Togt 92-cac- gerchilgeejuuleh juram-12-last

419 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
419
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
123
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Togt 92-cac- gerchilgeejuuleh juram-12-last

  1. 1. МОНГОЛ УЛСЫНСОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫТОГТООЛ2012 оны 6 дугаар Улаанбаатарсарын 02-ны өдөр Дугаар 92 хотСонгуулийн автоматжуулсан систем, түүний автоматжуулах хэрэгслийниж бүрдлийг турших, гэрчилгээжүүлэх журам батлах тухайСонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.1дэх заалт, 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.3 дахь хэсэг, Сонгуулийн төв байгууллагын тухайхуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.7 дахь заалт, 12 дугаар зүйлийн 12.3 дахь хэсгийгүндэслэн Монгол Улсын Сонгуулийн Ерөнхий Хорооноос ТОГТООХ нь:1. Сонгуулийн автоматжуулсан систем, түүний автоматжуулах хэрэгслийниж бүрдлийг турших журмыг хавсралтаар баталсугай.2. Энэхүү журмын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сонгуулийн ЕрөнхийХорооны дэргэдэх Мэдээллийн технологийн төв /Ж.Эрдэнэбат/-д, хэрэгжүүлжажиллахыг холбогдох этгээдүүдэд үүрэг болгосугай.ДАРГА Н.ЛУВСАНЖАВНАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГАЧ.СОДНОМЦЭРЭН
  2. 2. Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны2012 оны 6 дугаар сарын 02-ны өдрийн92 дугаар тогтоолын хавсралтСОНГУУЛИЙН АВТОМАТЖУУЛСАН СИСТЕМ, ТҮҮНИЙСОНГУУЛИЙН АВТОМАТЖУУЛАХ ХЭРЭГСЛИЙН ИЖ БҮРДЛИЙГТУРШИХ, ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭХ ЖУРАМНэг. Нийтлэг үндэслэл1.1 Энэхүү журмаар сонгуулийн автоматжуулсан систем, түүний автоматжуулаххэрэгслийн иж бүрдлийн ажиллагааг шалгах, турших, баталгаажуулан гэрчилгээолгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулна.1.2. Сонгуулийн Ерөнхий Хороо нийт нэр дэвшигчийн нэрийн жагсаалтыггаргасны дараа сонгуулийн автоматжуулах хэрэгслийн иж бүрдлийг шалган туршижбаталгаажуулж гэрчилгээ олгох /цаашид “баталгаажуулалт” гэх/, үйл ажиллагаагСонгуулийн ерөнхий хорооны дэргэдэх Мэдээллийн технологийн төв /цаашид“Мэдээллийн технологийн төв” гэх/, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийнзахиргааны байгууллага, Тагнуулын ерөнхий газрын төлөөлөл оролцсон ажлын хэсэг/цаашид “ажлын хэсэг” гэх/ хариуцан гүйцэтгэнэ.1.3. Хяналт шинжилгээ /мониторинг/ хийхээр Сонгуулийн Ерөнхий Хорооноосзөвшөөрөл авсан төрийн бус байгууллагын ажиглагч, сонгуульд оролцогч нам, эвслийнитгэмжлэгдсэн мэргэжилтэн Сонгуулийн автоматжуулсан системийн санал тоолохтөхөөрөмжийн программ хангамжийг шалгахад байлцаж болно.1.4. Ажлын хэсэг гүйцэтгэсэн ажлынхаа талаарх дэлгэрэнгүй тайлан,гэрчилгээжүүлж баталгаажуулсан техник хэрэгсэл, программ хангамжийн жагсаалтыггаргаж Сонгуулийн ерөнхий хорооны хуралдаанд танилцуулна.1.5. Сонгуулийн автоматжуулах хэрэгслийн иж бүрдлийг шалган турших,гэрчилгээжүүлэх ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөөг гүйцэтгэгч байгууллага гаргана.Хоёр. Сонгуулийн автоматжуулаххэрэгслийн иж бүрдлийг турших2.1. Ажлын хэсэг нь сонгуулийн автоматжуулах хэрэгслийн иж бүрдэлд тавигдахшаардлагыг тодорхойлох бөгөөд техник хэрэгсэл, программ хангамж уг шаардлагындагуу ажиллаж байгаа эсэхийг шалгах туршилтыг явуулна.2.2. Ажлын хэсэг нь дараах техник хэрэгсэл, программ хангамжийг шалгантуршиж, баталгаажуулна:2.2.1. санал тоолох төхөөрөмж;2.2.2. санал тооллогын дүнг дамжуулах модем;2.2.3. санал тоолох төхөөрөмжийн программ хангамж;2.2.4. санал тооллогын дүнг нэгтгэх программ хангамж;2.2.5. зөөврийн компьютер;2.2.6. сервер компьютер;2.2.7. хурууны хээ таних төхөөрөмж;2.2.8. сонгогчийн бүртгэлийн программ хангамж;
