Ανεμόμυλος

772 views
682 views

Published on

εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
772
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ανεμόμυλος

 1. 1. Ο Αλεκόκπινο Θεκαηηθή Δλόηεηα: Δλέξγεηα- Αλαλεώζεκεο πεγέο ελέξγεηαο Τάμε: Α’3 1ν Γπκλάζην Ν. Ψπρηθνπ 2012-2013 Μαξγαξίηα Παπαγεσξγίνπ -1-
 2. 2. Πεξηερόκελα 1)Δηζαγσγή............................................3 2)Πεξηγξαθή...........................................4 3)Ιζηνξηθή εμέιημε...................................7 4)Αξρή ιεηηνπξγίαο.................................8 5)Δπηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ................9 6)Χξεζηκόηεηα ζηελ θνηλσλία.................10 7)Σρέδηα.................................................13 8)Καηάινγνο εξγαιίσλ θαη πιηθώλ.........14 9)Δθηίκεζε θόζηνπο θαηαζθεπήο...........15 10) Βηβιηνγξαθία....................................15 -2-
 3. 3. Δηζαγσγή Οη αλεκόκπινη θαη νη λεξόκπινη είλαη παξαδείγκαηα ηνπξκπίλσλ (ζηξνβίισλ), δειαδή ζπζθεπώλ πνπ παίξλνπλ ελέξγεηα από έλα θηλνύκελν ξεπζηό (πγξό ή αέξην) θαη ηε ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα νδεγήζνπλ κηα κεραλή. Ο αλεκόκπινο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ελέξγεηα. Η ελέξγεηα κε ηελ νπνία ηξνθνδνηείηαη ν πιαλήηεο καο πξνέξρεηαη ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ από ηνλ Ήιην. Μηα από ηηο πξώηεο θπζηθέο ελεξγεηαθέο πήγεο πνπ ραιηλαγώγεζε ν άλζξσπνο ήηαλ ν άλεκνο. Ήδε από ην 3500 π.Χ. νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ (ή «αηνιηθή ελέξγεηα») ζηα ηζηηνθόξα πινία. Η αηνιηθή ελέξγεηα ρξεζηκνπνηόηαλ γηα ηελ άξδεπζε θαζώο θαη γηα ηελ απνμήξαλζε ησλ πεξηνρώλ πνπ πιήηηνληαη από πιεκκύξεο. Τέινο αμηνπνηείηαη θαη σο ελαιιαθηηθή ελεξγεηαθή πεγή γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ ε ελέξγεηα έρεη απνθηεζεί, αληαιιαρζεί ή απνζεθεπηεί, κπνξνύκε λα κηιήζνπκε γηα πνιιέο κνξθέο ελέξγεηαο όπσο είλαη: 1. ε κεραληθή ελέξγεηα, πνπ ζπλδπάδεη ηελ θηλεηηθή θαη ηε δπλακηθή ελέξγεηα. 2. ε ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα, πνπ ζπλδπάδεη ηελ ειεθηξηθή θαη ηε θσηεηλή ή ελέξγεηα αθηηλνβνιίαο. 3. ε ππξεληθή ελέξγεηα 4. ε ζεξκηθή ελέξγεηα 5. ε ρεκηθή ελέξγεηα -3-
