SlideShare a Scribd company logo

New ss ranker digest

K
K

social science 10th standard Digest

New ss ranker digest

1 of 141
Download to read offline
10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ
Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 1
¦æÃAiÀÄ «zÁåyð «ÄvÀægÉÃ,
§zÀ¯ÁªÀuÉ JA§ÄzÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄ. £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁVgÀ° ¨ÉÃqÀªÁVgÀ° ¸ÀªÀiÁd
§zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. F §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæeÉUÀ¼À£ÀÄß CtÂUÉƽ¸ÀĪÀAvÉ ²PÀët
ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÀÆqÁ §zÀ¯Á¬Ä¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀPÁgÀt PÀ£ÁðlPÀ ¥ËqsÀ ²PÀët ¥ÀjÃPÁë
ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ 2014-15 £Éà ¸Á°£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀð¢AzÀ SSLC ¥ÀjPÁë ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è ¤gÀAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ
ªÁå¥ÀPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ¥ÀzÀÞw (C.C.E) AiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀA¢gÀĪÀÅzÀÄ vÀªÀÄUÉ®è w½zÀ «µÀAiÀĪÁVzÉ.
£ÀÆvÀ£À ¥ÀjPÁë ¥ÀzÀÞwUÉ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß CtÂUÉƽ¸À®Ä PÀ£ÁðlPÀ Cw zÉÆqÀØ ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À
CAvÀeÁð® vÁtUÀ¼ÁzÀ KSEEB, KOER, Google social science forum ªÀÄvÀÄÛ CRAqÀ PÀ£ÁlPÀ PÀ¯Á
²PÀëPÀgÀ mÉ°UÁæA UÀÄæ¥ïUÀ½AzÀ J¯Áè ¤RgÀªÁzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ
«zÁåyðUÀ½UÉ Blue print ¥ÀæPÁgÀ Social science Ranker JA§ ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉAiÀÄ£ÀÄß
gÀa¸À¯ÁVzÉ.
F £ÀªÀÄä RANKER ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ
¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ 2015-16 £Éà ¸Á°£À ºÉƸÀ Blue print, Weightage, E¯ÁSÁ ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ, SSLC
ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjPÉë ªÀÄvÀÄÛ dÆ£ï wAUÀ¼À°è £ÀqÉzÀ ¥ÀÆgÀPÀ ¥ÀjPÉëAiÀÄ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Key Answer ¸ÀºÀ
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. F ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉAiÀÄ£ÀÄß «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÀgÉ Cw ºÉZÀÄÑ
CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ vÁªÀÅ RANKER DUÀĪÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÉúÀ«®è J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä zÀÈqsÀªÁzÀ
£ÀA©PÉAiÀiÁVzÉ.
²æà ¨Á¥ÀÄ ¦. UÀqÉtÚªÀgÀ ²æà gÁªÀ¸Á§ ¨sÀdAwæ
B.SC.B.ED. M.A. B.ED.
UÀtÂvÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ²PÀëPÀgÀÄ
¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É ¸À¥ÀÛ¸ÁUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É L£Á¥ÀÆgÀ
vÁ|| CxÀt f|| aPÉÆÌr vÁ|| aAZÉÆý f|| PÀ®§ÄgÀV
9972997374, 8880899929
£À£Àß ªÀÄ£ÀzÁ¼ÀzÀ ªÀiÁvÀÄ
10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ
Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 2
¥Àj«r
PÀæ.
¸ÀA
²Ã¶ÃðPÉ ¥ÀÄl ¸ÀASÉå CAPÀUÀ¼ÀÄ
EwºÁ¸À - 20
1 ¨sÁgÀvÀPÉÌ AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀ DUÀªÀÄ£À 09-11 2
2 ªÀµÁºÀvÀÄ D½éPÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ 12-14 2
3 d£À¥ÀzÀ ZÀjvÉæ 15-16 1
4 ©ænµï DqÀ½vÀzÀ §Ä£Á¢ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 16-19 1
5 ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ 19-23 2
6 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄ 24-27 2
7 ¨sÁgÀvÀzÀ°è ©ænµï DqÀ½vÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 27-30 1
8 ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁl 30-37 3
9 ¸ÁévÀAvÉÆæöåÃvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀ 38-42 3
10 20 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 42-45 3
gÁdå±Á¸ÀÛç - 11
1 ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ 45-47 3
2 ¨sÁgÀvÀzÀ «zÉñÁAUÀ ¤Ãw 48-49
4
3 C£Àå gÁµÀÖçUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ 49-50
4 eÁUÀwPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁvÀæ 51-52
4
5 eÁUÀwPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ 52-54
¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç - 08
1 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÛgÀ «£Áå¸À 54-55
4
2 zÀÄrªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ fêÀ£À 55-56
3 ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀvÀð£É ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼ÀÄ 57-58
4
4 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ 59-60
10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ
Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 3
¨sÀÆUÉÆüÀ±Á¸ÀÛç - 25
1 ¨sÁgÀvÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀȨsÀÆ«Ä 61-62 1
2 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 62-64 2
3
¨sÁgÀvÀzÀ ªÀiÁ£ÀÆì£À ªÁAiÀÄÄUÀÄtzÀ
IÄvÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ
65-66 2
4 ¨ÁgÀvÀzÀ ªÀÄtÄÚUÀ¼ÀÄ 66-67 2
5 ¨sÁgÀvÀzÀ CgÀtåUÀ¼ÀÄ 68-69 2
6 d®¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 70-71 2
7 ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀÆ §¼ÀPÉ ºÁUÀÆ ªÀåªÀ¸ÁaiÀÄ 72-75 2
8 R¤d ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 75-78 2
9 ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁjUÉ 78-80
4
10 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÉÊUÁjPÉÆâݪÉÄUÀ¼ÀÄ 81-83
11 ¸ÀA¥ÀPÀð 83-84 2
12 £ÉʸÀVðPÀ «£Á¸ÀPÁgÀPÀUÀ¼ÀÄ 85-86 2
13 ¨sÁgÀvÀzÀ d£À¸ÀASÉå 87-88 2
CxÀð±Á¸ÀÛç - 08
1 C©üªÀÈ¢Þ 88-89 2
2 CxÀðªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀ 90-91 3
3 UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ 91-93
3
4 ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ & DAiÀĪÀåAiÀÄ 93-94
ªÀåªÀºÁgÀ CzsÀåAiÀÄ£À - 08
1 ¨ÁåAPÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ 95-96
4
2 «ªÉÄ 96-97
3 GzÀåªÀÄUÁjPÉ 98-99
4
4 ªÀåªÀºÁgÀzÀ eÁUÀwÃPÀgÀt 100-100
* E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ 101-106
* ªÁ¶ðPÀ & ¥ÀÆgÀPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ GvÀÛgÀ ¸À»vÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ 107-130
* RANKER ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ 131-136
* 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR E¹éUÀ¼ÀÄ 137-138
* ¥ÀæªÀÄÄR £ÀPÉëUÀ¼ÀÄ 139-143
* CAvÀeÁð® vÁtUÀ¼ÀÄ 144
10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ
Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 4
PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½ gÀa¹zÀ ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¤Ã® £ÀPÁ±É
PÀæ.
¸ÀA
CzsÁåAiÀÄzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ
eÁÕ£À w¼ÀĪÀ½PÉ C£ÀéAiÀÄ P˱À®
MlÄÖCAPÀ
MlÄÖCAPÀ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
EwºÁ¸À 11 20
1
¨sÁgÀvÀPÉÌ AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀ
DUÀªÀÄ£À
1(2) 1 2
2
ªÀµÁºÀvÀÄ D½éPÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ
ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ
1(2) 1 2
3 d£À¥ÀzÀ ZÀjvÉæ 1(1) 1 1
4
©ænµï DqÀ½vÀzÀ §Ä£Á¢
ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ
1(1) 1 1
5
¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ
¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ
1(2) 1 2
6
¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå
¸ÀAUÁæªÀÄ
1(3) 1 3
7
¨sÁgÀvÀzÀ°è ©ænµï DqÀ½vÀzÀ
¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ
8 ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁl 1(4) 1 4
9 ¸ÁévÀAvÉÆæöåÃvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀ 1(1) 1(1) 2 2
10
20 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ
DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ
1(2) 1(1) 2 3
gÁdå±Á¸ÀÛç 07 11
1
¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ
¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ
1(2) 1(1) 2 3
2 ¨sÁgÀvÀzÀ «zÉñÁAUÀ ¤Ãw
1(3) 2 4
3
C£ÀågÁµÀÖçUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ
¸ÀA§AzsÀ
1(1)
4
eÁUÀwPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ
¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁvÀæ
1(2) 1 2
5 eÁUÀwPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ 1(1) 1(1) 2 2
¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç 05 08
1 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÛgÀ «£Áå¸À 1(1)
1(3) 2 4
2 zÀÄrªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ fêÀ£À
3
¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀvÀð£É ªÀÄvÀÄÛ
¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼ÀÄ
1(2) 1 2
4 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ 2(2) 2 2
10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ
Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 5
¨sÀÆUÉÆüÀ±Á¸ÀÛç 14 25
1 ¨sÁgÀvÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀȨsÀÆ«Ä 1* 1* 1
2 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 1(2) 1 2
3
¨sÁgÀvÀzÀ ªÀiÁ£ÀÆì£À ªÁAiÀÄÄUÀÄtzÀ
IÄvÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ
1(1) 1* 1 2
4 ¨ÁgÀvÀzÀ ªÀÄtÄÚUÀ¼ÀÄ 1(2) 1 2
5 ¨sÁgÀvÀzÀ CgÀtåUÀ¼ÀÄ 1(2) 1 2
6 d®¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 1(1) 1* 1 2
7
¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀÆ §¼ÀPÉ ºÁUÀÆ
ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ
2(2) 2 2
8 R¤d ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 1(1) 1* 1 2
9 ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁjUÉ
1(3) 2 4
10
¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR
PÉÊUÁjPÉÆâݪÉÄUÀ¼ÀÄ
1(1)
11 ¸ÀA¥ÀPÀð 1(2) 1 2
12 £ÉʸÀVðPÀ «£Á¸ÀPÁgÀPÀUÀ¼ÀÄ 1(2) 1 2
13 ¨sÁgÀvÀzÀ d£À¸ÀASÉå 1(2) 1 2
CxÀð±Á¸ÀÛç 05 08
1 C©üªÀÈ¢Þ 2(2) 2 2
2 CxÀðªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀ 1(2) 1 2
3 UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ
1(3) 2 4
4
¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ &
DAiÀĪÀåAiÀÄ
1(1)
ªÀåºÀºÁgÀ CzsÀåAiÀÄ£À 05 08
1 ¨ÁåAPÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ 1(1)
1(3) 2 4
2 «ªÉÄ
3 GzÀåªÀÄUÁjPÉ 1(1) 1(1) 2 2
4 ªÀåªÀºÁgÀzÀ eÁUÀwÃPÀgÀt 1(2) 1 2
MlÄÖ 4(4) 3(3) 3(6) - - 5(5) - 8(16) 5(15) 1(4) 1(1) 11(11) 4(8) 1(3) - 1(4) - - - - 47 80
 DªÀgÀtzÀ ºÉÆgÀVgÀĪÀ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ DªÀgÀtzÀ M¼ÀVgÀĪÀ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ.
 EwºÁ¸À «¨sÁUÀªÀÅ JgÀqÀÄ CAPÀUÀ¼À MAzÀÄ DAvÀjPÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ±Éß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
 ªÀÄÆgÀÄ CAPÀUÀ¼À DgÀÄ DAvÀjPÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ±Éß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
 * £ÀPÁë P˱À®åzÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.
10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ
Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 6
PÀæªÀÄ
¸ÀASÉå
¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¤Ã® £ÀPÁ±ÉAiÀÄ «±ÉèõÀuÉ MC 1 CAPÀ 2 CAPÀ 3 CAPÀ 4 CAPÀ £ÀPÉë
EwºÁ¸À - - - - - -
1 ¨sÁgÀvÀPÉÌ AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀ DUÀªÀÄ£À 1(2)
2 ªÀµÁºÀvÀÄ D½éPÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ 1(2)
3 d£À¥ÀzÀ ZÀjvÉæ 1(1)
4 ©ænµï DqÀ½vÀzÀ §Ä£Á¢ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 1(1)
5 ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ 1(2)
6 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄ
1(3)
7 ¨sÁgÀvÀzÀ°è ©ænµï DqÀ½vÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ
8 ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁl 1(4)
9 ¸ÁévÀAvÉÆæöåÃvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀ 1(1) 1(1)
10 20 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 1(1) 1(2)
gÁdå±Á¸ÀÛç - - - - - -
1 ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ 1(1) 1(2)
2 ¨sÁgÀvÀzÀ «zÉñÁAUÀ ¤Ãw
1(3)
3 C£Àå gÁµÀÖçUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ 1(1)
4 eÁUÀwPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁvÀæ 1(2)
5 eÁUÀwPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ 1(1) 1(1)
¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç - - - - - -
1 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÛgÀ «£Áå¸À 1(1)
1(3)
2 zÀÄrªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ fêÀ£À
3 ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀvÀð£É ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼ÀÄ 1(2)
4 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ 2(2)
Ad

Recommended

SSLC question paper
SSLC question paperSSLC question paper
SSLC question paperKarnatakaOER
 
Social Science question Bank Kannada
Social Science question Bank Kannada Social Science question Bank Kannada
Social Science question Bank Kannada KarnatakaOER
 
History 10th question bank h, ps, so
History 10th question bank  h, ps, soHistory 10th question bank  h, ps, so
History 10th question bank h, ps, soKarnatakaOER
 
10th science quize chapter 5 By MohanBio
10th science quize chapter 5 By MohanBio10th science quize chapter 5 By MohanBio
10th science quize chapter 5 By MohanBiomohan bio
 
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters10th science notes all chapters
10th science notes all chaptersKarnataka OER
 
9th standard kannada question paper
9th standard kannada question paper9th standard kannada question paper
9th standard kannada question paperKarnatakaOER
 
Stars and galaxies
Stars and galaxiesStars and galaxies
Stars and galaxiesmohan bio
 
Unit 1 bharatada samasyegalu
Unit 1 bharatada samasyegalu Unit 1 bharatada samasyegalu
Unit 1 bharatada samasyegalu KarnatakaOER
 

More Related Content

What's hot

Chapter 24 by mohan bio
Chapter 24 by mohan bioChapter 24 by mohan bio
Chapter 24 by mohan biomohan bio
 
Model quest 13
Model quest 13Model quest 13
Model quest 139449592475
 
Making your science laboratory work
Making your science laboratory workMaking your science laboratory work
Making your science laboratory workKarnatakaOER
 
10th Science chapter 11(a). Glass- kannada medium
10th Science chapter 11(a). Glass- kannada medium10th Science chapter 11(a). Glass- kannada medium
10th Science chapter 11(a). Glass- kannada mediumBheemappa N
 
Unit 2 vasahatu pradesadalle kannada
Unit 2 vasahatu pradesadalle kannadaUnit 2 vasahatu pradesadalle kannada
Unit 2 vasahatu pradesadalle kannadaRadha Dasari
 
Kannada 10th mqp 5 tmb
Kannada 10th mqp 5 tmbKannada 10th mqp 5 tmb
Kannada 10th mqp 5 tmbKarnatakaOER
 
Geography - Bharata namma matrubhumi chapter 1 10 th class
 Geography - Bharata namma matrubhumi chapter 1 10 th class Geography - Bharata namma matrubhumi chapter 1 10 th class
Geography - Bharata namma matrubhumi chapter 1 10 th class Radha Dasari
 
Rfo notification-29-10-2014
Rfo notification-29-10-2014Rfo notification-29-10-2014
Rfo notification-29-10-2014razakustaad
 
Notificationonlywireless railwaysoriginal
Notificationonlywireless railwaysoriginalNotificationonlywireless railwaysoriginal
Notificationonlywireless railwaysoriginalrazakustaad
 
Fire & Emergency Service Recruitment Notification
Fire & Emergency Service Recruitment NotificationFire & Emergency Service Recruitment Notification
Fire & Emergency Service Recruitment Notificationrazakustaad
 
High school Assistant Teachers Grade-2 and Physical Education Teahcer Grade-1...
High school Assistant Teachers Grade-2 and Physical Education Teahcer Grade-1...High school Assistant Teachers Grade-2 and Physical Education Teahcer Grade-1...
High school Assistant Teachers Grade-2 and Physical Education Teahcer Grade-1...razakustaad
 
Notification dt.25 09-2014
Notification dt.25 09-2014Notification dt.25 09-2014
Notification dt.25 09-2014razakustaad
 
know Computer ppt by mohanbio
know Computer ppt by mohanbioknow Computer ppt by mohanbio
know Computer ppt by mohanbiomohan bio
 
Adharagalu 8th history chater 1
Adharagalu 8th history chater 1 Adharagalu 8th history chater 1
Adharagalu 8th history chater 1 Radha Dasari
 
Notificationcresip2014 ksrp
Notificationcresip2014 ksrpNotificationcresip2014 ksrp
Notificationcresip2014 ksrprazakustaad
 
Pc notification 2014_-only_bangalore_city__1_
Pc notification 2014_-only_bangalore_city__1_Pc notification 2014_-only_bangalore_city__1_
Pc notification 2014_-only_bangalore_city__1_razakustaad
 

What's hot (20)

Chapter 24 by mohan bio
Chapter 24 by mohan bioChapter 24 by mohan bio
Chapter 24 by mohan bio
 
Animal and plant tissues
Animal and plant tissuesAnimal and plant tissues
Animal and plant tissues
 
Model quest 13
Model quest 13Model quest 13
Model quest 13
 
Making your science laboratory work
Making your science laboratory workMaking your science laboratory work
Making your science laboratory work
 
10th Science chapter 11(a). Glass- kannada medium
10th Science chapter 11(a). Glass- kannada medium10th Science chapter 11(a). Glass- kannada medium
10th Science chapter 11(a). Glass- kannada medium
 
Unit 2 vasahatu pradesadalle kannada
Unit 2 vasahatu pradesadalle kannadaUnit 2 vasahatu pradesadalle kannada
Unit 2 vasahatu pradesadalle kannada
 
Kannada 10th mqp 5 tmb
Kannada 10th mqp 5 tmbKannada 10th mqp 5 tmb
Kannada 10th mqp 5 tmb
 
Geography - Bharata namma matrubhumi chapter 1 10 th class
 Geography - Bharata namma matrubhumi chapter 1 10 th class Geography - Bharata namma matrubhumi chapter 1 10 th class
Geography - Bharata namma matrubhumi chapter 1 10 th class
 
Rfo notification-29-10-2014
Rfo notification-29-10-2014Rfo notification-29-10-2014
Rfo notification-29-10-2014
 
Notificationonlywireless railwaysoriginal
Notificationonlywireless railwaysoriginalNotificationonlywireless railwaysoriginal
Notificationonlywireless railwaysoriginal
 
Fire & Emergency Service Recruitment Notification
Fire & Emergency Service Recruitment NotificationFire & Emergency Service Recruitment Notification
Fire & Emergency Service Recruitment Notification
 
High school Assistant Teachers Grade-2 and Physical Education Teahcer Grade-1...
High school Assistant Teachers Grade-2 and Physical Education Teahcer Grade-1...High school Assistant Teachers Grade-2 and Physical Education Teahcer Grade-1...
High school Assistant Teachers Grade-2 and Physical Education Teahcer Grade-1...
 
