พัฒนาการทางการเมือง [email_address] ดร . ณรงค์ บุญสวยขวัญ
ลักษณะของการเมือง He who is unable to live in society , or who has no need because he is sufficient for himself...
การเมืองกับความหมาย <ul><li>การแข่งขัน การแสวงหาอำนาจ </li></ul><ul><li>ศิลปแห่งการใช้อำนาจ </li></ul><ul><li>การจัดสรรสิ...
อำนาจทางการเมือง  อำนาจทางสังคมชนิดหนึ่งที่ใช้  เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง  โดยมี สถาบันต่างๆของรัฐบาล  และมี ประช...
วัตถุประสงค์ทางการเมือง / หน้าที่ของรัฐ วัตถุประสงค์ทางการเมือง / หน้าที่ของรัฐ <ul><li>สงบเรียบร้อย </li></ul><ul><li>ป...
ธรรมชาติของอำนาจการเมือง แนว I  : เน้นที่ประชาชน พลเมือง  โดยเน้นว่าอำนาจการเมืองเป็นของประชาชน  จึงเป็นสิทธิของประช...
รากฐานสังคมของอำนาจการเมือง อำนาจของ  Governern มิใช่มาจากตัวเขา แหล่งอำนาจมาจากนอกตัวเขา ก . แหล่งที่มาของอำนาจ 1 . A...
รากฐานสังคมของอำนาจการเมือง ค .  การตัดสินใจเชื่อฟัง <ul><li>ความสำนึก </li></ul><ul><li>การที่พลเมืองเกื้อหนุน </li></ul...
การเมืองแบบทางการ การเมืองเชิงสถาบัน พื้นที่การเมืองที่เน้นที่ดำเนินกิจกรรมที่รัฐสภา , ทำเนียบรัฐบาล , หน่วยงานของรัฐ ...
การเมืองแบบธรรมชาติ การเมืองในเชิงอันตกิริยาทางสังคม  เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ของประชาชนในสังคมการเมือง , เป็นธรรมชาติ...
พื้นที่ทางการเมือง คืออะไร <ul><ul><li>เป็นจุดที่บุคคลสามารถปฏิสัมพันธ์กันในทางการเมือง และเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ผู้ที่สัมพัน...
มุมมองหรือวิธีมองหรือการทำความเข้าใจ อำนาจทางการเมืองเป็นอำนาจสังคม หมายถึง อำนาจของสมาชิกในสังคม หรือเป็นอำนาจที่มีจากกา...
ผู้กระทำ หรือ ตัวละครทางการเมือง ดูเป้าหมาย การเมืองเพื่อใคร ดูจำนวนคนว่า ใช้อำนาจทาง การเมืองกี่คน ผู้กระทำหรือ ตัวละครทา...
มุมมองหรือวิธีมองหรือการทำความเข้าใจ การเมืองการปกครอง <ul><li>มองผ่านประวัติศาสตร์การเมือง </li></ul><ul><li>มองการเมืองใ...
พื้นฐานของการเมืองไทย <ul><li>ศาสนา </li></ul><ul><li>ชาติพันธ์ </li></ul><ul><li>ภูมินิเวศ หรือสภาพภูมิประเทศ </li></ul><...
พลังศาสนาที่ส่งผลต่อสังคมการเมือง <ul><li>สร้างคุณลักษณะของสมาชิก หรือคุณสมบัติที่ดีที่ควรของ </li></ul><ul><li>ศาสนิก ใ...
คำสอนศาสนาพุทธ <ul><li>สัจธรรม ยิ่งใหญ่ คือ อริยสัจ 4 </li></ul><ul><li>เชื่อกฎแห่งกรรม  </li></ul><ul><ul><li>การเกิด ก...
คำสอนศาสนาพุทธ ( ต่อ ) <ul><li>เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ </li></ul><ul><ul><li>พรหมวิหาร 4  เมตตา กรุณา มุทิตา </li></ul></u...
ศาสนาพราหมณ์ <ul><li>อำนาจของผู้นำ ที่เข้มแข็ง เด็ดขาด </li></ul><ul><ul><li>ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าสูงสุดว่ามี </li><...
<ul><li>ผลที่สำคัญต่อสังคมการเมือง </li></ul><ul><ul><li>ความไม่เท่าเทียม ระหว่างคนต่อคน </li></ul></ul><ul><ul><li>คนต่อ...
ศาสนาพราหมณ์ ( ลัทธิไศวนิกาย ) <ul><li>กษัตริย์หรือผู้ปกครอง สถาปนาสภาพ </li></ul><ul><li>ภูมิประเทศให้เป็นที่ศักดิ์สิท...
ตัวอย่าง Mandala หรืออาณาจักรตามพรลิงค์  นคร ไทรบุรี ปาหัง พัทลุง ภูเก็ต บันทายสมอ ชุมพร ตะกั่วป่า ไชยยา สงขลา สทิงพระ...
ตัวอย่าง Mandala หรืออาณาจักรตามพรลิงค์
ส่งผลคุณลักษณะประจำตัวของผู้คนแถบภาคใต้ ส่งผลคุณลักษณะประจำตัวของผู้คนแถบภาคใต้ และนครศรีธรรมราช อย่างไร อภิปราย <ul><li>ห...
ชาติพันธ์ กับสังคมการเมือง <ul><li>การชืนชมและการเหยียด </li></ul><ul><li>ชาติพันธ์อื่น </li></ul><ul><li>Ethnocentrism </...
สภาพภูมิประเทศกับ กับสังคมการเมือง ตัวอย่างพื้นที่ต่างๆ ถูกใช้และก่อเกิดวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน
สภาพภูมิประเทศกับ กับสังคมการเมือง ตัวอย่างการเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับรัฐอื่นทางตอนใต้ของไทย จุดเชื่อมหลายจุด จึงมีสภาพเป็น...
ความสัมพันธ์กับชุมชนการเมืองอื่นๆ ความสัมพันธ์กับชุมชนการเมืองอื่นๆกับสังคมการเมือง <ul><ul><li>การมีโอกาสติดต่อกับชุมชนกา...
ศาสนากับการเมืองไทย ธรรม ราชา การเมืองแบบเทวราชา จุดเด่นอยู่พระมหากษัตริย์ คือเทวดาหรือพระนารายณ์อวตาลลงมาเกิด , มีความ...
