First lang kan

404 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
404
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

First lang kan

 1. 1. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj I ªÀiÁzÀj I PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ 1 ¥ÉÃ¥Àgï ««zsÀ jÃwAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄI. PɼÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ºÉýPÉUÀÆ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. CzÀgÀ°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ©lÖ ¸ÀܼÀzÀ°è §gɬÄj. 15*1=15 1. l ªÀUÀðzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ C£ÀÄ£Á¹PÁPÀëgÀ ___________ J. £À ©. t ¹. ªÀÄ r. Y 2. ªÉÄÊzÉÆ¼É ¥ÀzÀªÀÅ F ªÁåPÀgÀuÁA±ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ ____________ J. DzÉñÀ ¸ÀA¢ü ©. UÀÄt¸ÀA¢ü ¹. ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü r. ¸ÀªÀtð ¢ÃWÀð¸ÀA¢ü 3. MAzÀÄ CxÀªÁ C£ÉÃPÀ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ªÁPÀåPÉÌ C¢üãÀªÁVzÀÝgÉ C ªÁPÀåªÀÅ______________ J. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÁPÀå ©. ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ ªÁPÀå ¹. «Ä±Àæ ªÁPÀå r. C®APÁjPÀ ªÁPÀå 4. §gÉzÁ£ÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ QæAiÀiÁ¥ÀzÀzÀ F gÀÆ¥ÀzÀ°èzÉ._____________ J. «zÀåxÀðPÀ gÀÆ¥À ©. ¤µÉÃzÁxÀðPÀ ¹. ¸ÀA¨sÁªÀ£ÁxÀðPÀ r. QæAiÀiÁxÀðPÀ 5. ±Á¯ÉAiÀÄ°è F ¥ÀzÀzÀ°ègÀĪÀ «¨sÀQÛ ______________ J. ¥ÀæxÀªÀÄ ©. vÀÈwÃAiÀÄ ¹. ¸À¥ÀÛ«Ä r. µÀ¶× 6. CªÀŢà ²ÃvÀ® ¸ÀÄR ¸Àà±Àð F ªÁPÀåzÀ°ègÀ¨ÉÃPÁzÀ ¯ÉÃR£À aºÉß __________ J. ¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÀ ©. ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ ¹. C®à«gÁªÀÄ r. ¥ÀÆtð«gÁªÀÄ 7. ZɮīPÉ F ¥ÀzÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ¢ÞvÀ ¥ÀævÀåAiÀÄ ____________ J. EUÉ ©.EPÉ ¹. FUÀ r. «PÉ 8. PÀÄr ºÀħÄâ ¥ÀzÀªÀÅ F ¸ÀªÀiÁ¸ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ ___________ J. vÀvÀÄàgÀĵÀó ©. zÀéAzÀé ¹. ¢éUÀÄ r. CA² 9. ªÀĺÉÆÃ¥ÀPÁgÀ ¥ÀzÀªÀÅ F ¸ÀA¢üUÉ GzÁºÀgÀuÉ ___________ J. ¸ÀªÀtð¢ÃWÀð ¸ÀA¢ü ©. UÀÄt ¹. DzÉñÀ r. AiÀÄuï 10. ¸ÀAeÕÁ ¥ÀzÀzÀ vÀzÀãªÀ gÀÆ¥À«zÀÄ ______________ J. ¸ÉÆ£Éß ©. ±ÀÆ£Àå ¹. ¸À£Éß r. ¸À£Áå 11. PÀÄgÀÄqÀ ¥ÀzÀªÀÅ F £ÁªÀÄ¥ÀzÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ ___________ J. gÀÆqsÀ£ÁªÀÄ ©. C£ÀéxÀð£ÁªÀÄ ¹.CAQvÀ£ÁªÀÄ r. ¨sÁªÀ£ÁªÀÄKANNADA MODEL I 5
 2. 2. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj I 12. £ÀA©zÀUÉð F ¥ÀzÀzÀ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ gÀÆ¥À _______________ J. £ÀA©zÀªÀjUÉ ©. £ÀA§zÀªÀjUÉ ¹. £ÀA§ÄªÀªÀjUÉ r. £ÀA©zÁUÀ 13. ¯ÁPÁëUÉúÀ F ¥ÀzÀzÀ CxÀð ___________ J. ®PÁëUÉúÀ ©. CgÀV£À ªÀÄ£É ¹. CgÀV£À CgÀªÀÄ£É r. CgÀ¸À£À ªÀÄ£É 14. ¨Áå¸ÀQ ¥ÀzÀzÀ UÁæAyPÀ gÀÆ¥À«zÀÄ ____________ J. ¨ÉøÁågÀ ©. ¨Áå¸ÀgÀ ¹. ¨ÉøÀgÀ r. ¨ÉùUÉ 15. ¨sÀĪÀ£À ¥ÀzÀªÀÅ F UÀtPÉÌ ¸ÉÃjzÉ ___________ J. ªÀÄ-UÀt ©. £À-UÀt ¹. d-UÀt r. vÀ-UÀtII.16. C ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ½UÉ § ¥ÀnÖAiÀÄ°è ºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß Dj¹ ºÉÆA¢¹ §gɬÄj. 5*1=5 C § J. ¢ªÁ£À 1. eÉÆÃqÀÄ£ÀÄr ©. PÀèPï PÀèPï 2. £ÀÄrUÀlÄÖ ¹. ªÀiÁgÀt ºÉÆêÀÄ 3. EAVèµï r. ºÀtÄÚ -ºÀA¥À®Ä 4. ¢égÀÄQÛ E ºÉüÀÄ ºÉüÀÄ 5. ¥ÀqÉ£ÀÄr 6. ¥À¶ðAiÀÄ£ï 7. C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄ 8. ¥ÉÆÃZÀÄðVøïIII. ©lÖ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ vÀÄA©j. 5*1=5 17. ªÀÄAvÀæ «zÉåAiÀÄ£ÀjvÀ _____________ 18. UËj ºÉeÉÓºÁQzÀ £É®zÀ°è __________ ¨É¼É¬ÄvÀÄ. 19. «zsÁ£À¸ËzsÀ PÀlÖqÀzÀ «£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß CAwªÀĪÁV UÉÆvÀÄÛªÀiÁrzÀªÀgÀÄ ________ 20. vÀÄAUÀ¸Á£ÀÄ ªÉǼï zÉêÀzÁgÀÄUÀ¼ï __________ »ªÀıÉÊ®ªÉÇà 21. ¤ÃgÉƼÀVzÀÄðA ¨ÉªÀÄvÀð _____________IV. F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 10*1=10 22. §ÄzÀÞ£À AiÀiÁªÀ ªÀiÁvÀÄ CAUÀİêÀiÁ®¤UÉ ºÉƸÀzÁV PÀArvÀÄ ? 