วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง
ข้ อมูลโรงเรียน                 โรงเรียนสีวลีคลองหลวงตั้งอยู่เลขที่ 31/3005 ถนนเลียบคลองสาม     ตาบลคล...
เรียนดี กิจกรรมเด่ น เน้ นมารยาท               คาขวัญ     เรียนดี กิจกรรมเด่ น เน้ นมารยาท     เรีย...
นโยบายโรงเรียน1. มุ่งเน้นพัฒนานักยนให้มีความรู ้          เรีความคิดทีเหมาะสมกับวัยและทันต่อ      ่เหตุการณ์
นโยบายโรงเรียน   
นโยบายโรงเรียน   
นโยบายโรงเรียน   
โครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษาปฐมวัย        การจัดกิจกรรมประจาวันลาดับที่      กิจกรรมประจาวัน        ...
โครงสร้ างเวลาเรียน                             เวลาเรียน   กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม ...
โครงสร้ างการบริหาร    
คณะผู้บริหาร           นางสาวเลอลักษณ์ คุ้มประยูร ผู้อานวยการ
คณะครู โรงเรียนสีวลีคลองหลวงคุณครูภัทรวดี ผิวเพ็ง                                     ...
โรงเรียนสี วลีคลองหลวง  ปี การศึกษา 2555
อาจารย์ นวลฉวี กมล
ผู้อานวยการ เลอลักษณ์ คุ้มประยูร
คุณครู ภทรวดี ผิวเพ็ง    ั   (หัวหน้ ากลุ่มวิชาการ)
คุณครู ศิริพร แสวงชัย  (หัวหน้ ากลุ่มบริหารทัวไป)             ่
คุณครู วรรณภา เนียมสา   (หัวหน้ ากลุ่มธุรการ)
คุณครู นิรา พรไพโรจน์ ศิริ   (หัวหน้ ากลุ่มบริหารงานบุคคล)
บริการของโรงเรียน   
บรรยากาศในโรงเรียน    
อาคารเรียน  
สระว่ ายนา       ้
ห้ องเรียน   
ห้ องอาหาร   
ร้ านค้ าสวัสดิการ    
ห้ องนาชาย   ้  
ห้ องนาหญิง   ้  
แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน     































































กิจกรรมแหล่ งเรียนรู้นอกห้ องเรียน        












กิจกรรมหน้ าเสาธงที่ทาใน 1 สั ปดาห์        
ผลงานทางวิชาการ 2554           รังสิต ครั้งที่ 15 งารเปิ ดลานวิชาการบ้ านสวนฯ   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รัง...
ผลการแข่ งขันวิชาการ           ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่         รายชื่อ             ...
ผลงานการแข่ งขันวาดภาพกราฟิ ก เหรียญทอง                                 โรงเรียนสี วลีคล...
ผลงานทางวิชาการ 2554              ลูกเจ้ าฟาวิชาการ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     ้
การแข่ งขันทักษะความสามารถทางวิชาการงาน "ลูกเจ้ าฟาวิชาการ" ปี การศึกษา 2554                       ...
ส่ งเสริมทักษะวิชาการเน้ นการปฏิบัติ  วิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล 2554        



























การแข่ งขันทักษะวิชาการ        ระดับอนุบาล










เมือจบหลักสูตรประถมศึกษาปี ที่ 6  ่   โรงเรียนสีวลีคลองหลวง
ขอแสดงความยินดี           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 25531. ด.ญ.ปวัณรัตน์ สถาพรวจนา       ...
นักเรียนโรงเรียนสีวลีคลองหลวงสาเร็จการศึกษา  ปี การศึกษา 2553 เข้ าศึกษาต่ อระดับมัธยมศึกษา             โร...
ขอแสดงความยินดีนกเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6                                 ั      ...
นักเรียนโรงเรียนสี วลีคลองหลวงสาเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2554 เข้ าศึกษาต่ อโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิ ต           ...
แผนภูมแสดงการเข้ าศึกษาต่ อระดับมัธยมศึกษา   ิ     ปี การศึกษา 2554 - 2555          
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       เดือน พฤษภาคม








กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       เดือน มิถุนายน

กิจกรรมส่ งเสริมจริยธรรม                 เดือน มิถุนายนส่งเสริมการฝึ กสมาธิเบื้ องต้นและอบรมธรรมะโดยวิทยากร













