SlideShare a Scribd company logo
1 of 63
Download to read offline
โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
  ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ขอมูลทั่วไป
ขอมูลพื้นฐาน
                โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
                    ตั้งอยูเลขที่ 209 หมูที่ 6
                   ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช
                    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
               โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
        ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ความเปนมา

                โรงเรี ย นนี้ ก อ นเป ด เป น โรงเรี ย นประชาบาล
          ประมาณ 3-4 ปเศษ พระภิกษุชอย จันทโชติ (เทียมกรัต)
          เจาอาวาส ไดจัดการเรียนการสอนเพื่อเปนวิทยาทานแก
          สาธุชนทั่วไป
                1 มิ ถุ น ายน 2472 ประกาศจั ด ตั้ ง ขึ้ น เป น
          โรงเรียนประชาบาล ตําบลหัวไผ โดยมีนายผิว ผดุงพจน
          เปนครูใหญและพระภิกษุชอย จันทโชติ (เทียมกรัต) เปน
          ครู น อ ย เป ด สอนตั้ ง แต ชั้ น เตรี ย มประถมศึ ก ษาถึ ง ชั้ น
          ประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชศาลาการเปรียญวัดปากคลอง
          เปนสถานที่ศึกษาเลาเรียน

             โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
       ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ความเปนมา
                      พ.ศ. 2476 เป ด ทํ า การสอนถึ ง ชั้ น
                 ประถมศึกษาปที่ 4
                      1 กรกฎาคม 2505 ไดขยายการศึกษา
                 ภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 7
                      พ.ศ.    2521 เริ่ ม จั ด การศึ ก ษาตาม
                 หลักสูตรประถมศึกษา 2521 โดยจัดการศึกษาถึง
                 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

       เปดสอนตั้งแตระดับ อนุบาล 1 ถึงระดับ ประถมศึกษาปที่ 6
                มีเขตพื้นที่บริการ 6 หมูบาน
         ไดแก หมูที่ 1 - หมูที่ 6 ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช
                  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
            ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ผูบริหารปจจุบัน
          นายนาวิน โพธิ์ยั่งยืน
                  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
            ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ปรัชญาของโรงเรียน
     “ สามัคคี มีวินัย ใฝวิชา พัฒนาโรงเรียน ”
                 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
          ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
วิสัยทัศนของโรงเรียน

      “มุงการเรียนรู
      สูเทคโนโลยี
       มีคุณธรรม
    นอมนําประชาธิปไตย
    ใชภูมิปญญาทองถิ่น
  รักษแผนดินและสิ่งแวดลอม”                    โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
              ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
              สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
อัตลักษณของโรงเรียน
  นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยี
                 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
           ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
เอกลักษณของโรงเรียน
  นักเรียนนําทักษะในการใชเทคโนโลยีไปประยุกต
         ใชในชีวิตประจําวันได
                 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
          ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
บุคลากร

                  เพศ
    ตําแหนง                            รวม
            ชาย          หญิง
  ผูอํานวยการ     1           -            1
  ครูประจําการ     2           7            9
  ลูกจางประจํา     1           -            1
  ลูกจางชั่วคราว    -           1            1
           รวมทั้งหมด                     12


                    โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
             ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
             สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
นักเรียน

      อนุบาล         34            คน
      ประถมศึกษา       130            คน
      รวม          164            คน
                   โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
            ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
...หลักคิด...
         โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
   ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
หลักคิด...โรงเรียนดี ศรีตําบล
          รูหลักธรรม หลักวิชา
   1. หลักคิด หลักการศึกษาที่ถูกตอง     ครูที่บาน
   2. มรรคมีองค 8              ครูที่วัด
   3. แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิต/มิตรแท    ครูที่โรงเรียน
                        ครูที่ชุมชน

