KQA Open General Quiz In Kannada - April 17 2011 Mysore. Prelims

4,624 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,624
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
90
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KQA Open General Quiz In Kannada - April 17 2011 Mysore. Prelims

 1. 1. PÀ£ÁðlPÀ Qéeóï C¸ÉÆìùAiÉÄñÀ£ï C¦ð¸ÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ gÀ¸À¥Àæ±Éß ¸ÀàzsÉð.Qéeóï ªÀiÁ¸ÀÖgï - P˸ÀÄÛ¨sÀ PÉ.«.
 2. 2. PÀë«Ä¹. gÀ¸À ¥Àæ±ÉßAiÀÄ ªÁåPÀgÀtzÀ°è ¯ÉÆÃ¥ÀzÉÆñÀUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ, CxÀªÀ C¥À¨sÀæAµÀzÀ¥ÀgÀªÀiÁªÀ¢üUÀ¼Éà EgÀ§ºÀÄzÀÄ. vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß DzÀµÀÄÖ wzÀÄݪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÉÝãÉ. EzÀÄ £À£Àß ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÁzÀÝjAzÀ ¤ªÀÄUÉ £À£Àß ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ C¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħAzÀ°è zÀAiÀÄ«lÄÖ ®Që¸À¢j.
 3. 3. 25 ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À°è «AUÀr¸À¯ÁVzÉ. ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀÄ ¨sÁUÀ - ºÀvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄJgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¨sÁUÀ - ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À MAzÀÄ ¥ÀÆtð ªÀvÀÄð®.
 4. 4. 1. 1989 gÀ°è L.L.n RgÀUÀÄàgï ¤AzÀ ©.F ¥ÀzsÀ« ¥ÀqÉzÀÄ, 1992gÀ°è L.J.J¸ï C¢üPÁjAiÀiÁzÀ EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ. AiÀiÁgÀÄ?
 5. 5. 2. F avÀæzÀ £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÄ R¼À£ÁAiÀÄPÀjUÉ f.M£ï ªÀÄvÀÄÛ gÁ.M£ï JAzÀÄ ºÉ¸ÀjqÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?
 6. 6. 3. PÁªÀÄ£ï ªÉ¯ïÛ QæÃqÁPÀÆlzÀ ¥Àæ¸ÁgÀPÉÌAzÀÄ D¸ÉÖçðAiÀÄ¢AzÀ ¨sÁgÀvÀPÉÌ vÀj¸À¯ÁVzÀÝ PÉ® AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß »AwgÀÄV¸ÀĪÀ°è«¼ÀA§ªÁzÀÝjAzÀ C°è£À ©.©.f ¸ÉÆàmïìð ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ 2011 gÀQæPÉmï «±ÀéPÀ¥ï UÉ vÀªÀÄä bÁAiÀÄUÁæºÀPÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä¤gÁPÀj¹vÀÄ. F wêÀiÁð£ÀªÀÅ «±ÀéPÀ¥ï £À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjvÀÄÛ?