 4. 4. Πεξηγξαθή Οη αλεκόκπινη ρξεζηκνπνίεζαλ ηε δύλακε ηνπ αλέκνπ γηα λα αιέζνπλ δεκεηξηαθά ή λα αληινύλ λεξό από πεγάδηα. Οη αλεκόκπινη θαη νη λεξόκπινη εηλαη παξαδείγκαηα ηνπξκπίλσλ (ζηξσβίισλ), δειαδή ζπζθεπώλ πνπ παίξλνπλ ελέξγεηα από έλ αθηλνύκελν ξεπζηό (πγξό ή αέξην) θαη ηε ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα νδεγήζνπλ κηα κεραλή. Οη αλεκόκπινη ην επηηπγράλνπλ απηό κε κεγάια παληά. Καζώο ηα παληά πηάλνπλ ηνλ άλεκν, πεξηζηξέθνπλ έλα κεγάιν θεληξηθό άμνλα, πνπ νλνκάδεηαη άμνλαο πηεξπγίσλ. Οη ηξνρνί κε άμνλα ιεηηνπξγνύλ όπσο νη κνρινί. Έηζη, όζν κεγαιύηεξα είλαη ηα παληά ζηνλ αλεκόκπιν, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε πεξηζηξνθηθή δύλακε ζηνλ άμνλα πηεξπγίσλ. Μέζα ζηνλ αλεκόκπιν, γξαλάδηα δηαθόξσλ κεγεζώλ θαη ζρεκάησλ κεηαθέξνπλ ηελ θίλεζε ζηηο κπιόπεηξεο. Έλα ηεξάζηην θαηαθόξπθν γξαλάδη πεξηζηξέθεη έλαλ νξηδόληην ηξνρν. Απηόο γπξίδεη ηνλ κεγάιν νδνλησηό ηξνρό, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ πεξηζηξέθεη ηηο βαξηέο κπιόπεηξεο πνπ ζπλζιίβνπλ ηνπο θαξπνύο. Οη αλεκόκπινη δνπιεύνπλ πην απνηειεζκαηηθά όηαλ ηα παληά είλαη ζηξακκέλα πξνο ηνλ άλεκν. Μεξηθνί αλεκόκπινη θαηαζθεπάζηεθαλ ζε κηα πεξηζηξεθόκελε βάζε γηα λα κπνξνύλ λα γπξίδνπλ πξνο ηνλ άλεκν όπνηα θαηεύζπλζε θη αλ είρε απηνο. Κάπνηνη είραλ επίζεο νπξέο νη νπνίεο έπηαλα ηνλ άλεκν θαη γύξηδαλ ηα παληά πξνο ηνλ άλεκν απηόκαηα. -4-
 5. 5. -5-
 6. 6. -6-
 7. 7. Ιζηνξηθή Δμέιημε ηνπ ζέκαηνο Ο αλεκόκπινο είλαη νξηδόληηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο. Χξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ άιεζε ησλ δεκεηξηαθώλ θαη ηελ άληιεζε λεξνύ. Γλσζηόο απ' ηα αξραία ρξόληα, δηαδόζεθε ζεκαληηθά ζηνλ επξσπατθό θαη ειιεληθό ρώξν.Γύξσ ζην 700 π.Χ. ζηε Μεζνπνηακία θαη ηελ Κίλα άξρηζαλ λα ρηίδνπλ αλεκόκπινπο θαηαθόξπθνπ άμνλα πεξηζηξνθήο. Απηνύο ηνπο αλεκόκπινπο έθεξαλ ζηελ Δπξώπε θαηαξρήλ νη Σηαπξνθόξνη, κεηά ηελ Α΄ Σηαπξνθνξία θαη αξγόηεξα νη εμεξεπλεηέο ηεο Κίλαο. Γλώξηζαλ εμάπισζε ζηελ Ιβεξηθή θαη ηε Νόηηα Δπξώπε. Αξγόηεξα, γύξσ ζην 1500, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ Οιιαλδία ζαλ κέξνο ηνπ αληηπιεκκπξηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ρώξαο. Κπξίσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άιεζε γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη ηελ άληιεζε λεξνύ.Ο πξώηνο αλεκόκπινο ζρεδηάζηεθε από ηνλ Ήξσλα ηνλ 1o κεηά Χξηζηό αηώλα. Ήηαλ νξηδόληηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο θαη είρε ηέζζεξα πηεξύγηα. Σηελ Διιάδα ε ρξήζε ησλ αλεκόκπισλ ππήξμε αξθεηά εθηεηακέλε, ιόγσ ηνπ πινύζηνπ αηνιηθνύ δπλακηθνύ ηεο ρώξαο. Αλ θαη είραλ εκθαληζηεί πνιινύο αηώλεο πξηλ, ε ρξήζε ηνπο θαζηεξώζεθε θαηά ηε Βπδαληηλή πεξίνδν, γλσξίδνληαο αθόκα κεγαιύηεξε δηάδνζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Φξαγθνθξαηίαο, θπξίσο ζην αλαηνιηθό Αηγαίν αιιά θαη ζηελ ελδνρώξα. Τνλ 7ν αηώλα κ.