เอกสารประกอบการสอน วิชา 427-302 Methods of Social Sciences Research เรื่อง ตัวแปรในการวิจัย
1. Structure of research
วิธีวิทยา (METHODOLOGY) วิธี + วิทยา = METHODUS + LOGIA วิธีวิทยา = วิทยาการเกี่ยวกับเทคนิควิธี = ทฤษฎีเกี่ยวกับการ...
Research methodology Research + Method + Logos Techniques for gathering evidence the various ways of proceeding in gatheri...
การแสวงหาความรู้ 1. การสร้างเรื่องจากนิยายโบราณ 2. การอธิบายสภาพเหนือธรรมชาติ 3. การใช้ประสบการณ์ส่วนบุคคล 4. ขนบประเพ...
DATA INFORMATION KNOWLEDGE Data, Information, Knowledge, Learning meaning relationship beliefs, assumptions, applicati...
กระบวนการวิจัย 1. การกำหนดปัญหาวิจัย 2. การกำหนดสมมุติฐานวิจัย 3. การรวบรวมข้อมูล 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 5. การสรุปและ...
RESEARCH CYCLE RESEARCH PROBLEMS THEORY RES. FRAMEWORK RES. HYPOTHESES POPULATION AND SAMPLING INSTRUMENTATION DATA COLLE...
ตัวแปร (Variable)  สัญลักษณ์ที่นักวิจัยกำหนดค่าเป็นตัวเลข แทนเหตุการณ์ พฤติกรรม ลักษณะ หรือสิ่ง ที่ต้องการศึกษา ซึ่งแปรค...
ระดับการวัดของตัวแปร <ul><ul><li>มาตรานามบัญญัติ (nominal scale) </li></ul></ul><ul><ul><li>มาตราเรียงอันดับ (ordinal s...
ระดับการวัดของตัวแปร จัดกลุ่ม เรียงลำดับ ช่วงเท่า ศูนย์จริง Non-metric var. 1. Nominal var. X 2. Ordinal var. X X Metric...
ตัวแปร (variable) ค่า (values) 1. เพศ (gender) 2. คุณภาพงาน 3. GPA. 4. วุฒิการศึกษา 5. สมรรถภาพวิจัย : ชาย , หญิง...
ปัจจัยด้าน ตัวแปร ครู คุณภาพการสอน , วิธีสอน นักเรียน ความตั้งใจเรียน , ทัศนคติต่อการเรียน ครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ , ก...
ส่วนประกอบของชื่อเรื่องวิจัย 1 . ตัวแปรตาม และ ตัวแปรต้น ( ถ้ามี ) 2. วัตถุประสงค์ หรือวิธีการวิจัยหลัก 3 . บริบท (c...
ปัญหาวิจัย (research problem)  ข้อความ หรือคำถามที่นักวิจัยกำหนด เพื่อศึกษาหาวิธีแก้ไข คำถามวิจัย (research question) ...
วัตถุประสงค์วิจัย  (research objectives)  เป้าหมายที่ต้องการหรือวิธีการที่ใช้ในการวิจัย - เพื่อสำรวจ บรรยาย - เพื่อเปร...
กรอบความคิด  (Conceptual Framework) แผนภาพแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรในการวิจัย ซึ่งนักวิจัยสร้างโดยใช้ความรู...
สมมุติฐานวิจัย (research hypothesis) ข้อความ - แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือ ปรากฏการณ์ตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป - ที...
ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา คำถามวิจัย 1 . ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอ...
ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา วัตถุประสงค์วิจัย 1 . เพื่อสรุประดับผลสัมฤทธิ์ทา...
ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมมุติฐานวิจัย 1 . ปัจจัยด้านครู นักเรียน ครอบคร...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Week 4 variable

835 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
835
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Week 4 variable

