ปากคลอง โรงเรียนดีศรีตำบล

2,417 views
2,365 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,417
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
181
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ปากคลอง โรงเรียนดีศรีตำบล

 1. 1. โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 2. 2. ขอมูลทั่วไป
 3. 3. ขอมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ตั้งอยูเลขที่ 209 หมูที่ 6 ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 4. 4. ความเปนมา โรงเรี ย นนี้ ก อ นเป ด เป น โรงเรี ย นประชาบาล ประมาณ 3-4 ปเศษ พระภิกษุชอย จันทโชติ (เทียมกรัต) เจาอาวาส ไดจัดการเรียนการสอนเพื่อเปนวิทยาทานแก สาธุชนทั่วไป 1 มิ ถุ น ายน 2472 ประกาศจั ด ตั้ ง ขึ้ น เป น โรงเรียนประชาบาล ตําบลหัวไผ โดยมีนายผิว ผดุงพจน เปนครูใหญและพระภิกษุชอย จันทโชติ (เทียมกรัต) เปน ครู น อ ย เป ด สอนตั้ ง แต ชั้ น เตรี ย มประถมศึ ก ษาถึ ง ชั้ น ประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชศาลาการเปรียญวัดปากคลอง เปนสถานที่ศึกษาเลาเรียน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 5. 5. ความเปนมา พ.ศ. 2476 เป ด ทํ า การสอนถึ ง ชั้ น ประถมศึกษาปที่ 4 1 กรกฎาคม 2505 ไดขยายการศึกษา ภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 7 พ.ศ. 2521 เริ่ ม จั ด การศึ ก ษาตาม หลักสูตรประถมศึกษา 2521 โดยจัดการศึกษาถึง ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปดสอนตั้งแตระดับ อนุบาล 1 ถึงระดับ ประถมศึกษาปที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 6 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 - หมูที่ 6 ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 6. 6. ผูบริหารปจจุบัน นายนาวิน โพธิ์ยั่งยืน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 7. 7. ปรัชญาของโรงเรียน “ สามัคคี มีวินัย ใฝวิชา พัฒนาโรงเรียน ” โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 8. 8. วิสัยทัศนของโรงเรียน “มุงการเรียนรู สูเทคโนโลยี มีคุณธรรม นอมนําประชาธิปไตย ใชภูมิปญญาทองถิ่น รักษแผนดินและสิ่งแวดลอม” โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 9. 9. อัตลักษณของโรงเรียน นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยี โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 10. 10. เอกลักษณของโรงเรียน นักเรียนนําทักษะในการใชเทคโนโลยีไปประยุกต ใชในชีวิตประจําวันได โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 11. 11. บุคลากร เพศ ตําแหนง รวม ชาย หญิง ผูอํานวยการ 1 - 1 ครูประจําการ 2 7 9 ลูกจางประจํา 1 - 1 ลูกจางชั่วคราว - 1 1 รวมทั้งหมด 12 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 12. 12. นักเรียน อนุบาล 34 คน ประถมศึกษา 130 คน รวม 164 คน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 13. 13. ...หลักคิด... โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 14. 14. หลักคิด...โรงเรียนดี ศรีตําบล รูหลักธรรม หลักวิชา 1. หลักคิด หลักการศึกษาที่ถูกตอง ครูที่บาน 2. มรรคมีองค 8 ครูที่วัด 3. แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิต/มิตรแท ครูที่โรงเรียน ครูที่ชุมชน นํามาปฏิบัติ กิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติ 5 หองชีวิต นิสัย สําคัญกวา ความรู การปลูกฝงนิสัย คือ การทําซ้ํา ๆ ทําบอย ๆ
 15. 15. หลักคิด...โรงเรียนดี ศรีตําบล ความตองการใหนักเรียนมีนิสัยดี คุณธรรม 3 - วินัย สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา - เคารพ ไมจับผิด รักแกไขตน ยกยองคนดี - อดทน ตนเปนที่พึ่งแหงตน เห็นคุณคาของงาน นิสัยบัณฑิต 5 - ใฝควบคุมตนเอง - ใฝรักษาสุขภาพ - ใฝเรียนรู - ใฝทําดี - เจริญภาวนา (สติ)
 16. 16. หลักคิด...โรงเรียนดี ศรีตําบล กิจกรรมทีโรงเรียน ่ 1. กิจกรรมพัฒนาทางกายภาพของโรงเรียน (28 ตัวบงชี้) 2. กิจกรรมโรงเรียนดีศรี ตําบล กิจกรรมทีบ้าน ่ 3. กิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติ 5 หองชีวิต งานในชีวิตประจําวันที่ตองใหดีมคุณภาพ ี
 17. 17. ...กิจกรรมพัฒนากายภาพของโรงเรียน... โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 18. 18. ...เด็กนิสัยดี เริ่มตน จากตรงไหน?... กิจกรรม 5 หองชีวิต สัมมาทิฏฐิ กิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติ เด็กนิสัยดี โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 19. 19. ...เด็กนิสัยดี เริ่มตน จากตรงไหน?... กิจกรรม บาน โรงเรียนดีศรีตําบล กัลยาณมิตร หองสมุด กิจกรรม หองนอน หองน้ํา หองน้ํา หนาเสาธง 5 หองชีวิต หนาแตงตัว หองอาหาร หองอาหาร หองเรียน หองทํางาน กิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติศีลธรรม ดํารงชีวิต สังคม วิชาการ อาชีพ นันทนาการ สัมมาทิฐิ - ความเห็นถูกตอง - คิดดี ทําดี พูดดี นิสัยดี
 20. 20. ...การดําเนินงานตามนโยบาย... โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 21. 21. …Input ปจจัย...สูความสําเร็จ 7 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 22. 22. ปจจัย...สูความสําเร็จ 1.มีแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน 1. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางเขมขน 2. พัฒนาปจจัยพื้นฐาน 3. บริหารจัดการบุคลากรครู และผูบริหารโรงเรียนดีตนแบบ ระดับตําบลอยางเหมาะสม 4. จัดเครือขายกับโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อความรวมมือ และชวยเหลือกันทางวิชาการ 5. เนนการมีสวนรวมของชุมชนในรูปแบบตาง ๆ 6. ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในอยางเขมแข็ง โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 23. 23. ปจจัย...สูความสําเร็จ 2.มีเปาหมายพัฒนานักเรียนทุกคน 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับสูง ไมต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ 2. โรงเรียนสรางวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตยอยางเขมแข็ง และ ไมมีปญหายาเสพติด 3. โรงเรียนมีความรวมมือกับชุมชน มีการประสานงานกับผูปกครอง คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนที่อยูใกลเคียงและมีการประสานงานกับองคกรปกครอง สวนทองถิ่นอยางเขมแข็ง 4. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีสํานึกความเปนไทย มีความรูและทักษะพื้นฐานดานอาชีพ มีความสามารถดาน การคิดวิเคราะหระดับสูง และมีสุขภาพพลานามัยดี 5. นักเรียนมีความรูและทักษะอยางดีดานภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สองอื่น ๆ ตามความสนใจหรือความถนัด โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 24. 