Successfully reported this slideshow.

KQA Open General Quiz in Kannada April 17 2011, Mysore - Prelims

763 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

KQA Open General Quiz in Kannada April 17 2011, Mysore - Prelims

 1. 1. PÀ£ÁðlPÀ Qéeóï C¸ÉÆìùAiÉÄñÀ£ï C¦ð¸ÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ gÀ¸À¥Àæ±Éß ¸ÀàzsÉð. Qéeóï ªÀiÁ¸ÀÖgï - P˸ÀÄÛ¨sÀ PÉ.«.
 2. 2. ºÀAvÀ - 1 _________________________ 25 ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À°è «AUÀr¸À¯ÁVzÉ. ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀÄ ¨sÁUÀ - ºÀvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¨sÁUÀ - ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À MAzÀÄ ¥ÀÆtð ªÀvÀÄð®.
 3. 3. 1. 1989 gÀ°è L.L.n RgÀUÀÄàgï ¤AzÀ ©.F ¥ÀzsÀ« ¥ÀqÉzÀÄ, 1992gÀ°è L.J.J¸ï C¢üPÁjAiÀiÁzÀ EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ. AiÀiÁgÀÄ?
 4. 4. 2. F avÀæzÀ £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÄ R¼À£ÁAiÀÄPÀjUÉ f.M£ï ªÀÄvÀÄÛ gÁ.M£ï JAzÀÄ ºÉ¸ÀjqÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?
 5. 5. 3. PÁªÀÄ£ï ªÉ¯ïÛ QæÃqÁPÀÆlzÀ ¥Àæ¸ÁgÀPÉÌAzÀÄ D¸ÉÖçðAiÀÄ¢AzÀ ¨sÁgÀvÀPÉÌ vÀj¸À¯ÁVzÀÝ PÉ® AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß »AwgÀÄV¸ÀĪÀ°è «¼ÀA§ªÁzÀÝjAzÀ C°è£À ©.©.f ¸ÉÆàmïìð ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ 2011 gÀ QæPÉmï «±ÀéPÀ¥ï UÉ vÀªÀÄä bÁAiÀÄUÁæºÀPÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¤gÁPÀj¹vÀÄ. F wêÀiÁð£ÀªÀÅ «±ÀéPÀ¥ï £À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjvÀÄÛ?
 6. 6. 4. "L ºÁåªï ¥sóÁAqï ªÉĪÉÆjøï D¥sóï AiÀÄÄ E£ï ¦üû¯ïä÷ì ¯ÉÊPï ºË¸ï-ºÉÆîØgï, ±ÉÃQì÷àAiÀÄgï ªÁ®, ¦ænÖ ¥Á°è CAqï ¨ÁA¨Éà mÁQøï. L J¸Éà±À° ¯ÉÊPïØ AiÀÄÄ E£ï ºË¸ï-ºÉÆîØgï CAqï PÀ¤ìqÀgï AiÀÄĪÀgï ¥À¥sóÁðªÀÄð£ïì C ¹VߦüûPÀAmï M£ï C¸ï Emï ªÁ¸ï C¤¤í©mÉqï gÉÊmï ¥sóÀæªÀiï ¢ ¥sóÀ¸ïÖ ¥sóÉæêÀiï." ±À² PÀ¥ÀÆgï CªÀjUÉ PÀ¼ÉzÀ ªÀiÁZïð wAUÀ½£À°è d£À䢣ÀzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÀÛ ªÉÄîÌAqÀ ±À§ÝUÀ¼À°è CªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆUÀ½zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
 7. 7. 5. ºÁqÀ£ÀÄß §gÉzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
 8. 8. 6. DªÉÄjPÀzÀ ¯ÁQÃqï ªÀiÁnð£ï £À EAf¤AiÀÄgï PÉ°è eÁ£Àì£ï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä «£Áå¸À (r¸ÉÊ£ï) vÀAqÀzÀªÀjUÉ vÁªÀÅ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ AiÀÄÄzÀÞ «ªÀiÁ£ÀzÀ «£Áå¸ÀªÀÅ JµÀÄÖ ¸ÀgÀ¼ÀªÁVgÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ CzÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀ¹ÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¤¥ÀÄt ªÉÄPÁå¤Pï £À ¸ÁºÁAiÀÄ«®èzÉ ªÁAiÀÄÄ ¸ÉʤPÀgÉà ªÀiÁqÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉ½zÀgÀÄ. EAvÀºÀ «£Áå¸ÀPÉÌ CªÀgÀÄ PÉ.L.J¸ï.J¸ï JA§ ¸ÀAQë¥ÀÛ £ÁªÀĪÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ. F ¸ÀAQë¥ÀÛ £ÁªÀĪÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¹.