การเมืองการปกครองไทย <ul><li>มองผ่าน </li></ul><ul><ul><li>ประวัติศาสตร์การเมือง </li></ul></ul><ul><ul><li>ตัวละครทางการเ...
ประวัติศาสตร์ไทย <ul><li>ประวัติศาสตร์ไทย </li></ul><ul><ul><li>ช่วงแรกก่อนประวัติศาสตร์ไทยถึงปลายสมัยสุโขทัย </li></ul></...
ช่วงแรกก่อนประวัติศาสตร์ไทยถึงปลายสมัยสุโขทัย ประชาชน ผู้นำทาง การเมือง ตัวละครทางการเมือง <ul><li>สร้างศรัทธาจากประชาชนผ่...
ช่วงแรกก่อนประวัติศาสตร์ไทยถึงปลายสมัยสุโขทัย ลักษณะการเมืองแบบนี้มีใช้นิยามได้ด้วยคำว่ารัฐสมัยใหม่ ซึ่งอธิบายว่า รัฐมีองค...
ช่วงสองการเมืองแบบศักดินา  ช่วงสองการเมืองแบบศักดินา ปลายสุโขทัยถึงต้นรัตนโกสินทร์ หรือการเมืองที่อยู่ในช่วงเวลาส่วนใหญ่ข...
สถานภาพที่แตกต่างกันของตัวกระทำทางการเมือง กษัตริย์ เป็นผู้ที่ดำรงสถานภาพด้วยการสถาปนาว่าเป็นเหมือนหรือตัวแทนสมมุติเทพ มีก...
รูปแบบอุปถัมภ์
รูปแบบอุปถัมภ์ นาย ช .
รูปแบบอุปถัมภ์
ลักษณะความสัมพันธ์แบบอุปถัมป์ <ul><li>เป็นความสัมพันธ์คู่ </li></ul><ul><li>เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน </li></ul><...
ส่งผลต่อการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของอยุธยา <ul><ul><li>การบริหารราชการแผ่นดิน มีการจัดหัวเมืองชั้นใน ชั้นนอก </li></ul></...
ตัวกระทำทางการค้า สมัยอยุธยา หรือศักดินา ราชสำนัก สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ขุนนาง ฝรั่ง ชาวจีน
ช่วงสาม การเมืองแบบจักรวรรดินิยม  <ul><li>ช่วงสาม การเมืองแบบจักรวรรดินิยม สมัยปฎิรูปการ </li></ul><ul><li>เมืองการปกครอง...
การเปลี่ยนแปลงการเมือง เหตุผลเปลี่ยนแปลงการเมืองเพื่อสร้างชาติ เพราะมี 2  ปัจจัย <ul><li>ปัจจัยภายนอก </li></ul><ul><ul...
ผลการปฏิรูป ภายนอก ปรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เคยเน้นความสัมพันธ์แบบอยู่รอด ไปสู่ความสัมพันธ์กับมหาอำนาจ ภายใน ปรับปร...
ช่วงที่สี่ การสร้างความเป็นประชาธิปไตย Characters of Democracy <ul><li>Democracy as Ideology </li></ul><ul><ul><li>from ...
ช่วงสี่ การเมืองหลังการเปลี่ยนแปลง ช่วงสี่ การเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตย 2475 พระมหากษัตริย์ อำมาตยาธิปไตย ปร...
การพระราชทานรัฐธรรมนูญ 2475 ให้คณะราษฏร์ พระราชทานรัฐธรรมนูญ 2475 ให้คณะราษฏร์
การพลัดเปลี่ยนอำนาจ เป็นการพลัดเปลี่ยนมือของผู้ใช้อำนาจจากพระมหากษัตริย์มาสู่ขุนนางหรือข้าราชการ ประชาชนยังมีส่วนร่วมทางก...
นักปฏิวัติ นักการทหารและนักการเมือง จอมพล ป . พิบูลสงคราม
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ประชาธิปไตยแบบไทยๆ เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ครั้งแรก เขื่อนภูมิพล
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ประชาธิปไตยแบบไทยๆ เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ครั้งแรก เขื่อนชัยนาท
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ภาพการดระโดร่ม
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประชาธิปไตยแบบไทยๆ
กลุ่มอำมาตยาธิปไตย มิได้ใช้อำนาจแค่อำนาจการเมืองการบริหาร แต่คงเริ่มผนวกเข้าสู่อำนาจทางธุรกิจมากขึ้น , พร้อมๆกับดำเนิน...
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ในช่วงนี้จึงมีความพยายามต่อสู้ระหว่างคณะบุคคลหรือบุคคลที่ พยามาใช้อำนาจเหนือรัฐ และใช้กฎหมายเป็นเครื่อง...
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ นายกรัฐมนตรี ที่ทำการปฏิวัติตัวเอง จนนักศึกษาเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐธรรมนูญ 14 ตุลาคม 2516 ใช้อำนาจน...
ภาพชุมนุมเรียกร้อง 14 ตุลาคม ประชาธิปไตยแบบไทยๆ
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ภาพชุมนุมเรียกร้อง 14 ตุลาคม
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ภาพชุมนุมเรียกร้อง 14 ตุลาคม
นายยกพระราชทาน นายสัญญา ธรรมศักดิ์
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ เปรม ตินสูลานนท์  พรรคธรรมสังคม พรรคประชาธิปัตย์ พรรคกิจสังคม พรรคชาติไทย
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ พลเอกเปรม ตินสูลานนท์ <ul><ul><li>ประชาธิปไตยครึ่งใบ </li></ul></ul><ul><ul><li>การพัฒนาชนบท </li></ul...
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ การต่อสู้ระหว่างคณะบุคคล , บุคคลที่อยู่เหนืออำนาจเหนือรัฐ และใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ ความเติบโตทางเศรษฐ...
ช่วงห้า การเมืองยุคการจรรโลงประชาธิปไตย ช่วงห้า การเมืองยุคการจรรโลงประชาธิปไตย Democracy consolidation
พลเอกชาติชาย <ul><li>รัฐบาลทุจริตคอรับชั่น </li></ul><ul><li>นักธุรกิจการเมือง </li></ul>ช่วงห้า การเมืองยุคการจรรโลงประช...