23. ªÀÄAd¥Àà£ÀªÀgÀ PÁ®zÀ°è «zÁåyðUÀ¼À UÀÄj K£ÁV¢ÝvÀÄ ? 24. ¥À±ÀįÉÆêÀÄ£À ¥ÀgÀªÀÄ «ÄvÀæ£ÁgÀÄ? 25. ªÀiËgÀågÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? 26. ªÉÆ®ªÀÅ ¥ÀÄgÁt PÀÆ¥ÀzÀ §½UÉ KPÉ ºÉÆìÄvÀÄ? 27. ªÁå¸À ªÁ°äÃQ ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀzÀªÀgÀÄ? 28. AiÀiÁgÀ ¨Á¼ÀÄ EzÀÆÝ ¸ÀvÀÛAvÉ ? 29. ±À§gÀ¤UÉ «avÀæªÁV PÀAqÀÄzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 30. ²ªÀ CdÄð£À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä AiÀiÁªÀ ªÉõÀzÀ°è §AzÀ£ÀÄ? 31. zÀÄgÉÆåÃzsÀ£À£ÀÄ J°è CqÀVPÉÆArzÀÝ£ÀÄ?6 KANNADA MODEL I
 3. 3. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj IV. PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 2x15=30 32. C¼ÀÄ £ÀUÀÄ JgÀqÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «gÀÄzÀÞªÁzÀĪÀÅ ºÉÃUÉ? 33. CAUÀÄ°ªÀiÁ® vÀ£Àß ªÀÄÄA¢gÀĪÀªÀ£ÀÄ §ÄzÀÞ£ÉAzÀÄ w½zÁUÀ K£ÉAzÀÄ CjPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ£ÀÄ? 34. ±Á¯Á £ÉÆÃnÃ¸ï ¨ÉÆÃrð£À°è §gÉAiÀįÁVzÀÝ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? 35. ©qÀÄ«£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄAd¥Àà£ÀªÀgÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæªÀÄÄR UÀæAxÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? 36. ªÀåQÛvÀé ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¹¢Þ¹PÉƼÀÄîªÀ ¥Àj JAvÀÄ? 37. ZÁuÁPÀå£À ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÆgÀÄ §UÉAiÀÄ AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? «ªÀj¹j. 38. ¥À±ÀįÉÆêÀÄ£ÀÄ EAzÁæ¢ zÉêÀvÉUÀ¼À°è K£ÉAzÀÄ ¨ÉÃrPÉÆAqÀ£ÀÄ? 39. ªÀ¬Ä£ÁzÀ ºÉAqÀw EzÁÝUÀ DUÀĪÀ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÉãÀÄ? 40. PÀ« ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæzÉòPÀ «©ü£ÀßvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ ªÀtÂð¹zÁÝ£É? 41. gÀPÀÛ «ÄÃjzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ »£Àß¯É AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 42. ¸Àw, ¸ÉßúÀ,§AiÀÄPÉUÀ¼À «ZÁgÀzÀ°è PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÉãÀÄ? 43. ¨ÉÃqÀ ªÉõÀzsÁjAiÀiÁzÀ ²ªÀ CdÄð£À£ÀÄß C¥ÀºÁ¸Àå ªÀiÁrzÀÄzÉÃPÉ? 44. zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À£À ªÉÄÃ¯É UÀzÁ ¥ÀæºÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ©üêÀÄ PÉÆlÖ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß w½¹j? 45. ®QëöäÃzsÀgÁªÀiÁvÀå£À ±Á¸À£À ¸ÀÆa¹gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀPÁj PÁAiÀÄðUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? 46. ºÀ®èt, ¨É®è, ºÀÄlÄÖ, EªÀÅUÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß UÉÆÃ¥Á®zÁ¸ÀgÀÄ ºÉÃUÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁÝgÉ?VI. PɼÀV£À ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAzÀ¨sÀð ¸À»vÀ «ªÀj¹j 3x5=15 47. ‘zÉêÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß PÀë«Ä¹AiÀiÁ£ÀÄ 48. ‘gÀPÀëuÁ ¥ÀqÉUÀ¼ÀÄ zÉñÀzÀ KPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨sÁªÉÊPÀåzÀ ¸ÀAPÉÃvÀ 49. ‘F ¸À¨sÁ UÀȺÀzÀ°èAiÀÄ CzsÀðzÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ PÀvÉÛUÀ¼À®è 50. ‘ªÀiÁªÀÅ ¨ÉêÀÅ ¥sÀ® §¯Á§® 51. ‘zÉñÀ PÀ½ªÀºÀÄzÁgÀ zɸɬÄAzÀVII. F PÀ«UÀ¼À ¸ÀܼÀ,PÁ®,PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gɬÄj. 3x2=6 52. ºÉZï eÉ ®PÀÌ¥Àà UËqÀ 53. ¥ÀA¥ÀVIII. PɼÀV£À ¥ÀzÀå¨sÁUÀPÉÌ ¥Àæ¸ÁÛgÀ ºÁQ UÀt «AUÀqÀuÉ ªÀiÁr, bÀAzsÀ¹ì£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §gɬÄj 3x1=3 54. ZÁUÀzÀ ¨sÉÆÃUÀzÀPÀÌgÀzÀ UÉÃAiÀÄzÀ UÉÆnÖAiÀÄ®A¦¤A¥ÀÄUÀ 55. C¼ÀĪÀ PÀAzÀ£À vÀÄnAiÀÄÄ ºÀªÀ¼ÀzÀ PÀÄrAiÀÄAUÀ C®APÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¹j 3*1=3IX. PɼÀV£À UÁzɪÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «¸ÀÛj¹ §gɬÄj 3*1=3 56. 1. Hl §®èªÀ¤UÉ gÉÆÃUÀ«®è: ªÀiÁvÀħ®èªÀ¤UÉ dUÀ¼À«®è 2. vÁ½zÀªÀ£ÀÄ ¨Á½AiÀiÁ£ÀÄ. 3. PÀlÄÖªÀÅzÀÄ PÀpt; PÉr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ.KANNADA MODEL I 7