เดือน มิถุนายน     กิจกรรมวันสุนทรภู่






เดือน มิถุนายน     กิจกรรมต่ อต้ านยาเสพติด

     วิทยากรอบรมพันตารวจเอก พีรณัฐ ฉัตรอินแก้วผูปกครอง เด็กชายศุภกร ้           ฉัตรอินแก้ว (อนุ บาล 3/2)



เดือน มิถุนายน        กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสื อไทย


เดือน กรกฎาคม     กิจกรรมแห่ เทียนพรรษา


เดือน กรกฎาคม      กิจกรรมวันภาษาไทยแห่ งชาติ


เดือน สิ งหาคม    กิจกรรมวันแม่ แห่ งชาติ



เดือน กันยายน    กิจกรรมสี วลีวถีไทย       ิ


เดือน พฤศจิกายน      กิจกรรมกีฬาภายในสี วลีเกมส์



เดือน ธันวาคม     กิจกรรมวันพ่อแห่ งชาติ





เดือน ธันวาคม   กิจกรรมคริสมาส



เดือน ธันวาคม    กิจกรรมวันขึนปี ใหม่      ้



เดือน มกราคม     กิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ

เดือน มกราคม    กิจกรรมทักษะวิชาการ




เดือน กมภาพันธ์     ุ    กิจกรรม Day Camp



เดือน กมภาพันธ์    ุ    กิจกรรมอาลา - อาลัย









กิจกรรมบุคลากร       กีฬากล่ ุมโรงเรียนเอกชนปทุมธานี



กิจกรรมพัฒนาบุคลากร         การเข้ ารับการฝึ กอบรมของครู ผู้สอน









เหตุการณ์ สาคัญ ปี 2554       มหาอทกภัย    ุ






กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา       การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่ งเรียนรู้




โรงเรียนสีวลีคลองหลวง
โรงเรียนสีวลีคลองหลวง
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โรงเรียนสีวลีคลองหลวง

1,950 views

Published on

โรงเรียนสีวลีคลองหลวง
www.seewalee2khlongluang.ac.th
Tel. 02 - 8327799
31/3005 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,950
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โรงเรียนสีวลีคลองหลวง