 9. 9. 7. ______ JA§ d¥Á¤ ¥ÀzÀPÉÌ "ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀÄ" CxÀªÀ "CUÀæ ±ÉæÃtÂAiÀÄ" JA§xÀð«zÉ. DzÀÝjAzÀ F ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ d¥Á¤ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è §¼À¸ÀÄvÀÛªÉ. EzÉ ºÉ¸Àj£À d¥Á¤ PÀA¥À¤AiÉÆAzÀÄ 2008 gÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ gÁæ÷å£Áâ÷åQìAiÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ ¥Á®£ÀÄß 4.6 ©°AiÀÄ£ï qÁ®gï UÀ½UÉ Rjâ¹vÀÄÛ. AiÀiÁªÀ d¥Á¤ ¥ÀzÀ?
 10. 10. 8.¨sÁgÀvÀªÀÅ QæPÉmï «±Àé PÀ¥ï UÉzÀÝ ¢£ÀªÉà ¨sÁgÀvÀ ªÀÄÆ®zÀ E£ÉÆßAzÀÄ "vÀAqÀªÀÅ" CªÉÄjPÀzÀ ªÀÄAiÀiÁ«ÄAiÀÄ°è QæÃqÀPÀÆlªÉÇAzÀ£Àß UÉ®ÄèªÀ ªÀÄÆ®PÀ CUÀæ ±ÉæÃtÂAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄäzÁV¹PÉÆArvÀÄÛ. AiÀiÁªÀ "vÀAqÀ"?
 11. 11. 9.F ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ vÀ£ÀߣÀÄß ºÀ¸ÀÛ/PÀgÀ gÀÆ¥ÀzÀ²ðAiÉÄAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ¼É. EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß PÉÊUÀ¼À°è ¸ÉÃ§Ä ºÀtÚ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ CAUÀrUÀ¼À JzÀÄgÀÄ ¤AvÀÄ UÁæºÀPÀgÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛ¼É. EªÀ¼À PÉÊUÀ¼À£ÀÄß d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J°è PÀArgÀÄvÁÛgÉ?
 12. 13. 10. F UÀÆUÀ¯ï aºÉßAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀ 200 £É d£Àä ¢£ÀzÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVvÀÄÛ?
 13. 15. ¨sÁUÀ JgÀqÀÄ - ¥ÀÆtð ªÀvÀÄð®
 14. 16. 1. avÀæzÀ°è PÁtĪÀ PÀ¯Á«zÉ AiÀiÁgÀÄ? £ÀªÀÄUÉ agÀ¥ÀjavÀjgÀĪÀ EªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ AiÀiÁgÀÄ?
 15. 17. 2. EªÀgÀ DvÀäPÀxÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? DvÀäPÀxÉAiÀÄ°è EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ AiÀiÁªÀ eÁߣÀ¦ÃoÀ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌöÈvÀ ¯ÉRPÀ£ÉÆA¢V£À vÀªÀÄä ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß «ªÀgÀªÁV zÁR°¹zÁÝgÉ?
