KQA Open General Quiz in Kannada - April 17 2011, Mysore. Final

1,119
-1

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,119
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KQA Open General Quiz in Kannada - April 17 2011, Mysore. Final

 1. 1. 1. ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ¸ÀªÁ¯ï. DgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ. ¥Àæw ¥Àæ±ÉßUÉ ºÀvÀÄÛ CAPÀUÀ¼ÀÄ. GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ zÉÆgÀQ¹gÀĪÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è §gɬÄj.
 2. 2.  ºÀ®ªÁgÀÄ avÀæUÀ¼À°è »ÃUÉ MAzÉÆAzÀÄ ºÁr£À°è §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¹Ã£ÀÄ-¸ÀħÄâ JA§ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ¥ÁvÀæªÀ»¹zÀ £ÀlgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
 3. 3. F »A¢ ºÁqÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ PÀ£ÀßqÀzÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ £É£À¦UÉ §gÀÄvÁÛgÉ?
 4. 4. 6. ªÉÄl ¥Àæ±Éß :)¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ¸ÀªÁ¯ï avÀæzÀ°è ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁV £Àn¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
 5. 5. ºÀPÀÌ - §ÄPÀÌ PÉÆÃn - ZÉ£ÀßAiÀÄå a. GzÉʱÀAPÀgï – ²ªÀgÁA gÁd£ï-£ÁUÉÃAzÀæ¸Àwñï UÀÄeÁæ¯ï - L.PÉ. UÀÄeÁæ¯ï «µÀÄÚªÀzsÀð£ï - gÀd¤PÁAvï
 6. 6. 2. ¥ÀæzÀQëuÉ ¸ÀÄvÀÄÛ
 7. 7. 1941 gÀ ¥À¯ïð ºÁ§ðgï zÁ½AiÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÉÄÃjPÀzÀ UÀÄ¥ÀÛZÀgÀ E¯ÁSÉAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ gÀPÀëuÉUÁV MAzÀÄ §Ä¯Éèmï ¥ÀÆæ¥sóïªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¸À®Ä ¤zsÀðj¹vÀÄÛ. DzÀgÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ C¨sÁªÀ¢AzÁV ºÁUÀÄ CAvÀºÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸À®Ä §ºÀ¼À ºÀt ªÀåAiÀĪÁUÀĪÀ PÁgÀt¢AzÁV E¯ÁSÉAiÀÄÄ CªÉÄÃjPÀzÀ E£ÉÆßêÀð ¥ÀæeÉAiÀÄÄ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ §Ä¯Éèmï ¥ÀÆæ¥sóï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀvÁÌ°PÀªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä ¤zsÀðj¹vÀÄÛ. AiÀiÁgÀÄ F ¥ÀæeÉ?
 8. 8. D¯ï PÀ¥ÉÆãï
 9. 9. avÀæzÀ°ègÀĪÀ zÁAiÀiÁ¢AiÀÄgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹
 10. 10. QAUï eÁeïð ¦üû¥sóïÛ ªÀÄvÀÄÛ eóÁgï ¤PÉÆ®¸ï ¸ÉPÉAqï
 11. 11. C®ªÀiï CgÀ
 12. 12. CAvÀeÁð®zÀ F ¸ÀgÀ¼À vÁgÉ AiÀiÁgÀÄ?
 13. 13. «®âgï ¸ÀUÀÄðtgÁeï
 14. 14. ¨sÁgÀvÀzÀ ºÀ®ªÉqÉ ºÁªÀÅ-ªÉƸÀ¼ÉUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉUÁV ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄlÄÖ ºÁQgÀĪÀ ZÉ£ÉßöÊ£À F ¤ªÁ¹ AiÀiÁgÀÄ?
 15. 15. gÉƪÀiï «mÉÃPÀgï.
 16. 16. vÀ£ÀߣÀÄß ªÀ£ÀåfêÀ ¸ÀAgÀPÀëtªÁ¢AiÉÄAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ, ¹.J£ï.J£ï-L.©.J£ï £À ªÀgÀ¢UÁgÀ¼ÀÆ DVgÀĪÀ FvÉ AiÀiÁgÀÄ?