             นํามาปฏิบัติ
       กิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติ 5 หองชีวิต
              นิสัย สําคัญกวา ความรู
          การปลูกฝงนิสัย คือ การทําซ้ํา ๆ ทําบอย ๆ
หลักคิด...โรงเรียนดี ศรีตําบล
       ความตองการใหนักเรียนมีนิสัยดี
 คุณธรรม 3
 - วินัย   สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา
 - เคารพ   ไมจับผิด รักแกไขตน ยกยองคนดี
 - อดทน   ตนเปนที่พึ่งแหงตน เห็นคุณคาของงาน
                             นิสัยบัณฑิต 5
                         -  ใฝควบคุมตนเอง
                         -  ใฝรักษาสุขภาพ
                         -  ใฝเรียนรู
                         -  ใฝทําดี
                         -  เจริญภาวนา (สติ)
หลักคิด...โรงเรียนดี ศรีตําบล
 กิจกรรมทีโรงเรียน
     ่     1. กิจกรรมพัฒนาทางกายภาพของโรงเรียน
            (28 ตัวบงชี้)
           2. กิจกรรมโรงเรียนดีศรี ตําบล

 กิจกรรมทีบ้าน
      ่     3. กิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติ 5 หองชีวิต
            งานในชีวิตประจําวันที่ตองใหดีมคุณภาพ
                             ี
...กิจกรรมพัฒนากายภาพของโรงเรียน...
               โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
         ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
...เด็กนิสัยดี เริ่มตน จากตรงไหน?...


        กิจกรรม 5 หองชีวิต
 สัมมาทิฏฐิ
        กิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติ           เด็กนิสัยดี


                    โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
             ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
             สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
...เด็กนิสัยดี เริ่มตน จากตรงไหน?...
     กิจกรรม                            บาน
  โรงเรียนดีศรีตําบล                       กัลยาณมิตร
      หองสมุด           กิจกรรม            หองนอน
      หองน้ํา                          หองน้ํา
     หนาเสาธง
                    5 หองชีวิต          หนาแตงตัว
     หองอาหาร                         หองอาหาร
      หองเรียน                         หองทํางาน
                กิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติ
ศีลธรรม      ดํารงชีวิต     สังคม     วิชาการ  อาชีพ     นันทนาการ
            สัมมาทิฐิ - ความเห็นถูกตอง - คิดดี ทําดี พูดดี

                      นิสัยดี
...การดําเนินงานตามนโยบาย...
               โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
         ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
…Input
   ปจจัย...สูความสําเร็จ 7


                 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
          ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ปจจัย...สูความสําเร็จ
                 1.มีแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน
 1. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางเขมขน
 2. พัฒนาปจจัยพื้นฐาน
 3. บริหารจัดการบุคลากรครู และผูบริหารโรงเรียนดีตนแบบ
  ระดับตําบลอยางเหมาะสม
 4. จัดเครือขายกับโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อความรวมมือ
   และชวยเหลือกันทางวิชาการ
         5. เนนการมีสวนรวมของชุมชนในรูปแบบตาง ๆ
         6. ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในอยางเขมแข็ง
                     โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
              ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
              สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ปจจัย...สูความสําเร็จ
             2.มีเปาหมายพัฒนานักเรียนทุกคน
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับสูง ไมต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ
 2. โรงเรียนสรางวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตยอยางเขมแข็ง และ
   ไมมีปญหายาเสพติด
 3. โรงเรียนมีความรวมมือกับชุมชน มีการประสานงานกับผูปกครอง คณะกรรมการ
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนที่อยูใกลเคียงและมีการประสานงานกับองคกรปกครอง
 สวนทองถิ่นอยางเขมแข็ง
          4. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีสํานึกความเปนไทย
            มีความรูและทักษะพื้นฐานดานอาชีพ มีความสามารถดาน
            การคิดวิเคราะหระดับสูง และมีสุขภาพพลานามัยดี
          5. นักเรียนมีความรูและทักษะอยางดีดานภาษาอังกฤษ
            หรือภาษาที่สองอื่น ๆ ตามความสนใจหรือความถนัด
                       โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
                 ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ปจจัย...สูความสําเร็จ
  3.มีความสะอาดทุกแหงที่เกิดจากจิตสํานึกของนักเรียน
                    โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
             ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
             สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ปจจัย...สูความสําเร็จ
   4.มีบริเวณโดยรอบ รมรื่น สวยงามดวยรมเงาธรรมชาติ
                    โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
             ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
             สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ปจจัย...สูความสําเร็จ
    5.มีบรรยากาศอบอุนเหมือนบาน สีสันสดใส
                    โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
             ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
             สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ปจจัย...สูความสําเร็จ
          6.มีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติด
                    โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
             ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
             สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ปจจัย...สูความสําเร็จ
   7.เปดโอกาสให อปท.มีสวนรวมเปนเจาของและพัฒนา
                 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
           ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
…Process
  กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ7


               โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
         ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ
                              1.หองสมุด
                 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
           ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ
                         2.หองปฏิบัติการ
                 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
           ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ
                 3. ศูนยการเรียนรูอาชีพ
                 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
           ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ
                            4. ศูนยกีฬา
                 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
           ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ
                              5. หองสุขา
                 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
           ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ
 6. ครูใชแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถิ่น/เทคโนโลยี
                 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
           ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ
 7 . ผูบริหาร ผูนําการเปลี่ยนแปลง
                 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
           ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
…Process
   กระบวนการ...ฝกนิสัย


 7


               โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
         ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล
                         1. ฝกความมีวินัย
                  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
            ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล
                         1. ฝกความมีวินัย
                  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
            ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล
                         1. ฝกความมีวินัย
                ระเบียบ
                  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
            ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล
                         1. ฝกความมีวินัย
              ตรงตอเวลา
                  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
            ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล
                         1. ฝกความมีวินัย
             สุภาพนุมนวล
                  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
            ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล
                         2. ฝกความเคารพ
                  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
            ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล
                         3. ฝกความอดทน
                  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
            ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล
            4. ฝกนิสัยผานกิจกรรม 6 มิติ
                  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
            ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล
       5. ปลูกฝกจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอม
                  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
            ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล
    6. สรางแรงจูงใจใหนักเรียนทําความดีทุกวัน
                  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
            ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล
           7. ผูบริหาร/ครู เปนตนแบบที่ดี
                  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
            ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
…Output
  ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ7


               โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
        ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ
                              1. ชื่อเสียงดี
   ปการศึกษา 2554 นักเรียน         จํานวน 162 คน
   ปการศึกษา 2555 นักเรียน         จํานวน 164 คน
                  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
           ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ
                                2. ใฝเรียน

      ปการศึกษา 2553 รอยละ 76.43
      ปการศึกษา 2554 รอยละ 78.66
                 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
           ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ
                                   3. ใฝรู
                 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
           ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ
                                   4. ใฝดี
                 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
           ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ
                    5. รับผิดชอบสวนรวม
                 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
           ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ
              6. สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี
                 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
           ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ
                              7. ทันโลก
                 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
           ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ผลสะทอน...ภาพความสําเร็จ
                           ระดับโรงเรียน
                 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
          ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ผลสะทอน...ภาพความสําเร็จ
                           ระดับผูบริหาร
          ครูดีศรีมหาราช
          ผูบริหารดีเดนระดับอําเภอ

                 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
          ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ผลสะทอน...ภาพความสําเร็จ
                             ระดับครูผูสอน
  นางสาวเกสร  ผดุงศรี      ครูสอนดี        คุรุสภา
  นางสาวเกสร  ผดุงศรี      หนึ่งแสนดี       สสค.
  นางอัญชลี  เจริญมั่นคง
  นายจําลอง  นวมนุม
      นางอัมพร   กระแสรนุช        Teacher Master
      นางสาวน้ําฝน รักษากลาง
      นางสาวปทมา โพธิ์ยั่งยืน
                    โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
             ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
             สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ผลสะทอน...ภาพความสําเร็จ
                                ระดับครูผูสอน
              ครูดีศรีมหาราช
  นางพัฒนี   โพธิ์ยั่งยืน      นายสหัส         ทรัพยประเสริฐ
  นางบังอร   ทองนอย         นางอัมพร        กระแสรนุช
  นางสาวเกสร  ผดุงศรี         นางอัญชลี        เจริญมั่นคง
  นายจําลอง  นวมนุม        นางสาวน้ําฝน      รักษากลาง                      โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
                ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ผลสะทอน...ภาพความสําเร็จ
                           ระดับนักเรียน
                 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
          ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ขอบพระคุณทุกทาน

More Related Content

What's hot

สารสนเทศ 53
สารสนเทศ 53สารสนเทศ 53
สารสนเทศ 53
saenphinit
 
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 1
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 1ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 1
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 1
Pochchara Tiamwong
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน1
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน1ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน1
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน1
warijung2012
 