 16. 19. 3. vÉ®ÄUÀÄ avÀæ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ¥ÀmÁÖ©ü gÁªÀÄ gÉrØ CªÀgÀÄ ¤zÉÃð²¹zÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ¥Àwß ¸ÉߺÀ®vÀ gÉrØ £Àn¹zÀ, 1971 gÀ°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¸Àétð ¥ÀzÀPÀ «eÉÃvÀ PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
 17. 20. 4. DPÀì÷áqïð AiÀÄƤAiÀÄ£ï £À CzsÀåPÀëgÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ K²AiÀÄ ªÀÄÆ®zÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ?
 18. 21. 5. EzÀÄ AiÀiÁgÀ PÁzÀA§jAiÀÄ£ÁßzsÀj¹ ªÀiÁrzÀ avÀæ? PÁzÀA§jAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ?
 19. 22. 6. EzÀÄ AiÀiÁgÀÄ §gÉzÀ PÀ«vÉ?
 20. 23. 7. EwÛÃZÉUÉ ºÉêÀÄ ªÀiÁ°¤ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ gÁdå ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¥ÀPÉëÃvÀgÀ C¨sÀåyðAiÀiÁV ¤AvÀ ¥ÀæSÁåvÀ £ÁlPÀPÁgÀ AiÀiÁgÀÄ?
 21. 24. 8. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨sÀÆUÀvÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ PÀÄSÁåvÀ gËrAiÀiÁVzÀÝ, EAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ºÁUÀÄ ¥ÀvÀæPÀvÀð JAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ F ªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ? EªÀ£ÀÄ §gÉzÀ "zÁzÁVjAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ" ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÁßzsÀj¹ "D ¢£ÀUÀ¼ÀÄ" JA§ ZÀ®£ÀavÀæ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F avÀæzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ AiÀiÁgÀÄ?
 22. 26. 9. E°è PÉý§gÀĪÀ zsÀé¤ AiÀiÁgÀzÀÄÝ?
 23. 27. 10. "gÁd gÀºÀ¸Àå" JA§ÄªÀÅzÀÄ d£À¦æAiÀÄ EAVèµï ¥ÀĸÀÛPÀªÉÇAzÀgÀ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ. £ÉÊd WÀl£ÉAiÉÆAzÀgÀ «ªÀgÀ ¤ÃqÀĪÀ F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ªÀÄÆ® EAVèµï ²Ã²ðPÉ K£ÀÄ?
 24. 28. 11. F ªÀ£ÀåbÁAiÀÄavÀæUÁæºÀPÀzÀéAiÀÄgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.
 25. 29. 12. F ªÀåQÛUÀ¼À°ègÀĪÀ ¸ÁªÀÄåvÉ K£ÀÄ?
 26. 30. 13. ¥Àæ¹zÀÞ mɤ߸ï DlUÁgÀ gÁªÀÄ£ÁxÀ£ï PÀȵÀÚ£ï CªÀjUÉ «A§®Ø£ï £À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ "ºÀªÁå¹ QæÃqÁ¥ÀlÄ"/ QæÃqÁ¸ÀPÀÛ AiÀiÁgÀÄ? EgÀ¥À½î ¥Àæ¸À£ÀßgÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄÄ CªÀgÀ£ÀÄß QæPÉmï DqÀ®Ä «zÉõÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¤gÁPÀjzÁUÀ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£À ¥ÀjªÀwð¹ CªÀgÀ£ÀÄß M¦à¹zÀªÀgÀÄ EzÉà "ºÀªÁå¹ QæÃqÁ¥ÀlÄ".
 27. 31. 14. 2004 gÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 1522 PÉÆÃn gÀÄ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ D¹Û WÉÆò¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ¯Éèà CvÀåAvÀ ²æêÀÄAvÀ C¨sÀåwðAiÉÄAzɤ¹PÉÆAqÀ PÀ£ÀßrUÀ AiÀiÁgÀÄ?