 7. 7. 4. "L ºÁåªï ¥sóÁAqï ªÉĪÉÆjøï D¥sóï AiÀÄÄ E£ï ¦üû¯ïä÷ì ¯ÉÊPï ºË¸ï-ºÉÆîØgï, ±ÉÃQì÷àAiÀÄgï ªÁ®, ¦ænÖ ¥Á°è CAqï ¨ÁA¨Éà mÁQøï. L J¸Éà±À° ¯ÉÊPïØ AiÀÄÄ E£ï ºË¸ï-ºÉÆîØgï CAqï PÀ¤ìqÀgï AiÀÄĪÀgï ¥À¥sóÁðªÀÄð£ïì C ¹VߦüûPÀAmï M£ï C¸ï Emï ªÁ¸ï C¤¤í©mÉqï gÉÊmï ¥sóÀæªÀiï ¢ ¥sóÀ¸ïÖ ¥sóÉæêÀiï." ±À² PÀ¥ÀÆgï CªÀjUÉ PÀ¼ÉzÀ ªÀiÁZïð wAUÀ½£À°è d£À䢣ÀzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÀÛ ªÉÄîÌAqÀ ±À§ÝUÀ¼À°è CªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆUÀ½zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
 8. 8. 5. ºÁqÀ£ÀÄß §gÉzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?(QæPÉmï «±ÀéPÀ¥ïUÉ ªÀÄÄ£Àß, ¨sÁgÀvÀzÀ DlUÁgÀgÀ£ÀÄß ºÀÄjzÀÄA©¸À®Ä §gÉzÀ VÃvÉ)
 9. 9. 6. CªÉÄÃjPÀzÀ ¯ÁQÃqï ªÀiÁnð£ï £À EAf¤AiÀÄgï PÉ°è eÁ£Àì£ï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä «£Áå¸À (r¸ÉÊ£ï) vÀAqÀzÀªÀjUÉ vÁªÀÅ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ AiÀÄÄzÀÞ «ªÀiÁ£ÀzÀ «£Áå¸ÀªÀÅ JµÀÄÖ ¸ÀgÀ¼ÀªÁVgÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ CzÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀ¹ÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¤¥ÀÄt ªÉÄPÁå¤Pï £À ¸ÁºÁAiÀÄ«®èzÉ ªÁAiÀÄÄ ¸ÉʤPÀgÉà ªÀiÁqÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. EAvÀºÀ «£Áå¸ÀPÉÌ CªÀgÀÄ £Á®ÄÌ CPÀëgÀUÀ¼À ¸ÀAQë¥ÀÛ£ÁªÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ. F ¸ÀAQë¥ÀÛ £ÁªÀĪÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¹.
 10. 10. 7. ______ JA§ d¥Á¤ ¥ÀzÀPÉÌ "ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀÄ" CxÀªÀ "CUÀæ ±ÉæÃtÂAiÀÄ" JA§xÀð«zÉ. DzÀÝjAzÀ F¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ d¥Á¤ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è §¼À¸ÀÄvÀÛªÉ. EzÉ ºÉ¸Àj£À d¥Á¤ PÀA¥À¤AiÉÆAzÀÄ2008 gÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ gÁåA¨ÁåQìAiÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ ¥Á®£ÀÄß 4.6 ©°AiÀÄ£ï qÁ®gï UÀ½UÉ Rjâ¹vÀÄÛ. AiÀiÁªÀ d¥Á¤ ¥ÀzÀ?
 11. 11. 8.¨sÁgÀvÀªÀÅ QæPÉmï «±Àé PÀ¥ï UÉzÀÝ ¢£ÀªÉà ¨sÁgÀvÀ ªÀÄÆ®zÀ E£ÉÆßAzÀÄ "vÀAqÀªÀÅ" CªÉÄjPÀzÀªÀÄAiÀiÁ«ÄAiÀÄ°è QæÃqÀPÀÆlªÉÇAzÀ£Àß UÉ®ÄèªÀ ªÀÄÆ®PÀ CUÀæ ±ÉæÃtÂAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄäzÁV¹PÉÆArvÀÄÛ. AiÀiÁªÀ "vÀAqÀ"?
 12. 12. 9.F ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ vÀ£ÀߣÀÄß ºÀ¸ÀÛ/PÀgÀ gÀÆ¥ÀzÀ²ðAiÉÄAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ¼É. EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß PÉÊUÀ¼À°è ¸ÉçĺÀtÚ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ CAUÀrUÀ¼À JzÀÄgÀÄ ¤AvÀÄ UÁæºÀPÀgÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛ¼É. EªÀ¼À PÉÊUÀ¼À£ÀÄß d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J°è PÀArgÀÄvÁÛgÉ?
 13. 13. 10. F UÀÆUÀ¯ï aºÉßAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀ 200 £É d£À䢣ÀzÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVvÀÄÛ?
 14. 14. ¨sÁUÀ JgÀqÀÄ - ¥ÀÆtð ªÀvÀÄð®
 15. 15. 1. avÀæzÀ°è PÁtĪÀ PÀ¯Á«zÉ AiÀiÁgÀÄ? £ÀªÀÄUÉ agÀ¥ÀjavÀjgÀĪÀ EªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ AiÀiÁgÀÄ?