ช่วงห้า การเมืองยุคการจรรโลงประชาธิปไตย ภาพเหตุการณ์ วันพฤษภาทมิฬ พลเอก  สุจินดา คราประยูร พลตรีจำลอง ศรีเมือง
ช่วงห้า การเมืองยุคการจรรโลงประชาธิปไตย <ul><li>เสรีภาพการเงิน </li></ul><ul><li>นายกแบบอ่อน หรือผู้บริหารแบบอ่อน </li></...
ช่วงห้า การเมืองยุคการจรรโลงประชาธิปไตย นายบรรหาร ศิลปอาชา
ช่วงห้า การเมืองยุคการจรรโลงประชาธิปไตย <ul><li>นายกเข้มแข็ง </li></ul><ul><li>ทุนนิยมสามานย์ </li></ul><ul><li>ทุจริตเชิง...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

พัฒนาทางการเมือง

17,873 views

Published on

Published in: Education, Technology
3 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
17,873
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
103
Comments
3
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พัฒนาทางการเมือง

 1. 1. พัฒนาการทางการเมือง [email_address] ดร . ณรงค์ บุญสวยขวัญ
 2. 2. ลักษณะของการเมือง He who is unable to live in society , or who has no need because he is sufficient for himself , must be either a beast or a God Aristotle , Politics I
 3. 3. การเมืองกับความหมาย <ul><li>การแข่งขัน การแสวงหาอำนาจ </li></ul><ul><li>ศิลปแห่งการใช้อำนาจ </li></ul><ul><li>การจัดสรรสิ่งที่ดี ที่มีคุณค่าสู่ประชาชน </li></ul><ul><li>การรักษาสภาพแห่งรัฐให้เป็นศูนย์รวมในการใช้อำนาจทาง </li></ul><ul><li>การเมือง </li></ul><ul><li>การต่อสู้ระหว่างความเหมือนกับความแตกต่างหรือความเป็น </li></ul><ul><li>อื่นๆ หรือเป็นการต่อสู่เชิงอัตตลักษณ์ </li></ul>
 4. 4. อำนาจทางการเมือง อำนาจทางสังคมชนิดหนึ่งที่ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง โดยมี สถาบันต่างๆของรัฐบาล และมี ประชาชนสนับสนุน คัดค้าน อำนาจการเมือง คือ
 5. 5. วัตถุประสงค์ทางการเมือง / หน้าที่ของรัฐ วัตถุประสงค์ทางการเมือง / หน้าที่ของรัฐ <ul><li>สงบเรียบร้อย </li></ul><ul><li>ประโยชน์ของรัฐ </li></ul><ul><li>แสวงทำอำนาจ </li></ul><ul><li>คุณธรรม </li></ul><ul><li>ปกป้อง คุ้มครอง </li></ul><ul><li>ออกกฏหมาย </li></ul>
 6. 6. ธรรมชาติของอำนาจการเมือง แนว I : เน้นที่ประชาชน พลเมือง โดยเน้นว่าอำนาจการเมืองเป็นของประชาชน จึงเป็นสิทธิของประชาชนที่ตั้งใจ D / M ในการคัดค้านและสนับสนุนรัฐบาล <ul><li>แนว II : เน้นที่รัฐบาล / ระบบ </li></ul><ul><li> โดยอำนาจการเมืองอยู่รัฐบาล หลักการสำคัญคือ </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>สิทธิของคนจำนวนน้อย ( upper class ) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>เจตนาอำนาจทุกๆส่วนของรัฐบาล เกิดจาก </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li> ส่วนต่างๆของสังคม </li></ul>
 7. 7. รากฐานสังคมของอำนาจการเมือง อำนาจของ Governern มิใช่มาจากตัวเขา แหล่งอำนาจมาจากนอกตัวเขา ก . แหล่งที่มาของอำนาจ 1 . Authority 2 . Knowledge IT 3 . Rewards 4 . Material 5 . Sanction / coersive 6 . ควบคุมกำลังคน 7 . Reference ข . ที่มาแห่งอำนาจ base - on การยินยอมเชื่อฟัง ลัทธิ การสั่งการ ลัทธิ การเมือง เชื่อฟัง
 8. 8. รากฐานสังคมของอำนาจการเมือง ค . การตัดสินใจเชื่อฟัง <ul><li>ความสำนึก </li></ul><ul><li>การที่พลเมืองเกื้อหนุน </li></ul><ul><li>ระบบที่จัดตั้งอยู่แล้ว </li></ul><ul><li>การลงทัณฑ์ </li></ul>
 9. 9. การเมืองแบบทางการ การเมืองเชิงสถาบัน พื้นที่การเมืองที่เน้นที่ดำเนินกิจกรรมที่รัฐสภา , ทำเนียบรัฐบาล , หน่วยงานของรัฐ , บุคคลทางการเมืองหรือตัวกระทำหรือตัวละครทางการเมืองจำกัดเฉพาะกลุ่ม หรือกลุ่มคนที่ดำเนินกิจกรรมตามพรรคการเมือง รัฐธรรมนูญ , กิจกรรมทางการเมือง ออกกฎหมาย จัดทำนโยบาย รักษากฎหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคน การแข่งขัน , แย่งชิงอำนาจการเมือง , ใครได้อำนาจการเมือง เท่ากับได้อำนาจรัฐ
