้
การใชงานฐานข้อมูล

ABI/INFORM Complete
โดย...จิรว ัฒน์ พรหมพร
jirawat@book.co.th

แผนกสน ับสนุนฝายทร ัพยากร
่
์
ึ
อิเล็ก...
Content
ABI/Inform

้
หนึงในฐานข้อมูลทีครอบคลุมเนือหาทางด้าน
่
่

ิ่
ื่
บริห ารจ ด การไว้ม ากทีสุด โดยรวบรวมส ง พิม พ์ม าก...
Content
ฐานข้อมูล ABI/INFORM มีการแบ่งออกเปน 3
็
ฐานข้อมูลย่อย ด ังนี้
1. ABI/Inform Global
2. ABI/Inform Trade & Industry...
Content
ABI/Inform Global

ิ่
ครอบคลุมสงพิมพ์มากกว่า 3,700

ื่
ชอเรือง
่

ิ่
จากสงพิมพ์ภาษาอ ังกฤษจากประเทศสหร ัฐอเมริกา
แ...
Content
ABI/Inform Trade & Industry
ื่
เปนฐานข้อมูลทีผูใชให้ความเชอถือในแหล่งข้อมูลประเภท
็
่ ้ ้
้
ข่าวสารทางการค้าและทาง...
Content
ABI/Inform Dateline
ิ่
ิ่
ฐานข้อมูลทีรวบรวมสงพิมพ์ทองถินและสงพิมพ์ระด ับภูมภาค
่
้
่
ิ
ทางบริห ารธุร กิจ ทีห าได้ย...
Search Methods
ื
• Basic Search (การสบค้นขนพืนฐาน)
ั้ ้
ื
• Advanced Search (การสบค้นขนสูง)
ั้

่ั
ื
• Command Line Search...
Databases

2
1

่
่
1. คลิกเลือกสาขาวิชาในสวน Search subject areas เชน Business
ื
่
2. คลิกเลือกฐานข้อมูลทีตองการสบค้น เชน...
Basic Search

2

1

3

1. พิมพ์คาหรือวลี
3. คลิก Search
ื
2. เลือกสบค้นในเอกสารฉบ ับเต็ม หรือ Peer reviewed
Advanced Search

ื
ื
คลิกที่ Advanced เพือเลือกการสบค้นขนสูง หรือ การสบค้นในรูปแบบอืนๆ
่
ั้
่
Advanced Search
1

3
4

2

5
6

7

ื่
1. พิมพ์คาหรือวลี
2. ระบุเขตข้อมูล
3. ระบุคาเชอม
4. เลือกค้นในเอกสารฉบ ับเต็มหรือ Pe...
Advanced Search (ต่อ)
8

9

10

11
12
8. ระบุชนิดเอกสาร
9. ระบุล ักษณะเอกสาร 10. ระบุภาษาต้นฉบ ับ
11. เลือกรูปแบบการแสดงผล...
Command Line Search

1

4
2

3

่ั
1. พิมพ์คาค้นในรูปแบบชุดคาสง
3. เลือกรูปแบบการแสดงผลล ัพธ์

2. เลือกจาก ัดผลล ัพธ์
4. ค...
Data & Reports Search

1

2

7

3
4
5

6
1. พิมพ์คาหรือวลี
2. ระบุเขตข้อมูล
4. ระบุระยะเวลาทีตพมพ์
่ ี ิ
6. เลือกรูปแบบการ...
Look Up Citation

ื
ื่
เปนการสบค้นจากข้อมูลอ้างอิง ได้แก่ ชอวารสาร (Publication title)
็
ปี ที่ (Volume) ฉบ ับที่ (Issue) ...
Publication Search

1

2

3

4

ื
ื่ ิ่
Publication Search เปนการสบค้นแบบไล่เรียงตามชอสงพิมพ์
็
่
ื่ ิ่
่
1. พิมพ์บางสวนขอ...
Publication Search

1

2

ื
1. สบค้นเรืองทีตองการจากวารสารเล่มทีเลือก
่
่ ้
่

2. เลือกฉบ ับทีตองการ
่ ้
Browse Featured Content

้
คลิกเลือกไล่เรียงเอกสารตามเนือหาทางธุรกิจทีสนใจ
่
Search Results
4
3

2
1

1. คลิกเพือแสดงบทค ัดย่อ (Citation/Abstract) หรือ เอกสารฉบ ับเต็ม (Full Text)
่
่
2. เลือกจาก ัดผ...
Citation/Abstract
1

2

่ั
1. เลือกอีเมล สงพิมพ์ อ้างอิง ถ่ายโอนบรรณานุกรม หรือ บ ันทึกเอกสารนี้
2. คลิกที่ See similar do...
Email