Fl kannada fa 4
Fl kannada fa 4Fl kannada fa 4
Fl kannada fa 4
 
Chemical science2
Chemical science2Chemical science2
Chemical science2
 
Notification dt.25 09-2014
Notification dt.25 09-2014Notification dt.25 09-2014
Notification dt.25 09-2014
 
know Computer ppt by mohanbio
know Computer ppt by mohanbioknow Computer ppt by mohanbio
know Computer ppt by mohanbio
 
Adharagalu 8th history chater 1
Adharagalu 8th history chater 1 Adharagalu 8th history chater 1
Adharagalu 8th history chater 1
 
35+ kanada 2 5
35+ kanada 2 535+ kanada 2 5
35+ kanada 2 5
 
Notificationcresip2014 ksrp
Notificationcresip2014 ksrpNotificationcresip2014 ksrp
Notificationcresip2014 ksrp
 
Pc notification 2014_-only_bangalore_city__1_
Pc notification 2014_-only_bangalore_city__1_Pc notification 2014_-only_bangalore_city__1_
Pc notification 2014_-only_bangalore_city__1_
 

Viewers also liked

10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paper10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paperKarnatakaOER
 
Model quest 14
Model quest 14Model quest 14
Model quest 149449592475
 
Question paper 7
Question paper 7Question paper 7
Question paper 79449592475
 
Model question paper 6
Model question paper 6Model question paper 6
Model question paper 69449592475
 
Model quest 19
Model quest 19Model quest 19
Model quest 199449592475
 
Model quest 21
Model quest 21Model quest 21
Model quest 219449592475
 
Sslc maths-5-model-question-papers-english-medium
Sslc maths-5-model-question-papers-english-mediumSslc maths-5-model-question-papers-english-medium
Sslc maths-5-model-question-papers-english-mediummohanavaradhan777
 
9th oral SA1 by MohanBio
9th oral SA1 by MohanBio9th oral SA1 by MohanBio
9th oral SA1 by MohanBiomohan bio
 
Sslc social-5-model-question-papers-english-medium
Sslc social-5-model-question-papers-english-mediumSslc social-5-model-question-papers-english-medium
Sslc social-5-model-question-papers-english-mediummohanavaradhan777
 
Ubuntu software benefits
Ubuntu software benefitsUbuntu software benefits
Ubuntu software benefitsKarnatakaOER
 
STEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from KarnatakaSTEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from KarnatakaKarnatakaOER
 
Blou print 9th kannada(1)
Blou print 9th kannada(1)Blou print 9th kannada(1)
Blou print 9th kannada(1)KarnatakaOER
 
೯ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೫ ೧೬
೯ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೫ ೧೬ ೯ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೫ ೧೬
೯ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೫ ೧೬ KarnatakaOER
 
ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)KarnatakaOER
 
MCQs Indian Constitution
MCQs Indian ConstitutionMCQs Indian Constitution
MCQs Indian ConstitutionRevappa Khyadi
 
Model quest 15
Model quest 15Model quest 15
Model quest 159449592475
 
Model quest 12
Model quest 12Model quest 12
Model quest 129449592475
 

Viewers also liked (20)

10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paper10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paper
 
Mqp ss-2015-16
Mqp ss-2015-16Mqp ss-2015-16
Mqp ss-2015-16
 
Mcq question paer
Mcq question paerMcq question paer
Mcq question paer
 
Model quest 14
Model quest 14Model quest 14
Model quest 14
 
Question paper 7
Question paper 7Question paper 7
Question paper 7
 
10 ss prepratory
10 ss prepratory10 ss prepratory
10 ss prepratory
 
Model question paper 6
Model question paper 6Model question paper 6
Model question paper 6
 
Model quest 19
Model quest 19Model quest 19
Model quest 19
 
Model quest 21
Model quest 21Model quest 21
Model quest 21
 
Sslc maths-5-model-question-papers-english-medium
Sslc maths-5-model-question-papers-english-mediumSslc maths-5-model-question-papers-english-medium
Sslc maths-5-model-question-papers-english-medium
 
9th oral SA1 by MohanBio
9th oral SA1 by MohanBio9th oral SA1 by MohanBio
9th oral SA1 by MohanBio
 
Sslc social-5-model-question-papers-english-medium
Sslc social-5-model-question-papers-english-mediumSslc social-5-model-question-papers-english-medium
Sslc social-5-model-question-papers-english-medium
 
Ubuntu software benefits
Ubuntu software benefitsUbuntu software benefits
Ubuntu software benefits
 
STEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from KarnatakaSTEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
 
Blou print 9th kannada(1)
Blou print 9th kannada(1)Blou print 9th kannada(1)
Blou print 9th kannada(1)
 
೯ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೫ ೧೬
೯ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೫ ೧೬ ೯ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೫ ೧೬
೯ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೫ ೧೬
 
ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)
 
MCQs Indian Constitution
MCQs Indian ConstitutionMCQs Indian Constitution
MCQs Indian Constitution
 
Model quest 15
Model quest 15Model quest 15
Model quest 15
 
Model quest 12
Model quest 12Model quest 12
Model quest 12
 

More from KarnatakaOER

Anuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture storyAnuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture storyKarnatakaOER
 
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019KarnatakaOER
 
Introduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schoolsIntroduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schoolsKarnatakaOER
 
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 20182. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018KarnatakaOER
 
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1KarnatakaOER
 
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperEjipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperKarnatakaOER
 
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised finalKarnatakaOER
 
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperKarnatakaOER
 
Free and open source software benefits
Free and open source software benefitsFree and open source software benefits
Free and open source software benefitsKarnatakaOER
 
Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016KarnatakaOER
 
social science question paper
social science question papersocial science question paper
social science question paperKarnatakaOER
 
kannada bhashe patya krama
kannada bhashe patya krama kannada bhashe patya krama
kannada bhashe patya krama KarnatakaOER
 
Kannada 9th qp 2016
Kannada 9th qp 2016Kannada 9th qp 2016
Kannada 9th qp 2016KarnatakaOER
 
Lession wise q 10th std kan cdg
Lession wise q 10th std kan cdgLession wise q 10th std kan cdg
Lession wise q 10th std kan cdgKarnatakaOER
 
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂ
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂ
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂKarnatakaOER
 
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂ
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂ
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂKarnatakaOER
 

More from KarnatakaOER (20)

Anuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture storyAnuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture story
 
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
 
Introduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schoolsIntroduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schools
 
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 20182. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
 
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
 
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperEjipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
 
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
 
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
 
Free and open source software benefits
Free and open source software benefitsFree and open source software benefits
Free and open source software benefits
 
Lab manual 10th
Lab manual 10thLab manual 10th
Lab manual 10th
 
Lab manual 9th
Lab manual 9thLab manual 9th
Lab manual 9th
 
Lab manual 8th
Lab manual 8th Lab manual 8th
Lab manual 8th
 
Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016
 
social science question paper
social science question papersocial science question paper
social science question paper
 
kannada bhashe patya krama
kannada bhashe patya krama kannada bhashe patya krama
kannada bhashe patya krama
 
Kannada 9th qp 2016
Kannada 9th qp 2016Kannada 9th qp 2016
Kannada 9th qp 2016
 
Itfc presentation
Itfc presentationItfc presentation
Itfc presentation
 
Lession wise q 10th std kan cdg
Lession wise q 10th std kan cdgLession wise q 10th std kan cdg
Lession wise q 10th std kan cdg
 
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂ
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂ
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂ
 
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂ
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂ
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂ
 