 10. 10. การเมืองแบบธรรมชาติ การเมืองในเชิงอันตกิริยาทางสังคม เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ของประชาชนในสังคมการเมือง , เป็นธรรมชาติในชีวิตจริง และสัมพันธ์กับอำนาจต่างๆมากมาย เพียงแต่ไม่เน้นการแย่งชิงอำนาจหรือตำแหน่งทางการเมือง แต่ต้องการร่วมคิด ตัดสินใจ ดังนั้น พื้นที่ทางการเมือง อยู่ในชุมชนหมู่บ้าน ทุกๆสถานที่ , บุคคลหรือตัวกระทำทางการเมือง คนที่เป็นพลเมืองและ กิจกรรมทางการเมือง กิจการที่เป็นผลต่อชุมชน เรื่องขยะ ยาเสพติด โจรโขมย วัด ทางน้ำ
 11. 11. พื้นที่ทางการเมือง คืออะไร <ul><ul><li>เป็นจุดที่บุคคลสามารถปฏิสัมพันธ์กันในทางการเมือง และเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ผู้ที่สัมพันธ์กันต้องมีพลังอำนาจในการตัดสินใจทาง การเมือง บุคคลที่มาสัมพันธ์กันนั้น คือ สมาชิกในทางการเมือง </li></ul></ul><ul><ul><li>จุดที่ปฏิสัมพันธ์ อาจจะสัมพันธ์กับ “ พื้นที่ดิน ” ก็ได้ หรือไม่ใช้ก็ได้ เช่นในยุคโลกาภิวัฒน์ พื้นที่อาจจะยึด Website ก็ได้ </li></ul></ul>
 12. 12. มุมมองหรือวิธีมองหรือการทำความเข้าใจ อำนาจทางการเมืองเป็นอำนาจสังคม หมายถึง อำนาจของสมาชิกในสังคม หรือเป็นอำนาจที่มีจากการยอมรัจากสมาชิกหรือประชาชน จึงจะมีการเชื่อฟัง ( obey ) การได้อำนาจต้องให้ประชาชนยอมรับเสียก่อน หากประชาชนไม่ยอมรับ เขาก็ไม่เชื่อฟัง ( Disobedience ) เท่ากับเป็นการปฏิเสธอำนาจทางการเมือง เพราะมาจากการใช้อำนาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม อำนาจ การเมือง การยอมรับ จึงเชื่อฟัง อำนาจ สังคม
 13. 13. ผู้กระทำ หรือ ตัวละครทางการเมือง ดูเป้าหมาย การเมืองเพื่อใคร ดูจำนวนคนว่า ใช้อำนาจทาง การเมืองกี่คน ผู้กระทำหรือ ตัวละครทางการเมือง
 14. 14. มุมมองหรือวิธีมองหรือการทำความเข้าใจ การเมืองการปกครอง <ul><li>มองผ่านประวัติศาสตร์การเมือง </li></ul><ul><li>มองการเมืองในเชิงสถาบัน / องค์กรทาง </li></ul><ul><li>การเมือง </li></ul><ul><li>มองการเมืองผ่านตัวกระทำ เช่นผู้นำทาง </li></ul><ul><li>การเมือง </li></ul><ul><li>มองการเมืองผ่านรัฐ </li></ul><ul><li>มองการเมืองผ่านปรัชญาการเมือง </li></ul><ul><li>มองการเมืองผ่านอำนาจ </li></ul>
 15. 15. พื้นฐานของการเมืองไทย <ul><li>ศาสนา </li></ul><ul><li>ชาติพันธ์ </li></ul><ul><li>ภูมินิเวศ หรือสภาพภูมิประเทศ </li></ul><ul><li>ความสัมพันธ์กับชุมชนการเมืองอื่น </li></ul>พื้นฐานของการเมืองไทย
 16. 16. พลังศาสนาที่ส่งผลต่อสังคมการเมือง <ul><li>สร้างคุณลักษณะของสมาชิก หรือคุณสมบัติที่ดีที่ควรของ </li></ul><ul><li>ศาสนิก ในธุรกิจ ในครอบครัว ในพรรคการเมือง ในการเป็น </li></ul><ul><li>พลเมือง </li></ul><ul><li>สร้างคุณลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ดีที่เหมาะสม ทั้ง </li></ul><ul><li>ความสัมพันธ์ใน แนวราบ และความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง เช่น </li></ul><ul><li>ความสัมพันธ์ระหว่าง พระกับพุทธบริษัท นายจ้างกับลูกจ้าง ผู้ขาย </li></ul><ul><li>กับผู้ซื้อ พ่อกับลูก ประชาชน กับ ประชาชน </li></ul><ul><li>สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน ระหว่างบ้านกับบ้าน ระหว่าง </li></ul><ul><li>ภูมิเขตวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ </li></ul>
 17. 17. คำสอนศาสนาพุทธ <ul><li>สัจธรรม ยิ่งใหญ่ คือ อริยสัจ 4 </li></ul><ul><li>เชื่อกฎแห่งกรรม </li></ul><ul><ul><li>การเกิด การตายของสัตว์ไปไปตามกรรม </li></ul></ul><ul><ul><li>ทำดีได้ดี กุศลกรรม </li></ul></ul><ul><ul><li>ละเว้นความชั่ว อกุศลกรรม </li></ul></ul><ul><ul><li>ทำจิตใจให้ผ่องใส </li></ul></ul><ul><li>รักสันโดษ รักสงบ สันติ </li></ul><ul><ul><li>ความยินดีหรือพอใจด้วยตนเอง ยินดีหรือ </li></ul></ul><ul><ul><li>พอใจด้วยของที่มีอยู่ </li></ul></ul>
 18. 18. คำสอนศาสนาพุทธ ( ต่อ ) <ul><li>เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ </li></ul><ul><ul><li>พรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา </li></ul></ul><ul><ul><li>อุเบกขา </li></ul></ul><ul><li>อดทน </li></ul><ul><ul><li>ขันติ อดทนต่อความหิว เจ็บปวด </li></ul></ul><ul><ul><li>เจ็บใจ </li></ul></ul><ul><ul><li>อดทนต่อการกระทำความดี ความชั่ว </li></ul></ul><ul><ul><li>ผู้มีความอดทน ได้ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาด </li></ul></ul><ul><ul><li>ในกระบวนการทางจิต </li></ul></ul><ul><li>ความกตัญญู </li></ul>
