KQA Open General Quiz in Kannada - April 17 2011, Mysore. Final
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

KQA Open General Quiz in Kannada - April 17 2011, Mysore. Final

on

 • 1,037 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,037
Views on SlideShare
1,037
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
32
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  KQA Open General Quiz in Kannada - April 17 2011, Mysore. Final KQA Open General Quiz in Kannada - April 17 2011, Mysore. Final Presentation Transcript

  • 1. ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ¸ÀªÁ¯ï. DgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ. ¥Àæw ¥Àæ±ÉßUÉ ºÀvÀÄÛ CAPÀUÀ¼ÀÄ. GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ zÉÆgÀQ¹gÀĪÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è §gɬÄj.
  •  ºÀ®ªÁgÀÄ avÀæUÀ¼À°è »ÃUÉ MAzÉÆAzÀÄ ºÁr£À°è §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¹Ã£ÀÄ-¸ÀħÄâ JA§ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ¥ÁvÀæªÀ»¹zÀ £ÀlgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
  • F »A¢ ºÁqÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ PÀ£ÀßqÀzÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ £É£À¦UÉ §gÀÄvÁÛgÉ?
  • 6. ªÉÄl ¥Àæ±Éß :)¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ¸ÀªÁ¯ï avÀæzÀ°è ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁV £Àn¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
  • ºÀPÀÌ - §ÄPÀÌ PÉÆÃn - ZÉ£ÀßAiÀÄå a. GzÉʱÀAPÀgï – ²ªÀgÁA gÁd£ï-£ÁUÉÃAzÀæ¸Àwñï UÀÄeÁæ¯ï - L.PÉ. UÀÄeÁæ¯ï «µÀÄÚªÀzsÀð£ï - gÀd¤PÁAvï
  • 2. ¥ÀæzÀQëuÉ ¸ÀÄvÀÄÛ
  • 1941 gÀ ¥À¯ïð ºÁ§ðgï zÁ½AiÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÉÄÃjPÀzÀ UÀÄ¥ÀÛZÀgÀ E¯ÁSÉAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ gÀPÀëuÉUÁV MAzÀÄ §Ä¯Éèmï ¥ÀÆæ¥sóïªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¸À®Ä ¤zsÀðj¹vÀÄÛ. DzÀgÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ C¨sÁªÀ¢AzÁV ºÁUÀÄ CAvÀºÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸À®Ä §ºÀ¼À ºÀt ªÀåAiÀĪÁUÀĪÀ PÁgÀt¢AzÁV E¯ÁSÉAiÀÄÄ CªÉÄÃjPÀzÀ E£ÉÆßêÀð ¥ÀæeÉAiÀÄÄ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ §Ä¯Éèmï ¥ÀÆæ¥sóï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀvÁÌ°PÀªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä ¤zsÀðj¹vÀÄÛ. AiÀiÁgÀÄ F ¥ÀæeÉ?
  • D¯ï PÀ¥ÉÆãï
  • avÀæzÀ°ègÀĪÀ zÁAiÀiÁ¢AiÀÄgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹
  • QAUï eÁeïð ¦üû¥sóïÛ ªÀÄvÀÄÛ eóÁgï ¤PÉÆ®¸ï ¸ÉPÉAqï
  • C®ªÀiï CgÀ
  • CAvÀeÁð®zÀ F ¸ÀgÀ¼À vÁgÉ AiÀiÁgÀÄ?
  • «®âgï ¸ÀUÀÄðtgÁeï
  • ¨sÁgÀvÀzÀ ºÀ®ªÉqÉ ºÁªÀÅ-ªÉƸÀ¼ÉUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉUÁV ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄlÄÖ ºÁQgÀĪÀ ZÉ£ÉßöÊ£À F ¤ªÁ¹ AiÀiÁgÀÄ?
  • gÉƪÀiï «mÉÃPÀgï.
  • vÀ£ÀߣÀÄß ªÀ£ÀåfêÀ ¸ÀAgÀPÀëtªÁ¢AiÉÄAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ, ¹.J£ï.J£ï-L.©.J£ï £À ªÀgÀ¢UÁgÀ¼ÀÆ DVgÀĪÀ FvÉ AiÀiÁgÀÄ?