New ss ranker digest

 • 1. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 1 ¦æÃAiÀÄ «zÁåyð «ÄvÀægÉÃ, §zÀ¯ÁªÀuÉ JA§ÄzÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄ. £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁVgÀ° ¨ÉÃqÀªÁVgÀ° ¸ÀªÀiÁd §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. F §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæeÉUÀ¼À£ÀÄß CtÂUÉƽ¸ÀĪÀAvÉ ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÀÆqÁ §zÀ¯Á¬Ä¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀPÁgÀt PÀ£ÁðlPÀ ¥ËqsÀ ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ 2014-15 £Éà ¸Á°£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀð¢AzÀ SSLC ¥ÀjPÁë ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è ¤gÀAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÀPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ¥ÀzÀÞw (C.C.E) AiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀA¢gÀĪÀÅzÀÄ vÀªÀÄUÉ®è w½zÀ «µÀAiÀĪÁVzÉ. £ÀÆvÀ£À ¥ÀjPÁë ¥ÀzÀÞwUÉ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß CtÂUÉƽ¸À®Ä PÀ£ÁðlPÀ Cw zÉÆqÀØ ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À CAvÀeÁð® vÁtUÀ¼ÁzÀ KSEEB, KOER, Google social science forum ªÀÄvÀÄÛ CRAqÀ PÀ£ÁlPÀ PÀ¯Á ²PÀëPÀgÀ mÉ°UÁæA UÀÄæ¥ïUÀ½AzÀ J¯Áè ¤RgÀªÁzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ Blue print ¥ÀæPÁgÀ Social science Ranker JA§ ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVzÉ. F £ÀªÀÄä RANKER ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ 2015-16 £Éà ¸Á°£À ºÉƸÀ Blue print, Weightage, E¯ÁSÁ ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ, SSLC ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjPÉë ªÀÄvÀÄÛ dÆ£ï wAUÀ¼À°è £ÀqÉzÀ ¥ÀÆgÀPÀ ¥ÀjPÉëAiÀÄ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Key Answer ¸ÀºÀ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. F ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉAiÀÄ£ÀÄß «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÀgÉ Cw ºÉZÀÄÑ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ vÁªÀÅ RANKER DUÀĪÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÉúÀ«®è J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä zÀÈqsÀªÁzÀ £ÀA©PÉAiÀiÁVzÉ. ²æà ¨Á¥ÀÄ ¦. UÀqÉtÚªÀgÀ ²æà gÁªÀ¸Á§ ¨sÀdAwæ B.SC.B.ED. M.A. B.ED. UÀtÂvÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É ¸À¥ÀÛ¸ÁUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É L£Á¥ÀÆgÀ vÁ|| CxÀt f|| aPÉÆÌr vÁ|| aAZÉÆý f|| PÀ®§ÄgÀV 9972997374, 8880899929 £À£Àß ªÀÄ£ÀzÁ¼ÀzÀ ªÀiÁvÀÄ
 • 2. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 2 ¥Àj«r PÀæ. ¸ÀA ²Ã¶ÃðPÉ ¥ÀÄl ¸ÀASÉå CAPÀUÀ¼ÀÄ EwºÁ¸À - 20 1 ¨sÁgÀvÀPÉÌ AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀ DUÀªÀÄ£À 09-11 2 2 ªÀµÁºÀvÀÄ D½éPÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ 12-14 2 3 d£À¥ÀzÀ ZÀjvÉæ 15-16 1 4 ©ænµï DqÀ½vÀzÀ §Ä£Á¢ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 16-19 1 5 ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ 19-23 2 6 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄ 24-27 2 7 ¨sÁgÀvÀzÀ°è ©ænµï DqÀ½vÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 27-30 1 8 ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁl 30-37 3 9 ¸ÁévÀAvÉÆæöåÃvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀ 38-42 3 10 20 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 42-45 3 gÁdå±Á¸ÀÛç - 11 1 ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ 45-47 3 2 ¨sÁgÀvÀzÀ «zÉñÁAUÀ ¤Ãw 48-49 4 3 C£Àå gÁµÀÖçUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ 49-50 4 eÁUÀwPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁvÀæ 51-52 4 5 eÁUÀwPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ 52-54 ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç - 08 1 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÛgÀ «£Áå¸À 54-55 4 2 zÀÄrªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ fêÀ£À 55-56 3 ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀvÀð£É ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼ÀÄ 57-58 4 4 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ 59-60
 • 3. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 3 ¨sÀÆUÉÆüÀ±Á¸ÀÛç - 25 1 ¨sÁgÀvÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀȨsÀÆ«Ä 61-62 1 2 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 62-64 2 3 ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀiÁ£ÀÆì£À ªÁAiÀÄÄUÀÄtzÀ IÄvÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 65-66 2 4 ¨ÁgÀvÀzÀ ªÀÄtÄÚUÀ¼ÀÄ 66-67 2 5 ¨sÁgÀvÀzÀ CgÀtåUÀ¼ÀÄ 68-69 2 6 d®¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 70-71 2 7 ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀÆ §¼ÀPÉ ºÁUÀÆ ªÀåªÀ¸ÁaiÀÄ 72-75 2 8 R¤d ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 75-78 2 9 ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁjUÉ 78-80 4 10 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÉÊUÁjPÉÆâݪÉÄUÀ¼ÀÄ 81-83 11 ¸ÀA¥ÀPÀð 83-84 2 12 £ÉʸÀVðPÀ «£Á¸ÀPÁgÀPÀUÀ¼ÀÄ 85-86 2 13 ¨sÁgÀvÀzÀ d£À¸ÀASÉå 87-88 2 CxÀð±Á¸ÀÛç - 08 1 C©üªÀÈ¢Þ 88-89 2 2 CxÀðªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀ 90-91 3 3 UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ 91-93 3 4 ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ & DAiÀĪÀåAiÀÄ 93-94 ªÀåªÀºÁgÀ CzsÀåAiÀÄ£À - 08 1 ¨ÁåAPÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ 95-96 4 2 «ªÉÄ 96-97 3 GzÀåªÀÄUÁjPÉ 98-99 4 4 ªÀåªÀºÁgÀzÀ eÁUÀwÃPÀgÀt 100-100 * E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ 101-106 * ªÁ¶ðPÀ & ¥ÀÆgÀPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ GvÀÛgÀ ¸À»vÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ 107-130 * RANKER ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ 131-136 * 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR E¹éUÀ¼ÀÄ 137-138 * ¥ÀæªÀÄÄR £ÀPÉëUÀ¼ÀÄ 139-143 * CAvÀeÁð® vÁtUÀ¼ÀÄ 144
 • 4. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 4 PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½ gÀa¹zÀ ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¤Ã® £ÀPÁ±É PÀæ. ¸ÀA CzsÁåAiÀÄzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ eÁÕ£À w¼ÀĪÀ½PÉ C£ÀéAiÀÄ P˱À® MlÄÖCAPÀ MlÄÖCAPÀ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 EwºÁ¸À 11 20 1 ¨sÁgÀvÀPÉÌ AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀ DUÀªÀÄ£À 1(2) 1 2 2 ªÀµÁºÀvÀÄ D½éPÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ 1(2) 1 2 3 d£À¥ÀzÀ ZÀjvÉæ 1(1) 1 1 4 ©ænµï DqÀ½vÀzÀ §Ä£Á¢ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 1(1) 1 1 5 ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ 1(2) 1 2 6 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄ 1(3) 1 3 7 ¨sÁgÀvÀzÀ°è ©ænµï DqÀ½vÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 8 ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁl 1(4) 1 4 9 ¸ÁévÀAvÉÆæöåÃvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀ 1(1) 1(1) 2 2 10 20 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 1(2) 1(1) 2 3 gÁdå±Á¸ÀÛç 07 11 1 ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ 1(2) 1(1) 2 3 2 ¨sÁgÀvÀzÀ «zÉñÁAUÀ ¤Ãw 1(3) 2 4 3 C£ÀågÁµÀÖçUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ 1(1) 4 eÁUÀwPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁvÀæ 1(2) 1 2 5 eÁUÀwPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ 1(1) 1(1) 2 2 ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç 05 08 1 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÛgÀ «£Áå¸À 1(1) 1(3) 2 4 2 zÀÄrªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ fêÀ£À 3 ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀvÀð£É ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼ÀÄ 1(2) 1 2 4 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ 2(2) 2 2
 • 5. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 5 ¨sÀÆUÉÆüÀ±Á¸ÀÛç 14 25 1 ¨sÁgÀvÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀȨsÀÆ«Ä 1* 1* 1 2 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 1(2) 1 2 3 ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀiÁ£ÀÆì£À ªÁAiÀÄÄUÀÄtzÀ IÄvÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 1(1) 1* 1 2 4 ¨ÁgÀvÀzÀ ªÀÄtÄÚUÀ¼ÀÄ 1(2) 1 2 5 ¨sÁgÀvÀzÀ CgÀtåUÀ¼ÀÄ 1(2) 1 2 6 d®¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 1(1) 1* 1 2 7 ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀÆ §¼ÀPÉ ºÁUÀÆ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ 2(2) 2 2 8 R¤d ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 1(1) 1* 1 2 9 ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁjUÉ 1(3) 2 4 10 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÉÊUÁjPÉÆâݪÉÄUÀ¼ÀÄ 1(1) 11 ¸ÀA¥ÀPÀð 1(2) 1 2 12 £ÉʸÀVðPÀ «£Á¸ÀPÁgÀPÀUÀ¼ÀÄ 1(2) 1 2 13 ¨sÁgÀvÀzÀ d£À¸ÀASÉå 1(2) 1 2 CxÀð±Á¸ÀÛç 05 08 1 C©üªÀÈ¢Þ 2(2) 2 2 2 CxÀðªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀ 1(2) 1 2 3 UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ 1(3) 2 4 4 ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ & DAiÀĪÀåAiÀÄ 1(1) ªÀåºÀºÁgÀ CzsÀåAiÀÄ£À 05 08 1 ¨ÁåAPÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ 1(1) 1(3) 2 4 2 «ªÉÄ 3 GzÀåªÀÄUÁjPÉ 1(1) 1(1) 2 2 4 ªÀåªÀºÁgÀzÀ eÁUÀwÃPÀgÀt 1(2) 1 2 MlÄÖ 4(4) 3(3) 3(6) - - 5(5) - 8(16) 5(15) 1(4) 1(1) 11(11) 4(8) 1(3) - 1(4) - - - - 47 80  DªÀgÀtzÀ ºÉÆgÀVgÀĪÀ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ DªÀgÀtzÀ M¼ÀVgÀĪÀ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ.  EwºÁ¸À «¨sÁUÀªÀÅ JgÀqÀÄ CAPÀUÀ¼À MAzÀÄ DAvÀjPÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ±Éß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.  ªÀÄÆgÀÄ CAPÀUÀ¼À DgÀÄ DAvÀjPÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ±Éß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.  * £ÀPÁë P˱À®åzÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.
 • 6. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 6 PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¤Ã® £ÀPÁ±ÉAiÀÄ «±ÉèõÀuÉ MC 1 CAPÀ 2 CAPÀ 3 CAPÀ 4 CAPÀ £ÀPÉë EwºÁ¸À - - - - - - 1 ¨sÁgÀvÀPÉÌ AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀ DUÀªÀÄ£À 1(2) 2 ªÀµÁºÀvÀÄ D½éPÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ 1(2) 3 d£À¥ÀzÀ ZÀjvÉæ 1(1) 4 ©ænµï DqÀ½vÀzÀ §Ä£Á¢ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 1(1) 5 ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ 1(2) 6 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄ 1(3) 7 ¨sÁgÀvÀzÀ°è ©ænµï DqÀ½vÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 8 ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁl 1(4) 9 ¸ÁévÀAvÉÆæöåÃvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀ 1(1) 1(1) 10 20 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 1(1) 1(2) gÁdå±Á¸ÀÛç - - - - - - 1 ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ 1(1) 1(2) 2 ¨sÁgÀvÀzÀ «zÉñÁAUÀ ¤Ãw 1(3) 3 C£Àå gÁµÀÖçUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ 1(1) 4 eÁUÀwPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁvÀæ 1(2) 5 eÁUÀwPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ 1(1) 1(1) ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç - - - - - - 1 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÛgÀ «£Áå¸À 1(1) 1(3) 2 zÀÄrªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ fêÀ£À 3 ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀvÀð£É ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼ÀÄ 1(2) 4 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ 2(2)
 • 7. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 7 ¨sÀÆUÉÆüÀ±Á¸ÀÛç - - - - - - 1 ¨sÁgÀvÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀȨsÀÆ«Ä 1 2 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 1(2) 3 ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀiÁ£ÀÆì£À ªÁAiÀÄÄUÀÄtzÀ IÄvÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 1(1) 1 4 ¨ÁgÀvÀzÀ ªÀÄtÄÚUÀ¼ÀÄ 1(2) 5 ¨sÁgÀvÀzÀ CgÀtåUÀ¼ÀÄ 1(2) 6 d®¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 1(1) 1 7 ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀÆ §¼ÀPÉ ºÁUÀÆ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ 2(2) 8 R¤d ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 1(1) 1 9 ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁjUÉ 1(3) 10 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÉÊUÁjPÉÆâݪÉÄUÀ¼ÀÄ 1(1) 11 ¸ÀA¥ÀPÀð 1(2) 12 £ÉʸÀVðPÀ «£Á¸ÀPÁgÀPÀUÀ¼ÀÄ 1(2) 13 ¨sÁgÀvÀzÀ d£À¸ÀASÉå 1(2) CxÀð±Á¸ÀÛç - - - - - - 1 C©üªÀÈ¢Þ 2(2) 2 CxÀðªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀ 1(2) 3 UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ 1(3) 4 ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ & DAiÀĪÀåAiÀÄ 1(1) ªÀåªÀºÁgÀ CzsÀåAiÀÄ£À - - - - - - 1 ¨ÁåAPÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ 1(1) 1(3) 2 «ªÉÄ 3 GzÀåªÀÄUÁjPÉ 1(1) 1(1) 4 ªÀåªÀºÁgÀzÀ eÁUÀwÃPÀgÀt 1(2) MlÄÖ 10 14 30 18 04 04
 • 8. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 8 «¨sÁUÀªÁgÀÄ / «µÀAiÀĪÁgÀÄ CAPÀUÀ¼À ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄ §ºÀÄ DAiÉÄÌ Cw QgÀÄ GvÀÛgÀ QgÀÄ GvÀÛgÀ ¢ÃWÀð GvÀÛgÀ Cw ¢ÃWÀð GvÀÛgÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ EwºÁ¸À 2 3 4 1 1 11 20 gÁdå±Á¸ÀÛç 2 2 2 1 - 07 11 ¸ÀªÀiÁd ±Á¸ÀÛç 1 2 1 1 - 05 08 ¨sÀÆUÉÆüÀ ±Á¸ÀÛç 2 4 6 1 1 14 25 CxÀð±Á¸ÀÛç 1 2 1 1 - 05 08 ªÀåªÀºÁgÀ CzsÀåAiÀÄ£À 2 1 1 1 - 05 08 MlÄÖ 10 14 15 06 02 47 80 G¢ÝµÀÖUÀ½UÉ CAPÀUÀ¼À ºÀAaPÉ PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ eÁÕ£À 16% 13 CAPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ 30% 24 CAPÀUÀ¼ÀÄ w¼ÀĪÀ½PÉ 50% 40 CAPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁzsÁgÀt 50% 40 CAPÀUÀ¼ÀÄ C£Àé¬Ä¸ÀÄ«PÉ 29% 23 CAPÀUÀ¼ÀÄ QèµÀÖ 20% 16 CAPÀUÀ¼ÀÄ P˱À® 5% 4 CAPÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 100% 80 CAPÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 100% 80 CAPÀUÀ¼ÀÄ - - - CAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉæÃtÂUÀ¼À «ªÀgÀ 20 PÉÌ 100 PÉÌ 625 PÉÌ ±ÉæÃt 18-20 90-100 563-625 A+ 16-17 80-89 500-562 A 14-15 70-79 438-499 B+ 12-13 60-69 375-437 B 10-11 50-59 313-374 C+ 07-09 35-49 219-312 C 00-06 00-34 000-218 NC ¥Àæ±ÉßUÀ¼À «zsÀUÀ¼ÀÄ §ºÀÄ DAiÉÄÌ 1x10=10 CAPÀUÀ¼ÀÄ Cw QgÀÄ GvÀÛgÀ-1 1x14=14 CAPÀUÀ¼ÀÄ QgÀÄ GvÀÛgÀ-2 2x15=30 CAPÀUÀ¼ÀÄ ¢ÃWÀð GvÀÛgÀ 3x06=18 CAPÀUÀ¼ÀÄ Cw ¢ÃWÀð GvÀÛgÀ 4x01=04 CAPÀUÀ¼ÀÄ £ÀPÉë 1+3=4 CAPÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ-47 80 - MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ
 • 9. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 9 EwºÁ¸À : CzsÁåAiÀÄ – 1 ¨sÁgÀvÀPÉÌ AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀ DUÀªÀÄ£À (CAPÀUÀ¼ÀÄ -2) I. ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ §gɬÄj. 1. ºÉƸÀ ¨sÀÆ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß C£Ééö¸À®Ä £Á«PÀjUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrzÀ gÁμÀÖçUÀ¼ÀÄ. G. J) ¸ÉàÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ El° ©) ¥ÉÆÃZÀÄðUÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ©æl£ï ¹) ¸ÉàÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆÃZÀÄðUÀ¯ï r) ©æl£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁæ£ïì 2. ©ænμÀjUÉ PÀ®ÌvÀÛ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÉ®ªÀÅ ºÀ½îUÀ¼À£ÀÄß zÀwÛAiÀiÁV ¤ÃrzÀ ªÉÆWÀ¯ï zÉÆgÉ. G. J) dºÁAVÃgï ©) JgÀqÀ£É §ºÀzÀÆÝgï μÁ ¹) ¨Á§gï r) ¥sÀgÀÆPï ¹AiÀiÁgï 3. ¹gÁdÄzËÝ®£ÀÄ F ¥ÁæAvÀåzÀ £ÀªÁ§£ÁVzÀÝ£ÀÄ. G. J) §AUÁ¼À ©) ªÀÄzÁæ¸ï ¹) ªÉÄʸÀÆgÀÄ r) PÀ£ÁðnPï 4. ¥Áè¹PÀzÀ£À £ÀqÉzÀ ªÀμÀð. G. J) 1857 ©) 1758 ¹) 1757 r) 1775 5. §AUÁ¼À ¥ÁæAvÀåzÀ°è ©ænμÀjUÉ ¢ªÁ¤ ºÀPÀÌ£ÀÄß ¤ÃrzÀªÀgÀÄ. G. J) μÁ D®A ©) dºÁAVÃgï ¹) ¥sÀgÀÆPï ¹AiÀiÁgï r) JgÀqÀ£É §ºÀzÀÆÝgï μÁ 6. ªÁArªÁμï PÀzÀ£ÀzÀ°è ©ænμï ¸ÉÊ£ÀåzÀ £ÁAiÀÄPÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÀ»¹zÀªÀgÀÄ. G. J) qÀÆ¥Éè ©) ¸Àgï Lgï PÀÆmï ¹) gÁ§mïðPÉèöʪï r) ¯Áqïð ªÉ¯Éè¹è 7. ¥Áè¹PÀzÀ£ÀzÀ°è ©ænμï ¸ÉÊ£ÀåzÀ £ÁAiÀÄPÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÀ»¹zÀªÀgÀÄ. G. J) ¸Àgï Lgï PÀÆmï ©) gÁ§mïðPÉèöÊªï ¹) ¯Áqïð qÁ¯ïºË¹ r) ¯Áqïð ªÉ¯Éè¹è 8. §AUÁ¼ÀzÀ°è ¢é¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀªÀgÀÄ. G. J) ¹gÁdÄzËÝ® ©) qÀÆ¥Éè ¹) gÁ§mïð PÉèöʪï r) «ÄÃgï eÁ¥sÀgï 9. «ÄÃgïeÁ¥sÀgÀ£À £ÀAvÀgÀzÀ §AUÁ¼ÀzÀ £ÀªÁ§. G. J) μÁ D®A ©) μÀÆd GzËÝ® ¹) «ÄÃgï PÁ¹A r) ¹gÁdÄzËÝ® 10. ªÁ¸ÉÆÌrUÁªÀÄ£ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ F ¥ÀæzÉñÀPÉÌ §A¢½zÀ£ÀÄ. G. J) PÀuÁÚ£ÀÆgÀÄ ©) PÀ°èPÉÆÃmÉ ¹) ªÀiÁºÉ r) PÉÆaÑ£ï 11. ©ænµÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è DPÀæ«Ä¹PÉÆAqÀ ªÉÆzÀ® ¥ÁæAvÀå. G. J) ªÀÄzÁæ¸ï ©) PÀ®ÌvÁÛ ¹) §AUÁ¼À r) PÀ£ÁðlPÀ 12. gÁ§mïðPÉèöʪï PÀA¥É¤AiÀÄ UÀªÀ£Àðgï DV £ÉêÀÄPÀªÁzÀzÀÄÝ. G. J) 1765 ©) 1756 ¹) 1757 r) 1675 13. wæªÉÄÊwæ PÀÆlzÀ°èzÀÝ CªÀzï£À £ÀªÁ§. G. J) µÁ D®A ©) «ÄÃgïeÁ¥sóÀgï ¹) «ÄÃgïPÁ¹A r) μÀÆd GzËÝ® 14. ªÉÆzÀ® PÀ£ÁðlPï PÀzÀ£À £ÀAvÀgÀzÀ M¥ÀàAzÀzÀ°è ¥sÉæAZÀgÀÄ EAVèÃμÀjUÉ »AwgÀÄV¹zÀ ¥ÀæzÉñÀ. G. J) PÀ®ÌvÁÛ ©) ªÀiÁºÉ ¹) ªÀÄzÁæ¸ï r) §AUÁ¼À 15. ¨sÁgÀvÀzÀ°è EªÀgÀ ¥ÀæªÉñÀ¢AzÀ ¥ÉÆÃZÀÄðVøÀgÀ KPÀ¸ÁªÀÄåvÉ ²y®UÉÆArvÀÄ. G. J) qÀZÀÑgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉæAZÀgÀÄ ©) qÀZÀÑgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµÀgÀÄ ¹) ¥sÉæAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµÀgÀÄ r) EAVèµÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉàãÀgÀÄ 16. zÀR£ï ¥ÁæAvÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¥sÉæAZÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÀ AiÀÄÄzÀݪÉAzÀgÉ. G. J) 2 £Éà PÀ£ÁðnPï AiÀÄÄzÀÞ ©) §PÁìgï PÀzÀ£À ¹) 3 £Éà PÀ£ÁðnPï AiÀÄÄzÀÞ r) ¥Áè¹ PÀzÀ£À
