Togt 17-dans neeh, haah juram

2,468 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,468
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
779
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Togt 17-dans neeh, haah juram

 1. 1. МОНГОЛ УЛС СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ТОГТООЛ2012 оны 03 дугаар Улаанбаатарсарын 16 -ны өдөр Дугаар 17/A-34 хот “Сонгуулийн зардлын дансанд мөнгөн хөрөнгийг төвлөрүүлэх, түүнийг зарцуулсан тухай тайлангийн загвар болон данс нээх, хаах, бүртгэл, тайлан хөтлөх журам” батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1дэх хэсэг, Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.7, 12дугаар зүйлийн 12.3 дахь хэсэг, Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуулийн 28 дугаарзүйлийн 28.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Сонгуулийн ерөнхийхороо, Монголбанкнаас хамтран ТОГТООХ нь: 1. “Сонгуулийн зардлын данс нээх, хаах, бүртгэл, тайлан хөтлөх журам”-ыг 1дүгээр хавсралтаар, нам, эвслийн сонгуулийн зардлын нэгдсэн тайлангийнзагварыг 2 дугаар хавсралтаар, нам, эвслээс тойрогт нэр дэвшигчдийн сонгуулийнзардлын нэгтгэсэн тайлангийн загварыг 3 дугаар хавсралтаар, нам, эвслээстойрогт нэр дэвшигч болон бие даан нэр дэвшигчийн сонгуулийн тайлангийнзагварыг 4 дүгээр хавсралтаар, нам, эвсэл /нэр дэвшигч/-ийн хандивынтайлангийн загварыг 5 дугаар хавсралтаар, нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийнсонгуулийн зардлын дансны гүйлгээг нэгтгэх тайлангийн загварыг 6 дугаархавсралтаар, зардлын дансыг нээх, хаах, гүйлгээ зогсоох, мэдээлэл өгөхзөвшөөрлийн загварыг 7 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай. 2. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлж, биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыгСонгуулийн ерөнхий хорооны нарийн бичгийн дарга /Ч.Содномцэрэн/-ддаалгасугай.
 2. 2. 3. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Сонгуулийн ерөнхий хороо,Монголбанкны хамтран баталсан 2008 оны 26/237, 27/238 дугаар тогтоол /тушаал/-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ МОНГОЛБАНКНЫДАРГА ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Н.ЛУВСАНЖАВЛ.ПҮРЭВДОРЖНАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Ч.СОДНОМЦЭРЭН
 3. 3. Сонгуулийн ерөнхий хороо, Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2012 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн хамтарсан 17/А-34 дүгээр тогтоол/тушаалын 1 дүгээр хавсралт СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ДАНС НЭЭХ, ХААХ, БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАН ХӨТЛӨХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд оролцохоо илэрхийлж Сонгуулийнерөнхий хороонд бүртгүүлсэн нам, эвсэл болон тойргийн хороонд бүртгүүлсэн нэрдэвшигчийн сонгуулийн зардлын дансыг нээх, хаах, уг дансанд мөнгөн хөрөнгийгтөвлөрүүлэх, зарцуулах, бүртгэл хөтлөх, зардлын тайлан гаргах үйл ажиллагаагзохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино. 1.2. Нам, эвслийн сонгуулийн зардлыг тухайн нам, эвсэл нь, нам, эвслээснэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлыг тухайн нам, эвсэл болон нэр дэвшигч, харинбие даан нэр дэвшигч