 1. 1. วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง
 2. 2. ข้ อมูลโรงเรียน  โรงเรียนสีวลีคลองหลวงตั้งอยู่เลขที่ 31/3005 ถนนเลียบคลองสาม ตาบลคลองสาม อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย ์ 12120 โทรศัพท์ 02-832-7799
 3. 3. เรียนดี กิจกรรมเด่ น เน้ นมารยาท คาขวัญ เรียนดี กิจกรรมเด่ น เน้ นมารยาท เรียนดี หมายถึง มีการพัฒนาทางความรู้ และทักษะอย่ างต่ อเนื่อง กิจกรรมเด่ น หมายถึง มีความสร้ างสรรค์ และปฏิบัติตนอยู่ในสั งคมอย่ างมีความสุ ข เน้ นมารยาท หมายถึง ประพฤติดี มารยาทงาม มีสัมมาคารวะ พูดจาไพเราะ
 4. 4. นโยบายโรงเรียน1. มุ่งเน้นพัฒนานักยนให้มีความรู ้ เรีความคิดทีเหมาะสมกับวัยและทันต่อ ่เหตุการณ์
 5. 5. นโยบายโรงเรียน 
 6. 6. นโยบายโรงเรียน 
 7. 7. นโยบายโรงเรียน 
 8. 8. โครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษาปฐมวัย การจัดกิจกรรมประจาวันลาดับที่ กิจกรรมประจาวัน  ปฐมวัยปี ที่1 ปฐมวัยปี ที่ 2 ปฐมวัยปี ที่ 3 ชั่วโมง : วัน ชั่วโมง : วัน ชั่วโมง : วัน 1 การเคลือนไหวและจังหวะ ่ 20 นาที 20 นาที 20 นาที 2 กิจกรรมสร้ างสรรค์ 30 นาที 30 นาที 1 ชม. 3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 20 นาที 30 นาที 1 ชม. 4 กิจกรรมเสรี 50 นาที 30 นาที 50 นาที 5 กิจกรรมกลางแจ้ ง 40 นาที 40 นาที 50 นาที 6 เกมการศึกษา 20 นาที 30 นาที 30 นาที ทักษะพืนฐานในชีวตประจาวัน ้ ิ 7 (การช่ วยเหลือตนเองในการรับประทาน 2 ชม. 2 ชม. 1.30ชม. อาหาร ดื่มนม สุ ขอนามัย และการนอน พักผ่ อน)
 9. 9. โครงสร้ างเวลาเรียน เวลาเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม ระดับประถมศึกษา— กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป. ๑  ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ สั งคมศึกษา ศาสนา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ และวัฒนธรรม สุ ขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ การงานอาชีพและ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ เทคโนโลยี ภาษาต่ างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ รวมเวลาเรียน (พืนฐาน) ้ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐— กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐—รายวิชา / กิจกรรมทีสถานศึกษาจัด ่เพิมเติม ตามความพร้ อมและจุดเน้ น ่ ปี ละไม่เกิน ๘๐ ชัวโมง ่
 10. 10. โครงสร้ างการบริหาร 
 11. 11. คณะผู้บริหาร นางสาวเลอลักษณ์ คุ้มประยูร ผู้อานวยการ
 12. 12. คณะครู โรงเรียนสีวลีคลองหลวงคุณครูภัทรวดี ผิวเพ็ง  คุณครูศิริพร แสวงชัย คุณครู วรรณภา เนียมสา คุณครูนิรา พรไพโรจน์ ศิริ หัวหน้ ากลุ่มวิชาการ หัวหน้ ากลุ่มบริหารงานทัวไป หัวหน้ ากลุ่มธุรการ หัวหน้ ากลุ่มบริหารงานบุคคล ่คุณครู ชนัญชิดา แก้วสง่า คุณครู สิริวฒิุ พวงมาลัย คุณครู มนชุ์ปรียา กงแก้ว คุณครู ไพเราะ คุ้มประยูรคุณครู พรชนก คุ้มประยูร คุณครู วรุธ ิ สุ วรรณทอง คุณครู อติภา คุ้มประยูร คุณครู อศวิณี วิวฒนานนท์ ั ัคุณครู อญชลี ั สบบง คุณครู ศลิษา ปานทรัพย์ คุณครู จตรโสภา แสงศิลป์ มณี ิคุณครู บุษยมาศ ทานะเวช คุณครู กญญาภัทร เพ็ญประทุม ั คุณครู อรวรรณ ท่ าดีคุณครู อญชลีวลย์ ตะภา ั ั คุณครู ธัญทิพย์ ธนกุลจงสวัสดิ์คุณครู บุษบา แสงอรุณ คุณครู จุฑามาศ โพธิคุณครู สุวรรณบุปผา พรมอ่อน คุณครู ศิริลกษณ์ สุ ขใจ ัคุณครู วรรณดี ภูทอง คุณครู เปมิกา คุ้มประยูรคุณครู จุฑารัตน์ เสนางคนิกร คุณครู ฉัตรนภา ซินโซคุณครู รัชนีกร วงษ์ ศานนท์ คุณครู กชวรรณ ฟากวิลย ัคุณครู ชมพู จันทรมาณี คุณครู นันทนา กองสู งเนิน คุณครู พรชนก ลีภัยรัตน์ ้ คุณครู จรกานต์ จันทราทิพย์ ิ
