СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ДЕЧЕВ”
4850 гр.Чепеларе, ул.”Беломорска”46, тел. 21-25; 20-33; тел./факс 21-56; e-...
Дата: 24.09.2013г.
2
РАЗДЕЛ І:
КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
Цялостната дейност на СОУ...
През учебната 2012 / 2013г. училището продължи да работи по следните учебни
планове: учебен план на СОУ с профил „Природом...
• да се работи активно за практическото въвеждане на нови, интерактивни методи на
обучение;
• да се акцентира върху повиша...
2. 1. От посоченото до тук произтичат следните ОСНОВНИ ЦЕЛИ В ДЕЙНОСТТА
НА СОУ „ВАСИЛ ДЕЧЕВ” ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА:...
• акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и
тяхното правилно използване;
• утвърждаване обли...
• изксване за органзиране и провеждане на Физическо възпитание и спорт –
модул;
• указание за организаране на творческите ...
 Откриване на учебната година- 16.09.2013г.;
 Ден на Народния будител- 01.11.2013г.;
 Патронен празник на училището- 29...
IV. Обществени науки, гражданско образование и религия –История, География,
Философия - Председател: Катя Бозова;
V. Приро...
- административни проверки:
• на училищната документация, свързана с учебния процес;
• на другата документация - техническ...
Отговорник: К. Кръстева
2. 10.10.2013г.
•Отчет на свършената работа и поставени задачи от предишното заседание на
ПС (24.0...
• Нарушения на училищния правилник.
Отговорник:К. Кръстева
• Отчитане на дейности свързани с честването на Патронния празн...
•Отчет на свършената работа и поставени задачи от предишното заседание на
ПС
Отговорник: К. Кръстева
•Приемане на план за ...
Отговорник: възпитатели
• Разни.
Отговорник:К. Кръстева
9. 05.06.2014г.
• Приемане на график за поправителните изпити през...
• Изобр на модул Физическо възпитание и спорт
Отговорник: Г. Стринска
• Сформиране на диагностичен екип за изготвяне на ин...
2. Форми на работа:
• изработване на конкретен план за работа на комисията;
Срок: 10.10.2013г.
• завеждане на отчет на зас...
1. Форми на работа:
• разработване на раздела в плана на класния ръководител по теми и срокове,
съобразно с примерния тема...
 Използване на материално- техническа база на СБА, КАТ и противопожарна
охрана при провеждане на обучението по безопасно ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014

675 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
675
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014

 1. 1. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ДЕЧЕВ” 4850 гр.Чепеларе, ул.”Беломорска”46, тел. 21-25; 20-33; тел./факс 21-56; e- mail: sou_chepelare@abv.bg Утвърждавам: Директор:................................ /Карамфила Кръстева/ ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО за учебната 2013/2014г. Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет - Протокол №1
 2. 2. Дата: 24.09.2013г. 2
 3. 3. РАЗДЕЛ І: КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО Цялостната дейност на СОУ "Васил Дечев" през учебната 2012/2013г. протече съгласно залегналите задачи в Годишния план. В училището се обучаваха 378 ученика, разпределени в 18 паралелки. В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно- възпитателния процес (ОВП). Правилното планиране на ОВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнати бяха успехи в следните направления: oНВО – IV клас – среден успех Отличен - 5,57 oНВО – VII клас по БЕЛ – Добър 4,82 oНВО – VII клас по Математика – Добър 3,89 oНВО – VII клас по История и цивилизация – Мн. добър 5,00 oНВО – VII клас по География и икономика – Отличен 5,86 oНВО – VII клас по Биология и ЗО – Отличен 5,61 oНВО – VII клас по Химия и ООС – Добър 4,29 oНВО – VII клас по Физика и астрономия – Мн добър 5.46 oНВО – VII клас по Английски език – Добър 4,68 oДЗИ по БЕЛ –Мн добър – 4.68; oII ДЗИ – Математика – добър 3,47; oII ДЗИ –География и икономика – мн. добър 4.68; oII ДЗИ – Биология и ЗО- добър 4,17; oII ДЗИ – Английски език– Отличен 5,98; - Констатира се, че през тази учебна година резултатите в IV клас НВО са по-високи от миналата учебна година с 0,29. По всички учебни предмети резултатите от НВО в VII клас са по-високи от тези за областта и страната. По БЕЛ, Английски език и География и икономика резултатите от ДЗИ – XII клас са значително по-високи в сравнение с учебната 2011/2012 година, а по Математика и Биология и ЗО са по-ниски, което е предпоставка за по-сериозна и отговорна работа от страна на ученици и учители през учебната 2013/2014 г. - липса на повтарящи ученици; - завоювани са много спортни отличия по тенис и волейбол; - отлично представяне на учениците от СОУ «Васил Дечев» в проведените олимпиади на общинско и областно ниво по математика, биология и здравно образование, география и икономика и химия и ООС. - от завършилите дванайдесетокласници около 80 % са приети във висши учебни заведения; 3
