หองสมดกบการแปลออนไลน
การแปล
●  การถายทอดขอความจากภาษาหนงไปยงอกภาษาหนงโดย
  รกษาใจความของภาษาเดมใหสมบ!รณ#
  ●  ระดบค%า
  ●  ระดบประโยค
...
มตของการแปล
●  การแปลโดยใชคน/เคร)อง
●  การแปลออนไลน#/ออฟไลน#
●  การแปลขาว หนงส)อ, เอกสารเฉพาะทาง, ค!ม)อ
●  การแปลขอควา...
ความทาทายของการแปล
●  ความตางของวฒนธรรม
●  ความตางของไวยากรณ#ของแตละภาษา
●  ความตางของเน)1อหา (โดเมนของขอความ)
หลกการแปล

●  หลกการแปลโดยยดแนวทางจากตนฉบบ
●  หลกการแปลทเนนวฒนธรรมปลายทาง
หลกการแปลโดยยดแนวทางจากตนฉบบ
●


  ●  วเคราะห#ความสมพนธ#ระหวางตนฉบบกบงานแปล เชน การหาค%าแปลทตรงกน
    เทากน หร)อ เท...
หลกการแปลทเนนวฒนธรรมปลายทาง
●  เนนความส%าคญและหนาทของการแปลรวมถงเจตนา จ6ดประสงค# และเป7า
  หมายของการแปล
  ●  ยดแนวค...
การแปลออนไลน!ทพบในป$จจ%บน
●  การแปลวรรณกรรม
●  การแปล subtitle
●  การแปลเน)1อเพลง
●  การแปลในเคร)อขายสงคม (social netw...
ตวอย&างการแปลออนไลน!ในป$จจ%บน
●  http://www.wanakam.com/
ตวอย&างการแปลออนไลน!ในป$จจ%บน
ตวอย&างการแปลออนไลน!ในป$จจ%บน
●  http://www.thaisubtitle.com/
ตวอยางการแปลออนไลน#ในป:จจ6บน
ตวอยางการแปลออนไลน#ในป:จจ6บน
●  http://www.ethaimusic.com
ตวอยางการแปลออนไลน#ในป:จจ6บน
ตวอยางการแปลออนไลน#ในป:จจ6บน
ตวอยางการแปลออนไลน#ในป:จจ6บน
Facebook
Facebook
wikipedia
เคร)องม)อส%าหรบใชในการแปลออนไลน#
  การแปลอตโนมต
  ●  การแปลโดยใชกฎไวยากรณ# / สถต
  ●  การแปลสองภาษา / หลากภาษา
  ...
เคร)องม)อส%าหรบใชในการแปลออนไลน#อตโนมต
●  Google translate (51 ภาษา)
เคร)องม)อส%าหรบใชในการแปลออนไลน#อตโนมต
●  Systran (15 ภาษา)
เคร)องม)อส%าหรบใชในการแปลออนไลน#อตโนมต+กงอตโนมต
●  Suparsit (http://www.suparsit.com)
เคร)องม)อส%าหรบใชในการแปลออนไลน#อตโนมต+กงอตโนมต

 ●  กระบวนการท%างาน
      Login เพ)อใช       น%าเขาขอม!ลท
 ...
เคร)องม)อส%าหรบใชในการแปลออนไลน#กงอตโนมต

●  OmegaT (ระบบชวยแปล)
เคร)องม)อชวยแปลทเป4น open source
●  http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-
  assisted_translation#Language_Search_Engin...
มาตรฐานระบบชวยแปล
●  TMX (Translation Memory eXchange) by LISA
●    Aligned in sentence level
  ●  http://www.lisa....
โครงการแปลภาษา EU
●  พฒนาระบบแปลภาษา
  อตโนมตเพ*อรองรบ
  ภาษาในกล%&มย%โรป
โครงการลามอเล2กทรอนกส#หลากภาษา
●  9 ภาษา 8 ประเทศ

  ไทย จน สงคโปร# เกาหล
●  ญป6=น เวยดนาม
●  อนโดนนเซย อนเดย
การแปลออนไลน#กบหองสม6ด
●  แปล เฉพาะสวนทส%าคญเพ)ออธบายหนงส)อ (snippet)
●  แปล สารบญของ หนงส)อ
●  แปลหนงส)อทมการใชงานส!ง
...
บรรณาน6กรม
●  มณรตน# สวสดวฒน# ณ อย6ธยา. 2548. การแปล: หลกการและการวเคราะห#. กร6งเทพมหานคร:ส%านก
  พมพ#แหงจ6ฬาลงกรณ#มหาว...
บรรณาน6กรม
●  Basnett, S. 1991. Translation Studies. London: Routledge.
●  Newmark, P. 1988. A Textbook of Translation. ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Library Online Translation