  • §ºÁgï zÀvïÛ
  • "zÉñÀªÀÅ EAzÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï dAiÀÄAwAiÀÄ£ÀÄß DZÀj¸ÀÄwÛzÉ. CA¨ÉÃqÀÌgï CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÖªÀgÀÄ. ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ EAzÀÄ _______ CªÀgÉà PÉ® ¤«ÄµÀUÀ¼À ©qÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À°®èªÉA§ÄzÀÄ ¨ÉøÀgÀzÀ ¸ÀAUÀw". AiÀiÁgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ? AiÀiÁgÀ£ÀÄß nÃQ¸À¯ÁVzÉ?
  • £ÀgÉAzÀæ ªÉÆâ, ªÀÄ£ÉÆäúÀ£ï ¹AWï.
  • ¨Áæ÷åqï gÀlÖgï ºÁUÀÄ PÉ£ï eɤßAUïì ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¸Àà¢üðUÀ¼ÁzÀgÉ, ªÀÄÆgÀ£É ¸Àà¢üð AiÀiÁgÀÄ?
  • ªÁlì£ï
  • 19 £É ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ vÀ£ÀPÀ EzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ lQð ¨sÁ±ÉAiÀÄ"deli" (ºÀÄZÀÄÑ JA§ CxÀðªÀżÀî) ¥ÀzÀ¢AzÀ §AvÉAzÀÄ £ÀA§¯ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ EAzÀÄ EzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀªÉÇAzÀjAzÀ §AvÉA§ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÀÄ F ¥ÁætÂ. AiÀiÁªÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀ?
  • zsÉÆüï, vÉÆüÀ
  • 3. ¥ÀnÖ §gÉ
  • EAzÀÄ ªÀĺɼÀAiÀÄgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ zÉñÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ºÀvÀÄÛ zɱÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ §gɬÄj. ¨sÁgÀvÀ F ¸Á°UÉ ¸ÉÃgÀĪÀÅ¢®è.
  • dªÀÄð¤, CeÉðAn£À, ¨ÁAUÀèzÉñÀ, PÉÆæAiÉÄòAiÀÄ, L¸Áè÷åAqï, PÉƸÀÖ jPÀ, næ¤qÁqï CAqïmÉƧUÉÆ, ¦üû£Áè÷åAqï, D¸ÉÖçðAiÀÄ, ¸ÉÆèªÁQAiÀÄ, §æfû¯ï, ¥ÉgÀÄ, ¸Á£ï ªÀÄjãÉÆ, ªÀiÁ°.
  • 4. C¥ÀæzÀQëuÉ ¸ÀÄvÀÄÛ
  • EA¢£À ______ ¥ÀlÖtªÀÅ 1983 vÀ£ÀPÀ MAzÀÄ §qÀUÁæªÀĪÁVvÀÄÛ. 1983gÀ°è E°è£À ¨ÉlÖUÀ¼À°è PÀAqÀÄ §AzÀ PÉA¥ÀÄ ¥ÁzÉ PÀ°è¤AzÁV E°è UÀtÂUÁjPÉ GzÀåªÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄ. EAvÀºÀ PÉA¥ÀÄ UÀæ£ÉÊmï C£ÀÄß EAzÀÄ _________ UÀæ£ÉÊmï JAzÉ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. FUÀ ¥Àæ±Éß K£À¥Àà CAzÉæ - 1983 gÀ ªÉÆzÀ®Ä F Hj£À ¥ÀæªÀÄÄR GzÀåªÀĪÀÅ AiÀiÁªÀÅzÁVvÀÄÛ? CxÀªÀ F HgÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÁÌV PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁVzÉ?
  • E®PÀ¯ï
  • F avÀæªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¸ÁévÀAvÀæ ºÉÆÃgÁlUÁgÀ£À fêÀ£ÀªÀ£ÁßzsÀj¹ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ? ¸ÀĽªÀÅ - CAvÀeÁð®zÀ ¥ÀæPÁgÀ EªÀgÀ d£À䢣ÀªÀÅ 15 DUÀ¸ïÖ ºÁUÀÄ EªÀgÀ£Àß UÀ°èUÉ Kj¹zÀ ¢£À 26 d£ÀªÀj.