 4. 4. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj IX. PɼÀV£À ¥ÀzÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹j. 4x1=4 57. C®gÉƼÀqÀVzÀ ---------- --------------------- --------------------- ------------ ªÁAiÀÄÄ«£ÀAvÉ CxÀªÁ ¥ÀgÀgÀ PÀtÚ PÀ£ÀßqÀPÀzÀ°è ---------- ------------------------- ------------------------ ---------------- ¢Ã¦ÛAiÀÄ° ¨É¼ÉXI PɼÀV£À ¥ÀzÀå¨sÁUÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÀÄß §gɬÄj. 4x1=4 58. PÉ®ªÀA §®èªÀjAzÀ PÀ®ÄÛ PÉ®ªÀA ±Á¸ÀÛçUÀA PÉüÀÄvÀA PÉ®ªÀA ªÀiÁ¼ÀàªÀjAzÀ PÀAqÀÄ PÉ®ªÀA ¸ÀÄeÁÕ£À¢A£ÉÆÃqÀÄvÀA PÉ®ªÀA ¸ÀdÓ£ÀgÀ ¸ÀAUÀ¢AzÀjAiÀÄ¯ï ¸ÀªÀðdÕ£À¥ÀàA £ÀgÀA ¥À®ªÀÅA ¥À¼Àî ¸ÀªÀÄÄzÀæªÉÊ ºÀgÀºÀgÀ ²æà ZÉ£À߸ÉÆêÉÄñÀégÁXII. PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ JgÀqÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ 8-10 ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹. 4x2=8 59. J.) °¦AiÀÄ GUÀªÀÄ ºÉÃUÁ¬ÄvÀÄ? «ªÀj¹j. ©.) vÀqÀªÁV §AzÀ ¢ÃWÀðPÀtð£À£ÀÄß ¹AºÀªÀÅ ¥Àæ²ß¹zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß «ªÀj¹j. 60. ¹.) w¥ÉàãÀºÀ½îUÉ ¥ÀgÀAV mÉÆæ ¸ÁºÉçgÀÄ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹j.XIII. 61. PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ 8-10 ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹. 4*1=4 J) gÀ¸À§½î ¥ÀzÀåzÀ°è ºÉvÀÛ vÁ¬Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß §tÂÚ¹zÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è «ªÀj¹? ©) CdUÀtÚ£À AiÉÆÃUÀzÀ §UÉUÉ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄPÀÌ£À C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 §gɬÄj?X. 62 §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹ ¤ªÀÄä vÀAzÉUÉ ¥ÀvÀæ §gɬÄj 5*1=5 CxÀªÁ ¤ªÀÄä ¥ÀæzÉñÀzÀ §gÀUÁ®ªÀ£ÀÄß «ªÀj¹, §gÀ¥ÀjºÁgÀ PÉÊUÉÆüÀî®Ä f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß «£ÀAw¹ MAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gɬÄj.XIV PɼÀV£À «µÀAiÀÄUÀ¼À°è MAzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¸Á®ÄUÀ½UÉ «ÄÃgÀzÀAvÉ ¥Àæ§AzsÀ §gɬÄj 5x1=5 63. 1.) ºÉZï1 J£ï1 SÁ¬Ä¯ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀ»¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÁvÀæ 2). gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀ§âUÀ¼À DZÀgÀuÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀé 3) d£À¸ÀASÁå ºÉZÀѼÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ8 KANNADA MODEL I
 5. 5. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj II ªÀiÁzÀj II ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀI. F PɼÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ºÉýPÉUÀÆ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀÄàlªÁV §gɬÄj. 15*1=15 1). PÀ£ÀßqÀ ªÀtðªÀįÉAiÀÄ°è L CPÀëgÀªÀÅ _____________ J). ºÀȸÀé¸ÀégÀ ©). ¢ÃWÀð¸ÀégÀ ¹). C®à¥Áæt r). ªÀĺÁ¥Áæt 2). EªÀÅUÀ¼À°è GvÀÛªÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀzÀ ¸ÀªÀð£ÁªÀÄ _________ J). CªÀ£ÀÄ ©). ¤Ã£ÀÄ ¹). vÁªÀÅ r). £Á£ÀÄ 3). ªÉÄÊzÉÆ¼É E°ègÀĪÀ ¸ÀA¢ü _______ J) DUÀªÀÄ ©) DzÉñÀ ¹) UÀÄt r) ¯ÉÆÃ¥À 4). CªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. E°è UÉgÉ J¼É¢gÀĪÀ ¥ÀzÀzÀ «zÀåxÀðPÀ gÀÆ¥À _________ J) ºÉÆÃzÁgÀÄ ©) ºÉÆÃUÀgÀÄ ¹) ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ r) ºÉÆÃUÀ° 5). ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀzÀ vÀÈwÃAiÀiÁ «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ __________ J) EAzÉ ©) M¼ï ¹) ªÀiï r) CvÀÛtÂA 6). ªÀÈ¢Þ ¸ÀA¢üUÉ EzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ ____________ J) ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ©) KPÉÊPÀ ¹) PÁAiÀiÁð£ÀĨsÀªÀ r) ªÁUÉÝë 7). PÁ°UÉ §Ä¢Þ ºÉüÀÄ JA§ÄzÀÄ __________ J) eÉÆÃqÀÄ£ÀÄr ©) £ÁtÄÚr ¹) ¥ÀqÉ£ÀÄr r) £ÀÄrUÀlÄÖ 8). ±ÀÆ£Àå ¥ÀzÀzÀ vÀzÀâªÀ gÀÆ¥À _________ J) ¸ÀAeÕÁ ©) ¸ÀAeÉ ¹) ¸ÉÆ£Éß r) ±ÀÆ£ÀÄ 9). C¨Áâ JµÀÄÖ ¸ÀÄAzÀgÀªÁVzÉ. - F ªÁPÀåzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¯ÉÃR£À aºÉß _____________ J) ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ ©) ¥ÀÆtð«gÁªÀÄ ¹) ¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÀ r) GzÀÞgÀt 10). Nl- F ¥ÀzÀ ____________ J)PÀÈzÀAvÀ¨sÁªÀ£ÁªÀÄ ©) PÀÈzÀAvÀ £ÁªÀÄ ¹) CªÀåAiÀÄ r) PÀÈzÀAvÁªÀåAiÀÄ 11). C£ÀĪÀgÀ F ¥ÀzÀzÀ CxÀð ________ J) C£ÀÄgÁUÀ ©) ¥Àæ¹zÀÞ ¹) AiÀÄÄzÀÞ r) ¸ÀéAiÀÄAªÀgÀ 12). ¨ÉªÀÄgÀÄ F ¥ÀzÀzÀ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ gÀÆ¥À ________ J) ¨ÉªÀgÀÄ ©) ¨ÉgÀUÁUÀÄ ¹) ¨ÉøÀgÁUÀÄ r) ¨ÉAqÁUÀÄ 13). F ªÀµÀð ºÉZÀÄÑ ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉAiÉÄAzÀÄ gÉÊvÀgÀÄ ¸ÀAvÀ¸À¥ÀlÖgÀÄ EzÀÄ __________ J) ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÁPÀå ©) ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ ªÁPÀå ¹) ¸ÀA¨sÁªÀ£ÁxÀðPÀ ªÁPÀå r) «Ä±Àæ ªÁPÀåKANNADA MODEL II 9
 6. 6. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj II 14). PÀgÀÄuÉ PÀqÉUÉÆðlÄÖ ªÀÄy¸ÀÄwÛºÉ KPÉ? E°ègÀĪÀ C®APÁgÀ _________ J) G¥ÀªÀiÁ ©) zÀȵÁÖAvÀ ¹) gÀÆ¥ÀPÀ r) CxÁðAvÀgÀ£Áå¸À 15). £ÀqÀÄgÁwæ - E°ègÀĪÀ ¸ÀªÀiÁ¸À ___________ J) CA² ©) vÀvÀÄàgÀĵÀ ¹) zÀéAzÀé r) QæAiÀiÁII. C ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ½UÉ © ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß Dj¹ ºÉÆA¢¹ §gɬÄj. 5x1=5 C § 16). ¥Àl¥Àl 1. eÉÆÃqÀÄ£ÀÄr 17). dAUÁ®Ä 2. ¥ÀqÉ£ÀÄr 18). HgÀÆgÀÄ 3. gÀÆqsÀ£ÁªÀÄ 19). PÀµÀÖPÁ¥Àðtå 4. ¥ÉÆÃZÀÄðVøï 20). £À¢ 5. C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄ 6. ¢égÀÄQÛ 7. vÉÆnÖ®Ä 8. ªÀiÁwUÉÆAzÀÄ VÃvÀÄIII. ©lÖ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ vÀÄA©¹j 5x1=5 21). QvÉÛ¸ÉAiÉÆ CAUÀÄ° ªÀiÁ¯ÉAiÀÄ£ÀÄ, D ___________ 22). gÀPÀëuÁ ¥ÀqÉUÀ¼ÀÄ zÉñÀzÀ KPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ __________ zÀ ¸ÀAPÉÃvÀ 23). ²©AiÀÄ vÁ¬Ä ___________ 24). «ÄvÀ«gÀ° ªÀÄ£À¹£ÀÄzÉéÃUÀzÀ° _____________ 25). vÉAV£ÀPÁ¬Ä w½¤ÃgÀ vÀPÉÆÌAqÀÄ ________________ vÉƼÉzÉãÀVI. PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛgÀ §gɬÄj 10x1=10 26). §ÄzÀÞ vÁ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ¸ÁzsÀPÀ£ÉAzÀÄ CAUÀÄ°ªÀiÁ®¤UÉ w½¹zÀ? 27). ªÉÄõÀÄÖöç K£ÉAzÀÄ ¸ÀAPÀ®à ªÀiÁrzÀÝgÀÄ? 28). «zsÁ£À¸ËzsÀPÀlÖqÀzÀ ¤ªÀiÁðtzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ GzÉÝñÀªÉãÁVvÀÄÛ? 29). JA. ±ÉõÁ¢æAiÀĪÀgÀÄ J°èAiÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ? 30). ¹AºÀPÉÌ ªÀiÁj §AzÀAvÁzÀÄzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ? 31). r.«.f. AiÀĪÀgÀÄ K£À£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄ£ÀzÀ°è £ÀUÀ®Ä ºÉýzÁÝgÉ? 32). ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ ªÀAzÀå£ÁUÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ? 33). AiÀÄPÀë£À gÀÆ¥ÀzÀ°è §AzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? 34). d£À¥ÀzÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ¨É¯ÉAiÀiÁzÀzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 35). »rzÀ ªÀævÀ KPÉ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ?V. PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ 15x2=30 36). ªÁåªÀºÁjPÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæAyPÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼ÉãÀÄ? 37). DAUÀè ¨sÁµÉ «±Àé ªÁå¦AiÀiÁUÀ®Ä PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? 38). §ÄzÀÞ£À C¥ÀÄàUÉAiÀÄ ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹zÀ CAUÀÄ°ªÀiÁ® vÀ£À߯Éèà ºÉýPÉÆAqÀzÉÝãÀÄ? 39). C¼ÀÄ-£ÀUÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «gÀÄzÀÞªÁzÀĪÀÅ ºÉÃUÉ?10 KANNADA MODEL II
