427 305 สัปดาห์ที่ 16 correlational analysis

3,356 views
3,127 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,356
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

427 305 สัปดาห์ที่ 16 correlational analysis

 1. 1. เอกสารประกอบการสอน วิชา 427-305 Statistical for Social Research ภาค 1/2553
 2. 2. <ul><li>เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการหาระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสุ่ม (random variables) ตั้งแต่สองตัวแปรขึ้นไป </li></ul>การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ( Correlation Analysis)
 3. 3. การหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) X = Interval Scale Y = Interval Scale
 4. 4. ค่าที่ใช้วัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสุ่ม 2 ตัวแปรคือ ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient)
 5. 5. <ul><li>กรณี X และ Y เป็นตัวแปรต่อเนื่อง หรือมีระดับการวัดแบบ interval หรือ ratio scale </li></ul><ul><li>จะใช้ Pearson’s correlation coefficient </li></ul><ul><li>กรณี X และ Y เป็นตัวแปรที่มีระดับการวัดแบบ ordinal scale </li></ul><ul><li>จะใช้ Spearman’s rank correlation coefficient </li></ul>ถ้า X และ Y เป็นตัวแปรสุ่ม 2 ตัวแปร
 6. 6. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน ( Pearson ’ s correlation coefficient) ใช้ในกรณีที่ X และ Y เป็นตัวแปรต่อเนื่อง (continuous variables) หรือมีระดับการวัดแบบ interval หรือ ratio scale
 7. 7. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน คำนวณ ดังนี้
 8. 8. หรือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะมีค่าอยู่ระหว่าง
 9. 9. <ul><li>ถ้า r = 1( -1 หรือ +1) แสดงว่า ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ </li></ul><ul><li>ถ้า r มีค่า เข้าใกล้ 0 แสดงว่า ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์กันน้อย ( r = 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กัน ) </li></ul><ul><li>ถ้า r เป็น - แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทางตรงข้าม ถ้า r เป็น + แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทางตามกัน </li></ul>
 10. 10. r = +1 r +1 r -1 r 0
 11. 11. ตัวอย่าง พื้นที่ถือครอง ( ไร่ ) และรายได้ภาคการเกษตร ( พันบาท ) ของเกษตรกร 12 ครัวเรือนในท้องที่แห่งหนึ่ง มีค่าดังนี้
 12. 12. จะหาระดับความสัมพันธ์ ระหว่าง พื้นที่ถือครอง และ รายได้ภาคการเกษตร ได้โดยการคำนวณหา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน จากข้อมูล คำนวณหาค่าต่างๆ ได้ดังนี้
 13. 13. จะคำนวณหา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้ดังนี้
 14. 14. r = 0.8298 หมายความว่า ขนาดของพื้นที่ถือครอง และ รายได้ภาคการเกษตร มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง และเป็นไปในทางตามกัน กล่าวคือ เกษตรกรที่มีพื้นที่ถือครองมาก จะมี รายได้ภาคการเกษตรสูงด้วย
 15. 15. การทดสอบความมีนัยสำคัญ ของ สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน <ul><li>การทดสอบสามารถกระทำได้ 2 วิธี </li></ul><ul><ul><ul><li>1) ใช้การทดสอบแบบ t </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2) ใช้ ตารางแสดงค่าความมีนัยสำคัญ ของ r </li></ul></ul></ul>จะไม่กล่าวถึงในที่นี้
 16. 16. ตัวอย่าง คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ (X) และ วิชาสถิติ (Y) ของนิสิต 9 คน มีค่าดังนี้ อยากทราบว่าคะแนนสอบ ในวิชาทั้งสอง มีความสัมพันธ์กันในระดับใด
 17. 17. จากข้อมูล คำนวณหาค่าต่างๆ ได้ดังนี้ จะคำนวณหา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้ดังนี้
 18. 18. แสดงว่าคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มีค่าค่อนข้างสูง และเป็นไปในทางตามกัน
 19. 19. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
 20. 20. เป็น ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เป็น ผลรวมของข้อมูลที่วัดได้จากตัวแปรตัวที่ 1 (X) เป็น ผลรวมของข้อมูลที่วัดได้จากตัวแปรตัวที่ 2 (Y) เป็น ผลรวมของผลคูณระหว่างข้อมูลตัวแปรที่ 1 และ 2 เป็น ผลรวมของกำลังสองของข้อมูลที่วัดได้จากตัวแปร ตัวที่ 1 เป็น ผลรวมของกำลังสองของข้อมูลที่วัดได้จากตัวแปร ตัวที่ 2 เป็น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
 28. 28. เป็น ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เป็น ผลรวมของข้อมูลที่วัดได้จากตัวแปรตัวที่ 1 (X) เป็น ผลรวมของข้อมูลที่วัดได้จากตัวแปรตัวที่ 2 (Y) เป็น ผลรวมของผลคูณระหว่างข้อมูลตัวแปรที่ 1 และ 2 เป็น ผลรวมของกำลังสองของข้อมูลที่วัดได้จากตัวแปร ตัวที่ 1 เป็น ผลรวมของกำลังสองของข้อมูลที่วัดได้จากตัวแปร ตัวที่ 2 เป็น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
 29. 29. Partial Correlation First-order partial correlation
 30. 30. สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (spearman rank correlation) เป็นสถิติที่ชี้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ชุด ที่อยู่ในระดับเรียงลำดับ ( ordinal scale ) ว่าคล้อยตามกันหรือไม่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธีของสเปียร์แมน คำนวณได้จากสูตรดังนี้ ( Gronlund . 1985:66 )  
 31. 31. แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในรูปอันดับที่ ผลต่างของอันดับของข้อมูลแต่ละชุด แทน จำนวนคู่ของข้อมูล
 32. 32. คนที่ อันดับทางทฤษฎี อันดับทางปฏิบัติ D 1 1 1 0 0 2 2 2 0 0 3 4 3 1 1 4 3 4 -1 1 2
 33. 33. นั่นคือ ความสามารถทางทฤษฎีและปฏิบัติของนักเรียนมีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกอยู่ในระดับสูง
 34. 34. ค่า r ระดับของความสัมพันธ์ .90 - 1.00 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก .70 - .90 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง .50 - .70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง .30 - .50 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ .00 - .30 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำมาก (Hinkle D. E. 1998, p.118) อ้างใน http :// 202.28.25.163 / mis / download / publication / 462_file . pdf
 35. 35. บริเวณวิกฤตของการทดสอบ t ณ df = 2 0 p(t) -t c t c Reject Reject Don’t Reject ให้พิจาราณาว่า t cale > t c หรือ P-value <  [P-value = Prob[t(n-k)] > observed tk ให้ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
 36. 36. การทดสอบสมมติฐานโดยรวม สมมติฐานหลัก H 0 :  =  = 0 สมมติฐานรอง H 1 :     0 สถิติที่ใช้ทดสอบ 0 p(F) -F c F c Reject Reject Don’t Reject ให้พิจาราณาว่า F cale > F c หรือ P-value <  [P-value = Prob[F(n-k)] > observed Fk ให้ปฏิเสธสมมติฐานหลัก

×