 • 10. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 10 17. ©ænµï ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁædåzÀ MqÉAiÀÄgÁzÀzÀÄÝ F ¥ÀæªÀÄÄR CA±À¢AzÀ. G. J) PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÉÊ£À¢AzÀ ©) gÁdQÃAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ ¹) ©ænµï C¢üPÁjUÀ½AzÀ r) gÁdQÃAiÀÄ PÀÄn®vɬÄAzÀ 18. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÄÃ¯É C¢ü¥ÀvÀå ¸Áܦ¸À®Ä zÉòÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼À gÁdQÃAiÀÄzÀ°è ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥À ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ. G. J) ¥ÉÆÃZÀÄðVøÀgÀÄ ©) ©ænµÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉæAZÀgÀÄ ¹) ¥ÉÆÃZÀÄðVøÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉæAZÀgÀÄ r) qÀZÀÑgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©ænµÀgÀÄ II. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹. 1. DgÀA¨sÀzÀ°è ©ænμï F¸ïÖ EArAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÁå¥ÁgÀ PÉÆÃmÉUÀ¼ÁªÀªÀÅ? G. ªÀÄzÁæ¸ï, PÀ®ÌvÁÛ, ªÀÄÄA¨ÉÊ. 2. AiÀiÁªÀ zÉòÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼À GzÀAiÀÄ¢AzÀ ªÉÆWÀ¯ï ¸ÁªÀiÁædå ¥ÀvÀ£ÀUÉÆArvÀÄ? G. §AUÁ¼À, CªÀzï, ºÉÊzÀgÁ¨Ázï, ªÀÄgÁoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ 3. ªÁArªÁμï PÀzÀ£ÀzÀ°è ¥sÉæAZÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¹zÀ ©ænμï ¸ÉãÁ ªÀÄÄRAqÀ£ÁgÀÄ? G. ¸Àgï Lgï PÀÆmï. 4. ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁA¨ÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß AiÀÄÄgÉÆæ£À AiÀiÁªÀ ¸ÁªÀiÁædåUÀ½UÉ gÀ¥sÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ? G. VæÃPï ªÀÄvÀÄÛ gÉÆêÀiï 5. ¨sÁgÀvÀPÉÌ ºÉƸÀ d®ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ »rzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G. ªÁ¸ÉÆÌÃrUÁªÀÄ. 6. ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ AiÀÄÄgÉÆæ£À ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ¨ÉÃrPÉ EvÀÄÛ? G. ªÉÄt¸ÀÄ, zÁ°Ñ¤ß, K®QÌ, ±ÀÄAp EvÁå¢. 7. ªÀÄzsÀåPÁ®zÀ°è AiÀÄÄgÉÆÃ¥ï ªÀÄvÀÄÛ KμÁå RAqÀzÀ £ÀqÀÄ«£À ªÁå¥ÁgÀªÀÅ AiÀiÁªÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ? G. ¥À²ðAiÀÄ£ï PÉÆ°è, PÉA¥ÀĸÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÁAiÀÄĪÀå ¥ÀæzÉñÀ. 8. ¸ÀªÀÄÄzÀæAiÀiÁ£ÀzÀ°è £Á«PÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁzÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. ¢PÀÆìa, ¹rªÀÄzÀÄÝ, £ËPÁ G¥ÀPÀgÀt, ¨sÀÆ¥Àl 9. 17£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀªÀgÉUÀÆ CgÉéAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ªÁå¥Áj KPÀ¸ÁéªÀÄåvÉ ºÉÆA¢ªÀgÁgÀÄ? G. ¥ÉÆÃZÀÄðVøÀgÀÄ. 10. El°AiÀÄ°è ¸ÁA¨ÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À «vÀgÀuÉ PÉÃAzÀæUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. ªÉ¤¸ï, f£ÉÆêÁ, «Ä¯Á£ï, ¥sÁègÉ£ïì. 11. ¥sÉæAZÀgÀÄ ©ænμÀgÀ AiÀiÁªÀ PÉÆÃmÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹ PÉÆAqÀgÀÄ? G. ¸ÉÃAmï eÁeïð PÉÆÃmÉ 12. «ÄÃgï PÁ¹A ©ænμÀjUÉ §¼ÀĪÀ½AiÀiÁV ¤ÃrzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÁªÀªÀÅ? G. §zÀðªÁ£À, «ÄqÁߥÀÄgÀ, avÀÛUÁAUï. 13. ¥sÉæAZÀgÀÄ ¨ÉA§® ¤ÃrzÀ PÀ£ÁðlPï£À £ÀªÁ§£ÁgÀÄ? G. ZÀAzÁ ¸ÁºÉç. 14. §PÁìgï PÀzÀ£ÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ? G. * ©ºÁgÀ, Mj¸Áì, §AUÁ¼À ¥ÁæAvÀåUÀ¼ÀÄ ©ænμÀgÀ ªÀ±ÀªÁzÀªÀÅ. * £ÀªÁ§£ÀÄ DqÀ½vÀ, £ÁåAiÀÄ ¥Àæw¥ÁzÀ£É ªÀÄÄAvÁzÀ DqÀ½vÁvÀäPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ. 15. ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁUÀð PÀAqÀÄ »rAiÀÄ®Ä ¥ÉæÃgÀuÉAiÀiÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀªÀÅ? G. * ºÉƸÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÁzÀ ¢PÀÆìf, ¹rªÀÄzÀÄÝ, £ËPÁ G¥ÀPÀgÀt, ¨sÀÆ¥ÀlUÀ¼À C£ÉéÃμÀuÉ. * ¥ÀƪÀð zÉñÀUÀ¼À ¸ÀA¥ÀwÛ£À §UÉÎ ºÉüÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÝ PÀxÉUÀ¼ÀÄ * zsÀªÀÄð ¥ÀæZÁgÀPÁÌV GvÀÄìPÀgÁVzÀÝ «ÄμÀ£ÀjUÀ¼ÀÄ.
 • 11. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 11 16. ªÁå¥ÁgÀzÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ¸Áܦ¸ÀĪÀ°è ¨sÁgÀvÀPÉÌ §A¢½zÀ AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀ°è ªÉÆzÀ°UÀ£ÁgÀÄ? G. ªÁ¸ÉÆÌÃrUÁªÀÄ. 17. ©ænµï ¸ÁªÀiÁædå ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ£ÀÄß «gÉÆâü¹zÀ ªÉÆzÀ® zÉÆgÉ AiÀiÁgÀÄ? G. §AUÁ¼ÀzÀ ¹gÁdÄzËÝ®£À. 18. AiÀiÁªÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ©ænμÀjUÉ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ªÀ±ÀªÁ¬ÄvÀÄ? G. 2£Éà PÀ£ÁðnPï AiÀÄÄzÀÞ III. JgÀqÀÄ CxÀªÁ ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹. 1. ¢é-¸ÀPÁðgÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹. G. * §AUÁ¼ÀzÀ°è gÁ§mïð PÉèöÊªï ¢é¸ÀPÁðgÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀgÀÄ. * EAVèÃμÀgÀÄ ¢ªÁ¤ ºÀQ̤AzÁV ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. * £ÀªÁ§£ÀÄ DqÀ½vÀ, £ÁåAiÀÄ ¥Àæw¥ÁzÀ£É ªÀÄÄAvÁzÀ DqÀ½vÁvÀäPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ªÉÆWÀ¯ï ZÀPÀæªÀwð μÁ D®A ¢ªÁ¤ ºÀPÀÌ£ÀÄß ©ænμÀjUÉ ¤ÃrzÀ£ÀÄ. 2. ªÀÄÆgÀ£É PÀ£ÁðnPï AiÀÄÄzÀÞzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ K£ÀÄ? G. * ¥sÉæAZÀgÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀªÁV vÀªÀÄä J®è C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. * M¥ÀàAzÀzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¥sÉæAZÀjUÉ ©ælμÀgÀÄ vÀªÉÄä®è §¼ÀĪÀ½UÀ¼À£ÀÄß »AwgÀÄV¹zÀgÀÄ. * ¥sÉæAZÀgÀÄ PÉÆÃmÉUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ gÀQë¸ÀĪÀAwgÀ°®è. * ¥sÉæAZÀgÀ PÉÆÃmÉUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® ªÁå¥Áj PÉÃAzÀæUÀ¼ÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À¨ÉÃQvÀÄÛ. 3. “¸ÀªÀÄÄzÀæAiÀiÁ£ÀPÉÌ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¨É¼ÀªÀtÂUAiÀÄÄ PÁgÀt” F ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹j. G. * ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¨É¼ÀªÀtÂUɬÄAzÀ ºÉƸÀ D«μÁÌgÀUÀ¼ÁzÀªÀÅ. * ¸ÀªÀÄÄzÀæAiÀiÁ£ÀPÉÌ CUÀvÀåªÁzÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À D«μÁÌgÀªÁ¬ÄvÀÄ. * £Á«PÀjUÉ CUÀvÀåªÁzÀ ¢PÀÆìa, ¹rªÀÄzÀÄÝ, £ËPÁ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ¨sÀÆ¥ÀlUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀÄÄzÀæAiÀiÁ£ÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁzÀªÀÅ. 4. PÀ£ÁðnPï AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÀÄ EAVèμÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è £É¯ÉAiÀÄÆgÀ®Ä ºÉÃUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁzÀªÀÅ? G. * ªÉÆzÀ® PÀ£ÁðnPï AiÀÄÄzÀÞ : ©ænμï ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉæAZÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸Ét¸ÁlzÀ°è PÀ£ÁðnPï £ÀªÁ§£À£ÀÄß zÁ¼ÀªÀ£ÁßV §¼À¹PÉÆAqÀgÀÄ. ¥sÉæAZÀgÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀÄzÁæ¸ï£ÀÄß F M¥ÀàAzÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ©ænµÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀgÀÄ. * JgÀqÀ£Éà PÀ£ÁðnPï AiÀÄÄzÀÞ : JgÀqÀ£É PÀ£ÁðnPï AiÀÄÄzÀÞ¢AzÁV PÀ£ÁðnPï ¥ÀæzÉñÀªÀÅ ©ænμÀgÀ ªÀ±ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¥sÉæAZÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ PÀrªÉÄAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. * ªÀÄÆgÀ£Éà PÀ£ÁðnPï AiÀÄÄzÀÞ : ªÀÄÆgÀ£É PÀ£ÁðnPï AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ¥sÉæAZÀgÀÄ ¥ÀgÁ¨sÀªÀUÉÆAqÀÄ J¯Áè C¢üPÁgÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. 5. ¥Áè¹ PÀzÀ£ÀzÀ ¥sÀ°vÁ±ÀUÀ¼ÉãÀÄ? * ¹gÁdÄzËÝ®£À£ÀÄ ¥Áè¹ PÀzÀ£ÀzÀ°è ¸ÉÆÃvÀ£ÀÄ. * «ÄÃgï eÁ¥sÀgÀ£ÀÄ §AUÁ¼ÀzÀ £ÀªÁ§£ÁzÀ£ÀÄ. * ©ænµÀgÀÄ 24 ¥ÀgÀUÀtzÀ ªÉÄð£À d«ÄãÁÝj ºÀPÀÌ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CvÀåAvÀ ¥À槮gÁzÀgÀÄ.
 • 12. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 12 CzsÁåAiÀÄ-2 ªÀ¸ÁºÀvÀÄ D½éPÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ (CAPÀUÀ¼ÀÄ - 2) I. ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ §gɬÄj. 1. ªÉÆzÀ® DAUÉÆèÃ-ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÀÄÄzÀÞªÀÅ F M¥ÀàAzÀzÉÆA¢UÉ PÉÆ£ÉUÉÆArvÀÄ. G. J) ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ M¥ÀàAzÀ ©) ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt M¥ÀàAzÀ ¹) ªÉÄʸÀÆgÀÄ M¥ÀàAzÀ r) ªÀÄzÁæ¸ï M¥ÀàAzÀ 2. ¥sÉæAZÀgÀ ªÀ¸ÁºÀvÀÄ. G. J) ²æÃgÀAUÀ ¥ÀlÖt ©) ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¹) ªÀiÁºÉ r) ªÀÄzÁæ¸ï 3. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀªÀgÀÄ G. J) ¯Áqïð ªÉ¯Éè¹è ©) gÁ§mïðPÉèöÊªï ¹) ªÁgÀ£ï ºÉùÖAUïì r) ¯Áqïð qÁ¯ïºË¹ 4. ºÉÊzÀgÁ°AiÀÄÄ £ËPÁ £É¯ÉAiÀiÁV¹PÉÆAqÀ ¥ÀæzÉñÀ G. J) ªÀÄzÁæ¸ï ©) ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¹) PÀ®ÌvÁÛ r) zÀQët PÀ£ÀßqÀ 5. ªÉÄʸÀÆj£À°è MqÉAiÀÄgÀ D½éPÉ DgÀA¨sÀªÁzÀzÀÄÝ EªÀgÀ PÁ®zÀ°è. G. J) gÁd MqÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌzÉêÀgÁd ©) PÀApÃgÀªÀ £ÀgÀ¸ÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌzÉêÀgÁd ¹) AiÀÄzÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚgÁAiÀÄ r) PÀȵÀÚzÉêÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĪÀÄär PÀȵÀÚgÁd 6. OgÀAUÀeÉç£À ªÀÄgÀuÁ £ÀAvÀgÀ zÀR£ï ¥ÁæAvÀåªÀÅ EªÀgÀ D½éPÉUÉ M¼À ¥ÀnÖvÀÄ G. J) ªÀÄĪÀÄär PÀȵÀÚgÁd ©) ºÉÊzÀgÁ° ¹) n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£ï r) ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À ¤eÁªÀÄ 7. ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ CgÀ¸ÀgÀÄ. G. J) ªÀÄĪÀÄär PÀȵÀÚgÁd ©) dAiÀÄ ZÁªÀÄgÁd ¹) £Á®ér PÀȵÀÚgÁd r) aPÀÌ zÉêÀgÁd 8. ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåªÀÅ gÁªÀÄgÁdåªÉAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ UÀ½¹zÀÄÝ EªÀgÀ PÁ®zÀ°è G. J) gÁd MqÉAiÀÄgÀÄ ©) aPÀÌzÉêÀgÁd ¹) ªÀÄĪÀÄär PÀȵÀÚgÁd r) £Á®ér PÀȵÀÚgÁd 9. zsÁgÀªÁqÀ¢AzÀ ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¹zÀ ªÀµÀð. G. J) 1836 ©) 1863 ¹) 1683 r) 1837 10. ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ PÁ°lÖ ¥ÀæxÀªÀÄ zÉòà zÉÆgÉ G. J) °AUÀgÁd ©) aPÀÌ «ÃgÀgÁd ¹) zÉÆqÀØ «ÃgÀgÁd r) «ÃgÀgÁd 11. ©ænμÀgÀÄ PɼÀ PÉÆqÀÄUÀÄ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß F ¥Éæ¹qɤìUÉ ¸ÉÃj¹zÀgÀÄ. G. J) ªÀÄÄA¨ÉÊ ©) §AUÁ¼À ¹) PÀ®ÌvÁÛ r) ªÀÄzÁæ¸ï 12. ªÀÄÆgÀ£Éà DAUÉÆèÃ-ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÀÄÄzÀÞ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ ªÀμÀð G. J) 1767 ©) 1790 ¹) 1782 r) 1799 13. ªÀÄÆgÀ£É ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÀÄÄzÀÞPÉÌ vÀvïPÀëtzÀ PÁgÀt G. J) EAVèÃμÀgÀÄ ªÀiÁºÉ ªÀ±À¥Àr¹ PÉÆAqÀzÀÄÝ ©) n¥ÀÄà wgÀĪÁAPÀÆj£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ ¹) EAVèÃμÀgÀÄ ºÉÊzÀgÁ° ªÉÄÃ¯É DPÀæªÀÄt ªÀiÁrzÀÄÝ r) n¥ÀÄà ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞw wgÀ¸ÀÌj¹zÀÄÝ 14. Qæ.±À 1781gÀ°è ºÉÊzÀgÁ°AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÆð¹zÀ ©ænμï ¸ÉãÁ¢üPÁj. G. J) PÁ§lðPÉèöÊªï ©) ¸Àgï Lgï PÀÆmï ¹) ¯ÁqïðªÉ¯Éè¹è r) ªÁgÀ£ï ºÉùÖAUïì 15. n¥ÀÄà vÀ£Àß ¸ÉÊ£ÀåPÉÌ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ®Ä £ÉgÀªÀÅ ¥ÀqÉzÀ zÉñÀ. G. J) EAUÉèAqï ©) lQð ¹) ¥sÁæ£ïì r) ¸Éàãï 16. n¥ÀÄà F ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß gÁdzsÁ¤AiÀÄ£ÁßV¹PÉÆAqÀ£ÀÄ G. J) PÉÆ¥Àà¼À ©) ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¹) ºÉÊzÀgÁ¨Ázï r) ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt
 • 13. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 13 17. 1784gÀ°è n¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ©ænµÀgÀÄ F ¸ÀܼÀzÀ°è M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀ£ÀÄ G. J) ªÀÄzÁæ¸ï ©) ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt ¹) ªÉÄʸÀÆgÀÄ r) ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 18. ©zÀ£ÀÆj£À CgÀ¸À¤AzÀ ©ænμÀgÀÄ F ¸ÁA¨ÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ½UÉ KPÀ¸ÁéªÀÄåvÉ ¥ÀqÉzÀgÀÄ G. J) ªÉÄt¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÁ°Ñ¤ß ©) K®QÌ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄAp ¹) ªÉÄt¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ K®QÌ r) ±ÀÄAp ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄt¸ÀÄ 19. ©ænμÀgÀÄ n¥ÀÄà«£ÉÆA¢UÉ £ÀqɹzÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è UÀ½¹zÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀ£ÁðlPÀzÀ MAzÀÄ ¥ÀæzÉñÀ. G. J) EPÉÌÃj ©) ºÉÆ£ÁߪÀgÀ ¹) zsÁgÀªÁqÀ r) ©eÁ¥ÀÄgÀ 20. UÀÄqÉØêÀÄ£É C¥ÀàAiÀÄåUËqÀ£ÀÄ F ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ©ænμÀgÀ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁlzÀ°è £ÉÃvÀÈvÀé ªÀ»¹zÀ£ÀÄ. G. J) PɼÀ¢ ©) ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ¹) PÉÆqÀUÀÄ r) zsÁgÀªÁqÀ 21. ªÀÄgÁoÀgÀÄ PÉ£ÀgÁ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ. G. J) 1686 ©) 1763 ¹) 1707 r) 1700 II. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹j. 1. ‘ªÀÄzÁæ¸ï ±ÁAw M¥ÀàAzÀ’ μÀgÀvÀÄÛ K£ÀÄ? G. ªÀÄÆgÀ£É ±ÀQÛ¬ÄAzÀ DPÀæªÀÄtPÉÌ M¼ÀUÁzÁUÀ ©ænμÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊzÀgÁ° ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 2. JgÀqÀ£É ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÀÄÄzÀÞªÀÅ AiÀiÁªÀ M¥ÀàAzÀzÉÆA¢UÉ PÉÆ£ÉUÉÆArvÀÄ? G. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ±ÁAw M¥ÀàAzÀ. 3. ªÀÄÆgÀ£É ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÀÄÄzÀÞ¢AzÀ ¤eÁªÀĤUÉ zÉÆgÉvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. §¼Áîj, PÀqÀ¥À, vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ-zÉÆÃ-C¨ï ¥ÀæzÉñÀ. 4. ºÉÊzÀgÁ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀ D½éPÉUÉ M¼À¥ÀnÖzÀݪÀÅ? G. ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À ¤eÁªÀÄ. 5. ªÀÄÆgÀ£É ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÀÄÄzÀÞ¢AzÀ ©ænμÀjUÉ zÉÆgÀQzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÁªÀªÀÅ? G. ªÉÄʸÀÆgÀÄ C¢üãÀzÀ°èzÀÝ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À PÉ®ªÀÅ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®¨Ágï. 6. ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À ¤eÁªÀÄ£ÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ£ÁzÀzÀÄÝ AiÀiÁªÁUÀ? G. OgÀAUÀeÉèï£À £ÀAvÀgÀ §AzÀ ªÉÆWÀ¯ï ¸ÁªÀiÁælgÀÄ zÀħð®gÁzÁUÀ ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À ¤eÁªÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ£ÁzÀ£ÀÄ. 7. 19£ÉÃAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ªÀÄzÁæ¸ï ¥ÁæAvÀåPÉÌ M¼À¥ÀlÖ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. §¼Áîj, zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ. 8. EPÉÌÃj ªÉAPÀl¥Àà£ÁAiÀÄPÀ 17£É ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀ ¥ÀæzÉñÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. zÀQët PÀ£ÀßqÀ. 9. zÀQët PÀ£ÀßqÀzÉÆA¢UÉ EAVèÃμÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ AiÀiÁªÁUÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ? G. 1737 gÀ°.è 10. ‘²æÃgÀAUÀ ¥ÀlÖtzÀ M¥ÀàAzÀ’zÀ ¥ÀæPÁgÀ n¥ÀÄà ©ænμÀjUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÉμÀÄÖ? G. 330 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 11. ºÉÊzÁgÁ°AiÀÄ «gÀÄzÀÞ ©ænμÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ zÉòÃAiÀÄ zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G. ºÉÊzÀgÁ ¨Á¢£À ¤eÁªÀÄ, ªÀÄgÁoÀgÀÄ. 12. 1857 gÀ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ©ænμÀgÀ «gÀÄzÀÞ £ÀqÉzÀ ¥ÀæªÀÄÄR §AqÁAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. £ÀgÀUÀÄAzÀ §AqÁAiÀÄ. 13. 18 £ÉÃAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è C¹ÛvÀéPÉÌ §AzÀ ¥ÁæzÉòPÀ ±ÀQÛUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. ªÉÄʸÀÆgÀÄ, ªÀÄgÁoÀgÀÄ, ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À ¤eÁªÀÄgÀÄ, PÀ£ÁðnPï £ÀªÁ§£ÀÄ.