  3. 3. 2.2.9. хэвлэгч /сонгогчийн бүртгэлийг баталгаажуулах/;2.2.10.өгөгдөл дамжуулах сүлжээ.2.3. Санал тоолох төхөөрөмжийн болон сонгогчийн бүртгэлийн программхангамжийн эх кодыг шалган турших ажиллагаанд программ хангамжийг гүйцэтгэгчбайгууллагын холбогдох мэргэжилтэн, төрийн бус байгууллагуудын ажиглагч,сонгуульд оролцогч нам, эвслээс томилсон түүний итгэмжлэгдсэн мэргэжилтэнгбайлцуулан Ажлын хэсэг дор дурдсанаар явуулна:2.3.1. санал тоолох төхөөрөмжийн гүйцэтгэх үйлдлийн эх кодыгтөхөөрөмжийн үйлдэл тус бүрээр, алхам алхмаар шалган туршина;2.3.2. шалгасан эх кодын хөрвүүлэлтийг хийж, хөрвүүлсэн программхангамжийг дискэнд буулган зориулалтын сейфэнд хадгална;2.3.3. программ хангамж бүхий дискийг хадгалж буй сейфний түлхүүрийгАжлын хэсгийн дарга, лац /нууц код/-ыг программ хангамжийг гүйцэтгэгч байгууллагынтөлөөлөл хадгална.2.3.4. сонгогчийн бүртгэлийн программ хангамжийн эх кодыг үйлдэл тусбүрээр, алхам алхмаар шалган туршиж, хадгална;2.4. Санал тоолох төхөөрөмж болон сонгогчийн бүртгэлийн төхөөрөмжийнпрограмм хангамжийг хадгалж буй сейфний лац, битүүмжлэлийг хөндөхийг хориглоно.Гурав. Санал тоолох төхөөрөмжид программм хангамжийгсуулгах, иж бүрдлийг туршин шалгах, гэрчилгээ олгох3.1. Ажлын хэсэг санал тоолох төхөөрөмжид шалган туршсан программхангамжийг энэ журмын 2.3-т дурдсан этгээдүүдийг байлцуулан сейфнээс гаргансуулгаж, ажиллагааг туршин шалгана.3.2. Энэ журмын 3.1-д заасан ажиллагааг дараах байдлаар гүйцэтгэнэ:3.2.1. саналын хуудасны өгөгдлийг бэлтгэх сервер компьютерт программхангамж бүхий дискийг уншуулж, суулгана. Уг сервер компьютерийг Ажлын хэсэгурьдчилан шалгасан байна;3.2.2. сервер компьютерт саналын хуудасны өгөгдлийг холбогдохсонгуулийн хороо тус бүрээр оруулна;3.2.3. холбогдох сонгуулийн хороо тус тус бүрээр гүйцэтгэсэн санал тоолохтөхөөрөмжийн программ хангамжийг санал тоолох төхөөрөмжийн CF картанд суулгана;3.2.4. санал тоолох төхөөрөмжийн CF картыг санал тоолох төхөөрөмжидбайрлуулан Ажлын хэсгээс тогтоосон тодорхой тооны, холбогдох сонгуулийн хороо тусбүрээр бэлтгэсэн туршилтын саналын хуудсыг уншуулж, үр дүнг гарган, саналхураалтын дүнг нэгтгэх серверт дамжуулна;3.2.5. дээрх ажиллагаа амжилттай хийгдсэн тохиолдолд тухайн холбогдохсонгуулийн хороонд хуваарилагдах санал тоолох төхөөрөмжид программ хангамжийгсуулгаж, иж бүрдлийн шалгалт хийнэ;3.2.6. дээр дурдсан шалгалтын дараа CF карт болон төхөөрөмжийнхамгаалалтын соронзон түлхүүрийн хаягийг хэвлэн гаргаж наана.3.2.7. энэ журмын 3.2.1-3.2.6-д заасан үйлдлийг гүйцэтгэсний дараа саналтоолох төхөөрөмж тус бүрийг баталгаажуулан гэрчилгээ олгож, санал тоолохтөхөөрөмжид баталгааны тэмдэг наана;3.2.8. баталгааны тэмдэг бүхий төхөөрөмжийг лацдах, лацны дугаарыгбүртгэнэ.3.3. Санал тоолох төхөөрөмжид олгох гэрчилгээний болон баталгааны тэмдгийнзагварыг уг журмын хавсралтаар батална.