 4. 4. През учебната 2012 / 2013г. училището продължи да работи по следните учебни планове: учебен план на СОУ с профил „Природоматематически” – XII клас, учебния план по Наредба № 6 за І - XI клас. Така училището се стреми да реализира най - важните приоритети на образованието с цел преориентацията му към потребностите на едно общество с пазарна икономика, засилена конкуренция, европейска ориентация и с приложение на информационните технологии. Дейността му бе ориентирана към формиране на учениковата личност като гражданин в демократично общество, като освен знания и умения дава възможност да се развива и практически насочва към пълноценна реализация. Всичко това учителският колектив постига с организация на ЗП, ЗИП, СИП. През изминалата учебна година бяха обхванати всички деца подлежащи на задължително обучение. Много добри бяха връзките за сътрудничество с родителите по паралелки и с училищното настоятелство. Основният проблем е задържането на учениците при завършен VI, VII и VIII клас. За педагогическия колектив продължава да е проблем слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици и все още големия брой отсъствия – извинени и неизинени. По отношение на административната, стопанска и финансова дейност изминалата учебна година беше четвърта поред в условията на работа на училището като второстепенен разпоредител с бюджетни средства. План-приема беше извършен в съответните срокове оформи се една паралелка с 11 ученика. Тук въпроса с агитацията за оставане на учениците в нашето училище иска по сериозно отношение от всички нас, защото демографския проблем е в сила с цялата си острота. Обществените очаквания обърнати към нас работещите в българското средно образование са за висок творчески труд, за постигане на много добри учебни и творчески резултати за изграждане на навици и привички в подрастващите. В нашата учебна и творческа работа трябва да стимулираме инициативата за творческото мислене, оригиналните идеи, за по близки контакти и диалогичност с учениците и с родителите. Квалификационната дейност на МО е добра. Провеждат се редовно творчески срещи и сбирки. По направления учителите участват в съответните семинари и курсове. Приветствие за всички преподаватели, които разработват урочните единици като презентации. Динамиката на промени в сферата на образованието, оптимизирането на училищната мрежа, усъвършенстването на ОВП чрез новите ДОИ и новото учебно съдържание води до необходимост от съвременна методика на работа и бърза адаптация към все по-високи изисквания на ОВП, към по-добро качество на учителския труд. Като цяло се налага изводът, че учителският колектив има възможности да се справя и да решава възникналите проблеми. Ръководният екип на училището – също. За новата учебна 2013/ 2014 година е необходимо: 4
 5. 5. • да се работи активно за практическото въвеждане на нови, интерактивни методи на обучение; • да се акцентира върху повишаването качеството на обучение в гимназиална степен; • да продължи работата по гражданското образование на учениците; • да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; • да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество; • специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот и обогатяване на материално-техническата база. • да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти; РАЗДЕЛ ІІ: ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИЩЕТО Стремежът на училищният колектив и през 2013/2014 учебна година е утвърждаване на престижа и доброто име на СОУ „Васил Дечев” и формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация; възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот; усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, на чувство за принадлежност към общоучилищния колектив; развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. И за напред е необходимо да утвърждаваме нашето училище като конкурентоспособно, формиращо у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация; да продължи усъвършенстването на професионалните умения на педагогическия колектив; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на образователния и възпитателен процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището ще се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие. 5