 1. 1. เอกสารประกอบการสอน วิชา 427-302 Methods of Social Sciences Research เรื่อง ตัวแปรในการวิจัย
 2. 2. 1. Structure of research
 3. 3. วิธีวิทยา (METHODOLOGY) วิธี + วิทยา = METHODUS + LOGIA วิธีวิทยา = วิทยาการเกี่ยวกับเทคนิควิธี = ทฤษฎีเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ แนวคิดข้อตกลงเบื้องต้น หลักการ กระบวนการที่ใช้ในการแสวงหา ความรู้ (Schwandt, 2001)
 4. 4. Research methodology Research + Method + Logos Techniques for gathering evidence the various ways of proceeding in gathering information Study Re + search
 5. 5. การแสวงหาความรู้ 1. การสร้างเรื่องจากนิยายโบราณ 2. การอธิบายสภาพเหนือธรรมชาติ 3. การใช้ประสบการณ์ส่วนบุคคล 4. ขนบประเพณี 5. คำสอนผู้ทรงคุณวุฒิ 6. การให้เหตุผลตามตรรกศาสตร์ 7. ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ = การวิจัย
 6. 6. DATA INFORMATION KNOWLEDGE Data, Information, Knowledge, Learning meaning relationship beliefs, assumptions, application phenomena LEARNING/WISDOM experiences in more applications
 7. 7. กระบวนการวิจัย 1. การกำหนดปัญหาวิจัย 2. การกำหนดสมมุติฐานวิจัย 3. การรวบรวมข้อมูล 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 5. การสรุปและอภิปรายผลวิจัย
 8. 8. RESEARCH CYCLE RESEARCH PROBLEMS THEORY RES. FRAMEWORK RES. HYPOTHESES POPULATION AND SAMPLING INSTRUMENTATION DATA COLLECTION DATA ANALYSIS INFERENCES RECOMMENDATIONS
 9. 9. ตัวแปร (Variable) สัญลักษณ์ที่นักวิจัยกำหนดค่าเป็นตัวเลข แทนเหตุการณ์ พฤติกรรม ลักษณะ หรือสิ่ง ที่ต้องการศึกษา ซึ่งแปรค่าได้ ตัวแปรในการวิจัย ตัวแปรต้น (Independent variable = IV) ตัวแปรตาม (Dependent variable = DV) ตัวแปรแทรกซ้อน (Exreaneous var. =EV)
 10. 10. ระดับการวัดของตัวแปร <ul><ul><li>มาตรานามบัญญัติ (nominal scale) </li></ul></ul><ul><ul><li>มาตราเรียงอันดับ (ordinal scale) </li></ul></ul><ul><ul><li>มาตราอันตรภาค (interval scale) </li></ul></ul><ul><ul><li>มาตราอัตราส่วน (ratio scale) </li></ul></ul>
 11. 11. ระดับการวัดของตัวแปร จัดกลุ่ม เรียงลำดับ ช่วงเท่า ศูนย์จริง Non-metric var. 1. Nominal var. X 2. Ordinal var. X X Metric var. 3. Interval var. X X X 4. Ratio var. X X X X
 12. 12. ตัวแปร (variable) ค่า (values) 1. เพศ (gender) 2. คุณภาพงาน 3. GPA. 4. วุฒิการศึกษา 5. สมรรถภาพวิจัย : ชาย , หญิง : สูง , ปานกลาง , ต่ำ : 0.00 - 4.00 : ป . ตรี , ป . โท , ป . เอก : 23 - 85 คะแนน
 13. 13. ปัจจัยด้าน ตัวแปร ครู คุณภาพการสอน , วิธีสอน นักเรียน ความตั้งใจเรียน , ทัศนคติต่อการเรียน ครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ , การอบรมเลี้ยงดู โรงเรียน สภาพแวดล้อม , ลักษณะการบริหาร ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 14. 14. ส่วนประกอบของชื่อเรื่องวิจัย 1 . ตัวแปรตาม และ ตัวแปรต้น ( ถ้ามี ) 2. วัตถุประสงค์ หรือวิธีการวิจัยหลัก 3 . บริบท (context) ตัวอย่าง - ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา - การเปรียบเทียบ เจตคติ ระหว่าง คนงาน ชายหญิง
 15. 15. ปัญหาวิจัย (research problem) ข้อความ หรือคำถามที่นักวิจัยกำหนด เพื่อศึกษาหาวิธีแก้ไข คำถามวิจัย (research question) คำถามที่นักวิจัยกำหนดขึ้นเพื่อหาคำตอบ ซึ่งจะนำไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาวิจัย นิยมตั้ง คำถามวิจัยว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปมีลักษณะเป็นอย่างไร ?
 16. 16. วัตถุประสงค์วิจัย (research objectives) เป้าหมายที่ต้องการหรือวิธีการที่ใช้ในการวิจัย - เพื่อสำรวจ บรรยาย - เพื่อเปรียบเทียบ อธิบายความสัมพันธ์ - เพื่อทำนาย - เพื่อประเมิน - เพื่อควบคุมให้เกิดการพัฒนา
 17. 17. กรอบความคิด (Conceptual Framework) แผนภาพแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรในการวิจัย ซึ่งนักวิจัยสร้างโดยใช้ความรู้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัญลักษณ์ที่ใช้มีดังนี้ = ตัวแปรในการวิจัย = อิทธิพล = ความสัมพันธ์
 18. 18. สมมุติฐานวิจัย (research hypothesis) ข้อความ - แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือ ปรากฏการณ์ตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป - ที่คาดว่าจะเป็นคำตอบของคำถามวิจัย หรือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาวิจัย - ได้มาโดยมีหลักฐานวิชาการสนับสนุน - สามารถทดสอบได้
 19. 19. ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา คำถามวิจัย 1 . ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ระดับใด ? 2. ปัจจัยด้านครู นักเรียน ครอบครัว และโรงเรียน มี อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อย่างไร ? 3. ปัจจัยใดมีความสำคัญต่อการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียน ?
 20. 20. ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา วัตถุประสงค์วิจัย 1 . เพื่อสรุประดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 2. เพื่อเปรียบเทียบขนาด ทิศทางอิทธิพลของปัจจัยด้าน ครู นักเรียน ครอบครัวและโรงเรียน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน 3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
 21. 21. ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมมุติฐานวิจัย 1 . ปัจจัยด้านครู นักเรียน ครอบครัว มีอิทธิพลทางบวก ขนาดปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านโรงเรียนมีอิทธิพลทาง บวก ขนาดต่ำ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 2. ตัวแปรในปัจจัยด้านนักเรียน และครอบครัวมีความ สำคัญต่อการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียน

×