  • PÁæAw«ÃgÀ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ
  • ºÁqÀÄ awæÃPÀj¸À¯ÁzÀ ¸ÀܼÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? AiÀiÁjUÉ FZÀ®£ÀavÀæªÀ£ÀÄß C¦ð¸À¯ÁVzÉ? CxÀªÀ EzÀÄ AiÀiÁªÀ avÀæzÀ PÀxɬÄAzÀ ¥ÉæjvÀUÉÆArzÉ?
  • ©ÃzÀgï PÉÆÃmÉ, ±ÀAPÀgï £ÁUï/ VÃvÀ
  • C¥sóÀÓ¯ï SÁ£ï ©eÁ¥ÀÄgÀzÀ D¢¯ï ±Áºï£À ¸ÉãÁ¢ü¥ÀwAiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ. 1659gÀ°è D¢¯ï ±Áºï£À DUÉßAiÀÄ ªÉÄÃjUÉ ²ªÁf ¸ÉÊ£ÉåAiÀÄ «gÀÄzÀÞ AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀ®Ä SÁ£ï ¸ÀeÁÓzÀ. AiÀÄÄzÀÞPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß vÀ£Àß ¨sÀ«±Àå PÉý w½AiÀÄĪÀ C¨sÁå¸À«zÀÝ EªÀ¤UÉ F AiÀÄÄzÀÞzÀ°è¸ÁªÀ£ÀߥÀÄàªÀ£ÉAzÀÄ ºÉ¼À¯Á¬ÄvÀÄ. F «±ÀAiÀÄ w½zÀ PÀÆqÀ¯É C¥sóÀÓ¯ï SÁ£ï ªÀiÁrzÀ PÉ®¸ÀªÉãÀÄ?
  • ¸Ámï PÀ§gï - vÀ£Àß CgÀªÀvÀÄÛ ºÉAqÀwAiÀÄgÀ£ÀÄß PÉÆAzÀÄ CªÀgÀ UÉÆÃj PÀnÖzÀ. (E£ÉÆߪÉÄä ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ ¢gÀ¯ÉAzÀÄ)
  • PÉ® ªÀÄÆ®UÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ AiÀiÁªÀ ¥ÉæPÀëtÂÃAiÀÄ ¸ÀܼÀzÀ ºÉ¸Àj£À C¥À¨sÀæAµÀ¢AzÀ (©ænµÀjAzÁzÀ C¥À¨sÀæAµÀ) DAUÀè ¥ÀzÀªÁzÀ "qÀÆæUï" ºÀÄnÖPÉÆArvÀÄ? PÁèPïªÀPïð DgÉAeï avÀæzÀ "qÀÆæUï"EUÀÄ EzÀPÀÄÌ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA§AzsÀ«®è. F qÀÆæUï E£À CxÀð - PÉÆÃmÉAiÀiÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä AiÉÆÃUÀå«gÀĪÀ ¨ÉlÖ
  • £ÀA¢ zÀÄUÀðthis droog, one now used as a hotel, built byGeneral Cubbon, sometime British resident; but the rock has a bad reputation for malaria and, except in the very dry months, is shunned byvisitors, in spite of its, to the senses, delightful climate —Lt. Gen. E F Burton
  • PÀ£ÀßqÀzÀ JPÉÊPÀ death metal ¸ÀAVÃvÀ UÀÄA¥ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? :)
  • zsÉéõÀ
  • £ÀA¢ E£Ááç¸ÀÖçPÀÑgï PÁjqÉÆÃgï JAl¥ÉæöÊð¸ï £À ªÀj±À× C¢üPÁj ºÁUÀÄ D±ÉÆPï SÉÃt CªÀgÀ D¥ÀÛ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è agÀ¥ÀjavÀgÁVzÁÝgÉ?
  • ªÀiÁ¸ÀÖgï ªÀÄAdÄ£Áxï
  • F ºÁqÀ£ÀÄß gÀa¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? AiÀiÁjUÁV EzÀ£ÀÄß §gÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ?