Χ., ζηελ Πεξζία, θαηαζθεπάζηεθαλ αλεκόκπινη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ ηόζν γηα ην άιεζκα ηνπ ζηηαξηνύ όζν θαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε αληιηώλ πνπ ζπλέιεγαλ λεξό γηα άξδεπζε. Ο αλεκόκπινο πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Δπξώπε ηνλ 12ν αηώλα. Ο κύινο γλσζηόο σο Smock mill εκθαλίζηεθε αξγόηεξα θαη ήηαλ βειηησκέλνο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο πξώηνπο. Η δύλακε ηνπ αλέκνπ (αηνιηθή ελέξγεηα) έγηλε δεκνθηιήο ζηα ακεξηθάληθα αγξνθηήκαηα ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα, σο κέζνλ πξνκήζεηαο λεξνύ γηα ηηο αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο θαη ηα δώα ηνπο. Η επέθηαζε ηνπ ζηδεξνδξόκνπ πξνο ηε Γπηηθή αθηή θαηέζηε δπλαηή, ελ κέξεη, ράξε ζηνλ αλεκόκπιν. Αληινύζε θαη απνζήθεπε λεξό πνπ ήηαλ απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αηκνκεραλώλ. Σήκεξα νη πεξηζζόηεξνη αλεκόκπινη έρνπλ εξεηπσζεί θαη δηαηεξνύληαη ειάρηζηνη, θπξίσο γηα ηνπξηζηηθνύο ιόγνπο. Μηα παξαιιαγή αλεκόκπινπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην νξνπέδην ηνπ Λαζηζίνπ ζηελ Κξήηε, γηα ηελ άληιεζε λεξνύ. Απηνί ήηαλ ζηδεξέληεο θαηαζθεπέο κε πάληλα πηεξύγηα. Από ηνπο 6.000 πνπ ππνινγίδεηαη όηη ππήξραλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα, ζήκεξα ιεηηνπξγνύλ πεξίπνπ νη ρίιηνη. Πνιινί από απηνύο δηαζέηνπλ ηέζζεξα πηεξύγηα. Τν 1930, ν Μάξζεινπο Τδέηθνκπο θαηαζθεύαζε αλεκνγελλήηξηα πνπ παξήγαγε ελέξγεηα αξθεηή λα ηξνθνδνηήζεη κηα θαηνηθία. Η πξώηε κεγάιε γελλήηξηα θαηαζθεπάζηεθε έπεηηα από 10 ρξόληα, ζην Βεξκόλη, αιιά κόιηο ηε δεθαεηία ηνπ 1970 δεκηνπξγήζεθαλ ηα αηνιηθά πάξθα, εγθαηαζηάζεηο πνπ αμηνπνηνύζαλ ηελ ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ γηα ηελ παξαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ ξεύκαηνο. -7-
 8. 8. Αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ Χαξαθηεξηζηηθό ηνπ αλεκόκπινπ είλαη ε θηεξσηή πνπ βξίζθεηαη ζην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ άμνλα. Δίλαη έλαο κεγάινο θνξκόο δέλδξνπ ηνπνζεηεκέλνο παξάιιεια θαη αληίζεηα κε ηε θνξά ηνπ αλέκνπ. Η θηεξσηή έρεη αληέλεο πνπ πάλσ ζ’ απηέο ηπιίγνληαη ηα παληά, ηα νπνία κε ηε βνήζεηα ηνπ αλέκνπ πεξηζηξέθνπλ ηνλ άμνλα θαη ν άμνλαο κε ηε ζεηξά ηνπ ηε κπιόπεηξα. Η κπιόπεηξα πεξηζηξέθεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ξόδαο, ελόο μύιηλνπ νδνληηθνύ ηξνρνύ δειαδή, πνπ εθάπηεηαη κε ηελ αλέκε. Η ηαρύηεηα ηεο πεξηζηξνθήο εμαξηάηαη απ’ ηελ επηθάλεηα ησλ παληώλ. Τν θξελάξηζκα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ελόο ρνληξνύ ζρνηληνύ ηνπ ζνθαξόζρνηλνπ, πνπ είλαη δεκέλν ζηέξεα γύξσ απ’ ηνλ άμνλα. Τν ζηηάξη (ή ην θξηζάξη θ.