сонгуулийн зардлаа өөрөө хариуцна. Хоёр. Сонгуулийн зардлын данс нээх, хаах 2.1. Нам, эвсэл нь Сонгуулийн ерөнхий хороонд бүртгүүлснээс хойш гуравхоногийн дотор тойрогт нэр дэвшигчдээс бусад нам, эвслээс нэр дэвшигчдийнсонгуулийн зардлын нэг дансыг арилжааны аль нэг банкинд нээлгэнэ. Данснээлгэх хүсэлт гаргахдаа дараахь баримт бичгийг бүрдүүлнэ: 2.1.1. сонгуулийн зардлын данс нээлгэх хүсэлт; 2.1.2. улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэнхуулбар; 2.1.3. Сонгуулийн ерөнхий хороонд бүртгүүлсэн шийдвэр,батламжийн хуулбар; 2.1.4. сонгуулийн зардлын дансан дахь мөнгөн хөрөнгийг захиранзарцуулах этгээдийн нотариатаар гэрчлүүлсэн гарын үсгийн маяг, тэмдгийндардас; 2.1.5. дансны гүйлгээний тухай мэдээлэл өгөх, Сонгуулийн ерөнхийхорооноос тогтоосон сонгуулийн зардлын дээд хэмжээнээс давсан зарлагынгүйлгээг зогсоох, данс хаах зөвшөөрөл. 2.2. Тойрогт нэр дэвшүүлсэн нам, эвсэл нь нэр дэвшигч бүр дээр, бие дааннэр дэвшигч нь өөрийн сонгуулийн зардлын дансыг тойргийн хороондбүртгүүлснээс хойш гурав хоногийн дотор дараахь баримт бичгийг бүрдүүлж,банкинд нээлгэнэ: 2.2.1. сонгуулийн зардлын данс нээлгэх хүсэлт; 2.2.2. иргэний үнэмлэх болон Улсын Их Хурлын сонгуульд нэрдэвшигчээр бүртгэсэн Тойргийн хорооны тогтоол, нэр дэвшигчийн үнэмлэхийнхуулбар; 2.2.3. сонгуулийн зардлын дансан дахь мөнгөн хөрөнгийг захиранзарцуулах этгээдийн нотариатаар гэрчлүүлсэн гарын үсгийн маяг;
 4. 4. 2.2.4. нэр дэвшигч нь дансыг захиран зарцуулах эрхээ бусдадшилжүүлэхээр бол тухайн этгээдэд олгосон итгэмжлэл; 2.2.5. дансны гүйлгээний тухай мэдээлэл өгөх, Сонгуулийн ерөнхийхорооноос тогтоосон сонгуулийн зардлын дээд хэмжээнээс давсан зарлагынгүйлгээг зогсоох, данс хаах зөвшөөрөл. 2.3. Банк нь энэ журмын 2.1, 2.2-д заасан баримт бичгийг үндэслэн нам,эвсэл болон тойрогт нэр дэвшигч, бие даан нэр дэвшигчид сонгуулийн зардлынданс нээж, энэ тухай нам, эвсэл болон тойрогт нэр дэвшигч, бие даан нэрдэвшигчид 2 хоногийн дотор мэдэгдэнэ. 2.4. Нам, эвсэл болон тойрогт нэр дэвшигч, бие даан нэр дэвшигч өөрийнсонгуулийн зардлын данс нээлгэсэн тухай мэдээллээ Сонгуулийн ерөнхий хорооболон Үндэсний аудитын газарт бичгээр мэдэгдэж, нийтэд зарлана. 2.5. Банк сонгуулийн зардлын дансыг Сонгуулийн ерөнхий хорооноосирүүлсэн албан мэдэгдэл эсхүл нам, эвсэл болон тойрогт нэр дэвшигч, бие дааннэр дэвшигчийн зөвшөөрлийн дагуу дараахь тохиолдолд хаана: 2.5.1. нам, эвсэл сонгуульд оролцохоос татгалзсан; 2.5.2. эвсэл тарсан; 2.5.3. эвслийн аль нэг нам дангаараа /эвслээс гадуур/ сонгуулийнзардлын данс нээлгэсэн; 2.5.4 тойрогт нэр дэвшигчийг нэр дэвшигчийн нэрийн жагсаалтаасхасах тухай тойргийн хорооны шийдвэр гарсан; 2.5.5 Сонгуулийн ерөнхий хороо сонгуулийн зардлын тайланг хүлээнавсны дараа банкинд өгсөн мэдэгдлийн дагуу. Гурав. Сонгуулийн зардлын дансанд мөнгөн хөрөнгийг төвлөрүүлэх, зарцуулах 3.1. Сонгуулийн зардлын дансанд нам, эвсэл болон тойрогт нэр дэвшигч,бие даан нэр дэвшигчийн өөрийн хөрөнгө, дэмжигч байгууллага, иргэдээс өгсөнхандивыг зөвхөн үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр төвлөрүүлж, тухайн дансаардамжуулан дараахь зориулалтаар зарцуулна: 3.1.1. нам, эвслийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг тайлбарлантаниулах; 3.1.2. нэр дэвшигчийг сурталчлах; 3.1.3. сонгуулийн уулзалт, хурал, цуглаан зохион байгуулах; 3.1.4. нэр дэвшигч, нам, эвслийн сонгууль эрхэлсэн байгууллага,түүний ажилтан, нэр дэвшигчийн шадар туслагчийн бичиг хэрэг, шуудан, холбоо,унааны болон албан томилолт, хөлс, урамшуулал. 