Pqdt global 2014

343 views
213 views

Published on

PQDT

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
343
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
93
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pqdt global 2014

 1. 1. การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Thesis Global โดย...จิรว ัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสน ับสนุนฝายทร ัพยากร ่ ์ ึ อิเล็กทรอนิกสทางการศกษา ่ั บริษ ัท บุค โปรโมชน แอนด์ เซอร์วส จาก ัด ๊ ิ โครงการพ ัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงล่าสุด 01/14/57
 2. 2. Introduction เปนฐานข้อมูลทีรวบรวมวิทยานิพนธ์ระด ับปริญญาโท และปริญญา ็ ่ ึ ี เอก จากสถาบ ันทางการศกษาทีมชอเสยงในประเทศสหร ัฐอเมริกาและ ่ ี ื่ ึ ี แคนาดา รวมถึงบางสถาบ ันการศกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชย และแอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 2.7 ื่ ึ่ ล้านชอเรือง ซงให้บริการรูปแบบฉบ ับเต็ม (Full Text) มากกว่า 1.4 ล้าน ่ ื่ ชอ ย้อนหล ังตงแต่ปี 1997 – ปัจจุบ ัน ั้ ● ให้ขอมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระด ับปริญญาเอกตงแต่ปี 1637 ้ ั้ ั ● ให้ขอมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสงเขปวิทยานิพนธ์ระด ับปริญญาเอก ้ ตงแต่ปี 1980 ั้ ั ● ให้ข อ มูลบรรณานุก รมพร้อ มสาระสงเขปวิท ยานิพ นธ์ร ะด ับปริญ ญาโท ้ ตงแต่ปี 1988 ั้ ● ทุกๆ ปี จะมีวทยานิพนธ์ระด ับปริญญาเอกและวิทยานิพนธ์ระด ับปริญญา ิ ื่ โทเพิมขึนประมาณ 70,000 ชอเรือง ่ ้ ่
 3. 3. Search Methods ื ● Basic Search (การสบค้นขนพืนฐาน) ั้ ้ ื ● Advanced Search (การสบค้นขนสูง) ั้ ่ั ื ● Command Line Search (การสบค้นด้วยชุดคาสง) ้ ● Browse (การไล่เรียงเนือหาตามสาขาวิชา หรือ ตามทีตง ่ ั้ ของมหาวิทยาล ัย)
 4. 4. Basic Search 2 1 1. พิมพ์คาหรือวลี 3 ื 2. เลือกสบค้นในเอกสารฉบ ับเต็ม 3. คลิก Search
 5. 5. Advanced Search ื ื คลิกที่ Advanced เพือเลือกการสบค้นขนสูง หรือ การสบค้นในรูปแบบอืนๆ ่ ั้ ่
 6. 6. Advanced Search 1 2 3 9 4 5 6 7 8 1. พิมพ์คาหรือวลี 4. ระบุระยะเวลาทีตพมพ์ ่ ี ิ 7. ระบุภาษาต้นฉบ ับ 2. ระบุเขตข้อมูล ื 5. เพิมทางเลือกการสบค้น ่ 8. เลือกรูปแบบการแสดงผลล ัพธ์ ื่ 3. ระบุคาเชอม 6. ระบุระด ับปริญญา 9. คลิก Search
 7. 7. Command Line Search 1 4 2 3 ่ั 1. พิมพ์คาค้นในรูปแบบชุดคาสง 3. เลือกรูปแบบการแสดงผลล ัพธ์ 2. ระบุระยะเวลาทีตพมพ์ ่ ี ิ 4. คลิก Search
 8. 8. Browse by Subject 1 2 3 1. คลิกเลือกอ ักษรเริมต้นของห ัวเรือง ่ ่ 2. หรือ คลิกเลือกห ัวเรืองทีสนใจ ่ ่ 3. คลิกที่ View documents เพือเรียกดูรายการวิทยานิพนธ์ในห ัวเรืองนน ่ ่ ั้
 9. 9. Browse by Location 1 2 3 1. คลิกเลือกประเทศทีสนใจ ่ 2. หรือ คลิกเลือกสถาบ ันทีตองการ ่ ้ 3. คลิกที่ View documents เพือเรียกดูรายการวิทยานิพนธ์ในประเทศนน ่ ั้
 10. 10. Search Results 4 3 2 1 1. คลิกเพือแสดงบทค ัดย่อ(Citation/Abstract) หรือเอกสารฉบ ับเต็ม (Full text-PDF) ่ ่ 2. เลือกจาก ัดผลล ัพธ์ให้แคบลงจากสวน Narrow results by 3. หรือ คลิกที่ Search within เพือสบค้นภายในผลล ัพธ์เดิม ่ ื ื 4. หรือ คลิกที่ Modify search เพือปร ับปรุงการสบค้นใหม่ ่