 7. 7. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj II 40). ªÀÄAd¥Àà ªÀÄvÀÄÛ UÀĪÀiÁ¸ÀÛgÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ°è C¥Á®f ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß w½¹? 41). ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß GvÀÛªÀĪÁV ºÉÃUÉ gÀƦ¹PÉƼÀÀÄzÀÄ? 42). AiÀÄÄzÀÞPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 43). ZÁtPÀå£À ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÆgÀÄ §UÉAiÀÄ AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? «ªÀj¹. 44). PÀ« AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀªÉA§ ¨ÉÆâüªÀÈPÀëzÀ PÉÆA¨ÉUÀ¼ÉAzÀÄ ªÀtÂð¹zÁÝ£É? 45). ¤ªÀÄð®avÀÛªÀ£ÀÄß UÀ½¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? 46). DPÁ±À, UÉÆêÀÅ, ¸ÀvÀå EªÀÅUÀ¼À ±ÉæõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß zsÀªÀÄðd ºÉÃUÉ ¥Àæw¥Á¢¹zÁÝ£É? 47). C¼ÀĪÀ PÀAzÀ£À vÀÄn,ºÀħÄâ ªÀÄvÀÄÛ PÀtÚ£ÉÆÃl EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÁ¬Ä AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ ºÉÆð¸ÀÄvÁÛ¼É? 48). PÀ« §£ÀªÁ¹ zÉñÀªÀ£ÀÄß £É£ÉAiÀÄ®Ä PÁgÀtªÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 49). ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæzÉòPÀ «©ü£ÀßvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ« ºÉÃUÉ ªÀtÂð¹zÁÝ£É? 50). gÀPÀÛ «ÄÃjzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ »£À߯ÉAiÉÄãÀÄ?VI. PɼÀV£À ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAzÀ¨sÀð ¸À»vÀ «ªÀj¹j 5x3=15 51). ‘ºÉAqÀw ¸ÀvÁÛUÀ EµÀÄÖ ¸ÀAPÀl DUÀ°®è. 52). ‘±ÀPÀÛ£ÁzÀgÉ £ÉAlgÉ®è »vÀgÀÄ. 53) ‘£ÀªÉÄä ®ègÀ «¥ÀvÀÄÛUÀ¼É®èªÀÇ FUÀ vÉÆ®VzÀªÀÅ. 54). ‘£É®£ÀÄ MAzÉ DPÁ±ÀªÀÅ MAzÉ 55). ‘ªÉÃzÀ PÀÄgÁ£À ¨Éʧ¯ï ¹AzsÀÄ ¤Ã.VII F PɼÀUÉ PÁt¹zÀªÀgÀ ¸ÀܼÀ,PÁ®, PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gɬÄj. 2x3=6 56). CgÀ«AzÀ ªÀiÁ®UÀwÛ 57). JA.J¸ï. ¸ÀÄAPÁ¥ÀÅgÀVIII. PɼÀV£À¥ÀzÀå¨sÁUÀPÉÌ ¥Àæ¸ÁÛgÀ ºÁQ UÀt «AUÀr¹ bÀAzÀ¹ì£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄߧgɬÄj. 1x3=3 58). vÉAPÀtUÁ½ ¸ÉÆÃAQzÉÆqÀªÉƼÀÄßrUÉüÉÆÝqÀ «ÄA¥À£Á¼ÀÝUÉÃIX. C®APÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¹j. 1x3=3 59). ¤£Àß PÀgÀÄuÉ PÀqÉUÉÆðlÄÖ ªÀÄy¸ÀÄÀwºÉ KPÉ?X. PɼÀV£À UÁzÉ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «¸ÀÛj¹ §gɬÄj. 60). 1. aAvÉAiÉÄà ªÀÄÄ¥ÀÄà; ¸ÀAvÉÆõÀªÉà AiÀi˪Àé£À. 1x3=3 2. ¸ÀvÀåPÉÌ ¸Á«®è.¸ÀĽîUÉ ¸ÀÄR«®è. 3. vÀÄA©zÀ PÉÆqÀ vÀļÀÄPÀĪÀÅ¢®è.XI. PɼÀV£À ¥ÀzÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹j 1x4=4 61). «¦£À ZÀgÀ ---------------- ------------------------- ------------------------- ------------------ §®ègï (4 ¸Á®Ä)KANNADA MODEL II 11
 8. 8. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj II CxÀªÁ d®¤¢üUÉ ¸Àj ¸ÀgÀ¹AiÀiÁªÀÅzÀÄ --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- §®ÄªÉÄUÀªÀ¤Ã¥Á®£Àw¥ÀjvÉÆõÀzÀ°£ÀÄrzÀXII. PɼÀV£À ¥ÀzÀå¨sÁUÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÀÄß §gɬÄj. 1x4=4 62). EqÉ vÉÆqÉAiÀÄ£ÀÄrzÀÄ £ÉlÖ£É | PÉqÉAiÀÄÄvÀÄÛA PÀað £É®£À£Á¤zÀ£ÉAvÀÄA || ©qÉ£ÉA§ vÉgÀzÉ PÀÄ®Vj | PÉqɪÀAzÀzÉ PËgÀªÉÃAzÀæ£ÁUÀ¼ï PÉqÉzÀA ||XIII. PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ JgÀqÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ JAlÄ-ºÀvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹j. 2x4=8 63) 1. GvÀÛªÀÄ C¨sÁå¸À ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁUÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 2. UËj ¹zÉÝÃUËqÀgÀ fêÀ G½¹zÀ JgÀqÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹j. 64) 3. ªÉÆ® ¹AºÀªÀ£ÀÄß PÉÆAzÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹j.XIV. PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è MAzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ 8-10 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹j. 1x4=4 65) 1. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ¤ÃrzÀ fêÀ£À ¸ÀAzÉñÀªÉãÀÄ? 2. zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À£ÀÄ ªÉʱÀA¥ÁAiÀÄ£À ¸ÀgÉÆêÀgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀ§AzÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹.XV. ¤Ã£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ±Á¯É ºÉPÀÆÌgÀÄ E°èAiÀÄ «zÁåyð CPÀëAiÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄ F PɼÀV£À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉ. 1x5=5 66). 1. SSLC ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁrzÀ ¹zÀÞvÉAiÀÄ §UÉÎ ¤ªÀÄä vÀAzÉUÉ ¥ÀvÀæ §gɬÄj. CxÀªÁ 2. ¤ªÀÄä §qÁªÀuÉAiÀÄ gÀ¸ÉÛ zÀÄgÀ¹ÛUÉƽ¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃj CzsÀåPÀëgÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï, GqÀĦ EªÀjUÉ ¥ÀvÀæ §gɬÄj.XVI. PɼÀV£À «µÀAiÀÄUÀ¼À°è MAzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¸Á®ÄUÀ½UÉ «ÄÃgÀzÀAvÉ ¥Àæ§AzsÀ §gɬÄj. 1x5=5 67). 1. CwªÀȶ׬ÄAzÁUÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼ÀÄ. 2. EA¢£À ²PÀëàt ¥ÀzÀÞw 3. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀ§âUÀ¼À DZÀgÀuÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀé *********12 KANNADA MODEL II
 9. 9. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj III ªÀiÁzÀj III ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ¸ÀªÀÄAiÀÄ : 3 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ UÀjµÀ× CAPÀ: 125I. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ PɼÀUÉ £Á®ÄÌ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÉ. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ GvÀÛgÀzÀ PÀæªÀiÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß GvÀÛgÀ §gÉAiÀÄ®Ä ©nÖgÀĪÀ eÁUÀzÀ°èAiÉÄà §gɬÄj. 15x1=151. PÀ£ÀßqÀ ªÀtðªÀiÁ¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ MlÄÖ CPÀëgÀUÀ¼À ¸ÀASÉå _____________ J) 25 ©) 34 ¹) 49 r) 502. ¦ÃAiÀÄƵÀ - F ¥ÀzÀzÀ CxÀð _____________ J) CªÀÄÈvÀ ©) ±ÉæõÀ× ¹) vÀÄ¥Àà r) JuÉÚ3. DPÁ±À - F ¥ÀzÀzÀ vÀzÀãªÀ gÀÆ¥À ______________ J) DPÁ±À ©) DUÀ¸À ¹) CUÀ¸À r) UÀUÀ£À4. ¹jUÀ£ÀßqÀ - EzÀÄ F ¸ÀA¢üUÉ GzÁºÀgÀuÉ _________ J). UÀÄt ©) ¯ÉÆÃ¥À ¹) DUÀªÀÄ r) DzÉñÀ5. CgÀªÀÄ£É - EzÀÄ F ¸ÀªÀiÁ¸ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ __________ J) ¢éUÀÄ ©) QæAiÀiÁ ¹) vÀvÀÄàgÀĵÀ r) CA²6. zÀ§zÀ§£É - E°ègÀĪÀ CªÀåAiÀÄ ___________ J)¸ÁªÀiÁ£ÁåªÀåAiÀÄ ©)¸ÀA§AzsÁxÀðPÁªÀåAiÀÄ ¹)C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄ r) ¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÁªÀåAiÀÄ7. EzÀÄ ¢égÀÄQÛUÉ GzÁºÀgÀuÉ _____________ J) ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ ©) zÀgÀzÀgÀ£É ¹) ¸ÀgÀ¸ÀgÀ£É r) ©gÀ©gÀ£É8. E°ègÀĪÀ vÀzÀÞvÁAvÀ ¨sÁªÀ£ÁªÀÄ ___________ J) zÉÆqÀØvÀ£À ©) gÁªÀÄ£ÀAvÉ ¹)CAfPÉ r) Nl9. E°ègÀĪÀ UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃgÀzÀ ¥ÀzÀ _________ J) ªÀiÁqÀÄvÀ ©) w£ÀÄßvÀÛ ¹) §gÀ®Ä r) GrUÉ10. ±Á¯ÉAiÀÄ°è - F ¥ÀzÀzÀ°ègÀĪÀ «¨sÀQÛ ___________ J) ¥ÀæxÀªÀiÁ ©) ¸À¥ÀÛ«Ä ¹) µÀ¶× r) ¢éwÃAiÀiÁ11. dįÁä£É - EzÀÄ F ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ §AzÀ ¥ÀzÀ _________ J) GzÀÄð ©) ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¹) »A¢ r) EAVèµï12. DºÁ JµÀÄÖ ¸ÀÄAzÀgÀªÁVzÉ - F ªÁPÀåzÀ°ègÀ¨ÉÃPÁzÀÀ ¯ÉÃR£À aºÉß _____ J) ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ ©) ¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÀ ¹) GzÀÞgÀt r) C®à «gÁªÀÄ13. E°ègÀĪÀ £ÀÄrUÀlÄÖ __________ J) ¢ªÁ£À ©) ¸ÀgÀzÁgÀ ¹) PÀtÂÚqÀÄ r) ¹¤ªÀiÁKANNADA MODEL III 13