3.2. Нам, эвсэл, нэр дэвшигчээс сонгуульд зарцуулах зардлын нийт хэмжээнь Сонгуулийн ерөнхий хорооноос тогтоосон зардлын дээд хэмжээнээс хэтэрч үлболно. Дөрөв. Сонгуулийн ерөнхий хороо, Монголбанк, арилжааны банкуудын эрх, үүрэг 4.1. Сонгуулийн ерөнхий хороо дараахь эрх, үүрэгтэй: 4.1.1. энэ журмыг хэрэгжүүлэх талаар Монголбанк, банкуудтайхамтран ажиллах;
 5. 5. 4.1.2. нам, эвсэл болон тойрогт нэр дэвшигч, бие даан нэрдэвшигчийн сонгуулийн зардлын дансны орлого, зарлагын гүйлгээний тухаймэдээлэлтэй танилцах; 4.1.3. сонгуулийн зардлын дансны талаархи өргөдөл, гомдлыг зохихжурмын дагуу хянаж шийдвэрлэх; 4.1.4. Монголбанк, банкуудтай хамтран ажиллах ажилтныг томилох; 4.1.5. энэхүү журам болон зардлын дээд хэмжээг тогтоосоншийдвэрийг банкинд хүргүүлэх. 4.2. Монголбанк дараахь эрх, үүрэгтэй: 4.2.1. энэ журмыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар банкны үйлажиллагаанд хяналт тавих; 4.2.2. энэ журмыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар арилжааныбанкинд зориулж зөвлөмж гаргаж болно; 4.2.3. мэдээлэл, тайланг нэгтгэн Сонгуулийн ерөнхий хороондхүргүүлэх ажилтныг томилох; 4.3. Банк дараахь эрх, үүрэгтэй: 4.3.1. Банк нь төлбөр тооцооны гүйлгээ хийх ерөнхий нөхцөлийн дагууорлогын гүйлгээг хүлээн авах; 4.3.2. орлогын /хандивын/ гүйлгээ хийж буй банкны ажилтангүйлгээний баримтан дээрх хандивлагч иргэний эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр,регистрийн дугаар, оршин суугаа газрын хаяг, хуулийн этгээдийн нэр, улсынбүртгэлийн болон регистрийн дугаар, оршин байгаа газрын хаяг, гүйлгээний утгазэргийг мэдээллийн санд оруулах; 4.3.3. дансны хөдөлгөөн, түүний тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл (дансныхуулга)-ийг тухайн данс эзэмшигч болон захиран зарцуулах эрх бүхий этгээд,Сонгуулийн ерөнхий хороо, тойргийн хорооны хүсэлтийн дагуу шуурхай гаргажөгөх; 4.3.4. нам, эвсэл болон тойрогт нэр дэвшигч, бие даан нэрдэвшигчийн зарлагын гүйлгээний нийт дүн Сонгуулийн ерөнхий хорооноостогтоосон зардлын дээд хэмжээнээс давсан зарлагын аливаа гүйлгээг зогсоох. Тав. Сонгуулийн зардлын дансны бүртгэл хөтлөх, тайлан гаргах 5.1. Сонгуулийн зардлын данс эзэмшигч, түүний эрх олгосон этгээд ньдансны орлого, зарлагын гүйлгээнд холбогдох анхан шатны баримтуудыг зохихёсоор бүрдүүлэн хадгалж, бүртгэлийг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульдзаасны дагуу хөтөлнө. 5.2. Нам, эвслийн сонгуулийн зардлын тайлан дараахь хэсгээс бүрдэнэ: 5.2.1. тайлангийн товч танилцуулга, тодруулга; 5.2.2. нам, эвслийн сонгуулийн зардлын нэгдсэн тайлан /2, 3 дугаархавсралтаар/; 5.2.3. нам, эвслийн хандивын тайлан /Хуулийн этгээдээс хандив өгөхтухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийг хавсаргах/; 5.2.4. аудитын дүгнэлт /ҮАГ-ын шалгаруулалтанд тэнцсэн хараат бусаудитын байгууллага/ 5.3. Тойрогт нэр дэвшигч болон бие даан нэр дэвшигчийн сонгуулийнзардлын тайлан дараахь хэсгээс бүрдэнэ: 5.3.1. тайлангийн товч танилцуулга, тодруулга;