24. ปจจัย...สูความสําเร็จ 3.มีความสะอาดทุกแหงที่เกิดจากจิตสํานึกของนักเรียน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 25. 25. ปจจัย...สูความสําเร็จ 4.มีบริเวณโดยรอบ รมรื่น สวยงามดวยรมเงาธรรมชาติ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 26. 26. ปจจัย...สูความสําเร็จ 5.มีบรรยากาศอบอุนเหมือนบาน สีสันสดใส โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 27. 27. ปจจัย...สูความสําเร็จ 6.มีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติด โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 28. 28. ปจจัย...สูความสําเร็จ 7.เปดโอกาสให อปท.มีสวนรวมเปนเจาของและพัฒนา โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 29. 29. …Process กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ7 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 30. 30. กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ 1.หองสมุด โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 31. 31. กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ 2.หองปฏิบัติการ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 32. 32. กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ 3. ศูนยการเรียนรูอาชีพ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 33. 33. กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ 4. ศูนยกีฬา โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 34. 34. กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ 5. หองสุขา โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 35. 35. กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ 6. ครูใชแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถิ่น/เทคโนโลยี โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 36. 36. กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ 7 . ผูบริหาร ผูนําการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 37. 37. …Process กระบวนการ...ฝกนิสัย 7 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 38. 38. กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล 1. ฝกความมีวินัย โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 39. 39. กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล 1. ฝกความมีวินัย โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 40. 40. กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล 1. ฝกความมีวินัย ระเบียบ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 41. 41. กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล 1. ฝกความมีวินัย ตรงตอเวลา โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 42. 42. กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล 1. ฝกความมีวินัย สุภาพนุมนวล โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 43. 43. กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล 2. ฝกความเคารพ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 44. 44. กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล 3. ฝกความอดทน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 45. 45. กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล 4. ฝกนิสัยผานกิจกรรม 6 มิติ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 46. 46. กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล 5. ปลูกฝกจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอม โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 47. 47. กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล 6. สรางแรงจูงใจใหนักเรียนทําความดีทุกวัน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 48. 48. กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล 7. ผูบริหาร/ครู เปนตนแบบที่ดี โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 49. 49. …Output ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ7 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 50. 50. ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ 1. ชื่อเสียงดี ปการศึกษา 2554 นักเรียน จํานวน 162 คน ปการศึกษา 2555 นักเรียน จํานวน 164 คน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 51. 51. ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ 2. ใฝเรียน ปการศึกษา 2553 รอยละ 76.43 ปการศึกษา 2554 รอยละ 78.66 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 52. 52. ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ 3. ใฝรู โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 53. 53. ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ 4. ใฝดี โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 54. 54. ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ 5. รับผิดชอบสวนรวม โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 55. 55. ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ 6. สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 56. 56. ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ 7. ทันโลก โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 57. 57. ผลสะทอน...ภาพความสําเร็จ ระดับโรงเรียน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 58. 58. ผลสะทอน...ภาพความสําเร็จ ระดับผูบริหาร ครูดีศรีมหาราช ผูบริหารดีเดนระดับอําเภอ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 59. 59. ผลสะทอน...ภาพความสําเร็จ ระดับครูผูสอน นางสาวเกสร ผดุงศรี ครูสอนดี คุรุสภา นางสาวเกสร ผดุงศรี หนึ่งแสนดี สสค. นางอัญชลี เจริญมั่นคง นายจําลอง นวมนุม นางอัมพร กระแสรนุช Teacher Master นางสาวน้ําฝน รักษากลาง นางสาวปทมา โพธิ์ยั่งยืน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 60. 60. ผลสะทอน...ภาพความสําเร็จ ระดับครูผูสอน ครูดีศรีมหาราช นางพัฒนี โพธิ์ยั่งยืน นายสหัส ทรัพยประเสริฐ นางบังอร ทองนอย นางอัมพร กระแสรนุช นางสาวเกสร ผดุงศรี นางอัญชลี เจริญมั่นคง นายจําลอง นวมนุม นางสาวน้ําฝน รักษากลาง โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 61. 61. ผลสะทอน...ภาพความสําเร็จ ระดับนักเรียน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 62. 62. ขอบพระคุณทุกทาน

×