 6. 6. 2. 1. От посоченото до тук произтичат следните ОСНОВНИ ЦЕЛИ В ДЕЙНОСТТА НА СОУ „ВАСИЛ ДЕЧЕВ” ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА: • Издигане и утвърждаване престижа на училището. Активна дейност за укрепване на гимназиална образователна степен. • Повишаване качеството на образователно-възпитателната работа и изграждане на образовани личности с възможности за реализация. • Осигуряване на по-добри условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите. • Издигане и утвърждаване престижа; • Повишаване качеството на образователно- възпитателната работа и в трите степени на обучение, усъвършенстване подготовката на учениците по роден език и ефективно изучаване на чужди езици; • Овладяване до съвършенство информационните технологии, необходими за учебната дейност и по нататъшната реализация на учениците; • Осъществяване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие у подрастващите; • Повишаване квалификацията на учителите; • Изграждане на образовани личности с възможности за реализация; 2.2. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО: • Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците и ориентиране към профилирано обучение; • Повишаване на качеството и eфективността в обучението по всички учебни дисциплини. • Активно въвеждане на ИКТ в обучението по всички предмети. • Повишаване квалификацията на учителите, активизиране и оптимизиране на дейността на МО • Разширяване и утвърждаване на дейността по проекти от европейските структурни фондове, както и на други проекти с цел привличане на средства за реализиране на основните цели на училището. • Активно взаимодействие с родителите не само по въпросите на МТБ, но и за съвместна дейност по въпросите на възпитанието на учениците. • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ. • усъвършенстване работата с изоставащите и талантливите ученици • показване на практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията; 6
 7. 7. • акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното правилно използване; • утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник и учител; • защита на личното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация на обществото; • обогатяване на творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение; 2.3. ПРИОРИТЕТ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО: • акцентиране върху подготовката по български език, математика и чуждо - езиково обучение. Системна и последователна подготовка на зрелостниците за успешно полагане на ДЗИ и НВО – IV и VII.клас. • повишаване ефективността на ОВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри; чрез продължаване работата по проект BG051PO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образованието всредищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ • подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност; • повишаване качеството на педагогическия и административния контрол; • гражданско образование; • привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство като орган подпомагащ цялостната ОВП; РАЗДЕЛ ІІІ: ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА УЧИЛИЩЕТО: - Всеки преподавател и възпитател отново да се запознае с ППЗНП, с Наредба № 3 за системата за оценяване, с длъжностната си характеристика; - Всеки преподавател и възпитател да се запознае със указанието на МОН за организация и управление на дейностите в училище: • изисквания за оценяване постиженията на учениците; • изисквания за организиране на здравното образование на учениците през учебната 2013/ 2014г.; • указание за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд; • изискване за организиране на обучението за безопасност на движението; 7
 8. 8. • изксване за органзиране и провеждане на Физическо възпитание и спорт – модул; • указание за организаране на творческите дейности в училище; • изисквания за организиране на учебни екскурзии, походи, лагери и други; • изработване на годишните разпределения съгласно държавните образователни изисквания на МОН; Срок: 20.09.2013г. Отговорник: Преподаватели -. Оказване на конкретна помощ при избор на ученически съвет по паралелки и на училищен ученически съвет и разясняване на задачите им. Срок: 27.09.2013 г. Отговорник: Класни ръководители Пом.-директор -. Преглед на състоянието на наличните УТС за съвремемен ремонт и използването им в училищния процес. Срок: 15.09.2013г. Отговорник: назначени лица със заповед на Директора 3.1.. ДЕЙНОСТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО - ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС: 3.1.1. Изграждане на умения за самоконтрол и взаимен контрол при проверка и оценка на знания на учениците в среден и горен курс. Срок: 30.06.2014г. 3.1.2. Планиране на конкретни дейности с учениците по паралелки с цел организиране на свободното време на учениците:  Ден на Земята- 24.04.2014;  Седмица на гората- м. Април;  Седмица на книгата- м. Май;  Месец на природата- м. Май; Срок: 30.06.2014г Отговорник: Пом.- директор; Педагогически съвет; Ученически съвет; 3.1.3. Утвърждаване на традициите на училището при организирането на общоучилищни празници, церемонии и ритуали, като: 8