 6. 6. 5.3.2. нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайлан /4 дүгээрхавсралтаар/; 5.3.3. нэр дэвшигчийн хандивын тайлан /Хуулийн этгээдээс хандивөгөх тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийг хавсаргах/; 5.3.4. аудитын дүгнэлт /ҮАГ-ын шалгаруулалтанд тэнцсэн хараат бусаудитын байгууллага/ 5.4. Нам, эвсэл нь тойрогт нэр дэвшигчдээс 5.3.1-5.3.3-т заасан тайлангнэгтгэн 5.2-т заасан тайланг, бие даан нэр дэвшигч 5.3-т заасны дагуу тайлангаргаж хуульд заасан хугацааны дотор Сонгуулийн ерөнхий хороонд ирүүлнэ. 5.5. Нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын дансбайршуулсан банк, түүнийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд нь дансны бүх гүйлгээгнэгтгэсэн тайланг санал хурааж дууссан өдрөөс хойш 1 сарын дотор гаргажСонгуулийн ерөнхий хороонд ирүүлнэ. Зургаа. Зардлын тайланг хянах, нийтэд мэдээлэх 6.1. Сонгуулийн зардлын дансанд хяналт тавих зорилгоор Сонгуулийнерөнхий хороо, Монголбанк хамтран санхүүгийн хяналтын зөвлөлийг байгууланажиллуулж болно. 6.2. Санхүүгийн хяналтын зөвлөл нь Сонгуулийн төв байгууллагын тухайхуулийн 13 дугаар зүйлийн 1.1-д заасан эрх хэмжээний хүрээнд ажиллаж, дараахьүйл ажиллагаанд хяналт тавина: 6.2.1. сонгуулийн зардлын данс нээх, хаах; 6.2.2. нам, эвсэл болон тойрогт нэр дэвшигч, бие даан нэр дэвшигчдавхар данс нээх, түүгээр гүйлгээ хийж буй эсэх; 6.2.3. мөнгөн хөрөнгийг хуульд заасан эх үүсвэрээр бүрдүүлж буйэсэх; 6.2.4. зардлын дансанд төвлөрсөн хөрөнгийг зориулалтын дагуузарцуулж буй эсэх; 6.2.5. зардлын тогтоосон дээд хэмжээг баримталж буй эсэх. 6.3. Санхүүгийн хяналтын зөвлөл нь хяналт шалгалтын ажилдаа санхүүгийнмэргэжлийн хяналтын байгууллагыг татан оролцуулна. Шалгалтын дүнгСонгуулийн ерөнхий хорооны хуралдаанаар хэлэлцэж, холбогдох шийдвэрийгбаталснаар хүчин төгөлдөр болно. 6.4. Сонгуулийн ерөнхий хороо нь зардлын тайланг хянан үзэх зорилгоорнам, эвсэл, нэр дэвшигч, хандивлагч иргэн, хуулийн этгээд, банк, аудитынбайгууллагаас баримт, тодруулгыг гаргуулан авч болно. 6.5. Шаардлагатай гэж үзвэл Сонгуулийн ерөнхий хороо нам, эвсэл, нэрдэвшигчдийн сонгуулийн зардлын санхүүжилт, түүний гүйцэтгэл, тайланг төрийнаудитын байгууллагаар шалгуулж, дүгнэлт гаргуулна. 6.6. Сонгуулийн ерөнхий хороо сонгуулийн зардлын тайланг нам, эвсэлболон бие даан нэр дэвшигч бүрээр хянан үзэж, санал хурааж дууссан өдрөөсхойш 45 хоногийн дотор дүнг нийтэд мэдээлнэ. ----о О о---
 7. 7. Сонгуулийн ерөнхий хороо, Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2012 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн хамтарсан 17/А-34 дүгээр тогтоол/тушаалын 2 дугаар хавсралт ..................................НАМ, ЭВСЛИЙН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН НЭГДСЭН ТАЙЛАНТайлан гаргасан огноо ................... Мөнгөн хэлбэр Орлого, зарлагын нэр Бүгд Мөнгөн Мөнгөн бус 1 Нам, эвслийн өөрийн хөрөнгөнөөс 2 Хуулийн этгээдээс өгсөн хандив Орлого 3 Иргэдээс өгсөн хандив 4 Бусад ОРЛОГЫН ДҮН Нам, эвслийн сонгуулийн мөрийн 1 хөтөлбөрийг тайлбарлан таниулах 2 Нэр дэвшигчийг сурталчлах Сонгуулийн уулзалт, хурал, 3 цуглаан зохион байгуулах Нэр дэвшигч, нам, эвслийн сонгууль эрхэлсэн байгууллага, 4 Зардал түүний ажилтан, шадар туслагчийн хөлс, урамшуулал 5 Бичиг хэргийн зардал 6 Шуудан, холбооны зардал 7 Шатахуун, унааны зардал 8 Албан томилолтын зардал 9 Бусад зардал ЗАРДЛЫН ДҮН Өглөг ҮЛДЭГДЭЛ Тайлан гаргасан: Нам, эвслийг төлөөлөх этгээдийн албан тушаал, нэр,Тэмдэг гарын үсэг Ерөнхий нягтлан бодогч /Данс захиран зарцуулах этгээдийн/ нэр, гарын үсэг