 17. 17. §ºÁgï zÀvïÛ
 18. 18. "zÉñÀªÀÅ EAzÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï dAiÀÄAwAiÀÄ£ÀÄß DZÀj¸ÀÄwÛzÉ. CA¨ÉÃqÀÌgï CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÖªÀgÀÄ. ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ EAzÀÄ _______ CªÀgÉà PÉ® ¤«ÄµÀUÀ¼À ©qÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À°®èªÉA§ÄzÀÄ ¨ÉøÀgÀzÀ ¸ÀAUÀw". AiÀiÁgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ? AiÀiÁgÀ£ÀÄß nÃQ¸À¯ÁVzÉ?
 19. 19. £ÀgÉAzÀæ ªÉÆâ, ªÀÄ£ÉÆäúÀ£ï ¹AWï.
 20. 20. ¨Áæ÷åqï gÀlÖgï ºÁUÀÄ PÉ£ï eɤßAUïì ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¸Àà¢üðUÀ¼ÁzÀgÉ, ªÀÄÆgÀ£É ¸Àà¢üð AiÀiÁgÀÄ?
 21. 21. ªÁlì£ï
 22. 22. 19 £É ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ vÀ£ÀPÀ EzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ lQð ¨sÁ±ÉAiÀÄ"deli" (ºÀÄZÀÄÑ JA§ CxÀðªÀżÀî) ¥ÀzÀ¢AzÀ §AvÉAzÀÄ £ÀA§¯ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ EAzÀÄ EzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀªÉÇAzÀjAzÀ §AvÉA§ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÀÄ F ¥ÁætÂ. AiÀiÁªÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀ?
 23. 23. zsÉÆüï, vÉÆüÀ
 24. 24. 3. ¥ÀnÖ §gÉ
 25. 25. EAzÀÄ ªÀĺɼÀAiÀÄgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ zÉñÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ºÀvÀÄÛ zɱÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ §gɬÄj. ¨sÁgÀvÀ F ¸Á°UÉ ¸ÉÃgÀĪÀÅ¢®è.
 26. 26. dªÀÄð¤, CeÉðAn£À, ¨ÁAUÀèzÉñÀ, PÉÆæAiÉÄòAiÀÄ, L¸Áè÷åAqï, PÉƸÀÖ jPÀ, næ¤qÁqï CAqïmÉƧUÉÆ, ¦üû£Áè÷åAqï, D¸ÉÖçðAiÀÄ, ¸ÉÆèªÁQAiÀÄ, §æfû¯ï, ¥ÉgÀÄ, ¸Á£ï ªÀÄjãÉÆ, ªÀiÁ°.
 27. 27. 4. C¥ÀæzÀQëuÉ ¸ÀÄvÀÄÛ
 28. 28. EA¢£À ______ ¥ÀlÖtªÀÅ 1983 vÀ£ÀPÀ MAzÀÄ §qÀUÁæªÀĪÁVvÀÄÛ. 1983gÀ°è E°è£À ¨ÉlÖUÀ¼À°è PÀAqÀÄ §AzÀ PÉA¥ÀÄ ¥ÁzÉ PÀ°è¤AzÁV E°è UÀtÂUÁjPÉ GzÀåªÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄ. EAvÀºÀ PÉA¥ÀÄ UÀæ£ÉÊmï C£ÀÄß EAzÀÄ _________ UÀæ£ÉÊmï JAzÉ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. FUÀ ¥Àæ±Éß K£À¥Àà CAzÉæ - 1983 gÀ ªÉÆzÀ®Ä F Hj£À ¥ÀæªÀÄÄR GzÀåªÀĪÀÅ AiÀiÁªÀÅzÁVvÀÄÛ? CxÀªÀ F HgÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÁÌV PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁVzÉ?
 29. 29. E®PÀ¯ï
 30. 30. F avÀæªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¸ÁévÀAvÀæ ºÉÆÃgÁlUÁgÀ£À fêÀ£ÀªÀ£ÁßzsÀj¹ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ? ¸ÀĽªÀÅ - CAvÀeÁð®zÀ ¥ÀæPÁgÀ EªÀgÀ d£À䢣ÀªÀÅ 15 DUÀ¸ïÖ ºÁUÀÄ EªÀgÀ£Àß UÀ°èUÉ Kj¹zÀ ¢£À 26 d£ÀªÀj.
 31. 31. PÁæAw«ÃgÀ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ
 32. 32. ºÁqÀÄ awæÃPÀj¸À¯ÁzÀ ¸ÀܼÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? AiÀiÁjUÉ FZÀ®£ÀavÀæªÀ£ÀÄß C¦ð¸À¯ÁVzÉ? CxÀªÀ EzÀÄ AiÀiÁªÀ avÀæzÀ PÀxɬÄAzÀ ¥ÉæjvÀUÉÆArzÉ?