ชื่อเรื่อง การบริหารสมองสนองศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำห...
ชื่อเรื่อง การบริหารสมองสนองศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำห...ชื่อเรื่อง การบริหารสมองสนองศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำห...
ชื่อเรื่อง การบริหารสมองสนองศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำห...
Thanapol Seesuk
 
3โครงสร้าง ม ต้น
3โครงสร้าง ม ต้น 3โครงสร้าง ม ต้น
3โครงสร้าง ม ต้น
sasiton sangangam
 
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
Nattapon
 
คู่มือสนับสนุนการเรียนรู้โครงงาน
คู่มือสนับสนุนการเรียนรู้โครงงานคู่มือสนับสนุนการเรียนรู้โครงงาน
คู่มือสนับสนุนการเรียนรู้โครงงาน
tassanee chaicharoen
 
สมุดบันทึกความดี
สมุดบันทึกความดีสมุดบันทึกความดี
สมุดบันทึกความดี
Aon Narinchoti
 
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
Nattapon
 

What's hot (20)

สารสนเทศ 53
สารสนเทศ 53สารสนเทศ 53
สารสนเทศ 53
 
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาแผนพัฒนา
แผนพัฒนา
 
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 1
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 1ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 1
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 1
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน1
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน1ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน1
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน1
 
Sar5 255
Sar5 255Sar5 255
Sar5 255
 
บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑
บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑
บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑
 
Sar 2556
Sar 2556Sar 2556
Sar 2556
 
ชื่อเรื่อง การบริหารสมองสนองศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำห...
ชื่อเรื่อง การบริหารสมองสนองศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำห...ชื่อเรื่อง การบริหารสมองสนองศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำห...
ชื่อเรื่อง การบริหารสมองสนองศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำห...
 
นำเสนองานโรงเรียนดี
นำเสนองานโรงเรียนดี นำเสนองานโรงเรียนดี
นำเสนองานโรงเรียนดี
 
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
รายงานประจำปี54 คูซอดประชาสรรค์
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงครามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
 
3โครงสร้าง ม ต้น
3โครงสร้าง ม ต้น 3โครงสร้าง ม ต้น
3โครงสร้าง ม ต้น
 
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
 
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์
 
คู่มือสนับสนุนการเรียนรู้โครงงาน
คู่มือสนับสนุนการเรียนรู้โครงงานคู่มือสนับสนุนการเรียนรู้โครงงาน
คู่มือสนับสนุนการเรียนรู้โครงงาน
 
สมุดบันทึกความดี
สมุดบันทึกความดีสมุดบันทึกความดี
สมุดบันทึกความดี
 
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
 
ประเมินภายใน2557 โรงเรียนสบป้าดวิทยา
ประเมินภายใน2557 โรงเรียนสบป้าดวิทยาประเมินภายใน2557 โรงเรียนสบป้าดวิทยา
ประเมินภายใน2557 โรงเรียนสบป้าดวิทยา
 

Similar to ปากคลอง โรงเรียนดีศรีตำบล

นำเสนอแนะนำร.ร.บ้านตุ่น
นำเสนอแนะนำร.ร.บ้านตุ่นนำเสนอแนะนำร.ร.บ้านตุ่น
นำเสนอแนะนำร.ร.บ้านตุ่น
kruklai98
 
นำเสนอแนะนำร.ร.บ้านตุ่น
นำเสนอแนะนำร.ร.บ้านตุ่นนำเสนอแนะนำร.ร.บ้านตุ่น
นำเสนอแนะนำร.ร.บ้านตุ่น
kruklai98
 
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.รนำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
poo123456789
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวาย
peerapong715
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวาย
peerapong14
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวาย
peerapong715
 
มหกรรมวิชาการ
มหกรรมวิชาการมหกรรมวิชาการ
มหกรรมวิชาการ
Narapong Asarin
 
มหกรรมวิชาการ
มหกรรมวิชาการมหกรรมวิชาการ
มหกรรมวิชาการ
Narapong Asarin
 
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคมโรงเรียนบางคล้าพิทยาคม
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม
iconcomed
 
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2554
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2554ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2554
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2554
Pochchara Tiamwong
 