 8. 8. Д/д 48 5 4 3 2 1 нэр Нийт дүн Нэр дэвшигчдийн бүгд нам, эвслийн өөрийн хөрөнгөөс өгсөн нэр дэвшигчийн өөрийн хөрөнгөөс өгсөн Орлого Тайлан гаргасан огноо: ……………………. иргэдийн өгсөн хандив үүнээс хуулийн этгээдийн өгсөн/Тамга, тэмдэг/ хандивТайлан гаргасан: бусад бүгд нам, эвслийн мөрийн хөтөлбөрийг тайлбарлан таниулах Нэр дэвшигчийг сурталчлах Сонгуулийн уулзалт, хурал, цуглаан зохион байгуулах эрхэлсэн байгууллага,Нам, эвслийг төлөөлөх этгээдийн албан тушаал, нэр, түүний ажилтан, ухуулагч, шадар туслагчийн хөлс, Зарлага бичиг хэргийн зардал үүнээс шуудан, холбооны зардал унааны зардал албан томилолтын зардал 3 дугаар хавсралт Хуулиар хориглоогүй Сонгуулийн ерөнхий хороо, бусад зардал Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн …......................... НАМ /эвсэл/-ААС ТОЙРОГТ НЭР ДЭВШИГЧДИЙН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН Өглөг 2012 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн Үлдэгдэл хамтарсан 17/А-34 дүгээр тогтоол/тушаалын мян.төгрөг
 9. 9. Сонгуулийн ерөнхий хороо, Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2012 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн хамтарсан 17/А-34 дүгээр тогтоол/тушаалын 4 дүгээр хавсралт ..................................НАМ, ЭВСЛЭЭС ТОЙРОГТ НЭР ДЭВШИГЧ БОЛОН БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧИЙН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАЙЛАНУИХ-ын ....... дугаар тойрогНэр дэвшигчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрТайлан гаргасан огноо ................... Мөнгөн хэлбэр Орлого, зарлагын нэр Бүгд Мөнгөн Мөнгөн бус 1 Нам, эвслийн хөрөнгөнөөс Нэр дэвшигчийн өөрийн 2 хөрөнгөнөөс 3 Хуулийн этгээдээс өгсөн хандивОрлого 4 Иргэдээс өгсөн хандив 5 Бусад ОРЛОГЫН ДҮН Нам, эвслийн сонгуулийн мөрийн 1 хөтөлбөрийг тайлбарлан таниулах 2 Нэр дэвшигчийг сурталчлах Сонгуулийн уулзалт, хурал, цуглаан 3 зохион байгуулах Нэр дэвшигч, нам, эвслийн сонгууль эрхэлсэн байгууллага, түүний 4Зардал ажилтан, шадар туслагчийн хөлс, урамшуулал 5 Бичиг хэргийн зардал 6 Шуудан, холбооны зардал 7 Шатахуун, унааны зардал 8 Албан томилолтын зардал 9 Бусад зардал ЗАРДЛЫН ДҮН Өглөг ҮЛДЭГДЭЛ Тайлан гаргасан: Нэр дэвшигчийн нэр, гарын үсэгТэмдэг Ерөнхий нягтлан бодогч /Данс захиран зарцуулах этгээдийн/ нэр, гарын үсэг
