенчески
 15. 15. 15 изяви.  Психологическо консултиране - закономерна и последователна поредица от стъпки и събития, които имат свои вътрешни принципи и правила на организация и отразяват специфичните моменти в развитието. Психологическият смисъл на консултирането е ученикът да разбере по-ясно същността и причините за възникналите трудности и да постави началото на продължителния процес по самопознание и себеразбиране. Работата на училищния психолог е да стимулира индивидуалните възможности на индивида за изпълнение на различни социални роли. През първия учебен срок ежедневно бе работено в направление психологическо консултиране с учениците от I до XII клас по въпроси, свързани с поведението им по време на час, междуличностните им взаимоотношения и инцидентно възникнали проблеми. Ежеседмично се извършват консултации с ученици от I до XI клас. Посредническата дейност е свързана с уреждане на междуличностни оношения между ученички от IV, V, VI, VII, VIII клас, за да бъдат решени проблемите, възникнали между тях. Психологът осъществява периодични срещи с родили, свързани с проблеми във взаимоотношенията с децата им. Осъществената групова дейнос с учениците от Va клас, беше на тема агресията в училище. Под мое ръководство ученическият съвет на СУ „Васил Дечев“ извърши следните дейности:  През месец ноември учениците от учевническия съвет изработиха брошури за народните будители. Разлепиха ги на вратите на класните стаи в училище. За Патронния празник припомниха на своите съученици за Васил Дечев и неговото дело.  През месец декември изработиха украса за класните си стаи и взеха активно участие в организирането на коледните тържества по класове.  През месец януари учениците от ученическия съвет изработиха табло, посветено на зимните спортове. Работа на комисията за превенция на деца в риск или жертви на насилие през първия учебен срок на 2019/2020 учебна година. Работата на комисията е насочена в няколко основни посоки: - разширяване на възможностите да бъдат подавани сигнали за нарушаване на правата на децата, както и за подаване на сигнали за деца в риск; - своевременна реакция и предприемане на конкретни мерки заедно с компетентните органи; - активизиране на родителската общественост за защита на деца жертви или в риск от насилие. Комисията непрекъснато следеше за прояви на насилие над учениците и причините, които могат да ги породят. Комисията поддържаше и поддържа постоянна връзка с класните ръководители във връзка с условията, при които живея учениците. Тя работеше в тясна връзка с класните ръководители, за да се следи състоянието на децата, които могат да изпаднат в риск от насилие въз основа на събраната информация с цел да могат да се извършат своевременни превантивни мерки. Ежедневно се работи за изясняване на основните причини за възникване на евентуални кризисни ситуации, които да завършат с насилие над децата. Наблюдават се учениците в риск. Информация за дейността на на Училищен координационен съвет за справяне с
 16. 16. 16 тормоза в училище I срок 2019/2020г. Целта на координационния съвет е противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище чрез прилагане на последователна и целенасочена политика, която да се споделя и следва от цялата училищна общност и се подкрепя от всички отговорни институции. Изграждане на умения и техники за справяне с различните форми на насилие. През месец септември е създаден е координационен съвет на училището със заповед на директора. Педагогическия и непедагогическия персонал е запознат с формите на насилие, с Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и с Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище. Усъществява се тясно взаимодействие на Координационния съвет с класните ръководители за точно спазване на Правилника за дейността от учениците в училището, като се прилагат необходимите административни мерки при несъобразяване с установените правила. С отделни групи ученици са проведени беседи за същността на тормоза, проявите и участниците в процеса. Проведени са индивидуални разговори с ученици, за които съветът е получавал сигнали, че може да са жертва на тормоз. Прилаган е подходът за «възстановяване на щетата» - разговор с ученика, постигане на договорка, проследяване на поведението и осъществяване на обратна връзка; наблюдават се взаимоотношенията на ученика с другите ученици и се провеждат консултации за коригирането му. Не са наблюдавани сериозни нива на