 • 14. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 14 III. JgÀqÀÄ CxÀªÁ ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹. 1. ©ænμÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EPÉÌÃjAiÀÄ ªÉAPÀl¥Àà £ÁAiÀÄPÀgÀ ¨ÁAzsÀªÀåªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. G. * 17£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ªÉAPÀl¥Àà £ÁAiÀÄPÀ zÀQët PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ£ÀÄ. * vÀ£Àß gÁdzsÁ¤AiÀÄ£ÀÄß ©zÀ£ÀÆjUÉ ªÀUÁð¬Ä¹zÀ£ÀÄ. * zÀQët PÀ£ÀßqÀzÉÆA¢UÉ EAVèÃμÀgÀ ¸ÀA§AzsÀªÀÅ 1737gÀ°è DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. * ©zÀ£ÀÆj£À gÁd¤AzÀ ©ænμÀgÀÄ ªÁå¥ÁgÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ® ¥ÀqÉzÀgÀÄ. 2. ‘²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt M¥ÀàAzÀ’zÀ μÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÉãÀÄ? G. * n¥ÀÄà vÀ£Àß CzsÀð gÁdåªÀ£ÀÄß ©ænμÀjUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. * AiÀÄÄzÀÞ ¥ÀjºÁgÀ zsÀ£ÀªÁV 330 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. * ¥ÀjºÁgÀ zsÀ£À ¤ÃqÀĪÀªÀgÉUÀÆ vÀ£Àß E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß MvÉÛAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁV ©ænμÀjUÉ M¦à¸À¨ÉÃPÀÄ. 3. ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt M¥ÀàAzÀªÀÅ n¥ÀÄà«UÉ C¤ªÁAiÀÄðªÁVvÀÄÛ «ªÀIJð¹j. G. * EAVèõÀgÀÄ ¥À槮gÁVzÀÝgÀÄ. * n¥ÀÄà«UÉ AiÀiÁªÀ zÉòÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼À £ÉgÀªÀÅ zÉÆgÀPÀ°®è. * JgÀqÀÄ ªÀμÀðUÀ¼À ¢ÃWÀðPÁ® ºÉÆÃgÁl¢AzÀ n¥ÀÄà §¼À°zÀÝ£ÀÄ. * 3£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è n¥ÀÄà wêÀæªÁV ¸ÉÆî£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹zÀÝ£ÀÄ. 4. PÉÆqÀV£À zÀAUÉAiÀÄ°è UÀÄqÉØêÀÄ£É C¥ÀàAiÀÄå UËqÀgÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. G. * PÉÆqÀV£À M¼ÀUÉ C¥ÀàAiÀÄå UËqÀgÀÄ ºÉÆÃgÁlzÀ £ÉÃvÀÈvÀé ªÀ»¹PÉÆAqÀgÀÄ. * ©ænμÀgÀÄ ¢ªÁ£ÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß ºÀwÛQÌzÀgÀÄ. * ªÀÄzÁ湤AzÀ §AzÀ ¸ÉÊ£Àå ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀ£ÀÄß »ªÉÄänÖ¹vÀÄ. * ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀ£ÀÄß UÀrÃ¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ ºÁUÀÆ £ÉÃtÄ UÀA¨sÀPÉÌ ºÁPÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 5. JgÀqÀ£É ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÀÄÄzÀÞPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? G. * ªÀiÁºÉAiÀÄÄ ¥sÉæAZÀgÀ ªÀ¸ÁºÀvÀĪÁVvÀÄÛ. * ªÀiÁºÉ ºÉÊzÀgÁ°AiÀÄ ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ M¼À¥ÀnÖvÀÄÛ. * ªÀiÁºÉAiÀÄ£ÀÄß ©ænµÀgÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀgÀÄ. 6. £Á®Ì£É DAUÉÆèÃ-ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÀÄÄzÀÞzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ? G. * ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåzÀ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ©ænμÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤eÁªÀÄ£ÀÄ ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. * ºÀ¼Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄĪÀÄär PÀȵÀÚgÁd MqÉAiÀÄjUÉ M¦à¸À¯Á¬ÄvÀÄ. * PÉÆqÀV£À C£ÉÃPÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀV£À gÁd¤UÉ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 7. ¯Áqïð ªÉ¯Éè¹è n¥ÀÄà«£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄzÀÞ ¸ÁgÀ®Ä PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? G. * ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß n¥ÀÄà wgÀ¸ÀÌj¹zÀ£ÀÄ. * n¥ÀÄà gÁdzsÁ¤ gÀPÀëuÉUÁV PÀæªÀÄPÉÆArzÀÄÝ. * ¥sÉæAZÀjAzÀ ¸ÉʤPÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÆr¹zÀÄÝ. * lQð, ¥sÁæ£ïì ªÀÄÄAvÁzÀ zÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV ¸ÀA¥ÀQð¹zÀÄÝ. 8. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß CxÉÊð¹j. G. * ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¯ÁqÀð ªÉ¯Éè¹è eÁjUÉ vÀAzÀ£ÀÄ. * M¥ÀàAzÀPÉÌ M¼À¥ÀlÖªÀgÀÄ EAVèÃμï ¸ÉÊ£ÀåzÀ vÀÄPÀrAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ. * M¥ÀàAzÀPÉÌ M¼À¥ÀlÖ gÁdåzÀ°è ©ænμï gɹqÉAn£À £ÉêÀÄPÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ DAvÀjPÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ©ænµÀgÀÄ ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥À.
 • 15. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 15 CzsÁåAiÀÄ - 3 d£À¥ÀzÀ ZÀjvÉæ (CAPÀ -1) I. ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ §gɬÄj. 1. ¨sÁgÀvÀzÀ ZÀjvÉæ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÀªÀgÀÄ. G. J) ¥À¶ðAiÀÄ£ÀßgÀÄ ©) ©ænμÀgÀÄ ¹) ¥sÉæAZÀgÀÄ r) VæÃPÀgÀÄ 2. d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÁzÀ EªÀgÀ ZÀjvÉæAiÀÄ »£Àß¯É C¨sÀ幸ÀĪÀÅzÀÄ ZÀjvÁæPÁgÀjUÉ ¸ÀªÁ¯Á¬ÄvÀÄ. G. J) ªÁå¥ÁjUÀ¼À ©) gÁdgÀÄUÀ¼À ¹) ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ r) gÉÊvÁ¦ ªÀUÀðUÀ¼À 3. EwºÁ¸ÀPÁgÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ZÀjvÉæAiÀÄ gÀZÀ£ÉUÉ ªÀÄÄRåªÁzÀzÀÄÝ G. J) PÁ® ©) PÀÈw ¹) DPÀgÀ r) PÀvÀÈð 4. ªÀiËTPÀ ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀĪÀ MAzÀÄ DPÀgÀ. G. J) ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ ©) £ÁtåUÀ¼ÀÄ ¹) ¯ÁªÀtÂUÀ¼ÀÄ r) PÀxÉUÀ¼ÀÄ 5. ©ænμï §gÀºÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß »ÃUÉ ¤gÀƦ¹zÀªÀÅ. G. J) AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÀÄ ©) zÀAUÉUÀ¼ÀÄ ¹) PÀ®ºÀUÀ¼ÀÄ r) ºÉÆÃgÁlUÀ¼ÀÄ 6. §¼Áîj ¥ÀæzÉñÀzÀ°è d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è EA¢UÀÆ G½¢gÀĪÀ ªÀåQÛ. G. J) n¥ÀÄà ©) PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ ¹) PÀĪÀiÁgÀgÁªÀÄ r) ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ 7. CPÀëgÀ ¨ÁgÀzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ZÀjvÉæ gÀƦ¸À®Ä £ÉgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. G. J) d£ÀgÀ DZÁgÀ ©) d£ÀgÀ ¨sÁµÀt ¹) d£ÀgÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ r) d£ÀgÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£É 8. MAzÀÄ PÁ® ZÀPÀæzÀ DªÀvÀð£À ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÁ® ZÀPÀæ DªÀvÀð£ÀªÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß »ÃUÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ. G. J) PÁ® ©) AiÀÄÄUÀ ¹) ±ÀvÀªÀiÁ£À r) ªÀµÀð II. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹j. 1. ¨sÁgÀvÀ ZÀjvÉæPÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É ©ænμÀgÀÄ ©ÃjzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÉãÀÄ? G. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ZÀjvÉæPÁgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀĪÁUÀ vÁwéPÀ gÀÆ¥À ¤ÃqÀÄ«PÉ. 2. ZÀjvÁæPÁgÀjUÉ feÁÕ¸ÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀ CA±ÀªÉãÀÄ? G. AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯É ºÉÆA¢gÀzÀ gÉÊvÁ¦ d£ÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀ ZÀjvÉæ ¤gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JA§ÄzÀÄ. 3. AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ d£À¥ÀzÀ DPÀgÀUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ZÀjvÁæPÁgÀjUÉ ªÀgÀ ¥Àæ¸ÁzÀªÁVªÉ? G. ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀªÁzÀ, CwªÀiÁ£ÀÄμÀªÁzÀ, ¸ÀÈd£À²Ã®vɬÄAzÀ PÀÆrzÀ d£À¥ÀzÀ DPÀgÀUÀ¼ÀÄ. 4. ªÀiËTPÀ DPÀgÀUÀ½AzÀ gÀavÀªÁzÀ ZÀjvÉæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. d£À¥ÀzÀ ZÀjvÉæ. 5. ZÀjvÉæ §gÀªÀtÂUÉUÉ £ÁA¢AiÀiÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ gÀƦ¹zÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ, «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ, ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ 6. ªÀiËTPÀ ZÀjvÉæAiÀÄ DPÀgÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? G. LwºÀå, ¯ÁªÀtÂ, d£À¥ÀzÀVÃvÉ, PÁªÀå. 7. “AiÀÄÄUÀ” F ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß CxÉÊð¹. G. MAzÀÄ PÁ®ZÀPÀæzÀ DªÀvÀð£À ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É E£ÉÆßAzÀÄ PÁ®ZÀPÀæ DªÀvÀð£ÀªÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ‘AiÀÄÄUÀ’ J£ÀÄߪÀgÀÄ. 8. £Á®ÄÌ AiÀÄÄUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. G. PÀÈvÀ, vÉæÃvÁ, zÁé¥ÀgÀ, PÀ°AiÀÄÄUÀ. 9. AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¹zÀÞ ZÀjvÉæ EgÀ°®è? G. D¦üæPÀ£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ.
 • 16. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 16 10. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è ZÀjvÉæAiÀÄ §gÀªÀtÂUÉ £ÉÆÃl AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ZÀPÀæzÉÆÃ¥Á¢£ÉÆÃl CxÀªÁ PÁ®ZÀPÀæzÀ DªÀvÀð£À. 11. ¥Á²ÑªÀiÁvÀågÀ ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀÄAmÁzÀ ZÀjvÉæ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ¸ÀgÀ¼À gÉÃSÁvÀäPÀ PÁ®zÀ ªÀiÁzÀj 12. ZÀjvÉæ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ gÉÃSÁvÀäPÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß CxÉÊð¹. G. * MAzÀ£Éà E¸À« DzÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀ£ÉAiÀÄ E¸À« §gÀ¨ÉÃPÀÄ. * 17£ÉÃAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤gÀƦ¹zÀ £ÀAvÀgÀ 18£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ. 13. D¦üæPÀ£ÀßjUÉ ZÀjvÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÁAiÀĪÁzÀ CA±À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ªÀiËTPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ZÀjvÉæ gÀa¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CzsÁåAiÀÄ - 4 ©ænµï DqÀ½vÀzÀ §Ä£Á¢ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ (CAPÀ -1) I. ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ §gɬÄj. 1. ¯Áqïð ªÉ¯Éè¹è eÁjUÉ vÀAzÀ ¥ÀzÀÞw G. J) d«ÄãÁÝj ¥ÀzÀÞw ©) gÉÊvÀªÁj ¥ÀzÀÞw ¹) zÀvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀQÌ®è r) ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞw 2. ªÉÆzÀ® DAUÉÆèÃ-ªÀÄgÁoÀ AiÀÄÄzÀÞªÀÅ F M¥ÀàAzÀzÉÆA¢UÉ PÉÆ£ÉUÉÆArvÀÄ. G. J) ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ M¥ÀàAzÀ ©) ²æÃgÀAUÀ ¥ÀlÖt ¹) ¸Á¯ï ¨Á¬Ä M¥ÀàAzÀ r) §¹ì£ï M¥ÀàAzÀ 3. ¥ÉñÉé JgÀqÀ£Éà eÁfgÁªï£ÀÄ F M¥ÀàAzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß M¦àzÀ£ÀÄ. G. J) §¹ì£ï M¥ÀàAzÀ ©) ¸Á¯ï¨Á¬Ä M¥ÀàAzÀ ¹) CºÀªÀÄzÁ¨ÁzÀ M¥ÀàAzÀ r) ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ M¥ÀàAzÀ 4. ¥ÀAeÁ©£À ¹AºÀ £ÉAzÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ£ÁVzÀݪÀ£ÀÄ. G. J) ¯Á¯ï ¹AUï ©) gÀtfvï ¹AUï ¹) zÀÄ°Ã¥ï¹AUï r) ªÀiÁ£À¹AUï 5. gÁ§mïðPÉèöʪï£À ‘¢é¸ÀPÁðgÀ’ªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ¥Àr¹zÀ ±Á¸À£À G. J) «ÄAmÉÆÃ-ªÀiÁgÉè ±Á¸À£À ©) ¦mïì EArAiÀiÁ ±Á¸À£À ¹) gÉUÀÄå¯ÉÃnAUï ±Á¸À£À r) EArAiÀÄ£ï Pˤì¯ï ±Á¸À£À 6. ¸ÀªÉÇÃðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ ±Á¸À£À. G. J) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÉÄÝ (1935) ©) ¦mïì EArAiÀiÁ ±Á¸À£À (1784) ¹) gÉUÀÄå¯ÉÃnAUï ±Á¸À£À (1773) r) EArAiÀÄ£ï Pˤì¯ï PÁAiÉÄÝ (1861)
 • 17. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 17 7. ¨sÁgÀvÀPÉÌ ºÉÊ PÀ«ÄμÀ£Àgï £ÉêÀÄPÀPÉÌ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ ±Á¸À£À. G. J) gÉUÀÄå¯ÉÃnAUï ±Á¸À£À ©) ¦mïì EArAiÀiÁ ±Á¸À£À ¹) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ±Á¸À£À r) EArAiÀÄ£ï Pˤì¯ï PÁAiÉÄÝ 8. DzsÀĤPÀ PÉÊUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ GzÀAiÀĪÁzÀ MAzÀÄ ªÀUÀð. G. J) PÀıÀ® PÀ«ÄðªÀUÀð ©) gÉÊvÁ¦ªÀUÀð ¹) gÁd¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀUÀð r) §AqÀªÁ¼À ±Á»ªÀUÀð 9. §AqÀªÁ¼À ±Á»vÀé ªÀåªÀ¸ÉܬÄAzÀ PÀtägÉAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ MAzÀÄ ªÀUÀð. G. J) ªÀvÀðPÀ ªÀUÀð ©) ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀUÀð ¹) PÀgÀPÀıÀ®PÀ«Äð ªÀUÀð r) gÉÊvÁ¦ ªÀUÀð 10 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä CAVÃPÀj¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G. J) ªÉÄʸÀÆj£À MqÉAiÀÄgÀÄ ©) CªÀzï£À £ÀªÁ§ ¹) ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À ¤eÁªÀÄ r) §AUÁ¼ÀzÀ £ÀªÁ§ 11. ¸ÁUÀgÉÆÃvÀÛgÀ DPÀæªÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÁºÀvÀÄ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ PÁgÀtªÁzÀ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR CA±À. G. J) gÁμÀÖçUÀ¼À «¸ÀÛgÀuÁ ¤Ãw ©) ¸ÀgÀPÀÄ ªÁå¥ÁjÃPÀgÀt ¹) PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä r) gÁμÀÖçUÀ¼À°è£À ¥ÉÊ¥ÉÆÃn 12. 1909gÀ «ÄAmÉÆÃ-ªÀiÁ¯Éð ±Á¸À£À F CA±ÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAr®è. G. J) PÉÃAzÀæ ±Á¸ÀPÁAUÀzÀ «¸ÀÛgÀuÉ. ©) ¥ÁæAvÀå ±Á¸À£À ¸À¨sÉ «¸ÀÛgÀuÉ ¹) ªÀÄwÃAiÀÄ DzsÁgÀzÀ°è ¥ÀævÉåÃPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæ r) ¥ÁæAvÀåUÀ½UÉ ¸ÁéAiÀÄvÀÛvÉ ¤ÃrPÉ II. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹j. 1. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ DAUÉÆèÃ-ªÀÄgÁoÀ AiÀÄÄzÀÞ¢AzÀ ©ænμÀjUÉ AiÀiÁªÀ ¥ÀæzÉñÀ zÉÆgÀQvÀÄ? G. CºÀªÀÄzÁ¨Ázï. 2. JgÀqÀ£Éà DAUÉÆèà - ªÀÄgÁoÀ AiÀÄÄzÀÞPÉÌ PÁgÀtªÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR CA±À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ªÀÄgÁoÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ DAvÀjPÀ AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÀÄ. 3. JgÀqÀ£Éà DAUÉÆèà - ªÀÄgÁoÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ©ænμÀgÀÄ AiÀiÁjUÉ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃrzÀgÀÄ? G. ¥ÉñÉé JgÀqÀ£Éà ¨ÁfgÁªï. 4. ªÀÄgÁoÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÉñÉé AiÀiÁgÀÄ? G. JgÀqÀ£É ¨ÁfgÁªï. 5. gÀtfvï¹AUï£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É »rvÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¹zÀgÀÄ? G. CªÀÄÈvÀ¸ÀgÀ, ®Æ¢üAiÀiÁ£À. 6. ¹RÍgÀ ¸ÉÊ£ÀåzÀ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? G. SÁ¯Áì. 7. zÀÄ°Ã¥ï ¹AUÀ£À ¥ÀæzsÁ¤ AiÀiÁgÀÄ? G. ¯Á¯ï ¹AUï. 9. ©ænμï ªÁå¥Áj ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? G. F¸ïÖ EArAiÀiÁ PÀA¥À¤. 9. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÆzÀ® UÀªÀ£Àðgï d£ÀgÀ¯ï AiÀiÁgÀÄ? G. ªÁgÀ£ï ºÉùÖAUïì.. 10. ¦mïì EArAiÀiÁ ±Á¸À£À eÁjUÉ §AzÀ ªÀμÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. 1784 11. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀªÉÇÃðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä J°è ¸Áܦ¸À¯Á¬ÄvÀÄ? G. PÀ®ÌvÁÛ. 12. 1935gÀ PÁAiÉÄÝAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtªÉãÀÄ? G. ¥ÁæAvÀåUÀ½UÉ ¸ÁéAiÀÄvÀÛzÉ ¤ÃrzÀÄÝ.
 • 18. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 18 13. ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ ±Á¸À¤ÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ PÁAiÀÄðzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ ±Á¸À£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. 1861gÀ EArAiÀÄ£ï Pˤì¯ï PÁAiÉÄÝ. 14. GvÀÛªÀÄ DqÀ½vÀPÁÌV ‘¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½’AiÀÄ £ÉêÀÄPÀPÉÌ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ ±Á¸À£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. 1784gÀ ¦mïìì EArAiÀiÁ ±Á¸À£À. 15. ¥ÁæAvÀåUÀ¼À°è ¢é-zÀ¼À ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀ ±Á¸À£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. 1919gÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ ±Á¸À£À. (ªÀiÁAmÉUÀÆå-ZɪÀiïì ¥sÀqïð) 16. 1909gÀ ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß gÀƦ¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G. 1909gÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉʸÀgÁAiÀiï «ÄAmÉÆà ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÀiÁgÉègÀªÀgÀÄ gÀƦ¹zÀgÀÄ. 17. 3£Éà DAUÉÆèÃ-ªÀÄgÁoÀAiÀÄÄzÀÞzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ? G. * ¥ÉñÉéAiÀÄ ¥ÀzÀZÀÄåw. * ºÉÆüÀÌgï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃA¸Éè ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞwUÉ M¼À¥ÀlÖgÀÄ. 18. ªÀÄwÃAiÀÄ DzsÁgÀzÀ°è ¥ÀævÉåÃPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæPÉÌ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ ±Á¸À£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. 1909gÀ «ÄAmÉÆÃ-ªÀiÁ¯Éð ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ. 19. 1919gÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ±Á¸À£ÀzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ?1 G. ªÀiÁAmÉUÉÆå - ZɪÀÄì¥sÀqïð. 20. CT® ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ gÁdåPÉÌ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ ±Á¸À£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. 1935 ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÉÄ.Ý 21. ©æl£ï ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß §AqÀªÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ½UÉ KPÉ §¼À¹PÉƼÀî¯ÁUÀ°®è? G. ¨sÁgÀvÀzÀ°è£À zsÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À CrØ. 22. DqÀ½vÀ E¯ÁSÉAiÀÄ°è «μÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß «AUÀr¹zÀ ±Á¸À£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. 1919gÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ±Á¸À£À. (ªÀiÁAmÉUÀÆå ZɪÀÄì ¥sÀqïð ¸ÀÄzsÁgÀuÉ) 23. ºÉÆüÀÌgï «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁrzÀ ªÀÄgÁoÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼ÁgÀÄ? G. ¹AzsÁå, ¥ÉñÉé ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¨ÁfÃgÁªï. 24. §AqÀªÁ¼À ±Á»vÀéPÉÌ PÁgÀtªÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. AiÀÄÄgÉÆæ£À°è£À ºÉƸÀ vÀAvÀæ eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ C£ÉéÃμÀuÉUÀ¼ÀÄ. 25. GvÀÛgÁ¢üPÁgÀvÀéPÁÌV £ÀqÉzÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è £Á£Á ¥ÀqÀ߫øÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß ¨ÉA§°¹zÀ£ÀÄ? G. JgÀqÀ£Éà ¥ÉñÉé ªÀiÁzsÀªÀgÁªï. 26. ¨sÁgÀvÀzÀ°è DzsÀĤPÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁjUɬÄAzÀ GzÀAiÀĪÁzÀ ªÀUÀðUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. ¨sÀÆ »qÀĪÀ½zÁzÀgÀÄ, UÉÃtÂzÁgÀgÀÄ, §AqÀªÁ¼À ±Á»UÀ¼ÀÄ, PÁ«ÄðPÀ ªÀUÀð, ¸ÁjUÉ ªÀUÀð, PÀȶ PÁ«ÄðPÀ ªÀUÀð. 27. 1773gÀ gÉUÀÄå¯ÉÃnAUï ±Á¸À£ÀzÀ ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼ÉãÀÄ? G. * ¢éªÀÄÄR ¸ÀPÁðgÀzÀ gÀzÀÄÝ. * §AUÁ¼ÀzÀ UÀªÀ£Àðgï ºÀÄzÉÝ ‘¨sÁgÀvÀzÀ UÀªÀð£Àgï d£ÀgÀ¯ï’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ. * ¸À®ºÉUÁV ¸À®ºÁ ¸À«Äw £ÉêÀÄPÀ. * ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀªÉÇÃðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¸ÁÜ¥À£É. 28. 1784gÀ ¦mïì EArAiÀiÁ ±Á¸À£ÀzÀ ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼ÉãÀÄ? G. * GvÀÛªÀÄ DqÀ½vÀPÁÌV ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½ £ÉêÀÄPÀPÁÌV CªÀPÁ±À. * ¸À®ºÁ ¸À«ÄwAiÀÄ°è ¥ÉæÊ« Pˤì¯ï ¸Áܦ¸À®Ä CªÀPÁ±À. * ©ænμï ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤AiÀĪÀÄPÉÌ F¸ïÖ EArAiÀiÁ PÀA¥É¤ M¼À¥ÀnÖvÀÄ.