 33. 33. ©ÃzÀgï PÉÆÃmÉ, ±ÀAPÀgï £ÁUï/ VÃvÀ
 34. 34. C¥sóÀÓ¯ï SÁ£ï ©eÁ¥ÀÄgÀzÀ D¢¯ï ±Áºï£À ¸ÉãÁ¢ü¥ÀwAiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ. 1659gÀ°è D¢¯ï ±Áºï£À DUÉßAiÀÄ ªÉÄÃjUÉ ²ªÁf ¸ÉÊ£ÉåAiÀÄ «gÀÄzÀÞ AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀ®Ä SÁ£ï ¸ÀeÁÓzÀ. AiÀÄÄzÀÞPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß vÀ£Àß ¨sÀ«±Àå PÉý w½AiÀÄĪÀ C¨sÁå¸À«zÀÝ EªÀ¤UÉ F AiÀÄÄzÀÞzÀ°è¸ÁªÀ£ÀߥÀÄàªÀ£ÉAzÀÄ ºÉ¼À¯Á¬ÄvÀÄ. F «±ÀAiÀÄ w½zÀ PÀÆqÀ¯É C¥sóÀÓ¯ï SÁ£ï ªÀiÁrzÀ PÉ®¸ÀªÉãÀÄ?
 35. 35. ¸Ámï PÀ§gï - vÀ£Àß CgÀªÀvÀÄÛ ºÉAqÀwAiÀÄgÀ£ÀÄß PÉÆAzÀÄ CªÀgÀ UÉÆÃj PÀnÖzÀ. (E£ÉÆߪÉÄä ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ ¢gÀ¯ÉAzÀÄ)
 36. 36. PÉ® ªÀÄÆ®UÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ AiÀiÁªÀ ¥ÉæPÀëtÂÃAiÀÄ ¸ÀܼÀzÀ ºÉ¸Àj£À C¥À¨sÀæAµÀ¢AzÀ (©ænµÀjAzÁzÀ C¥À¨sÀæAµÀ) DAUÀè ¥ÀzÀªÁzÀ "qÀÆæUï" ºÀÄnÖPÉÆArvÀÄ? PÁèPïªÀPïð DgÉAeï avÀæzÀ "qÀÆæUï"EUÀÄ EzÀPÀÄÌ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA§AzsÀ«®è. F qÀÆæUï E£À CxÀð - PÉÆÃmÉAiÀiÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä AiÉÆÃUÀå«gÀĪÀ ¨ÉlÖ
 37. 37. £ÀA¢ zÀÄUÀðthis droog, one now used as a hotel, built byGeneral Cubbon, sometime British resident; but the rock has a bad reputation for malaria and, except in the very dry months, is shunned byvisitors, in spite of its, to the senses, delightful climate —Lt. Gen. E F Burton
 38. 38. PÀ£ÀßqÀzÀ JPÉÊPÀ death metal ¸ÀAVÃvÀ UÀÄA¥ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? :)
 39. 39. zsÉéõÀ
 40. 40. £ÀA¢ E£Ááç¸ÀÖçPÀÑgï PÁjqÉÆÃgï JAl¥ÉæöÊð¸ï £À ªÀj±À× C¢üPÁj ºÁUÀÄ D±ÉÆPï SÉÃt CªÀgÀ D¥ÀÛ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è agÀ¥ÀjavÀgÁVzÁÝgÉ?
 41. 41. ªÀiÁ¸ÀÖgï ªÀÄAdÄ£Áxï
 42. 42. F ºÁqÀ£ÀÄß gÀa¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? AiÀiÁjUÁV EzÀ£ÀÄß §gÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ?