 16. 16. 2. EªÀgÀ DvÀäPÀxÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? DvÀäPÀxÉAiÀÄ°è EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ AiÀiÁªÀ eÁߣÀ¦ÃoÀ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌöÈvÀ ¯ÉRPÀ£ÉÆA ¢V£À vÀªÀÄä ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß «ªÀgÀªÁV zÁR°¹zÁÝgÉ?
 17. 17. 3. vÉ®ÄUÀÄ avÀæ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ¥ÀmÁÖ©ü gÁªÀÄ gÉrØCªÀgÀÄ ¤zÉÃð²¹zÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ¥Àwß ¸ÉߺÀ®vÀ gÉrØ £Àn¹zÀ, 1971 gÀ°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¸Àétð ¥ÀzÀPÀ «eÉÃvÀ PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
 18. 18. 4. DPÀì÷áqïð AiÀÄƤAiÀÄ£ï £À CzsÀåPÀëgÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ K²AiÀÄ ªÀÄÆ®zÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ?
 19. 19. 5. EzÀÄ AiÀiÁgÀ PÁzÀA§jAiÀÄ£ÁßzsÀj¹ ªÀiÁrzÀ avÀæ? PÁzÀA§jAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ?
 20. 20. 6. EzÀÄ AiÀiÁgÀÄ §gÉzÀ PÀ«vÉ?ªÉÃzÁAw ºÉýzÀ£ÀÄ ºÉÆ£Éß®è ªÀÄtÄÚ ªÀÄtÄÚ
 21. 21. 7. EwÛÃZÉUÉ ºÉêÀÄ ªÀiÁ°¤ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ gÁdå ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¥ÀPÉëÃvÀgÀ C¨sÀåyðAiÀiÁV ¤AvÀ ¥ÀæSÁåvÀ £ÁlPÀPÁgÀ AiÀiÁgÀÄ?
 22. 22. 8. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨sÀÆUÀvÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ PÀÄSÁåvÀ gËrAiÀiÁVzÀÝ, EAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ºÁUÀÄ ¥ÀvÀæPÀvÀð JAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ F ªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ? EªÀ£ÀÄ §gÉzÀ "zÁzÁVjAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ"¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÁßzsÀj¹ "D ¢£ÀUÀ¼ÀÄ" JA§ ZÀ®£ÀavÀæ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F avÀæzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ AiÀiÁgÀÄ?
 23. 23. 9. E°è PÉý§gÀĪÀ zsÀé¤ AiÀiÁgÀzÀÄÝ?
 24. 24. 10. "gÁd gÀºÀ¸Àå" JA§ÄªÀÅzÀÄ d£À¦æAiÀÄ EAVèµï ¥ÀĸÀÛPÀªÉÇAzÀgÀ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ. £ÉÊd WÀl£ÉAiÉÆAzÀgÀ «ªÀgÀ ¤ÃqÀĪÀ F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ªÀÄÆ® EAVèµï ²Ã¶ðPÉ K£ÀÄ?
 25. 25. 11. F ªÀ£ÀåbÁAiÀÄavÀæUÁæºÀPÀzÀéAiÀÄgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.
 26. 26. 12. F ªÀåQÛUÀ¼À°ègÀĪÀ ¸ÁªÀÄåvÉ K£ÀÄ?
 27. 27. 13. ¥Àæ¹zÀÞ mɤ߸ï DlUÁgÀ gÁªÀÄ£ÁxÀ£ï PÀȵÀÚ£ï CªÀjUÉ «A§®Ø£ï £À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ "ºÀªÁå¹ QæÃqÁ¥ÀlÄ"/ QæÃqÁ¸ÀPÀÛ AiÀiÁgÀÄ? EgÀ¥À½î ¥Àæ¸À£ÀßgÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄÄ CªÀgÀ£ÀÄß QæPÉmï DqÀ®Ä «zÉõÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¤gÁPÀjzÁUÀ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£À ¥ÀjªÀwð¹ CªÀgÀ£ÀÄß M¦à¹zÀªÀgÀÄ EzÉà "ºÀªÁå¹ QæÃqÁ¥ÀlÄ".