1,331 views

Published on

ห้องสมุดกับการแปลภาษาออนไลน์ บริการเสริมมูลค่าของห้องสมุด โดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,331
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Library Online Translation

 1. 1. หองสมดกบการแปลออนไลน
 2. 2. การแปล ● การถายทอดขอความจากภาษาหนงไปยงอกภาษาหนงโดย รกษาใจความของภาษาเดมใหสมบ!รณ# ● ระดบค%า ● ระดบประโยค ● ระดบขอความ ● ระดบเอกสาร
 3. 3. มตของการแปล ● การแปลโดยใชคน/เคร)อง ● การแปลออนไลน#/ออฟไลน# ● การแปลขาว หนงส)อ, เอกสารเฉพาะทาง, ค!ม)อ ● การแปลขอความ, การแปลเสยง ● การแปลภาษา, การถอดเสยง
 4. 4. ความทาทายของการแปล ● ความตางของวฒนธรรม ● ความตางของไวยากรณ#ของแตละภาษา ● ความตางของเน)1อหา (โดเมนของขอความ)
 5. 5. หลกการแปล ● หลกการแปลโดยยดแนวทางจากตนฉบบ ● หลกการแปลทเนนวฒนธรรมปลายทาง
 6. 6. หลกการแปลโดยยดแนวทางจากตนฉบบ ● ● วเคราะห#ความสมพนธ#ระหวางตนฉบบกบงานแปล เชน การหาค%าแปลทตรงกน เทากน หร)อ เทยบเคยงกน(equivalence/correspondence) ไมวาจะแปล ค%าหร)อแปลความก2จะวนกลบไปหาตนฉบบ โดยถ)อความซ)อสตย#ตอเน)1อความใน ตนฉบบเป4นหลกหร)อวธการแปล ● การแปลทด – การคงสภาพความหมายไว (dynamic equivalence) – สามารถปรบเปลยนร!ปแบบหร)อโครงสรางของภาษาได (formal correspondence) – การเรยบเรยงประโยคเขยนข1นใหม (paraphrase) – ไมสามารถเพมเตม ตดทอนหร)อบดเบ)อนความหมายใหไมตรงกบตนฉบบได
 7. 7. หลกการแปลทเนนวฒนธรรมปลายทาง ● เนนความส%าคญและหนาทของการแปลรวมถงเจตนา จ6ดประสงค# และเป7า หมายของการแปล ● ยดแนวคดการปรบใหเขากบวฒนธรรม (cultural license) ทจะ เป4นลกษณะบงบอกวาเป4นงานทแปลมาและบงช1ใหเห2นความแตกตางของ งานแปลกบงานทไมใชงานแปล ● หาระเบยบวธ แบบแผน หร)อ กฎ (norm/law) ทเป4นตวช1หร)อก%าหนด ขอบเขต (parameter) ของความสมพนธ#เหลาน1น ต1งแตต%าแหนงและ หนาทในวฒนธรรมทการแปลอย! ซงเป4นตวก%าหนดกระบวนการท%าใหเปลยน จากตนฉบบมาเป4นงานแปลทเนนวฒนธรรมปลายทาง
 8. 8. การแปลออนไลน!ทพบในป$จจ%บน ● การแปลวรรณกรรม ● การแปล subtitle ● การแปลเน)1อเพลง ● การแปลในเคร)อขายสงคม (social network) ● ซอฟต#แวร#เคร)อขายสงคม (facebook) ● วกพเดย
 9. 9. ตวอย&างการแปลออนไลน!ในป$จจ%บน ● http://www.wanakam.com/
 10. 10. ตวอย&างการแปลออนไลน!ในป$จจ%บน
 11. 11. ตวอย&างการแปลออนไลน!ในป$จจ%บน ● http://www.thaisubtitle.com/
 12. 12. ตวอยางการแปลออนไลน#ในป:จจ6บน
 13. 13. ตวอยางการแปลออนไลน#ในป:จจ6บน ● http://www.ethaimusic.com
 14. 14. ตวอยางการแปลออนไลน#ในป:จจ6บน
 15. 15. ตวอยางการแปลออนไลน#ในป:จจ6บน
 16. 16. ตวอยางการแปลออนไลน#ในป:จจ6บน
 17. 17. Facebook
 18. 18. Facebook
 19. 19. wikipedia
 20. 20. เคร)องม)อส%าหรบใชในการแปลออนไลน# การแปลอตโนมต ● การแปลโดยใชกฎไวยากรณ# / สถต ● การแปลสองภาษา / หลากภาษา ● การแปลทวไป / การแปลเฉพาะทาง ● การแปลกงอตโนมต ● Translation memory (ระบบชวยแปล) ● Language search engine software ● Terminology management software ● Alignment Software