 19. 19. ศาสนาพราหมณ์ <ul><li>อำนาจของผู้นำ ที่เข้มแข็ง เด็ดขาด </li></ul><ul><ul><li>ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าสูงสุดว่ามี </li></ul></ul><ul><ul><li>ความสำคัญต่อวิถีชีวิต และต้องปฏิบัติต่อ </li></ul></ul><ul><ul><li>คำสอนของพระเจ้าตามคัมภีร์พระเวท เช่น </li></ul></ul><ul><ul><li>เทพ “ ตรีมูรติ ” ได้แก่ พระพรหม พระ </li></ul></ul><ul><ul><li>วิษณุ ( พระนารายณ์ ) พระอิศวร </li></ul></ul><ul><ul><li>ความเชื่อต่อวิญญาณ สามารถให้คุณให้ </li></ul></ul><ul><ul><li>โทษ จึงต้องบูชาด้วยการสวดบวงสรวง </li></ul></ul><ul><ul><li>และอ้อนวอน ด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ </li></ul></ul>
 20. 20. <ul><li>ผลที่สำคัญต่อสังคมการเมือง </li></ul><ul><ul><li>ความไม่เท่าเทียม ระหว่างคนต่อคน </li></ul></ul><ul><ul><li>คนต่อพระเจ้า </li></ul></ul><ul><ul><li>การเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติ </li></ul></ul><ul><ul><li>และการพ้นทุกข์ และการมีสุขได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>ต้องสวด อ้อนวอน เพื่อให้ลดความ </li></ul></ul><ul><ul><li>รุนแรง </li></ul></ul>ศาสนาพราหมณ์ ( ต่อ ) เกิดพิธีกรรมตามมา
 21. 21. ศาสนาพราหมณ์ ( ลัทธิไศวนิกาย ) <ul><li>กษัตริย์หรือผู้ปกครอง สถาปนาสภาพ </li></ul><ul><li>ภูมิประเทศให้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ เรียกว่า </li></ul><ul><li>ตีรถะ (Tirtha) จำลองเป็นศูนย์กลางหรือ </li></ul><ul><li>จักรวาลหรือมัณฑละ (Mandala) จึงได้ </li></ul><ul><li>สร้างเทวาลัยขึ้นในตีรถะเพื่อแสวงบุญ </li></ul><ul><li>Mandala จึงเป็นแหล่งอันศักดิ์สิทธิ </li></ul><ul><li>หรือ Mandala คือ บริเวณที่มีโครงสร้าง </li></ul><ul><li>ความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเดียวกัน </li></ul>เกิดเป็นศูนย์กลางที่ศักดิ์สิทธิ์ นำไปสู่ชุมชน เมือง และได้อำนาจการเมือง โดยมีเมืองอื่นๆ เป็นเครือข่าย เพราะความศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น
 22. 22. ตัวอย่าง Mandala หรืออาณาจักรตามพรลิงค์ นคร ไทรบุรี ปาหัง พัทลุง ภูเก็ต บันทายสมอ ชุมพร ตะกั่วป่า ไชยยา สงขลา สทิงพระ ตรัง ปัตตานี ตัวอย่าง Mandala หรืออาณาจักรตามพรลิงค์ หมายถึง การดำรงอยู่ของชุมชนการเมืองภายใต้โครงสร้างความคิดความเชื่อ ความศักดิ์สิทธิ์เดียวกัน อันมี พระบรมธาตุ หรือ ตีรถะ
 23. 23. ตัวอย่าง Mandala หรืออาณาจักรตามพรลิงค์
 24. 24. ส่งผลคุณลักษณะประจำตัวของผู้คนแถบภาคใต้ ส่งผลคุณลักษณะประจำตัวของผู้คนแถบภาคใต้ และนครศรีธรรมราช อย่างไร อภิปราย <ul><li>หัวหมอ </li></ul><ul><li>งงง </li></ul><ul><li>งงง </li></ul><ul><li>งงง </li></ul><ul><li>งงง </li></ul>
 25. 25. ชาติพันธ์ กับสังคมการเมือง <ul><li>การชืนชมและการเหยียด </li></ul><ul><li>ชาติพันธ์อื่น </li></ul><ul><li>Ethnocentrism </li></ul>
 26. 26. สภาพภูมิประเทศกับ กับสังคมการเมือง ตัวอย่างพื้นที่ต่างๆ ถูกใช้และก่อเกิดวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน
 27. 27. สภาพภูมิประเทศกับ กับสังคมการเมือง ตัวอย่างการเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับรัฐอื่นทางตอนใต้ของไทย จุดเชื่อมหลายจุด จึงมีสภาพเป็นจุด เชื่อมโลกตะวันตก และโลกตะวันออก พร้อมๆกับเป็น ประตูการค้า แลก เปลี่ยนวัฒนธรรม
 28. 28. ความสัมพันธ์กับชุมชนการเมืองอื่นๆ ความสัมพันธ์กับชุมชนการเมืองอื่นๆกับสังคมการเมือง <ul><ul><li>การมีโอกาสติดต่อกับชุมชนการเมืองอื่น </li></ul></ul><ul><ul><li>มีผลต่อพฤติกรรมทางการสังคม </li></ul></ul><ul><ul><li>เศรษฐกิจและการเมือง </li></ul></ul><ul><ul><li>รูปแบบการติดต่อ คือศาสนา </li></ul></ul><ul><ul><li>การสงคราม การค้า ปัจจุบันนี้ </li></ul></ul><ul><ul><li>คือวัฒนธรรม และการฑูต </li></ul></ul><ul><ul><li>กรณีลุ่มน้ำปากพนัง ไว้ท่าที มีเชิง </li></ul></ul><ul><ul><li>เด็ดขาด ส่งผลต่อลักษณะกล้าหาญ ไม่ </li></ul></ul><ul><ul><li>เกรงกลัวอำนาจ </li></ul></ul>