 28. 28. 14. 2004 gÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 1522 PÉÆÃn gÀÄ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ D¹Û WÉÆò¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ¯Éèà CvÀåAvÀ ²æêÀÄAvÀ C¨sÀåwðAiÉÄAzɤ¹PÉÆAqÀ PÀ£ÀßrUÀ AiÀiÁgÀÄ?
 29. 29. 15. "zÉgï Dgï lÄ nêÀiïì Omï zÉÃgï, CAqï M¤è M£ï D¥sóï zɪÀiï E¸ï ¥ÉèìÄAUï QæPÉmï". F ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 1933 gÀ ¨Ár¯ÉÊ£ï ¸ÀgÀtÂAiÀÄ ªÉÃ¼É D¸ÉÖçðAiÀÄzÀ PÀ¥ÁÛ£À ©¯ï ªÀÅqÀÄá¯ï CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀÄ. EAvÀºÀÄzÉ ºÉýPÉAiÉÆAzÀ£Àß 2008 gÀ°è ¤ÃrzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ QæPÉÃnUÀ AiÀiÁgÀÄ?
 30. 30. 1. 1989 gÀ°è L.L.n RgÀUÀÄàgï ¤AzÀ ©.F ¥ÀzsÀ« ¥ÀqÉzÀÄ, 1992gÀ°è L.J.J¸ï C¢üPÁjAiÀiÁzÀ EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ. AiÀiÁgÀÄ?
 31. 31. CgÀ«Azï PÉfæªÁ¯ï
 32. 32. 2. F avÀæzÀ £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÄ R¼À£ÁAiÀÄPÀjUÉ f.M£ï ªÀÄvÀÄÛ gÁ.M£ï JAzÀÄ ºÉ¸ÀjqÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?
 33. 33. gÁ.M£ï - gÁªÀuïf.M£ï - fêÀ£ï
 34. 34. 3. PÁªÀÄ£ï ªÉ¯ïÛ QæÃqÁPÀÆlzÀ ¥Àæ¸ÁgÀPÉÌAzÀÄ D¸ÉÖçðAiÀÄ¢AzÀ ¨sÁgÀvÀPÉÌ vÀj¸À¯ÁVzÀÝ PÉ® AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß »AwgÀÄV¸ÀĪÀ°è«¼ÀA§ªÁzÀÝjAzÀ C°è£À ©.©.f ¸ÉÆàmïìð ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ 2011 gÀQæPÉmï «±ÀéPÀ¥ï UÉ vÀªÀÄä bÁAiÀÄUÁæºÀPÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä¤gÁPÀj¹vÀÄ. F wêÀiÁð£ÀªÀÅ «±ÀéPÀ¥ï £À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjvÀÄÛ?