 43. 43. gÁWÀªÉÃAzÀæ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, GqÀĦ ²æà PÀȵÀÚ
 44. 44. ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ¥Àæ¨sÁPÀgï PÁªÀÄvï CªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 ªÀgÀĵÀUÀ¼À »AzÉ PÉÆAZÀ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è vÀAiÀiÁj¹zÀ “dessert” AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
 45. 45. UÀqÀâqï
 46. 46. Stage 2
 47. 47. 1. eÁQ avÀæzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄÄ£Àß _____ JA§ PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀæ ©qÀÄUÀqÉUÉÆArvÀÄ. eÁQAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ PÀĪÀiÁgÀgÀ°è CvÀåAvÀ d£À¦æAiÀÄgÁzÀ gÁeï PÀĪÀiÁgï gÀ ¥ÀÄvÀæ ¥ÀĤÃvï £Àn¹zÀÝgÉ, _____ avÀæzÀ°è "PÀĪÀiÁgÀgÀ°è" CvÀåAvÀ »jAiÀÄgÁzÀ PÀ¯Áåuï PÀĪÀiÁgÀgÀ ¥ÀÄvÀæ ¨sÀgÀvï PÀ¯Áåuï £Àn¹gÀĪÀgÀÄ. awæÃPÀgÀtzÀ ºÀAvÀzÀ°è eÁQAiÀÄ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä avÀæPÉÌ _____ ²Ã¶ðPÉAiÉÄà ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ (eÁQAiÀÄ°è PÉý §gÀĪÀ MAzÀÄ ºÁqÀÄ EzÀPÉÌ ¸ÁQë) D avÀæzÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁV ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß vÀªÀÄUÉà ©lÄÖ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ EzÀÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt avÀæzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß eÁQ UÉ §zÀ¯Á¬Ä¸À®¬ÄvÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÀÄ F avÀæ? (J®è SÁ° eÁUÀUÀ¼À®Æè MAzÉ ¥ÀzÀ §gÀĪÀÅzÀÄ)
 48. 48. 2. »A¢ avÀægÀAUÀzÀ F ºÉ¸ÀgÁAvÀ ¥ÉÆõÀPÀ £Àl£À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.
 49. 49. 3. gÀÄqÁåqïð Q¦èAUï CªÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀÄÄR¥ÀÄlzÀ°è PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ aºÉßAiÀÄ£ÀÄß 1930 gÀ zÀ±ÀPÀzÀ £ÀAvÀgÀzÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ½AzÀ C½¸À¯ÁVvÀÄÛ. AiÀiÁªÀÅzÀÄ F aºÉß? CzÀ£ÀÄß C½¸À®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?
 50. 50. 4. PÉ£ÀqÀ zÉñÀ¢AzÀ D¸ÀÌgï ¥Àæ±À¹ÛUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ KPÉÊPÀ »A¢ avÀæzÀ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ?
 51. 51. 5. qÁ. gÁeï PÀĪÀiÁgï CªÀjUÉ zÉÆgÀQzÀ JPÉÊPÀ gÁµÀÖç ¥Àæ±À¹Û F ºÁr£À UÁAiÀÄ£ÀPÉÌ. EzÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ ¤zÉð±ÀPÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? (EªÀgÀÄ gÁeï PÀĪÀiÁgï C®èzÉ CªÀgÀ ¸ÀÄ¥ÀÄvÀægÀ ºÀ®ªÀÅ avÀæUÀ½UÀÆ ¸ÀAVÃvÀ ¤ÃrzÁÝgÉÃ. M¼ÀUÉà ¸ÉÃjzÀgÉ UÀÄAqÀÄ - EªÀgÀzÉà ¸ÀAAiÉÆÃd£É. E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀĽªÀÅ - EªÀgÀÄ Mj¸Àì ªÀÄÆ®zÀªÀgÀÄ. zÀQët ¨sÁgÀvÀPÉÌ ªÀ®¸É §AzÀªÀgÀÄ)
 52. 52. 1985 gÀ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ, «zsÀÄ «£ÉÆÃzï ZÉÆÃ¥Àæ ¤zÉÃð²¹zÀ, F avÀæzÀ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ ?
 53. 53. 6. F ªÀÄÄzÉæAiÀÄÄ ªÀÄÆ®vÀºÀ ¨ËzÀÞ zsÀgÀªÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÀÄÝ. ¨sËzÀÞ zsÀªÀÄðzÀ°è F ªÀÄÄzÉæAiÀÄÄ ZÀZÉðAiÀÄ CxÀªÀ eÁߣÀ ¸ÁgÀĪÀ aºÉßAiÀiÁVvÀÄÛ. AiÀiÁªÀ ªÀÄÄzÉæ?