 13. 13. โรงเรียนสี วลีคลองหลวง ปี การศึกษา 2555
 14. 14. อาจารย์ นวลฉวี กมล
 15. 15. ผู้อานวยการ เลอลักษณ์ คุ้มประยูร
 16. 16. คุณครู ภทรวดี ผิวเพ็ง ั (หัวหน้ ากลุ่มวิชาการ)
 17. 17. คุณครู ศิริพร แสวงชัย (หัวหน้ ากลุ่มบริหารทัวไป) ่
 18. 18. คุณครู วรรณภา เนียมสา (หัวหน้ ากลุ่มธุรการ)
 19. 19. คุณครู นิรา พรไพโรจน์ ศิริ (หัวหน้ ากลุ่มบริหารงานบุคคล)
 20. 20. บริการของโรงเรียน 
 21. 21. บรรยากาศในโรงเรียน 
 22. 22. อาคารเรียน 
 23. 23. สระว่ ายนา  ้
 24. 24. ห้ องเรียน 
 25. 25. ห้ องอาหาร 
 26. 26. ร้ านค้ าสวัสดิการ 
 27. 27. ห้ องนาชาย ้ 
 28. 28. ห้ องนาหญิง ้ 
 29. 29. แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน 
 30. 30.
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33.
 34. 34.
 35. 35.
 36. 36.
 37. 37.
 38. 38.
 39. 39.
 40. 40.
 41. 41.
 42. 42.
 43. 43.
 44. 44.
 45. 45.
 46. 46.
 47. 47.
 48. 48.
 49. 49.
 50. 50.
 51. 51.
 52. 52.
 53. 53.
 54. 54.
 55. 55.
 56. 56.
 57. 57.
 58. 58.
 59. 59.
 60. 60.
 61. 61.
 62. 62.
 63. 63.
 64. 64.
 65. 65.
 66. 66.
 67. 67.
 68. 68.
 69. 69.
 70. 70.
 71. 71.
 72. 72.
 73. 73.
 74. 74.
 75. 75.
 76. 76.
 77. 77.
 78. 78.
 79. 79.
 80. 80.
 81. 81.
 82. 82.
 83. 83.
 84. 84.
 85. 85.
 86. 86.
 87. 87.
 88. 88.
 89. 89.
 90. 90.
 91. 91.
 92. 92.
 93. 93. กิจกรรมแหล่ งเรียนรู้นอกห้ องเรียน 
 94. 94.
 95. 95.
 96. 96.
 97. 97.
 98. 98.
 99. 99.
 100. 100.
 101. 101.
 102. 102.
 103. 103.
 104. 104.
 105. 105.
 106. 106. กิจกรรมหน้ าเสาธงที่ทาใน 1 สั ปดาห์ 
 107. 107. ผลงานทางวิชาการ 2554  รังสิต ครั้งที่ 15 งารเปิ ดลานวิชาการบ้ านสวนฯ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต
 108. 108. ผลการแข่ งขันวิชาการ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ รายชื่อ  ระดับชั้น รายการแข่ งขัน ประเภท ผลการแข่ งขัน1. ด.ช. สิรนัย เทพพิทักษ์ ป.6 วาดภาพด้ วยโปรแกรม ทีม เหรียญทอง ด.ช. กิตติธัช ศรีเศรษฐกุล ป.6 คอมพิวเตอร์ กราฟฟิ ก คุณครู วรุธ ิ สุ วรรณทอง (ฝึ กซ้ อม)2. ด.ช. นฤบดินทร์ กาบธิโร ป.6 การสร้ างหนังสือ ทีม เหรียญเงิน ด.ช. ณัฐภัทร สังข์กรณ์ ป.6 อิเล็กทรอนิกส์ คุณครู วรุธ ิ สุ วรรณทอง (ฝึ กซ้ อม) (E-Book)3. ด.ญ. สมฤทัย บารุงพงษ์ ป.6 การประกวดการขับร้ อง บุคคล เหรียญเงิน คุณครู สิริวุฒิ พวงมาลัย (ฝึ กซ้ อม) เพลงไทยลูกทุ่ง (ประถม)
 109. 109. ผลงานการแข่ งขันวาดภาพกราฟิ ก เหรียญทอง  โรงเรียนสี วลีคลองหลวงด.ช. สิ รนัย เทพพิทกษ์ ั ด.ช. กิตติธัช ศรีเศรษฐกุล คุณครู วรุธ สุ วรรณทอง ฝึ กซ้ อม ิ
 110. 110. ผลงานทางวิชาการ 2554 ลูกเจ้ าฟาวิชาการ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ้