 35. 35. «±Àé PÀ¥ï £À°è ºÁmï ¸Áàmï EgÀ°®è
 36. 36. 4. "L ºÁåªï ¥sóÁAqï ªÉĪÉÆjøï D¥sóï AiÀÄÄ E£ï ¦üû¯ïä÷ì ¯ÉÊPï ºË¸ï-ºÉÆîØgï, ±ÉÃQì÷àAiÀÄgï ªÁ®, ¦ænÖ ¥Á°è CAqï ¨ÁA¨Éà mÁQøï. L J¸Éà±À° ¯ÉÊPïØ AiÀÄÄ E£ï ºË¸ï-ºÉÆîØgï CAqï PÀ¤ìqÀgï AiÀÄĪÀgï ¥À¥sóÁðªÀÄð£ïì C ¹VߦüûPÀAmï M£ï C¸ï Emï ªÁ¸ï C¤¤í©mÉqï gÉÊmï ¥sóÀæªÀiï ¢ ¥sóÀ¸ïÖ ¥sóÉæêÀiï." ±À² PÀ¥ÀÆgï CªÀjUÉ PÀ¼ÉzÀ ªÀiÁZïð wAUÀ½£À°è d£À䢣ÀzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÀÛ ªÉÄîÌAqÀ ±À§ÝUÀ¼À°è CªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆUÀ½zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
 37. 37. J°dû¨Évï mÉîgï
 38. 38. 5. ºÁqÀ£ÀÄß §gÉzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?(QæPÉmï «±ÀéPÀ¥ïUÉ ªÀÄÄ£Àß, ¨sÁgÀvÀzÀ DlUÁgÀgÀ£ÀÄß ºÀÄjzÀÄA©¸À®Ä §gÉzÀ VÃvÉ)
 39. 39. J¸ï.²æñÁAvï
 40. 40. 6. CªÉÄÃjPÀzÀ ¯ÁQÃqï ªÀiÁnð£ï £À EAf¤AiÀÄgï PÉ°è eÁ£Àì£ï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä «£Áå¸À (r¸ÉÊ£ï) vÀAqÀzÀªÀjUÉ vÁªÀÅ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ AiÀÄÄzÀÞ «ªÀiÁ£ÀzÀ «£Áå¸ÀªÀÅ JµÀÄÖ ¸ÀgÀ¼ÀªÁVgÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ CzÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀ¹ÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¤¥ÀÄt ªÉÄPÁå¤Pï £À ¸ÁºÁAiÀÄ«®èzÉ ªÁAiÀÄÄ ¸ÉʤPÀgÉà ªÀiÁqÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. EAvÀºÀ «£Áå¸ÀPÉÌ CªÀgÀÄ £Á®ÄÌ CPÀëgÀUÀ¼À ¸ÀAQë¥ÀÛ£ÁªÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ. F ¸ÀAQë¥ÀÛ £ÁªÀĪÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¹.
 41. 41. QÃ¥ï Emï ¹A¥À¯ï ¸ÀÄÖ¦qï
 42. 42. 7. ______ JA§ d¥Á¤ ¥ÀzÀPÉÌ "ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀÄ" CxÀªÀ "CUÀæ ±ÉæÃtÂAiÀÄ" JA§xÀð«zÉ. DzÀÝjAzÀ F¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ d¥Á¤ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è §¼À¸ÀÄvÀÛªÉ. EzÉ ºÉ¸Àj£À d¥Á¤ PÀA¥À¤AiÉÆAzÀÄ2008 gÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ gÁåA¨ÁåQìAiÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ ¥Á®£ÀÄß 4.6 ©°AiÀÄ£ï qÁ®gï UÀ½UÉ Rjâ¹vÀÄÛ. AiÀiÁªÀ d¥Á¤ ¥ÀzÀ?
 43. 43. zÉÊa.
 44. 44. 8.¨sÁgÀvÀªÀÅ QæPÉmï «±Àé PÀ¥ï UÉzÀÝ ¢£ÀªÉà ¨sÁgÀvÀ ªÀÄÆ®zÀ E£ÉÆßAzÀÄ "vÀAqÀªÀÅ" CªÉÄjPÀzÀªÀÄAiÀiÁ«ÄAiÀÄ°è QæÃqÀPÀÆlªÉÇAzÀ£Àß UÉ®ÄèªÀ ªÀÄÆ®PÀ CUÀæ ±ÉæÃtÂAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄäzÁV¹PÉÆArvÀÄÛ. AiÀiÁªÀ "vÀAqÀ"?
 45. 45. ¥Éøï - ¨sÀÆ¥Àw
 46. 46. 9.F ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ vÀ£ÀߣÀÄß ºÀ¸ÀÛ/PÀgÀ gÀÆ¥ÀzÀ²ðAiÉÄAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ¼É. EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß PÉÊUÀ¼À°è ¸ÉçĺÀtÚ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ CAUÀrUÀ¼À JzÀÄgÀÄ ¤AvÀÄ UÁæºÀPÀgÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛ¼É. EªÀ¼À PÉÊUÀ¼À£ÀÄß d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J°è PÀArgÀÄvÁÛgÉ?