 28. 32. 15. "zÉgï Dgï lÄ nêÀiïì Omï zÉÃgï, CAqï M¤è M£ï D¥sóï zɪÀiï E¸ï ¥ÉèìÄAUï QæPÉmï". F ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 1933 gÀ ¨Ár¯ÉÊ£ï ¸ÀgÀtÂAiÀÄ ªÉÃ¼É D¸ÉÖçðAiÀÄzÀ PÀ¥ÁÛ£À ©¯ï ªÀÅqÀÄá¯ï CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀÄ. EAvÀºÀÄzÉ ºÉýPÉAiÉÆAzÀ£Àß 2008 gÀ°è ¤ÃrzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ QæPÉÃnUÀ AiÀiÁgÀÄ?
 29. 34. 1. 1989 gÀ°è L.L.n RgÀUÀÄàgï ¤AzÀ ©.F ¥ÀzsÀ« ¥ÀqÉzÀÄ, 1992gÀ°è L.J.J¸ï C¢üPÁjAiÀiÁzÀ EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ. AiÀiÁgÀÄ?
 30. 36. CgÀ«Azï PÉfæªÁ¯ï
 31. 37. 2. F avÀæzÀ £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÄ R¼À£ÁAiÀÄPÀjUÉ f.M£ï ªÀÄvÀÄÛ gÁ.M£ï JAzÀÄ ºÉ¸ÀjqÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?
 32. 39. gÁ.M£ï - gÁªÀuï f.M£ï - fêÀ£ï
 33. 40. 3. PÁªÀÄ£ï ªÉ¯ïÛ QæÃqÁPÀÆlzÀ ¥Àæ¸ÁgÀPÉÌAzÀÄ D¸ÉÖçðAiÀÄ¢AzÀ ¨sÁgÀvÀPÉÌ vÀj¸À¯ÁVzÀÝ PÉ® AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß »AwgÀÄV¸ÀĪÀ°è «¼ÀA§ªÁzÀÝjAzÀ C°è£À ©.©.f ¸ÉÆàmïìð ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ 2011 gÀ QæPÉmï «±ÀéPÀ¥ï UÉ vÀªÀÄä bÁAiÀÄUÁæºÀPÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¤gÁPÀj¹vÀÄ. F wêÀiÁð£ÀªÀÅ «±ÀéPÀ¥ï £À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjvÀÄÛ?
 34. 42. «±Àé PÀ¥ï £À°è ºÁmï ¸Áàmï EgÀ°®è
 35. 43. 4. "L ºÁåªï ¥sóÁAqï ªÉĪÉÆjøï D¥sóï AiÀÄÄ E£ï ¦üû¯ïä÷ì ¯ÉÊPï ºË¸ï-ºÉÆîØgï, ±ÉÃQì÷àAiÀÄgï ªÁ®, ¦ænÖ ¥Á°è CAqï ¨ÁA¨Éà mÁQøï. L J¸Éà±À° ¯ÉÊPïØ AiÀÄÄ E£ï ºË¸ï-ºÉÆîØgï CAqï PÀ¤ìqÀgï AiÀÄĪÀgï ¥À¥sóÁðªÀÄð£ïì C ¹VߦüûPÀAmï M£ï C¸ï Emï ªÁ¸ï C¤¤í©mÉqï gÉÊmï ¥sóÀæªÀiï ¢ ¥sóÀ¸ïÖ ¥sóÉæêÀiï." ±À² PÀ¥ÀÆgï CªÀjUÉ PÀ¼ÉzÀ ªÀiÁZïð wAUÀ½£À°è d£À䢣ÀzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÀÛ ªÉÄîÌAqÀ ±À§ÝUÀ¼À°è CªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆUÀ½zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
 36. 45. J°dû¨Évï mÉîgï
 37. 46. 5. ºÁqÀ£ÀÄß §gÉzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?(QæPÉmï «±ÀéPÀ¥ïUÉ ªÀÄÄ£Àß, ¨sÁgÀvÀzÀ DlUÁgÀgÀ£ÀÄß ºÀÄjzÀÄA©¸À®Ä §gÉzÀ VÃvÉ)
 38. 48. J¸ï.²æñÁAvï
