ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการนิเทศการศึกษา
 สพท.นครพนม เขต 1
 ด้วยความยินดียิ่ง
บรรยายสรุป
โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย
  “ไวยพจนานุสรณ์”
เรณูนคร
 ดอนดินถิ่นผู้ไทย
 สาวสวยรวยน้้าใจ
เลิศวิไลในวัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย
หนองเอ๋ยหนองลาดควาย
แสนเสียดายครั้งก่อนขจรศรี
เป็นดินแดนควายอยู่มีคู่เคียง
ใครไม่เลี้ยงเจ้าก็ใหญ่ได้ไถนา
ในหนองน้้ามีบัวอยู่ทั่วทิศ
 งามโสภิตสวยเก๋เสน่หา
 กินรีลอยเล่นแลเย็นตา
งามโสภาหยาดฟ้าน่าเอ็นดู
มาบัดนี้หนองลาดควายเสียดายหนอ
  ไม่มีกอบัวบานตระการศรี
  ขอเชิญชมผลงานกันเสียที
ส่งนทีหนองลาดควายสบายเอ๋ย
ยินดีต้อนรับสู่
ข้อมูลทั่วไป
ตั้งเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2488 ที่ศาลาวัดปทุมาราม
บ้านหนองลาดควาย ต้าบลโพนทอง อ้าเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม มีเข...
อาคาร๑


 สร้างโดยการน้าของ พระอาจารย์ไวยพจน์ แสนลัง วัดหิรัญรูจี
   น้าเงินผ้าป่าจากกรุงเทพฯ สร้างส้าเร็จปี พ.ศ. 2516
...
อาคาร๒
     อาคาร๒
 แบบนพ.002/26 จานวน 3 ห้องเรียน
สร้างพ.ศ.๒๕๒๖ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.-
อาคาร๓   แบบ สปช.103/26 จานวน 3 ห้องเรียน
สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๕ งบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐.-บาท
อาคารอเนกประสงค์แบบ202/26 สร้างพ.ศ.๒๕๒๗ งบประมาณ
     ๒๔๐,๐๐๐.- บาท
ค้าขวัญของโรงเรียน

   จรรยางาม ความรู้ดี
กีฬาเลิศ เทิดวัฒนธรรม สัมพันธ์
       ชุมชน
คติพจน์ของโรงเรียน
สีประจ้าโรงเรียน

เขียว ชมพู
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
• โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย “ไวยพจนานุสรณ์”
 เป็นองค์กรที่มีระบบริหารและจัดการศึกษา
 ที่มีคุณภาพ ผู้เ...
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับช่วงชั้นที่๑-๒ และ การศึกษา
  ระดับปฐมวัย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐา...
เป้าหมาย

๑. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
  การศึกษ...
เปิดสอนระดับ
  ชั้นอนุบาล1 - ป.6
รวมทั้งหมด 8 ชั้นเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2552
ระดับอนุบาล

       ชาย  หญิง รวม

รวม
        3   3   6
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2552
ระดับประถมศึกษา

         ชาย  หญิง รวม

 รวม       11   8  19
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2552

       ชาย  หญิง รวม

รวมทั้งสิ้น  14  11    25
บุคลากร
โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย
อัตราก้าลัง
    ครูชาย 3 คน
   ครูหญิง - คน
ลูกจ้างประจา(ช่างไม้๓) 1คน
    รวม 4 คน
บุ ค ล า ก ร ใ น โ ร ง เ รี ย น


 นายเวสแก้ว ยอดมงคล
ครู คศ.๓ ช้านาญการพิเศษ
         รักษาราชการแทน ผู้อ้านวยการ...
บุ ค ล า ก ร ใ น โ ร ง เ รี ย น


  นายพิระ ยอดมงคล
ครู คศ.๓ ช้านาญการพิเศษ
           งานการเงิน/กิจการนักเร...
บุ ค ล า ก ร ใ น โ ร ง เ รี ย นนายพูนทวี ยอดมงคล
   ครู คศ.๑
           งานวิชาการ/พัสดุ
บุ ค ล า ก ร ใ น โ ร ง เ รี ย น        นายไพรัตน์ บัวชุม
          ช่างไม้๓
        งานอาคาร...
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
วิชาการ
๑.การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก ได้เหรียญทอง ระดับภาค
กีฬา
๒.แชมป์กฬาเปตองทีมหญิง ระดับเครือข่าย
    ี
กีฬา/กรีฑา
๒.เหรียญเงิน เปตองชาย ระดับเครือข่าย
  ๓เหรียญเงินวิ่งเร็วชาย ๘๐ เมตร
คนบ้านเดียวกัน(เขียว-ชมพู)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
             พระอธิการเจริญ กิตติปาโล
นายก อบต.เศรษฐสรร เตโช
         ...
ภาพถ่ายกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร
ทัศนศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้
    โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
ได้รับงบประมาณจากอบต.โพนทอง๓๐,๐๐๐.-
นักเรียนผู้น้าส่งเสริมสุขภาพ             
วันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา
พิธีไหว้ครู
       