 29. 29. ศาสนากับการเมืองไทย ธรรม ราชา การเมืองแบบเทวราชา จุดเด่นอยู่พระมหากษัตริย์ คือเทวดาหรือพระนารายณ์อวตาลลงมาเกิด , มีความใกล้ชิดกับราษฎรน้อย , มีพิธีกรรมมาก , มีระบบราชการรวมศูนย์ , มีระบบศักดินาทำหน้าควบคุมและจัดความสัมพันธ์ เทวราชา การเมืองแบบธรรมราชา จุดเด่นอยู่ที่ศีลธรรมของผู้ปกครอง ทศพิธราชธรรม ตามหลักพุทธศาสนา , สิทธิของกษัตริย์ขึ้นอยู่กับกรรม ( ดี ) , มีความเมตตาและอยู่ใกล้ชิดกับผู้ใต้ปกครอง
 30. 30. การเมืองการปกครองไทย <ul><li>มองผ่าน </li></ul><ul><ul><li>ประวัติศาสตร์การเมือง </li></ul></ul><ul><ul><li>ตัวละครทางการเมือง </li></ul></ul><ul><ul><li>อำนาจการเมืองการปกครอง </li></ul></ul>
 31. 31. ประวัติศาสตร์ไทย <ul><li>ประวัติศาสตร์ไทย </li></ul><ul><ul><li>ช่วงแรกก่อนประวัติศาสตร์ไทยถึงปลายสมัยสุโขทัย </li></ul></ul><ul><ul><li>ช่วงสองการเมืองแบบศักดินา ปลายสุโขทัยถึงต้น </li></ul></ul><ul><ul><li>รัตนโกสินทร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ช่วงสาม การเมืองแบบจักรวรรดินิยม สมัยปฎิรูปการเมืองการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ปกครองรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 ( 2435-2475 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ช่วงสี่ การเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตย 2475 </li></ul></ul><ul><ul><li>ช่วงห้า การเมืองยุคการจรรโลงประชาธิปไตย </li></ul></ul>
 32. 32. ช่วงแรกก่อนประวัติศาสตร์ไทยถึงปลายสมัยสุโขทัย ประชาชน ผู้นำทาง การเมือง ตัวละครทางการเมือง <ul><li>สร้างศรัทธาจากประชาชนผ่าน </li></ul><ul><li>ศาสนา </li></ul><ul><li>ใช้กลของเครือญาติ </li></ul><ul><li>ผู้นำเชิงวัฒนธรรม </li></ul>ลักษณะหน่วยพื้นฐานพื้นฐาน บ้าน / หย่อมบ้าน เจริญเติบโตในลุ่มน้ำ เป็นชุมชนการเมืองที่เป็นอิสระ City -state และสัมพันธ์แบบเครือข่าย
 33. 33. ช่วงแรกก่อนประวัติศาสตร์ไทยถึงปลายสมัยสุโขทัย ลักษณะการเมืองแบบนี้มีใช้นิยามได้ด้วยคำว่ารัฐสมัยใหม่ ซึ่งอธิบายว่า รัฐมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ <ul><li>ประชาชนหรือประชากร </li></ul><ul><li>ดินแดน </li></ul><ul><li>รัฐบาลหรือผู้ปกครอง </li></ul><ul><li>อำนาจอธิปไตย </li></ul>เหล่านี้ คือองค์ประกอบรัฐสมัยใหม่ เป็นรัฐชาติ ( Nation state )
 34. 34. ช่วงสองการเมืองแบบศักดินา ช่วงสองการเมืองแบบศักดินา ปลายสุโขทัยถึงต้นรัตนโกสินทร์ หรือการเมืองที่อยู่ในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของอยุธยา ตัวกระทำ หรือตัวละครทางการเมือง พระมหากษัตริย์ ขุนนาง ไพร่ / ทาส ระบบศักดินา <ul><li>ใช้ศาสนา ตามแนวเทวราชา </li></ul><ul><li>ดำรงสถานภาพต่างชาวบ้านผ่านพิธีกรรมต่างๆ </li></ul><ul><li>ยึดมั่นพุทธศาสนา </li></ul><ul><li>ผูกขาดการใช้อำนาจ </li></ul><ul><ul><li>พระราชอาญาสิทธิ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ชายฉกรรณ์ต้องเข้าเป็นทหาร </li></ul></ul><ul><li>เป็นการควบคุมเลกไพร่ เป็นการควบคุม </li></ul><ul><li>กำลังคน เป็นการปกครอง </li></ul><ul><li>ระบบเครือญาติ </li></ul>
 35. 35. สถานภาพที่แตกต่างกันของตัวกระทำทางการเมือง กษัตริย์ เป็นผู้ที่ดำรงสถานภาพด้วยการสถาปนาว่าเป็นเหมือนหรือตัวแทนสมมุติเทพ มีการแย่งชิงอำนาจระหว่างกันบ่อยครั้ง เป็นขุนศึก หรือข้าราชการ ที่เป็นเครื่องมือ อยู่ภายใต้อุปถัมป์ของกษัตริย์มีความจงรักภักดี มีการเลื่อนชั้น และมีการระดมหรือเกณฑ์ผู้คน ไพร่จำนวนมาก ขุนนาง ประกอบด้วยไพร่สม ไพร่หลวง ไพร่ส่วย เป็นผู้ถูกกระทำ มีอิสระสิทธิ์เสรีภาพค่อนข้างจำกัดมากๆ ถูกครอบงำ ควบคุมโดย ขุนนาง และ กษัตริย์ ด้วยการใช้อุดมการณ์ศาสนา แต่สามารถเลือนชั้นทางสังคมได้ตามศักยภาพ ไพร่
 36. 36. รูปแบบอุปถัมภ์
 37. 37. รูปแบบอุปถัมภ์ นาย ช .