 111. 111. การแข่ งขันทักษะความสามารถทางวิชาการงาน "ลูกเจ้ าฟาวิชาการ" ปี การศึกษา 2554 ้ลาดับ ประเภทการแข่ งขัน รางวัลทีได้ รับ ่ ชื่อนักเรียนเข้ าร่ วมแข่ งขัน ชั้น ผู้ฝึกซ้ อม 1 แข่ งขันหมากฮอร์ ส เหรียญทอง เด็กชายธาม รวมสู งเนิน ป.6 ผอ.เลอลักษณ์ คุ้มประยูร 2 เขียนตามคาบอก เหรียญทอง เด็กหญิงกานต์ ชนก กาญจนะ ป.3/2 คุณครูพรชนก คุ้มประยูร 3 ปรัศนาอักษรไขว้ เหรียญเงิน เด็กหญิงทักษพร ธันยวิโรจน์ ป.6 คุณครู ศิริพร แสวงชัย 4 "Crossword Game" เหรียญเงิน  เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชัยศิริ เด็กหญิงพรชิตา แสงพลสิ ทธิ์ ป.6 ป.5/1 Techer Dave 5 ประกวดวาดภาพระบายสี ชอล์ ก (ระดับชั้น ป.6) เหรียญทองแดง เด็กชายยศวริทธิ์ งามแสง ป.6 ผอ.เลอลักษณ์ คุ้มประยูร 6 ประกวดวาดภาพระบายสี ชอล์ ก (ระดับชั้น ป.5) เหรียญเงิน เด็กชายพิมุกต์ เอียมวิโรจน์ ไพศาล ่ ป.5/2 ผอ.เลอลักษณ์ คุ้มประยูร 7 ประกวดวาดภาพระบายสี ชอล์ ก (ระดับชั้น ป.4) เหรียญทองแดง เด็กชายภูริณฐ กัลยาเลิศ ั ป.4/1 ผอ.เลอลักษณ์ คุ้มประยูร 8 สะกดคาภาษาอังกฤษ Dictation เหรียญเงิน เด็กหญิงวรรณิสา หิรัญกิจไพศาล ป.3/2 คุณครูชนัญชิดา แก้ วสง่ า 9 ประกวดการแสดงละครคุณธรรมหัวข้ อเรื่อง เหรียญทองแดง เด็กหญิงนริศรา กาลธิโร ป.4/2 คุณครู กญญาภัทร เพ็ญประทุม ั " ทาความดีเพือพ่อหลวง" ่ เด็กหญิงชลธิชา น้ อยคากลอง ป.4/2 เด็กหญิงณัฐนรี เครื่องคา ป.4/2 เด็กหญิงอธิชา เพิมโภค ่ ป.4/2 เด็กชายชัชคณุตพงษ์ ป.3/2 10 พิมพ์ภาพและวาดภาพตามจินตนาการ เหรียญทอง เด็กหญิงธัญญธิดา ปัญญาภา อ.3/1 คุณครูบุษยมาศ 11 พิมพ์ภาพและวาดภาพตามจินตนาการ เหรียญทอง เด็กหญิงวริศรา แก้ วอุ่นเรือน อ.2/2 คุณครูบุษยมาศ 12 พิมพ์ภาพและวาดภาพตามจินตนาการ เหรียญเงิน เด็กหญิงชัญญานุช ศรีสุข อ.3/1 คุณครูบุษยมาศ 13 พิมพ์ภาพและวาดภาพตามจินตนาการ เหรียญเงิน เด็กหญิงอรรัมภา ท่ าดี อ.2/3 คุณครูจิตรโสภา 14 ก่ อปราสาททราย (ระดับชั้นอนุบาล 2-3) เหรียญทองแดง เด็กชายธิตพนธ์ สุ ขมิตร ิ ั อ 3/1 คุณครูจิตรโสภา เด็กชายกิตติโชค พัฒนาภา อ.3/1
 112. 112. ส่ งเสริมทักษะวิชาการเน้ นการปฏิบัติ วิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล 2554 
 113. 113.
 114. 114.
 115. 115.
 116. 116.
 117. 117.
 118. 118.
 119. 119.
 120. 120.
 121. 121.
 122. 122.
 123. 123.
 124. 124.
 125. 125.
 126. 126.
 127. 127.
 128. 128.
 129. 129.
 130. 130.
 131. 131.
 132. 132.
 133. 133.
 134. 134.
 135. 135.
 136. 136.
 137. 137.
 138. 138.
 139. 139.
 140. 140. การแข่ งขันทักษะวิชาการ  ระดับอนุบาล
 141. 141.
 142. 142.
 143. 143.
 144. 144.
 145. 145.
 146. 146.
 147. 147.
 148. 148.
 149. 149.
 150. 150.
 151. 151. เมือจบหลักสูตรประถมศึกษาปี ที่ 6 ่ โรงเรียนสีวลีคลองหลวง
 152. 152. ขอแสดงความยินดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 25531. ด.ญ.ปวัณรัตน์ สถาพรวจนา  กษาต่อ โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต สถานศึ2. ด.ช.เอเชีย แสนสุ ข สถานศึกษาต่ อ โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิ ต3. ด.ช.อนุพงษ์ แก้ วคูณ สถานศึกษาต่ อ โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิ ต4. ด.ช.ไกรรัฐ บึงไกร สถานศึกษาต่ อ โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิ ต5. ด.ช.ณ ธรรม งามวิทย์ โรจน์ สถานศึกษาต่ อ โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิ ต6. ด.ญ.เสาวลักษณ์ ธรรมนาสุ ข สถานศึกษาต่ อ โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิ ต7. ด.ช.สุ วชาติ ม่ วงอยู่ สถานศึกษาต่ อ โรงเรียนสายปัญญา รังสิ ต8. ด.ญ.อรวรา ถาวร สถานศึกษาต่ อ โรงเรียนสายปัญญา รังสิ ต9. ด.ช.ปัญญา จันทร์ อ่อน ศึกษาต่ อต่ างประเทศ10. ด.ญ.การันตรี ชาญธีระเดช ศึกษาต่ อต่ างประเทศ11. ด.ช. วัชระ น้ อยคากอง สถานศึกษาต่ อ โรงเรียนธัญบุรี12. ด.ช. ณัฐพล คงทวี สถานศึกษาต่ อ โรงเรียนอุดมวิทยา