1

2

3

4

1. เลือกรูปแบบข้อมูล
่
3. ระบุอเมลทีตองการจ ัดสง
ี
่ ้
5. คลิก Continue เพือสงเมล์
่ ่

5
2. เลือกรูปแบ...
Print

1

2

3

1. เลือกรูปแบบข้อมูล
2. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม
3. คลิก Continue เพือดาเนินการพิมพ์
่
Cite
1

2

่
1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม เชน APA 6th
์
2. ทาการค ัดลอกรูปแบบบรรณานุกรม และคลิกเมาสขวา เลือกค ัดลอกหรือ
copy แ...
Export/Save

1

1. เลือกการ Export ไปโปรแกรมจ ัดการบรรณนุกรม Endnote หรือ เลือก
่
บ ันทึก หรือ Save เปนไฟล์แบบต่างๆ เชน RT...
ี ู้ ้ ่
การสม ัครขอสร้างบ ัญชผใชสวนต ัว Research Account
ิ
ประโยขน์หรือสทธิทได้ร ับจากการสร้างผูใชสวนต ัว (Personal Accou...
Research account

1

2
้
ี ู้
My Research account เปนการสร้างบ ัญชผใช ้ เพือใชในการบ ันทึกคาค้น การจ ัดเก็บ
็
่
่
เอกสารสว...
Create alert

1

2
1. คลิกปุม Create alert เพือเลือกการตงค่าการบอกร ับบริการแจ้งเตือนเมือมีเอกสาร
่
่
ั้
่
ทีเกียวข้องก ับ...
Abi inform complete 2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Abi inform complete 2014

243 views

Published on

ABI

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
243
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
90
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abi inform complete 2014