 10. 10. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj III14. PÀAzÀ ¥ÀzÀåzÀ°ègÀĪÀ MlÄÖ ªÀiÁvÉæUÀ¼À ¸ÀASÉå __________ J) 12 ©) 20 ¹) 64 r) 3215. ¹ÃvÉAiÀÄ ªÀÄÄRPÀªÀÄ® CgÀ½vÀÄ - E°ègÀĪÀ C®APÁgÀ ________ J) G¥ÀªÀiÁ ©) zÀȵÁÖAvÀ ¹) ±ÉèõÀ r) gÀÆ¥ÀPÀII. C ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß § ¥ÀnÖAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆA¢¹ §gɬÄj 5x1=5 C § 16. G¥ÀªÀiÁ ªÀÄ-£ÀUÀt 17. QªÀÅqÀ ¤µÉÃzsÀgÀÆ¥À 18. UÀÄgÀÄ®WÀÄ ªÀÄÆjgÉ zsÁvÀÄ 19. QæAiÀiÁ¥ÀzÀzÀ ªÀÄÆ®gÀÆ¥À C£ÀéxÀð £ÁªÀÄ 20. ªÀiÁqÀ£ÀÄ ºÉÆðPÉIII. SÁ° ©lÖ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ vÀÄA©¹j. 5x1=5 21. ±ÀQÛAiÉÄà fêÀ£À zÀħð®vÉAiÉÄà ____________ 22. UËj ºÉeÉÓ ºÁQzÀ £É®zÀ°è ___________ ¨É¼É¬ÄvÀÄ. 23. £ÀUÀÄ C¼ÀÄ«UÉ PÁgÀt ___________ 24. ªÀÄvÁåðªÀ½UÉ ªÀiÁvÉ ___________ 25. ªÀÄÄPÁÛAiÀÄPÀÌ£À UÀÄgÀÄ«£À ºÉ¸ÀgÀÄ ____________IV. PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÉÆAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 10x1=10 26. £ÀAzÀgÀ ¥ÀæÀzsÁ£À ªÀÄAwæ AiÀiÁgÀÄ? 27. ªÀÄÈUÀUÀ¼ÀÄ ¨ÁjPÀ£À£ÁßV £ÉëĹzÀ £ÀjAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? 28. §ÄzÀÞ AiÀiÁgÀ£ÀÄß CgÀ¸ÀÄvÁÛ §AzÀ? 29. gÀPÀëuÁ ¥ÀqÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ¸ÀAPÉÃvÀ? 30. C¥ÀgÁ¢üUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À DgÉÆÃ¥À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ? 31. ªÁå¸À ªÁ°äÃQ ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀzÀªÀgÀÄ? 32. K£À£ÀÄß «ÄÃjzÀ ¸ÀéUÀðªÉà E®è? 33. ¸ÀvÀåªÀAvÀgÀ ¸ÀAUÀ«gÀĪÀªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ? 34. ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ¨É¯ÉAiÀiÁzÀzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 35. ²ªÀ CdÄð£À£À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä AiÀiÁªÀ ªÉõÀzÀ°è §AzÀ?V. PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ 3-4 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 15x2=30 36. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ºÀzÀUÉÆAqÀzÀÄÝ ºÉÃUÉ? 37. £ÀPÁÌUÀ ªÀÄÄRzÀ¯ÁèUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ K£ÀÄ? 38. §ÄzÀÞ£À C¥ÀÄàUÉAiÀÄ ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹zÀ CAUÀÄ°ªÀiÁ¯Á vÀ£À߯Éèà ºÉýPÉÆAqÀzÉÝãÀÄ? 39. ¹zÉÝÃUËqÀjUÉ ªÀÄUÀ£À §UÉUÉ PÉÆÃ¥À §AzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß «ªÀj¹? 40. gÀAUÀtÚ£À ªÀÄÄR eÉÆÃ®Ä ©Ã¼À®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? 41. PÁ¯ÉÃfUÉ ©qÀÄ«zÁÝUÀ ªÀÄAd¥Àà CªÀgÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæªÀÄÄR UÀæAxÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ?14 KANNADA MODEL III
 11. 11. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj III 42. ZÁtPÀå£À ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÆgÀÄ §UÉAiÀÄ AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 43. ZÀAzÀ£ÀzÁ¸À¤UÉ MzÀVzÀ «¥ÀvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 44. PÀ« AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀªÉA§ ¨ÉÆâüªÀÈPÀëzÀ PÉÆA¨ÉUÀ¼ÉAzÀÄ ªÀtÂð¹zÁÝgÉ? 45. ¥ÀæeÁªÀiÁvÉAiÀÄ ªÉʲµÀÖöåªÉãÀÄ? 46. ¸Àw,¸ÉßúÀ,§AiÀÄPÉUÀ¼À «ZÁgÀzÀ°è PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÉãÀÄ? 47. ºÉtÂÚUÉ vÀªÀj£À §UÉVgÀĪÀ C©üªÀiÁ£À JAxÀzÀÄÝ? 48. ¨ÉÃqÀ ªÉõÀzsÁjAiÀiÁzÀ ²ªÀ CdÄð£À£À£ÀÄß C¥ÀºÁ¸Àå ªÀiÁrzÀÄzÉÃPÉ? 49. zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À ¤ÃgÉƼÀVzÀÆÝ ¨ÉªÀgÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? 50. ®QëöäÃzsÀgÁªÀiÁvÀå£À ±Á¸À£À ¸ÀÆa¹gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀPÁj PÁAiÀÄðUÀ¼ÁªÀŪÀÅ?VI. ¸ÀAzÀ¨sÀð ¸ÀÆa¹ ¸ÁégÀ¸Àå §gɬÄj. 5x3=15 51. ‘UÁªÀ¹AUÀªÉÄAzÀÄzÀÄ ¤£ÀßA 52. ‘JgÀqÀÄ zÉÆÃtÂUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÁ°nÖzÉÝ 53. ‘ºÉAqÀw ¸ÀvÁÛUÀ EµÀÄÖ ¸ÀAPÀl DUÀ°®è 54. ‘¨Éë£À ¥sÀ®A ¸ÁézÀ¥ÀÄàzÉà 55. ‘£ÀqɪÉt£Éà zÀjzÀæ£ÀÄVII. F PɼÀV£À PÀ«UÀ¼À ¸ÀܼÀ-PÁ®-PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gɬÄj 2*3=6 56. JA. ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¨sÀlÖgÀÄ 57. ¥ÀA¥ÀVIII. PɼÀV£À ¥ÀzÀå¨ÁUÀPÉÌ ¥Àæ¸ÁÛgÀºÁQ UÀt «¨sÁUÀ ªÀiÁr bÀAzÀ¹ì£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §gɬÄj. 1x3=3 58. ZÀzÀÄgÀgï ¤d¢A PÀÄjvÉÆà zÀzÉAiÀÄÄA PÁªÀå ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ¥ÀjtvÀ ªÀÄwUÀ¼ïIX. PɼÀV£À ªÁPÀåzÀ C®APÁgÀ ºÉ¸Àj¹ ¸ÀªÀÄ£Àé¬Ä¹. 1x3=3 59. PÁ¯ÁVßgÀÄzÀæA ¥ÉÆgÀªÀÄqÀĪÀªÉÇ®AvÁ ¸ÀgÉÆêÀgÀ ªÀÄzsÀå¢A ¥ÉÆgÀªÀÄlÄÖX. PɼÀV£À UÁzÉUÀ¼À°è MAzÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¹ §gɬÄj 1x3=3 60. CwAiÀiÁ¸É UÀwPÉÃqÀÄ ªÀiÁvÉà ªÀÄÄvÀÄÛ; ªÀiÁvÉà ªÀÄÈvÀÄå. PÀlÄÖªÀÅzÀÄ PÀpt; PÉr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀXI. PɼÀV£À ¥ÀzÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹j.(£Á®ÄÌ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ) 1x4=4 61. d£Àä¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ------------------ ----------------------------- ---------------------------- ------------- ¸ÀA§AzsÀªÉà J®è CxÀªÁKANNADA MODEL III 15
 12. 12. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀj III «¦£À ZÀgÀ ---------------- ------------------------- ------------------------- --------- £ÀÄrAiÀÄ£ÉÆ®àgÉ §®ègïXII. PɼÀV£À ¥ÀzÀå¨sÁUÀzÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÀ£Àäß ¤ªÀä ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è §gɬÄj 1x4=4 62. £ÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÁgÀzÀÄ PÉlÖ £ÀÄrUÀ¼À £ÀqÉAiÀÄ®Ä ¨ÁgÀzÀÄ PÉlÖ £ÀqÉUÀ¼À £ÀÄrzÀqÉãÀÄ £ÀÄrAiÀÄ¢zÀðqÉãÀÄ? »rzÀ ªÀævÀ ©qÀ¢gÀ®Ä, CzÉà ªÀĺÁeÁÕ£ÀzÁZÀgÀuÉ JA¨É£ÀÄ CdUÀtÚ vÀAzÉXIII. AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ 2 ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ 8-10 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 2x4=8 63. UËj vÁåUÀªÀÄ¬Ä JA§ÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV «ªÀj¹?. 64. JA.J¸ï. ¸ÀÄAPÁ¥ÀÄgÀ CªÀgÀÄ ºÉüÀĪÀAvÉ £ÀUÀÄ-C¼ÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ zÀȶ׬ÄAzÀ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? ªÉÆ® ¹AºÀªÀ£ÀÄß PÉÆAzÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹.XIV. AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ 1 ¥Àæ±ÉßUÉ 8-10 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 1x4=4 65. ¨sÀgÀvÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÀgÀ¥ÀÄvÀæ£ÁUÀ§AiÀĸÀĪÀªÀ£ÀÄ ºÉÃUÉ ¨É¼ÉzÀÄ ¨Á¼À¨ÉÃPÀÄ? ¥ÀA¥À §£ÀªÁ¹ zÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ªÀtÂð¹zÁÝ£É.?XV. 66. ¤ÃªÀÅ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ±Á¯É M¼ÀPÁqÀÄ GqÀĦ E°èAiÀÄ ¢Ã¥ÀPï/¢Ã¦PÁ 1*5=5 JAzÀÄ ¨sÁ«¹ §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹ vÀAzÉUÉ ¥ÀvÀæ §gɬÄj. CxÀªÁ ¤ªÀÄä ¥ÀæzÉñÀzÀ CwªÀȶ×AiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹, £ÉgÉ ¥ÀjºÁgÀ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw¹ GqÀĦ f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÉ ¥ÀvÀæ §gɬÄj.XVI. PɼÀV£À «µÀAiÀÄUÀ¼À° è MAzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ 10-15 ªÁPÀåUÀ¼À°è MAzÀÄ ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß §gɬÄj. 1*5=5 67. ºÉZï1 J£ï1 SÁ¬Ä¯ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀ»¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÁvÀæ. ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ°è «zÁåyðUÀ¼À ¥ÁvÀæ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀ§âUÀ¼À DZÀgÀuÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀé. **************16 KANNADA MODEL III

×