  • gÁWÀªÉÃAzÀæ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, GqÀĦ ²æà PÀȵÀÚ
  • ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ¥Àæ¨sÁPÀgï PÁªÀÄvï CªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 ªÀgÀĵÀUÀ¼À »AzÉ PÉÆAZÀ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è vÀAiÀiÁj¹zÀ “dessert” AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
  • UÀqÀâqï
  • Stage 2
  • 1. eÁQ avÀæzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄÄ£Àß _____ JA§ PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀæ ©qÀÄUÀqÉUÉÆArvÀÄ. eÁQAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ PÀĪÀiÁgÀgÀ°è CvÀåAvÀ d£À¦æAiÀÄgÁzÀ gÁeï PÀĪÀiÁgï gÀ ¥ÀÄvÀæ ¥ÀĤÃvï £Àn¹zÀÝgÉ, _____ avÀæzÀ°è "PÀĪÀiÁgÀgÀ°è" CvÀåAvÀ »jAiÀÄgÁzÀ PÀ¯Áåuï PÀĪÀiÁgÀgÀ ¥ÀÄvÀæ ¨sÀgÀvï PÀ¯Áåuï £Àn¹gÀĪÀgÀÄ. awæÃPÀgÀtzÀ ºÀAvÀzÀ°è eÁQAiÀÄ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä avÀæPÉÌ _____ ²Ã¶ðPÉAiÉÄà ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ (eÁQAiÀÄ°è PÉý §gÀĪÀ MAzÀÄ ºÁqÀÄ EzÀPÉÌ ¸ÁQë) D avÀæzÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁV ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß vÀªÀÄUÉà ©lÄÖ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ EzÀÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt avÀæzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß eÁQ UÉ §zÀ¯Á¬Ä¸À®¬ÄvÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÀÄ F avÀæ? (J®è SÁ° eÁUÀUÀ¼À®Æè MAzÉ ¥ÀzÀ §gÀĪÀÅzÀÄ)
  • 2. »A¢ avÀægÀAUÀzÀ F ºÉ¸ÀgÁAvÀ ¥ÉÆõÀPÀ £Àl£À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.
  • 3. gÀÄqÁåqïð Q¦èAUï CªÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀÄÄR¥ÀÄlzÀ°è PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ aºÉßAiÀÄ£ÀÄß 1930 gÀ zÀ±ÀPÀzÀ £ÀAvÀgÀzÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ½AzÀ C½¸À¯ÁVvÀÄÛ. AiÀiÁªÀÅzÀÄ F aºÉß? CzÀ£ÀÄß C½¸À®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?
  • 4. PÉ£ÀqÀ zÉñÀ¢AzÀ D¸ÀÌgï ¥Àæ±À¹ÛUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ KPÉÊPÀ »A¢ avÀæzÀ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ?
  • 5. qÁ. gÁeï PÀĪÀiÁgï CªÀjUÉ zÉÆgÀQzÀ JPÉÊPÀ gÁµÀÖç ¥Àæ±À¹Û F ºÁr£À UÁAiÀÄ£ÀPÉÌ. EzÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ ¤zÉð±ÀPÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? (EªÀgÀÄ gÁeï PÀĪÀiÁgï C®èzÉ CªÀgÀ ¸ÀÄ¥ÀÄvÀægÀ ºÀ®ªÀÅ avÀæUÀ½UÀÆ ¸ÀAVÃvÀ ¤ÃrzÁÝgÉÃ. M¼ÀUÉà ¸ÉÃjzÀgÉ UÀÄAqÀÄ - EªÀgÀzÉà ¸ÀAAiÉÆÃd£É. E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀĽªÀÅ - EªÀgÀÄ Mj¸Àì ªÀÄÆ®zÀªÀgÀÄ. zÀQët ¨sÁgÀvÀPÉÌ ªÀ®¸É §AzÀªÀgÀÄ)
  • 1985 gÀ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ, «zsÀÄ «£ÉÆÃzï ZÉÆÃ¥Àæ ¤zÉÃð²¹zÀ, F avÀæzÀ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ ?
  • 6. F ªÀÄÄzÉæAiÀÄÄ ªÀÄÆ®vÀºÀ ¨ËzÀÞ zsÀgÀªÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÀÄÝ. ¨sËzÀÞ zsÀªÀÄðzÀ°è F ªÀÄÄzÉæAiÀÄÄ ZÀZÉðAiÀÄ CxÀªÀ eÁߣÀ ¸ÁgÀĪÀ aºÉßAiÀiÁVvÀÄÛ. AiÀiÁªÀ ªÀÄÄzÉæ?