 • 19. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 19 29. 1909gÀ «ÄAmÉÆÃ-ªÀiÁ¯Éð ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼ÉãÀÄ? G. * PÉÃAzÀæ ±Á¸ÀPÁAUÀzÀ «¸ÀÛgÀuÉ. * ¥ÁæAvÀåUÀ¼À ±Á¸À£À ¸À¨sÉAiÀÄ «¸ÀÛgÀuÉ. * ¥ÁæAwÃAiÀÄ ±Á¸À£À ¸À¨sÉUÀ¼À°è ZÀÄ£Á¬ÄvÀjUÀÆ CªÀPÁ±À * ªÀÄwÃAiÀÄ DzsÁgÀzÀ°è ¥ÀævÉåÃPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÉëÃvÀæ DgÀA¨sÀ. 30. 1935gÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ PÁAiÉÄÝAiÀÄ ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼ÉãÀÄ? G. * EzÀÄ MAzÀÄ ªÀÄÄRå zÁR¯É, ¸ÀévÀAvÀæå ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀPÉÌ DzsÁgÀ. * CT® ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ gÁdåPÉÌ CªÀPÁ±À. * DqÀ½vÀzÀ°è ¥ÁæAvÀåUÀ½UÉ ¸ÁéAiÀÄvÀÛvÉ ¤ÃrPÉ. CzsÁåAiÀÄ - 5 ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ (CAPÀUÀ¼ÀÄ -2) I. ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ §gɬÄj. 1. ¨sÁgÀvÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è ‘¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ PÁ®’ªÉAzÀÄ UÀÄwð¸À®àqÀĪÀÅzÀÄ. G. J) 17 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À ©) 18 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À ¹) 16 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À r) 19 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À 2. ‘¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ’zÀ d£ÀPÀ. G. J) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ©) ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¹) gÁªÀÄ ªÉÆúÀ£ïgÁAiÀiï r) eÉÆåÃw¨sÁ ¥ÀÄ¯É 3. DAiÀÄð¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ. G. J) DvÁägÁA ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ©) gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À ¹) gÁªÀĪÉÆúÀ£ï gÁAiÀiï r) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw 4. DvÁägÁA ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÀªÀgÀÄ ¸Áܦ¹zÀ ¸ÀªÀiÁd. G. J) §æºÀä ¸ÀªÀiÁd ©) DAiÀÄð ¸ÀªÀiÁd ¹) ¥ÁæxÀð£Á ¸ÀªÀiÁd r) ¸ÀvÀå ±ÉÆÃzsÀPÀ ¸ÀªÀiÁd 5. ¥ÁæxÀð£Á ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀ ¸ÀܼÀ. G. J) ªÀÄzÁæ¸ï ©) ªÀÄÄA¨ÉÊ ¹) ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ r) ZÉ£ÉßÊ 6. ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ UÀÄgÀÄ. G. J) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ©) eÉÆåÃw¨sÁ ¥ÀÄ¯É ¹) gÁ£ÀqÉ r) ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À 7. D¤¨É¸ÉAmï F zÉñÀzÀ ªÀÄ»¼É. G. J) L¯ÉðAqï ©) ¥sÁæ£ïì ¹) EAUÉèAqï r) ¸Éàãï 8. ºÉÆÃAgÀƯï ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀ ªÀμÀð. G. J) 1917 ©) 1916 ¹) 1920 r) 1919
 • 20. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 20 9. DAiÀÄð¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwgÀªÀgÀÄ ¸Áܦ¹zÀgÉ, §æºÀä ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ. G. J) eÉÆåÃw ¨sÁ ¥ÀÄ¯É ©) DvÁägÁA ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¹) JA.f.gÁ£ÀqÉ r) gÁªÀÄ ªÉÆúÀ£ÀgÁAiÀiï 10. ¸Àgï ¸ÀAiÀÄåzï CºÀªÀÄzï SÁ£ÀgÀªÀgÀÄ DgÀA©ü¹zÀ ZÀ¼ÀĪÀ½. G. J) ±ÀÄ¢Þ ZÀ¼ÀĪÀ½ ©) ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£À ZÀ¼ÀĪÀ½ ¹) D°WÀgï ZÀ¼ÀĪÀ½ r) £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ZÀ¼ÀĪÀ½ 11. eÉÆåÃw¨sÁ ¥ÀįÉAiÀĪÀjAzÀ ¸Áܦ¸À®àlÖ ¸ÀªÀiÁd. G. J) DAiÀÄð¸ÀªÀiÁd ©) §æºÀä ¸ÀªÀiÁd ¹) ¥ÁæxÀð£Á ¸ÀªÀiÁd r) ¸ÀvÀå±ÉÆÃzsÀPÀ ¸ÀªÀiÁd 12. w®PÀgÀÄ DgÀA©ü¹zÀ ¥ÀwæPÉ ‘ªÀÄgÁoÀ’ªÁzÀgÉ, D¤¨É¸ÉAlgÀÄ DgÀA©ü¹zÀ ¥ÀwæPÉ. G. J) PÉøÀj ©) ¸ÀAªÁzÀ P˪ÀÄÄ¢ ¹) £ÀÆå EArAiÀiÁ r) ¢ ¨ÉAUÁ¯ïUÉeÉmï 13. yAiÀiÁ¸Á¦üPÀ¯ï ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ ªÀÄÆ® ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ. G. J) ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ©) J.N.ºÀÆåªÀÄ ¹) ªÀiÁåqÀªÀiï ¨ÁèªÀn¹Ì r) JA.f.gÁ£ÀqÉ 14. «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ½AzÀ UÁA¢üÃf ¥ÉæÃjvÀgÁzÀAvÉ, eÉÆåÃw¨sÁ ¥ÀįÉgÀªÀgÀ vÀvÀéUÀ½AzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁzÀªÀgÀÄ. G. J) gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À ©) qÁ|| ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï ¹) gÁªÀiï ªÉÆúÀ£ïgÁªÀiï r) DvÁägÁA ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ 15. ‘eÁwAiÀÄÄ AiÉÆÃUÀåvɬÄAzÀ ºÉÆgÀvÉÃ, ºÀÄnÖ¤AzÀ®è’ JAzÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÀªÀgÀÄ. G. J) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ©) gÁªÀiï ªÉÆúÀ£ÀgÁAiÀiï ¹) ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À r) ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ 16. EªÀÅUÀ¼À ¸Àj ºÉÆAzÀĪÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ. J © 1) DAiÀÄð ¸ÀªÀiÁd J) eÉÆåÃw¨sÁ ¥ÀÄ¯É 2) ¸ÀvÀå±ÉÆÃzsÀPÀ ¸ÀªÀiÁd ©) DvÁägÁA ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ 3) ¥ÁæxÀð£Á ¸ÀªÀiÁd ¹) gÁªÀiï ªÉÆúÀ£ïgÁAiÀiï 4) §æºÀä ¸ÀªÀiÁd r) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw G. J) 1-r 2-J 3-¹ 4-r ©) 1-J 2-r 3-© 4-¹ ¹) 1-© 2-J 3-r 4-¹ r) 1-r 2-C 3-© 4-¹ 17. 1917gÀ°è PÁAUÉæ¸ï C¢üªÉñÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹zÀªÀgÀÄ. G. J) UÁA¢üÃf ©) dªÀºÀgÀ¯Á® £ÉºÀgÀÄ ¹) C¤¨É¸ÉAmï r) J.N. ºÀÆåªÀiï 18. ‘¸ÀvÁåxÀð ¥ÀæPÁ±À’ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwgÀªÀgÀÄ gÀa¹zÀgÉ, ‘UÀįÁªÀÄVj’ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹zÀªÀgÀÄ. G. J) gÁªÀiï ªÉÆúÀ£ï gÁAiÀiï ©) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ¹) eÉÆåÃw¨sÁ ¥ÀÄ¯É r) DvÁägÁA ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ 19. ‘ªÉÆÃPÀë ¸ÁzsÀ£ÉUÁV ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÉAiÉÄà ªÀÄÄRå’ªÉAzÀÄ ºÉýzÀªÀgÀÄ. G. J) ¥ÀgÀªÀÄ ºÀA¸À ©) C¤¨É¸ÉAmï ¹) ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ r) UÁA¢üÃf 20. EªÀÅUÀ¼À ¸Àj ºÉÆAzÀĪÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ J © 1) gÁªÀiï ªÉÆúÀ£ïgÁAiÀiï J) UÀįÁªÀÄVj 2) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ©) £ÀÆå EArAiÀiÁ 3) C¤¨É¸ÉAmï ¹) ¸ÀAªÁzÀ P˪ÀÄÄ¢ 4) eÉÆåÃw¨sÁ¥ÀÄ¯É r) ¸ÀvÁåxÀð ¥ÀæPÁ±À G. J) 1-¹ 2-r 3-J 4-© ©) 1-¹ 2-r 3-© 4-J ¹) 1-© 2-r 3-¹ 4-J r) 1-r 2-J 3-¹ 4-©
 • 21. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 21 21. ¸Àw¸ÀºÀUÀªÀÄ£À ¥ÀzÀÞwAiÀÄ «gÀÄzÀÞzÀ PÁAiÉÄÝAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉA§°¹zÀªÀgÀÄ. G. J) ¯Áqïð«®AiÀÄA ¨ÉAlAPï ©) gÁªÀiï ªÉÆúÀ£ï gÁAiÀiï ¹) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw r) ¸ÀAiÀÄåzï CºÀªÀÄzï SÁ£ï II. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹j. 1. ¥Á±ÁÑvÀå ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ°è AiÀiÁªÀ «ZÁgÀUÀ¼À CjªÀÅ ªÀÄÆr¹vÀÄ? G. ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé, ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉUÀ¼À CjªÀÅ. 2. ¸Àw ¸ÀºÀUÀªÀÄ£À ¥ÀzÀÞwAiÀÄ «gÀÄzÀÞ PÁAiÉÄÝAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀªÀgÁgÀÄ? G. ¯Áqïð «°AiÀÄA ¨ÉAnAPï. 3. ¸ÁªÀiÁfPÀ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀA¸ÉÜ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. §æºÀä ¸ÀªÀiÁd. 4. ¥ÁæxÀð£Á ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G. JA.f. gÁ£ÀqÉ. 5. ¸ÀvÀå ±ÉÆÃzsÀPÀ ¸ÀªÀiÁd¢AzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁzÀ ªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ? G. ±ÁºÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀÄ. 6. gÁªÀÄPÀȵÀÚ «ÄμÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ GzÉÝñÀªÉãÀÄ? G. ¸ÀªÀðzsÀªÀÄð ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ vÀvÀé ¥ÀæZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĵÁ×£À. 7. 1893gÀ «±ÀézsÀªÀÄð ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀÅ J°è £ÀqɬÄvÀÄ? G. aPÁUÉÆÃ. 8. ‘D°WÀgï ZÀ¼ÀĪÀ½’AiÀÄ £ÁAiÀÄPÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÀ»¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G. ¸Àgï ¸ÉÊAiÀÄzï CºÀªÀÄzï SÁ£ï. 9. gÁªÀiï ªÉÆúÀ£ïgÁAiÀiïgÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ ¨sÁμÉUÀ¼À°è ¥ÁArvÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ? G. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, CgÉéPï, ¥À¶ðAiÀÄ£ï, EAVèÃμï, VæÃPï, ¥sÉæAZï, ¯Áån£ï ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ. 10. gÁªÀiï ªÉÆúÀ£ïgÁAiÀiï ‘¸ÀAªÁzÀ P˪ÀÄÄ¢’ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¨sÁμÉAiÀÄ°è DgÀA©ü¹zÀgÀÄ? G. §AUÁ½. 11. ¨sÁgÀvÀzÀ°è yAiÀiÁ¸Á¦üPÀ¯ï ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀªÀgÁgÀÄ? G. C¤¨É¸ÉAmï. 12. ‘DAiÀÄð ¸ÀªÀiÁd’zÀ ¥ÀæªÀÄÄR ZÀlĪÀnPÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ±ÀÄ¢Þ ZÀ¼ÀĪÀ½. 13. ¥Á£À ¤μÉÃzsÀªÀ£ÀÄß MvÁ۬ĹzÀ ¸ÀªÀiÁd (¸ÀA¸ÉÜ) AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ¸ÀvÀå±ÉÆÃzsÀPÀ ¸ÀªÀiÁd. 14. ‘DAUÉÆèà NjAiÀÄAl¯ï’ PÁ¯ÉÃeï AiÀiÁªÀ ºÉ¸Àj¤AzÀ ¥ÀæSÁåvÀªÁ¬ÄvÀÄ? G. D°WÀgï ªÀÄĹèA «±Àé«zÁ央AiÀÄ 15. ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀ aAvÀ£ÉUÉ DzsÁgÀªÁzÀ CA±À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw. III. £Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹j. 1. ¨sÁgÀvÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è 19£ÉÃAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ‘¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ’ PÁ®ªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? G. * ¥Á²ÑªÀiÁvÀå £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀPÀð. * ªÉÊZÁjPÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ. * ªÀÄÆqsÀ £ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É. * EAVèÃμï «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ ¸Ë®¨sÀå zÉÆgÉAiÀÄÄ«PÉ. * zÀéAzÀévÉ, «gÉÆÃzsÁ¨sÁ¸À ºÁUÀÆ ¸Àé»vÁ¸ÀQÛUÀ¼À CjªÀÅ.
 • 22. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 22 2. ¸ÀvÀå ±ÉÆÃzsÀPÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. * ¥Á£À ¤μÉÃzsÀPÉÌ MvÁ۬ĹvÀÄ. * ¹ÛçÃ-¥ÀÄgÀÄμÀgÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrvÀÄ. * ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¹vÀÄ. * d£ÀgÀ ±ÉÆÃμÀuÉ, C¸Ààç±ÀåvÁ DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß «gÉÆâü¹vÀÄ. * ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄPÁÌV ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹvÀÄ. * «zÁåyð¤AiÀÄgÀ ²PÀëtPÁÌV ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¹vÀÄ. * ¸ÀªÀiÁd ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁV GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¹vÀÄ. * gÉÊvÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɹvÀÄ. 3. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁV ±Àæ«Ä¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G. * gÁªÀiï ªÉÆúÀ£ÀgÁAiÀiï * zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw * JA.f.gÁ£ÀqÉ * eÉÆåÃw¨sÁ ¥ÀÄ¯É * ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ * D¤¨É¸ÉAmï * ¸Àgï ¸ÉÊAiÀÄzï CºÀªÀÄzï SÁ£ï. 4. D°¥sÀgï ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö¹. G. * ªÀÄĸÀ¯Áä£ÀgÀÄ gÁdQÃAiÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ, zsÁ«ÄðPÀ, vÁwéPÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß §zÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ¥ÀƪÀð¥À²ÑªÀÄ «ZÁgÀUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀÄPÉÌ ¨ÉA§°¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ªÀÄĹèA ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ DzsÀĤPÀ ²PÀët ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. * ‘DAUÉÆèÃ-NjAiÀÄAl¯ï’ PÁ¯ÉÃf£À ªÀÄÆ®PÀ ¥Á±ÁÑvÀå ²PÀëtzÉÆA¢UÉ zsÁ«ÄðPÀ ²PÀët ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 5. ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ AiÀÄĪÀ ±ÀQÛAiÀÄ ¥ÉæÃgÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ ºÉÃUÉ? ¸ÀªÀÄyð¹j. G. * fêÀ£À ¦æÃwAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß vÉgÉ¢lÄÖ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ£ÀÄß JZÀÑgÀUÉƽ¹zÀ PÁæAwPÁj ¸À£Áå¹. * ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛAiÀÄ EgÀÄ«PÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄxÀåðPÉÌ ªÀĺÀvÀé ¤ÃrzÀgÀÄ. * ªÉÆÃPÀëPÁÌV zÀÄrAiÀÄ®Ä ¥ÁæxÀð£É, AiÉÆÃUÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À®èzÉ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÉAiÀÄÄ ªÀÄÄRåªÉAzÀgÀÄ. * «ÄμÀ£ï ªÀÄÆ®PÀ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÀÄ. * ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. * 1893gÀ°è «±ÀézsÀªÀÄð ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ ¥Àæw¤¢üAiÀiÁV ¨sÁUÀªÀ»¹, ¨sÁgÀvÀzÀ »jªÉÄAiÀÄ£ÀÄß dUÀwÛUÉ ¸ÁjzÀgÀÄ. 6. yAiÀiÁ¸Á¦üPÀ¯ï ¸ÉƸÉÊn ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ¼ÉãÀÄ? G. * ¨ÉÃzsÀ-¨sÁªÀ E®èzÀ «±Àé ¨sÁvÀÈvÀézÀ ¤ªÀiÁðt * ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ vÀÄ®£ÁvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£À. * ¥ÀæPÀÈw ¤AiÀĪÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÀÄ¥ÀÛ ±ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÉZÀÄѪÀÅzÀÄ. 7. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ-zsÁ«ÄPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. * ¥Á²ÑªÀiÁvÀå £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀPÀð. * ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É. * ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É. * zÀéAzÀévÉ, «gÉÆÃzsÁ¨sÁ¸À ºÁUÀÆ ¸Àé»vÁ¸ÀQÛUÀ¼À CjªÀÅ. 8. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ°è ¥ÁæxÀð£Á ¸ÀªÀiÁdzÀ ¥ÁvÀæªÉãÀÄ? G. * ²PÀët ¥Àæ¸ÁgÀPÉÌ ºÉaÑ£À DzÀåvÉ. * «zsÀªÁ «ªÁºÀ, ¹Ûçà ²PÀët, CAvÀeÁðw «ªÁºÀ, ¸ÀºÀ¨sÉÆÃd£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ. * ¨Á®å«ªÁºÀ, eÁw ¥ÀzÀÞw, «UÀæºÁgÁzsÀ£É, ¥ÀzsÁð¥ÀzÀÞwUÉ «gÉÆÃzsÀ. * ¸ÀªÀðzsÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåzÀ ¥ÀæwÃPÀªÉA§ ¥Àæw¥ÁzÀ£É. * C£ÁxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zsÀªÁ±ÀæªÀÄUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É. 9. §æºÀä ¸ÀªÀiÁdzÀ vÀvÀéUÀ¼ÁªÀªÀÅ? G. * »AzÀÆ zsÀªÀÄðzÀ°èzÀÝ DZÁgÀ-«ZÁgÀUÀ¼À ¸ÀÄzsÁgÀuÉ * «UÀæºÁgÁzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ §ºÀÄzÉêÀvÁ DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «gÉÆâü¹vÀÄ. * KPÀzÉêÀvÁ DgÁzsÀ£ÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ. * AiÀÄdÕAiÀiÁUÁ¢UÀ¼À£ÀÄß RAr¹, ¥ÀÄgÉÆûvÀ ±Á»AiÀÄ£ÀÄß «gÉÆâü¹vÀÄ. * DAUÀè ²PÀëtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ°è gÁμÀÖç ¥ÀæeÉÕ ªÀÄÆr¹vÀÄ.