 39. 49. 6. CªÉÄÃjPÀzÀ ¯ÁQÃqï ªÀiÁnð£ï £À EAf¤AiÀÄgï PÉ°è eÁ£Àì£ï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä «£Áå¸À (r¸ÉÊ£ï) vÀAqÀzÀªÀjUÉ vÁªÀÅ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ AiÀÄÄzÀÞ «ªÀiÁ£ÀzÀ «£Áå¸ÀªÀÅ JµÀÄÖ ¸ÀgÀ¼ÀªÁVgÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ CzÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀ¹ÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¤¥ÀÄt ªÉÄPÁå¤Pï £À ¸ÁºÁAiÀÄ«®èzÉ ªÁAiÀÄÄ ¸ÉʤPÀgÉà ªÀiÁqÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. EAvÀºÀ «£Áå¸ÀPÉÌ CªÀgÀÄ £Á®ÄÌ CPÀëgÀUÀ¼À ¸ÀAQë¥ÀÛ£ÁªÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ. F ¸ÀAQë¥ÀÛ £ÁªÀĪÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¹.
 40. 51. QÃ¥ï Emï ¹A¥À¯ï ¸ÀÄÖ¦qï / ¹°è
 41. 52. 7. ______ JA§ d¥Á¤ ¥ÀzÀPÉÌ "ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀÄ" CxÀªÀ "CUÀæ ±ÉæÃtÂAiÀÄ" JA§xÀð«zÉ. DzÀÝjAzÀ F ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ d¥Á¤ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è §¼À¸ÀÄvÀÛªÉ. EzÉ ºÉ¸Àj£À d¥Á¤ PÀA¥À¤AiÉÆAzÀÄ 2008 gÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ gÁåA¨ÁåQìAiÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ ¥Á®£ÀÄß 4.6 ©°AiÀÄ£ï qÁ®gï UÀ½UÉ Rjâ¹vÀÄÛ. AiÀiÁªÀ d¥Á¤ ¥ÀzÀ?
 42. 54. zÉÊa.
 43. 55. 8.¨sÁgÀvÀªÀÅ QæPÉmï «±Àé PÀ¥ï UÉzÀÝ ¢£ÀªÉà ¨sÁgÀvÀ ªÀÄÆ®zÀ E£ÉÆßAzÀÄ "vÀAqÀªÀÅ" CªÉÄjPÀzÀ ªÀÄAiÀiÁ«ÄAiÀÄ°è QæÃqÀPÀÆlªÉÇAzÀ£Àß UÉ®ÄèªÀ ªÀÄÆ®PÀ CUÀæ ±ÉæÃtÂAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄäzÁV¹PÉÆArvÀÄÛ. AiÀiÁªÀ "vÀAqÀ"?
 44. 57. ¥Éøï - ¨sÀÆ¥Àw
 45. 58. 9.F ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ vÀ£ÀߣÀÄß ºÀ¸ÀÛ/PÀgÀ gÀÆ¥ÀzÀ²ðAiÉÄAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ¼É. EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß PÉÊUÀ¼À°è ¸ÉÃ§Ä ºÀtÚ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ CAUÀrUÀ¼À JzÀÄgÀÄ ¤AvÀÄ UÁæºÀPÀgÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛ¼É. EªÀ¼À PÉÊUÀ¼À£ÀÄß d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J°è PÀArgÀÄvÁÛgÉ?
 46. 61. mÉéöʯÉÊmï ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ªÀÄÄR¥ÀÄlzÀ°è
 47. 63. 10. F UÀÆUÀ¯ï aºÉßAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀ 200 £É d£À䢣ÀzÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVvÀÄÛ?