เทศบาล5 อภิเชษฐ์ นิยมเดชา
เทศบาล5  อภิเชษฐ์ นิยมเดชาเทศบาล5  อภิเชษฐ์ นิยมเดชา
เทศบาล5 อภิเชษฐ์ นิยมเดชา
apichetniyomdecha
 
เทศบาล5 กมลเนตร ดิสโสภา
เทศบาล5  กมลเนตร ดิสโสภาเทศบาล5  กมลเนตร ดิสโสภา
เทศบาล5 กมลเนตร ดิสโสภา
kamonnet
 
เทศบาล5 ฉัตรพิไล จันทร์ราม
เทศบาล5  ฉัตรพิไล  จันทร์รามเทศบาล5  ฉัตรพิไล  จันทร์ราม
เทศบาล5 ฉัตรพิไล จันทร์ราม
TooNz Chatpilai
 

Similar to ปากคลอง โรงเรียนดีศรีตำบล (20)

โรงเรียนสีวลีคลองหลวง
โรงเรียนสีวลีคลองหลวงโรงเรียนสีวลีคลองหลวง
โรงเรียนสีวลีคลองหลวง
 
นำเสนอแนะนำร.ร.บ้านตุ่น
นำเสนอแนะนำร.ร.บ้านตุ่นนำเสนอแนะนำร.ร.บ้านตุ่น
นำเสนอแนะนำร.ร.บ้านตุ่น
 
นำเสนอแนะนำร.ร.บ้านตุ่น
นำเสนอแนะนำร.ร.บ้านตุ่นนำเสนอแนะนำร.ร.บ้านตุ่น
นำเสนอแนะนำร.ร.บ้านตุ่น
 
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.รนำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวาย
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวาย
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวาย
 
Sar2554
Sar2554Sar2554
Sar2554
 
มหกรรมวิชาการ
มหกรรมวิชาการมหกรรมวิชาการ
มหกรรมวิชาการ
 
มหกรรมวิชาการ
มหกรรมวิชาการมหกรรมวิชาการ
มหกรรมวิชาการ
 
ประกาศผลโควตา
ประกาศผลโควตาประกาศผลโควตา
ประกาศผลโควตา
 
หนองลาดควาย๕๓
หนองลาดควาย๕๓หนองลาดควาย๕๓
หนองลาดควาย๕๓
 
Bestmaecharao
BestmaecharaoBestmaecharao
Bestmaecharao
 
คู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรม
คู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรมคู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรม
คู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรม
 
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคมโรงเรียนบางคล้าพิทยาคม
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม
 
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2554
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2554ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2554
ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2554
 
Pranitee present tahoma
Pranitee present tahomaPranitee present tahoma
Pranitee present tahoma
 
เทศบาล5 อภิเชษฐ์ นิยมเดชา
เทศบาล5  อภิเชษฐ์ นิยมเดชาเทศบาล5  อภิเชษฐ์ นิยมเดชา
เทศบาล5 อภิเชษฐ์ นิยมเดชา
 
เทศบาล5 กมลเนตร ดิสโสภา
เทศบาล5  กมลเนตร ดิสโสภาเทศบาล5  กมลเนตร ดิสโสภา
เทศบาล5 กมลเนตร ดิสโสภา
 
เทศบาล5 ฉัตรพิไล จันทร์ราม
เทศบาล5  ฉัตรพิไล  จันทร์รามเทศบาล5  ฉัตรพิไล  จันทร์ราม
เทศบาล5 ฉัตรพิไล จันทร์ราม
 

More from Pattama Poyangyuen

บัตรลงคะแนน2
บัตรลงคะแนน2บัตรลงคะแนน2
บัตรลงคะแนน2
Pattama Poyangyuen
 
คู่มือปฏิบัติงานครู
คู่มือปฏิบัติงานครูคู่มือปฏิบัติงานครู
คู่มือปฏิบัติงานครู
Pattama Poyangyuen
 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Pattama Poyangyuen
 
การ์ตูนประชาคมอาเซียน
การ์ตูนประชาคมอาเซียนการ์ตูนประชาคมอาเซียน
การ์ตูนประชาคมอาเซียน
Pattama Poyangyuen
 
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
Pattama Poyangyuen
 

More from Pattama Poyangyuen (20)