 9. 9.  Откриване на учебната година- 16.09.2013г.;  Ден на Народния будител- 01.11.2013г.;  Патронен празник на училището- 29.11.2013г.;  Спортен ден- 07.02.2014г.;  Годишнина от обесването на Васил Левски- 19.02.2014г.;  Национален празник на България- 03.03.2014г.;  24-ти май 2014г; 3.1.4. Активиране на спортно- туристическата дейност в училище с провеждане на и участие в спортни състезания, игри, туристически излети и походи; Срок: 30.06.2014г. Отговорник: Пом.- директор; Педагогически съвет; 3.2. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА УЧИЛИЩЕТО: 3.2.1. Теми: 1. Разработка и управление на проекти; 2. Позитивният подход в образованието; 3. Технология на изготвяне и използване на презентации за обучението по различни дисциплини; 4. Реализиране на дейностите по проект «BG05PO001-3.1.03-0001 Квалификация на педагогическите кадри”. 5.. Форми: • самообразование; • семинари; • открити уроци; • практики; • други; 6. Дейности- дейностите за реализация на основните задачи на квалификационната дейност са включени в плана за квалификационната дейност, който е неразделна част от годишния план на училището. Към него се прилагат плановете на методическите обединения и Предметните комисии: • сформиране на методически екипи: І. На класните ръководители: 1. Начален курс- Председател: Василка Сивенова; 2. Среден курс- Председател: Васка Паскалева; 3. Горен курс- Председател: Надка Чолакова; ІІ. Български език; Чужди езици; - Председател: Весела Ингилизова; ІІІ. Математика; Информатика- Председател: Веско Дишлиев; 9
 10. 10. IV. Обществени науки, гражданско образование и религия –История, География, Философия - Председател: Катя Бозова; V. Природни науки и екология – Председател: Величка Караиванова; VI. ДТИ и Технологии; Музика; Изобразително изкуство; Физическа култура и спорт- Председател: Светла Пидакева; • Всички екипи да обсъдят стандартите за учебното съдържание, учебните програми и учебните планове и от гледна точка на организацията на учебния процес и методиката на преподаване и учене; Срок: м. Октомври Отговорник: Председатели • провеждане на заседания на ПС, на които да събеседват определени аспекти на педагогическите проблеми; Срок: 10.10.2013г. Отговорник: Директор • взаимовръзка между методическите обединения с цел оптимизиране на планирането и организацията на урока. Срок: 30.06.2014г. Отговорник: Пом.- директор; Председатели на МО • всеки класен ръководител да запознае учениците и родителите с очакваните резултати от обучението, описани в стандартите (ДОИ за УС) по отделните учебни предмети, предвидени за завършващите етапи- степен на образование, и предстоящите задължителни матури; IV. ВЪТРЕШНО УЧИЛИЩЕН КОНТРОЛ: 4.1. Обект и предмет на контролната дейност: - учебната работа на учениците и техните учебни резултати; - учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и възпитателите; - работата на помощник-директора, обслужващия и помощния персонал; - косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности. 4.2. Форми на контролната дейност: - педагогически проверки: • превантивни; • тематични; • текущи. 10
 11. 11. - административни проверки: • на училищната документация, свързана с учебния процес; • на другата документация - техническа и технологична, документи за материалните и стоковите дейности, по трудовоправните отношения с персонала, свързана с финансовата дейност; - проверки на социално-битовата и стопанската дейност. - проверка по спазването на: • правилника за вътрешния трудов ред в училището; • училищния правилник; • изготвените графици; • правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд; • седмично разписание; - проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РИО на МОН и МОН. 4.3. Срокове: Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвеният план за контролна дейност на директора, където са упоменати конкретните срокове. V. ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ: 1. 24.09.2013г. •Приемане на Правилника за дейността на СОУ “Васил Дечев”, Правилника за вътрешния трудов ред, Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение, труд и отдих. Отговорник: К. Кръстева •Приемане на годишен план. Отговорник: К. Кръстева •Приемане на председателите на училищните комисии и МО. Отговорник: К. Кръстева •Начален инструктаж на преподавателите в СОУ “Васил Дечев”. Отговорник: К. Кръстева • Приемане на училищна програма за целодневна организация на учебния ден в СОУ „Васил Дечев” гр. Чепеларе по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ 11