 48. 66. gÁ§mïð §Ä£Éì£ï
 49. 67. ¨sÁUÀ JgÀqÀÄ - ¥ÀÆtð ªÀvÀÄð®
 50. 68. 1. avÀæzÀ°è PÁtĪÀ PÀ¯Á«zÉ AiÀiÁgÀÄ? £ÀªÀÄUÉ agÀ¥ÀjavÀjgÀĪÀ EªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ AiÀiÁgÀÄ?
 51. 70. ¥ÀĵÀà zÁæ«qï, gÁºÀįï“zÀ ªÁ¯ï” zÁæ«qï
 52. 71. 2. EªÀgÀ DvÀäPÀxÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? DvÀäPÀxÉAiÀÄ°è EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ AiÀiÁªÀ eÁߣÀ¦ÃoÀ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌöÈvÀ ¯ÉRPÀ£ÉÆA¢V£À vÀªÀÄä ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß «ªÀgÀªÁV zÁR°¹zÁÝgÉ?
 53. 74. ©üwÛ AiÀÄÄ. Dgï. C£ÀAvÀªÀÄÆwð
 54. 75. 3. vÉ®ÄUÀÄ avÀæ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ¥ÀmÁÖ©ü gÁªÀÄ gÉrØ CªÀgÀÄ ¤zÉÃð²¹zÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ¥Àwß ¸ÉߺÀ®vÀ gÉrØ £Àn¹zÀ, 1971 gÀ°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¸Àétð ¥ÀzÀPÀ «eÉÃvÀ PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
 55. 77. ¸ÀA¸ÁÌgÀ
 56. 78. 4. DPÀì÷áqïð AiÀÄƤAiÀÄ£ï £À CzsÀåPÀëgÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ K²AiÀÄ ªÀÄÆ®zÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ?
 57. 80. Vjñï PÁ£Áðqï
 58. 81. 5. EzÀÄ AiÀiÁgÀ PÁzÀA§jAiÀÄ£ÁßzsÀj¹ ªÀiÁrzÀ avÀæ? PÁzÀA§jAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ?
 59. 83. PÀĪÉA¥ÀÄ, PÁ£ÀÆgÀÄ ºÉUÀÎqÀw.
 60. 84. 6. EzÀÄ AiÀiÁgÀÄ §gÉzÀ PÀ«vÉ? ªÉÃzÁAw ºÉýzÀ£ÀÄ ºÉÆ£Éß®è ªÀÄtÄÚ ªÀÄtÄÚ
 61. 86. f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà
 62. 87. 7. EwÛÃZÉUÉ ºÉêÀÄ ªÀiÁ°¤ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ gÁdå ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¥ÀPÉëÃvÀgÀ C¨sÀåyðAiÀiÁV ¤AvÀ ¥ÀæSÁåvÀ £ÁlPÀPÁgÀ AiÀiÁgÀÄ?
 63. 89. PÉ. ªÀÄgÀļÀ¹zÀÞ¥Àà
 64. 90. 8. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨sÀÆUÀvÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ PÀÄSÁåvÀ gËrAiÀiÁVzÀÝ, EAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ºÁUÀÄ ¥ÀvÀæPÀvÀð JAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ F ªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ? EªÀ£ÀÄ §gÉzÀ "zÁzÁVjAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ" ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÁßzsÀj¹ "D ¢£ÀUÀ¼ÀÄ" JA§ ZÀ®£ÀavÀæ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F avÀæzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ AiÀiÁgÀÄ?
 65. 93. CVß ²æzsÀgï, PÉ.JªÀiï. ZÉÊvÀ£Àå
 66. 94. 9. E°è PÉý§gÀĪÀ zsÀé¤ AiÀiÁgÀzÀÄÝ?
 67. 96. gÀ« ¨É¼ÀUÉgÉ.