อนุบาล
อนุบาลอนุบาล
อนุบาล
 
Hello asean
Hello aseanHello asean
Hello asean
 
Google docsbookkmitl
Google docsbookkmitlGoogle docsbookkmitl
Google docsbookkmitl
 
personal56
personal56personal56
personal56
 
personal56
personal56personal56
personal56
 
บัตรลงคะแนน2
บัตรลงคะแนน2บัตรลงคะแนน2
บัตรลงคะแนน2
 
คู่มือปฏิบัติงานครู
คู่มือปฏิบัติงานครูคู่มือปฏิบัติงานครู
คู่มือปฏิบัติงานครู
 
ศาสนา
ศาสนาศาสนา
ศาสนา
 
Thaibook
ThaibookThaibook
Thaibook
 
ร.ร.ดี
ร.ร.ดีร.ร.ดี
ร.ร.ดี
 
Pre o net 55
Pre o net 55Pre o net 55
Pre o net 55
 
Pre o net 55
Pre o net 55Pre o net 55
Pre o net 55
 
Computer system
Computer systemComputer system
Computer system
 
27hardware ปัทมา
27hardware ปัทมา27hardware ปัทมา
27hardware ปัทมา
 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
การ์ตูนประชาคมอาเซียน
การ์ตูนประชาคมอาเซียนการ์ตูนประชาคมอาเซียน
การ์ตูนประชาคมอาเซียน
 