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ            
ลูกๆกราบคุณแม่
แม่ผู้เป็นยิ่งกว่าแม่ “ย่า/ยาย”
สร้างถนนบวรธรรม
ถนนบวรธรรม
ร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลสารสนเทศ

๑. โรงเรียนมีเว็บไซต์ของโรงเรียน ๒ เว็บ คือ
 http://school.obec.go.th/nlksch
 http://nlkschool.org
๒. อิ...
“วิชาการขับเครื่องบินจ้าลอง”
โรงเรียนการบิน NLK

     “ไวยพจนานุสรณ์”


ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต1
หลักสูตรท้องถิ่น
วิชาการขับเครื่องบินเบื้องต้น
ที่ปรึกษาหลักสูตร
อบรมวิชาการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
อบรมวิชาการบิน มูลนิธอนุรักษ์อากาศยานไทย กรุงเทพฯ
           ิ
หนึ่งโรงเรียน ๑ นวัตกรรม “วิชาการขับเครื่องบินจ้าลอง”
ขอกราบ
ขอบพระคุณครับ
หนองลาดควาย๕๓
หนองลาดควาย๕๓
หนองลาดควาย๕๓
หนองลาดควาย๕๓
หนองลาดควาย๕๓
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หนองลาดควาย๕๓

1,431 views

Published on

นำเสนอคณะกรรมการจากสพท.นครพนม เขต๑

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,431
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หนองลาดควาย๕๓