 68. 97. 10. "gÁd gÀºÀ¸Àå" JA§ÄªÀÅzÀÄ d£À¦æAiÀÄ EAVèµï ¥ÀĸÀÛPÀªÉÇAzÀgÀ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ. £ÉÊd WÀl£ÉAiÉÆAzÀgÀ «ªÀgÀ ¤ÃqÀĪÀ F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ªÀÄÆ® EAVèµï ²Ã¶ðPÉ K£ÀÄ?
 69. 99. gÁeï PÀĪÀiÁgï - «ÃgÀ¥Àà£ï'¸ï ¥ÉæöÊeóï PÁåZï.
 70. 100. 11. F ªÀ£ÀåbÁAiÀÄavÀæUÁæºÀPÀzÀéAiÀÄgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.
 71. 102. PÀÈ¥ÁPÀgÀ - ¸ÉãÁ¤
 72. 103. 12. F ªÀåQÛUÀ¼À°ègÀĪÀ ¸ÁªÀÄåvÉ K£ÀÄ?
 73. 105. J¸ï.eÉ.¹.E. «zÁåyðUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. JqÀ¢AzÀ §®PÉÌ - «dAiÀiï ¥ÀæPÁ±ï, CT¯Éñï AiÀiÁzÀªï, ¤¢ü ¸ÀĨÉâöÊAiÀÄ, ±ÀtÄäWÀ£ï ªÀÄAdÄ£Áxï, ¥ÀæºÁèzï ²æãÁxï
 74. 106. 13. ¥Àæ¹zÀÞ mɤ߸ï DlUÁgÀ gÁªÀÄ£ÁxÀ£ï PÀȵÀÚ£ï CªÀjUÉ «A§®Ø£ï £À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ "ºÀªÁå¹ QæÃqÁ¥ÀlÄ"/ QæÃqÁ¸ÀPÀÛ AiÀiÁgÀÄ? EgÀ¥À½î ¥Àæ¸À£ÀßgÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄÄ CªÀgÀ£ÀÄß QæPÉmï DqÀ®Ä «zÉõÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¤gÁPÀjzÁUÀ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£À ¥ÀjªÀwð¹ CªÀgÀ£ÀÄß M¦à¹zÀªÀgÀÄ EzÉà "ºÀªÁå¹ QæÃqÁ¥ÀlÄ".
 75. 108. ²æà dAiÀÄZÁªÀÄgÁeÉAzÀæ MqÉAiÀÄgÀÄ
 76. 109. 14. 2004 gÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 1522 PÉÆÃn gÀÄ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ D¹Û WÉÆò¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ¯Éèà CvÀåAvÀ ²æêÀÄAvÀ C¨sÀåwðAiÉÄAzɤ¹PÉÆAqÀ PÀ£ÀßrUÀ AiÀiÁgÀÄ?
 77. 111. ²æÃPÀAoÀzÀvÀÛ £ÀgÀ¹AºÀgÁd MqÉAiÀÄgÀÄ
 78. 112. 15. "zÉgï Dgï lÄ nêÀiïì Omï zÉÃgï, CAqï M¤è M£ï D¥sóï zɪÀiï E¸ï ¥ÉèìÄAUï QæPÉmï". F ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 1933 gÀ ¨Ár¯ÉÊ£ï ¸ÀgÀtÂAiÀÄ ªÉÃ¼É D¸ÉÖçðAiÀÄzÀ PÀ¥ÁÛ£À ©¯ï ªÀÅqÀÄá¯ï CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀÄ. EAvÀºÀÄzÉ ºÉýPÉAiÉÆAzÀ£Àß 2008 gÀ°è ¤ÃrzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ QæPÉÃnUÀ AiÀiÁgÀÄ?
 79. 114. C¤¯ï PÀÄA¨Éî - D¸ÉÖçðAiÀÄ ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ PÀ¥ÁÛ£ÀgÁVzÁÝUÀ.

×