 1. 1. ้ การใชงานฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete โดย...จิรว ัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสน ับสนุนฝายทร ัพยากร ่ ์ ึ อิเล็กทรอนิกสทางการศกษา ่ั บริษ ัท บุค โปรโมชน แอนด์ เซอร์วส จาก ัด ๊ ิ โครงการพ ัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครังล่าสุด 01/14/57 ้
 2. 2. Content ABI/Inform ้ หนึงในฐานข้อมูลทีครอบคลุมเนือหาทางด้าน ่ ่ ิ่ ื่ บริห ารจ ด การไว้ม ากทีสุด โดยรวบรวมส ง พิม พ์ม ากกว่า 6,500 ช อ ั ่ เรือง ประกอบด้วย The Wall Street Journal, Eastern Edition, ่ EIU ViewsWire, Going Global Career Guides, Author Profiles รวมถึง ดุษ ฎีน พ นธ์ (Dissertations) ิ และวิท ยานิพ นธ์ (Theses) สาขาบริหารจ ัดการทีให้บริการรูปแบบฉบ ับเต็ม (Full Text) มากกว่า ่ ื่ ึ่ ้ ้ 30,000 ชอเรือง ซงผูใชสามารถนาข้อมูลจาก ABI/Inform มาใช ้ ่ เพือ ศ ก ษาภาวะการทางเศรษฐกิจ แนวโน้ม ทางธุ ร กิจ เทคนิค การ ่ ึ จ ัดการ กลยุทธ์ตางๆทีใชในการบริหารจ ัดการ เปนต้น ่ ่ ้ ็
 3. 3. Content ฐานข้อมูล ABI/INFORM มีการแบ่งออกเปน 3 ็ ฐานข้อมูลย่อย ด ังนี้ 1. ABI/Inform Global 2. ABI/Inform Trade & Industry 3. ABI/Inform Dateline
 4. 4. Content ABI/Inform Global ิ่ ครอบคลุมสงพิมพ์มากกว่า 3,700 ื่ ชอเรือง ่ ิ่ จากสงพิมพ์ภาษาอ ังกฤษจากประเทศสหร ัฐอเมริกา และประเทศอืน ในภู ม ภ าคต่า งๆของโลก สามารถ ่ ิ ื สบค้นบทความฉบ ับเต็ มจากวารสารมากกว่า 2,600 ้ รายช ื่อ และให้เ นือ หาส ่ว นใหญ่ค รอบคลุ ม ต ง แต่ปี ั้ 1971 - ปัจจุบ ัน
 5. 5. Content ABI/Inform Trade & Industry ื่ เปนฐานข้อมูลทีผูใชให้ความเชอถือในแหล่งข้อมูลประเภท ็ ่ ้ ้ ้ ข่าวสารทางการค้าและทางอุตสาหกรรมหล ักๆ นอกจากนีย ังรวมถึง ึ การศกษาและเปรียบเทียบประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ื เช่น โทรคมนาคม การขนส ่ง ปิ โตรเคมี และอืน ๆ สามารถส บ ค้น ่ ื่ บทความฉบ ับเต็มจากวารสารมากกว่า 2,900 รายชอ ่ ต ัวอย่างวารสาร เชน : Candy Industry, Airline Industry Information, Global Cosmetic Industry, Hospital Business Week, R & D
 6. 6. Content ABI/Inform Dateline ิ่ ิ่ ฐานข้อมูลทีรวบรวมสงพิมพ์ทองถินและสงพิมพ์ระด ับภูมภาค ่ ้ ่ ิ ทางบริห ารธุร กิจ ทีห าได้ย ากเข้า ไว้ พร้อ มด้ว ยข่า วสารเกีย วก บ ่ ่ ั บริษ ัทท้องถิน บทวิเคราะห์ในตลาดท้องถิน เปนต้น ่ ่ ็ ่ ต ัวอย่างวารสาร เชน : Crain’s Chicago Business, Business Journal-Central New York, Smart Business Pittsburgh, Sacramento Business Journal, Texas Business Review
 7. 7. Search Methods ื • Basic Search (การสบค้นขนพืนฐาน) ั้ ้ ื • Advanced Search (การสบค้นขนสูง) ั้ ่ั ื • Command Line Search (การสบค้นด้วยชุดคาสง) ื • Data & Reports Search (การสบค้นจากรายงานวิจ ัยทางการ ตลาดและอุตสาหกรรม) ื • Look Up Citation (การสบค้นด้วยข้อมูลอ้างอิง) ื่ ิ่ • Publication Search (ไล่เรียงตามรายชอสงพิมพ์) ้ • Browse Featured Content (ไล่เรียงตามเนือหาทางธุรกิจ)
 8. 8. Databases 2 1 ่ ่ 1. คลิกเลือกสาขาวิชาในสวน Search subject areas เชน Business ื ่ 2. คลิกเลือกฐานข้อมูลทีตองการสบค้น เชน ABI/INFORM Complete ่ ้
 9. 9. Basic Search 2 1 3 1. พิมพ์คาหรือวลี 3. คลิก Search ื 2. เลือกสบค้นในเอกสารฉบ ับเต็ม หรือ Peer reviewed
 10. 10. Advanced Search ื ื คลิกที่ Advanced เพือเลือกการสบค้นขนสูง หรือ การสบค้นในรูปแบบอืนๆ ่ ั้ ่
 11. 11. Advanced Search 1 3 4 2 5 6 7 ื่ 1. พิมพ์คาหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูล 3. ระบุคาเชอม 4. เลือกค้นในเอกสารฉบ ับเต็มหรือ Peer reviewed 5. ระบุระยะเวลาทีตพมพ์ ่ ี ิ ื 6. เพิมทางเลือกการสบค้น ่ 7. เลือกประเภทเอกสาร
 12. 12. Advanced Search (ต่อ) 8 9 10 11 12 8. ระบุชนิดเอกสาร 9. ระบุล ักษณะเอกสาร 10. ระบุภาษาต้นฉบ ับ 11. เลือกรูปแบบการแสดงผลล ัพธ์ 12. คลิก Search