тормоз. Комисия за защита при природни и други бедствия През месец октомври е изготвен и утвърден от Директора училищен план за действие при бедствия и с него са запознати всички учители, служители, помощен персонал и ученици. Основни задачи на комисията през първия учебен срок с председател г-жа Геновева Стринска – зам. директор са: - разработване на раздела „Защита на населението” в плана на класния ръководител по теми и срокове, съобразно с примерния тематичен план по защита на населението от Указания № 2 на МОН; Проведените беседи в часа на класа подготвят учениците за адекватни действия в необичайни ситуации и защита при природни и други бедствия. Целта на обучението е да се формира култура на поведение за оцеляване в бедствени ситуации, което се постига чрез: - усвояване на система от знания за природните бедствия, производствените аварии и катастрофи и пожарите; - придобиване на практически умения и навици за оцеляване; - формиране на необходимите способности за самозащита и взаимопомощ;
 17. 17. 17 Информация за резултатите образователната работа на МО на началните учители при СУ“Васил Дечев“ за I-ви учебен срок През учебната 2019/2020 година в Педагогическия екип за ключови компетентности на началните учители участват 16 учители. На първото заседание за председател на екипа бе избрана Бисерка Вурова и приет плана на екипа. Съгласно плана на екипа бяха проведени следните дейности: 1. Запознаване с Правилника за дейността на училището и промените в наредбите на МОН след септемврийските съвещания на началните учители. 2. Проведени са работни срещи за обмен на идеи и методи на работа, както и на похвати за разнообразяване на учебната дейност 3. Тържество за откриване на учебната 2019/2020 година „ Училище,здравей!“ 4. Изготвяне на графици за провеждане на входните нива за установяване на знанията на учениците. 5. Обсъждане и изготвяне на графици за провеждане на ДЧК за работа с ученици и родители: за деня и часа на консултации с ученици. 6. Проведени са родителски срещи с родителите на учениците от 1 до 4 клас. 7. Екатерина Янкова и Нина Спилкова взеха участие в изпълнение на проект за приобщаване на родителите към училищния живот и популяризиране на добри практики за преодоляване на агресията. Проектът се реализира по Модул 2. "Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование" от Национална програма на Министерство на образованието и науката "ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ" - 2019 година. 8. Провеждане на консултации и индивидуална работа с напреднали и изоставащи ученици. 9. Работна среща за отчитане и анализиране на резултатите от проведените входни нива по предмети. 10. Участие на членовете на ПЕКК в организиране по плана на училището квалификационни курсове и семинари. 11. Организиране на дарителска кампания „ Дари книжка – стани будител“ в полза на училищната библиотека. 12. Посещение на постановка на родопския драматичен театър. 13. Отбелязване деня на народните будители 1 ноември. 14. Посещение на изложба – базар на детски книги в градската библиотека. 15. Изработване на тематични табла – постери от втори трети и четвърти клас. 16. Патронен празник на СУ „Васил Дечев“ 17. Посещение на спектакъла „Урок по родолюбие“ 18. Учениците от 1 до 4 клас активно участват в състезания и олимпиади. 19. Проведени коледни тържества във всеки клас от начален етап. 20. Изготвяне и провеждане на междинни нива по отделните предмети за края на първия учебен срок. 21. Обобщаване на резултатите от образователно-възпитателна работа в края на
 18. 18. 18 първи срок. Набелязване на мерки за отстраняване на допуснатите грешки. Информация за дейността на Методическото обединение на класните ръководители на V – VII клас през І-я учебен срок на 2019/2020г. Основната цел на обединението е: -Утвърждаване на методическото обединение ,като център за вътрешно квалификационна дейност. -Усъвършенстване на професионалните умения и въвеждане на иновационни методи за работа. -Издигане авторитета на училището и доказване професионализма на учителите. Дейности: -Изготвиха се планове на класните ръководители, съвместно с ученическия съвет и съобразени със спецификата на всяка паралелка. Класните ръководители бяха тясно свързани с успехите и проблемите на своите ученици, за преодоляване на конфликти и намаляване на неуважителните отсъствия. В часа на класа се разгледаха предвидените теми по БДП, ЗН и теми свързани с екологичното възпитание