 11. 11. Citation/Abstract 1 2 ่ั ่ 1. เลือกสงอีเมล สงพิมพ์ อ้างอิงเอกสารนี้ ถ่ายโอนบรรณานุกรม หรือ บ ันทึกข้อมูล 2. คลิกที่ See similar items เพือเรียกดูเอกสารทีมเนือหาคล้ายคลึงก ับเอกสารนี้ ่ ่ ี ้
 12. 12. Full Text - PDF ่ั สามารถเลือกสงพิมพ์ (Print) หรือ บ ันทึก (Save) เอกสารทีตองการได้ ่ ้
 13. 13. Email 1 2 3 4 5 1. เลือกรูปแบบข้อมูล ่ 3. ระบุอเมลทีตองการจ ัดสง ี ่ ้ 5. คลิก Continue เพือสงเมล์ ่ ่ 2. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม ่ 4. เลือกรูปแบบอีเมลทีจะจ ัดสง ่
 14. 14. Print 1 2 3 1. เลือกรูปแบบข้อมูล 2. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม 3. คลิก Continue เพือดาเนินการพิมพ์ ่
 15. 15. Cite 1 2 ่ 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม เชน APA 6th ์ 2. ทาการค ัดลอกรูปแบบบรรณานุกรม และคลิกเมาสขวา เลือกค ัดลอกหรือ copy และไปวางหรือ paste ในโปรแกรมอืนๆต่อไป ่
 16. 16. Export/Save 1 1. เลือกการ Export ไปโปรแกรมจ ัดการบรรณนุกรม Endnote หรือ เลือก ่ บ ันทึก หรือ Save เปนไฟล์แบบต่างๆ เชน RTF. PDF หรือ HTML เปนต้น ็ ็
 17. 17. ี ู้ ้ ่ การสม ัครขอสร้างบ ัญชผใชสวนต ัว Research Account ิ ประโยขน์หรือสทธิทได้ร ับจากการสร้างผูใชสวนต ัว (Personal Account) ี่ ้ ้ ่ 1. Save documents การบ ันทึกและจ ัดการรายการเอกสารหรือบทความต่างๆ 2. Save Searches การบ ันทึกคาค้น การเรียกคาค้นทีบ ันทึกกล ับมาค้นใหม่ ่ และการปร ับปรุงคาค้นทีจ ัดเก็บไว้ ่ 3. Alerts & RSS Feed การตงค่าบริการแจ้งเตือนข้อมูลของคาค้นทีจ ัดเก็บไว้ ั้ ่ ื ้ เมือมีผลการสบค้นเกิดขึนใหม่ตามรอบเวลาทีกาหนด ่ ่ 4.Tags & Shared Lists การติดแท็กและการแชร์ขอมูล ้ 5. Preferences การตงค่ารูปแบบหน้าจอการทางานต่างๆ ั้
 18. 18. Research account 1 2 ้ ี ู้ My Research account เปนการสร้างบ ัญชผใช ้ เพือใชในการบ ันทึกคาค้น การจ ัดเก็บ ็ ่ ่ เอกสารสวนต ัว การแจ้งเตือน และ RSS feeds เปนต้น ็ 1. คลิกที่ Create a My Research account 2. กรอกรายละเอียดทีใชในการสม ัครบริการ แล้วคลิก Create account ่ ้
 19. 19. Save Document 1. เลือกรายการเอกสารทีตองการ และคลิกทีปม Save to My research ่ ้ ่ ุ่ 2. เลือกจ ัดเก็บในโพลเดอร์ทอยูหรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ และคลิก Save ี่ ่
 20. 20. Save Searches 1. คลิกทีปม Save Searches ่ ุ่ 2. กรอกรายละเอียดคาค้น และคลิก Save
 21. 21. Create Alert 1. คลิกปุม Create alert เพือเลือกการตงค่าการบอกร ับบริการแจ้งเตือนเมือมีเอกสาร ่ ่ ั้ ่ ทีเกียวข้องก ับคาค้นทีบ ันทึกไว้เมือถึงรอบการปร ับปรุง (update) ข้อมูลในฐานข้อมูล ่ ่ ่ ่ 2. กรอกข้อมูลเพือบอกร ับบริการ alert ่
 22. 22. การติด Tags 1. คลิกที่ citation/abstracts ของรายการเอกสารทีตองการติด Tags ่ ้
 23. 23. การติด Tags (ต่อ) 2. คลิกทีปม Tags ่ ุ่
 24. 24. การติด Tags (ต่อ) ่ 3. คลิกทีปม Add Tags และพิมพ์ขอความลงในชอง และคลิก add ่ ุ่ ้
 25. 25. การจ ัดการและเรียกดูขอมูลต่างๆทีจ ัดเก็บไว้ใน My research ้ ่
 26. 26. หน้าจอแสดงรูปแบบการทางาน Preference

×