 153. 153. นักเรียนโรงเรียนสีวลีคลองหลวงสาเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2553 เข้ าศึกษาต่ อระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิ ต 6 คนโรงเรียนสายปัญญา 2 คนโรงเรียนธัญบุรี 1 คนโรงเรียนอุดม 1 คนศึกษาต่ อต่ างประเทศ 2 คน
 154. 154. ขอแสดงความยินดีนกเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ั ปี การศึกษา 2554 ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนที่ศึกษาต่อเด็กชายธาม รวมสูงเนิน โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตเด็กหญิงทักษพร ธันยวิโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตเด็กชายกิตติธช ั ศรีเศรษฐกูล โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต เด็กชายศุภากร แข่งขันดี โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตเด็กหญิงชุตกาญจน์ ิ แก้ วละม้ าย โรงเรียนเตรียมบัณฑิตเด็กชายสิรนัย เทพพิทกษ์ ั โรงเรียนเตรียมบัณฑิตเด็กหญิงมุทตา ิ อบผล โรงเรียนสายปัญญาเด็กหญิงฉัตรรวี ชุ่มพุก โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีเด็กหญิงปิ ยธิดา สุภาพ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีเด็กหญิงวรารักษ์ กอห้ าว โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีเด็กชายณภัทร ทองกุลศิริ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีเด็กหญิงอาภาวรรณ ธารชัย โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีเด็กหญิงจีรนุช คูณขุนทด โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีเด็กหญิงพัชราภรณ์ ชัยศิริ โรงเรียนพร้ อมพรรณวิทยาเด็กชายอภิสทธิ์ ิ สาเริง โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงเด็กหญิงเสาวลักษณ์ มั่นศักดิ์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงเด็กชายณัฐภัทร สังข์กรณ์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงเด็กชายอภิเดช นิลคล้ าย โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงเด็กชายพงศกร เนียมบุญเจือ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงเด็กชายยศวริทช์ งามแสง โรงเรียนสารสาสน์วเทศคลองหลวง ิเด็กชายนฤบดินทร์ กาลธิโร โรงเรียนสารสาสน์วเทศคลองหลวง ิเด็กชายนันทสิทธิ์ แก้ วคูณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)เด็กหญิงสมฤทัย บารุงพงษ์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)เด็กหญิงปานทิพย์ รัตนไตร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)เด็กชายชินวัฒน์ พุ่มพวงเกียรติ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)เด็กชายวัชระ พิสดสงคราม ุ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย ราชภัฎวลัยอลงกรณ์