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
 
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
 
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
 
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
 

ปากคลอง โรงเรียนดีศรีตำบล

 • 1. โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 3. ขอมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ตั้งอยูเลขที่ 209 หมูที่ 6 ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 4. ความเปนมา โรงเรี ย นนี้ ก อ นเป ด เป น โรงเรี ย นประชาบาล ประมาณ 3-4 ปเศษ พระภิกษุชอย จันทโชติ (เทียมกรัต) เจาอาวาส ไดจัดการเรียนการสอนเพื่อเปนวิทยาทานแก สาธุชนทั่วไป 1 มิ ถุ น ายน 2472 ประกาศจั ด ตั้ ง ขึ้ น เป น โรงเรียนประชาบาล ตําบลหัวไผ โดยมีนายผิว ผดุงพจน เปนครูใหญและพระภิกษุชอย จันทโชติ (เทียมกรัต) เปน ครู น อ ย เป ด สอนตั้ ง แต ชั้ น เตรี ย มประถมศึ ก ษาถึ ง ชั้ น ประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชศาลาการเปรียญวัดปากคลอง เปนสถานที่ศึกษาเลาเรียน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 5. ความเปนมา พ.ศ. 2476 เป ด ทํ า การสอนถึ ง ชั้ น ประถมศึกษาปที่ 4 1 กรกฎาคม 2505 ไดขยายการศึกษา ภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 7 พ.ศ. 2521 เริ่ ม จั ด การศึ ก ษาตาม หลักสูตรประถมศึกษา 2521 โดยจัดการศึกษาถึง ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปดสอนตั้งแตระดับ อนุบาล 1 ถึงระดับ ประถมศึกษาปที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 6 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 - หมูที่ 6 ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 6. ผูบริหารปจจุบัน นายนาวิน โพธิ์ยั่งยืน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 7. ปรัชญาของโรงเรียน “ สามัคคี มีวินัย ใฝวิชา พัฒนาโรงเรียน ” โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 8. วิสัยทัศนของโรงเรียน “มุงการเรียนรู สูเทคโนโลยี มีคุณธรรม นอมนําประชาธิปไตย ใชภูมิปญญาทองถิ่น รักษแผนดินและสิ่งแวดลอม” โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 9. อัตลักษณของโรงเรียน นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยี โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 10. เอกลักษณของโรงเรียน นักเรียนนําทักษะในการใชเทคโนโลยีไปประยุกต ใชในชีวิตประจําวันได โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 11. บุคลากร เพศ ตําแหนง รวม ชาย หญิง ผูอํานวยการ 1 - 1 ครูประจําการ 2 7 9 ลูกจางประจํา 1 - 1 ลูกจางชั่วคราว - 1 1 รวมทั้งหมด 12 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 12. นักเรียน อนุบาล 34 คน ประถมศึกษา 130 คน รวม 164 คน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 13. ...หลักคิด... โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 14. หลักคิด...โรงเรียนดี ศรีตําบล รูหลักธรรม หลักวิชา 1. หลักคิด หลักการศึกษาที่ถูกตอง ครูที่บาน 2. มรรคมีองค 8 ครูที่วัด 3. แมบทการพัฒนานิสัยบัณฑิต/มิตรแท ครูที่โรงเรียน ครูที่ชุมชน นํามาปฏิบัติ กิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติ 5 หองชีวิต นิสัย สําคัญกวา ความรู การปลูกฝงนิสัย คือ การทําซ้ํา ๆ ทําบอย ๆ
 • 15. หลักคิด...โรงเรียนดี ศรีตําบล ความตองการใหนักเรียนมีนิสัยดี คุณธรรม 3 - วินัย สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา - เคารพ ไมจับผิด รักแกไขตน ยกยองคนดี - อดทน ตนเปนที่พึ่งแหงตน เห็นคุณคาของงาน นิสัยบัณฑิต 5 - ใฝควบคุมตนเอง - ใฝรักษาสุขภาพ - ใฝเรียนรู - ใฝทําดี - เจริญภาวนา (สติ)
 • 16. หลักคิด...โรงเรียนดี ศรีตําบล กิจกรรมทีโรงเรียน ่ 1. กิจกรรมพัฒนาทางกายภาพของโรงเรียน (28 ตัวบงชี้) 2. กิจกรรมโรงเรียนดีศรี ตําบล กิจกรรมทีบ้าน ่ 3. กิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติ 5 หองชีวิต งานในชีวิตประจําวันที่ตองใหดีมคุณภาพ ี
 • 17. ...กิจกรรมพัฒนากายภาพของโรงเรียน... โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 18. ...เด็กนิสัยดี เริ่มตน จากตรงไหน?... กิจกรรม 5 หองชีวิต สัมมาทิฏฐิ กิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติ เด็กนิสัยดี โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 19. ...เด็กนิสัยดี เริ่มตน จากตรงไหน?... กิจกรรม บาน โรงเรียนดีศรีตําบล กัลยาณมิตร หองสมุด กิจกรรม หองนอน หองน้ํา หองน้ํา หนาเสาธง 5 หองชีวิต หนาแตงตัว หองอาหาร หองอาหาร หองเรียน หองทํางาน กิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติ ศีลธรรม ดํารงชีวิต สังคม วิชาการ อาชีพ นันทนาการ สัมมาทิฐิ - ความเห็นถูกตอง - คิดดี ทําดี พูดดี นิสัยดี
 • 20. ...การดําเนินงานตามนโยบาย... โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 21. …Input ปจจัย...สูความสําเร็จ 7 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 22. ปจจัย...สูความสําเร็จ 1.มีแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน 1. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางเขมขน 2. พัฒนาปจจัยพื้นฐาน 3. บริหารจัดการบุคลากรครู และผูบริหารโรงเรียนดีตนแบบ ระดับตําบลอยางเหมาะสม 4. จัดเครือขายกับโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อความรวมมือ และชวยเหลือกันทางวิชาการ 5. เนนการมีสวนรวมของชุมชนในรูปแบบตาง ๆ 6. ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในอยางเขมแข็ง โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 23. ปจจัย...สูความสําเร็จ 2.มีเปาหมายพัฒนานักเรียนทุกคน 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับสูง ไมต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ 2. โรงเรียนสรางวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตยอยางเขมแข็ง และ ไมมีปญหายาเสพติด 3. โรงเรียนมีความรวมมือกับชุมชน มีการประสานงานกับผูปกครอง คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนที่อยูใกลเคียงและมีการประสานงานกับองคกรปกครอง สวนทองถิ่นอยางเขมแข็ง 4. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีสํานึกความเปนไทย มีความรูและทักษะพื้นฐานดานอาชีพ มีความสามารถดาน การคิดวิเคราะหระดับสูง และมีสุขภาพพลานามัยดี 5. นักเรียนมีความรูและทักษะอยางดีดานภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สองอื่น ๆ ตามความสนใจหรือความถนัด โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 24. ปจจัย...