 47. 47. mÉéöʯÉÊmï ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ªÀÄÄR¥ÀÄlzÀ°è
 48. 48. 10. F UÀÆUÀ¯ï aºÉßAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀ 200 £É d£À䢣ÀzÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVvÀÄÛ?
 49. 49. gÁ§mïð §Ä£Éì£ï
 50. 50. ¨sÁUÀ JgÀqÀÄ - ¥ÀÆtð ªÀvÀÄð®
 51. 51. 1. avÀæzÀ°è PÁtĪÀ PÀ¯Á«zÉ AiÀiÁgÀÄ? £ÀªÀÄUÉ agÀ¥ÀjavÀjgÀĪÀ EªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ AiÀiÁgÀÄ?
 52. 52. ¥ÀĵÀà zÁæ«qï, gÁºÀįï“zÀ ªÁ¯ï” zÁæ«qï
 53. 53. 2. EªÀgÀ DvÀäPÀxÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? DvÀäPÀxÉAiÀÄ°è EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ AiÀiÁªÀ eÁߣÀ¦ÃoÀ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌöÈvÀ ¯ÉRPÀ£ÉÆA ¢V£À vÀªÀÄä ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß «ªÀgÀªÁV zÁR°¹zÁÝgÉ?
 54. 54. ©üwÛAiÀÄÄ. Dgï. C£ÀAvÀªÀÄÆwð
 55. 55. 3. vÉ®ÄUÀÄ avÀæ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ¥ÀmÁÖ©ü gÁªÀÄ gÉrØCªÀgÀÄ ¤zÉÃð²¹zÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ¥Àwß ¸ÉߺÀ®vÀ gÉrØ £Àn¹zÀ, 1971 gÀ°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¸Àétð ¥ÀzÀPÀ «eÉÃvÀ PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
 56. 56. ¸ÀA¸ÁÌgÀ
 57. 57. 4. DPÀì÷áqïð AiÀÄƤAiÀÄ£ï £À CzsÀåPÀëgÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ K²AiÀÄ ªÀÄÆ®zÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ?
 58. 58. Vjñï PÁ£Áðqï
 59. 59. 5. EzÀÄ AiÀiÁgÀ PÁzÀA§jAiÀÄ£ÁßzsÀj¹ ªÀiÁrzÀ avÀæ? PÁzÀA§jAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ?
 60. 60. PÀĪÉA¥ÀÄ, PÁ£ÀÆgÀÄ ºÉUÀÎqÀw.
 61. 61. 6. EzÀÄ AiÀiÁgÀÄ §gÉzÀ PÀ«vÉ?ªÉÃzÁAw ºÉýzÀ£ÀÄ ºÉÆ£Éß®è ªÀÄtÄÚ ªÀÄtÄÚ
 62. 62. f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà
 63. 63. 7. EwÛÃZÉUÉ ºÉêÀÄ ªÀiÁ°¤ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ gÁdå ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¥ÀPÉëÃvÀgÀ C¨sÀåyðAiÀiÁV ¤AvÀ ¥ÀæSÁåvÀ £ÁlPÀPÁgÀ AiÀiÁgÀÄ?
 64. 64. PÉ. ªÀÄgÀļÀ¹zÀÞ¥Àà
 65. 65. 8. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨sÀÆUÀvÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ PÀÄSÁåvÀ gËrAiÀiÁVzÀÝ, EAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ºÁUÀÄ ¥ÀvÀæPÀvÀð JAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ F ªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ? EªÀ£ÀÄ §gÉzÀ "zÁzÁVjAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ"¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÁßzsÀj¹ "D ¢£ÀUÀ¼ÀÄ" JA§ ZÀ®£ÀavÀæ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F avÀæzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ AiÀiÁgÀÄ?
 66. 66. CVß ²æzsÀgï,PÉ.JªÀiï. ZÉÊvÀ£Àå
 67. 67. 9. E°è PÉý§gÀĪÀ zsÀé¤ AiÀiÁgÀzÀÄÝ?
