(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014

Amazon Web Services
Nov. 13, 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014
1 of 126

More Related Content

What's hot

Amazon DynamoDB Design WorkshopAmazon DynamoDB Design Workshop
Amazon DynamoDB Design WorkshopAmazon Web Services
Deep Dive on Amazon DynamoDB Deep Dive on Amazon DynamoDB
Deep Dive on Amazon DynamoDB Amazon Web Services
AWS Webcast - Dynamo DBAWS Webcast - Dynamo DB
AWS Webcast - Dynamo DBAmazon Web Services
Deep Dive on Amazon DynamoDBDeep Dive on Amazon DynamoDB
Deep Dive on Amazon DynamoDBAmazon Web Services
Deep Dive on Amazon DynamoDB - AWS Online Tech TalksDeep Dive on Amazon DynamoDB - AWS Online Tech Talks
Deep Dive on Amazon DynamoDB - AWS Online Tech TalksAmazon Web Services
AWS Webcast - Optimize your database for the cloud with DynamoDB – A Deep Div...AWS Webcast - Optimize your database for the cloud with DynamoDB – A Deep Div...
AWS Webcast - Optimize your database for the cloud with DynamoDB – A Deep Div...Amazon Web Services

What's hot(20)

Viewers also liked

(SDD424) Simplifying Scalable Distributed Applications Using DynamoDB Streams...(SDD424) Simplifying Scalable Distributed Applications Using DynamoDB Streams...
(SDD424) Simplifying Scalable Distributed Applications Using DynamoDB Streams...Amazon Web Services
Masterclass Webinar: Amazon DynamoDB July 2014Masterclass Webinar: Amazon DynamoDB July 2014
Masterclass Webinar: Amazon DynamoDB July 2014Amazon Web Services
Gluecon 2012 - DynamoDBGluecon 2012 - DynamoDB
Gluecon 2012 - DynamoDBJeff Douglas
Webinar | Introduction to Amazon DynamoDBWebinar | Introduction to Amazon DynamoDB
Webinar | Introduction to Amazon DynamoDBAmazon Web Services
What's New with Amazon DynamoDB - AWS Online Tech TalksWhat's New with Amazon DynamoDB - AWS Online Tech Talks
What's New with Amazon DynamoDB - AWS Online Tech TalksAmazon Web Services
Dynamodb PresentationDynamodb Presentation
Dynamodb Presentationadvaitdeo

Similar to (BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014

DynamoDB as a Secondary Language - Pop-up Loft Tel AvivDynamoDB as a Secondary Language - Pop-up Loft Tel Aviv
DynamoDB as a Secondary Language - Pop-up Loft Tel AvivAmazon Web Services
Application Development and Data Modeling on Amazon DynamoDBApplication Development and Data Modeling on Amazon DynamoDB
Application Development and Data Modeling on Amazon DynamoDBAmazon Web Services Japan
Hands on Training – Graph Database with Neo4jHands on Training – Graph Database with Neo4j
Hands on Training – Graph Database with Neo4jSerendio Inc.
Battle of NoSQL stars: Amazon's SDB vs MongoDB vs CouchDB vs RavenDBBattle of NoSQL stars: Amazon's SDB vs MongoDB vs CouchDB vs RavenDB
Battle of NoSQL stars: Amazon's SDB vs MongoDB vs CouchDB vs RavenDBJesse Wolgamott
Processing Large GraphsProcessing Large Graphs
Processing Large GraphsNishant Gandhi
Graph database Use CasesGraph database Use Cases
Graph database Use CasesMax De Marzi

Similar to (BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014(20)

More from Amazon Web Services

Come costruire servizi di Forecasting sfruttando algoritmi di ML e deep learn...Come costruire servizi di Forecasting sfruttando algoritmi di ML e deep learn...
Come costruire servizi di Forecasting sfruttando algoritmi di ML e deep learn...Amazon Web Services
Big Data per le Startup: come creare applicazioni Big Data in modalità Server...Big Data per le Startup: come creare applicazioni Big Data in modalità Server...
Big Data per le Startup: come creare applicazioni Big Data in modalità Server...Amazon Web Services
Esegui pod serverless con Amazon EKS e AWS FargateEsegui pod serverless con Amazon EKS e AWS Fargate
Esegui pod serverless con Amazon EKS e AWS FargateAmazon Web Services
Costruire Applicazioni Moderne con AWSCostruire Applicazioni Moderne con AWS
Costruire Applicazioni Moderne con AWSAmazon Web Services
Come spendere fino al 90% in meno con i container e le istanze spot Come spendere fino al 90% in meno con i container e le istanze spot
Come spendere fino al 90% in meno con i container e le istanze spot Amazon Web Services
Open banking as a serviceOpen banking as a service
Open banking as a serviceAmazon Web Services

More from Amazon Web Services(20)

Recently uploaded

Common WordPress APIs - Options APICommon WordPress APIs - Options API
Common WordPress APIs - Options APIJonathan Bossenger
Nymity Framework: Privacy & Data Protection Update in 7 StatesNymity Framework: Privacy & Data Protection Update in 7 States
Nymity Framework: Privacy & Data Protection Update in 7 StatesTrustArc
Experts Live Europe 2023 - Ensure your compliance in Microsoft Teams with Mic...Experts Live Europe 2023 - Ensure your compliance in Microsoft Teams with Mic...
Experts Live Europe 2023 - Ensure your compliance in Microsoft Teams with Mic...Jasper Oosterveld
How resolve Gem dependencies in your code?How resolve Gem dependencies in your code?
How resolve Gem dependencies in your code?Hiroshi SHIBATA
Demystifying ML/AIDemystifying ML/AI
Demystifying ML/AIMatthew Reynolds
EuroBSDCon 2023 - (auto)Installing BSD Systems - Cases using pfSense, TrueNAS...EuroBSDCon 2023 - (auto)Installing BSD Systems - Cases using pfSense, TrueNAS...
EuroBSDCon 2023 - (auto)Installing BSD Systems - Cases using pfSense, TrueNAS...Vinícius Zavam

Recently uploaded(20)

(BDT203) From Zero to NoSQL Hero: Amazon DynamoDB Tutorial | AWS re:Invent 2014