η.ι.) ηνπνζεηείηαη ζηελ θνθηλάδα, πνπ εηλαη ζαλ μύιηλν ρσλί, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηνλ «ηατζηή» , κηα ζέζνπια πνπ νδεγεί ην ζηηάξη ζηε κπιόπεηξα. Τν αιεζκέλν ζηηάξη, ην αιεύξη, ζπγθεληξώλεηαη ζε ηζνπβάιηα ή ζηελ αιεπξνθαζέια. Ο αλεκόκπινο ρξεζηκνπνηήζεθε θαηα βάζε γηα ηελ άιεζε ζηηεξώλ (αιεπξόκπινο) θαη ηελ άληιεζε λεξνύ. Η αηνιηθή ελέξγεηαεπίζεο, έπαημε θαη παίδεη αθόκα θαη ζήκεξα πνιύ ζνβαξό ξόιν ζε πεξηνρέοπνπ καζηίδνληαη από πιεκκύξεο. Σηελ Οιιαλδία γηα παξάδεηγκαρξεζηκνπνηνύληαλ αλεκόκπινη γηα ηελ άληιεζε ηνπ λεξνύ θαη ηελαπνμήξαλζε ησλ πεδηλώλ εθηάζεσλ. Τν 1341 κάιηζηα, θάπνηνο νιιαλδόοεπίζθνπνο δηεθδίθεζε λνκηθά όιν ηνλ άλεκν πνπ θύζαγε ζηελ πόιε ηνπ. Σηνλ Διιαδηθό ρώξν θαη ηδηαίηεξα ζηα Αηγαηνπειαγίηηθα λεζηά ν Αλεκόκπινο ήηαλ ζπλώλπκν ηνπ αιεπξόκπινπ. -8-
 9. 9. Δπηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ Οη αλεκόκπινη έρνπλ θαη ζεηηθά αιια θαη αξλεηηθά. Τα ζεηηθά είλαη όηνη νη αλεκόκπινη ιεηηνπξγνύλ κε ηελ θπζηθή ελέξγεηα θη έηζη κπνξεί ε κπιόπεηξα λα αιέζεη ηνπο ζπόξνπο κε ηελ βνήζεηα ηνπ αλέκνπ. Έηζη έρνπκε πνηθηιία ηξνθίκσλ. Τα αξλεηηθά είλαη πσο όηαλ δελ ππάξρεη αέξαο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ν αλεκόκπινο, κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπκε αιεύξη όζν θαηξό δελ θπζάεη ν άλεκνο. -9-
 10. 10. Χξεζηκόηεηα ζηελ θνηλσλία Οη αλεκόκπινη ζύκθσλα κε ηελ ρξήζε πνπ είραλ ηα παιηά ρξόληα, δειαδή ηελ άιεζε ηνπ ζίηνπ, ηελ άληιεζε ηνπ ύδαηνο, ζα ιέγακε όηη δελ είραλ θακία επίπησζε ζην πεξηβάιινλ. Σηηο κέξεο καο όκσο πνπ αλεκνγελλήηξηεο, πνπ ζεσξνύληαη εμειηγκέλνη αλεκόκπινη, ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ζα ιέγακε όηη επηδξνύλ ζεηηθά ζην πεξηβάιινλ δίλνληαο ιύζε ζην πξόβιεκα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο. Τν «θαύζηκν» είλαη άθζνλν, απνθεληξσκέλν θαη δσξεάλ. Γελ εθιύνληαη «αέξηα ζεξκνθεπίνπ» θαη άιινη ξύπνη θαη νη επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ είλαη κηθξέο ζε ζύγθξηζε κε ηα εξγνζηάζηα ειεθηξνπαξαγσγήο από ζπκβαηηθά θαύζηκα. Οη θαηά θαηξνύο ρξήζεηο ηνπ αλεκόκπινπ επηθεληξώλνληαη ζηα παξαθάησ:  Άλεζη ηων ζιηηπών Δίλαη γλσζηό όηη από ηα αξραία ρξόληα έσο θαη ηελ πξσηνβηνκεραληθή επνρή, ηα δεκεηξηαθά απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο δηαηξνθήο ησλ λεζησηηθώλ θνηλσληώλ. Τα λεζηά, όκσο, δελ ππήξμαλ πνηέ απηάξθε ζηελ παξαγσγή ηνπο θαη έηζη πάληνηε γηλόηαλ εηζαγσγή, ηδίσο θξηζαξηνύ. Γηα ην άιεζκα ησλ δεκεηξηαθώλ ρηίζηεθαλ νη αλεκόκπινη, κηα θαη ε πεξηνρή είρε ηνπο θαηάιιεινπο αλέκνπο γηα πεξηζζόηεξεο από 310 κέξεο ην ρξόλν, ελώ ζηα πεξηζζόηεξα λεζηά ην λεξό ήηαλ ιηγνζηό γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ λεξόκπινη.  