 155. 155. นักเรียนโรงเรียนสี วลีคลองหลวงสาเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2554 เข้ าศึกษาต่ อโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิ ต 4 คนโรงเรียนเตรียมบัณฑิต 2 คน โรงเรียนสายปัญญา 1 คนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 6 คนโรงเรียนพร้ อมพรรณวิทยา 1 คนโรงเรียนธรรมศาสตร์ คลองหลวง 5 คนโรงเรียนสารสาสน์ วเิ ทศคลองหลวง 2 คนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) 4 คนโรงเรียนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลัย ราชภัฎวลัยอลงกรณ์ 1 คน
 156. 156. แผนภูมแสดงการเข้ าศึกษาต่ อระดับมัธยมศึกษา ิ ปี การศึกษา 2554 - 2555 
 157. 157. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เดือน พฤษภาคม
 158. 158.
 159. 159.
 160. 160.
 161. 161.
 162. 162.
 163. 163.
 164. 164.
 165. 165.
 166. 166. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เดือน มิถุนายน
 167. 167.
 168. 168. กิจกรรมส่ งเสริมจริยธรรม  เดือน มิถุนายนส่งเสริมการฝึ กสมาธิเบื้ องต้นและอบรมธรรมะโดยวิทยากร
 169. 169.
 170. 170.
 171. 171.
 172. 172.
 173. 173.
 174. 174.
 175. 175.
 176. 176.
 177. 177.
 178. 178.
 179. 179.
 180. 180.
 181. 181.
 182. 182. เดือน มิถุนายน กิจกรรมวันสุนทรภู่
 183. 183.
 184. 184.
 185. 185.
 186. 186.
 187. 187.
 188. 188.
 189. 189. เดือน มิถุนายน กิจกรรมต่ อต้ านยาเสพติด
 190. 190.
 191. 191.  วิทยากรอบรมพันตารวจเอก พีรณัฐ ฉัตรอินแก้วผูปกครอง เด็กชายศุภกร ้ ฉัตรอินแก้ว (อนุ บาล 3/2)
 192. 192.
 193. 193.
 194. 194.
 195. 195. เดือน มิถุนายน กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสื อไทย
 196. 196.
 197. 197.
 198. 198. เดือน กรกฎาคม กิจกรรมแห่ เทียนพรรษา
 199. 199.
 200. 200.
 201. 201. เดือน กรกฎาคม กิจกรรมวันภาษาไทยแห่ งชาติ
 202. 202.
 203. 203.
 204. 204. เดือน สิ งหาคม กิจกรรมวันแม่ แห่ งชาติ
 205. 205.
 206. 206.
 207. 207.
 208. 208. เดือน กันยายน กิจกรรมสี วลีวถีไทย ิ
 209. 209.
 210. 210.
 211. 211. เดือน พฤศจิกายน กิจกรรมกีฬาภายในสี วลีเกมส์
 212. 212.
 213. 213.
 214. 214.
 215. 215. เดือน ธันวาคม กิจกรรมวันพ่อแห่ งชาติ
 216. 216.
 217. 217.
 218. 218.
 219. 219.
 220. 220.
 221. 221. เดือน ธันวาคม กิจกรรมคริสมาส
 222. 222.
 223. 223.
 224. 224.
 225. 225. เดือน ธันวาคม กิจกรรมวันขึนปี ใหม่ ้
 226. 226.
 227. 227.
 228. 228.
 229. 229. เดือน มกราคม กิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ
 230. 230.
 231. 231. เดือน มกราคม กิจกรรมทักษะวิชาการ
 232. 232.
 233. 233.
 234. 234.
 235. 235.
 236. 236. เดือน กมภาพันธ์ ุ กิจกรรม Day Camp
 237. 237.
 238. 238.
 239. 239.
 240. 240. เดือน กมภาพันธ์ ุ กิจกรรมอาลา - อาลัย
 241. 241.
 242. 242.
 243. 243.
 244. 244.
 245. 245.
 246. 246.
 247. 247.
 248. 248.
 249. 249.
 250. 250. กิจกรรมบุคลากร กีฬากล่ ุมโรงเรียนเอกชนปทุมธานี
 251. 251.
 252. 252.
 253. 253.
 254. 254. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร การเข้ ารับการฝึ กอบรมของครู ผู้สอน
 255. 255.
 256. 256.
 257. 257.
 258. 258.
 259. 259.
 260. 260.
 261. 261.
 262. 262.
 263. 263.
 264. 264. เหตุการณ์ สาคัญ ปี 2554  มหาอทกภัย ุ
 265. 265.
 266. 266.
 267. 267.
 268. 268.
 269. 269.
 270. 270.
 271. 271. กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่ งเรียนรู้
 272. 272.
 273. 273.
 274. 274.
 275. 275.

×