 12. 12. Отговорник: К. Кръстева 2. 10.10.2013г. •Отчет на свършената работа и поставени задачи от предишното заседание на ПС (24.09.2013г.) Отговорник: К. Кръстева • Приемане плановете на комисиите и методическите обединения. Отговорник: Председатели на комисии и методически обединения • Освобождаване от час по Физическо възпитание и спорт на ученици Отговорник: пом. Директор • Приемане на план за честване на Патронния празник. Отговорник: Председател на комисия • Приемане списък на учениците, които ще получават стипендии през I-ви учебен срок. Отговорник: Кл. ръководители и пом.-директор • Запознаване с плана за контролната дейност на директора.и пом.-директора Отговорник: К. Кръстева; Г. Стринска • Приемане график на контролните и класни работи през I-ви учебен срок. Отговорник: Г. Стринска • Разни Отговорник: К. Кръстева 3. 14.11.2013г. •Отчет на свършената работа и поставени задачи от предишното заседание на ПС Отговорник: К. Кръстева • Отчитане на резултатите от входните нива. Отговорник: главни учители • Тема (по избор на педагогическия колектив) Отговорник: педагогически съветник 12
 13. 13. • Нарушения на училищния правилник. Отговорник:К. Кръстева • Отчитане на дейности свързани с честването на Патронния празник Отговорник: Г. Стринска • Разни. Отговорник:К. Кръстева 4. 12.12.2013г. • Отчет на свършената работа и поставени задачи от предишното заседание на ПС Отговорник: К. Кръстева • Разглеждане на нарушения на училищния правилник и правилника за вътрешния трудов ред в училището. Отговорник:К. Кръстева • Предложение за Държавен план- прием за учебната 2014/2015г. и определяне начина за приемане на ученици. Отговорник: К. Кръстева • Информация за работата на възпитателите по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Отговорник: възпитатели • Разни. Отговорник:К. Кръстева 5. 13.02.2014г. •Срочен съвет- отчитане на резултатите от образователно- възпитателната работа през І-ви учебен срок. Отговорник: К. Кръстева •Приемане график за контролните и класните работи за ІІ-ри учебен срок. Отговорник: Г. Стринска •Приемане на списък на учениците, които ще получават стипендии през ІІ-ри учебен срок. Отговорник: Пом-директор и кл. ръководители •Разни. Отговорник:К. Кръстева 6. 13.03.2014г. 13
 14. 14. •Отчет на свършената работа и поставени задачи от предишното заседание на ПС Отговорник: К. Кръстева •Приемане на план за 24-ти май. Отговорник: Председател комисия •Разглеждане на нарушения на училищния правилник и Правилника за вътрешния трудов ред в училището и предложения за наказания. Отговорник:К. Кръстева и кл. ръководители •Разни. Отговорник: К. Кръстева 7. 24.04.2014г • Отчет на свършената работа и поставени задачи от предишното заседание на ПС Отговорник: К. Кръстева • Приемане на предложение за награждаване с почетна грамота „Неофит Рилски” Отговорник: К. Кръстева • Приемане на график за прием на ученици в I клас за учебната 2014/2015г Отговорник: Г. Стринска • Избор на знаменосец и асистенти Отговорник: Цв. Златкова • Разни Отговорник: К. Кръстева 8. 08.05.2014г. • Отчет на свършената работа и поставени задачи от предишното заседание на Отговорник: К. Кръстева • Информация за работата на ресурсните групи.. Отговорник:Г. Стринска • Информация за работата на възпитателите по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ 14
 15. 15. Отговорник: възпитатели • Разни. Отговорник:К. Кръстева 9. 05.06.2014г. • Приемане на график за поправителните изпити през Юнската сесия- среден и горен курс. Отговорник:Г. Стринска • Обобщена информация за броя на отпадналите ученици подлежащи на задължително обучение през учебната година. Отговорник:Г. Стринска • Разни. Отговорник:К. Кръстева 10.08.07.2014г. • Годишен съвет- отчет на резултатите от учебно- възпитателната работа през учебната 2013/ 2014г. и изпълнението на Годишния план на училището. Отговорник:К. Кръстева • Анализ на главните учители от проведените: НВО –IV и VII клас, ДЗИ – XII клас, изходни нива за учебната 2013/2014 г. от I до XII клас Отговорник: главни учители  Разглеждане на проекто образец Списък 1 за учебна 2014/2015 година Отговорник: К. Кръстева 11. 08.09.2013 г. • Избор на секретари на ПС. Отговорник: К. Кръстева • Избор на учебни планове за учебната 2014/2015г. Отговорник: К. Кръстева • Избор на форми на обучение (дневна, самостоятелна и индивидуална). Отговорник: К. Кръстева • Целодневно обучение. Отговорник: К. Кръстева • Приемане график на учебното време, дневен и седмичен режим. Отговорник: К. Кръстева • Приемане на ЗИП и СИП и разпределения на учебните часове Отговорник: Г. Стринска • Определяне на класни ръководители. Отговорник: К. Кръстева 15