 54. 54. 1. eÁQ avÀæzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄÄ£Àß _____ JA§ PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀæ ©qÀÄUÀqÉUÉÆArvÀÄ. eÁQAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ PÀĪÀiÁgÀgÀ°è CvÀåAvÀ d£À¦æAiÀÄgÁzÀ gÁeï PÀĪÀiÁgï gÀ ¥ÀÄvÀæ ¥ÀĤÃvï £Àn¹zÀÝgÉ, _____ avÀæzÀ°è "PÀĪÀiÁgÀgÀ°è" CvÀåAvÀ »jAiÀÄgÁzÀ PÀ¯Áåuï PÀĪÀiÁgÀgÀ ¥ÀÄvÀæ ¨sÀgÀvï PÀ¯Áåuï £Àn¹gÀĪÀgÀÄ. awæÃPÀgÀtzÀ ºÀAvÀzÀ°è eÁQAiÀÄ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä avÀæPÉÌ _____ ²Ã¶ðPÉAiÉÄà ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ (eÁQAiÀÄ°è PÉý §gÀĪÀ MAzÀÄ ºÁqÀÄ EzÀPÉÌ ¸ÁQë) D avÀæzÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁV ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß vÀªÀÄUÉà ©lÄÖ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ EzÀÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt avÀæzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß eÁQ UÉ §zÀ¯Á¬Ä¸À®¬ÄvÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÀÄ F avÀæ? (J®è SÁ° eÁUÀUÀ¼À®Æè MAzÉ ¥ÀzÀ §gÀĪÀÅzÀÄ)
 55. 55. AiÀÄPÀÌ
 56. 56. 2. »A¢ avÀægÀAUÀzÀ F ºÉ¸ÀgÁAvÀ ¥ÉÆõÀPÀ £Àl£À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.
 57. 57. NªÀiï ¥ÀæPÁ±ï
 58. 58. 3. gÀÄqÁåqïð Q¦èAUï CªÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀÄÄR¥ÀÄlzÀ°è PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ aºÉßAiÀÄ£ÀÄß 1930 gÀ zÀ±ÀPÀzÀ £ÀAvÀgÀzÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ½AzÀ C½¸À¯ÁVvÀÄÛ. AiÀiÁªÀÅzÀÄ F aºÉß? CzÀ£ÀÄß C½¸À®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?
 59. 59. 4. PÉ£ÀqÀ zÉñÀ¢AzÀ D¸ÀÌgï ¥Àæ±À¹ÛUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ KPÉÊPÀ »A¢ avÀæzÀ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ?
 60. 60. ªÁlgï
 61. 61. 5. qÁ. gÁeï PÀĪÀiÁgï CªÀjUÉ zÉÆgÀQzÀ JPÉÊPÀ gÁµÀÖç ¥Àæ±À¹Û F ºÁr£À UÁAiÀÄ£ÀPÉÌ. EzÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ ¤zÉð±ÀPÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? (EªÀgÀÄ gÁeï PÀĪÀiÁgï C®èzÉ CªÀgÀ ¸ÀÄ¥ÀÄvÀægÀ ºÀ®ªÀÅ avÀæUÀ½UÀÆ ¸ÀAVÃvÀ ¤ÃrzÁÝgÉÃ. M¼ÀUÉà ¸ÉÃjzÀgÉ UÀÄAqÀÄ - EªÀgÀzÉà ¸ÀAAiÉÆÃd£É. E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀĽªÀÅ - EªÀgÀÄ Mj¸Àì ªÀÄÆ®zÀªÀgÀÄ. zÀQët ¨sÁgÀvÀPÉÌ ªÀ®¸É §AzÀªÀgÀÄ)
 62. 62. G¥ÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgï
 63. 63. 1985 gÀ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ, «zsÀÄ «£ÉÆÃzï ZÉÆÃ¥Àæ ¤zÉÃð²¹zÀ, F avÀæzÀ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ ?
 64. 64. 6. F ªÀÄÄzÉæAiÀÄÄ ªÀÄÆ®vÀºÀ ¨ËzÀÞ zsÀgÀªÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÀÄÝ. ¨sËzÀÞ zsÀªÀÄðzÀ°è F ªÀÄÄzÉæAiÀÄÄ ZÀZÉðAiÀÄ CxÀªÀ eÁߣÀ ¸ÁgÀĪÀ aºÉßAiÀiÁVvÀÄÛ. AiÀiÁªÀ ªÀÄÄzÉæ?
 65. 65. «vÀPÀð ªÀÄÄzÉæ

×