 13. 13. Command Line Search 1 4 2 3 ่ั 1. พิมพ์คาค้นในรูปแบบชุดคาสง 3. เลือกรูปแบบการแสดงผลล ัพธ์ 2. เลือกจาก ัดผลล ัพธ์ 4. คลิก Search
 14. 14. Data & Reports Search 1 2 7 3 4 5 6 1. พิมพ์คาหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูล 4. ระบุระยะเวลาทีตพมพ์ ่ ี ิ 6. เลือกรูปแบบการแสดงผลล ัพธ์ 3. ระบุชนิดรายงานวิจ ัย ื 5. เพิมทางเลือกการสบค้น ่ 7. คลิก Search
 15. 15. Look Up Citation ื ื่ เปนการสบค้นจากข้อมูลอ้างอิง ได้แก่ ชอวารสาร (Publication title) ็ ปี ที่ (Volume) ฉบ ับที่ (Issue) และ เลขหน้าเริมต้น (Start page) เปนต้น ่ ็
 16. 16. Publication Search 1 2 3 4 ื ื่ ิ่ Publication Search เปนการสบค้นแบบไล่เรียงตามชอสงพิมพ์ ็ ่ ื่ ิ่ ่ 1. พิมพ์บางสวนของชอสงพิมพ์ 2. ระบุสวนทีตองการค้น แล้วคลิก Search ่ ้ ื่ ิ่ 3. หรือ เลือกอ ักษรเริมต้นทีตองการ ่ ่ ้ 4. เลือกรายชอสงพิมพ์ทสนใจ ี่
 17. 17. Publication Search 1 2 ื 1. สบค้นเรืองทีตองการจากวารสารเล่มทีเลือก ่ ่ ้ ่ 2. เลือกฉบ ับทีตองการ ่ ้
 18. 18. Browse Featured Content ้ คลิกเลือกไล่เรียงเอกสารตามเนือหาทางธุรกิจทีสนใจ ่
 19. 19. Search Results 4 3 2 1 1. คลิกเพือแสดงบทค ัดย่อ (Citation/Abstract) หรือ เอกสารฉบ ับเต็ม (Full Text) ่ ่ 2. เลือกจาก ัดผลล ัพธ์ให้แคบลงจากสวน Narrow results by 3. หรือ คลิกที่ Search within เพือสบค้นภายในผลล ัพธ์เดิม ่ ื ื 4. หรือ คลิกที่ Modify search เพือปร ับปรุงการสบค้นใหม่ ่
 20. 20. Citation/Abstract 1 2 ่ั 1. เลือกอีเมล สงพิมพ์ อ้างอิง ถ่ายโอนบรรณานุกรม หรือ บ ันทึกเอกสารนี้ 2. คลิกที่ See similar documents เพือเรียกดูเอกสารทีมเนือหาคล้ายคลึงก ับเอกสารนี้ ่ ่ ี ้
 21. 21. Email 1 2 3 4 1. เลือกรูปแบบข้อมูล ่ 3. ระบุอเมลทีตองการจ ัดสง ี ่ ้ 5. คลิก Continue เพือสงเมล์ ่ ่ 5 2. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม ่ 4. เลือกรูปแบบอีเมลทีจะจ ัดสง ่
 22. 22. Print 1 2 3 1. เลือกรูปแบบข้อมูล 2. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม 3. คลิก Continue เพือดาเนินการพิมพ์ ่
 23. 23. Cite 1 2 ่ 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม เชน APA 6th ์ 2. ทาการค ัดลอกรูปแบบบรรณานุกรม และคลิกเมาสขวา เลือกค ัดลอกหรือ copy และไปวางหรือ paste ในโปรแกรมอืนๆต่อไป ่
 24. 24. Export/Save 1 1. เลือกการ Export ไปโปรแกรมจ ัดการบรรณนุกรม Endnote หรือ เลือก ่ บ ันทึก หรือ Save เปนไฟล์แบบต่างๆ เชน RTF. PDF หรือ HTML เปนต้น ็ ็
 25. 25. ี ู้ ้ ่ การสม ัครขอสร้างบ ัญชผใชสวนต ัว Research Account ิ ประโยขน์หรือสทธิทได้ร ับจากการสร้างผูใชสวนต ัว (Personal Account) ี่ ้ ้ ่ 1. Save documents การบ ันทึกและจ ัดการรายการเอกสารหรือบทความต่างๆ 2. Save Searches การบ ันทึกคาค้น การเรียกคาค้นทีบ ันทึกกล ับมาค้นใหม่ ่ และการปร ับปรุงคาค้นทีจ ัดเก็บไว้ ่ 3. Alerts & RSS Feed การตงค่าบริการแจ้งเตือนข้อมูลของคาค้นทีจ ัดเก็บไว้ ั้ ่ ื ้ เมือมีผลการสบค้นเกิดขึนใหม่ตามรอบเวลาทีกาหนด ่ ่ 4.Tags & Shared Lists การติดแท็กและการแชร์ขอมูล ้ 5. Preferences การตงค่ารูปแบบหน้าจอการทางานต่างๆ ั้
 26. 26. Research account 1 2 ้ ี ู้ My Research account เปนการสร้างบ ัญชผใช ้ เพือใชในการบ ันทึกคาค้น การจ ัดเก็บ ็ ่ ่ เอกสารสวนต ัว การแจ้งเตือน และ RSS feeds เปนต้น ็ 1. คลิกที่ Create a My Research account 2. กรอกรายละเอียดทีใชในการสม ัครบริการ แล้วคลิก Create account ่ ้
 27. 27. Create alert 1 2 1. คลิกปุม Create alert เพือเลือกการตงค่าการบอกร ับบริการแจ้งเตือนเมือมีเอกสาร ่ ่ ั้ ่ ทีเกียวข้องก ับคาค้นทีบ ันทึกไว้เมือถึงรอบการปร ับปรุง (update) ข้อมูลในฐานข้อมูล ่ ่ ่ ่ 2. กรอกข้อมูลเพือบอกร ับบริการ alert ่

×