 16. 16. • Изобр на модул Физическо възпитание и спорт Отговорник: Г. Стринска • Сформиране на диагностичен екип за изготвяне на индивидуални учебни програми на децата със СОП. Отговорник: Г. Стринска • Разни - . Отговорник: К. Кръстева VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА 1. Провеждане на общоучилищни родителски срещи с изнасяне на педагогически беседи. Срок: 15.03.2014г. Отговорник: Директор 2. Провеждане на срещи с родителите на бъдещите първокласници. Срок: 12.06.2014г. Отговорник: Пом. Директор 3. Утвърждаване на съвместни форми за решаване на училищните проблеми в сътрудничество на родители и учители, свързани с: • Обучение и възпитание на учениците; • Дисциплина в училище; • Ораганизаране в свободното време; • Опазване и възстановяване материално- техническата база на училището; Срок: 30.06.2014г. Отговорник: Класни ръководители VII. ДЕЙНОСТ НА УЧИЛИЩНИТЕ КОМИСИИ 7.1. Комисия за БППМН- Председател: Геновева Стринска 1. Основни задачи: • целенасочена превантивна работа съвместно с родители за недопускане на противообществени прояви; • контрол по спазване на училищния правилник и правилника за вътрешния трудов ред, заповеди на Директора, наредби и други; • информиране на МК на БППМН за прояви, отклонения в поведението на учениците. Подпомагане на деца от социално слаби семейства и рискови семейства; 16
 17. 17. 2. Форми на работа: • изработване на конкретен план за работа на комисията; Срок: 10.10.2013г. • завеждане на отчет на застрашените и извършили прояви ученици за наблюдение и оказване на конкретна помощ на родителите им; Срок: 30.06.2014г. • провеждане на беседи в часа на класа за запознаване на учениците с правонаказателната наредба при извършване на противообществени прояви; Срок: 30.06.2014г. Отговорник: Класни ръководители Педагогически съвет Педагогически съветник • съвместен контрол за спазване на училищния правилник и Наредби на Общинската управа за държане на обществени места и посещение на заведение; Срок: Два пъти в годината Отговорник:Председател и комисия 7.2. Комисия за превенция на деца в риск: Председател: Богдана Стойкова 1. Цел на комисията. 1. Да оказва съдействие на органите за закрила в случаи, че в училището има деца жертви на насилие и деца в риск. 2. Задачи: 2. Предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за закрила на дете, жертва на насилие или в риск от насилие. 3. Оказване на морална подкрепа на дете в риск. 4. Определяне на подходящи мерки за предотвратяване на рисковите фактори за детето. 7.2. Комитет за охрана на труда - Председател: Лорета Рангелова 1. Основни задачи:  формиране на съзнателно и отговорно отношение към личната безопасност и безопасност на околните, за придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасни ситуации и вредни фактори в околната среда;  контрол по спазване на правилника за охрана и защита; 7.3. Комисия за защита при природни и други бедствия; Председател: Геновева Стринска 17
 18. 18. 1. Форми на работа: • разработване на раздела в плана на класния ръководител по теми и срокове, съобразно с примерния тематичен план по гражданска защита от Указания № 2 на МОН; Срок: 27.09.2013г. Отговорник: Класни ръководители • Проиграване на плановете за евакуация при пожар. Срок: 29.10.2013г. Отговорник: Директор Председател на комисията Класни ръководители • Проиграване на плана за евакуация при наводнение Срок: 11.03.2014г Отговорник: Директор Председател на комисията Класни ръководители • привличане на лектори- специалисти по въпросите на Защита на населението за изнасяне на беседи и лекции; Срок: 30.06.2014г. Отговорник: Класни ръководители 7.4. Комисия по безопасност на движението Председател: Величка Караиванова  провеждане на практически дейности като: часове с 5 - минутка по безопасност, тренинг с участие на полицаи Срок: 30.06.2014г. Отговорник: Класни ръководители  обучение на учениците велосипедисти и организиране на състезание; Срок: м. Април Отговорник: Председател 18
 19. 19.  Използване на материално- техническа база на СБА, КАТ и противопожарна охрана при провеждане на обучението по безопасно на движениението Срок: 30.06.2014г. Отговорник: Преподаватели 8. Спортно- туристическа дейност- Председател:.Илия Кацаров 9. Културна дейност- Председател: Сийка Андреева Годишният план е приет на Педагогически съвет на 24.09.2013г. 19

×