 10. 10. Сонгуулийн ерөнхий хороо, Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2012 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн хамтарсан 17/А-34 дүгээр тогтоол/тушаалын 5 дугаар хавсралт НАМ, ЭВСЭЛ /НЭР ДЭВШИГЧ/-ИЙН ХАНДИВЫН ТАЙЛАННам, эвсэл /нэр дэвшигчийн эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн/-ийн нэр ........................Нэр дэвшүүлсэн нам, эвслийн нэр ……………………УИХ-ын сонгуулийн ….. дугаар тойрогТайлан гаргасан огноо ……………………….А. Иргэдийн хандив Хандивын Хандивлагчийн Хандивлагчийн Оршин хэмжээ буюу Банкны эцэг/эх/-ийн регистрийн суугаа үнийн дүн гүйлгээ№ Тайлбар нэр, өөрийн дугаар газрын /төгрөгөөр/ хийсэн нэр хаяг Мөнгөн огноо Мөнгөн бус ДүнБ. Хуулийн этгээдийн хандив Гүйцэтгэх Хандивын Хандивлагч Оршин захирлын хэмжээ буюу Байгууллагын Тайлбар хуулийн байгаа эцэг/эх/- үнийн дүн№ регистрийн этгээдийн газрын ийн нэр, /төгрөгөөр/ дугаар нэр хаяг өөрийн Мөнгөн Мөнгөн нэр бус ДүнЖич: 1. “Тайлбар” гэсэн багананд мөнгөн бус хандивыг ямар хэлбэр, хэмжээтэйөгснийг тэмдэглэнэ. 2. Тойрогт нэр дэвшигч болон бие даан нэр дэвшигчид энэхүү хавсралтаартайлан гаргана. 3. Хуулийн этгээдээс хандив өгөх тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийгдээрх тайланд
 11. 11. заавал хавсаргана. 4. Нам, эвсэл болон нам, эвслээс тойрогт нэр дэвшигчид УИХ-ын сонгуулийнтухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39,9 дэх заалтыг анхаарна уу. Тайлан гаргасан:Тэмдэг Нам, эвсэл /нэр дэвшигч/-ийн нэр, төлөөлөх этгээдийн нэр, гарын үсэг, тайлал
 12. 12. Сонгуулийн ерөнхий хороо, Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2012 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн хамтарсан 17/А-34 дүгээр тогтоол/тушаалын 6 дугаар хавсралт НАМ, ЭВСЭЛ, БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧИЙН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ДАНСНЫ ГҮЙЛГЭЭГ НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНБанкны нэр …………………………….Банкны захирлын нэр ………………Нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн нэр..............................Данс захиран зарцуулагчийн нэр …………………..Дансны дугаар ……………………..Тайлан гаргасан огноо ………………………. Үнийн дүн Гүйлгээ Гүйлгээ Гүйлгээний№ /төгрөгөөр/ хийсэн хийсэн Тайлбар утга орлого зарлага огноо этгээдийн нэр ДҮН Тайлан гаргасан:Тамга ………………. Банкны захирал……………………./нэр, гарын үсэг, тайлал/
 13. 13. Сонгуулийн ерөнхий хороо, Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2012 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн хамтарсан 17/А-34 дүгээр тогтоол/тушаалын 7 дугаар хавсралт ЗАРДЛЫН ДАНСЫГ НЭЭХ, ХААХ, ГҮЙЛГЭЭ ЗОГСООХ, МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ ЗӨВШӨӨРӨЛ 2012 оны .... сарын .... ны өдөр УИХ-ын 2012 оны сонгуульд .............................................. нам, эвсэл /нэрдэвшигч/ ..................................... банк дахь ........................ тоот харилцах дансныорлого, зарлагын гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Сонгуулийн ерөнхийхороо, ....... дугаар тойргийн хороонд гаргаж өгөх, тэдгээрээс өгсөн мэдэгдлийн дагууэнэхүү дансны зардлын дээд хэмжээнээс давсан зарлагын гүйлгээг зогсоох, дансхаах, сонгуулийн санал хураалт дууссан өдрөөс хойш зардлын тайлан гаргах хүртэлхугацаанд болон дансны гүйлгээг нэгтгэсэн тайлан гаргаснаас хойш хугацаандгүйлгээ хийхгүй байх зэрэг ажиллагаа гүйцэтгэхийг ..................................... банкиндзөвшөөрч байна. Зөвшөөрөл гаргасан:Тэмдэг Нам, эвслийн нэр, төлөөлөх этгээдийн нэр, гарын үсэг, тайлал /бие даан нэр дэвшигчийн нэр, гарын үсэг/

×