 • 23. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 23 10. ¸ÁªÀiÁfPÀ-zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ°è JA.f. gÁ£ÀqÉAiÀĪÀgÀ ¥ÁvÀæªÉãÀÄ? G. * ¥ÁæxÀð£Á ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¹zÀgÀÄ. * ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀÄzsÁj¸ÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ gÁdQÃAiÀÄ, DyðPÀ ¥ÀæUÀw C¸ÁzsÀåªÉAzÀgÀÄ. * »AzÀÆ, ªÀÄĹèA KPÀvÉAiÀÄ ¥Àæw¥ÁzÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ. * PÁAUÉæ¸ï£À°è ¸ÀQæAiÀĪÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀgÀÄ. * ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ²PÀëtPÁÌV ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀgÀÄ. 11. gÁªÀiï ªÉÆúÀ£ïgÁAiÀiïgÀªÀgÀ£ÀÄß ‘¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ d£ÀPÀ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? G. * DzsÀĤPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ EAVèÃμï ²PÀët ¨sÁgÀvÀzÀ £À«ÃPÀgÀtPÉÌ CªÀ±ÀåPÀªÉAzÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÀgÀÄ. * ¹Ûçà ±ÉÆÃμÀuÉ, ¨Á®å «ªÁºÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àw ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß «gÉÆâü¹zÀgÀÄ. * ¸Àw ¸ÀºÀUÀªÀÄ£À «gÀÄzÀÞ PÁAiÉÄÝAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉA§°¹zÀgÀÄ. * AiÀÄdÕ-AiÀiÁUÁ¢UÀ¼À£ÀÄß RAr¹, ¥ÀÄgÉÆûvÀ±Á»AiÀÄ£ÀÄß «gÉÆâü¹zÀgÀÄ. * ¥ÀwæPÉÆÃzsÀåªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ d£ÀgÀ°è ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹zÀgÀÄ. * ªÀÄÆwð¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÀ CªÀgÀÄ, G¥À¤μÀvÀÄÛUÀ¼À ¤dªÁzÀ CxÀðªÀ£ÀÄß w½¹zÀgÀÄ. 12. ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ°è zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀĪÀgÀ ¥ÁvÀæªÉãÀÄ? G. * “ªÉÃzÀUÀ½UÉ »AwgÀÄV” JA§ PÀgÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ‘±ÀÄ¢ÞÃPÀgÀt ZÀ¼ÀĪÀ½’AiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. * eÁw ¥ÀzÀÞw, «UÀæºÁgÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß RAr¹zÀgÀÄ. * CxÀð»Ã£À ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÉÆûvÀ ±Á»AiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹zÀgÀÄ. * ¸ÀézÉò ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À §¼ÀPÉUÉ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. * d£ÀjUÉ ºÉÆÃgÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉƼÀî®Ä ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. * ±Á¯Á-PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÉÃPÀ ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. * ¸Áé©üªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁéªÀ®A§£ÉUÉ PÀqÉ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. CzsÁåAiÀÄ - 6 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄ (CAPÀUÀ¼ÀÄ-2) I. ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ §gɬÄj. 1. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÀAUÁæªÀÄ £ÀqÉzÀ ªÀμÀð G. J) 1867 ©) 1857 ¹) 1875 r) 1785 2. EzÀÄ ©ænμÀgÀ ¥À槮 ¸ÉãÁ £É¯É. G. J) ¨ÁågÀPï¥ÀÄgÀ ©) «ÄÃgÀvï ¹) zɺÀ° r) PÁ£ÀÄàgÀ 3. ‘¨sÁgÀvÀzÀ ZÀPÀæªÀwð’ JAzÀÄ WÉÆö¸À®àlÖ zÉÆgÉ. G. J) μÁ D®A ©) £Á£Á ¸ÁºÉç ¹) JgÀqÀ£Éà §ºÀzÀÆÝgï μÁ r) vÁvÁåmÉÆÃ¥É 4. ¨ÁågÀPï¥ÀÄgÀzÀ°è ©ænμï ¸ÉÊ£Áå¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉʤPÀ. G. J) £Á£Á ¸ÁºÉç ©) vÁvÁåmÉÆÃ¥É ¹) ªÀÄAUÀ®¥ÁAqÉ r) £ÁgÁAiÀÄtgÁªï 5. ©ænμÀgÀ «gÀÄzÀÞ zÀAUÉAiÉÄzÀÝ gÀhiÁ¤ìAiÀÄ gÁtÂ. G. J) N§ªÀé ©) ®QëöäèÁ¬Ä ¹) ZÉ£ÀߪÀÄä r) ªÀ®èªÀÄä 6. PÉÊUÁjPÁ PÁæAwAiÀÄÄ F zÉñÀzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ. G. J) CªÉÄjPÁ ©) ¥sÁæ£ïì ¹) gÀμÁå r) ©æl£ï 7. ©æl£ï gÁtÂAiÀÄÄ WÉÆÃμÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀ ªÀμÀð. G. J) 1857 ©) 1858 ¹) 1758 r) 1785 8. ‘zÀvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀQ̮蒪ÉA§ ¤Ãw¬ÄAzÀ ©ænμÀgÀ ªÀ±ÀªÁzÀ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ. G. J) ¸ÀvÁgÀ, zɺÀ°, §AUÁ¼À, gÀhiÁ¤ìì ©) gÀhiÁ¤ìì, ¸ÀvÁgÀ, eÉÊ¥ÀÄgÀ, GzÀAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¹) eÉÊ¥ÀÄgÀ, zɺÀ°, GzÀAiÀÄ¥ÀÄgÀ, gÀhiÁ¤ìì r) §AUÁ¼À, ¸ÀvÁgÀ, eÉÊ¥ÀÄgÀ, GzÀAiÀÄ¥ÀÄgÀ
 • 24. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 24 9. ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄ «¥sÀ®ªÁUÀ®Ä MAzÀÄ PÁgÀt. G. J) ºÉÆÃgÁlzÀ°è ©ænμÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À°®è ©) ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀÄ ±ËAiÀÄð¢AzÀ ºÉÆÃgÁrzÀgÀÄ ¹) ºÉÆÃgÁlªÀÅ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß vÁ½vÀÄ r) ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀ°è ¤²ÑvÀ UÀÄj EgÀ°®è 10. PÁ£ÀÄàgÀzÀ°è zÀAUÉ JzÀÝ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ. G. J) £Á£Á ¸ÁºÉç ªÀÄvÀÄ ªÀÄAUÀ® ¥ÁAqÉ ©) £Á£Á ¸ÁºÉç ªÀÄvÀÄÛ vÁvÁåmÉÆæ ¹) vÁvÁå mÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀ®¥ÁAqÉ r) §ºÀzÀÆÝgï μÁ ªÀÄvÀÄÛ vÁvÁåmÉÆÃ¥É 11. 1857gÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è §¼À¸À®àqÀÄwÛzÀÝ ¨sÁμÉ. G. J) DAUÀè ©) ¥À¶ðAiÀÄ£ï ¹) »A¢ r) §AUÁ½ 12. ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀĪÀÅ F ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ºÀgÀrvÀÄ. G. J) gÀhiÁ¤ìì, §AUÁ¼À, zɺÀ° ©) zɺÀ°, ©ºÁgÀ, gÀhiÁ¤ìì ¹) PÁ£ÀÄàgÀ, Mj¸Àì §AUÁ¼À r) zɺÀ°, PÁ£ÀÄàgÀ, gÀhiÁ¤ìì 13. ©ænμÀjAzÀ ¥ÀzÀZÀÄåvÀUÉÆAqÀ gÁdgÀÄ. G. J) ªÉÆWÀ¯ï ZÀPÀæªÀwð ªÀÄvÀÄÛ Ozï£À £ÀªÁ§ ©) ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ªÀÄvÀÄÛ CªÀzï£À £ÀªÁ§gÀÄ ¹) ªÉÆWÀ¯ï ZÀPÀæªÀwð ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï £ÀªÁ§ r) CªÀzï£À £ÀªÁ§ ªÀÄvÀÄÛ μÁ D®A 14. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ¼ÁUÀ®Ä MAzÀÄ PÁgÀt. G. J) 1857gÀ ºÉÆÃgÁl ©) GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è ºÉZÀѼÀ ¹) EAVèõÀgÀÄ zÀĨÁj ¸ÀÄAPÀ ºÉÃjzÀÄÝ r) UÀȺÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ CªÀ£Àw ºÉÆA¢zÀÄÝ 15. ©ænμï ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀgÀ ªÀÄzsÉå EzÀÝ ªÀÄzsÀåªÀwð. G. J) UÀªÀ£Àðgï d£ÀgÀ¯ï ©) ¸ÉʤPÀgÀÄ ¹) ªÉʸÀgÁAiÀiï r) d«ÄãÁÝgÀ II. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹j. 1. ¨sÁgÀvÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÀAUÁæªÀĪÀ£ÀÄß EAVèÃμï EwºÁ¸ÀPÁgÀgÀÄ K£ÉAzÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ? G. ¹¥Á¬ÄzÀAUÉ. 2. qÁ¯ïºË¹ AiÀiÁªÀ £ÀªÁ§gÀ gÁd ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ? G. vÀAeÁªÀÅgÀÄ, PÀ£ÁðnPï. 3. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀgÀPÀıÀ®vÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉòÃAiÀÄ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ QëÃt¸À®Ä ªÀÄÄRå PÁgÀtªÉãÀÄ? G. EAUÉèAr£À¯ÁèzÀ PÉÊUÁjPÁ PÁæAwAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ. 4. ©ænμÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÉʤPÀjUÉ ¤ÃrzÀ §AzÀÆQ£À ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? G. gÁAiÀįï J£ï ¦üïïØ §AzÀÆPÀ. 5. 1857gÀ zÀAUÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ K£ÉAzÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ? G. ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄ. 6. ¨sÁgÀvÀzÀ°è C¢üPÁgÀ «¸ÀÛgÀuÁ GzÉÝñÀ¢AzÀ ©ænμÀgÀÄ eÁjUÉ vÀAzÀ ¤ÃwUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. * ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞw. * zÀvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀQÌ®è ¤Ãw. 7. ‘zÀvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀQÌ®è’ ªÉA§ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀªÀgÀÄ? G. ¯Áqïð qÁ¯ï ºË¹. 8. ©ænμÀgÀ «gÀÄzÀÞ gÀhiÁ¤ììgÁt UÉzÀÝ ¥ÀæzÉñÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. UÁé°AiÀÄgï 9. ªÀÄAUÀ® ¥ÁAqÉAiÀÄ£ÀÄß UÀ°èUÉÃj¸À®Ä PÁgÀtªÉ£ÀÄ? G. ¨ÁågÀPï¥ÀÄgÀzÀ°è ¸ÉÊ£Áå¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ PÁgÀt. 10. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀÄ (¹¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ) d£ÀgÀ «±Áé¸À PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? G. ¹¥Á¬Ä ªÀiÁrzÀAvÀºÀ zÀgÉÆÃqÉ ºÁUÀÆ ®ÆnUÀ¼ÀAvÀºÀ UÀA©üÃgÀªÁzÀ vÀ¥ÀÄàUÀ½AzÀ.
 • 25. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 25 11. 1857 gÀ ºÉÆÃgÁl £ÀAvÀgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ ªÀ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ? G. ©ænµï ¥Á°ðªÉÄAn£À ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À PÁAiÀÄðzÀ²ð. 12. ©æl£ï gÁtÂAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ ªÀμÀðzÀ°è WÉÆÃμÀuÉ ºÉÆgÀr¹zÀ¼ÀÄ? G. 1858. III. £Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹j. 1. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæ ¸ÀAUÁæªÀÄPÉÌ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß w½¹. G. * gÁdQÃAiÀÄ PÁgÀt * DyðPÀ PÁgÀt * ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ PÁgÀt * DqÀ½vÁvÀäPÀ PÁgÀt * ¸ÉʤPÀPÁgÀt * vÀvÀPÀëtzÀ PÁgÀt 2. ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄPÉÌ vÀPÀëtzÀ PÁgÀtªÉãÀÄ? G. * ©ænμÀgÀÄ ¸ÉʤPÀjUÉ £À«Ã£À ‘gÁAiÀįï J£ï¦üïïØ’ §AzÀÆPÀÄUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¹zÀÝgÀÄ. * CzÀPÉÌ ºÀ¸ÀÄ«£À ªÀÄvÀÄÛ ºÀA¢AiÀÄPÉƧÄâ ¸ÀªÀjzÁÝgÉA§ ªÀzÀAw ºÀ©âvÀÄÛ. * »AzÀÆUÀ½UÉ ºÀ¸ÀÄ ¥À«vÀæªÁzÀgÉ, ªÀÄĸÀ¯Áä£ÀjUÉ ºÀA¢ ¤¶zÀÞªÁVvÀÄÛ. * §AzÀÆPÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À®Ä ©ænμÀgÀÄ w½¹zÁUÀ, CzÀ£ÀÄß ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ vÉUÉAiÀÄ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀ ¸ÉʤPÀgÀÄ zÀAUÉ JzÀÝgÀÄ. 3. ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄPÉÌ gÁdQÃAiÀÄ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? G. * ©ænμÀgÀÄ eÁjUÉ vÀAzÀ ‘zÀvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀQ̮蒪ÉA§ ¤Ãw¬ÄAzÁV zÉòà ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä C¹ÛvÀé PÀ¼ÉzÀÄ PÉÆAqÀªÀÅ. * ¸ÀvÁgÀ, gÀhiÁ¤ìì, eÉÊ¥ÀÄgÀ, GzÀAiÀÄ¥ÀÄgÀ ©ænμÀgÀ ªÀ±ÀªÁzÀªÀÅ. * vÀAeÁªÀÅgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðnPï £ÀªÁ§gÀ gÁd ¥ÀzÀ« gÀzÀÄÝ ¥Àr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. * ªÉÆWÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ CªÀzï£À £ÀªÁ§gÀ ¥ÀzÀZÀÄåw¬ÄAzÀ ®PÁëAvÀgÀ ¸ÉʤPÀgÀÄ ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ¼ÁzÀgÀÄ. 4. ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄPÉÌ DyðPÀ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? G. * ©æl£ï£À PÉÊUÁjPÁ PÁæAw¬ÄAzÁV PÀgÀPÀıÀ®vÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉòÃAiÀÄ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ QëÃt¹zÀªÀÅ. * PÁ«ÄðPÀgÀÄ (PÀgÀPÀıÀ®UÁgÀgÀÄ) ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ¼ÁzÀgÀÄ * EAUÉèAr£À°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀgÀPÀÄUÀ½UÉ zÀĨÁj ¸ÀÄAPÀ ºÉÃjzÀ PÁgÀt, ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ vÉÆAzÀgÉVÃqÁzÀgÀÄ. * d«ÄãÁÝj ¥ÀzÀÞwUÀ½AzÁV gÉÊvÀgÀÄ ±ÉÆÃμÀuÉUÉ M¼ÀUÁzÀgÀÄ. * E£ÁA ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß E£ÁA DAiÉÆÃUÀ ªÁ¥Á¸ÀÄì ¥ÀqÉzÀ PÁgÀt vÁ®ÆèPÀÄzÁgÀgÀÄ ¸ÀAPÀμÀÖQÌÃqÁzÀgÀÄ. 5. ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄPÉÌ DqÀ½vÁvÀäPÀ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? G. * ºÉƸÀ £ÁUÀjPÀ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁzsÀ PÁAiÉÄÝUÀ¼À£ÀÄß ©ænμÀgÀÄ eÁjUÉ vÀAzÀgÀÄ. * PÁ£ÀƤ£À°è ¥ÀPÀë¥ÁvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄwÛzÀݪÀÅ. * DAUÀè¨sÁμÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¨sÁμÉAiÀiÁzÀ PÁgÀt ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ vÉÆAzÀgÉUÉƼÀUÁzÀgÀÄ. * EAVèÃμï £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ ©ænμÀgÀ ¥ÀgÀªÁVAiÉÄà £ÁåAiÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. * ºÉƸÀ PÁ£ÀƤ£À D±ÀAiÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ CjªÁUÀ°®è. 6. ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄPÉÌ ¸ÉʤPÀ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? G. * ©ænμÀgÀ ¸ÉÊ£ÀåzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ ¹ÜÃw ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀĪÁVvÀÄÛ. * DAUÀèjVzÀÝ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ EgÀ°®è. * §rÛ, ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼À°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ vÁgÀvÀªÀÄå ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. * ¸ÁUÀgÉÆÃvÀÛgÀ ¸ÉêÉUÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉʤPÀgÀ£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ.
 • 26. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 26 7. ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀĪÀÅ «¥sÀ®UÉƼÀî®Ä PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? G. * Erà zÉñÀªÀ£ÀÄß ªÁ妸À°®è. * zÉñÀzÀ ©qÀÄUÀqÉVAvÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸Àé»vÁ¸ÀQÛ ºÁUÀÆ ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ £ÀqÉzÀ ºÉÆÃgÁlªÁVvÀÄ.Û * AiÉÆÃfvÀªÁzÀ ºÉÆÃgÁlªÁVgÀ°®è. * ©ænμï ¸ÉʤPÀgÀ°èzÀÝ MUÀÎlÄÖ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ°ègÀ°®è. * ¸ÀÆPÀÛ £ÁAiÀÄPÀvÀé ºÁUÀÆ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ PÉÆgÀvɬÄvÀÄÛ. * AiÀÄÄzÀÞ vÀAvÀæ, ¸ÉʤPÀ ¥Àjtw, ²¹Û£À PÉÆgÀvɬÄvÀÄÛ * ºÉÆÃgÁlUÁgÀjUÉ ¤²ÑvÀ UÀÄj EgÀ°®è. * zÉòÃAiÀÄ gÁdgÀÄ ©ænμÀjUÉ ¤μÉ× vÉÆÃj¹zÀgÀÄ. * ¹¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ®Æn, zÀgÉÆÃqÉUÀ¼À°è vÉÆqÀV d£ÀgÀ «±Áé¸ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. 8. ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö¹j. G. * F¸ïÖ EArAiÀiÁ DqÀ½vÀ PÉÆ£ÉUÉÆArvÀÄ. * ©æl£ï ¸ÁªÀiÁæeÉÕUÉ DqÀ½vÀ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. * ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ©ænμï ¥Á°ðªÉÄAn£À ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÉ M¦à¸À¯Á¬ÄvÀÄ. * ©æl£ïgÁt 1858 gÀ°è WÉÆÃμÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀ¼ÀÄ. * ¨sÁwÃAiÀÄgÀ ¦æw, «±Áé¸À, ¨ÉA§®«®èzÉ £ÁªÀÅ ±ÁAw¬ÄAzÀ D½éPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzÀå«®è JA§ÄzÀ£ÀÄß ©ænµÀgÀÄ CjvÀgÀÄ. * EzÀÄ ¨sÁgÀwÃgÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁlPÉÌ ºÉƸÀ ¢PÀÆìaAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrvÀÄ. 9. 1858gÀ ©æl£ïgÁtÂAiÀÄ WÉÆÃμÀuÉAiÀÄ°èzÀÝ CA±ÀUÀ¼ÀÄ AiÀĪÀªÀÅ? G. * PÀA¥À¤AiÀÄÄ zÉòà gÁdgÉÆA¢UÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ M¥ÀàAzÀUÀ¼À£ÀÄß CAVÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ¥ÁæzÉòPÀ «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄ C¥ÉÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©qÀĪÀÅzÀÄ. * ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ ¸ÀĨsÀzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. * PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÄAzÉ J®èjUÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ. * zsÁ«ÄðPÀ ¸À»µÀÄÚvÉUÁV zsÁ«ÄðPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥À ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ. 10. 1857gÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄPÉÌ ©ÃeÁAPÀÄgÀªÁzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹. G. * «ÄÃgÀvï ©ænµÀgÀ ¥À槮 ¸ÉãÁ£É¯ÉAiÀiÁVvÀÄÛ. * ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉʤPÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ «vÀj¹zÀ ‘gÁAiÀįï J£ï¦üïïØ’ §¼À¸À®Ä ¤gÁPÀj¹zÀgÀÄ. * ¤gÁPÀj¹zÀ ¹¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. * EzÀjAzÀ PÉgÀ½ ¸ÉʤPÀgÀÄ ¸ÉgɪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¹¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ.
 • 27. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 27 CzsÁåAiÀÄ -7 ¨sÁgÀvÀzÀ°è ©ænµï DqÀ½vÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ (CAPÀ-1) I. ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ §gɬÄj. 1. ªÀĺÀ¯ï JAzÀgÉ. G. J) f¯Éè ©) vÁ®ÆèPÀÄ ¹) ºÀ½î r) ªÀÄ£É 2. ¨sÁgÀvÀzÀ°è EAVèÃμï ²PÀëtªÀ£ÀÄß eÁjUÉƽ¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ. G. J) ¯Áqïð ªÉÄPÁ¯É ©) ¯Áqïð PÀdð£ï ¹) «°AiÀÄA ¨ÉAnAPï r) ¯Áqïð PÁ£ïðªÁ°Ã¸ï 3. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄ gÉ樀 ¸ÀAZÁgÀ F JgÀqÀÄ £ÀUÀgÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. G. J) ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÀÄvÀÄÛ xÁt ©) PÉÆîÌvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ gÁtÂUÁeï ¹) ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - a£ÉÊ r) ¸ÀÆgÀvï - CºÀªÀÄzÁ¨Ázï 4. §AUÁ¼ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ¤Ã° PÀȶPÀgÀ ºÉÆÃgÁlzÀ°è F ¥ÀwæPÉ ªÀĺÀvÀÛgÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀ»¹vÀÄÛ. G. J) CªÀÄÈvÀ §eÁgï ©) ¢ næ§Äå£À¯ï ¹) »AzÀÆ ¥ÉÃnæAiÀiÁmï r) ¢.¨ÉAUÁ° 5. 18£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è GvÁàzÀ£Á PÉÃAzÀæªÁVzÀÝ ¨sÁgÀvÀ PÉêÀ® PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß gÀ¥sÀÄÛ ªÀiÁqÀĪÀ ¹ÜÃw vÀ®Ä¦vÀÄ KPÉAzÀgÉ. G. J) zÉòà GvÀà£ÀßUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖzÀ PÀĹvÀ ©) EAUÉèÃAr£À¯ÁèzÀ PÉÊUÁjPÁ PÁæAw ¹) PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À GvÁàzÀ£ÉAiÀįÁèzÀ ºÉZÀѼÀ r) LgÉÆÃ¥Àå ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀįÁèzÀ C¸ÀªÀÄvÉÆî£À 6. ¯Áqïð PÁ£ïðªÁ°Ã¸À£ÀÄ d«ÄãÁÝj ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß E°è eÁjUÉ vÀAzÀ£ÀÄ. G. J) PÉÆqÀUÀÄ ©) ªÀÄzÁæ¸ï ¹) ªÀÄÄA¨ÉÊ r) §AUÁ¼À 7. “C” ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¥ÀwæPÉUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß “D” ¥ÀnÖAiÀÄ°è CªÀÅUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÉ. EªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥À£ÀÄß Dj¹ §gɬÄj. J © 1) ¸ÀAªÁzÀ P˪ÀÄÄ¢ J) ¸ÀÄgÉÃAzÀæ£ÁxÀ ¨Áå£Àfð 2) PÀ®ÌvÁÛ d£ÀgÀ¯ï ©) F±ÀégÀ ZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgï 3) ¸ÉÆêÉÄ¥ÀæPÁ±À ¹) gÁªÀiï ªÉÆúÀ£ïgÁAiÀiï 4) ¢ ¨ÉAUÁ° r) §QÌAUï ºÁåªÀiï G. J) 1-¹, 2-©, 3-r, 4-J ©) 1-¹, 2-r, 3-©, 4-J ¹) 1-J, 2-r, 3-©, 4-J r) 1-r, 2-©, 3-J, 4-¹ 8. ©ænμÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è KPÀgÀÆ¥ÀzÀ DqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀ®Ä PɼÀV£À AiÀiÁªÀ ºÉýPÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁV®è. G. J) ©ænμÀgÀÄ MqÉzÀÄ D¼ÀĪÀ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹zÀgÀÄ. ©) ¯Áqïð qÁ¯ï ºË¹AiÀÄÄ zÀvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀQÌ®è JA§ ¤Ãw eÁjUÉ vÀAzÀ£ÀÄ. ¹) ¯Áqïð ªÉ¯Éè¹èAiÀÄÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. r) ©ænμÀgÀÄ ««zsÀ PÀAzÁAiÀÄ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀgÀÄ. II. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹j. 1. ¯ÁqÀð PÁ£ÀðªÁ°¸ï£ÀÄ eÁjUÉ vÀAzÀ ¥ÀzÀÞw AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. d«ÄãÁÞj ¥ÀzÀÝw. 2. gÀåvÀªÁj ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃV¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G. C¯ÉPÁìAqÀgï jÃqï. 3. ªÀĺÀ¯Áéj ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃV¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G. Dgï. JA. §qïð ªÀÄvÀÄÛ eÉêÀiïì xÁªÀÄì£ï