  4. 4. Дөрөв. Сонгогчийн бүртгэлийн иж бүрдлийг гэрчилгээжүүлэх4.1. Ажлын хэсэг сонгогчийн бүртгэлийн зөөврийн компьютерт шалган туршсанпрограмм хангамжийг суулгаж, ажиллагааг шалган турших ажиллагааг энэ журмын 2.3-тдурдсан этгээдүүдийг байлцуулан гүйцэтгэнэ.4.2. Энэ журмын 4.1-д заасан ажиллагааг дараах байдлаар гүйцэтгэнэ:4.2.1. сонгогчийн бүртгэлийн программ хангамжийн ажиллагааг шалгажгэрчилгээжүүлсний дараа сонгогчийн бүртгэлд ашиглах бүх компьютерт суулгана;4.2.2. энэ журмын 4.2.1-д заасан үйлдлийг гүйцэтгэсний дараа сонгогчийнбүртгэлийн зөөврийн компьютер тус бүрийг баталгаажуулан гэрчилгээ олгож,баталгааны тэмдэг наана.4.2.3. сонгогчийн бүртгэлийн программ хангамж бүхий, баталгаажуулсанзөөврийн компьютер тус бүрт сонгуулийн хэсэг бүрээр гаргасан сонгогчдын нэрийнжагсаалтын цахим санг суулгах ажиллагааг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын уг ажлыгхариуцсан ажилтнууд суулгаж, хаягжуулна.4.3. Сонгогчийн бүртгэлийн программ хангамжид олгох гэрчилгээ, зөөврийнкомпьютерт наах баталгааны тэмдгийн загварыг уг журмын хавсралтаар батална./Энэ журамд Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2013 оны 4 дүгээр сарын 14-нийөдрийн 28 дугаар тогтоолоор орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг тусгав./---оОо---
  5. 5. Сонгуулийн автоматжуулсан систем, түүний автоматжуулаххэрэгслийн иж бүрдлийг турших журмын хавсралтСанал тоолох төхөөрөмжийн гэрчилгээСанал тоолох төхөөрөмжийн баталгааны тэмдэгБАТАЛГААЖУУЛАЛТЫНГЭРЧИЛГЭЭ№ 2012/010628001Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.1-д заасныдагуу сонгуулийн автоматжуулсан системд ашиглах программ хангамж, техник хэрэгслийнажиллагааг шалган туршиж, баталгаажуулах Ажлын хэсэг АНУ-ын Доминион Вөүтинг системс(Dominion Voting Systems) компанид үйлдвэрлэсэн сонгогчийн санал авах, тоолох “New image cast”төхөөрөмжийн ажиллагааг шалган туршиж, баталгаажуулан гэрчилгээ олгов.Ажлын хэсгийн дарга БаталгаажуулсанАжлын хэсгийн дэд даргатэмдэг тэмдэгЛацны №1. а. б.2.3.Монгол Улс, Улаанбаатар хот20... оны ... сарын ...-ны өдөрСАНАЛ ТООЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖ№2012/010628001Гэрчилгээний хамт хүчинтэй.
  6. 6. СОНГОГЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙГГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛСЭН БОЛНОСонгогчдын бүртгэлийн программ хангамжСонгогчдын бүртгэлийн иж бүрдлийн баталгааны тэмдэгГЭРЧИЛГЭЭСонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай Монгол Улсын хуулийн 21дүгээр зүйлийн 21.2.1 дэх заалтыг үндэслэн, 21 дүгээр зүйлийн 21.4 дэх хэсэгтзаасан Ажлын хэсэг Сонгуулийн автоматжуулсан системийн сонгогчдынбүртгэлийн программ хангамжийн ажиллагааг шалган туршиж баталгаажуулав.Ажлын хэсгийн дарга БаталгаажуулсанАжлын хэсгийн дэд даргатэмдэг тэмдэгМонгол Улс, Улаанбаатар хот20... оны ... сарын ...-ны өдөр

×