  • 1. eÁQ avÀæzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄÄ£Àß _____ JA§ PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀæ ©qÀÄUÀqÉUÉÆArvÀÄ. eÁQAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ PÀĪÀiÁgÀgÀ°è CvÀåAvÀ d£À¦æAiÀÄgÁzÀ gÁeï PÀĪÀiÁgï gÀ ¥ÀÄvÀæ ¥ÀĤÃvï £Àn¹zÀÝgÉ, _____ avÀæzÀ°è "PÀĪÀiÁgÀgÀ°è" CvÀåAvÀ »jAiÀÄgÁzÀ PÀ¯Áåuï PÀĪÀiÁgÀgÀ ¥ÀÄvÀæ ¨sÀgÀvï PÀ¯Áåuï £Àn¹gÀĪÀgÀÄ. awæÃPÀgÀtzÀ ºÀAvÀzÀ°è eÁQAiÀÄ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä avÀæPÉÌ _____ ²Ã¶ðPÉAiÉÄà ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ (eÁQAiÀÄ°è PÉý §gÀĪÀ MAzÀÄ ºÁqÀÄ EzÀPÉÌ ¸ÁQë) D avÀæzÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁV ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß vÀªÀÄUÉà ©lÄÖ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ EzÀÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt avÀæzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß eÁQ UÉ §zÀ¯Á¬Ä¸À®¬ÄvÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÀÄ F avÀæ? (J®è SÁ° eÁUÀUÀ¼À®Æè MAzÉ ¥ÀzÀ §gÀĪÀÅzÀÄ)
  • AiÀÄPÀÌ
  • 2. »A¢ avÀægÀAUÀzÀ F ºÉ¸ÀgÁAvÀ ¥ÉÆõÀPÀ £Àl£À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.
  • NªÀiï ¥ÀæPÁ±ï
  • 3. gÀÄqÁåqïð Q¦èAUï CªÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀÄÄR¥ÀÄlzÀ°è PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ aºÉßAiÀÄ£ÀÄß 1930 gÀ zÀ±ÀPÀzÀ £ÀAvÀgÀzÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ½AzÀ C½¸À¯ÁVvÀÄÛ. AiÀiÁªÀÅzÀÄ F aºÉß? CzÀ£ÀÄß C½¸À®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?
  • 4. PÉ£ÀqÀ zÉñÀ¢AzÀ D¸ÀÌgï ¥Àæ±À¹ÛUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ KPÉÊPÀ »A¢ avÀæzÀ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ?
  • ªÁlgï
  • 5. qÁ. gÁeï PÀĪÀiÁgï CªÀjUÉ zÉÆgÀQzÀ JPÉÊPÀ gÁµÀÖç ¥Àæ±À¹Û F ºÁr£À UÁAiÀÄ£ÀPÉÌ. EzÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ ¤zÉð±ÀPÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? (EªÀgÀÄ gÁeï PÀĪÀiÁgï C®èzÉ CªÀgÀ ¸ÀÄ¥ÀÄvÀægÀ ºÀ®ªÀÅ avÀæUÀ½UÀÆ ¸ÀAVÃvÀ ¤ÃrzÁÝgÉÃ. M¼ÀUÉà ¸ÉÃjzÀgÉ UÀÄAqÀÄ - EªÀgÀzÉà ¸ÀAAiÉÆÃd£É. E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀĽªÀÅ - EªÀgÀÄ Mj¸Àì ªÀÄÆ®zÀªÀgÀÄ. zÀQët ¨sÁgÀvÀPÉÌ ªÀ®¸É §AzÀªÀgÀÄ)
  • G¥ÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgï
  • 1985 gÀ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ, «zsÀÄ «£ÉÆÃzï ZÉÆÃ¥Àæ ¤zÉÃð²¹zÀ, F avÀæzÀ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ ?
  • 6. F ªÀÄÄzÉæAiÀÄÄ ªÀÄÆ®vÀºÀ ¨ËzÀÞ zsÀgÀªÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÀÄÝ. ¨sËzÀÞ zsÀªÀÄðzÀ°è F ªÀÄÄzÉæAiÀÄÄ ZÀZÉðAiÀÄ CxÀªÀ eÁߣÀ ¸ÁgÀĪÀ aºÉßAiÀiÁVvÀÄÛ. AiÀiÁªÀ ªÀÄÄzÉæ?
  • «vÀPÀð ªÀÄÄzÉæ