 38. 38. รูปแบบอุปถัมภ์
 39. 39. ลักษณะความสัมพันธ์แบบอุปถัมป์ <ul><li>เป็นความสัมพันธ์คู่ </li></ul><ul><li>เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน </li></ul><ul><li>เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างเป็นเครื่องมือซึ่งกันและกัน </li></ul><ul><li>เป็นความสัมพันธ์ที่ อิงศีลธรรมของศาสนา </li></ul>ลักษณะความสัมพันธ์แบบอุปถัมป์
 40. 40. ส่งผลต่อการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของอยุธยา <ul><ul><li>การบริหารราชการแผ่นดิน มีการจัดหัวเมืองชั้นใน ชั้นนอก </li></ul></ul><ul><ul><li>และประเทศราช </li></ul></ul><ul><ul><li>การเมืองที่รวมอำนาจไว้ที่ราชสำนัก แต่อำนาจจำกัดพื้นที่ และคน </li></ul></ul><ul><ul><li>ในเขตเมืองหลวงและหัวเมืองภายใน ที่ส่งพระญาติไปปกครอง </li></ul></ul><ul><ul><li>ส่วนอำนาจทางการเมืองแตกกระจาย ไปตามเจ้าผู้ครองนครของ </li></ul></ul><ul><ul><li>ประเทศราช </li></ul></ul><ul><ul><li>เศรษฐกิจ แบบพอยั่งชีพ เพราะไพร่ต้องไปปฏิบัติงานบ้านขุนนาง </li></ul></ul><ul><ul><li>หรือวังหลวง </li></ul></ul><ul><ul><li>หลัง 2398 การค้าเริ่มเปิดจากผลของสนธิสัญญาเบาริ่ง พ่อค้าตาง </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ชาติและไพร่สามารถซื้อขายข้าวและสินค้าได้อิสระมากขึ้น </li></ul></ul></ul>
 41. 41. ตัวกระทำทางการค้า สมัยอยุธยา หรือศักดินา ราชสำนัก สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ขุนนาง ฝรั่ง ชาวจีน
 42. 42. ช่วงสาม การเมืองแบบจักรวรรดินิยม <ul><li>ช่วงสาม การเมืองแบบจักรวรรดินิยม สมัยปฎิรูปการ </li></ul><ul><li>เมืองการปกครอง รัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 ( 2435-2475 ) </li></ul><ul><ul><ul><li>เป็นการยึดครองหรือจักรวรรดินิยมโดยใช้กำลัง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ทางด้านการทหาร </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ปัจจุบันเป็นการ ของมหาอำนาจ โดยใช้ทุน ผ่านกลไก </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>คือ สือ และวัฒนธรรม </li></ul></ul></ul>
 43. 43. การเปลี่ยนแปลงการเมือง เหตุผลเปลี่ยนแปลงการเมืองเพื่อสร้างชาติ เพราะมี 2 ปัจจัย <ul><li>ปัจจัยภายนอก </li></ul><ul><ul><li>การเมืองระหว่างประเทศ ลัทธิอาณานิคมกำลังกดดัน ล่าเมืองขึ้น เอา </li></ul></ul><ul><ul><li>ดินแดน </li></ul></ul><ul><li>ปัจจัยภายใน เนื่องจากระบบการปกครองเก่าและความยุ่งเหยิง </li></ul><ul><ul><li>ความไม่เป็นเอกภาพของชาติ มองผ่านดินแดนซึ่งมี 2 ส่วน </li></ul></ul><ul><li>คือ มีทั้งดินแดนประเทศราช และดินแดนไทย </li></ul><ul><ul><li>ความล้าหลังของประเทศและความแร้นแค้นของประชาชน </li></ul></ul>ส่งผล ปัญหาเอกภาพการบริหาร ความขัดแย้ง ความรับผิดชอบ สวัสดิภาพของประชาชน ประสิทธิภาพการเก็บรายได้
 44. 44. ผลการปฏิรูป ภายนอก ปรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เคยเน้นความสัมพันธ์แบบอยู่รอด ไปสู่ความสัมพันธ์กับมหาอำนาจ ภายใน ปรับปรุงระบบการปกครองหัวเมืองและการจัดเก็บรายได้ <ul><li>การจัดการแบบตะวันตก </li></ul><ul><ul><li>การบริหารราชการส่วนกลาง </li></ul></ul><ul><ul><li>การบริหารราชการส่วนภูมิภาค </li></ul></ul><ul><ul><li>การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น </li></ul></ul><ul><li>รวบอำนาจไว้ที่ราชสำนัก </li></ul><ul><ul><li>ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน </li></ul></ul><ul><li>( Council of state ) </li></ul><ul><ul><li>ตั้งสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ </li></ul></ul><ul><li>สร้างกองทัพใแข็งแกร่ง </li></ul>มีระบบบริหารราชการแผ่นดิน ผูกขาดอธิปัตย์ ไม่ให้ตัวแทน
 45. 45. ช่วงที่สี่ การสร้างความเป็นประชาธิปไตย Characters of Democracy <ul><li>Democracy as Ideology </li></ul><ul><ul><li>from myth to logos or rational thought </li></ul></ul><ul><ul><li>การมีสิทธิ เสรีภาพในการพูด นำไปสู่การถกเถียง </li></ul></ul><ul><ul><li>ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการประชุม , การครอบครองทรัพย์สิน </li></ul></ul><ul><li>Democracy as Regimes or system of rule </li></ul><ul><ul><li>เสียงข้างมาก ผู้ปกครองมาจากการเลือกตั้ง </li></ul></ul><ul><ul><li>เคารพสิทธิของปัจเจกบุคคล ปกครองโดยกฎหมาย รัฐธรรมนูญ </li></ul></ul><ul><li>ในการพูด , ทรัพย์สิน </li></ul><ul><li>Democracy as Ways of Life </li></ul><ul><ul><li>ไม่เน้นการใช้ความรุนแรง เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ </li></ul></ul><ul><ul><li>ปฏิบัติตามกฎ มีส่วนร่วมในการสร้างสังคม </li></ul></ul><ul><ul><li>active and radical citizens มิใช่ passive indifferent - apathy - negativism </li></ul></ul>
 46. 46. ช่วงสี่ การเมืองหลังการเปลี่ยนแปลง ช่วงสี่ การเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตย 2475 พระมหากษัตริย์ อำมาตยาธิปไตย ประชาชน รัฐธรรมนูญ ปฎิวัติ รัฐบาล เลือกตั้ง
 47. 47. การพระราชทานรัฐธรรมนูญ 2475 ให้คณะราษฏร์ พระราชทานรัฐธรรมนูญ 2475 ให้คณะราษฏร์