 68. 68. gÀ« ¨É¼ÀUÉgÉ.
 69. 69. 10. "gÁd gÀºÀ¸Àå" JA§ÄªÀÅzÀÄ d£À¦æAiÀÄ EAVèµï ¥ÀĸÀÛPÀªÉÇAzÀgÀ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ. £ÉÊd WÀl£ÉAiÉÆAzÀgÀ «ªÀgÀ ¤ÃqÀĪÀ F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ªÀÄÆ® EAVèµï ²Ã¶ðPÉ K£ÀÄ?
 70. 70. gÁeï PÀĪÀiÁgï - «ÃgÀ¥Àà£ï¸ï ¥ÉæöÊeóï PÁåZï.
 71. 71. 11. F ªÀ£ÀåbÁAiÀÄavÀæUÁæºÀPÀzÀéAiÀÄgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.
 72. 72. PÀÈ¥ÁPÀgÀ - ¸ÉãÁ¤
 73. 73. 12. F ªÀåQÛUÀ¼À°ègÀĪÀ ¸ÁªÀÄåvÉ K£ÀÄ?
 74. 74. J¸ï.eÉ.¹.E. «zÁåyðUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. JqÀ¢AzÀ §®PÉÌ - «dAiÀiï ¥ÀæPÁ±ï, CT¯Éñï AiÀiÁzÀªï, ¤¢ü ¸ÀĨÉâöÊAiÀÄ, ±ÀtÄäWÀ£ï ªÀÄAdÄ£Áxï, ¥ÀæºÁèzï ²æãÁxï
 75. 75. 13. ¥Àæ¹zÀÞ mɤ߸ï DlUÁgÀ gÁªÀÄ£ÁxÀ£ï PÀȵÀÚ£ï CªÀjUÉ «A§®Ø£ï £À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ "ºÀªÁå¹ QæÃqÁ¥ÀlÄ"/ QæÃqÁ¸ÀPÀÛ AiÀiÁgÀÄ? EgÀ¥À½î ¥Àæ¸À£ÀßgÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄÄ CªÀgÀ£ÀÄß QæPÉmï DqÀ®Ä «zÉõÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¤gÁPÀjzÁUÀ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£À ¥ÀjªÀwð¹ CªÀgÀ£ÀÄß M¦à¹zÀªÀgÀÄ EzÉà "ºÀªÁå¹ QæÃqÁ¥ÀlÄ".
 76. 76. ²æà dAiÀÄZÁªÀÄgÁeÉAzÀæ MqÉAiÀÄgÀÄ
 77. 77. 14. 2004 gÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 1522 PÉÆÃn gÀÄ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ D¹Û WÉÆò¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ¯Éèà CvÀåAvÀ ²æêÀÄAvÀ C¨sÀåwðAiÉÄAzɤ¹PÉÆAqÀ PÀ£ÀßrUÀ AiÀiÁgÀÄ?
 78. 78. ²æÃPÀAoÀzÀvÀÛ £ÀgÀ¹AºÀgÁd MqÉAiÀÄgÀÄ
 79. 79. 15. "zÉgï Dgï lÄ nêÀiïì Omï zÉÃgï, CAqï M¤è M£ï D¥sóï zɪÀiï E¸ï ¥ÉèìÄAUï QæPÉmï". F ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 1933 gÀ ¨Ár¯ÉÊ£ï ¸ÀgÀtÂAiÀÄ ªÉÃ¼É D¸ÉÖçðAiÀÄzÀ PÀ¥ÁÛ£À ©¯ï ªÀÅqÀÄá¯ï CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀÄ. EAvÀºÀÄzÉ ºÉýPÉAiÉÆAzÀ£Àß 2008 gÀ°è ¤ÃrzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ QæPÉÃnUÀ AiÀiÁgÀÄ?
 80. 80. C¤¯ï PÀÄA¨Éî - D¸ÉÖçðAiÀÄ ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ PÀ¥ÁÛ£ÀgÁVzÁÝUÀ.

×