สูความสําเร็จ 3.มีความสะอาดทุกแหงที่เกิดจากจิตสํานึกของนักเรียน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 25. ปจจัย...สูความสําเร็จ 4.มีบริเวณโดยรอบ รมรื่น สวยงามดวยรมเงาธรรมชาติ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 26. ปจจัย...สูความสําเร็จ 5.มีบรรยากาศอบอุนเหมือนบาน สีสันสดใส โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 27. ปจจัย...สูความสําเร็จ 6.มีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติด โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 28. ปจจัย...สูความสําเร็จ 7.เปดโอกาสให อปท.มีสวนรวมเปนเจาของและพัฒนา โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 29. …Process กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ 7 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 30. กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ 1.หองสมุด โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 31. กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ 2.หองปฏิบัติการ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 32. กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ 3. ศูนยการเรียนรูอาชีพ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 33. กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ 4. ศูนยกีฬา โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 34. กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ 5. หองสุขา โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 35. กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ 6. ครูใชแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถิ่น/เทคโนโลยี โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 36. กระบวนการจัดการ...สูความสําเร็จ 7 . ผูบริหาร ผูนําการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 37. …Process กระบวนการ...ฝกนิสัย 7 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 38. กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล 1. ฝกความมีวินัย โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 39. กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล 1. ฝกความมีวินัย โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 40. กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล 1. ฝกความมีวินัย ระเบียบ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 41. กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล 1. ฝกความมีวินัย ตรงตอเวลา โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 42. กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล 1. ฝกความมีวินัย สุภาพนุมนวล โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 43. กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล 2. ฝกความเคารพ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 44. กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล 3. ฝกความอดทน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 45. กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล 4. ฝกนิสัยผานกิจกรรม 6 มิติ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 46. กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล 5. ปลูกฝกจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอม โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 47. กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล 6. สรางแรงจูงใจใหนักเรียนทําความดีทุกวัน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 48. กระบวนการฝกนิสัย...สูเด็กดี ศรีตําบล 7. ผูบริหาร/ครู เปนตนแบบที่ดี โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 49. …Output ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ 7 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 50. ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ 1. ชื่อเสียงดี ปการศึกษา 2554 นักเรียน จํานวน 162 คน ปการศึกษา 2555 นักเรียน จํานวน 164 คน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 51. ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ 2. ใฝเรียน ปการศึกษา 2553 รอยละ 76.43 ปการศึกษา 2554 รอยละ 78.66 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 52. ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ 3. ใฝรู โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 53. ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ 4. ใฝดี โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 54. ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ 5. รับผิดชอบสวนรวม โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 55. ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ 6. สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 56. ผลลัพธ...ภาพความสําเร็จ 7. ทันโลก โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 57. ผลสะทอน...ภาพความสําเร็จ ระดับโรงเรียน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 58. ผลสะทอน...ภาพความสําเร็จ ระดับผูบริหาร ครูดีศรีมหาราช ผูบริหารดีเดนระดับอําเภอ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 59. ผลสะทอน...ภาพความสําเร็จ ระดับครูผูสอน นางสาวเกสร ผดุงศรี ครูสอนดี คุรุสภา นางสาวเกสร ผดุงศรี หนึ่งแสนดี สสค. นางอัญชลี เจริญมั่นคง นายจําลอง นวมนุม นางอัมพร กระแสรนุช Teacher Master นางสาวน้ําฝน รักษากลาง นางสาวปทมา โพธิ์ยั่งยืน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 60. ผลสะทอน...ภาพความสําเร็จ ระดับครูผูสอน ครูดีศรีมหาราช นางพัฒนี โพธิ์ยั่งยืน นายสหัส ทรัพยประเสริฐ นางบังอร ทองนอย นางอัมพร กระแสรนุช นางสาวเกสร ผดุงศรี นางอัญชลี เจริญมั่นคง นายจําลอง นวมนุม นางสาวน้ําฝน รักษากลาง โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 61. ผลสะทอน...ภาพความสําเร็จ ระดับนักเรียน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ๒๐๙ หมู ๖ ตําบลหัวไผ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 • 62.