เสวนาความรวมมอออนไลน
เสวนาความรวมมือออนไลน
ระบบเปดเพื่อชุมชนหองสมุดและ
        ุ     ุ
          ...
พระบรมราโชวาท
            ความตอนหนึ่ง....
   ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวาย...
ขอขอบพระคุณ
ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
       : ที่จัดใหมีเวทีแหงนี้
     สมาคมหองสมุดแหงป...
ประเด็นยอย...การเสวนา
     ย...การเสวนา
  พรอมใจชวยกัน
  พรอมใจชวยกน
อะไร คือ ความจริง
 จะรูความจริง ได อยางไร
และแลวจะปฏบตตอสงนนๆ
และแลวจะปฏิบัติตอสิ่งนันๆ
             ้
 ...
อดีต...สู
                            ...สู
                         ...
อดีต
อดต
ปจจุบน
ปจจบั
อนาคต
ระบบ ฟ ี ไ มีจริิง
    ฟรี ไม
    เมื่อ
    เมอ
ศวท. สนบสนุน
ศวท. สนับสนน OSS
(Open Source System)
Digital Library
Virtual Library
       y
 Electronic
  Library
  e-Lib
   Library
  The Library Automation S...
ร
 ระบบ
หองสมุด
หองสมด   Hardware Software
     Database
     People
องคประกอบระบบ
   หองสมุด
งานการจดหา Acquisition
งานการจัดหา A i iti
งานวารสารเอกสาร Cataloging
            ...
การจัดการกับความรูู ๒ ประเภท
         Access/Validate          Create/Leverage

           เ...
บทสรุป...ความรวมมือออนไลน
   ...ความร
   กับ หองสมดไทย
   กบ หองสมุดไทย

ผูนํา กัับ ผูตาม
กลุม กับ  ปจ...
Q&A
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Online Collaboration

0 views
427 views

Published on

เสวนาความร่วมมือออนไลน์ ระบบเปิดเพื่อชุมชนห้องสมุดและวิจัยไทย โดยอุเทน นวสุธารัตน์
นักการศึกษา วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Online Collaboration

 1. 1. เสวนาความรวมมอออนไลน เสวนาความรวมมือออนไลน ระบบเปดเพื่อชุมชนหองสมุดและ ุ ุ วิจัยไทย นายอุ นายอเทน นวสธารัตน นวสุธารตน นกการศกษา นักการศึกษา วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
 2. 2. พระบรมราโชวาท ความตอนหนึ่ง.... ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกัน ที่จะตองตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานดวย ความฉลาดรอบคอบ สําเร็็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และที่จะตองรวมกับ ความฉลาดรอบคอบให ชาวไทยทุกคนในอันที่จะ อุมชู รักษาความดีในชาติ ใหยืนยงมั่นคงอยูคูกับผืนแผนดินไทย.... ผลงานทีี่สําเร็จขึึ้นจากความรวมมืือ และจาก ความบริิสุทธิิ์ใจ จัักไ แผไพศาลไปตลอดทัั่วทุกหน ็ ความร ได ไป ทุกแหง ยังความสุข ความเจริญแทจริงใหบังเกิดขึ้นไดตามที่ปรารถนา พระตํําหนัักจิิตรลดารโหฐาน โ วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔
 3. 3. ขอขอบพระคุณ ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : ที่จัดใหมีเวทีแหงนี้ สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย สมาคมหองสมดแหงประเทศไทย : ที่มีเจตนาทีดีในการที่จะพัฒนาระบบหองสมุด ่ นางสุพร พละเสวีีนันท ผูอํานวยการวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข : ที่ใหโอกาสในการมารวมเสวนาในครั้งนี้ ทใหโอกาสในการมารวมเสวนาในครงน ผูเขารวมประชุมทุกทาน : ที่เปดใจในการที่จะพัฒนาระบบหองสมุดดวยกัน
 4. 4. ประเด็นยอย...การเสวนา ย...การเสวนา พรอมใจชวยกัน พรอมใจชวยกน
 5. 5. อะไร คือ ความจริง จะรูความจริง ได อยางไร และแลวจะปฏบตตอสงนนๆ และแลวจะปฏิบัติตอสิ่งนันๆ ้ อยางไร อยางไร
 6. 6. อดีต...สู ...สู อนาคต ค.ศ. 1300 คลื่นลูกที่หนึ่ง “ปฏิวัตเกษตรกรรม” สรางความมั่งคั่ง ิ กษตรกรรม” ค.ศ. 1800 คลื่นลกที่สอง “ปฏิวัติอตสาหกรรม” สรางความมั่งคั่ง 800 คลนลูกทสอง ปฏวตอุตสาหกรรม สรางความมงคง ตสาหกรรม” ค.ศ. 1965 คลื่นลูกที่สาม “ปฏิวัติสารสนเทศ” องคความรู สรางความมั่งคั่ง ารสนเทศ” ค.ศ. 2004 ยุคที่แปด ตามศาสตร “ฮวงจุย” ตะวันออกจะรุงเรืองตอเนื่อง 20 ป
 7. 7. อดีต อดต
 8. 8. ปจจุบน ปจจบั
 9. 9. อนาคต
 10. 10. ระบบ ฟ ี ไ มีจริิง ฟรี ไม เมื่อ เมอ ศวท. สนบสนุน ศวท. สนับสนน OSS (Open Source System)
 11. 11. Digital Library Virtual Library y Electronic Library e-Lib Library The Library Automation System The Automated Library System The Integrated Library System
 12. 12. ร ระบบ หองสมุด หองสมด Hardware Software Database People
 13. 13. องคประกอบระบบ หองสมุด งานการจดหา Acquisition งานการจัดหา A i iti งานวารสารเอกสาร Cataloging g g งานบริการยืมคืน Serial Control งานสืบคนรายการ OPAC : Online Public Access ื Catalog งานการวิิเคราะหหมวดหมู  และลงรายการ Cataloging
 14. 14. การจัดการกับความรูู ๒ ประเภท Access/Validate Create/Leverage เขาถึง สรางความรู ตีความ ยกระดับ รวบรวม/จัดเก็บ Explicit Tacit นําไปปรับใช เรียนรูรวมกัน store Knowledge apply/utilize Knowledge Capture& Learn เรียนรู ยกระดบ ยกระดับ มใจ/แบงปน มีใจ/แบงปน Care & Share
 15. 15. บทสรุป...ความรวมมือออนไลน ...ความร กับ หองสมดไทย กบ หองสมุดไทย ผูนํา กัับ ผูตาม กลุม กับ ปจเจกบุคคล เสรภาพ เสรีภาพ กบ กับ ความรับผิดชอบ ความรบผดชอบ การแขงขัน กับ ความรวมมือ ประโยชนของวิทยาการใหม กับ ประโยชนของ ภูมิปญญาเดิม วัฒนธรรมตางชาติ กับ วัฒนธรรมไทย...เอกลักษณ นธรรมไทย...เอกลั ไทย ไทย พัฒนางาน กับ พัฒนาตนเอง เรยนรู เรียนรเฉพาะทาง กบ กับ เรยนรู งครวม เรียนรองครวม
 16. 16. Q&A

×