 48. 48. การพลัดเปลี่ยนอำนาจ เป็นการพลัดเปลี่ยนมือของผู้ใช้อำนาจจากพระมหากษัตริย์มาสู่ขุนนางหรือข้าราชการ ประชาชนยังมีส่วนร่วมทางการเมืองต่ำ สิทธิ์ทางการเมืองมีเพียงแค่การออกเสียงเลือกตั้งเท่านั้น อำนาจทางการเมือง และอำนาจการบริหารหรืออำนาจระบบราชการจำกัดอยู่ในมือกลุ่มขุนนางเพียงกลุ่มเดียวที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนผ่านการแย่งชิงขึ้นมาสู่การกุมอำนาจทางการเมือง และมีการเลือกตั้งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเป็นประชาธิปไตย แต่ผู้บริหารมิได้มาจากการเลือกตั้ง กลับตรงกันข้ามเป็นข้าราชการหรือขุนนาง นี้คือ อำมาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity)
 49. 49. นักปฏิวัติ นักการทหารและนักการเมือง จอมพล ป . พิบูลสงคราม
 50. 50. ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ประชาธิปไตยแบบไทยๆ เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ครั้งแรก เขื่อนภูมิพล
 51. 51. ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ประชาธิปไตยแบบไทยๆ เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ครั้งแรก เขื่อนชัยนาท
 52. 52. ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ภาพการดระโดร่ม
 53. 53. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประชาธิปไตยแบบไทยๆ
 54. 54. กลุ่มอำมาตยาธิปไตย มิได้ใช้อำนาจแค่อำนาจการเมืองการบริหาร แต่คงเริ่มผนวกเข้าสู่อำนาจทางธุรกิจมากขึ้น , พร้อมๆกับดำเนินนโยบายต่างประเทศตามความผันผวนของการเมืองโลก เช่น สงครามโลกครั้งที่สอง , สงครามเย็น ดังนั้น “ การพัฒนา ” ( Developmental ) จึงเป็นไปตามการชี้นำของสหรัฐอเมริกา อุดมการณ์การพัฒนานิยม กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญทางการการบริหารและเศรษฐกิจซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึง ผ่านการวางแผนพัฒนา (planned development) โดยบทบาทของราชการ มากกว่าการเมืองหรือการเมืองปิดกั้นโอกาส ทำให้ราชการแทรกแซงสังคมอย่างรุนแรง ประชาธิปไตยแบบไทยๆ
 55. 55. ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ในช่วงนี้จึงมีความพยายามต่อสู้ระหว่างคณะบุคคลหรือบุคคลที่ พยามาใช้อำนาจเหนือรัฐ และใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ ประการหนึ่ง , แต่พลังทางเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น ประการหนึ่ง , การพัฒนาความเป็นพลเมืองผ่านระบบการศึกษา ประการหนึ่ง , การที่สังคมการเมืองไทยไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบบการเมือง และปรากฏการณ์การเมืองไม่รุนแรงและฉับพลันหรือมิได้เปลี่ยนแปลงในความหมาย “การปฏิวัติ” แต่เป็นการแย่งชิงอำนาจการเมืองในระบบเดิม ( ประชาธิปไตย + กษัตริย์เป็นประมุข ) ประการหนึ่ง , การมีพระกษัตริย์เป็นหลักในการแก้ไขปัญหาของสังคมในครั้งสำคัญๆ ประการหนึ่ง ในทัศนะนี้ คือ การสร้างความเป็นประชาธิปไตย (Democratization)
 56. 56. ประชาธิปไตยแบบไทยๆ นายกรัฐมนตรี ที่ทำการปฏิวัติตัวเอง จนนักศึกษาเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐธรรมนูญ 14 ตุลาคม 2516 ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรี หรืออำนาจบริหารจัดการกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง ภาพชุมนุมเรียกร้อง 14 ตุลาคม
 57. 57. ภาพชุมนุมเรียกร้อง 14 ตุลาคม ประชาธิปไตยแบบไทยๆ
 58. 58. ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ภาพชุมนุมเรียกร้อง 14 ตุลาคม
 59. 59. ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ภาพชุมนุมเรียกร้อง 14 ตุลาคม
 60. 60. นายยกพระราชทาน นายสัญญา ธรรมศักดิ์
 61. 61. ประชาธิปไตยแบบไทยๆ เปรม ตินสูลานนท์ พรรคธรรมสังคม พรรคประชาธิปัตย์ พรรคกิจสังคม พรรคชาติไทย
 62. 62. ประชาธิปไตยแบบไทยๆ พลเอกเปรม ตินสูลานนท์ <ul><ul><li>ประชาธิปไตยครึ่งใบ </li></ul></ul><ul><ul><li>การพัฒนาชนบท </li></ul></ul><ul><ul><li>ยุติการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ </li></ul></ul><ul><ul><li>การเลือกตั้งบ่อยครั้งกับ การซื้อเสียง </li></ul></ul>
 63. 63. ประชาธิปไตยแบบไทยๆ การต่อสู้ระหว่างคณะบุคคล , บุคคลที่อยู่เหนืออำนาจเหนือรัฐ และใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ ความเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลของระบบการศึกษา ระบบการเมืองไม่เปลี่ยนรุนแรงและฉับพลัน พระกษัตริย์เป็นหลักในการแก้ปัญหา Democratization ตัวกระทำ : ความชอบธรรม ตัวกระทำ : ประสิทธิภาพ ตัวกระทำทางการเมืองนอกราชการ
 64. 64. ช่วงห้า การเมืองยุคการจรรโลงประชาธิปไตย ช่วงห้า การเมืองยุคการจรรโลงประชาธิปไตย Democracy consolidation
 65. 65. พลเอกชาติชาย <ul><li>รัฐบาลทุจริตคอรับชั่น </li></ul><ul><li>นักธุรกิจการเมือง </li></ul>ช่วงห้า การเมืองยุคการจรรโลงประชาธิปไตย
 66. 66. ช่วงห้า การเมืองยุคการจรรโลงประชาธิปไตย ภาพเหตุการณ์ วันพฤษภาทมิฬ พลเอก สุจินดา คราประยูร พลตรีจำลอง ศรีเมือง
 67. 67. ช่วงห้า การเมืองยุคการจรรโลงประชาธิปไตย <ul><li>เสรีภาพการเงิน </li></ul><ul><li>นายกแบบอ่อน หรือผู้บริหารแบบอ่อน </li></ul><ul><li>สส . มีเงินงบประมาณพัฒนาจังหวัด </li></ul><ul><li>สส . ย้ายข้าราชการ </li></ul>นายชวน หลีกภัย
 68. 68. ช่วงห้า การเมืองยุคการจรรโลงประชาธิปไตย นายบรรหาร ศิลปอาชา
 69. 69. ช่วงห้า การเมืองยุคการจรรโลงประชาธิปไตย <ul><li>นายกเข้มแข็ง </li></ul><ul><li>ทุนนิยมสามานย์ </li></ul><ul><li>ทุจริตเชิงนโยบาย </li></ul><ul><li>ประชานิยม </li></ul><ul><li>พรรคการเมืองเข้มแข็ง </li></ul><ul><li>แทรกแซงองค์กรอิสระ </li></ul><ul><li>เน้นการบริโภค </li></ul><ul><li>ขบวนการประชาสังคมท้าทายอำนาจ </li></ul><ul><li>นายกรัฐมนตรี </li></ul>ทักษิณ ชินวัตร

×