на учениците. Проведоха се две методически сбирки: Първата бе - Учредителна сбирка. На втората сбирка бяха обсъдени следните теми: отсъствията на учениците-проблеми и тяхното решаване. Мобилна зависимост. Екипът единодушно отчете необходимостта от повече работа в часовете за преодоляване на агресията в училище и обсъди различни подходи целящи положително въздействие върху децата. МО на класните ръководители VIII – XII клас отчита изпълнение на задачите за I учебен срок на 2019/2020г. Екипът за ключови компетентности е работил през първия учебен срок на 2019/2020 година съобразно с плана , изготвен и приет в началото на учебната година. Проведохме работна среща и се запознахме с новите насоки на МОН , свързани с организационната дейност на класните ръководители.Всеки класен изготви план за часа на класа , по който да работи , съобразен с изискванията за теми и брой часове.Всички теми са взети. Всички в началото на годината проведохме родителски срещи , на които запознахме родителите с Правилника за дейността на училището , избрахме родителски активи,които да помагат в работата на учителя; запознахме ги с дните за консултации и за срещи с родители. Системно водим училищната документация и следим за отсъствията на учениците. Редовно следим и за дисциплината в училище като стриктно спазваме графика на дежурствата. През първия учебен срок споделяхме проблемите си , оказвахме си взаимопомощ при решаването им.Търсехме съдействие и от психолога на училището.Общувахме с ресурсните учители за подобряване на работата на децата със СОП.Поддържахме постоянен контакт с родителите. Учениците , заедно с класните ръководители участвахме активно във всички мероприятия на училището- денят на Народните будители , Патронния празник на училището , 142 годишнината от Освобождението на Чепеларе. Децата от горен курс с голямо желание се включиха в състезания и олимпиади ,
 19. 19. 19 проведени на общинско ниво. Екипът за ключови компетентности проведе сбирка на тема”Образователно – възпитателно взаимодействие – ученик , учител , родител”, която винаги е била актуална. Информация за дейността през I учебен срок на МО на учителите по математика, информатика и информационни технологии. 1. Проучихме и обсъдихме измененията в учебния план и учебните програми по математика и информационни технологии. 2.Изготвихме учебните програми за ИУЧ по математика и информационни технологии. 3.Направихме планиране на часовете за ЗП, ИУЧ и ЗИП. 4.Изготвихме и проведохме входни нива по математика и информационни технологии. Анализирахме резултатите от входните нива. 5.Периодично провеждаме методически консултации между учителите и ресурсните учители. 6.Участия в състезания и олимпиади по математика ОТЧЕТ НА РАБОТАТА НА МЕТОДИЧНОТО ОБЕДИНЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА През първия учебен срок Педагогическият екип за подкрепа по БЕЛ и ЧЕ осъществяваше своята дейност съгласно приетия план на заседание на 10.10.2019г.Акцентът бе поставен върху стимулиране усвояването на знания и формирането на приложими в практиката умения у учениците. За целта бяха уеднаквени начините на оценяване и бе дадена възможност и на родителите да се запознаят с тях.Чрез провокация бе дадена възможност учениците сами да намират отговор на поставените в учебните помагала и от учителите въпроси,както и сами да формулират такива.Различни форми стимулираха учениците да проверят своите знания-олимпиади,състезания,участия в творчески конкурси.Значителен успех е класирането на голям брой ученици от 10,11 и 12 кл. за областния кръг на олимпиадата по английски език,както и класирането на ученици за втория кръг на състезанието "Стъпала на знанието".Ученици то 9 и 10 кл.се класираха също в национални състезания за творческо писане. Във връзка със седмицата на четенето бяха проведени най-различни мероприятия:ученици четоха в детските градини,подариха книжки,дариха и на училищната библиотека.Урок се проведе и в читалището,където в нетрадиционна обстановка и форма се усвоиха знания. Освен това учениците от 4 и 7 клас участваха онлайн в решаването на тест по функционална грамотност по модела на PISA. С цел повишаване на вътрешноквалификационната дейност всички учители от екипа участваха в дискусия на тема:"Критическото мислене в часовете по литература като път към изграждане на самостоятелна личност".На отделно заседани ебяха дискутирани и предстоящите олимпиади като формат и конкретни задачи.

×