 21. 21. เคร)องม)อส%าหรบใชในการแปลออนไลน#อตโนมต ● Google translate (51 ภาษา)
 22. 22. เคร)องม)อส%าหรบใชในการแปลออนไลน#อตโนมต ● Systran (15 ภาษา)
 23. 23. เคร)องม)อส%าหรบใชในการแปลออนไลน#อตโนมต+กงอตโนมต ● Suparsit (http://www.suparsit.com)
 24. 24. เคร)องม)อส%าหรบใชในการแปลออนไลน#อตโนมต+กงอตโนมต ● กระบวนการท%างาน Login เพ)อใช น%าเขาขอม!ลท รบผลลพธ#การแปล งานระบบ ตองการแปล แกจากผล การแปลของระบบ บนทก เพ)อใชงาน แกไข ใชงาน แกจากผลการแปล ทมผ!อ)นแกไขกอนหนา
 25. 25. เคร)องม)อส%าหรบใชในการแปลออนไลน#กงอตโนมต ● OmegaT (ระบบชวยแปล)
 26. 26. เคร)องม)อชวยแปลทเป4น open source ● http://en.wikipedia.org/wiki/Computer- assisted_translation#Language_Search_Engine_Software ● LPGL license –Okapi Framework ● GPL License – Anaphraseus, Attesoro, gtranslator, OmegaT, Pootle, Transolution, Virtaal ● Others – Poedit (MIT License)
 27. 27. มาตรฐานระบบชวยแปล ● TMX (Translation Memory eXchange) by LISA ● Aligned in sentence level ● http://www.lisa.org/Translation-Memory-e.34.0.html ● xml:TM (xml in text memory) ● http://www.lisa.org/XML-Text-Memory- xml.107.0.html
 28. 28. โครงการแปลภาษา EU ● พฒนาระบบแปลภาษา อตโนมตเพ*อรองรบ ภาษาในกล%&มย%โรป
 29. 29. โครงการลามอเล2กทรอนกส#หลากภาษา ● 9 ภาษา 8 ประเทศ ไทย จน สงคโปร# เกาหล ● ญป6=น เวยดนาม ● อนโดนนเซย อนเดย
 30. 30. การแปลออนไลน#กบหองสม6ด ● แปล เฉพาะสวนทส%าคญเพ)ออธบายหนงส)อ (snippet) ● แปล สารบญของ หนงส)อ ● แปลหนงส)อทมการใชงานส!ง ● Genre ตางๆ แปลจาก ภาษาตางประเทศเป4นภาษาไทย ● แปลจากภาษาไทยเป4นภาษา ตางประเทศ
 31. 31. บรรณาน6กรม ● มณรตน# สวสดวฒน# ณ อย6ธยา. 2548. การแปล: หลกการและการวเคราะห#. กร6งเทพมหานคร:ส%านก พมพ#แหงจ6ฬาลงกรณ#มหาวทยาลย. ● วรรณา แสงอรามเร)อง. 2545. ทฤษฎและหลกการแปล. กร6งเทพมหานคร: ส%านกพมพ#แหง จ6ฬาลงกรณ#มหาวทยาลย. ● http://www.wanakam.com/ ● http://www.thaisubtitle.com/ ● http://www.ethaimusic.com ● http://www.suparsit.com ● http://www.systran.net ● http://www.translate.google.com ● http://en.wikipedia.org/wiki/Computer- assisted_translation#Language_Search_Engine_Software
 32. 32. บรรณาน6กรม ● Basnett, S. 1991. Translation Studies. London: Routledge. ● Newmark, P. 1988. A Textbook of Translation. New York: Prentice. ● Nida, E. A. 1975. Language Structure and Translation. Stratford: Oxford University Press. ● Nida, E. A., and Taber, C. R. 1969. The Theory and Practice of Translation. Leiden: Brill. ● Reiß, K., and Vermeer, H. J. 1984. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tubingen: Niemeyer. ● Snell-Hornby. 1995. Translation Studies: An Integrated Approach. Amsterdam: Benjamins. ● Toury, G. 1995. Descriptive Translation and Beyond. Amsterdam: John Benjamins. ● Vermeer, H. J. 1998. Didactics of Translation. New York: Routledge.

×