Αποξήπανζη εδαθών Η ρξήζε ησλ αλεκόκπισλ γηα ηελ απνμήξαλζε εθηάζεσλ άξρηζε ζηελ Οιιαλδία πξηλ από αηώλεο, όηαλ νη Οιιαλδνί άξρηζαλ λα επεθηείλνπλ ηηο εδαθηθέο εθηάζεηο πνπ πξνζθέξνληαλ γηα θαιιηέξγεηα. Σηελ αξρή ρξεζηκνπνηήζεθε ν ηξνρόο κε ζθαθίδηα. Απηόο ήηαλ κάιινλ όκνηνο ζηελ εκθάληζε κε έλα ζπκβαηηθό λεξόηξνρν , όκσο ηα πηεξύγηα ηνπ ζήθσλαλ ην λεξό θαη δελ γύξηδαλ ηνλ ηξνρό. Σθαθηδσηνί ηξνρνί ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα απνμήξαλζε ζε κεγάιε θιίκαθα ζηελ Αγγιία θαη αλεκόκπινη έγηλαλ έλα ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ππαίζξνπ γύξσ από ην NorfolkBroads θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηώλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα. Οη ζθαθηδσηνί ηξνρνί κπνξνύζαλ λα ζεθώζνπλ ην λεξό θαηά 1σο 1.5 κέηξα θαη ζηελ Οιιαλδία ηνπνζεηνύληαλ αξθεηνί ζηελ ζεηξά , όηαλ απαηηνύληαλ ςειόηεξν αλέβαζκα λεξνύ. -10-
 11. 11.  Ανηλίερ ανεμόμςλων Ο αλεκόκπινο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηελ παξνρή λεξνύ ζηηο θαηνηθίεο κεξηθέο θνξέο νλνκαδόηαλ αλεκνκεραλή, γηα λα μερσξίδεη από ην ζπκβαηηθό αλεκόκπιν. Μεξηθνί ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα παξνρή λεξνύ από πνηακνύο , ιίκλεο θαη ηερλεηέο ιίκλεο, ζε αγξνθηήκαηα αιιά πνιύ ιίγνη από απηνύο ππάξρνπλ ζήκεξα. Σε κεξηθά κέξε όκσο, όπσο ζηηο πεξηζζόηεξν αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ησλ Η.Π.Α., ηεο Απζηξαιίαο θαη ηεο Νόηηαο Αθξηθήο, ππάξρνπλ αθόκα εγθαηεζηεκέλεο πνιιέο ρηιηάδεο από αλεκόκπινπο-αληιίεο. Σε μεξέο ρώξεο, όπνπ ε επηθάλεηα ηνπ λεξνύ είλαη πεξίπνπ 100 σο 1.000 κέηξα θάησ από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, δεκηνπξγείηαη κηα ηξύπα γεσηξήζεσο κε έλαλ αλεκόκπιν ζηελ θνξπθή θαη έλαλ θύιηλδξν παικηθήο αληιίαο ζην θάησ κέξνο. Απηό εμαζθαιίδεη λεξό ζε κηα δεμακελή γηα παξνρή ζε θαηνηθίεο ή ζαλ απόζεκα λεξνύ.  Παπαγωγή ηλεκηπιζμού Ο πξώηνο αλεκόκπινο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηαζθεπάζηεθε ζην Cleveland ηνπ Οράην ην 1888 θαη είρε ηζρύ 12 KW. Πξνο ην παξόλ κπνξνύκε λα πνύκε, όηη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηε δύλακε ηνπ αλέκνπ έρνπλ πεηύρεη κόλν ζε κηθξέο θιίκαθεο. Όκσο, θαζώο νη θπβεξλήζεηο όισλ ησλ ρσξώλ ηεο γήο ςάρλνπλ γηα πεγέο ελέξγεηαο σο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο ζηα θαύζηκα όπσο πεηξέιαην , ν άλζξαθαο θ.ι.