 • 28. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 28 4. ©ænµÀgÀ PÁ®zÀ°è «±Àé «zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ J°è C¹ÛvÀéPÉÌ §AzÀªÀÅ? G. PÀ®ÌvÁÛ, ªÀÄzÁæ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¨ÉÊ 5. ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ ±Àæ«Ä¹zÀ UÀªÀ£Àðgï d£ÀgÀ¯ï AiÀiÁgÀÄ? G. ¯ÁqÀð PÀdð£ï. 6. ©ænµÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄð ªÉÊRjAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÀ EAVèõÀ ¥ÀwæPÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. PÀ®ÌvÁÛ d£Àð¯ï 7. F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¥ÀwæPÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ¸ÉÆêÉÄ ¥ÀæPÁ±À 8. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® ¥ÀwæPÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ. 9. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀ «ÄµÀ£Àj AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ªÉÆÃVèAUï «ÄμÀ£Àj. 10. ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÁμÁ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ªÀμÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. Qæ.±À. 1818. 11. ZÁ¯ïìªÀÅqï DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¤ÃrzÀ ¸À®ºÉ K£ÀÄ? G. * ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 12. ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðªÉÊRjAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÀÝjAzÀ UÀr¥ÁgÁzÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ AiÀiÁgÀÄ? G. §QÌAUï ºÁåªÀiï. 13. ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G. ZÁ¯ïìªÀÅqï. III. PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ JgÀqÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹. 1. ¨ÁgÀvÀzÀ°è ©ænμÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊ°£À ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¹zÀgÀÄ. KPÉ? G. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÆ¯É ªÀÄƯÉUÀ¼À£ÀÄß ²ÃWÀæªÁV vÀ®Ä¥ÀĪÀÅzÀÄ PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛ - ¹zÀÞªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÁUÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉãÉAiÀÄÄ ¸ÀAZÀj¸À®Ä. 2. PÉÊUÁjPÁ PÁæAw¬ÄAzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÄïÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ? G. * GvÁàzÀ£Á PÉÃAzÀæªÁVzÀÝ ¨sÁgÀvÀ PÉêÀ® PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß gÀ¥sÀÄÛ ªÀiÁqÀĪÀ ¹ÜÃw vÀ®Ä¦vÀÄ. * ©ænμÀgÀÄ ¹zÀÞ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀPÉÌ vÀAzÀÄ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. * EAUÉèAr£À ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Àà¢üð¸À¯ÁgÀzÉ ¸ÉÆÃvÀªÀÅ. * PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ wêÀæ £ÀμÀÖ C£ÀĨsÀ«¹, PÁ«ÄðPÀgÀÄ ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ¼ÁzÀgÀÄ. IV. PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ LzÀÄ CxÀªÁ DgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹. 1. EAVèÃμï ²PÀët ¥ÀzÀÞw¬ÄAzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃjzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½¹j. G. * EAVèÃμï ²PÀët ¨É¼ÀªÀttÂUÉAiÀÄÄ ¸ÁévÀAvÀæå ZÀ¼ÀĪÀ½UÉ ¥ÉæÃgÀuÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. * ¥Á²ÑªÀiÁvÀå «ZÁgÀzsÁgÉUÀ¼ÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ eÁUÀÈwUÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁzÀªÀÅ. * £ÁAiÀÄPÀvÀé ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. * DAUÀè¨sÁμÉ ¸ÀA¥ÀPÀð ¨sÁμÉAiÀiÁV ¨É¼ÉzÀÄ KPÀvÉUÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. * ¸Á»vÀåzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ C£ÉÃPÀ ¥ÁæAwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°èAiÀÄÄ PÀArvÀÄ. * ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ ²æøÁªÀiÁ£ÀågÀÄ J¯Áè ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À £ÁAiÀÄPÀvÀé ªÀ»¸ÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ.
 • 29. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 29 2. ¸ÁjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÀévÀAvÀæå ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ ªÀÄÆ® «ªÀj¹j. G. * ©ænμÀgÀÄ ¸ÁjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸Àé»vÁ¸ÀQÛAiÀiÁV ¤«Äð¹PÉÆAqÀgÀÄ. * ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄƯɪÀÄƯÉUÀ¼À£ÀÄß ²ÃWÀæªÁV vÀ®Ä¥À®Ä gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ gÉ樀 ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¹zÀgÀÄ. * PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÁUÁtÂPÉÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉãÉAiÀÄÄ ¸ÀAZÀj¸À®Ä ¤«Äð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. * ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV EzÀÄ zÉòAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀn¸À®Ä, ¸ÀAZÀj¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. * ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ vÀªÀÄä ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀî®Ä ¥ÀæZÁgÀªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. * EzÀÄ zÉòAiÀÄgÀ£ÀÄß MAzÀÄUÉÆr¹ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ KPÀvÉ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. 3. ©ænµÀgÀÄ ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è PÉÊUÉÆAqÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. * «°AiÀÄA ¨ÉAnAPï ªÉÄPÁ¯É ªÀgÀ¢AiÀÄAvÉ EAVèÃμï ²PÀëtPÉÌ §Ä£Á¢ ºÁQzÀ£ÀÄ. * F¸ïÖ EArAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄÄ §AUÁ¼ÀzÀ »AzÀÆ PÁ¯ÉÃf£À°è ¥Á²ÑªÀiÁvÀå ¸Á»vÀå, ªÀiÁ£ÀªÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ «eÁÕªÀ£ÀÄß ¨ÉÆâü¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹vÀÄ. * PÀ®ÌvÁÛ, ªÀÄzÁæ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¨ÉÊUÀ¼À°è «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. * ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. * gÀÆjÌAiÀÄ°è EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃd£ÀÄß ¸Áܦ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. * ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 4. gÉÊvÀªÁj ¥ÀzÀÞwAiÀÄÄ ªÀĺÀ¯Áéj ¥ÀzÀÞwVAvÀ ºÉÃUÉ ©ü£ÀߪÁVzÉ? G. * ªÀĺÀ¯Áéj ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è PÀAzÁAiÀÄ ªÀ¸ÀÆ°AiÀÄ£ÀÄß ªÀĺÀ¯ÁÝgÀgÀÄ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. * ªÀĺÀ¯ÁÝgÀgÀÄ ¤UÀ¢vÀ PÀAzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¨sÀÆ C¼ÀvÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÉÊvÀjAzÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. * gÉÊvÀªÁj ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è ¨sÀÆ MqÉvÀ£ÀzÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß gÉÊvÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ PÀAzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¨sÀÆ C¼ÀvÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. * gÉÊvÀªÁj ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ½UÉ CªÀPÁ±À«gÀ°®è. 5. d«ÄãÁÝj ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G. * d«ÄãÁÝgÀgÀÄ G¼ÀĪÀ gÉÊvÀ¤AzÀ ¤UÀ¢vÀ PÀAzÁAiÀÄ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr PÀlÖ¨ÉÃQvÀÄÛ. * F ¥ÀzÀÞw¬ÄAzÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¨ÉÆPÀ̸ÀPÉÌ ºÉaÑ£À DzÁAiÀĪÀÅ zÉÆgÀQvÀÄ. * d«ÄãÁÝgÀgÀÄ PÀAzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ §zÀ®Ä d«Ää£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÀAzÁAiÀÄ zÀgÀªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹, ºÉaÑ£À PÀAzÁAiÀÄ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁrzÀgÀÄ. * F ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è gÉÊvÀgÀÄ ±ÉÆõÀuÉUÉ M¼ÀUÁzÀgÀÄ. CzsÁåAiÀÄ - 8
 • 30. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 30 ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁl (CAPÀUÀ¼ÀÄ -3) I. ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ §gɬÄj. 1. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAUÉæ¸ï. ¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆAqÀ ªÀμÀð. G. J) Qæ.±À. 1884 ©) Qæ.±À. 1885 ¹) Qæ.±À. 1886 r) Qæ.±À. 1883 2. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAUÉæ¸ï£À ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ. G. J) dªÀºÀgï ¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ ©) qÀ§Æè. ¹. ¨Áå£Àfð ¹) J.M. ºÀÆåA r) f£Áß 3. EªÀgÀÄ ¸ÀA¥ÀwÛ£À ¸ÉÆÃgÀÄ«PÉ ¹zÁÞAvÀzÀ ¥Àæw¥ÁzÀPÀgÀÄ. G. J) ¨Á®UÀAUÁzsÀgÀ w®Pï ©) JA. f. gÁ£ÀqÉ ¹) UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ UÉÆÃR¯É r) zÁzÁ¨Á¬Ä £ÀªÀgÉÆÃf 4. §AUÁ¼ÀzÀ «¨sÀd£ÉAiÀiÁzÀ ªÀμÀð. G. J) Qæ.±À. 1885 ©) Qæ.±À. 1901 ¹) Qæ.±À. 1905 r) Qæ.±À. 1911 5. §AUÁ¼ÀzÀ «¨sÀd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©ænμï ¸ÀPÁðgÀªÉà »A¥ÀqÉzÀ ªÀμÀð. G. J) Qæ.±À. 1901 ©) Qæ.±À. 1905 ¹) Qæ.±À. 1906 r) Qæ.±À. 1911 6. w®PïgÀªÀgÀÄ ªÀÄgÁp ¨sÁμÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀvÀAzÀ ¥ÀwæPÉ G. J) ªÀÄgÁoÀ ©) ¸ÀAªÁzÀ P˪ÀÄÄ¢ ¹) ¸ÀvÁåxïð ¥ÀæPÁ±À r) PÉøÀj 7. ‘¸ÀégÁdå £À£Àß d£Àä ¹zÀÞ ºÀPÀÄÌ’ CzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÉ wÃgÀÄªÉ JAzÀÄ WÉÆö¹zÀgÀÄ. G. J) ©¦£ï ZÀAzÀæ¥Á¯ï ©) ¨Á®UÀAUÁzsÀgÀ w®Pï ¹) ¯Á¯Á ®d¥ÀvïgÁAiÀiï r) ªÉÆÃw¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ. 8. gË®vï SÁ¬ÄzÉAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀ GzÉÝñÀ. G. J) wêÀæUÀw DyðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁV ©) PÁæAwPÁjPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛPÀÌ®Ä ¹) ¸ÀégÁdå ¤ÃqÀ®Ä r) zÉñÀ «¨sÀd£ÉUÁV 9. ¸ÀégÁdå ¥ÀPÀëªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀªÀgÀÄ. G. J) ªÉÆÃw¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ - avÀÛgÀAd£ï zÁ¸ï ©) ªÀĺÀªÀÄzï C° f£Áß - ±ËPÀvï D° ¹) ¸ÀÄgÉÃAzÀæ£ÁxÀ ¨Áå£Àfð-zÁzÁ¨Á¬Ä £ÀªÀgÉÆÃf r) ¨sÀUÀvï¹AUï - ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ DeÁzï 10. 1929gÀ ¯ÁºÉÆÃgï C¢üªÉñÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹PÉÆArzÀݪÀgÀÄ. G. J) ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü ©) dªÀºÁgï¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ ¹) ¸ÀzÁðgÀ ªÀ®è¨sÁ¬Ä ¥ÀmÉïï r) ªÉÆÃw¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ 11. ‘©ænμÀgÉà ¨sÁgÀvÀ ©lÄÖ vÉÆ®V’ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀÄ zÉñÀ¨ÁAzÀªÀjUÉ ¤ÃrzÀ PÀgÉ. G. J) ªÀiÁqÀÄ E®èªÉ ªÀÄr ©) ¸ÀégÁdå £À£Àß Dd£Àä ¹zÀÞ ºÀPÀÄÌ ¹) «ªÀÄÄQÛ ¢ªÀ¸ï r) ªÉÄð£À J®èªÀÅ 12. ¸ÀĨsÁμï ZÀAzÀæ ¨ÉÆøïgÀªÀgÀ£ÀÆß ¦æÃw¬ÄAzÀ d£ÀgÀÄ »ÃUÉ PÀgÉzÀgÀÄ. J) ªÀĺÁvÀä ©) £ÉÃvÁf ¹) ¨Á¥ÀÆf r) ZÁZÁ 13. ¸ÀĨsÁμï ZÀAzÀæ ¨ÉÆøïgÀªÀgÀÄ ¸Áܦ¹zÀ ¸ÉãÉ. G. J) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÉÃ£É ©) ¸ÀégÁdå ¥ÀPÀë ¹) gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAUÉæøï r) ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ ¥ÀPÀë 14. ‘¸ÀévÀAvÀæ PÁ«ÄðPÀ ¥ÀPÀë’ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀªÀgÀÄ. G. J) dªÀºÀgï¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ ©) ªÀĺÁvÀäUÁA¢ü ¹) qÁ|| ©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgï r) ªÀ®è¨sÀ¨Á¬Ä ¥ÀmÉïï 15. ¨sÁgÀvÀzÀ GQÌ£À ªÀÄ£ÀÄμÀå£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àqÀĪÀgÀÄ.
 • 31. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 31 G. J) ¸ÀgÀzÁgï ªÀ®è¨sÀ¨Á¬Ä ¥ÀmÉÃ¯ï ©) ªÀi˯Á£À C§Äݯï PÀ®A ¹) ¯Á¯ï §ºÀzÀÆÝgï ±Á¹Ûç r) £ÉºÀgÀÄ 16. ¥ÁQ¸ÁÛ£À gÁμÀÖçªÁ¢ «¨sÀd£ÉUÉ PÁgÀtgÁzÀ ªÀÄĹèA °ÃUï £ÁAiÀÄPÀ. G. J) ªÀiË®£À C§Äݯï PÀ®A ©) ±ËPÀvï D° ¹) ªÀĺÀªÀÄzï C° f£Áß r) UÀ¥sÀgï SÁ£ï 17. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ. J © 1) zÉòÃAiÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt J) 1858 2) ©æl£ï gÁtÂAiÀÄ WÉÆÃμÀuÉ ©) 1905 3) §AUÁ¼ÀzÀ «¨sÀd£É ¹) 19006 4) ªÀÄĹèA °ÃUï ¸ÁÜ¥À£É r) 1978 G. J) 1-r, 2-J, 3-¹, 4-© ©) 1-r, 2-J, 3-©, 4-¹ ¹) 1-J, 2-r, 3-©, 4-¹ r) 1-©, 2-¹, 3-J, 4-r 18. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ. J © 1) §AUÁ¼À «¨sÀd£É gÀzÀÄÝ J) 1919 2) C¸ÀºÀPÁgÀ ZÀ¼ÀĪÀ½ ©) 1922 3) gË®vï PÁAiÉÄÝ ¹) 1920 4) ¸ÀégÁeï ¥ÀPÀë ¸ÁÜ¥À£É r) 1911 G. J) 1-r, 2-¹, 3-J, 4-© ©) 1-¹, 2-J, 3-©, 4-r ¹) 1-r, 2-¹, 3-©, 4-J r) 1-J, 2-©, 3-J, 4-r 19. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ. J © 1) ¨É¼ÀUÁ« C¢üªÉñÀ£À J) 1927 2) ¯ÁºÉÆÃgï C¢üªÉñÀ£À ©) 1930 3) eÁ£ï ¸ÉʪÀÄ£ï DAiÉÆÃUÀ ¹) 1929 4) ªÉÆzÀ® zÀÄAqÀÄ ªÉÄÃf£À r) 1924 ¥ÀjµÀvÀÄÛ G. J) 1-©, 2-¹, 3-r, 4-J ©) 1-J, 2-©, 3-¹, 4-r ¹) 1-r, 2-¹, 3-J, 4-© r) 1-¹, 2-r, 3-©, 4-J 20. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ. J © 1) ªÀÄÆgÀ£Éà zÀÄAqÀÄ ªÉÄÃf£À J) 1942 ¥ÀjμÀwÛ£À ¸ÀªÀiÁªÉñÀ 2) Qémï EArAiÀiÁ ZÀ¼ÀĪÀ½ ©) 1938 3) PÁAUÉæ¹ì£À wæ¥ÀÄgÀ C¢üªÉñÀ£À ¹) 1932 4) £ÉÃgÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ r) 1946 G. J) 1-¹, 2-J, 3-r, 4-© ©) 1-©, 2-¹, 3-r, 4-J ¹) 1-J, 2-©, 3-¹, 4-r r) 1-¹, 2-J, 3-©, 4-r 22. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ J © 1) ¯Áqïð ªÀiËAmï ¨Áål£ï J) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAUÉæ¸ï ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ 2) J.N. ºÀÆåªÀÄ ©) ¸ÀA¥ÀwÛ£À ¸ÉÆÃjPÉAiÀÄ ¹zÁÞAvÀ 3) zÁzÁ ¨Á¬Ä £ÀªÀgÉÆÃf ¹) §AUÁ¼À «¨sÀd£É 4) ¯Áqïð PÀdð£ï r) ¸ÁévÀAvÀæöå ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉʸÀgÁAiÀiï G. J) 1-r, 2-J, 3-©, 4-¹ ©) 1-r, 2-©, 3-J, 4-¹ ¹) 1-r, 2-J, 3-©, 4-¹ r) 1-J, 2-©, 3-¹, 4-r 23. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ
 • 32. 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÀiÁ°PÉ Mr.Ravasab Bhajantri GHS Ainapur.Cell no:9972997374,8880899929. 32 J © 1) ¨Á®UÀAUÁzsÀgÀ w®Pï J) ¥ÀgÉÆÃPÀë ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ 2) UÁA¢üÃf ©) T¯Á¥sÀvï ZÀ¼ÀĪÀ½ 3) d£ÀgÀ¯ï qÀAiÀÄgï ¹) ¸ÀégÁdå £À£Àß d£Àä ¹zÀÞ ºÀPÀÄÌ 4) ªÀĺÀªÀÄäzï D°- r) d°AiÀÄ£ï ªÁ¯ï¨ÁUï ±ËPÀvïD° ºÀvÁåPÁAqÀ G. J) 1-¹, 2-©, 3-J, 4-r ©) 1-¹, 2-r, 3-©, 4-J ¹) 1-r, 2-J, 3-©, 4-¹ r) 1-¹, 2-J, 3-r, 4-© 24. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ J © 1) ¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ DAiÉÆÃUÀ J) ¸ÀĨsÁ¸ï ZÀAzÀæ¨ÉÆøï 2) ªÉʸÀgÁAiÀiï ©) eÁ£ï ¸ÉʪÀÄ£ï 3) ªÀÄĹèA °ÃUï ¹) ªÀĺÀªÀÄäzï C° f£Áß 4) ¥sÁªÀðqïð ¨ÁèPï r) E«ð£ï G. J) 1-J, 2-©, 3-¹, 4-r ©) 1-©, 2-r, 3-¹, 4-J ¹) 1-©, 2-r, 3-J, 4-¹ r) 1-J, 2-r, 3-©, 4-¹ 25. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ J © 1) PÉøÀj ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÁoÀ J) UÁA¢üÃf 2) ºÀjd£À ªÀÄvÀÄÛ »Azï ¸ÀégÁeï ©) ¸ÀĨsÁ¸ï ZÀAzÀæ ¨ÉÆøï 3) DeÁzï gÉÃrAiÉÆà ¹) qÁ|| ©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgï 4) §»µÀÌøvÀ ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ r) ¨Á®UÀAUÁzsÀgÀ w®Pï d£ÀvÁ G. J) 1-¹, 2-©, 3-J, 4-r ©) 1-J, 2-r, 3-©, 4-¹ ¹) 1-r, 2-J, 3-¹, 4-© r) 1-r, 2-J, 3-©, 4-¹ 26. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ. J © 1) £À£ÀUÉ gÀPÀÛPÉÆr, £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ J) UÁA¢üÃf ¸ÁévÀAvÀæöå PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É 2) ªÀiÁqÀÄ E®èªÉ ªÀÄr ©) ¨Á®UÀAUÁzsÀgÀ w®Pï 3) ¸ÀégÁdå £À£Àß d£Àä ¹zÀÞ ºÀPÀÄÌ ¹) £ÉºÀgÀÄ 4) ºÉÆÃgÁl ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀéPÁÌVAiÉÄ r) ¸ÀĨsÁ¸ï ZÀAzÀæ ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÀªÀiÁdªÁzÀPÀÌ®è. ¨ÉÆøï G. J) 1-©, 2-¹, 3-r, 4-J ©) 1-J, 2-r, 3-©, 4-¹ ¹) 1-r, 2-J, 3-¹, 4-© r) 1-r, 2-J, 3-©, 4-¹ II. F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹j. 1. E®âlð ªÀĸÀÆzÉAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G. ¯Áqïð j¥Àà£ï. 2. ©ænμï ¸ÀPÁgÀgÀªÀÅ §AUÁ¼ÀzÀ «¨sÀd£ÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÁUÀ »A¥ÀqɬÄvÀÄ? G. 1911. 3. PÁæAwPÁjUÀ¼À ªÀÄÄRå gÀºÀ¸Àå ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. G. C£ÀIJî£À ¸À«Äw ªÀÄvÀÄÛ C©ü£ÀªÀ ¨sÁgÀvÀ. 4. UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ ºÉÆÃgÁlzÀ ¥ÀæªÀÄÄR C¸ÀÛç AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ¸ÀvÁåUÀæºÀ. 5. d°AiÀÄ£ïªÁ¯ï¨ÁUï zÀÄgÀAvÀzÀ «ZÁgÀuÉUÁV ©ænμï ¸ÀPÁðgÀ £ÉëĹzÀ DAiÉÆÃUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G. ºÀAlgï DAiÉÆÃUÀ. 6. d°AiÀÄ£ï ªÁ¯Á¨ÁUï ºÀvÁåPÁAqÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ ©ænμï ¸ÉãÁ¢üPÁj AiÀiÁgÀÄ? G. d£ÀgÀ¯ï qÀAiÀÄgï. 7. gÉÊvÀgÀÄ ¤Ã° ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß J°è «gÉÆâü¹zÀgÀÄ?