 1. 1. ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศการศึกษา สพท.นครพนม เขต 1 ด้วยความยินดียิ่ง
 2. 2. บรรยายสรุป โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย “ไวยพจนานุสรณ์”
 3. 3. เรณูนคร ดอนดินถิ่นผู้ไทย สาวสวยรวยน้้าใจ เลิศวิไลในวัฒนธรรม
 4. 4. โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย
 5. 5. หนองเอ๋ยหนองลาดควาย แสนเสียดายครั้งก่อนขจรศรี เป็นดินแดนควายอยู่มีคู่เคียง ใครไม่เลี้ยงเจ้าก็ใหญ่ได้ไถนา
 6. 6. ในหนองน้้ามีบัวอยู่ทั่วทิศ งามโสภิตสวยเก๋เสน่หา กินรีลอยเล่นแลเย็นตา งามโสภาหยาดฟ้าน่าเอ็นดู
 7. 7. มาบัดนี้หนองลาดควายเสียดายหนอ ไม่มีกอบัวบานตระการศรี ขอเชิญชมผลงานกันเสียที ส่งนทีหนองลาดควายสบายเอ๋ย
 8. 8. ยินดีต้อนรับสู่
 9. 9. ข้อมูลทั่วไป ตั้งเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2488 ที่ศาลาวัดปทุมาราม บ้านหนองลาดควาย ต้าบลโพนทอง อ้าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม มีเขตบริการ 2 หมู่ คือหมู7และ10 ่ ปัจจุบันมีอาคารเรียน ๓ หลัง และอาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง
 10. 10. อาคาร๑ สร้างโดยการน้าของ พระอาจารย์ไวยพจน์ แสนลัง วัดหิรัญรูจี น้าเงินผ้าป่าจากกรุงเทพฯ สร้างส้าเร็จปี พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย “ไวยพจนานุสรณ์”
 11. 11. อาคาร๒ อาคาร๒ แบบนพ.002/26 จานวน 3 ห้องเรียน สร้างพ.ศ.๒๕๒๖ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.-
 12. 12. อาคาร๓ แบบ สปช.103/26 จานวน 3 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๕ งบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐.-บาท
 13. 13. อาคารอเนกประสงค์ แบบ202/26 สร้างพ.ศ.๒๕๒๗ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐.- บาท
 14. 14. ค้าขวัญของโรงเรียน จรรยางาม ความรู้ดี กีฬาเลิศ เทิดวัฒนธรรม สัมพันธ์ ชุมชน
 15. 15. คติพจน์ของโรงเรียน
 16. 16. สีประจ้าโรงเรียน เขียว ชมพู
 17. 17. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน • โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย “ไวยพจนานุสรณ์” เป็นองค์กรที่มีระบบริหารและจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความรู้ มีความสุข บุคลากรมีคุณภาพ ภายใต้ความร่วมมือของชุมชนอย่างเต็มศักยภาพ
 18. 18. พันธกิจ ๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับช่วงชั้นที่๑-๒ และ การศึกษา ระดับปฐมวัย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีความสามารถ และมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓.พัฒนาระบบบริหารจัดโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับ การกระจายอ้านาจ ๔.ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และผู้มีส่วนได้ ่ เสีย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 19. 19. เป้าหมาย ๑. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาขันพื้นฐาน ้ ๓. เป็นโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการกระจายอ้านาจ ๔. ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วน ร่วมในการจัดการศึกษาตามศักยภาพ
 20. 20. เปิดสอนระดับ ชั้นอนุบาล1 - ป.6 รวมทั้งหมด 8 ชั้นเรียน
 21. 21. ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2552 ระดับอนุบาล ชาย หญิง รวม รวม 3 3 6
 22. 22. ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2552 ระดับประถมศึกษา ชาย หญิง รวม รวม 11 8 19
 23. 23. ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2552 ชาย หญิง รวม รวมทั้งสิ้น 14 11 25
 24. 24. บุคลากร โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย
 25. 25. อัตราก้าลัง ครูชาย 3 คน ครูหญิง - คน ลูกจ้างประจา(ช่างไม้๓) 1คน รวม 4 คน
 26. 26. บุ ค ล า ก ร ใ น โ ร ง เ รี ย น นายเวสแก้ว ยอดมงคล ครู คศ.๓ ช้านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อ้านวยการโรงเรียน
 27. 27. บุ ค ล า ก ร ใ น โ ร ง เ รี ย น นายพิระ ยอดมงคล ครู คศ.๓ ช้านาญการพิเศษ งานการเงิน/กิจการนักเรียน
 28. 28. บุ ค ล า ก ร ใ น โ ร ง เ รี ย น นายพูนทวี ยอดมงคล ครู คศ.๑ งานวิชาการ/พัสดุ
 29. 29. บุ ค ล า ก ร ใ น โ ร ง เ รี ย น นายไพรัตน์ บัวชุม ช่างไม้๓ งานอาคารสถานที่
 30. 30. ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 31. 31. วิชาการ ๑.การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก ได้เหรียญทอง ระดับภาค
 32. 32. กีฬา ๒.แชมป์กฬาเปตองทีมหญิง ระดับเครือข่าย ี
 33. 33. กีฬา/กรีฑา ๒.เหรียญเงิน เปตองชาย ระดับเครือข่าย ๓เหรียญเงินวิ่งเร็วชาย ๘๐ เมตร
 34. 34. คนบ้านเดียวกัน(เขียว-ชมพู)
 35. 35. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
 36. 36. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พระอธิการเจริญ กิตติปาโล นายก อบต.เศรษฐสรร เตโช ประธานฝ่ายสงฆ์ ประธานฝ่ายฆารวาส
 37. 37. ภาพถ่ายกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร
 38. 38. ทัศนศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ได้รับงบประมาณจากอบต.โพนทอง๓๐,๐๐๐.-
 39. 39. นักเรียนผู้น้าส่งเสริมสุขภาพ 
 40. 40. วันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา
 41. 41. พิธีไหว้ครู 
 42. 42. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 43. 43. ลูกๆกราบคุณแม่
 44. 44. แม่ผู้เป็นยิ่งกว่าแม่ “ย่า/ยาย”
 45. 45. สร้างถนนบวรธรรม
 46. 46. ถนนบวรธรรม
 47. 47. ร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น
 48. 48. ข้อมูลสารสนเทศ ๑. โรงเรียนมีเว็บไซต์ของโรงเรียน ๒ เว็บ คือ http://school.obec.go.th/nlksch http://nlkschool.org ๒. อินเตอร์เน็ตระบบดาวเทียมและHi speed
 49. 49. “วิชาการขับเครื่องบินจ้าลอง”
 50. 50. โรงเรียนการบิน NLK “ไวยพจนานุสรณ์” ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต1
 51. 51. หลักสูตรท้องถิ่น วิชาการขับเครื่องบินเบื้องต้น
 52. 52. ที่ปรึกษาหลักสูตร
 53. 53. อบรมวิชาการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
 54. 54. อบรมวิชาการบิน มูลนิธอนุรักษ์อากาศยานไทย กรุงเทพฯ ิ
 55. 55. หนึ่งโรงเรียน ๑ นวัตกรรม “วิชาการขับเครื่องบินจ้าลอง”
 56. 56. ขอกราบ ขอบพระคุณครับ

×