π. ή ζηελ αηνκηθή ελέξγεηα, νη άλζξσπνη έρνπλ ζηξαθεί πξνο ηε δεκηνπξγία αηνιηθώλ πάξθσλ κε ηε ρξήζε ησλ αλεκνγελλεηξηώλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Τα γεληθόηεξα νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ησλ αλεκνγελλεηξηώλείλαη;  Η ελίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο αλεμαξηεζίαοθαη ηεο αζθάιεηαο θάηη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα ηε ρώξα καο θαη ηελ Δπξώπε γεληθόηεξα.  Ο άλεκνο είλαη κηα αλεμάληιεηε πεγή ελέξγεηαο, ε νπνία κάιηζηα παξέρεηαη δσξεάλ.  Η Αηνιηθή ελέξγεηα είλαη κηα ελεξγεηαθή επηινγή ηερλνινγηθά ώξηκε, νηθνλνκηθά αληαγσληζηηθή θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ. -11-
 12. 12.  Πξνζηαηεύεη ηε Γε, θαζώο ν ειεθηξηζκόο πνπ παξάγεηαη από ηνλ άλεκν αληηθαζηζηά ηνλ ειεθηξηζκό πνπ παξάγεηαη από ηνπο ζπκβαηηθνύο ζηαζκνύο νη νπνίνη ξππαίλνπλ ηελ αηκόζθαηξα κε αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  Γελ επηβαξύλεη ην ηνπηθό πεξηβάιινλ κε επηθίλδπλνπο αέξηνπο ξύπνπο, κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, δηνμείδην ηνπ ζείνπ, θαξθηλνγόλα κηθξνζσκαηίδηα θ.α., όπσο γίλεηαη κε ηνπο ζπκβαηηθνύο ζηαζκνύο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Έλα Αηνιηθό Πάξθν κε εγθαηεζηεκέλε ζπλνιηθή ηζρύ 35 ΜW αλακέλεηαη λα ππνθαηαζηήζεη 19.000 ηόλνπο πεηξειαίνπ εηεζίσο, ελώ ε απνθπγή αεξίσλ ξύπσλ ιόγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ εθηηκάηαη εηεζίσο ζε 68.154 ηόλνπο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.21  Βνεζά ζηελ απνθέληξσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο κεηώλνληαο ηηο απώιεηεο κεηαθνξάο ελέξγεηαο.  Σπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ζηελ νπνία θέξλεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη έζνδα. Οη αξλεηηθέο θνηλσληθέο επηδξάζεηο είλαη θπξίσο:  Ο ζόξπβνο πνπ παξάγεηαη από ηελ πεξηζηξνθή ησλ πηεξπγίσλ.  Ηππνβάζκηζεο ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ.  Η επίδξαζε ζηηο γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηόηεηεο.  Οη επηπηώζεηο ζηνλ πιεζπζκό ησλ πνπιηώλ, θπξίσο ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ. -12-
 13. 13. Σρέδηα -13-
 14. 14. Καηάινγνο εξγαιεηώλ θαη πιηθώλ 1.γπςόγαδα 2.θνπηί απν βξώκε (quaker) 3.μπιάθηα γηα ζνπβιάθηα 4.ραξηόληα 5.θόιιεο (πγξή, μπιόθνιια, δεζηή ζηιηθόλε) 6.θειινο -14-
 15. 15. Δθηίκεζε θόζηνπο θαηαζθεύεο 4 επξώ Βηβιηνγξαθία «Πεγέο ελέξγεηαο θαη κεραλέο», Chris Woodford, Σαββάιαο, 2005, ζει. 24 εώο 25 «Παξάζπξα ζηνλ θόζκν: Οη κεραλέο θαη πσο ιεηηνπξγνύλ», Ν. Μπάξλη, Αμσηειιεο, 1991, ζει. 12 εώο 13 el.wikipedia.org gym-peir- kalam.mes.sch.gr/evaluation/Drash4/Tech/ANEMOMYLOS.pdf -15-

×